Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Protokol kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen deltog deltog deltog deltog deltog deltog deltog Derudover deltog Direktør Søren Hansen Centerchef Dorte Vangsø Rasmussen Udvalgssekretær Louise Angelo Side 1 af 10

2 Indholdsfortegnelse 1. Pulje til løft af ældreområdet 2. Pulje til bedre hjemmehjælp 3. Udmøntning af budgetaftalen , pulje til sundhed og forebyggelse: Oprettelse af et udgående akutteam i hjemmesygeplejen 4. Finanspulje til kvalitet i ældreplejen Side 2 af 10

3 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Pulje til løft af ældreområdet Sagsfremstilling Økonomiudvalget har besluttet, at den endelige budgetudmøntning skal drøftes i fagudvalgene. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet oplæg til udmøntning af budgetaftalen for , for så vidt angår finansieringen af den afsatte pulje på 2,5 mio. kr. i hvert af årene til løft af ældreområdet. Midlerne forudsættes anvendt til bl.a. en gennemgang af hjælpen på plejeområdet, et ledelsesmæssigt løft på plejecentre, aflastning af pårørende med demens og opgradering af madkvaliteten. Social- og Sundhedsudvalget besluttede ultimo 2013 at tilbyde aflastning af pårørende til demente (kr ) samt at etablere en ordning med madvoucher til hjemmeboende borgere (kr i kr i overslagsårene). Det blev ligeledes principgodkendt at udrulle mønsterprojektet omkring mad fra bunden dog uden at udvalget dengang kendte omkostningerne til dette. Forvaltningen har nu estimeret, at initiativet vil koste kr Implementeringen forudsætter, at der derudover afsættes anlægsmidler til at sikre, at plejehjemskøkkenerne kan blive godkendt til madproduktion samt at der indkøbes inventar (dette er der forslag til finansiering af i SSU sagen vedr. udmøntning af finanslovsmidlerne). Fastholdes madprojektet på de nye betingelser, resterer der 1,2 mio. kr., der foreslås fordelt på en række initiativer til at sikre bedre måltider og madkvalitet samt overgang fra eget hjem til plejehjem som angivet nedenfor. Forslagene er i overensstemmelse med anbefalingerne i Ældrekommissionens rapport om livskvalitet på plejehjem: Friske raspede ikke kogte kartofler på plejehjemmene (kr ) Indsats mod underernæring blandt ældre borgere (kr ) En diætist kan bidrage til at forbedre borgernes ernæringstilstand og dermed livskvalitet samt forebygge underernæring og fejlernæring ved at bidrage til at øge plejepersonalets viden om ernæring og måltidet betydning og dermed reducere antallet af forebyggelige genindlæggelser. Pædagogiske måltider genindføres på plejehjem (kr ) Hjemmebesøg hos beboeren inden indflytning på plejecenter (kr ) Et samlet overblik og en uddybning af forslagene fremgår af bilag. Forslagene har været i høring i Seniorrådet og MED-udvalg i Center for Træning og Omsorg. Høringssvarene fremgår af bilag. Økonomiske konsekvenser Opgaverne løses inden for rammen af de 2,5 mio kr. til puljen til løft af ældreområdet. Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at puljen til løft af ældreområdet udmøntes som foreslået. Side 3 af 10

4 Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2014 Godkendt, idet puljen forudsættes også målrettet "ude-delen" samt forebyggelse af dehydrering. Bilagsfortegnelse 1. Overblik handleforslag udmøntning løft af ældreområdetl.pdf 2. Seniorrådets høringssvar.pdf 3. Center-Meds høringssvar løft af ældreområdet.pdf Side 4 af 10

5 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Pulje til bedre hjemmehjælp Sagsfremstilling Økonomiudvalget har besluttet, at den endelige budgetudmøntning skal drøftes i fagudvalgene. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet oplæg til udmøntning af budgetaftalen for for så vidt angår finansieringen af den afsatte pulje på 2,0 mio. kr. i hvert af årene til bedre hjemmehjælp til ældre med særlige behov og borgere, som er psykisk sårbare. Puljen kan delvist bruges til forsøg med udviklingssygeplejersker. Social- og Sundhedsudvalget besluttede ultimo 2013 at afprøve forsøg med ansættelse af en udviklingssygeplejerske i hjemmeplejen. Der er afsat 0,5 mio. kr. til dette. Det beløb, der resterer at blive vedtaget en udmøntning af, er således 1,5 mio. kr. årligt i årene Forvaltningen foreslår, at dette beløb udmøntes som angivet nedenfor: Indkøb af nødkald som følge af ny praksis(kr ) Nødkald udleveres fremadrettet som tryghedsskabende og forebyggende indsats til borgere, der ønsker det, fremfor som i dag at blive visiteret som et hjælpemiddel. Forslaget er i overensstemmelse med Ældresagens anbefalinger lokalt. Tilbud om en ny støvsugningsydelse samt frit valg ift. selvkørende støvsuger (kr ) Støvsugningsydelsen tilbydes de borgere, der får støvsuget vha en selvkørende støvsuger samt selvbestemmelse ift. om man ønsker en selvkørende støvsuger. Gulvvask genindføres hver 4. uge (Kr ) I 2011 blev der indført differentieret rengøring i hjemmeplejen med den konsekvens, at en række borgere nu tilbydes gulvvask hver 8 uge. Det foreslås, at ændre denne praksis, således at der fremadrettet bliver tilbudt gulvvask hver 4. uge. Udvidet serviceniveau for ledsagelse (Kr ) Serviceniveau for ledsagelse udvides til også at omfatte borgere over 67 år, der ansøger for første gang. Et samlet overblik og en uddybning af forslagene fremgår af notat herom (bilag). Forslagene har været i høring i Seniorrådet og MED-udvalget i Center for Træning og Omsorg, jf. høringssvarene (bilag). Økonomiske konsekvenser Opgaverne løses inden for rammen af de 2,0 mio. kr. til puljen for bedre hjemmehjælp. Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at puljen til bedre hjemmehjælp udmøntes som beskrevet. Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2014 Side 5 af 10

6 Godkendt. Bilagsfortegnelse 1. Center-Meds høringssvar - bedre hjemmehjælp.pdf 2. Seniorrådets høringssvar.pdf 3. Overblik handleforslag udmøntning pulje til bedre hjemmehjælp.pdf Side 6 af 10

7 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Udmøntning af budgetaftalen , pulje til sundhed og forebyggelse: Oprettelse af et udgående akutteam i hjemmesygeplejen Sagsfremstilling Økonomiudvalget har besluttet, at den endelige budgetudmøntning skal drøftes i fagudvalgene. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet oplæg til delvis udmøntning af budgetaftalen for , for så vidt angår puljen til sundhed og forebyggelse. Finansieringen af puljen til sundhed og forebyggelse sker via besparelser ved ibrugtagning af en række mindre hjælp til selvhjælps-hjælpemidler (autodrop og strømpepåtager) i Hjemmeplejen. Udvalget besluttede på mødet i november 2013, at igangsætte brugen af autodrop og strømpepåtager samt yderligere et hjælpemiddel - påklædningspinden. Udviklingen af ibrugtagningen følges nøje og det er aftalt, at udvalget får en status på effekten af systematisk brug af de mindre hjælpemidler på mødet i april Af budgetaftalen fremgår det, at der i alt er afsat 2,0 mio. kr. årligt i puljen til sundhed og forebyggelse. Puljen skal dække: a) en styrket akut indsats på ældreområdet med henblik på reduktion af sygehusindlæggelser svarende til ca. 1,5 mio. kr. årligt b) projekter bla. med kost og motion for udsatte grupper samt forebyggelsesinitiativer i nye og anderledes sammenhænge rundt omkring i kommunen, hvor borgerne færdes i klubber, naturområder, bydele mv. svarende til ca. 0,5 mio. kr. årligt. Nærværende sag drejer sig om udmøntning af budgetaftalen for så vidt angår en styrket akut indsats på ældreområdet. Udvalget får forelagt en særskilt sag på mødet i april 2014 om udmøntning af den resterende del af puljen. Forvaltningen har udarbejdet et rammepapir, hvor en model for et udgående akut-team i hjemmesygeplejen er beskrevet. Når der er foretaget en udmøntning af puljen, vil der blive igangsat et arbejde med deltagelse af både medarbejdere og ledere på området, hvor selve indholdet, arbejdsgangsbeskrivelser, diverse procedurer og behov for kompetenceudvikling vil blive beskrevet. Herefter vil de nødvendige medarbejdere blive rekrutteret. Rammepapiret er vedlagt sagen (bilag). Af rammepapiret fremgår, at det udgående akut-team skal supplere det eksisterende tilbud om intensiv og akut sygepleje på de 4 sub-akutte pladser på Møllebo, samt medvirke til yderligere forebyggelse af indlæggelser af borgere i eget hjem/plejebolig. Herved sikres færrest mulige funktionstab hos borgeren og samtidig vil kommunens udgifter til medfinansiering af sygehusvæsenet kunne begrænses yderligere. Det udgående akut-team kommer til at fungere hele døgnet hele året, og skal udføre akut observation, pleje og behandling af borgere med komplekse sygeplejefaglige pleje- og behandlingsbehov, der fagligt rækker ud over niveauet hos den almindelige hjemmesygepleje og som ikke kræver indlæggelse på en sub-akut plads. Akut-teamet skal tillige yde bistand til den almindelige hjemmesygepleje (second opinion) før endelig stillingtagen til indlæggelse af borgeren, hvilket sker i tæt samarbejde med praktiserende læge/vagtlæge. Endelig skal akut-teamet bistå udviklingssygeplejerskerne i den løbende kompetenceudvikling af hjemmesygeplejerskerne. Side 7 af 10

8 Idet etablering af et helt nyt akut-team i hjemmesygeplejen kræver, at der sker både en holdningsændring og en adfærdsændring i den almindelige hjemmesygepleje, tænkes akutteamet etableret i tre faser: Fase I - opbygning af den sygeplejefaglige dimension. Denne fase etableres i et tæt samarbejde med sygeplejerskerne i Sygeplejeklinikken, på Vagtcentralen og på de sub-akutte pladser. Udgifterne til fase I kan holdes indenfor de 1,5 mio. kr., der årligt er afsat i puljen til sundhed og forebyggelse. Fase I forventes opbygget i løbet af Fase II - opbygning af et selvstændigt akut-team. Her udbygges det udgående akut-team til en selvstændig enhed, der fagligt kobles til de sub-akutte pladser. Fuldt udbygget vil teamet bestå af 10 fuldtidsstillinger (75 % sygeplejersker og 25 % sosu-assistenter). Udgifterne til fase II kan ikke holdes indenfor budgettet i puljen til sundhed og forebyggelse. Udgifterne andrager ca. 3 mio. kr. årligt og er aktuelt tænkt ind i udmøntningen af "ældremilliarden" hvoraf Lyngby-Taarbæk Kommune får 12,2 mio. kr. årligt. Fase II forventes opbygget i starten af 2015, når der er indsamlet erfaringer med fase I. Fase III - opbygning af den lægefaglige dimension. Denne fase kræver, at der indgås et forpligtende samarbejde med de praktiserende læger i kommunen. Forvaltningen vil snarest indlede en dialog med de praktiserende læger omkring dette samarbejde, der dels skal afklare hvordan selve organiseringen af lægedækningen skal være og dels skal afklare hvilke lægefaglige kompetencer, der er nødvendige. Udgifterne til fase III vil ligesom fase II ikke kunne holdes inden for budgettet for puljen til sundhed og forebyggelse. Udgifterne vil blive tænkt ind i udmøntningen af "ældremilliarden". Fase III forventes opbygget i løbet af Økonomiske konsekvenser Fase I løses indenfor rammen af de 1,5 mio. kr., der er afsat til indsatsen i puljen til sundhed og forebyggelse. Fase II og III søges finansieret af den såkaldte "ældremilliard" for Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. puljen til sundhed og forebyggelse delvis udmøntes med 1,5 mio. kr. årligt til et nyt udgående akut-team i hjemmesygeplejen. 2. forvaltningen forelægger en ny sag på mødet i april måned 2014 med forslag til udmøntning af den resterende del af puljen, svarende til 0,5 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2014 Ad. 1 og 2 godkendt. Bilagsfortegnelse 1. kort OPLÆG om nyt udgående akut-team på Møllebo.pdf Side 8 af 10

9 Social- og Sundhedsudvalget Sag nr Finanspulje til kvalitet i ældreplejen Sagsfremstilling Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Af aftalen fremgår det blandt andet, at en god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv. Det fremgår endvidere af aftalen, at det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så der sikres mest velfærd for pengene. Samtidig har det været et afgørende hensyn, at midlerne kommer de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest gavner den enkelte borger i den enkelte kommune. Ud af den samlede pulje er der er afsat kr. 12, 2 mio. til Lyngby-Taarbæk Kommune. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år ad gangen. Udmøntningen sker første gang i 2014 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Der kan ansøges om midler til følgende områder: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem 4. Andre initiativer, som ikke er foreslået i vejledningen, men som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen Ansøgningsfristen for kommunerne er 14. februar Midlerne vil blive udmøntet 5. marts og skal anvendes i Forvaltningen foreslår, at de 12, 2 mio. kr. fra finanspuljen til kvalitet i ældreplejen udmøntes som angivet nedenfor: Ad 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Kørsel til visiterede trænings- og aktivitetstilbud (kr ). Genindførelse af uvisiterede aktiviteter på aktivitetscentre (kr ) Bedre overgange mellem kommunale indsatser ved fælles besøg i borgerens hjem (kr ) Ad 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Tilbud om en årlig hovedrengøring (kr ) Ad 3. Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem Kompetenceudvikling af sygeplejersker (kr ) Mad fra bunden (kr ) Side 9 af 10

10 Udvidelse af Epital-projekt (kr ) Ad 4. Andre initiativer, som ikke er foreslået i vejledningen, men som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen En styrket koordinering, sammenhæng og kvalitet i initiativerne på plejehjemmene (kr ) Uddybninger af de enkelte forslag i ministeriets skabelon er samlet i vedlagte (bilag). Forslagene har været i høring i Seniorrådet og Center MED i Center for Træning og Omsorg jf. høringssvarene (bilag). På nuværende tidspunkt foreslår forvaltningen desuden, at midlerne fra finansloven derudover udmøntes til følgende initiativer i 2015: Indretning af køkkener så der kan laves mad fra bunden En styrket indsats for plejehjemsbeboere med demens Social vicevært bekæmpelse af ensomhed Styrket borger dialog Styrkelse af ud-gående akutteam og lægebistand Økonomiske konsekvenser Udgifter til de foreslåede initiativer søges finansieret af finanslovsmidlerne i 2014 (kr. 12, 2 mio.). Som forslagene er beskrevet på nuværende tidspunkt er summen af forslagene kr. 12, 6 mio. Der må derfor forventes mindre justeringer i den endelig ansøgning, så det ansøgte beløb svarer til de 12,2 kr. der er tildelt Lyngby-Taarbæk Kommune. Beslutningskompetence Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. der udarbejdes en ansøgning til ministeriet med de forslag der fremgår ovenfor 2. der udarbejdes et uddybende oplæg til udmøntningen af midlerne for 2015 til drøftelse i udvalget i efteråret Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2014 Ad. 1 og 2 godkendt, idet der fremadrettet ønskes større fokus på teknologiske og andre muligheder, som retter sig mod trivsel. Der ønskes desuden et overblik over igangsatte projekter i ældreplejen. Bilagsfortegnelse 1. Bilag - forslag til finanslovspuljen.pdf 2. Seniorrådets høringssvar.pdf 3. Center-Meds høringssvar - finanslovspulje.pdf Side 10 af 10

11 Social- og Sundhedsudvalgets pulje til løft af ældreområdet - Budget Samlet overblik over handleforslag til udmøntning Dette skema beskriver forvaltningens forslag til initiativer ift. udmøntning af Social- og Sundhedsudvalgets pulje til løft af ældreområdet i budget Pulje til løft af ældreområdet Initiativer der er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget Udrulning af mønsterprojektet på Lystoftebakken Den Kommunale Madservice iværksatte i november 2012 et såkaldt mønsterprojekt i forhold til at kvalitetsudvikle maden på kr Lystoftebakken. Formålet var at afprøve, hvorvidt kvaliteten og madoplevelsen - duft og smag - kunne forbedres ved at lave maden fra bunden lokalt i anretterkøkkenet og om projektet var økonomisk rentabelt. Lystoftebakken har således været spydspids for afprøvning af nye retter og nye metoder, med henblik på at tage ved lære af erfaringerne i de øvrige køkkener i Den Kommunale Madservice. Projektet har været en stor succes i forhold til at kunne imødekomme ønsker og behov, både blandt beboere, pårørende og medarbejdere. Social- og Sundhedsudvalget principgodkendte ultimo 2013 at udrulle mønsterprojektet omkring mad fra bunden til resten af Kommunens plejehjem fra dog uden at udvalget dengang kendte omkostningerne til dette. Forvaltningen har nu estimeret at initiativet vil koste (kr ) Implementeringen forudsætter at der afsætter anlægsmidler til at sikre, at plejehjemskøkkener kan blive godkendt til madproduktion (dette er der forslag til finansiering til som en del af udmøntning af Finanslovsmidlerne) Punkt nr. 1 - Pulje til løft af ældreområdet Bilag 1 - Side -1 af 3 Aflastning af pårørende til demente Pårørende til demente tilbydes aflastning, når de skal til sundhedsmæssig behandling tandlæge, læge, speciallæge, genoptræning og lignende, samt til deltagelse i fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter med mere, både i dag- og aftentimer. Aflastningen udføres af Kommunens - eller frit-valg leverandørernes - egne hjemmehjælpere med en sundhedsfaglig uddannelse, som kender hjemmet. kr De på rørende kan få aflastning op til 6 timer om måneden. Madvoucher - hjemmeboede borgere Der etableres en spiseordning, som skal give de hjemmeboende borgere mulighed for, en gang om dagen, at benytte sit nuværende daglige tilskud til madordningen til at købe en varm ret på en restauration, café eller lignende. Der gives et tilskud på 15 kr. Borgeren kan vælge at købe andre produkter, som eksempelvis dessert, drikkevarer m.v. Det afregner borgeren selv i overslagsår

12 Resterende beløb der foreslås fordelt som angivet nedenfor Kr Friske raspede ikke kogte kartofler Der har været en del klager over de kogte kartofler. I dag bruges kartofler, der er forkogte og vakuumpakkede. Hvis den oplevede kvalitet af kartoflerne skal hæves, skal der anvendes en anden type kartofler. Det foreslås, at der i stedet indkøbes friske raspede ukogte kartofler. Formålet er at øge den oplevede kvalitet af kartoflerne og skabe større tilfredshed med maden på kommunens plejehjem. Indsats mod underernæring blandt ældre borgere Mange beboere på plejehjem småtspisende og i risiko for at blive underernærede. Samtidig er måltidet og maden for de fleste beboere noget der giver livskvalitet i det daglige. Der er brug for at styrke ernæringskompetencerne på plejehjemmene, arbejde systematisk med ernæring og måltider samt at styrke samarbejdet mellem de ansatte i køkkenerne og plejepersonalet. En diætist kan bidrage til at forbedre beboernes ernæringstilstand og forebygge underernæring og fejlernæring. Diætisten kan ligeledes bidrage til at øge plejepersonalets viden om ernæring og måltidet betydning og dermed bidrage til at reducere antallet af forebyggelige genindlæggelser. Pædagogiske måltider genindføres på plejehjem På nuværende tidspunkt spiser medarbejderne ikke med ved måltiderne på plejehjemmene. Det at få den enkelte beboer til at spise er i visse tilfælde en pædagogisk opgave. Det handler om at gøre måltidet til en god oplevelse for beboerne. Erfaringer viser, at det har stor betydning, at medarbejderne spiser med ved måltiderne. Beboerne spiser ganske enkelte mere mad, og der er beboere, som kun spiser mad, hvis medarbejderne også spiser med. Medarbejdernes deltagelse i måltidet bidrager også til oplevelsen af hjemlighed. Et pædagogisk måltid beregnes som ½ portion til én medarbejder til det pågældende måltid. Formålet er at få flere beboere til at spise deres mad eller mere af deres mad samt at skabe en god stemning og oplevelse af måltidet. Ét pædagogisk måltid består i at to medarbejdere på hver afdeling spiser ½ portion når den varme mad serveres. En portion afregnes til kr. 37 pr. dag for 2 personer. Det forudsættes, at der er 9 afdelinger pr. plejehjem. Forslaget er anbefalet af Ældrekommissionen. Hjemmebesøg hos beboeren inden indflytning på plejecenter Indflytning på et plejehjem er en stor forandring for den ældre og dennes pårørende. Et hjemmebesøg i den kommende beboers hjem kan bidrage til at gøre overgangen lettere. Kontaktpersonens besøg i hjemmet vil give et andet indblik i beboerens livshistorie, og vil betyde, at den første snak om indflytningen på plejehjemmet vil ske i beboerens eget hjem, i trygge og kendte omgivelser. Hvert år flytter omkring 200 nye beboere ind på kommunens plejehjem. Dette er også anbefalet af Ældrekommissionen. 2 timer x 340 kr. x 200 borgere = kr kr kr kr Samlet sum på forslag Kr Punkt nr. 1 - Pulje til løft af ældreområdet Bilag 1 - Side -3 af 3

13 Punkt nr. 1 - Pulje til løft af ældreområdet Bilag 2 - Side -1 af 1 SENIORRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 28. januar 2014 Referat af ekstraordinært møde i Seniorrådet Møde afholdt: Torsdag den 23. januar 2014, mødelokale C 1. sal, Toftebæksvej 12 Deltagere: Afbud: Fraværende: Lone Schou-Hansen, Aase Steffensen, Jytte Andersen-Rosendal, Lis Buchwald Olesen, Niels Peter Arskog, Lene Kaspersen, Tommy Wedel, Dorte Vangsø Rasmussen og Neva Olsen Ebba Ravn Olav Lilleør Seniorrådet var indkald til et ekstraordinært møde vedrørende finanspuljen til kvalitet i ældreplejen Dorte Vangsø Rasmussen indledte mødet med gennemgang af Forvaltningens notat til udmøntning af Ældrepuljen til Finansloven samt til udmøntning af budgetmidler for til bedre hjemmehjælp samt pulje til løft af ældreområdet. Seniorrådet fremsender sine egne forslag til Social- og Sundhedsudvalget: Forsøg med plejehjemslægeordning 4-6 timer om ugen og medicinrevision Forsøg med alternative behandlingsmetoder Etablering af nødvendige faciliteter til brug for madlavning etablering af madklubber på udvalgte plejehjem Indretning af palliative pladser på Lykkensgave x antal pladser Tilstrækkelig med genoptræning og aflastningsplader på en observationsafdeling med relevant personale, således at man hurtigt kan komme i gang med genoptræning. Seniorrådet har gennemgået Forvaltningens forslag, og synes godt om: Tilbud om årlig hovedrengøring Indretning af køkkener, således at der kan laves mad fra bunden Mødet sluttede kl Referent: Neva Olsen Seniorrådets sekretariat, Center for træning og omsorg, Toftebæksvej 12, 6. sal, 2800 Kgs. Lyngby, tlf

14 Punkt nr. 1 - Pulje til løft af ældreområdet Bilag 3 - Side -1 af 1 Center Meds kommentarer til udmøntning af budget ift. forslag til udmøntning af budgetmidler til puljen til løft af ældreområdet: Indsats md underernæring blandt ældre borgere: Det påpeges, at der også er brug for sparring fra en diætist i hjemmeplejen og ikke kun på plejehjemmene. Pædagogiske måltider genindføres på plejehjem: Der er bekymring for, om det er svært at styre udmøntningen af pædagogiske måltider i praksis. Dog er der også stor glæde for dette forslag og de fleste hilser det velkommen. MED er bekymret for, om der er afsat portioner nok til dette. Måske kunne det være hensigtsmæssigt, at man gør det med alle måltider og ikke kun den varme mad. Hjemmebesøg hos beboeren inden indflytning på plejecenter: Der er glæde over afsatte midler til dette - at en medarbejder fra plejehjemmet kan tage på hjemmebesøg hos borgeren inden indflytning.

15 Punkt nr. 2 - Pulje til bedre hjemmehjælp Bilag 1 - Side -1 af 1 Center-Med s kommentarer til udmøntning af 2 mio. kr afsat til bedre hjemmehjælp i budget Udviklingssygeplejerske: Der bliver ytret et stort ønske om udviklingssygeplejersker på indedelen også (dette er der efterfølgende udarbejdet et forslag om - jf. sagen om udmøntning af midler fra Finansloven). Støvsugningsydelse som supplement til selvkørende støvsuger: De to Lokal-MED-udvalg i hjemmeplejen mener ikke at forslaget skal prioriteres. Det ene MED-udvalg har bemærket, at borgerne selv kan betale sig fra støvsugning af møbler og hjørner. Hjemmepleje og træningsledergruppen vurderer ikke, at en støvsugningsydelse er en ydelse, som en sundhedsfaglig afdeling skal prioritere.

16 Punkt nr. 2 - Pulje til bedre hjemmehjælp Bilag 2 - Side -1 af 1 SENIORRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 28. januar 2014 Referat af ekstraordinært møde i Seniorrådet Møde afholdt: Torsdag den 23. januar 2014, mødelokale C 1. sal, Toftebæksvej 12 Deltagere: Afbud: Fraværende: Lone Schou-Hansen, Aase Steffensen, Jytte Andersen-Rosendal, Lis Buchwald Olesen, Niels Peter Arskog, Lene Kaspersen, Tommy Wedel, Dorte Vangsø Rasmussen og Neva Olsen Ebba Ravn Olav Lilleør Seniorrådet var indkald til et ekstraordinært møde vedrørende finanspuljen til kvalitet i ældreplejen Dorte Vangsø Rasmussen indledte mødet med gennemgang af Forvaltningens notat til udmøntning af Ældrepuljen til Finansloven samt til udmøntning af budgetmidler for til bedre hjemmehjælp samt pulje til løft af ældreområdet. Seniorrådet fremsender sine egne forslag til Social- og Sundhedsudvalget: Forsøg med plejehjemslægeordning 4-6 timer om ugen og medicinrevision Forsøg med alternative behandlingsmetoder Etablering af nødvendige faciliteter til brug for madlavning etablering af madklubber på udvalgte plejehjem Indretning af palliative pladser på Lykkensgave x antal pladser Tilstrækkelig med genoptræning og aflastningsplader på en observationsafdeling med relevant personale, således at man hurtigt kan komme i gang med genoptræning. Seniorrådet har gennemgået Forvaltningens forslag, og synes godt om: Tilbud om årlig hovedrengøring Indretning af køkkener, således at der kan laves mad fra bunden Mødet sluttede kl Referent: Neva Olsen Seniorrådets sekretariat, Center for træning og omsorg, Toftebæksvej 12, 6. sal, 2800 Kgs. Lyngby, tlf

17 Social- og Sundhedsudvalgets pulje til bedre hjemmehjælp - Budget Samlet overblik over handleforslag til udmøntning Dette skema beskriver forvaltningens forslag til initiativer ift. udmøntning af Social- og Sundhedsudvalgets pulje til bedre hjemmehjælp i budget Bedre hjemmehjælp Kr Initiativer der er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget Kr Udviklingssygeplejerske Udviklingssygeplejersken skal medvirke til at præge og gennemføre implementering af nye initiativer i Center for Træning og Omsorg med fokus på at sikre høj faglig, ensartet og evidensbaseret indsats med udgangspunkt i aktuelle anbefalinger og retningslinier fra bla. Sundhedsstyrelsen og KL. Udviklingssygeplejersken skal yde vejledning, rådgivning og undervisning af medarbejdere i tæt samarbejde med lederne og primærsygeplejerskerne i Hjemmeplejen/Træningsenheden. Aktiviteten vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget ultimo kr Resterende beløb der foreslås fordelt som angivet nedenfor Kr Indkøb af nødkald som følge af ny praksis Der er implementeret ny praksis ift. nødkald. Nødkald visiteres således ikke længere som et hjælpemiddel ifølge Servicelovens 112. Nødkald udleveres som en forebyggende indsats til borgere, der ønsker det, eller hvor sygeplejerskerne vurderer, at borgeren kan have gavn af det, fordi det bidrager til, at borgeren føler sig tryg. I visse tilfælde vil nødkaldet kunne erstatte et tryghedsbesøg som følge af en mere lempelig praksis for visitation til nødkald. Formålet er at imødekomme den øgede efterspørgsel på nødkald som følge af den ny praksis. Der indkøbes 50 nødkaldsapparater årligt. 50 stk. x 5000 kr. kr Forslaget er i overensstemmelse med Ældresagens anbefalinger lokalt. Støvsugningsydelse til de borgere, der får støvsuget vha en selvkørende støvsuger samt frit valg Kr borgere får støvsuget vha. selvkørende støvsugere. De selvkørende støvsugere egner sig ikke til støvsugning af møbler og kan ikke kommer ud i hjørnerne. Ydelsen består i at disse borgere får 15 min. ekstra til støvsugning hver 8 uge og at dette supplement bliver fast praksis som supplement fremadrettet også for nye borgere. Derudover bliver det fremadrettet frivilligt for borgere visiteret til støvsugning om de ønsker ydelsen udført af en hjemmehjælper eller ønsker at afprøve en selvkørende støvsuger suppleret med den nye støvsugningsydelse (jf forslag i evaluering behandlet på SSU i nov. 2013). Punkt nr. 2 - Pulje til bedre hjemmehjælp Bilag 3 - Side -1 af 2

18 Gulvvask genindføres hver 4. uge I 2011 blev der indført differentieret rengøring i hjemmeplejen med den konsekvens, at en række borgere nu tilbydes gulvvask hver 8 uge. Det foreslås at rulle denne praksis tilbage, således at der fremadrettet tilbydes gulvvask hver 4.uge som udgangspunkt. 2 timer og 20 min årligt x 340 kr borgere Udvidet serviceniveau for ledsagelse til også at omfatte nye borgere over 67 år Borgere mellem 18 og 67 år kan visiteres til 15 timers ledsagelse om måneden uden for hjemmet jvf Servicelovens 97. Borgeren kan få ledsagelse til selvvalgte aktiviteter. Borgere, der er visiteret til ledsagelse ved det fyldte 67. år, bevarer denne ret efter det fyldte 67. år. Formålet med ydelsen er at give borgere over 67 år der søger for første gang tilsvarende mulighed for ledsagelse til selvvalgte aktiviteter 15 timer om måneden. Kr Kr timer x 340 kr. x 12 måneder x 5 borgere (skønnet antal borgere) Samlet sum på forslag Kr Punkt nr. 2 - Pulje til bedre hjemmehjælp Bilag 3 - Side -2 af 2

19 Punkt nr. 3 - Udmøntning af budgetaftalen , pulje til sundhed og forebyggelse: Oprettelse af et udgående akutteam i hjemmesygeplejen Bilag 1 - Side -1 af 10 Model for UDGÅENDE AKUT TEAM PÅ TRÆNINGSCENTER MØLLEBO LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE CENTER FOR TRÆNING OG OMSORG. 1 Januar 2014

20 Punkt nr. 3 - Udmøntning af budgetaftalen , pulje til sundhed og forebyggelse: Oprettelse af et udgående akutteam i hjemmesygeplejen Bilag 1 - Side -2 af 10 INDLEDNING. Med strukturreformen i 2007 skabtes fundamentet for en udvikling af sundhedsvæsenet, hvor flere opgaver forventes varetaget udenfor sygehuset i Det Nære Sundhedsvæsen. Kommunens rolle i sundhedsvæsenet har siden 2007 udviklet sig markant og i dag varetager både kommunen og praksisområdet således langt flere og ofte mere komplekse pleje og behandlingsopgaver end tidligere. Udviklingen viser, at der sker en omlægning af aktiviteten på sygehusene bl.a. på grund af bedre og mere skånsom behandling. Vi får færre og mere specialiserede sygehuse, indlæggelsestiderne bliver stadig kortere og behandlingen sker i stigende grad ambulant og indsatser, der traditionelt er blevet håndteret i sygehusregi, bliver i stigende grad varetaget i kommunens hjemmesygepleje. Hertil kommer udviklingen i demografi og et ændret sygdomsmønster med flere kronikere og flere ældre medicinske patienter. Alt sammen faktorer der i de kommende år vil stille større krav til kommunens forebyggelses og plejeindsats og til den sygeplejefaglige indsats. Aktuelt er Region Hovedstaden i gang med at planlægge et helt nyt akut sygehus ved Herlev Sygehus, der forventes taget i brug i Et akut sygehus med langt flere akut stuer end vi kender til i dag og hvor den akutte indlæggelsestid fordobles, så en akutpatient kan være indlagt på en akut sygehusplads i op til 48 timer. Regionen forventer med denne indsats, at langt færre patienter får behov for egentlige sygehusindlæggelser og langt flere borgere kan få behandlet deres sundhedsproblem indenfor de 2 døgn og herefter vende tilbage til eget hjem igen, med hjælp og bistand fra kommunens hjemmepleje. Det er derfor vigtigt, at kommunen fortsat arbejder med at udvikle de sygeplejefaglige kompetencer og etablerer funktioner i hjemmesygeplejen, der dels kan være med til at forebygge indlæggelser af borgere med forebyggelige diagnoser og dels kan være modtagesystem til hjemtagelse af borgere, som efter at være afsluttet på sygehus fortsat har behov for omfattende og kompleks sygepleje og behandling. Ligesom der skal opbygges nære samarbejdsrelationer til både de behandlingsansvarlige læger på sygehusene og til lægerne i almen praksis med henblik på lægefaglig støtte og behandling i de konkrete patientforløb. I september 2013 åbnede kommunen derfor et helt nyt sub akut tilbud på træningscenter Møllebo. Tilbuddet består af 4 sub akutte døgnpladser, der indenfor et døgn efter henvendelse kan modtage borgere fra eget hjem med behov for akut pleje. Formålet med tilbuddet er, at kommunen via en specialiseret sygelejefaglig indsats og tæt lægefaglig bistand kan forebygge visse indlæggelser og genindlæggelser af fortrinsvis ældre borgere. I forbindelse med ibrugtagningen af de nye sub akutte pladser, blev det foreslået, at dersom supplement til indsatsen på de sub akutte pladser tillige blev etableret et udgående akut team, der skulle fungere som en specialenhed, der yder akut sygepleje til borgeren i dennes hjem/plejebolig en akut sygepleje, som ikke kan klares via den almindelige hjemmesygepleje og som ikke kræver indlæggelse på en af de nye sub akuttepladser på Møllebo. LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE CENTER FOR TRÆNING OG OMSORG. 2 Januar 2014

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015 Indsatsens kaldenavn: Øget bevilling til kørsel til aktivitetstilbud Indsatsen vedrører: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Under titel: Styrke rehabiliteringsindsatsen, styrke genoptræningsindsatsen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 25-09-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Ældremilliard 2015 Side 2 af 5 Social- og Sundhedsudvalget 25-09-2014 Sag nr. 1 1.

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 12-12-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Onsdag den 12. december 2012 kl. 15:00 afholdt Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune

Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune Omorganisering af akutfunktionen i Aalborg Kommune 1. AKUTFUNKTIONEN OG DET GODE AKUTFORLØB FOR PATIENTEN... 2 2. MÅLGRUPPE FOR AKUTOMRÅDET... 2 3. TILBUD OG INDSATSER TIL MÅLGRUPPEN... 3 3.1 DØGNTILBUD

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012 Notat til Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2012/0013299 Dato: 13. november 2012 Titel: Udmøntning af Budget 2013 Sagsbehandler: Tina Juel Højager I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Godkendelse af National handlingsplan 2016 "Styrket indsats for den ældre medicinske patient"

Godkendelse af National handlingsplan 2016 Styrket indsats for den ældre medicinske patient Punkt 6. Godkendelse af National handlingsplan 2016 "Styrket indsats for den ældre medicinske patient" 2016-038037 Anbefales.Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL har noteret sig, at der som led i finansloven for 2016 er afsat midler til en ny national handlingsplan for den

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser - 10 akutsygeplejersker - Opererer i tidsrummet 7.00-23.00 alle ugens dage - Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser 1 Akutteamet i Sønderborg

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Indsatser Indhold Estimeret budget Organisatorisk placering. og støtte medarbejdere og kr. borgere i at anvende teknologiske

Indsatser Indhold Estimeret budget Organisatorisk placering. og støtte medarbejdere og kr. borgere i at anvende teknologiske Notat Modtager(e): Velfærdsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Værdighedspuljen Administrationen har udarbejdet nedenstående prioriterede bruttoliste til anvendelsen af værdighedsmilliarden.

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 15-12-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere