Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Protokol kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen deltog deltog deltog deltog deltog deltog deltog Derudover deltog Direktør Søren Hansen Centerchef Dorte Vangsø Rasmussen Udvalgssekretær Louise Angelo Side 1 af 10

2 Indholdsfortegnelse 1. Pulje til løft af ældreområdet 2. Pulje til bedre hjemmehjælp 3. Udmøntning af budgetaftalen , pulje til sundhed og forebyggelse: Oprettelse af et udgående akutteam i hjemmesygeplejen 4. Finanspulje til kvalitet i ældreplejen Side 2 af 10

3 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Pulje til løft af ældreområdet Sagsfremstilling Økonomiudvalget har besluttet, at den endelige budgetudmøntning skal drøftes i fagudvalgene. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet oplæg til udmøntning af budgetaftalen for , for så vidt angår finansieringen af den afsatte pulje på 2,5 mio. kr. i hvert af årene til løft af ældreområdet. Midlerne forudsættes anvendt til bl.a. en gennemgang af hjælpen på plejeområdet, et ledelsesmæssigt løft på plejecentre, aflastning af pårørende med demens og opgradering af madkvaliteten. Social- og Sundhedsudvalget besluttede ultimo 2013 at tilbyde aflastning af pårørende til demente (kr ) samt at etablere en ordning med madvoucher til hjemmeboende borgere (kr i kr i overslagsårene). Det blev ligeledes principgodkendt at udrulle mønsterprojektet omkring mad fra bunden dog uden at udvalget dengang kendte omkostningerne til dette. Forvaltningen har nu estimeret, at initiativet vil koste kr Implementeringen forudsætter, at der derudover afsættes anlægsmidler til at sikre, at plejehjemskøkkenerne kan blive godkendt til madproduktion samt at der indkøbes inventar (dette er der forslag til finansiering af i SSU sagen vedr. udmøntning af finanslovsmidlerne). Fastholdes madprojektet på de nye betingelser, resterer der 1,2 mio. kr., der foreslås fordelt på en række initiativer til at sikre bedre måltider og madkvalitet samt overgang fra eget hjem til plejehjem som angivet nedenfor. Forslagene er i overensstemmelse med anbefalingerne i Ældrekommissionens rapport om livskvalitet på plejehjem: Friske raspede ikke kogte kartofler på plejehjemmene (kr ) Indsats mod underernæring blandt ældre borgere (kr ) En diætist kan bidrage til at forbedre borgernes ernæringstilstand og dermed livskvalitet samt forebygge underernæring og fejlernæring ved at bidrage til at øge plejepersonalets viden om ernæring og måltidet betydning og dermed reducere antallet af forebyggelige genindlæggelser. Pædagogiske måltider genindføres på plejehjem (kr ) Hjemmebesøg hos beboeren inden indflytning på plejecenter (kr ) Et samlet overblik og en uddybning af forslagene fremgår af bilag. Forslagene har været i høring i Seniorrådet og MED-udvalg i Center for Træning og Omsorg. Høringssvarene fremgår af bilag. Økonomiske konsekvenser Opgaverne løses inden for rammen af de 2,5 mio kr. til puljen til løft af ældreområdet. Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at puljen til løft af ældreområdet udmøntes som foreslået. Side 3 af 10

4 Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2014 Godkendt, idet puljen forudsættes også målrettet "ude-delen" samt forebyggelse af dehydrering. Bilagsfortegnelse 1. Overblik handleforslag udmøntning løft af ældreområdetl.pdf 2. Seniorrådets høringssvar.pdf 3. Center-Meds høringssvar løft af ældreområdet.pdf Side 4 af 10

5 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Pulje til bedre hjemmehjælp Sagsfremstilling Økonomiudvalget har besluttet, at den endelige budgetudmøntning skal drøftes i fagudvalgene. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet oplæg til udmøntning af budgetaftalen for for så vidt angår finansieringen af den afsatte pulje på 2,0 mio. kr. i hvert af årene til bedre hjemmehjælp til ældre med særlige behov og borgere, som er psykisk sårbare. Puljen kan delvist bruges til forsøg med udviklingssygeplejersker. Social- og Sundhedsudvalget besluttede ultimo 2013 at afprøve forsøg med ansættelse af en udviklingssygeplejerske i hjemmeplejen. Der er afsat 0,5 mio. kr. til dette. Det beløb, der resterer at blive vedtaget en udmøntning af, er således 1,5 mio. kr. årligt i årene Forvaltningen foreslår, at dette beløb udmøntes som angivet nedenfor: Indkøb af nødkald som følge af ny praksis(kr ) Nødkald udleveres fremadrettet som tryghedsskabende og forebyggende indsats til borgere, der ønsker det, fremfor som i dag at blive visiteret som et hjælpemiddel. Forslaget er i overensstemmelse med Ældresagens anbefalinger lokalt. Tilbud om en ny støvsugningsydelse samt frit valg ift. selvkørende støvsuger (kr ) Støvsugningsydelsen tilbydes de borgere, der får støvsuget vha en selvkørende støvsuger samt selvbestemmelse ift. om man ønsker en selvkørende støvsuger. Gulvvask genindføres hver 4. uge (Kr ) I 2011 blev der indført differentieret rengøring i hjemmeplejen med den konsekvens, at en række borgere nu tilbydes gulvvask hver 8 uge. Det foreslås, at ændre denne praksis, således at der fremadrettet bliver tilbudt gulvvask hver 4. uge. Udvidet serviceniveau for ledsagelse (Kr ) Serviceniveau for ledsagelse udvides til også at omfatte borgere over 67 år, der ansøger for første gang. Et samlet overblik og en uddybning af forslagene fremgår af notat herom (bilag). Forslagene har været i høring i Seniorrådet og MED-udvalget i Center for Træning og Omsorg, jf. høringssvarene (bilag). Økonomiske konsekvenser Opgaverne løses inden for rammen af de 2,0 mio. kr. til puljen for bedre hjemmehjælp. Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at puljen til bedre hjemmehjælp udmøntes som beskrevet. Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2014 Side 5 af 10

6 Godkendt. Bilagsfortegnelse 1. Center-Meds høringssvar - bedre hjemmehjælp.pdf 2. Seniorrådets høringssvar.pdf 3. Overblik handleforslag udmøntning pulje til bedre hjemmehjælp.pdf Side 6 af 10

7 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Udmøntning af budgetaftalen , pulje til sundhed og forebyggelse: Oprettelse af et udgående akutteam i hjemmesygeplejen Sagsfremstilling Økonomiudvalget har besluttet, at den endelige budgetudmøntning skal drøftes i fagudvalgene. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet oplæg til delvis udmøntning af budgetaftalen for , for så vidt angår puljen til sundhed og forebyggelse. Finansieringen af puljen til sundhed og forebyggelse sker via besparelser ved ibrugtagning af en række mindre hjælp til selvhjælps-hjælpemidler (autodrop og strømpepåtager) i Hjemmeplejen. Udvalget besluttede på mødet i november 2013, at igangsætte brugen af autodrop og strømpepåtager samt yderligere et hjælpemiddel - påklædningspinden. Udviklingen af ibrugtagningen følges nøje og det er aftalt, at udvalget får en status på effekten af systematisk brug af de mindre hjælpemidler på mødet i april Af budgetaftalen fremgår det, at der i alt er afsat 2,0 mio. kr. årligt i puljen til sundhed og forebyggelse. Puljen skal dække: a) en styrket akut indsats på ældreområdet med henblik på reduktion af sygehusindlæggelser svarende til ca. 1,5 mio. kr. årligt b) projekter bla. med kost og motion for udsatte grupper samt forebyggelsesinitiativer i nye og anderledes sammenhænge rundt omkring i kommunen, hvor borgerne færdes i klubber, naturområder, bydele mv. svarende til ca. 0,5 mio. kr. årligt. Nærværende sag drejer sig om udmøntning af budgetaftalen for så vidt angår en styrket akut indsats på ældreområdet. Udvalget får forelagt en særskilt sag på mødet i april 2014 om udmøntning af den resterende del af puljen. Forvaltningen har udarbejdet et rammepapir, hvor en model for et udgående akut-team i hjemmesygeplejen er beskrevet. Når der er foretaget en udmøntning af puljen, vil der blive igangsat et arbejde med deltagelse af både medarbejdere og ledere på området, hvor selve indholdet, arbejdsgangsbeskrivelser, diverse procedurer og behov for kompetenceudvikling vil blive beskrevet. Herefter vil de nødvendige medarbejdere blive rekrutteret. Rammepapiret er vedlagt sagen (bilag). Af rammepapiret fremgår, at det udgående akut-team skal supplere det eksisterende tilbud om intensiv og akut sygepleje på de 4 sub-akutte pladser på Møllebo, samt medvirke til yderligere forebyggelse af indlæggelser af borgere i eget hjem/plejebolig. Herved sikres færrest mulige funktionstab hos borgeren og samtidig vil kommunens udgifter til medfinansiering af sygehusvæsenet kunne begrænses yderligere. Det udgående akut-team kommer til at fungere hele døgnet hele året, og skal udføre akut observation, pleje og behandling af borgere med komplekse sygeplejefaglige pleje- og behandlingsbehov, der fagligt rækker ud over niveauet hos den almindelige hjemmesygepleje og som ikke kræver indlæggelse på en sub-akut plads. Akut-teamet skal tillige yde bistand til den almindelige hjemmesygepleje (second opinion) før endelig stillingtagen til indlæggelse af borgeren, hvilket sker i tæt samarbejde med praktiserende læge/vagtlæge. Endelig skal akut-teamet bistå udviklingssygeplejerskerne i den løbende kompetenceudvikling af hjemmesygeplejerskerne. Side 7 af 10

8 Idet etablering af et helt nyt akut-team i hjemmesygeplejen kræver, at der sker både en holdningsændring og en adfærdsændring i den almindelige hjemmesygepleje, tænkes akutteamet etableret i tre faser: Fase I - opbygning af den sygeplejefaglige dimension. Denne fase etableres i et tæt samarbejde med sygeplejerskerne i Sygeplejeklinikken, på Vagtcentralen og på de sub-akutte pladser. Udgifterne til fase I kan holdes indenfor de 1,5 mio. kr., der årligt er afsat i puljen til sundhed og forebyggelse. Fase I forventes opbygget i løbet af Fase II - opbygning af et selvstændigt akut-team. Her udbygges det udgående akut-team til en selvstændig enhed, der fagligt kobles til de sub-akutte pladser. Fuldt udbygget vil teamet bestå af 10 fuldtidsstillinger (75 % sygeplejersker og 25 % sosu-assistenter). Udgifterne til fase II kan ikke holdes indenfor budgettet i puljen til sundhed og forebyggelse. Udgifterne andrager ca. 3 mio. kr. årligt og er aktuelt tænkt ind i udmøntningen af "ældremilliarden" hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommune får 12,2 mio. kr. årligt. Fase II forventes opbygget i starten af 2015, når der er indsamlet erfaringer med fase I. Fase III - opbygning af den lægefaglige dimension. Denne fase kræver, at der indgås et forpligtende samarbejde med de praktiserende læger i kommunen. Forvaltningen vil snarest indlede en dialog med de praktiserende læger omkring dette samarbejde, der dels skal afklare hvordan selve organiseringen af lægedækningen skal være og dels skal afklare hvilke lægefaglige kompetencer, der er nødvendige. Udgifterne til fase III vil ligesom fase II ikke kunne holdes inden for budgettet for puljen til sundhed og forebyggelse. Udgifterne vil blive tænkt ind i udmøntningen af "ældremilliarden". Fase III forventes opbygget i løbet af Økonomiske konsekvenser Fase I løses indenfor rammen af de 1,5 mio. kr., der er afsat til indsatsen i puljen til sundhed og forebyggelse. Fase II og III søges finansieret af den såkaldte "ældremilliard" for Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. puljen til sundhed og forebyggelse delvis udmøntes med 1,5 mio. kr. årligt til et nyt udgående akut-team i hjemmesygeplejen. 2. forvaltningen forelægger en ny sag på mødet i april måned 2014 med forslag til udmøntning af den resterende del af puljen, svarende til 0,5 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2014 Ad. 1 og 2 godkendt. Bilagsfortegnelse 1. kort OPLÆG om nyt udgående akut-team på Møllebo.pdf Side 8 af 10

9 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Finanspulje til kvalitet i ældreplejen Sagsfremstilling Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Det fremgår endvidere af aftalen, at det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så der sikres mest velfærd for pengene. Samtidig har det været et afgørende hensyn, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune. Ud af den samlede pulje er der er afsat kr. 12, 2 mio. til Lyngby-Taarbæk Kommune. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år ad gangen. Udmøntningen sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Der kan ansøges om midler til følgende områder: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem 4. Andre initiativer, som ikke er foreslået i vejledningen, men som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen Ansøgningsfristen for kommunerne er 14. februar Midlerne vil blive udmøntet 5. marts og skal anvendes i Forvaltningen foreslår, at de 12, 2 mio. kr. fra finanspuljen til kvalitet i ældreplejen udmøntes som angivet nedenfor: Ad 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Kørsel til visiterede trænings- og aktivitetstilbud (kr ). Genindførelse af uvisiterede aktiviteter på aktivitetscentre (kr ) Bedre overgange mellem kommunale indsatser ved fælles besøg i borgerens hjem (kr ) Ad 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Tilbud om en årlig hovedrengøring (kr ) Ad 3. Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem Kompetenceudvikling af sygeplejersker (kr ) Mad fra bunden (kr ) Side 9 af 10

10 Udvidelse af Epital-projekt (kr ) Ad 4. Andre initiativer, som ikke er foreslået i vejledningen, men som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen En styrket koordinering, sammenhæng og kvalitet i initiativerne på plejehjemmene (kr ) Uddybninger af de enkelte forslag i ministeriets skabelon er samlet i vedlagte (bilag). Forslagene har været i høring i Seniorrådet og Center MED i Center for Træning og Omsorg jf. høringssvarene (bilag). På nuværende tidspunkt foreslår forvaltningen desuden, at midlerne fra finansloven derudover udmøntes til følgende initiativer i 2015: Indretning af køkkener så der kan laves mad fra bunden En styrket indsats for plejehjemsbeboere med demens Social vicevært bekæmpelse af ensomhed Styrket borger dialog Styrkelse af ud-gående akutteam og lægebistand Økonomiske konsekvenser Udgifter til de foreslåede initiativer søges finansieret af finanslovsmidlerne i 2014 (kr. 12, 2 mio.). Som forslagene er beskrevet på nuværende tidspunkt er summen af forslagene kr. 12, 6 mio. Der må derfor forventes mindre justeringer i den endelig ansøgning, så det ansøgte beløb svarer til de 12,2 kr. der er tildelt Lyngby-Taarbæk Kommune. Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. der udarbejdes en ansøgning til ministeriet med de forslag der fremgår ovenfor 2. der udarbejdes et uddybende oplæg til udmøntningen af midlerne for 2015 til drøftelse i udvalget i efteråret Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2014 Ad. 1 og 2 godkendt, idet der fremadrettet ønskes større fokus på teknologiske og andre muligheder, som retter sig mod trivsel. Der ønskes desuden et overblik over igangsatte projekter i ældreplejen. Bilagsfortegnelse 1. Bilag - forslag til finanslovspuljen.pdf 2. Seniorrådets høringssvar.pdf 3. Center-Meds høringssvar - finanslovspulje.pdf Side 10 af 10

11 Social- og Sundhedsudvalgets pulje til løft af ældreområdet - Budget Samlet overblik over handleforslag til udmøntning Dette skema beskriver forvaltningens forslag til initiativer ift. udmøntning af Social- og Sundhedsudvalgets pulje til løft af ældreområdet i budget Pulje til løft af ældreområdet Initiativer der er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget Udrulning af mønsterprojektet på Lystoftebakken Den Kommunale Madservice iværksatte i november 2012 et såkaldt mønsterprojekt i forhold til at kvalitetsudvikle maden på kr Lystoftebakken. Formålet var at afprøve, hvorvidt kvaliteten og madoplevelsen - duft og smag - kunne forbedres ved at lave maden fra bunden lokalt i anretterkøkkenet og om projektet var økonomisk rentabelt. Lystoftebakken har således været spydspids for afprøvning af nye retter og nye metoder, med henblik på at tage ved lære af erfaringerne i de øvrige køkkener i Den Kommunale Madservice. Projektet har været en stor succes i forhold til at kunne imødekomme ønsker og behov, både blandt beboere, pårørende og medarbejdere. Social- og Sundhedsudvalget principgodkendte ultimo 2013 at udrulle mønsterprojektet omkring mad fra bunden til resten af Kommunens plejehjem fra dog uden at udvalget dengang kendte omkostningerne til dette. Forvaltningen har nu estimeret at initiativet vil koste (kr ) Implementeringen forudsætter at der afsætter anlægsmidler til at sikre, at plejehjemskøkkener kan blive godkendt til madproduktion (dette er der forslag til finansiering til som en del af udmøntning af Finanslovsmidlerne) Punkt nr. 1 - Pulje til løft af ældreområdet Bilag 1 - Side -1 af 3 Aflastning af pårørende til demente Pårørende til demente tilbydes aflastning, når de skal til sundhedsmæssig behandling tandlæge, læge, speciallæge, genoptræning og lignende, samt til deltagelse i fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter med mere, både i dag- og aftentimer. Aflastningen udføres af Kommunens - eller frit-valg leverandørernes - egne hjemmehjælpere med en sundhedsfaglig uddannelse, som kender hjemmet. kr De på rørende kan få aflastning op til 6 timer om måneden. Madvoucher - hjemmeboede borgere Der etableres en spiseordning, som skal give de hjemmeboende borgere mulighed for, en gang om dagen, at benytte sit nuværende daglige tilskud til madordningen til at købe en varm ret på en restauration, café eller lignende. Der gives et tilskud på 15 kr. Borgeren kan vælge at købe andre produkter, som eksempelvis dessert, drikkevarer m.v. Det afregner borgeren selv i overslagsår

12 Resterende beløb der foreslås fordelt som angivet nedenfor Kr Friske raspede ikke kogte kartofler Der har været en del klager over de kogte kartofler. I dag bruges kartofler, der er forkogte og vakuumpakkede. Hvis den oplevede kvalitet af kartoflerne skal hæves, skal der anvendes en anden type kartofler. Det foreslås, at der i stedet indkøbes friske raspede ukogte kartofler. Formålet er at øge den oplevede kvalitet af kartoflerne og skabe større tilfredshed med maden på kommunens plejehjem. Indsats mod underernæring blandt ældre borgere Mange beboere på plejehjem småtspisende og i risiko for at blive underernærede. Samtidig er måltidet og maden for de fleste beboere noget der giver livskvalitet i det daglige. Der er brug for at styrke ernæringskompetencerne på plejehjemmene, arbejde systematisk med ernæring og måltider samt at styrke samarbejdet mellem de ansatte i køkkenerne og plejepersonalet. En diætist kan bidrage til at forbedre beboernes ernæringstilstand og forebygge underernæring og fejlernæring. Diætisten kan ligeledes bidrage til at øge plejepersonalets viden om ernæring og måltidet betydning og dermed bidrage til at reducere antallet af forebyggelige genindlæggelser. Pædagogiske måltider genindføres på plejehjem På nuværende tidspunkt spiser medarbejderne ikke med ved måltiderne på plejehjemmene. Det at få den enkelte beboer til at spise er i visse tilfælde en pædagogisk opgave. Det handler om at gøre måltidet til en god oplevelse for beboerne. Erfaringer viser, at det har stor betydning, at medarbejderne spiser med ved måltiderne. Beboerne spiser ganske enkelte mere mad, og der er beboere, som kun spiser mad, hvis medarbejderne også spiser med. Medarbejdernes deltagelse i måltidet bidrager også til oplevelsen af hjemlighed. Et pædagogisk måltid beregnes som ½ portion til én medarbejder til det pågældende måltid. Formålet er at få flere beboere til at spise deres mad eller mere af deres mad samt at skabe en god stemning og oplevelse af måltidet. Ét pædagogisk måltid består i at to medarbejdere på hver afdeling spiser ½ portion når den varme mad serveres. En portion afregnes til kr. 37 pr. dag for 2 personer. Det forudsættes, at der er 9 afdelinger pr. plejehjem. Forslaget er anbefalet af Ældrekommissionen. Hjemmebesøg hos beboeren inden indflytning på plejecenter Indflytning på et plejehjem er en stor forandring for den ældre og dennes pårørende. Et hjemmebesøg i den kommende beboers hjem kan bidrage til at gøre overgangen lettere. Kontaktpersonens besøg i hjemmet vil give et andet indblik i beboerens livshistorie, og vil betyde, at den første snak om indflytningen på plejehjemmet vil ske i beboerens eget hjem, i trygge og kendte omgivelser. Hvert år flytter omkring 200 nye beboere ind på kommunens plejehjem. Dette er også anbefalet af Ældrekommissionen. 2 timer x 340 kr. x 200 borgere = kr kr kr kr Samlet sum på forslag Kr Punkt nr. 1 - Pulje til løft af ældreområdet Bilag 1 - Side -3 af 3

13 Punkt nr. 1 - Pulje til løft af ældreområdet Bilag 2 - Side -1 af 1 SENIORRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 28. januar 2014 Referat af ekstraordinært møde i Seniorrådet Møde afholdt: Torsdag den 23. januar 2014, mødelokale C 1. sal, Toftebæksvej 12 Deltagere: Afbud: Fraværende: Lone Schou-Hansen, Aase Steffensen, Jytte Andersen-Rosendal, Lis Buchwald Olesen, Niels Peter Arskog, Lene Kaspersen, Tommy Wedel, Dorte Vangsø Rasmussen og Neva Olsen Ebba Ravn Olav Lilleør Seniorrådet var indkald til et ekstraordinært møde vedrørende finanspuljen til kvalitet i ældreplejen Dorte Vangsø Rasmussen indledte mødet med gennemgang af Forvaltningens notat til udmøntning af Ældrepuljen til Finansloven samt til udmøntning af budgetmidler for til bedre hjemmehjælp samt pulje til løft af ældreområdet. Seniorrådet fremsender sine egne forslag til Social- og Sundhedsudvalget: Forsøg med plejehjemslægeordning 4-6 timer om ugen og medicinrevision Forsøg med alternative behandlingsmetoder Etablering af nødvendige faciliteter til brug for madlavning etablering af madklubber på udvalgte plejehjem Indretning af palliative pladser på Lykkensgave x antal pladser Tilstrækkelig med genoptræning og aflastningsplader på en observationsafdeling med relevant personale, således at man hurtigt kan komme i gang med genoptræning. Seniorrådet har gennemgået Forvaltningens forslag, og synes godt om: Tilbud om årlig hovedrengøring Indretning af køkkener, således at der kan laves mad fra bunden Mødet sluttede kl Referent: Neva Olsen Seniorrådets sekretariat, Center for træning og omsorg, Toftebæksvej 12, 6. sal, 2800 Kgs. Lyngby, tlf

14 Punkt nr. 1 - Pulje til løft af ældreområdet Bilag 3 - Side -1 af 1 Center Meds kommentarer til udmøntning af budget ift. forslag til udmøntning af budgetmidler til puljen til løft af ældreområdet: Indsats md underernæring blandt ældre borgere: Det påpeges, at der også er brug for sparring fra en diætist i hjemmeplejen og ikke kun på plejehjemmene. Pædagogiske måltider genindføres på plejehjem: Der er bekymring for, om det er svært at styre udmøntningen af pædagogiske måltider i praksis. Dog er der også stor glæde for dette forslag og de fleste hilser det velkommen. MED er bekymret for, om der er afsat portioner nok til dette. Måske kunne det være hensigtsmæssigt, at man gør det med alle måltider og ikke kun den varme mad. Hjemmebesøg hos beboeren inden indflytning på plejecenter: Der er glæde over afsatte midler til dette - at en medarbejder fra plejehjemmet kan tage på hjemmebesøg hos borgeren inden indflytning.

15 Punkt nr. 2 - Pulje til bedre hjemmehjælp Bilag 1 - Side -1 af 1 Center-Med s kommentarer til udmøntning af 2 mio. kr afsat til bedre hjemmehjælp i budget Udviklingssygeplejerske: Der bliver ytret et stort ønske om udviklingssygeplejersker på indedelen også (dette er der efterfølgende udarbejdet et forslag om - jf. sagen om udmøntning af midler fra Finansloven). Støvsugningsydelse som supplement til selvkørende støvsuger: De to Lokal-MED-udvalg i hjemmeplejen mener ikke at forslaget skal prioriteres. Det ene MED-udvalg har bemærket, at borgerne selv kan betale sig fra støvsugning af møbler og hjørner. Hjemmepleje og træningsledergruppen vurderer ikke, at en støvsugningsydelse er en ydelse, som en sundhedsfaglig afdeling skal prioritere.

16 Punkt nr. 2 - Pulje til bedre hjemmehjælp Bilag 2 - Side -1 af 1 SENIORRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 28. januar 2014 Referat af ekstraordinært møde i Seniorrådet Møde afholdt: Torsdag den 23. januar 2014, mødelokale C 1. sal, Toftebæksvej 12 Deltagere: Afbud: Fraværende: Lone Schou-Hansen, Aase Steffensen, Jytte Andersen-Rosendal, Lis Buchwald Olesen, Niels Peter Arskog, Lene Kaspersen, Tommy Wedel, Dorte Vangsø Rasmussen og Neva Olsen Ebba Ravn Olav Lilleør Seniorrådet var indkald til et ekstraordinært møde vedrørende finanspuljen til kvalitet i ældreplejen Dorte Vangsø Rasmussen indledte mødet med gennemgang af Forvaltningens notat til udmøntning af Ældrepuljen til Finansloven samt til udmøntning af budgetmidler for til bedre hjemmehjælp samt pulje til løft af ældreområdet. Seniorrådet fremsender sine egne forslag til Social- og Sundhedsudvalget: Forsøg med plejehjemslægeordning 4-6 timer om ugen og medicinrevision Forsøg med alternative behandlingsmetoder Etablering af nødvendige faciliteter til brug for madlavning etablering af madklubber på udvalgte plejehjem Indretning af palliative pladser på Lykkensgave x antal pladser Tilstrækkelig med genoptræning og aflastningsplader på en observationsafdeling med relevant personale, således at man hurtigt kan komme i gang med genoptræning. Seniorrådet har gennemgået Forvaltningens forslag, og synes godt om: Tilbud om årlig hovedrengøring Indretning af køkkener, således at der kan laves mad fra bunden Mødet sluttede kl Referent: Neva Olsen Seniorrådets sekretariat, Center for træning og omsorg, Toftebæksvej 12, 6. sal, 2800 Kgs. Lyngby, tlf

17 Social- og Sundhedsudvalgets pulje til bedre hjemmehjælp - Budget Samlet overblik over handleforslag til udmøntning Dette skema beskriver forvaltningens forslag til initiativer ift. udmøntning af Social- og Sundhedsudvalgets pulje til bedre hjemmehjælp i budget Bedre hjemmehjælp Kr Initiativer der er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget Kr Udviklingssygeplejerske Udviklingssygeplejersken skal medvirke til at præge og gennemføre implementering af nye initiativer i Center for Træning og Omsorg med fokus på at sikre høj faglig, ensartet og evidensbaseret indsats med udgangspunkt i aktuelle anbefalinger og retningslinier fra bla. Sundhedsstyrelsen og KL. Udviklingssygeplejersken skal yde vejledning, rådgivning og undervisning af medarbejdere i tæt samarbejde med lederne og primærsygeplejerskerne i Hjemmeplejen/Træningsenheden. Aktiviteten vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget ultimo kr Resterende beløb der foreslås fordelt som angivet nedenfor Kr Indkøb af nødkald som følge af ny praksis Der er implementeret ny praksis ift. nødkald. Nødkald visiteres således ikke længere som et hjælpemiddel ifølge Servicelovens 112. Nødkald udleveres som en forebyggende indsats til borgere, der ønsker det, eller hvor sygeplejerskerne vurderer, at borgeren kan have gavn af det, fordi det bidrager til, at borgeren føler sig tryg. I visse tilfælde vil nødkaldet kunne erstatte et tryghedsbesøg som følge af en mere lempelig praksis for visitation til nødkald. Formålet er at imødekomme den øgede efterspørgsel på nødkald som følge af den ny praksis. Der indkøbes 50 nødkaldsapparater årligt. 50 stk. x 5000 kr. kr Forslaget er i overensstemmelse med Ældresagens anbefalinger lokalt. Støvsugningsydelse til de borgere, der får støvsuget vha en selvkørende støvsuger samt frit valg Kr borgere får støvsuget vha. selvkørende støvsugere. De selvkørende støvsugere egner sig ikke til støvsugning af møbler og kan ikke kommer ud i hjørnerne. Ydelsen består i at disse borgere får 15 min. ekstra til støvsugning hver 8 uge og at dette supplement bliver fast praksis som supplement fremadrettet også for nye borgere. Derudover bliver det fremadrettet frivilligt for borgere visiteret til støvsugning om de ønsker ydelsen udført af en hjemmehjælper eller ønsker at afprøve en selvkørende støvsuger suppleret med den nye støvsugningsydelse (jf forslag i evaluering behandlet på SSU i nov. 2013). Punkt nr. 2 - Pulje til bedre hjemmehjælp Bilag 3 - Side -1 af 2

18 Gulvvask genindføres hver 4. uge I 2011 blev der indført differentieret rengøring i hjemmeplejen med den konsekvens, at en række borgere nu tilbydes gulvvask hver 8 uge. Det foreslås at rulle denne praksis tilbage, således at der fremadrettet tilbydes gulvvask hver 4.uge som udgangspunkt. 2 timer og 20 min årligt x 340 kr borgere Udvidet serviceniveau for ledsagelse til også at omfatte nye borgere over 67 år Borgere mellem 18 og 67 år kan visiteres til 15 timers ledsagelse om måneden uden for hjemmet jvf Servicelovens 97. Borgeren kan få ledsagelse til selvvalgte aktiviteter. Borgere, der er visiteret til ledsagelse ved det fyldte 67. år, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år. Formålet med ydelsen er at give borgere over 67 år der søger for første gang tilsvarende mulighed for ledsagelse til selvvalgte aktiviteter 15 timer om måneden. Kr Kr timer x 340 kr. x 12 måneder x 5 borgere (skønnet antal borgere) Samlet sum på forslag Kr Punkt nr. 2 - Pulje til bedre hjemmehjælp Bilag 3 - Side -2 af 2

19 Punkt nr. 3 - Udmøntning af budgetaftalen , pulje til sundhed og forebyggelse: Oprettelse af et udgående akutteam i hjemmesygeplejen Bilag 1 - Side -1 af 10 Model for UDGÅENDE AKUT TEAM PÅ TRÆNINGSCENTER MØLLEBO LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE CENTER FOR TRÆNING OG OMSORG. 1 Januar 2014

20 Punkt nr. 3 - Udmøntning af budgetaftalen , pulje til sundhed og forebyggelse: Oprettelse af et udgående akutteam i hjemmesygeplejen Bilag 1 - Side -2 af 10 INDLEDNING. Med strukturreformen i 2007 skabtes fundamentet for en udvikling af sundhedsvæsenet, hvor flere opgaver forventes varetaget udenfor sygehuset i Det Nære Sundhedsvæsen. Kommunens rolle i sundhedsvæsenet har siden 2007 udviklet sig markant og i dag varetager både kommunen og praksisområdet således langt flere og ofte mere komplekse pleje og behandlingsopgaver end tidligere. Udviklingen viser, at der sker en omlægning af aktiviteten på sygehusene bl.a. på grund af bedre og mere skånsom behandling. Vi får færre og mere specialiserede sygehuse, indlæggelsestiderne bliver stadig kortere og behandlingen sker i stigende grad ambulant og indsatser, der traditionelt er blevet håndteret i sygehusregi, bliver i stigende grad varetaget i kommunens hjemmesygepleje. Hertil kommer udviklingen i demografi og et ændret sygdomsmønster med flere kronikere og flere ældre medicinske patienter. Alt sammen faktorer der i de kommende år vil stille større krav til kommunens forebyggelses og plejeindsats og til den sygeplejefaglige indsats. Aktuelt er Region Hovedstaden i gang med at planlægge et helt nyt akut sygehus ved Herlev Sygehus, der forventes taget i brug i Et akut sygehus med langt flere akut stuer end vi kender til i dag og hvor den akutte indlæggelsestid fordobles, så en akutpatient kan være indlagt på en akut sygehusplads i op til 48 timer. Regionen forventer med denne indsats, at langt færre patienter får behov for egentlige sygehusindlæggelser og langt flere borgere kan få behandlet deres sundhedsproblem indenfor de 2 døgn og herefter vende tilbage til eget hjem igen, med hjælp og bistand fra kommunens hjemmepleje. Det er derfor vigtigt, at kommunen fortsat arbejder med at udvikle de sygeplejefaglige kompetencer og etablerer funktioner i hjemmesygeplejen, der dels kan være med til at forebygge indlæggelser af borgere med forebyggelige diagnoser og dels kan være modtagesystem til hjemtagelse af borgere, som efter at være afsluttet på sygehus fortsat har behov for omfattende og kompleks sygepleje og behandling. Ligesom der skal opbygges nære samarbejdsrelationer til både de behandlingsansvarlige læger på sygehusene og til lægerne i almen praksis med henblik på lægefaglig støtte og behandling i de konkrete patientforløb. I september 2013 åbnede kommunen derfor et helt nyt sub akut tilbud på træningscenter Møllebo. Tilbuddet består af 4 sub akutte døgnpladser, der indenfor et døgn efter henvendelse kan modtage borgere fra eget hjem med behov for akut pleje. Formålet med tilbuddet er, at kommunen via en specialiseret sygelejefaglig indsats og tæt lægefaglig bistand kan forebygge visse indlæggelser og genindlæggelser af fortrinsvis ældre borgere. I forbindelse med ibrugtagningen af de nye sub akutte pladser, blev det foreslået, at dersom supplement til indsatsen på de sub akutte pladser tillige blev etableret et udgående akut team, der skulle fungere som en specialenhed, der yder akut sygepleje til borgeren i dennes hjem/plejebolig en akut sygepleje, som ikke kan klares via den almindelige hjemmesygepleje og som ikke kræver indlæggelse på en af de nye sub akuttepladser på Møllebo. LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE CENTER FOR TRÆNING OG OMSORG. 2 Januar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 25-09-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Ældremilliard 2015 Side 2 af 5 Social- og Sundhedsudvalget 25-09-2014 Sag nr. 1 1.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET 1 of 11 Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab 17. december 2014 13/039297 JMR Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab Når I kommenterer dokumentet vil vi bede jer være særligt

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 14. august 2014 kl. 08.30 i F 6

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 14. august 2014 kl. 08.30 i F 6 Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 14. august 2014 kl. 08.30 i F 6 Mødet slut kl. 10:45 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere