Team Danmarks støttekoncept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Danmarks støttekoncept 2009-2012"

Transkript

1 Team Danmarks støttekoncept

2 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Lovgrundlag for dansk eliteidræt Baggrundsmateriale for støttekonceptet Team Danmarks støttekoncept Særlige aftaler med Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund Forudsætninger for støtte Disciplinanalyse, resultatperspektiv og udviklingspotentiale Disciplinanalysens otte faktorer Støttekategorier Sportslige målsætninger for samarbejdet Principper for støttetildeling Støtteområder Økonomisk støtte Støtte til talentudvikling Ekspertbistand Faciliteter Job/uddannelse Træner-, leder- og organisationsudvikling Elitekommuner Forskning i eliteidræt Presse og kommunikation 5.0 Den enkelte atlet i støttekonceptet Differentiering af servicetilbuddene til atleterne Rettigheder og forpligtelser for atleterne Støtte til professionelle atleter Samarbejde og administration Rammerne for samarbejdet mellem specialforbund og Team Danmark Arbejdsgruppen Styregruppen Professionel eliteorganisation Ansøgning Samarbejdsaftale Bevilling og regnskabsaflæggelse...14 Juliane Elander og Katrin Olsen Letvægts dobbelt sculler

3 1.0 Indledning Team Danmarks støttekoncept er den konkrete operationalisering af de forpligtigelser og opgaver, som er beskrevet i Lov om eliteidræt fra Støttekonceptet beskriver, hvem der kan modtage støtte og hvilke støttemuligheder, Team Danmark stiller til rådighed for landets bedste atleter. xx Team Danmarks overordnede målsætning er at styrke elitearbejdet i tæt samspil med specialforbundene. Atleterne er i centrum for elitearbejdet, og Team Danmark er fokuseret på at skabe gode rammer og udviklingsmuligheder for den enkelte atlet, så målsætningerne om internationale resultater, flere talenter og udviklingen af hele idrætsmennesker kan blive realiseret. 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt Team Danmarks primære opgave er at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I følge Lov om eliteidræt skal Team Danmark - i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, DIF s specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere - iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark ved: 1. at varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten, 2. at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten, 3. at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eliteidrætsudøvere, 4. at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt, 5. at varetage talentrekruttering og -udvikling, 6. at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere, 7. at iværksætte rådgivning, forskning og formidling, 8. at tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere, 9. at etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere, 10. at yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund, 11. at samarbejde med de kommunale og amtskommunale myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter og 12. at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer, bl.a. om salg af rettigheder og ydelser (1). Den danske elitemodel skal ses og vurderes i et internationalt perspektiv. Danmark har med et befolkningstal på 5 mio. indbyggere et begrænset potentiale i forhold til rekruttering og udvikling af talenter til eliteidræt i mange idrætsgrene. Til gengæld har Danmark en stærk foreningsstruktur og et højt velfærdsniveau, som mange lande også lande med et langt større befolkningstal ikke er i besiddelse af. En række nationer, både i og uden for Europa, øger i øjeblikket investeringerne i eliteidrætten og der er ingen tegn på, at de øgede investeringer i eliten hos de konkurrerende lande vil aftage de kommende år. Team Danmarks samlede ressourcer er ikke steget markant i de seneste år. Derimod fik Team Danmark i forbindelse med lovrevisionen i 2004 pålagt en række nye ressourcekrævende opgaver, blandt andet et udvidet samarbejde med kommunerne særligt i forhold til talentudvikling. Det er endvidere dokumenteret, at prisen for at skabe internationale resultater er stærkt stigende, idet flere lande investerer stadig flere ressourcer i eliteidrætten (2). Disse forhold betyder, at Team Danmark fortsat skal prioritere og fokusere de begrænsede ressourcer, der er til rådighed. Og det betyder samtidig, at Team Danmark i vil have større fokus på, at specialforbundene øger deres bidrag til det fælles elitesamarbejde. De begrænsede ressourcer betyder også, at Team Danmark i den kommende periode i højere grad vil prioritere støtten på baggrund af den enkelte atlets sportslige niveau, udviklingspotentiale og behov. 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet Team Danmark har som baggrundsmateriale for støttekonceptet fået udarbejdet en omfattende evaluering af støttekoncept Målet med evalueringen har været at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for støttekoncept (3). Evalueringen er gennemført af Idrættens Analyseinstitut, og den omfatter analyser af Team Danmarks virke, støttekoncept og samarbejdsrelationer med specialforbund, eliteidrætsudøvere, politisk valgte ledere, sportschefer og landstrænere. Formålet med evalueringen har været at vurdere støttekonceptets styrker og svagheder samt forbedringspotentialer inden for lovgivningens rammer. Evalueringen bygger på informationer fra fem grupper af respondenter: Atleter, direktører/generalsekretærer i specialforbundene, eliteudvalgsformænd, sportschefer/talentchefer samt landstrænere. Evalueringen viser, at Team Danmark i perioden overordnet set har arbejdet hensigtsmæssigt, seriøst og sobert med at fremme udviklingen af dansk eliteidræt. Der har generelt været stor tilfredshed med Team Danmarks arbejde blandt de interessenter, der har været omfattet af støttekonceptet. Evalueringen påpeger dog, at især talentudvikling, sportspsykologi, trænings- og konkurrencebetingelser kan forbedres, ligesom en række administrative områder skal optimeres i perioden Team Danmark følger på langt de fleste områder evalueringsrapportens anbefalinger, men der er også en enkelt anbefaling forslaget om uafhængig talentudviklingsstøtte som Team Danmark ikke ønsker at prioritere i perioden Det skyldes, at Team Danmark ønsker en tæt og forpligtende sammenhæng mellem elitearbejdet og talentarbejdet. På baggrund af evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedtog Team Danmarks bestyrelse i maj 2008 Hovedlinier i Team Danmarks støttekoncept (4). Hovedlinierne beskriver grundstammen i støttekoncept , altså hvilke indsatsområder, hvilke kriterier for støtte og hvilke nye initiativer Team Danmark forventer at fokusere på i perioden Team Danmark har i perioden 1. juni 31. juli 2008 gennemført en skriftlig høringsrunde, hvor alle specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund, Aktivkomitéen, 3

4 Trænerkomitéen samt DIF blev inviteret til at kommentere på de overordnede prioriteringer for perioden Team Danmark modtog 19 høringssvar og sammenfattede efterfølgende de generelle tendenser i svarene. Der var generel opbakning til de foreslåede nye initiativer, ligesom høringsfasen bidrog med konstruktive forbedringsforslag til støttekonceptet. Høringssvarene og sammenfatningen ligger på Hovedlinierne til støttekoncept indeholdt en lang række forslag og idéer Beretning til forbedringer af atleternes vilkår f.eks. skattefritagelse af Team Danmark støtten, forbedringer af sportspensionsordningen, muligheder for fremtidige pensionsordninger i stil med den Kongelige Ballets. Team Danmark vil i den kommende periode arbejde for at realisere disse idéer, men da de endnu ikke er omsat til praksis, er de ikke beskrevet i dette støttekoncept, der udelukkende indeholder de støttemuligheder og tilbud, Team Danmark har ved indgangen af perioden Team Danmarks støttekoncept Med udgangspunkt i de overordnede konklusioner fra evalueringen af Team Danmarks støttekoncept samt høringssvarerne til Hovedlinier i støttekoncept ønsker Team Danmark at videreføre de fleste af hovedprincipperne fra støttekoncept samt indarbejde justeringer, der kan forbedre indsatsen i Team Danmark anvender i støttekoncept en disciplinanalyse til at vurdere specialforbunds og idrætsdisciplinernes støtteberettigese og udviklingsperspektiver. Disciplinanalysen indeholder otte faktorer, der alle har betydning for den samlede konklusion. De otte faktorer er beskrevet nærmere i afsnit 2 Forudsætninger for støtte. Det er kun specialforbund, der på baggrund af en disciplin-analyse er vurderet støtteberettigede, som er omfattet af Team Danmarks støttekoncept. På baggrund af en samlet konklusion af disciplinanalysen bliver det enkelte specialforbund placeret i én af følgende støttekategorier: Rådgivning Udviklingsprojekt Individuel elite Eliteforbund De fire støttekategorier er beskrevet nærmere i afsnit 3 Støttekategorier. Den tidligere støttekategori Forberedelsesprojekt udgår af støttekonceptet. Det vil således ikke i være muligt at få økonomisk støtte fra Team Danmark til forberedelsesprojekter, dog vil de igangværende forberedelsesprojekter blive videreført, indtil projekterne er afsluttet. Team Danmark vil ud fra de internationale udviklingstendenser, evalueringen af støttekonceptet , samt høringen af Hovedlinier i støttekoncept prioritere følgende indsatsområder i perioden : Øget social og samfundsmæssig fokus Stærkere talentudvikling Stærk ekspertbistand med atleten i centrum Bedre træningsbetingelser for eliten Bedre udnyttelse af idrættens kommercielle aspekter Mindre og mere enkel administration De konkrete støttemuligheder er beskrevet nærmere i afsnit 4. I forhold til støttekonceptet er de væsentligste ændringer: Den sportspsykologiske indsats bliver styrket Talentudviklingen bliver styrket med nye støttemuligheder Disciplinanalysen bliver optimeret og overgår til en web-baseret løsning Antallet af støttekategorier reduceres til fire idet kategorien Forberedelsesprojekter udgår Der bliver skabt et bedre samspil mellem Team Danmarks ekspertområder En enklere administration med mulighed for fler-årige ansøgninger og heraf afledte bevillinger. 1.4 Særlige aftaler med Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund Team Danmark indgik i 2005 særlige samarbejdsaftaler med Dansk Boldspil-Union (DBU) og Dansk Håndbold Forbund (DHF), fordi forbundene genererer væsentlige tv-indtægter til Team Danmark. Begge specialforbund er garanteret et årligt mindstebeløb, og aftalerne løber frem til banecykel-holdet 4

5 2.0 Forudsætninger for støtte Før Team Danmark indgår i et samarbejde med et specialforbund, skal en række forudsætninger være opfyldt. Team Danmark anvender en disciplinanalyse til at afdække, i hvilket omfang de nødvendige forudsætninger for internationale topresultater er til stede. 2.1 Disciplinanalyse, resultatperspektiv og udviklingspotentiale Alle specialforbund, der ønsker at komme i betragtning til støtte, skal i samarbejde med Team Danmark udarbejde en disciplinanalyse. Disciplinanalysen kan beskrives som et røntgenbillede af en given sportsgren. Analysen består af en række faktuelle og vurderingsmæssige data om disciplinen - både nationalt og internationalt. Disciplinanalysen er altså et fælles analyseredskab til at bedømme den enkelte disciplins resultatperspektiv og udviklingspotentiale over en fire-årig periode. Disciplinanalysen munder ud i en samlet vurdering af, hvor disciplinen skal placeres i forhold til Team Danmarks støttekoncept. 2.2 Disciplinanalysens otte faktorer Disciplinanalysen indeholder indledningsvis to overordnede faktorer national organisering og internationale sportslige faktorer. Disse to faktorer bliver brugt til en indledende vurdering af, om forbundet er berettiget til støtte i perioden Sociale forhold for atleterne : Målsætninger og strategier i forhold til uddannelse, ernæring, etisk kodeks samt økonomiske forhold for forbundets eliteatleter. Organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer i elitearbejdet : Den professionelle elitedriftsorganisation og de menneskelige ressourcer til elitearbejdet. Økonomiske og kommercielle faktorer : De økonomiske ressourcer herunder mulighederne for egenfinansiering af elitearbejdet, samarbejdsrelationer med sponsorer og udnyttelse af kommercielle muligheder i idrætsgrenen, strategier i forhold til medier samt personaleressourcer i forhold til udvikling af forbundets kommercielle forhold. Faciliteter og udstyr : Adgangen til daglig træning for atleterne i eliteklubber, kraftcentre og i landsholdsregi, og om der er optimalt udstyr og rekvisitter m.v. Team Danmark udarbejder med udgangspunkt i ovenstående otte faktorer en samlet konklusion med vurdering af forbundets udviklingsperspektiver og placering i Team Danmarks støttekoncept. Alle otte faktorer i disciplinanalysen indgår i den samlede vurdering. Disciplinanalysen er web-baseret og består af en lang række spørgsmål og vurderinger. Disciplinanalysen bliver opdateret mindst hvert andet år. National organisering afdækker specialforbundets nationale organisering, konkurrencestruktur og elitearbejdets politiske forankring samt forbundets tilhørsforhold til internationalt forbund. Internationale sportslige faktorer afdækker blandt andet den internationale konkurrenceudbredelse, den internationale konkurrencekvalitet, den internationale træningskvalitet samt det faglige niveau blandt trænere og involvering af eksperter. Støtteberettigelsen vil således i første omgang blive vurderet på baggrund af de internationale sportslige faktorer og den nationale organisering. Opfylder forbundet kravene til disse to faktorer, vil det blive omfattet af Team Danmarks støttekoncept, og Team Danmark vurderer herefter følgende seks faktorer: Nationale sportslige faktorer : Det nuværende internationale resultatniveau og -perspektiv, den nationale konkurrencekvalitet, den nationale træningskvalitet og -kvantitet samt det faglige niveau blandt elitetrænere. Talentrekruttering og -udvikling : Målsætninger og strategier for talentrekruttering og -udvikling på forbunds- og eliteklubniveau samt status i forhold til at arbejde med et idrætsspecifikt aldersrelateret træningskoncept. 5

6 3.0 Støttekategorier Støttekonceptet indeholder fire støttekategorier. Forudsætningen for at indgå i en af disse fire kategorier er, at specialforbundet - på baggrund af disciplinanalysen er støtteberettiget. De fire støttekategorier i Team Danmarks støttekoncept er: Rådgivning: Samarbejde mellem specialforbund og Team Danmark, hvor forbund og atleter kan få rådgivning til at styrke eliteudviklingen i forbundet. Specialforbund i Rådgivning har en kontaktperson i Team Danmark, og de bliver tilbudt vidensdeling herunder deltagelse i træner/leder seminarer m.m. Desuden kan Team Danmark formidle kontakt til eksempelvis idrætsfaglige eksperter. Rådgivningsforbund modtager ikke økonomisk støtte fra Team Danmark. Udviklingsprojekt: Samarbejde mellem specialforbund og Team Danmark, hvor det er realistisk, at specialforbundet gennem udviklingsprojektet og inden for en 4-årig periode opnår et resultatniveau, der opfylder kriterierne for at indgå i Eliteforbund eller Individuel elite. Individuel elite: Samarbejde mellem specialforbund og Team Danmark, hvor forbundet har få eller enkeltstående atleter på internationalt niveau. Forudsætningen for placering i denne støttekategori er, at atleterne har potentiale til at opnå medaljer ved internationale mesterskaber (EM, VM og OL) i støtteperioden Eliteforbund: Samarbejde mellem specialforbund og Team Danmark, hvor forbundet har flere atleter på internationalt niveau og har tradition for kontinuerligt at udvikle eliteudøvere til højeste internationale niveau. Forudsætningen for placering i denne støttekategori er for de individuelle idrætsgrene potentiale til at opnå medaljer ved internationale mesterskaber (EM, VM og OL) i støtteperioden I holdidrætsgrene er udgangspunktet minimum potentiale til at kvalificere sig til den højeste internationale gruppering (VM/OL) i støtteperioden I enkelte idrætsgrene, og i særdeleshed de olympiske, kan andre placeringsresultater end medaljer være resultatmålsætningen i både Eliteforbund og Individuel elite. Endvidere vurderes EM resultater i begge kategorier på baggrund af en sammenligning mellem det sportslige niveau ved EM og VM i en given idrætsgren. EM medaljer kan således være tilstrækkeligt til at indfri resultatkravet for at indgå i Eliteforbund eller Individuel elite i sportsgrene, hvor der er europæisk dominans på den internationale scene, mens det kan være utilstrækkeligt i sportsgrene, hvor det europæiske niveau ligger væsentlig under niveauet på verdensplan. I idrætsgrene, hvor der ikke afholdes EM, VM eller OL, kan der aftales andre målekriterier. mads glæsner svømning 6

7 Eventuelle olympiske idrætsgrene, der ikke modtager økonomisk støtte fra Team Danmark, kan modtage bistand og økonomisk støtte, når der er opnået OL kvalifikation og endelig udtagelse fra Danmarks Idræts-forbund af den/de atleter, der skal repræsentere Danmark til OL. Støtten vil alene omfatte de udtagne atleter i perioden frem til OL med mindre der på baggrund af en disciplinanalyse vurderes at være grundlag for yderligere støtte og dermed en mere permanent placering af forbundet i en af støttekonceptets støttekategorier, hvor der kan opnås økonomisk støtte. 3.1 Sportslige målsætninger for samarbejdet Det er en forudsætning for specialforbund i Udviklingsprojekt, Individuel elite og Eliteforbund, at resultatmålene for de enkelte støttekategorier kan forventes opnået i perioden Det betyder, at atleterne ved støtteperiodens start som minimum skal have et sportsligt niveau, der gør det realistisk at udvikle atleten/atleterne til at opnå resultatmålet for den pågældende støttekategori i løbet af perioden Specialforbundet og Team Danmark aftaler sportslige resultatmålsætninger og øvrige relevante målsætninger (f.eks. udviklingsmål, organisatoriske mål) både for den enkelte sæson og for hele støtteperioden. Målsætningerne indgår som en del af samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og specialforbundet. Målsætningerne bliver udarbejdet med udgangspunkt i Team Danmarks målsætningshierarki, der består af følgende niveauer: - Målsætning er en realistisk forventning på baggrund af tidligere resultater ved internationale mesterskaber og/eller betydende stævner samt forventet sportslig udvikling. - Acceptabelt sportsligt niveau Er det lavest acceptable resultatniveau for, at den eksisterende aftale kan fortsætte uændret. De sportslige resultatmål indeholder mål for de store internationale begivenheder EM, VM og OL men der fastsættes endvidere sportslige målsætninger for de væsentligste større konkurrencer i sæsonen. Der er således tale om resultatmål, der rækker ud over medaljer. Team Danmark har i støtteperioden fokus på medaljer ved EM, VM og OL i de Team Danmark-støttede discipliner. I løbet af støtteperioden skal der endvidere fastlægges supplerende mål, der kan give et mere nuanceret billede af den sportslige udvikling, og udgangspunktet vil være internationalt anerkendte rating- og målemetoder. 4.0 Principper for støttetildeling Team Danmark tilbyder specialforbund, der er omfattet af støttekonceptet, støtte og rådgivning inden for en række centrale områder, der tilsammen skaber gode forudsætninger for udviklingen af den enkelte atlet/det enkelte hold. Støtten bliver bevilget ud fra en vurdering af niveau, potentiale og behov samt specialforbundenes muligheder for at finansiere, styre og koordinere indsatsen. Team Danmark fokuserer de tidsmæssige og økonomiske ressourcer til støttekategorierne Eliteforbund, Individuel elite og Udviklingsprojekt. Prisen for en medalje stiger og ressourcerne til Team Danmark er ikke fulgt med den internationale udvikling. Det er derfor afgørende, at de enkelte forbund i højere grad udnytter de kommercielle aspekter og derved styrker mulighederne for at øge egenfinansieringen af elitearbejdet. Med det udgangspunkt har Team Danmark i støtteperioden fokus på, at: forbund, der bidrager med mindre end 40 % af det samlede elitebudget, i samarbejde med Team Danmark iværksætter konkrete initiativer, der kan øge egenfinansieringen. optimere samspillet mellem specialforbundene og Sport One Danmark Team Danmarks og DIFs kommercielle selskab. Eliteforbund, som de første, offensivt udvikler det kommercielle potentiale i idrætsgrenen for hermed i større grad at kunne bidrage økonomisk til elitearbejdet. Støtten til Eliteforbund, Individuel elite og Udviklingsprojekt antager overordnet tre forskellige former: Direkte økonomisk støtte er penge udbetalt fra Team Danmark til specialforbundet. Øvrig økonomisk støtte er støtte Team Danmark yder til specialforbundet ved at dække en udgift over for tredjepart (leje af faciliteter, supplerende undervisning til elitesportsfolk mv.). Ydelser er tilbud som Team Danmark stiller til rådighed for specialforbundet (ekspertbistand, testmuligheder, seminarer mv.). I det følgende afsnit bliver de enkelte støtteområder og ydelser beskrevet detaljeret. 7

8 4.1 Støtteområder Team Danmark tilbyder støtte og rådgivning inden for en række centrale områder, der tilsammen skaber gode forudsætninger for udviklingen af den enkelte atlet/holdet. Team Danmark har ni centrale støtteområder, som bliver præsenteret og gennemgået i dette afsnit. Støtteområderne er: - Økonomisk støtte til elite set-up og aktiviteter - Støtte til talentudvikling - Ekspertbistand sportspsykologi, sportsmedicin, sportsernæring og sportsfysiologi - Faciliteter elitelandsbyer, boligordninger og madordninger - Uddannelse og job for atleter og elitetrænere - Træner-, leder- og organisationsudvikling - Samarbejde med Elitekommuner - Forskning i eliteidræt - Presse og kommunikation I de følgende afsnit gennemgås de enkelte støtteområder Økonomisk støtte til elite set-up og aktiviteter Team Danmark kan yde økonomisk støtte på en lang række områder alle med det formål at skabe et optimalt elite set-up omkring atleternes daglige træning og konkurrencedeltagelse. Den økonomiske støtte kan gå til: - Løn og omkostninger til ansættelser (f.eks. sportschef, landstræner, øvrige trænere) - Konkurrencedeltagelse, træningslejre og sparring - Direkte økonomisk støtte til elitesportsfolk - Elitecenter drift - Idrætsmateriel/-udstyr - Talentudvikling - Kraft- og talentudviklingscentre - Bistand fra eksterne eksperter - Træner/lederuddannelse - Andre specifikke områder (f.eks. videomand/ præstationsanalytiker, materiale-ansvarlig) - Projekter (f.eks. særlig OL-forberedelse) Støtte til talentudvikling Af Lov om eliteidræt fremgår, at Team Danmark har en særlig opgave med at varetage talentrekruttering og talentudvikling. Samarbejdet og støtten omkring specialforbundenes strukturerede talentudvikling bliver iværksat på baggrund af disciplinanalysen, specialforbundets strategier og handlingsplaner for talentudvikling samt samarbejdsaftalen mellem specialforbundet og Team Danmark. Det er en forudsætning, at talentudviklingen er integreret i forbundets øvrige elitearbejde og samarbejdet med Team Danmark, ligesom der skal være beskrevet en klar rollefordeling mellem de involverede parter specialforbund, klubber, DIF, Team Danmark og eventuelt samarbejdende Elitekommuner. Støttemulighederne til den strukturerede talentudvikling afhænger af specialforbundets placering i støttekonceptet og Team Danmark vil især fokusere ressourcerne på Eliteforbund og Udviklingsprojekter. I tillæg til Team Danmarks muligheder for at støtte talentudvikling indeholder regeringens handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder en Talentpulje, som Team Danmark fordeler. Målet med talentpuljen er at øge antallet af internationale talenter i dansk idræt, og Team Danmark har derved foreløbig i perioden fået tilført ekstra midler til at styrke talentudviklingen i samarbejde med specialforbundene. Støtten til talentudvikling vil være fokuseret på følgende hovedområder: Forbundsstøtte - Aldersrelateret træningskoncept (udarbejdelse og implementering) - Direkte økonomisk støtte til optimering af talenter/ talentudvikling - Talent-/Kraftcenterudvikling og drift Styrket samarbejde med Elitekommuner - Idrætsskoler, udvikling/optimering af Aldersrelateret træning i idrætsskolerne - Netværksdannelser mellem trænere og idrætslærere Vidensudvikling og -formidling - Forskning i talentudvikling - Vidensopdatering på talentudviklingsområdet og international benchmarking - Kompetenceudvikling af trænere - Ekspertbistand; igangsættelse af udviklingsarbejde vedrørende unge udøvere - Fleksible uddannelsestilbud; optimering af muligheder for at kombinere uddannelse og eliteidræt Herudover kan Team Danmark give økonomiske støtte fra Talentpuljen til nytænkende projekter. Det kunne være inden for talentidentifikation, talentudvikling gennem samarbejde på tværs af sportsgrene, sikring af en succesfuld overgang fra ungdomselite til senior elite, proaktiv indsats overfor unge atleter, der har et stort talentpotentiale i en anden og beslægtet sportsgren m.v Ekspertbistand sportspsykologi, sportsmedicin, sportsernæring og sportsfysiologi I takt med den skærpede internationale konkurrence kræver det stadig mere specialviden at optimere den enkelte atlets kapacitet og konkurrenceevne. Team Danmark har mulighed for at støtte præstationsoptimeringen på såvel gruppe- som individuelt plan med faglig ekspertbistand. Ekspertindsatsen vil blive iværksat på baggrund af et oplæg fra landstræneren og atleten, som indeholder de overordnede mål for trænings- og konkurrencekapaciteten. Team Danmarks eksperter skal så udvikle og understøtte gennemførelsen af strategier, der kan realisere disse mål. Team Danmarks eksperter samarbejder på tværs af fagområderne for at optimere alle parametre omkring den enkelte atlet/holdet. Indsatsen er således helhedsorienteret og vil 8

9 blive gennemført med atleten i centrum. Arbejdet sker i overensstemmelse med Team Danmarks etiske og sociale grundlag og med fokus på at udnytte synergi mellem beslægtede sportsgrene. Team Danmark lægger vægt på en kritisk, men også nyskabende anvendelse af både praktisk og evidensbaseret viden. xx Team Danmark har mulighed for at yde ekspertbistand indenfor sportspsykologi, sportsmedicin, sportsernæring og sportsfysiologi, og hvert ekspertområde bliver kort beskrevet nedenfor. Sportspsykologi: Den sportspsykologiske indsats bliver styrket i støtteperioden med det formål i højere grad at sikre, at danske atleter opnår de rette mentale redskaber for at kunne træne og præstere optimalt på højeste internationale niveau. Det sportspsykologiske koncept har derfor særligt fokus på den præstationsfremmende og praktisk anvendelige sportspsykologi. Det sportspsykologiske koncept består af tre indsatsområder: mental træning, coaching/udviklingssamtaler samt psykologisk hjælp. Der er mulighed for støtte til både planlagte forløb og akutte indsatser. Støttemulighederne inden for sportspsykologi området omfatter blandt andet: Udvikling af idrætsspecifikke sportspsykologiske koncepter Udvikling af idrætsspecifikke mentale træningsøvelser Sportspsykologiske uddannelsesforløb for atleter og trænere Individuelle mentale træningsforløb og udviklingssamtaler med atleterne Udviklingssamtaler og supervision for trænere Psykologisk hjælp i forbindelse med kriser Den sportspsykologiske service vil fra 2009 blive ydet af Team Danmark ansatte sportspsykologiske konsulenter. Hvis atleterne eller specialforbundene har et ønske om at tilknytte en anden ekspert eksempelvis på baggrund af tidligere gode erfaringer eller grundet en sportsspecifik problemstilling, kan Team Danmark i særlige tilfælde imødekomme dette ønske. Sportsmedicin: Team Danmark hjælper atleterne med akut visitering og behandling, skadesforebyggende træning samt rådgivning, genoptræning og opfølgning ved sportsrelaterede skader. Der er klinikker i de tre elitelandsbyer - Brøndby, Farum og Århus - med fysioterapeuter, kiropraktorer, massører og læger. Derudover har Team Danmark samarbejdsaftaler og netværkskontakt med fysioterapeuter, læger og massører, som bistår Team Danmark og forbundene med specialviden/-rådgivning i ad hoc sammenhænge. Sportsernæring: Ernæringsvejledningen skal øge atleternes og trænernes indsigt i spørgsmål vedrørende ernæring og kostsammensætning, så deres præstationsevne bliver optimeret. Den primære indsats består i individuel vejledning til atleter, der eksempelvis har brug for at optimere kosten, vægtøgning, vægtreduktion, ændring af kropssammensætning, jernmangel eller hyppige skader og infektioner. Derudover har Team Danmarks diætister kompetence til at udarbejde handlingsplaner og håndtere problematikker vedrørende spiseforstyrrelser i samarbejde med psykologer. Team Danmark har diætister i elitelandsbyerne i Brøndby og Århus. Når behovet opstår, kan Team Danmark henvise til et netværk af diætister rundt om i landet. Sportsfysiologi: Team Danmarks sportsfysiologer og fysiske trænere rådgiver og vejleder for at optimere præstationsevnen med udgangspunkt i anvendt sportsvidenskab. Dette arbejde baserer sig på et tæt samarbejde med landstrænere, forskere og andre eksperter indenfor præstationsoptimering, således at den nyeste viden kan komme atleterne til gode. Team Danmarks sportsfysiologer samarbejder med blandt andet landstrænere om udvikling af træningsmetoder, teknologisk udvikling og andre præstationsoptimerende tiltag. De sportsfysiologiske eksperter medvirker til at optimere den enkelte atlets/holdets fysiske kapacitet i træningsog konkurrencesituationen. Dette sker ved, at der i samarbejde med landstræneren bliver udarbejdet individuelle programmer for atleten, hvor Team Danmarks eksperter superviserer, coacher og evaluerer udviklingen. Team Danmark har fast tilknyttede sportsfysiologer og fysis-ke trænere i de tre elitelandsbyer, og derudover har Team Danmark et netværk af fysiske trænere. Team Danmarks testcentre er placeret i Idrættens Hus (Brøndby) og på Institut for Idræt & Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet (Odense). Team Danmark råder desuden over et mobilt testcenter, der giver mulighed for at teste atleterne i idrætsmiljøet og under træningssamlinger. Prioritering af ekspertbistanden Ekspertbistanden er som udgangspunkt forbeholdt Eliteforbund og Individuel elite. Udviklingsprojekter kan på baggrund af en konkret vurdering tildeles ekspertbistand indenfor nogle aftalte rammer. De højst prioriterede atleter i de enkelte forbund har fortrinsret til ekspertbistanden. Det er arbejdsgruppen, der vurderer behovet for og prioriterer anvendelse af de samlede ekspert-ressourcer. Eliteforbund og Individuel elite, der har dagligt samarbejde med Team Danmarks eksperter, har endvidere mulighed for at ansøge om medrejsende ekspertbistand i forbindelse med højt prioriterede internationale konkurrencer og træningslejre Faciliteter elitelandsbyer, boligordning og madordning Det kræver optimale træningsbetingelser at nå verdenseliten. Derfor stiller Team Danmark i samarbejde med en række kommuner træningsfaciliteter til rådighed, der giver atleterne de bedst mulige rammer for den daglige træning. I en række sportsgrene har de bedste atleter daglig træning i en af Team Danmarks elitelandsbyer i Farum, Brøndby og Århus. I elitelandsbyerne er træningsfaciliteterne samlet inden for et lille areal. Det styrker mulighederne for en sammenhængende hverdag i et stærkt elitemiljø og for gode 9

10 tværgående tilbud til eliteudøverne. I elitelandsbyerne har atleterne således adgang til: - Faciliteter til idrætsspecifik træning - Styrketræningsfaciliteter - Idrætsmedicinsk bistand fra fysioterapeuter, læge, massør mv. - Rådgivning om den fysiske træning - Kollegieboliger - Spiseordning Team Danmark kan desuden yde støtte til faciliteter og lokaleleje i specialforbund, der ikke har daglig træning i en elitelandsby primært i forbindelse med træningssamlinger. Team Danmark tilbyder desuden rådgivning af specialforbund og Elitekommuner i forbindelse med idrætsbyggerier, indretning, funktionalitet og drift. Specialforbundene kan også få assistance, når der forhandles med kommuner om aftalegrundlaget for brug af træningsfaciliteter for eliten Job/uddannelse - for atleter og elitetrænere Team Danmark har gennem årene opbygget en lang række fleksible ordninger og tilbud på job/uddannelsesområdet. Rådgivning og vejledning på job/uddannelsesområdet tager udgangspunkt i Team Danmarks mål om, at atleter skal kunne kombinere deres sportslige aktivitet med en uddannelse eller en tilknytning til arbejdsmarkedet. I perioder kan det dog være nødvendigt alene at fokusere på den sportslige karriere. Derfor kan en række af tilbuddene på job/uddannelsesområdet også benyttes efter afsluttet elitekarriere. Støttemuligheder på job- og uddannelsesområdet omfatter bl.a.: Forlængede ungdoms- og videregående uddannelser Forlængede elev-/lærlingeforløb (erhvervsuddannelser) Supplerende undervisning Supplerende SU (videregående uddannelser) Flytning af eksamen Udlån af bærbare PC er Anbefalinger til arbejdspladser/uddannelsesinstitutioner Uddannelses- og erhvervsvejledning Karriere- og jobsøgningsrådgivning Støtte efter afsluttet idrætskarriere Den enkelte atlets støttemuligheder på job- og uddannelsesområdet afhænger af atletens prioritet i forbunds og Team Danmark-regi. Økonomisk støtte til uddannelse er endvidere betinget af, at behovet for hjælp er begrundet i Team Danmark-støttede eliteaktiviteter. Forbundsansatte og Team Danmark-støttede elitetrænere kan også modtage hjælp, hvis de ønsker at kombinere deres trænergerning med en videregående uddannelse. Støttemuligheder og omfang vil blive vurderet individuelt Træner-, leder- og organisationsudvikling Kvaliteten i set-up et omkring atleterne er vigtig for at opnå internationale top-resultater. Team Danmark bidrager til at styrke såvel trænere, ledere som organisation, og det tilstræbes, at aktiviteterne koordineres med DIF s og specialforbundenes tiltag på områderne. Team Danmark tilbyder differentierede uddannelsestilbud i form af uddannelsesforløb, seminarer og konferencer, der er målrettet specialforbundene og de specifikke målgrupper. Et prioriteret område er derudover at styrke elitetrænernes udvikling og uddannelsesmuligheder ved at formidle viden om eliteidræt og træning samt medvirke til at fremme erfaringsudveksling om træning og instruktion på tværs af disciplinerne. Team Danmarks aktiviteter på trænerområdet omfatter bl.a.: Idrættens Træner Akademi - i samarbejde med DIF Personlige udviklingsplaner og uddannelsesforløb Tematiske målgruppetilbud Talenttræneruddannelse Træner/forskernetværk Forskningsseminarer Team Danmark gennemfører også løbende uddannelse og personlig ledelsesmæssig udvikling af sportscheferne og den elitesportslige ledelse samt forbundenes politiske ledelse. Aktiviteterne på lederuddannelsesområdet omfatter blandt andet: Seminarer for sportschefer/landstrænere med henblik på ledelsesfaglig og personlig udvikling Afdækning af personlige kompetencer i de enkelte teams - f.eks. arbejdsgrupper eller specialforbundets sportslige ledelse - kortlægger sammensætningen af teamets menneskelige og faglige kompetencer med henblik på at sammensætte og udvikle teamet optimalt Medvirken til at beskrive og identificere lederudviklingsemner, som kan indgå i specialforbundenes elitelederuddannelser Elitelederseminarer for specialforbundenes formænd samt frivillige og ansatte eliteledere. Seminarernes tematiske ramme er den overordnede politiske og strategiske ledelse i elitesporten Tematiske seminarer for specialforbundenes topledelse i samarbejde med DIF. For at sikre atleterne de bedst mulige rammer stiller Team Danmark krav om, at specialforbundene optimerer organiseringen af elitearbejdet. Derfor tilbyder Team Danmark også hjælp til organisationsudvikling. Tilbuddet til specialforbundene spænder fra det daglige samarbejde med Team Danmark-konsulenten om eksempelvis stillings- og funktionsbeskrivelser for sportschefer og landstrænere til mere specialiseret rådgivning om for eksempel større organisationsudviklingsprojekter. I forhold til sidstnævnte samarbejder Team Danmark som udgangspunkt med DIF s udviklingsafdeling. I særlige tilfælde er det muligt at tilknytte en ekstern konsulentvirksomhed til for eksempel at gennemføre en analyse i specialforbundet Elitekommuner Team Danmark samarbejder med en række udvalgte Elitekommuner og ultimo 2009 forventer Team Danmark at samarbejdet omfatter Elitekommuner. Samarbejdet med Elitekommunerne sker i samspil med specialforbundene. 10

11 Målet med Elitekommune-samarbejdet er at skabe optimale rammer i lokal-området for talentrekruttering og -udvikling af sportsfolk i alderen år. Kommunerne har ansvar for at etablere en lokal eliteidrætsinstitution, som blandt andet skal hjælpe de lokale atleter med fleksible uddannelsesforløb og jobs, yde økonomisk støtte til talenters træning og konkurrencedeltagelse og sikre formidling af ekspertviden og -bistand til talenterne. Det indebærer xx blandt andet, at Elitekommunerne skal etablere et relevant antal idrætsskoler, ligesom de skal understøtte udvikling og drift af et relevant antal kraftcentre/talentudviklingscentre i samarbejde med specialforbund og lokale klubber. Elitekommunerne vil endvidere få en rolle i implementeringen af det aldersrelaterede træningskoncept. Team Danmark har etableret et fælles forum, hvor kommunernes elitekoordinatorer kan udveksle erfaringer og samarbejde, så de fælles muligheder, der ligger i eliteidrætsarbejdet på landsbasis, udnyttes. I støtteperioden er det målet, at samarbejdet med Elitekommunerne hæver kvaliteten af de lokale træningsmuligheder for eliten samt at samarbejdet mellem Elitekommunerne, specialforbundene og klubberne bliver styrket. Det er samtidigt målet, at der bliver skabt entydige samarbejdsrelationer og rollefordeling i forhold til talentrekruttering og -udvikling Forskning i eliteidræt Team Danmark støtter forskning med relevans for eliteidræt og sikrer formidling af relevante forskningsresultater til trænere, ledere og atleter. Team Danmark har en målsætning om gerne i samarbejde med andre interessenter at støtte forskning med fokus på innovation og dokumentation i relation til udviklingen af dansk eliteidræt. Team Danmark definerer strategiske indsatsområder, som i perioden er aldersrelateret træning i et forskningsperspektiv og sportspsykologisk forskning. Inden for disse områder opslås specifikke forskningsprojekter samtidig med, at der er åbne opslag at søge Presse og kommunikation Forholdet til medierne og pressen er en vigtig del af moderne elitesport. Medierne giver sportsinteresserede danskere, potentielle sponsorer og andre relevante målgrupper indsigt og indblik i alternes dagligdag og deres resultater. Det er derfor vigtigt, at specialforbundene professionelt håndterer og servicerer pressen. Team Danmarks kommunikationsteam tilbyder rådgivning til specialforbundene om deres presse- og kommunikationsarbejde. Det kan både være i forbindelse med det langsigtede og strategiske arbejde for eksempel udarbejdelsen af kommunikations- eller pressestrategier eller i dagligdagssituationer, hvor der eksempelvis er behov for råd om håndtering af en konfliktsituation i medierne eller for at få input til kontaktpersoner i medierne. Jonas warrer og Martin Kirketerp 49 er 11

12 5.0 Den enkelte atlet i støttekonceptet Bruttogruppe Bruttogruppe Atleterne i elitesamarbejdet - hvilket typisk er landsholdsgrupperne danner til sammen Team Danmarks bruttogruppe. Bruttogruppen omfatter således atleterne fra landsholdsgrupperne i alle de specialforbund, som Team Danmark har en samarbejdsaftale med. 5.1 Differentiering af servicetilbuddene til atleterne For at sikre atleter med et internationalt resultatperspektiv den bedst mulige service er det nødvendigt at differentiere ydelserne til atleterne i bruttogruppen. Bruttogruppen opdeles derfor i Elite-atleter og Team Danmark-atleter. Kategorien er afgørende for indhold og omfang af de ydelser, som den enkelte atlet får tilbudt. Team Danmark-atleter er atleter, der er udenfor eller i periferien af (senior) landsholdet eller indgår i andre Team Danmark-støttede grupperinger i Eliteforbund eller Individuel elite. Desuden er det atleter fra støttekategorien Udviklingsprojekt. Team Danmark-atleter har ikke direkte adgang til Team Danmarks ekspertsystem, men kan på baggrund af en individuel vurdering i arbejdsgruppen blive godkendt til at modtage ekspertbistand for en tidsbegrænset periode. Endvidere er det muligt at benytte de fleste tilbud på job/uddannelsesområdet samt kollegieordning, madordning, styrketræningsfaciliteter mv. Elite-atleter er de højest prioriterede (senior) landsholdsatleter i Eliteforbund eller Individuel elite. Elite-atleter har førsteret til Team Danmarks ekspertsystem og adgang til alle øvrige servicetilbud - eksempelvis job/uddannelse, kollegieordning, madordning, styrketræningsfaciliteter mv. I samarbejde med forbundene i støttekategorierne Eliteforbund og Individuel elite inddeler Team Danmark atleterne i Elite-atleter og Team Danmark-atleter. Med udgangspunkt i Team Danmarks generelle retningslinier udarbejder Team Danmark og specialforbundene i fællesskab en oversigt over, hvilke servicetilbud de respektive grupperinger har til rådighed, så den enkelte atlet ved, hvilke ydelser de har adgang til. Verdensklasse-atleter elite-atleter med internationale top-resultater Team Danmark ønsker at anerkende og synliggøre danske atleter i verdensklasse og fremhæver dem derfor i en særlig gruppe af Verdensklasse-atleter. Verdensklasseatleterne er den bedste del af Elite-atleterne, idet denne eksklusive gruppe som udgangspunkt består af atleter og hold, der har opnået top-8 placeringer ved de seneste VM eller OL. Specialforbundet og Team Danmark fastsætter dog i samarbejde de konkrete indplaceringskriterier for Verdensklasse-atleter. Verdensklasse-atleterne vil have høj prioritet, og de vil ud over rettighederne som Elite-atleter også få mulighed for at deltage i særlige seminarer og Team Danmark arrangementer. Team Danmark-atleter Elite-atleter Verdensklasse-atleter 5.2 Rettigheder og forpligtelser for atleterne Specialforbund i støttekategorierne Eliteforbund, Individuel elite og Udviklingsprojektet indgår en fireårig samarbejdsaftale med Team Danmark. Samarbejdsaftalen indeholder en række rettigheder og forpligtelser for alle, der er en del af samarbejdet. Atleterne i bruttogruppen har forskellige rettigheder det vil sige tilbud og ydelser de automatisk får adgang til. Nogle tilbud og ydelser afhænger som før beskrevet af, hvilken støttekategori specialforbundet er i og, om der er tale om Elite-atleter eller Team Danmark-atleter. Med rettighederne følger også en række forpligtelser og modydelser som atleterne skal være parat til at yde på anmodning fra Team Danmark. Modydelsen kan f.eks. være, at atleterne skal stille op til foredrag eller kampagner for Team Danmark eller Team Danmarks sponsorer. Hvis der er tale om f.eks. kampagner for Team Danmarks sponsorer vil omfang og indhold naturligvis ske under hensyntagen til sportslige og private forpligtelser såvel som eventuelle specialforbunds og/eller private sponsorater. Både rettigheder og forpligtelser vil være beskrevet i samarbejdsaftalen mellem specialforbund og Team Danmark samt i den information, som atleter i bruttogruppen modtager fra Team Danmark, når de er en del af elitesamarbejdet. Der vil på tilsvarende vis være rettigheder og forpligtelser for trænere og sportschefer, der er involveret i elitesamarbejdet. 5.3 Støtte til professionelle atleter Team Danmark prioriterer støtten på baggrund af den enkelte atlets sportslige niveau og behov. Atleter med meget høje indtjeninger kan således blive vurderet til kun at modtage begrænset eller ingen direkte økonomisk støtte fra Team Danmark. Disse atleter kan dog fortsat modtage træner- og ekspertbistand og deltage i træning nationalt. Vurderingen er individuel og bliver foretaget af styregruppen for samarbejdet mellem specialforbundet og Team Danmark. Lov om eliteidræt fastslår endvidere, at Team Danmark ikke kan støtte egentlig erhvervsvirksomhed, hvilket betyder, at Team Danmark ikke kan yde direkte økonomisk støtte til atleter, der organiserer sig i en selskabsform, der er at betragte som egentlig erhvervsvirksomhed. 12

13 6.0 Samarbejde og administration xx I det følgende bliver det konkrete samarbejde mellem specialforbundet og Team Danmark beskrevet. Det drejer sig om rammerne for samarbejdet og arbejdsformen, om samarbejdsaftalen og ansøgningen samt om regler for blandt andet regnskabsaflæggelse. 6.1 Rammerne for samarbejdet mellem specialforbund og Team Danmark I støttekategorierne Udviklingsprojekt, Individuel elite og Eliteforbund etablerer specialforbundet og Team Danmark samarbejdsfora i form af en arbejdsgruppe og en styregruppe. Opgaven for arbejds- og styregruppen er at udvikle og evaluere det fælles elitearbejde og fastlægge indholdet i den samarbejdsaftale, der bliver indgået mellem parterne. Er der tale om et specialforbund, der ikke tidligere har modtaget Team Danmark-støtte eller vil søge igen efter en støttepause, etableres der en midlertidig projektgruppe i forbindelse med udarbejdelse af disciplinanalysen. Såfremt konklusionen af disciplinanalysen er, at forbundet/disciplinen er støtteberettiget som Udviklingsprojekt, Individuel Elite eller Eliteforbund, etableres der formelle samarbejdsfora i form af en arbejds- og en styregruppe. 6.2 Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af sportschef/-koordinator, landstræner(e) samt specialforbundets Team Danmark-konsulent. Desuden kan der være en repræsentant for atleterne i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen udarbejder fagligt begrundede indstillinger til styregruppen (f.eks. resultatog udviklingsmål, aktivitetsplaner, budgetforslag mm). Arbejdsgruppen har ansvar og kompetence - sportsligt, socialt og økonomisk - til at varetage det daglige elitearbejde inden for de rammer, der er aftalt med styregruppen. Arbejdsgruppen skal også have en tæt dialog med atleterne, således at udviklingen - såvel sportsligt som socialt bliver fulgt tæt. Arbejdsgruppen mødes regelmæssigt. Arbejdsgruppens opgaver samt ansvar og kompetence fremgår af Kommissorium for arbejdsgruppen, som er en del af samarbejdsaftalen mellem specialforbundet og Team Danmark. 6.3 Styregruppen Styregruppen er det overordnede organ for samarbejdet mellem specialforbundet og Team Danmark. Styregruppen består normalt af arbejdsgruppen samt specialforbundets politiske eliteansvarlige og/eller specialforbundets administrative overordnede (direktør/generalsekretær) og Team Danmarks direktør. Styregruppen har det overordnede ansvar for det fælles elitearbejde, herunder evaluering, resultat- og målopfølgning. jackie christiansen kuglestød og diskoskast Styregruppen har ansvar for og kompetence til at godkende overordnede mål og rammer for det fælles elitearbejde, politikker, stillingsbeskrivelser, udviklingskoncepter og øvrige indstillinger fra arbejdsgruppen. Styregruppen forhandler desuden budgetter og ansættelser mm. Styregruppens medlemmer skal sikre, at elitesamarbejdet er forankret 13

14 i de respektive organisationer. Styregruppen mødes ca. to gange om året. Styregruppens opgaver samt ansvar og kompetence fremgår af Kommissorium for styregruppen, som er en del af samarbejdsaftalen mellem specialforbundet og Team Danmark. 6.4 Professionel eliteorganisation Det er en forudsætning, at specialforbundets del af arbejdsgruppen - sportschef/sportskoordinator og landstrænere - fungerer som en professionel driftsorganisation. Den professionelle organisation er karakteriseret ved at: der arbejdes ud fra en politisk vedtaget elitepolitik med klart definerede rammer og målsætninger der er en klar adskillelse imellem politisk ledelse og driftsledelse driftsorganisationen udarbejder beslutningsoplæg til det politiske system. driftsorganisationen har udformet handlingsplaner inden for de politisk vedtagne rammer fx målsætninger, aktivitetsplaner og budgetter. der for alle med tilknytning til elitearbejdet - ansatte såvel som frivillige - forefindes funktionsbeskrivelser med en klar ansvars- og kompetencefordeling. personlige kompetencer matcher job-/funktionsprofil. Specialforbundet ansætter sportschefer/sportskoordinatorer og landstrænere i samarbejde med Team Danmark, som tiltræder ansættelsesaftalen. 6.5 Ansøgning Når et flerårigt samarbejde bliver etableret, afklarer Team Danmark placeringen af specialforbundet i støttekonceptet ud fra en opdateret disciplinanalyse. Herefter bliver de overordnede målsætninger, resultat- og udviklingsmål samt afgrænsninger og koncept for samarbejdet beskrevet. Ansøgningen, herunder særligt målsætninger, ekspertbistand, budget og finansiering bliver bearbejdet i arbejdsgruppen, hvorefter den bliver forhandlet i styregruppen. Herefter udarbejder Team Danmarks sportsteam og direktør en indstilling om støttekategori og støtteomfang, som bliver behandlet af Team Danmarks bestyrelse. 6.6 Samarbejdsaftale På baggrund af indstillingen fra Team Danmarks sportsteam og en efterfølgende godkendelse og bevilling i bestyrelsen bliver der indgået en flerårig samarbejdsaftale mellem specialforbundet og Team Danmark. Samarbejdsaftalen omfatter blandt andet resultat-, udviklings- og organisatoriske mål, budget og finansieringsplan, antallet af atleter, trænere m.fl., der indgår i det fælles elitearbejde, brug af Team Danmarks service- og ekspertsystem mv. 6.7 Bevilling og regnskabsaflæggelse Efter bestyrelsen har bevilget støtte til elitesamarbejdet fremsendes bevillingsskrivelsen og samarbejdsaftalen og/eller tillæg til samarbejdsaftalen til specialforbundet. Specialforbundet og Team Danmark orienterer atleterne om deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med elitesamarbejdet, ligesom atleterne får besked om deres placering som henholdsvis Verdensklasse-atlet, Eliteatlet eller Team Danmark-atlet. Udbetalingen af støtte til specialforbundet forudsætter en underskrevet samarbejdsaftale samt, at regnskabet for den foregående støtteperiode er godkendt. De specifikke regler for udbetaling og regnskabsaflæggelse fremgår af bevillingsskrivelsen og samarbejdsaftalen. På den baggrund - og med arbejdsgruppen som omdrejningspunkt - følger herefter en fast procedure, hvor specialforbund i Udviklingsprojekt, Individuel elite og Eliteforbund udarbejder en ansøgning om støtte. Specialforbundene kan søge om økonomisk støtte for ét eller to år ad gangen. En støtteperiode på to år forudsætter, at specialforbundet er i stand til at forpligte sig økonomisk i hele perioden. Specialforbundet sender ansøgningen til Team Danmark forud for den kommende støtteperiode. Ansøgningen som følger et fast skema - skal blandt andet indeholde: en evaluering af det forløbne år opdatering af disciplinanalysen (hvert andet år) resultat- og udviklingsmål, såvel sportslige som organisatoriske de kommende års elite-/landsholdskoncept samt talentudviklingskoncept de(t) kommende års aktivitetsplan budget og finansieringsplan ansøgning om involvering af Team Danmarks ekspertsystem ansøgning om adgang til idrætsspecifikke faciliteter Noter: (1) Lov om eliteidræt, nr. 288 af 26. april 2004 (2) Houlihan og Green (2008): Comparative Elite Sport Development. Systems, structures and public policy (Oxford: Butterworth-Heinemann) og De Bosscher et.al. (2008): The Global Sporting Arms Race. An International Comparative Study on Sports Policy Factors Leading to International Sporting Succes. (Oxford: Meyer & Meyer Sport). (3) Team Danmarks støttekoncept Evaluering af støttekonceptet for (Rasmus Storm, Idrættens Analyseinstitut, april 2008). (4) Hovedlinier i Team Danmarks støttekoncept se: 14

15 Team Danmarks vision, mission og værdier Vision Team Danmarks vision er at gøre Danmark til det bedste sted i verden at dyrke elitesport xx Mission Team Danmarks mission er fastsat i lov nr. 288 af 26. april 2004 om eliteidræt. Her fremgår det, at Team Danmark skal udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med relevante samarbejdspartnere skal Team Danmark iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten. Værdier I Team Danmark sætter vi eliteidrætsudøveren i centrum. For at skabe de bedst mulige vilkår for de enkelte udøvere baserer Team Danmark sin virksomhed på fire grundlæggende værdier: Dynamik Team Danmark er den centrale og koordinerende organisation, der driver udviklingen af dansk eliteidræt fremad. Team Danmark arbejder proaktivt for at skabe et øget samarbejde og dialog med alle relevante aktører omkring udviklingen af dansk eliteidræt. Vores ambition om et øget samarbejde på tværs af organisationer og interessenter er et vigtigt pejlemærke i vores arbejde. Hvad er elite? For at præcisere og afgrænse elite-området har Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark udarbejdet følgende elitedefinitioner: 1. International elite er sportsfolk med resultatperspektiv og medaljemuligheder på højeste niveau til EM, VM og OL. 2. National elite er sportsfolk, som repræsenterer deres land eller klub ved internationale seniorkonkurrencer samt de mest talentfulde junior/ ungseniorer, der har et ekstraordinært potentiale til at nå den internationale seniorelite. 3. Klubelite er sportsfolk, der deltager på det højeste niveau i den nationale konkurrence-struktur samt udøvere tilknyttet et Team Danmark-godkendt kraftcenter Der kan være overlapninger i mellem grupperne, således at en atlet kan befinde sig i flere grupper samtidig. Defination af elite Kvalitet Team Danmark forventer verdensklasse-resultater af såvel os selv som vores samarbejdspartnere. Høj kvalitet og et stærkt fagligt afsæt er grundlaget for al vores arbejde. Vores fokus på kvalitet skaber resultater. I Team Danmark er konkrete resultatmål og succeskriterier en naturlig udviklingskatalysator, og det internationale resultatperspektiv er centralt i alle dele af organisationens arbejde. Innovation Team Danmark tør og vil rykke ved de eksisterende grænser inden for alle områder af eliteidrætten. Team Danmark prioriterer udviklingsarbejde vel vidende, at udviklingsarbejde ikke i alle tilfælde fører til umiddelbare resultater. Vores udgangspunkt er, at hvis vi gør det, andre allerede gør, får vi de resultater, andre allerede har haft. I vores samarbejdsrelationer bidrager vi med et blik for udviklingsperspektivet. Åbenhed Team Danmark lægger vægt på, at der er åbenhed omkring alle beslutningsprocesser. Åbenhed og gennemsigtighed er forudsætningen for at skabe indsigt, forståelse og dialog med omverdenen. Team Danmark værdier er konkretiseret i blandt andet Etisk kodeks for danske konkurrenceidræt og i Dansk idræts holdning til kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler. 15

16 Team Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon Fax Tilrettelæggelse Søren Willeberg, kommunikationskonsulent Produktion Formegon / Tina Asta Børresen Foto Tuala Hjarnø Das Büro m.fl. caroline wozniacki tennis

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT

TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT 2013-2016 INDHOLD 1.0 INDLEDNING 3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR DANSK ELITEIDRÆT 3 1.2 TENDENSER I INTERNATIONAL ELITEIDRÆT 4 1.3 TEAM DANMARKS STØTTEKONCEPT 2013-2016 5 1.4 SÆRLIGE

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. RAMMEAFTALE Team Danmark 2013-2016 19. juni 2013 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. Målene drøftes

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND TEAM DANMARK ELITE- TALENTARBEJDE 2016-2020 Vers. 3 INDSATSOMRÅDER INDLEDNING ET FÆLLES GRUNDLAG FOR EN STRUKTURERET INDSATS DIF og Team Danmark har fokus på samarbejde med henblik

Læs mere

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010 Til Team Danmark støttede forbund 20.1.2010 PBJ/llp Særlig projektstøtte 2010 Team Danmark har som bekendt modtaget en donation på 10 mio. kr. fra Bilka, Føtex, Netto og stormagasinet Salling (Købmand

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 19. december 2012 Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 RAPPORTERING AF INDFRIELSEN AF MÅLENE I RAMMEAFTALEN Rammeaftalen 2009 2012 mellem Kulturministeriet

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 Nærværende støttekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til De Paralympiske Lege,

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Kulturministeriet Organiseringen af dansk idræt Team Danmark DIF/IOC DGI DFIF 62 Forbund 180 regionale afdelinger 16 regionale foreninger 80 by

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune. Parterne som

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010

Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010 Analyse af Brugerundersøgelse af Team Danmarks aktiviteter og ydelser 2010 OM ANALYSEN:... 2 RESULTATER KORT SAMMENFATNING AF DE ENKELTE OMRÅDER:... 3 ANALYSE:... 5 EKSPERTOMRÅDERNE KVALITET, TILGÆNGELIGHED

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen

Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Status på danske eliteidræt Udvalgte resultater fra SPLISS-undersøgelsen Idrættens største udfordringer III Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

Team Danmark udfordringer og muligheder

Team Danmark udfordringer og muligheder Team Danmark udfordringer og muligheder Opsamling på møde mellem Mogens Jensen og Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraterne og Team Danmark den 24. september 2010 på Christiansborg. På mødet blev følgende

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen.

Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Status på danske eliteidræt De første resultater fra SPLISS-undersøgelsen. Idrættens største udfordringer II Lau Tofft-Jørgensen Analytiker Lau.tofft@idan.dk En international undersøgelse af eliteidrætten

Læs mere

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder:

Samarbejdsaftale. Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt af 26. april 2004, og herunder: Samarbejdsaftale Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020

Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup Kommune mod 2020 Notat Elitekommunesamarbejdet i Ballerup mod 2020 Dette notat er blevet til på baggrund af evaluering 1 (interview) og workshop 2 med de 6 idrætter i Elitekommunesamarbejdet i Ballerup. Det skal bruges

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

ELITESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? Hvordan

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion

Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Ernæringspolitik for Dansk Svømmeunion Baggrund Svømning på eliteniveau fordrer stor træningsmængde hvilket stiller krav til mad og drikke med hensyn til mængde, variation, sammensætning og timing. Der

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015

Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015 Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015 Sportslige resultater Side 1 af 7 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Der

Læs mere

DANSK HOCKEY UNION. Strategisk støttestruktur

DANSK HOCKEY UNION. Strategisk støttestruktur DANSK HOCKEY UNION Strategisk støttestruktur DIF UDVIKLING UDDANNELSESFORLØB, DAG 1, ØKONOMISK STØTTESTRUKTUR ONSDAG D. 20. APRIL 2016 AGENDA 1. Økonomisk støttestruktur Formål Politiske program Processen

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder.

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige møder. BALLE RU P Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Svendborg Mentaliteten

Svendborg Mentaliteten Svendborg Mentaliteten Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved

Læs mere

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Idé og formål I 2012 indgik Team Rudersdal og Rudersdal Kommune et partnerskab for elitestøtten i Rudersdal og omegn. Idéen med partnerskabet

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Randers Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept

6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept 6. Evaluering af Team Copenhagens støttekoncept Indstilling Team Copenhagens sekretariat indstiller, at Team Copenhagens bestyrelse tager nedenstående status vedr. Team Copenhagens støttekoncept til efterretning.

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt Andreas Küttel IOB, Syddansk Universitet, 5. februar Tematik Holistisk perspektive: Transition ud af elitesport er den sidste fase af sportskarrieren Mere

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur og Fritid Dato: 16-12-2013 Sagsnr.: 13/488 Dok.løbenr.: 351491/13 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 73768291 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere