Statusrapport for 1 fase. Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for 1 fase. Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt"

Transkript

1 Statusrapport for 1 fase Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt November Udarbejdet af Margit Just og Mette Winther Acadresag 13/

2 Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelsen af befordringsopgaverne. Dette skal samlet på landsplan give et provenu på 100 mio. kr. i stigende til 430 mio. kr. i Med afsæt i ovenstående blev der iværksat en gennemgang af befordringen i Assens Kommune for at kortlægge de tilstedeværende befordringstyper. Denne kortlægning skulle have fokus på optimering, således at der blev større politisk kendskab til det besluttede og realiserede serviceniveau for alle befordringstyper. Endvidere skulle gennemgangen også anvise potentiale for en besparelse. Nærværende dokument redegør for første fase i projektet som omhandler kortlægning af mængder, pris og serviceniveau. Data omhandler perioden - og i antog befordringsudgifterne 42,1 mio. kr. Yderligere gives en status omkring ibrugtagen af selvbetjeningsløsninger, idet denne arbejdsform har en positiv indvirkning på kommunens udgifter til fællesudgifter i FynBus. Med selvbetjeningsløsninger menes brugen af websystemer, hvori borgeren eller Assens Kommune indberetter oplysninger i forbindelse med rejsebestilling. Tidligere er denne opgave blevet varetaget i regi af FynBus. For at give en status over de budgetmæssige ændringer, som forekommer indenfor befordringsområdet er der nedenfor opstillet 3 tabeller, som angiver de besparelser samt udvidede befordringsbudgetter, der er gennemført i relation til de to seneste budgetlægningsperioder. Budget I kr. FynBus efterbetaling (primær teletaa) Telekørsel Telekørsel- uddannelsesruter Besparelse via analyse på læge og speciallæge Regulering kørsel CUA Total Minus = besparelse Efterbetalingen omhandler primært teletaa og udviklingen heri beskrives på side 6-7 Budget i kr. FynBus efterbetaling (primær teletaa) Reducerer afgange på lokale ruter i eftermiddagstimerne Begrænse gymnasieelevers brug af teletaa Telekørsel for pendlerne i tyndt befolkede områder Besparelse på befordring vedrørende specialtilbud Total besparelse

3 Nettobesparelse mellem budget og Nettobesparelse Minus angiver at der er forekommet en netto besparelse Fællesudgifter og selvbetjeningsløsninger Fællesudgifter: Med fællesudgifter menes de omkostninger som Assens Kommune betaler FynBus for håndtering af kørselsplanlægning, fakturakontrol og udbud Fællesudgifterne fordeles til Region Syddanmark i henhold til indgået kontrakt om patientkørsel. Herefter fordeles restbeløbet således, at anden kørsel og telekørsel betaler 1/3 af lønudgifterne samt ¼ af IT- udgifterne. Den resterende del betales af SBH kørslen (svært bevægelses hæmmede kørsel) Ovenstående fordeling er anvendt i perioden 2007 og har betydet at SBH kørslen har betalt den overvejende del af den øgede aktivitet i Fletrafik bla. teletaakørslen. Der er derfor i indeværende år lavet en ny model for fællesudgifterne. Tabel 1: Fællesomkostninger via ny omkostningsægte parametre Kroner SBH kørslen Lægekørsel inkl. Speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og kørsel Centerkørsel inkl. Genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel Specialskolekørsel Telekørsel Anden kørsel Odense Siddende patientbefordring Ekspeditionstid i minutter 4 2,5 Variabel udgift pr tur 17,88 11,18 Faste udgifter til IT m.v. 7,90 7,90 Øvrige faste udgifter 13,26 13,26 Udgift i alt pr tur 39,04 32, ,41 7,90 13,26 34, ,35 26, ,90 7,90 7, ,26 13,26 13,26 13,26 43,51 47,98 21,16 13,26 Den samlede administrative omkostning ved en kørselsbestilling består af en variabel udgift og nogle faste udgifter. Såfremt Assens Kommune ønsker at sænke den administrative omkostning kan dette ske ved at minimere den variable omkostning. Dette kan gøres via implementering af selvbetjeningsløsninger på de kørselstyper som vi anvender via FynBus, idet den variable udgift primært er knyttet op på lønnen. Denne proces er igangsat i kommunen. 3

4 Selvbetjeningsløsninger: Tilvalget af selvbetjeningsløsninger medfører, at Assens Kommune i forskellig grad kan nedsætte de variable udgifter til FynBus i forhold til den udførte kørselstype. Der er på nuværende tidspunkt forskellige selvbetjeningsløsninger, og valget af disse og den aktuelle mængde af kørsel indenfor ordningen påvirker den endelige besparelse. Endvidere sker implementeringen af selvbetjeningsløsningerne løbende. Den valgte selvbetjeningsløsning flytter administration og bestilling tættere på borgeren og sparer administrative arbejdsgange dette nedsætter risikoen for fejl og borgeren oplever en bedre service. Tabel 2: Kørselsordninger og selvbetjeningsløsning Kørselsordning Visitering Handicapkørsel (SBH)NU Handicapkørsel(SBH) SELVBETJENING Lægekørsel NU Lægekørsel SELVBETJENING Telekørsel NU Telekørsel SELVBETJENING Assens Kommune Registrering af stamdata FynBus Assens Kommune Assens Kommune FynBus Assens Kommune Bestilling af kørsel Besparelse FynBus Ingen Borger Arbejdsgang + evt. variable udgifter Ingen Arbejdsgang + evt. variable udgifter Ingen Evt. variable udgifter FynBus FynBus Borger I forhold til ovenstående; Handicapkørslen - her har kommunen mulighed for at overtage registrering af stamdata i FynBus system, og dette vil spare en arbejdsgang. Borgeren/pårørende eller institutionen kan således bestille kørslen direkte via net portal. Lægekørsel - her har kommunen mulighed for at overtage registrering af stamdata i FynBus system, og overtage modtagelse af kørselsbestillinger fra borgeren. Der bliver i /15 mulighed for at borgeren kan bestille sin telekørsel online. I relation til handicap- og lægekørsel blev der medio juni påbegyndt et innovationsprojekt omhandlende brugen af selvbetjeningsløsningen. Plejecenteret Kildebakken blev testpilot på modullet i forbindelse med bestilling af kørsel til læge og speciallæge. Plejecenteret så følgende muligheder i selvbetjeningsløsningen Medarbejderen kan bestille borgerens kørsel online, når der er mulighed herfor i forhold til dagens arbejdsopgaver Medarbejderen undgår at sætte i kø ved opkald til FynBus, og dermed udnyttes arbejdstiden bedst muligt Minimering af fejlbestillinger da medarbejderen indtaster stamoplysninger i forhold til adresse og hjælpemidler såsom kørestol. Projektet er afsluttet og evalueret, og de øvrige kommunale plejecentre blev undervist henover sensommeren. Alle plejecentrene har i dag mulighed for at bestille deres kørsler via selvbetjeningsmodullet. 4

5 Projektet har således vist sin klare nytteværdi, idet medarbejderne har opnået lettere arbejdsgange i forbindelse med bestilling af kørsel samtidigt med at Assens Kommune reducerer sine variable udgifter til FynBus. Det er aftalt med FynBus, at der trækkes lister over anvendelsen af selvbetjeningsmodullet, således at brugen af systemet kan følges, og erfaringer kan udveksles. Gennemgang af kørselsordninger For at få et overblik over den kørsel som udføres i Assens Kommune er kørselsordningerne splittet op i forskellige typer. Der er data for flere år indenfor nogle kørselstyper, mens andre har et minimalt datagrundlag på grund af kørselsomlægning. De opstillede grafer angiver udviklingen i omkostning omhandlende selve kørslen og de tilknyttede fællesudgifter, antal rejser samt afsat budget til kørselsordningen. Data for indeværende år omfatter perioden januar til september. Megen af kørslen er i dag organiseret i FynBus, og dermed er kommunen med i de store udbud, som gennemføres via FynBus. Tabellen nedenfor angiver kørselsordninger i FynBus i relation til fletrafikken og kommunernes brug heraf. Kørsel sygehus/ patientbefordring Telekørsel Specialskolekørsel Brækket ben/farlig skolevej Aktivitetskørsel 41 kørsel Speciallægekørsel Genoptræningskørsel Kropsbårne hjælpemidler Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Syddanmark Lægekørsel SBH kørsel Tabel 3: Kørselsordninger hos FynBus i Fletrafik ultimo marts Offentlig Service - Trafik Indenfor MTU er der budget til kollektiv trafik, buskort til skolebørn, SBH- kørsel samt telekørsel og uddannelsesruter. Der bliver hvert år i samarbejde med FynBus lavet et budget for aktiviteterne indenfor den kollektive trafik samt telekørsel. Såfremt regnskabsresultatet ender med et mer-eller mindreforbrug tages dette med over i næste års budget. Dermed vil større afvigelser mellem budget og regnskab påvirke kommunens disponeringer i det kommende budgetår. Tabel 4:Regnskabsresultaterne fra 2011 til estimat for kr. Mer- eller mindreforbrug Minus angiver at FynBus har modtaget et for stort a conto honorar på baggrund af det lagte budget 5

6 Tabel 5: oversigt over forbrug og budget indenfor Offentlig Service Trafik Hele Kr. Kollektiv trafik samt telekørsel Buskort skolebørn Telekørsel- ungdomsruter SBH Diverse udgifter Samlet omkostning Budget (3. kvartaler) * De kr. i er helårsomkostning i forhold til budget Stigning i budgettet fra til skyldes bla. øget budget til telekørsel, uddannelsesruter på kr. Faldet i buskort skolebørn fra til skyldes, at der i 1. halvår blev kørt en lukket skolekørsel til Salbrovad- og Ebberup skole og denne antog kr. Faldet fra til skyldes færre elever samt relativt få elever i 10. klassecenteret som modtager buskort. Buskort til skolebørn alle skolebørn kan få et buskort, og det er skolesekretæren der bestiller hos FynBus hvorefter regningen sendes til Assens Kommune. Kortet dækker 2 zoner. Dermed kan en elev der bor 200 m fra skolen få et buskort. Ovenstående tabel og de øvrige specifikationer nedenfor er ikke enslydende i deres beløb, da tabellen angiver de bogførte tal i det pågældende år, mens specifikationerne nedenfor angiver udgiften for den faktiske kørsel udført i året. Forskellen opstår på baggrund af opkrævningerne fra FynBus, som tilgår kommunen relativt sent, og dermed konteres der i et regnskabsår typisk for 4. kvartal fra forrige år samt de tre første kvartaler i indeværende år. SBH kørsel (svært bevægelseshæmmede kørsel) Denne kørselstype relaterer sig til handicapkørsel, og der er en egenbetaling tilknyttet ordningen. I indeværende år koster et års abonnement 455 kr., og borgeren betaler herefter minimum 25 kr. pr. tur og maksimalt 100 kr. pr. tur. Brugeren kan medbringe 2 ledsagere, og en voksen ledsager betaler samme pris som brugeren, mens et barn til og med 15 år betaler halvpris. Gratis ledsagelse er mulig såfremt brugeren er visteret hertil. Brugeren har 104 enkeltture om året i ordningen, og disse kan anvendes til spontankørsel og fritidsformål (besøg hos venner og familie, indkøb og kulturelle aktiviteter mv.) Men ordningen omfatter ikke transport til behandling, terapi og lignende som kommunen er pligtig til gennem anden lovgivning at dække. I Assens Kommune benyttes ordningen til fysioterapi og tandlæge selvom dette ikke umiddelbart kan betragtes som spontankørsel eller fritidsformål. Visitering til SBH kørsel sker igennem myndighed sundhed Nettoomkostning for SBH kørsel Antal kørsler til SBH Tabel for SBH kørsel Hele kr. Kørselsomkostning Fællesudgifter Omkostning samlet (3. kvartaler)

7 Budget Antal rejser Budgettet for er reduceret væsenligt i forhold til de foregående år, og forbruget for perioden januar til september antyder, at der ikke forekommer overensstemmelse mellem forbrug og budget i indeværende år. Teletaa Alle kommuner i Fynbus er med i teletaaordningen, og passagertallet fra til er samlet set øget med passagerer. Dette er en stigning på 113 %. Stigningen kan henføres til den løbende udvikling og markedsføring af teletilbuddene i kommunerne. Den største stigning ses i Assens- og Svendborg Kommune. Ud af de passagerer kommer fra Assens Kommune svarende til 52,48 % af stigningen. Nedenfor angives udviklingen i antal passagerer, og det skal bemærkes, at der for 2. halvår er indført nye retningslinjer for gymnasieelevers brug af teletaaordningen. Dette skulle mindske antallet af passagerer indenfor denne målgruppe. Endvidere overgår projektet uddannelsesruter til ordinær drift 1. august 2015, og dette har indvirkning på skønnet for passagertallet i 2015 Slutteligt er projektet telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder iværksat, og dette løber fra sommeren til sommeren Der er via budget givet kr. i 2015 og kr. i 2016 til projektet, men der er ikke taget stilling til midler efter endt projektperiode. Udviklingen i antal telekørsel passagerer i Assens Kommune 2011 Antal passagerer Forventet regnskab Budgetforslag Omkostning til teletaa Antal kørsler Teletaa Tabel for teletaa Beløb i hele kr Kørselsomkostning Fællesudgifter Samlet omkostning Budget Antal kørsler Ej kendt Uddannelsesruter Omkostninger forbundet med projektet uddannelsesruter konteres indenfor den ovenfor nævnte budgetramme på kr., ved MTU. 7

8 Omkostning uddannelsesruter Antal kørsler Uddannelsesruter Genoptræning Kørslen til genoptræning er differentieret mellem kørsel til kommunal genoptræning og kørsel til specialiseret genoptræning. De to kørselstyper er lagt sammen og angivet nedenfor. Omkostning til specialiseret og kommunal genoptræning Antal kørsler specialiseret og kommunal genoptræning 8

9 Tabel for specialiseret og kommunal genoptræning Hele kr. Kørselsomkostning genoptræning kommunal Kørselsomkostning genoptræning special Udbetalt befordring ved kørsel i egen bil Fællesudgifter Samlet omkostning Budget Antal rejser via fletrafik (kommunal) Antal rejser via fletrafik (Special) Der er ingen mængder i grundet fejlafregning som blev omplaceret ultimo. Kørselsbudgettet indenfor træningsområdet dækker udgiften til Fletrafik samt de udbetalte kørselsgodtgørelser som forekommer til de borgere, der kan befordre sig selv til genoptræning. Budgettet til kørsel i var oprindeligt på kr., men er via detailbudgetteringen reduceret til kr. grundet sidste års forbrug. Differencen på de kr. er omplaceret til lønmidler for at kompetencer for den øgede volumen i genoptræningsplaner. Sondringen mellem kørselsgodtgørelse eller kørsel med FynBus sker via oplistede regler i bilag 1. Budgettet ligger under SSU. Daghjemkørsler Kørsel til daghjem blev en del af fletrafikken 1. april, idet Assens Kommune valgte at lægge daghjemskørslen herover efter endt kontraktudløb med de tidligere aktører. Data for og kan derfor opgøres på omkostning men ikke pr. antal ture, og endvidere ville det heller ikke være hensigtsmæssigt at sammenligne antal ture, idet åbningsperioden i daghjemmene er blevet øget i indeværende år på baggrund af midler fra puljen Løft af Ældreområdet. FynBus er i gang med et stort udbud på deres kørsler, og dette træder i kraft pr. 1. marts Udbuddet skal bevirke, at det afsatte budget og faktiske forbrug stemmer overens. Den forskel der har været de forrige år mellem budget og forbrug skyldes nedlæggelsen af 2 dagcentre. Herefter opstod der længere befordringsafstand for nogle borgere til nærmeste daghjem, og daværende kontrakt var baseret på pris pr. kørt kilometer. Nu er kørslen placeret i regi af Fynbus, og der betales herefter en timepris til leverandøren. For at benytte daghjemstilbuddet skal borgeren visiteres hertil via myndighed Sundhed. Kørslen til daghjemmet er en del af tilbuddet, men borgeren har en egenbetaling på 53 kr. pr. gang. Budgettet ligger under SSU 9

10 Antal kørsler Daghjem først mængde fra 1.april pga. ny kørsel i FynBus Tabel for daghjemkørsler Hele kr Kørselsomkostning Samlet omkostning Budget Antal kørsler Lægekørsel Læge- og speciallæge kørsel bevilliges via borgerservice. Borgerservice kontaktes af borgeren, hvorefter der laves en individuel vurdering over telefonen. Borgere der har mulighed for at benytte offentlig transport eller egen bil, vil ikke blive tildelt lægekørsel. Nogle kommuner bla. Varde kommune har sparet på lægekørselen ved at ændre visitationspraksis, således at borgeren skal komme til samtale i borgerservice inden visitationen gives. Omkostning for læge- og speciallægekørsel Antal kørsler læge og speciallæge Tabel for læge- og speciallægekørsel Hele kr. Kørselsomkostning Fællesudgifter Udbetalt befordring Samlet omkostning Budget Antal rejser lægekørsel Antal rejser speciallægekørsel I forhold til er der sket en stigning i antallet af kørsler til speciallæge, og dette skyldes, at borgere der er tildelt alm. lægekørsel, også har ret til speciallægekørsel. Det estimeres, at der kommer 468 rejser mere i indeværende år, til en meromkostning på kr. Budgetmæssigt er dette ikke en stor stigning, men ses der på den procentvise stigning er denne markant. Rejserne estimeres til at stige med 34 % i forhold til Budgettet ligger under SSU Kropsbårne hjælpemidler Udgifter omhandlende kørsel i forbindelse med kropsbårne hjælpemidler e. bandagist er lave i forhold til de øvrige kørselstyper. For blev der afregnet kr. for 234 rejser og i estimeres tallene til henholdsvis kr. og 164 rejser. Omkostning for kropsbårne hjælpemidler 10

11 Tabel for Kropsbårne hjælpemidler Hele kr Kørselsomkostning Samlet omkostning Budget Antal kørsler Budgettet er nedjusteret via detailbudgetteringen for budget Budgettet ligger under SSU Brækket ben Brækket ben kørsler, er de kørsler til skole, hvor eleven i en periode ikke selv kan transportere sig til skole, som for eksempel tilfældet er med et brækket ben. Det betyder, at der er et stort udsving i behovet for denne type kørsler. Der har været en faldende behov for brækket ben kørsler, og en årsag hertil kan skyldes, at denne kørselstype kræver lægeerklæring samt en aftale med forvaltningen. Dog kan der være flere udgifter til brækkede ben kørsler, da flere af kørslerne også er registreret som skolekørsel rute. Budgettet ligger under BUU Omkostning brækket ben Antal brækket ben kørsler Tabel for brækket ben kørsler Hele kr Kørselsomkostning Antal kørsler Specialskoler For et barn der går på specialskole, i Assens Kommune eller anden kommune, gælder det at forældrene selv kan vælge at befordre deres barn. Forældrene kompenseres i henhold til de antal kilometer, hvor barnet opholder sig i bilen. Kørsel til specialskole eller specialklasse med FynBus, er forbundet med faste rutekørsler, hvor barnet hentes på sin bopæl, og køres i taa/minibus, hen til deres respektive skole. Når barnet visteres til en specialskole følger der befordring med, såfremt barnet har brug for det. Dette gælder også specialbørnehaver. Pilehaveskolen er det eneste specialtilbud for børn i Assens Kommune hvor FynBus ikke administrerer kørslen Budgettet ligger under BUU. 11

12 Omkostning til specialskole Antal kørsler specialskoler Tabel for specialskoler Hele kr. Kørselsomkostning specialskoler Udbetalt befordring ved kørsel i egen bil Samlede omkostninger Budget Antal kørsler specialskoler * ** * Budgettet dækker også over andre kørselstyper. ** Antallet af kørsler i udeladt, der har været en fejl i Fynbus opkrævningerne, så nogle af kørslerne i ikke blev bogført på specialkørsler. Skolekørsel rute Assens Kommune er inddelt i skoledistrikter, således at alle skolebørn automatisk er tilknyttet en bestemt skole. Kommunen har pligt til at sørge for befordringen, hvis man benytter sin distriktsskole. Der er enkelte skoleveje, som er erklæret trafikfarlige, og elever bosiddende på disse veje, og som benytter sin distriktsskole tilbydes transport. Tilbuddet gælder selvom eleverne ikke opfylder km. krav til alm skolekørsel. Kilometerkravene er følgende; Bh. Kl kl.: 2½ km, kl.: 6 km, kl.: 7 km og 10. kl.: 9 km. Gennemgang af data har vist, at FynBus ikke har konteret alle personer korrekt, det medfører, at der er flere elever med i denne opgørelse end der faktisk benytter farlig skolerute. Derfor kan der ikke konkluderes på denne kørselstype, og der er ved at blive fulgt op på fejlkonteringen. Budgettet ligger under MTU. Tabel for skolekørsel - rute Hele kr Kørselsomkostninger skolekørsel rute Eksterne Vognmænd En del af kommunens kørsel indenfor forskellige driftsområder varetages af eksterne vognmænd, og der er indgået kørselskontrakter med disse aktører herom. Der er i de senere år sket en kanalisering af befordringen over i FynBus, når kontrakterne med de eksterne aktør ophører, og dette kan ses af nedenstående. Der er i bilagene angivet de aktører som har udført kørslen. Tabel for udgifter til eksterne vognmænd i Assens Kommune Eksterne vognmænd Sammenfatning Kortlægningen af de tilstedeværende kørselstyper i Assens Kommune har givet anledning til følgende konklusioner; 12

13 Der forekommer nedjustering af kørselsbudgetter eksempelvis indenfor træning og kropsbårne hjælpemidler, men pengene er kanaliseret over i andre omkostningsarter indenfor området. Der er således ikke fokus på at synliggøre de budgetændringer eller effektiviseringer der gøres indenfor befordringsområdet. Når et kørselsbudget ligger centralt kan dette mindske incitamentet til at flytte borgeren fra en kørselsordning over i selvhjulpen adfærd, således at borgeren kan mester befordring på egen hånd. Der forekommer et mønster hvori merforbruget indenfor kollektiv trafik og teletaa dækkes år efter år med tillægsbevillinger eller via den tekniske budgetlægning, og merforbruget skyldes primært teletaaordningen. Der er således sket en forøgelse af budgettet indenfor Offentlig Service Trafik fra kr. i til kr. i. En samlet budgetforøgelse på kr. på to år inklusiv fremskrivninger. Der er igangsat projektet pendler i tyndt befolkede områder, men finansieringen efter endt projektperiode er ikke anvist. Afslutningsvis angiver kortlægningen at følgende opmærksomhedspunkter er interessante i den videre drøftelse af befordring i Assens Kommune Teletaa mængder, visitation og serviceniveau i forhold til afsat budget Visitation den rette visitering i den rigtige periode et politisk godkendt visitationsgrundlag Hvordan italesætter vi befordring holder øje med udviklingen i vores mængder, da der konstant foregår en bevægelse imellem de forskellige kørselstyper. 13

14 Bilag 1 Serviceniveau Befordring indenfor træningsområdet foregår efter nedenstående sondring. 14

15 Bilag 2 Eksterne leverandør i perioden - Angiv navn på entreprenør/vognmand Odense Taa Ullerslev tai Servicebussen Tommerup Turistfart Vissenbjerg Tai og Turistfart Willemoes Bus HC Biler - Haarby Turistfart - daghjem HC Biler - Haarby Turistfart - skolekørsel Handy Bus - daghjem Handy Bus skolekørsel Comfort tours - daghjem Comfort tours skolekørsel Glamsbjerg Tai Assens Tai PM taa I alt Angiv udgifter til kommunal kørsel Angiv navn på entreprenør/vognmand Odense Taa Ferritslev taa Servicebussen Tommerup Turistfart Vissenbjerg Tai og Turistfart Willemoes Bus HC Biler - Haarby Turistfart - daghjem HC Biler - Haarby Turistfart - skolekørsel Comfort tours - daghjem Comfort tours - skolekørsel Ullerslev tai Glamsbjerg Tai Assens Tai I alt Angiv udgifter til kommunal kørsel

16 - tallene er bogføringer til og med 10. oktober Angiv navn på entreprenør/vognmand Odense Taa Ferritslev taa Servicebussen - ophørt 1/8 overgået til FynBus - fletrafik Tommerup Turistfart ophørt 1/8 overgået til FynBus - fletrafik Vissenbjerg Tai og Turistfart Willemoes Bus HC Biler - Haarby Turistfart - daghjem - FynBus pr 1.4. HC Biler - Haarby Turistfart skolekørsel Comfort tours - daghjem - FynBus pr 1.4. Comfort tours skolekørsel Vester Skeringe Biler Frørup Rejser Bergholdt I alt Angiv udgifter til kommunal kørsel

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

FynBus bestyrelse. Tillægsdagsorden. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Tillægsdagsorden. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Tillægsdagsorden Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

ORGANISERING AF BEFORDRING ET EFFEKTIVISERINGSPROJEKT

ORGANISERING AF BEFORDRING ET EFFEKTIVISERINGSPROJEKT ORGANISERING AF BEFORDRING ET EFFEKTIVISERINGSPROJEKT Statusrapport for 2. fase i relation til organisering af befordring et effektiviseringsprojekt. Rapporten giver anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder.

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder. Notat Til: Børne- og Undervisningsudvalget Kopi til: Fra: Arbejdsgruppen Supplerende overvejelser om udbudsform for Pilehaveskolens elevbefordring I tilknytning til rapporten om evaluering af elevbefordringen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Udvidelse af rute 161/162 aften/weekend eller som alternativ telekørsel

Udvidelse af rute 161/162 aften/weekend eller som alternativ telekørsel OPLÆG: Udvidelse af rute / aften/weekend eller som alternativ telekørsel Indledning Siden ændringerne i forbindelse med køreplanskiftet i 2010 er aften- og weekendbetjening på rute - af og til blevet rejst

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Nordfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Ved ændring af skolestrukturen i 2012,

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 MINIRAPPORT, NOVEMBER 2015 STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 Odense Kommune har med Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020 vedtaget

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål.

Nedenfor sammenholdes de opnåede resultater med de opstillede mål. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 3.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat udgør netto 63,2 mio. kr. Nettobevilling

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune NOTAT Kørsel skoleåret 2015-16 i Assens Kommune Indledning FynBus har udarbejdet notat Brugen af kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-15. Efterfølgende har forvaltningen for Trafik og Byg bedt FynBus

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Personbefordring i Allerød Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010 3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Visiteringsgrundlag for kommunal befordring. Beskrivelse af visiteringsprincipper og praksis i Assens Kommune pr. 30.

Visiteringsgrundlag for kommunal befordring. Beskrivelse af visiteringsprincipper og praksis i Assens Kommune pr. 30. Visiteringsgrundlag for kommunal befordring Beskrivelse af visiteringsprincipper og praksis i Assens Kommune pr. 30. november 2015 Godkendt i Byrådet den 27. januar 2016 Indledning...3 Visiteringsgrundlag

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. marts 2014 Mads Lund Larsen 04 Administration og personaleudgifter i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetrammen for Administration

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Evaluering af kørselsordninger i Randers Kommune

Evaluering af kørselsordninger i Randers Kommune Evaluering af kørselsordninger i Randers Kommune Randers Kommune Oktober 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 AFGRÆNSNING AF ANALYSEOMRÅDET... 3 1. NUVÆRENDE ORGANISERING AF KØRSELSORDNINGER

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune

Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Kørselsordninger for pensionister i Middelfart Kommune Borgerservice - 2015 Kørsel til egen læge og nærmest boende speciallæge for pensionister Befordring iht. Sundhedsloven - Loven siger kan du selv

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Uddannelsesruter. TØF konference 6. oktober 2014. Søren Junker, Planlægningschef i FynBus

Uddannelsesruter. TØF konference 6. oktober 2014. Søren Junker, Planlægningschef i FynBus Uddannelsesruter TØF konference 6. oktober 2014 Søren Junker, Planlægningschef i FynBus Assens Kold College - SDE Samarbejdet: Assens Kommune, Region Syddanmark, Syddansk Erhvervsskole, Kold College og

Læs mere

Afbud fra Mogens Mulle Johansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/29922 Garantistillelse for lån på 5 mio. kr. til Fonden Haarby Hallerne...

Afbud fra Mogens Mulle Johansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/29922 Garantistillelse for lån på 5 mio. kr. til Fonden Haarby Hallerne... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 18. januar 2016 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Bemærkning Afbud Afbud fra Mogens Mulle Johansen Mogens Mulle Johansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark

TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark Der er stillet en række spørgsmål fra Bjarne Overmark i forbindelse med forslaget om ny skolestruktur. Indledningsvis vil jeg gerne sige, at det er min

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE. 25. maj 2016

KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE. 25. maj 2016 KVALITETSSTANDARD FOR KØRSEL AF VISITEREDE BORGERE I SORØ KOMMUNE 25. maj 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Ordliste... 4 Kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune.

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune. Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140 Odsherred Kommune Maj 2012 Udkast ver. 0.6 1 Om ordningen 1.1 Lovgrundlag for ydelsen 170-174

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune

Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune Gældende pr. 01-08 2015 servicekatalog Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Baggrund... 3 Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med befordring i 2014... 3 Overblik

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. august 2012 Mads Lund Larsen 06 Takster i Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, At Flextur grunden inkl. 5 km ændres fra at følge en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet

Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet Høringssvar fra Social- og ældreområdets MED-udvalg samt Ældre- og Handicapråd administrationens svar tilføjet Knudepunktet Høringssvar Administrationens svar Køretiden på 60 minutter er uændret i forhold

Læs mere

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune NOTAT Oprettet: 01/09/14 Senest revideret: 27/10/14 Ref.: AF/GC Modtager: Frederikshavn Kommune Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune Indledning: Der er som kommune mulighed

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL TIL Kørsel til praktiserende læge Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge, lægevagt, speciallæger og

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse. Denne pjece er til forældre,

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Rødovre Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik

Værd at vide om Flextrafik Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel, april 2016 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 70 26 27 27 moviatrafik.dk 04.16. Movia Design/M. Malling Foto: Movia/T. Schiørring 2

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6

DanTaxi. LÆS ALT OM Folkemødet 2015 GOOD TO KNOW. Billig taxi ordning. FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN Side 6 NR. 71 - JUNI 2015 LÆS ALT OM Folkemødet 2015 Billig taxi ordning Køb et ungkort og kør fri Flextur FLEXTRAFIK GØR EN FORSKEL OG FORBEDRER INDTJENINGEN KNOW Side 6 GOOD TO KNOW ownload vores APP Scan koden

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere