Team Danmarks støttekoncept

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Danmarks støttekoncept 2009-2012"

Transkript

1 Team Danmarks støttekoncept

2 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Lovgrundlag for dansk eliteidræt Baggrundsmateriale for støttekonceptet Team Danmarks støttekoncept Særlige aftaler med Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund Forudsætninger for støtte Disciplinanalyse, resultatperspektiv og udviklingspotentiale Disciplinanalysens otte faktorer Støttekategorier Sportslige målsætninger for samarbejdet Principper for støttetildeling Støtteområder Økonomisk støtte Støtte til talentudvikling Ekspertbistand Faciliteter Job/uddannelse Træner-, leder- og organisationsudvikling Elitekommuner Forskning i eliteidræt Presse og kommunikation 5.0 Den enkelte atlet i støttekonceptet Differentiering af servicetilbuddene til atleterne Rettigheder og forpligtelser for atleterne Støtte til professionelle atleter Samarbejde og administration Rammerne for samarbejdet mellem specialforbund og Team Danmark Arbejdsgruppen Styregruppen Professionel eliteorganisation Ansøgning Samarbejdsaftale Bevilling og regnskabsaflæggelse...14 Juliane Elander og Katrin Olsen Letvægts dobbelt sculler

3 1.0 Indledning Team Danmarks støttekoncept er den konkrete operationalisering af de forpligtigelser og opgaver, som er beskrevet i Lov om eliteidræt fra Støttekonceptet beskriver, hvem der kan modtage støtte og hvilke støttemuligheder, Team Danmark stiller til rådighed for landets bedste atleter. xx Team Danmarks overordnede målsætning er at styrke elitearbejdet i tæt samspil med specialforbundene. Atleterne er i centrum for elitearbejdet, og Team Danmark er fokuseret på at skabe gode rammer og udviklingsmuligheder for den enkelte atlet, så målsætningerne om internationale resultater, flere talenter og udviklingen af hele idrætsmennesker kan blive realiseret. 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt Team Danmarks primære opgave er at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I følge Lov om eliteidræt skal Team Danmark - i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, DIF s specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere - iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark ved: 1. at varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten, 2. at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten, 3. at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eliteidrætsudøvere, 4. at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt, 5. at varetage talentrekruttering og -udvikling, 6. at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere, 7. at iværksætte rådgivning, forskning og formidling, 8. at tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere, 9. at etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere, 10. at yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund, 11. at samarbejde med de kommunale og amtskommunale myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter og 12. at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer, bl.a. om salg af rettigheder og ydelser (1). Den danske elitemodel skal ses og vurderes i et internationalt perspektiv. Danmark har med et befolkningstal på 5 mio. indbyggere et begrænset potentiale i forhold til rekruttering og udvikling af talenter til eliteidræt i mange idrætsgrene. Til gengæld har Danmark en stærk foreningsstruktur og et højt velfærdsniveau, som mange lande også lande med et langt større befolkningstal ikke er i besiddelse af. En række nationer, både i og uden for Europa, øger i øjeblikket investeringerne i eliteidrætten og der er ingen tegn på, at de øgede investeringer i eliten hos de konkurrerende lande vil aftage de kommende år. Team Danmarks samlede ressourcer er ikke steget markant i de seneste år. Derimod fik Team Danmark i forbindelse med lovrevisionen i 2004 pålagt en række nye ressourcekrævende opgaver, blandt andet et udvidet samarbejde med kommunerne særligt i forhold til talentudvikling. Det er endvidere dokumenteret, at prisen for at skabe internationale resultater er stærkt stigende, idet flere lande investerer stadig flere ressourcer i eliteidrætten (2). Disse forhold betyder, at Team Danmark fortsat skal prioritere og fokusere de begrænsede ressourcer, der er til rådighed. Og det betyder samtidig, at Team Danmark i vil have større fokus på, at specialforbundene øger deres bidrag til det fælles elitesamarbejde. De begrænsede ressourcer betyder også, at Team Danmark i den kommende periode i højere grad vil prioritere støtten på baggrund af den enkelte atlets sportslige niveau, udviklingspotentiale og behov. 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet Team Danmark har som baggrundsmateriale for støttekonceptet fået udarbejdet en omfattende evaluering af støttekoncept Målet med evalueringen har været at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag for støttekoncept (3). Evalueringen er gennemført af Idrættens Analyseinstitut, og den omfatter analyser af Team Danmarks virke, støttekoncept og samarbejdsrelationer med specialforbund, eliteidrætsudøvere, politisk valgte ledere, sportschefer og landstrænere. Formålet med evalueringen har været at vurdere støttekonceptets styrker og svagheder samt forbedringspotentialer inden for lovgivningens rammer. Evalueringen bygger på informationer fra fem grupper af respondenter: Atleter, direktører/generalsekretærer i specialforbundene, eliteudvalgsformænd, sportschefer/talentchefer samt landstrænere. Evalueringen viser, at Team Danmark i perioden overordnet set har arbejdet hensigtsmæssigt, seriøst og sobert med at fremme udviklingen af dansk eliteidræt. Der har generelt været stor tilfredshed med Team Danmarks arbejde blandt de interessenter, der har været omfattet af støttekonceptet. Evalueringen påpeger dog, at især talentudvikling, sportspsykologi, trænings- og konkurrencebetingelser kan forbedres, ligesom en række administrative områder skal optimeres i perioden Team Danmark følger på langt de fleste områder evalueringsrapportens anbefalinger, men der er også en enkelt anbefaling forslaget om uafhængig talentudviklingsstøtte som Team Danmark ikke ønsker at prioritere i perioden Det skyldes, at Team Danmark ønsker en tæt og forpligtende sammenhæng mellem elitearbejdet og talentarbejdet. På baggrund af evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedtog Team Danmarks bestyrelse i maj 2008 Hovedlinier i Team Danmarks støttekoncept (4). Hovedlinierne beskriver grundstammen i støttekoncept , altså hvilke indsatsområder, hvilke kriterier for støtte og hvilke nye initiativer Team Danmark forventer at fokusere på i perioden Team Danmark har i perioden 1. juni 31. juli 2008 gennemført en skriftlig høringsrunde, hvor alle specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund, Aktivkomitéen, 3

4 Trænerkomitéen samt DIF blev inviteret til at kommentere på de overordnede prioriteringer for perioden Team Danmark modtog 19 høringssvar og sammenfattede efterfølgende de generelle tendenser i svarene. Der var generel opbakning til de foreslåede nye initiativer, ligesom høringsfasen bidrog med konstruktive forbedringsforslag til støttekonceptet. Høringssvarene og sammenfatningen ligger på Hovedlinierne til støttekoncept indeholdt en lang række forslag og idéer Beretning til forbedringer af atleternes vilkår f.eks. skattefritagelse af Team Danmark støtten, forbedringer af sportspensionsordningen, muligheder for fremtidige pensionsordninger i stil med den Kongelige Ballets. Team Danmark vil i den kommende periode arbejde for at realisere disse idéer, men da de endnu ikke er omsat til praksis, er de ikke beskrevet i dette støttekoncept, der udelukkende indeholder de støttemuligheder og tilbud, Team Danmark har ved indgangen af perioden Team Danmarks støttekoncept Med udgangspunkt i de overordnede konklusioner fra evalueringen af Team Danmarks støttekoncept samt høringssvarerne til Hovedlinier i støttekoncept ønsker Team Danmark at videreføre de fleste af hovedprincipperne fra støttekoncept samt indarbejde justeringer, der kan forbedre indsatsen i Team Danmark anvender i støttekoncept en disciplinanalyse til at vurdere specialforbunds og idrætsdisciplinernes støtteberettigese og udviklingsperspektiver. Disciplinanalysen indeholder otte faktorer, der alle har betydning for den samlede konklusion. De otte faktorer er beskrevet nærmere i afsnit 2 Forudsætninger for støtte. Det er kun specialforbund, der på baggrund af en disciplin-analyse er vurderet støtteberettigede, som er omfattet af Team Danmarks støttekoncept. På baggrund af en samlet konklusion af disciplinanalysen bliver det enkelte specialforbund placeret i én af følgende støttekategorier: Rådgivning Udviklingsprojekt Individuel elite Eliteforbund De fire støttekategorier er beskrevet nærmere i afsnit 3 Støttekategorier. Den tidligere støttekategori Forberedelsesprojekt udgår af støttekonceptet. Det vil således ikke i være muligt at få økonomisk støtte fra Team Danmark til forberedelsesprojekter, dog vil de igangværende forberedelsesprojekter blive videreført, indtil projekterne er afsluttet. Team Danmark vil ud fra de internationale udviklingstendenser, evalueringen af støttekonceptet , samt høringen af Hovedlinier i støttekoncept prioritere følgende indsatsområder i perioden : Øget social og samfundsmæssig fokus Stærkere talentudvikling Stærk ekspertbistand med atleten i centrum Bedre træningsbetingelser for eliten Bedre udnyttelse af idrættens kommercielle aspekter Mindre og mere enkel administration De konkrete støttemuligheder er beskrevet nærmere i afsnit 4. I forhold til støttekonceptet er de væsentligste ændringer: Den sportspsykologiske indsats bliver styrket Talentudviklingen bliver styrket med nye støttemuligheder Disciplinanalysen bliver optimeret og overgår til en web-baseret løsning Antallet af støttekategorier reduceres til fire idet kategorien Forberedelsesprojekter udgår Der bliver skabt et bedre samspil mellem Team Danmarks ekspertområder En enklere administration med mulighed for fler-årige ansøgninger og heraf afledte bevillinger. 1.4 Særlige aftaler med Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund Team Danmark indgik i 2005 særlige samarbejdsaftaler med Dansk Boldspil-Union (DBU) og Dansk Håndbold Forbund (DHF), fordi forbundene genererer væsentlige tv-indtægter til Team Danmark. Begge specialforbund er garanteret et årligt mindstebeløb, og aftalerne løber frem til banecykel-holdet 4

5 2.0 Forudsætninger for støtte Før Team Danmark indgår i et samarbejde med et specialforbund, skal en række forudsætninger være opfyldt. Team Danmark anvender en disciplinanalyse til at afdække, i hvilket omfang de nødvendige forudsætninger for internationale topresultater er til stede. 2.1 Disciplinanalyse, resultatperspektiv og udviklingspotentiale Alle specialforbund, der ønsker at komme i betragtning til støtte, skal i samarbejde med Team Danmark udarbejde en disciplinanalyse. Disciplinanalysen kan beskrives som et røntgenbillede af en given sportsgren. Analysen består af en række faktuelle og vurderingsmæssige data om disciplinen - både nationalt og internationalt. Disciplinanalysen er altså et fælles analyseredskab til at bedømme den enkelte disciplins resultatperspektiv og udviklingspotentiale over en fire-årig periode. Disciplinanalysen munder ud i en samlet vurdering af, hvor disciplinen skal placeres i forhold til Team Danmarks støttekoncept. 2.2 Disciplinanalysens otte faktorer Disciplinanalysen indeholder indledningsvis to overordnede faktorer national organisering og internationale sportslige faktorer. Disse to faktorer bliver brugt til en indledende vurdering af, om forbundet er berettiget til støtte i perioden Sociale forhold for atleterne : Målsætninger og strategier i forhold til uddannelse, ernæring, etisk kodeks samt økonomiske forhold for forbundets eliteatleter. Organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer i elitearbejdet : Den professionelle elitedriftsorganisation og de menneskelige ressourcer til elitearbejdet. Økonomiske og kommercielle faktorer : De økonomiske ressourcer herunder mulighederne for egenfinansiering af elitearbejdet, samarbejdsrelationer med sponsorer og udnyttelse af kommercielle muligheder i idrætsgrenen, strategier i forhold til medier samt personaleressourcer i forhold til udvikling af forbundets kommercielle forhold. Faciliteter og udstyr : Adgangen til daglig træning for atleterne i eliteklubber, kraftcentre og i landsholdsregi, og om der er optimalt udstyr og rekvisitter m.v. Team Danmark udarbejder med udgangspunkt i ovenstående otte faktorer en samlet konklusion med vurdering af forbundets udviklingsperspektiver og placering i Team Danmarks støttekoncept. Alle otte faktorer i disciplinanalysen indgår i den samlede vurdering. Disciplinanalysen er web-baseret og består af en lang række spørgsmål og vurderinger. Disciplinanalysen bliver opdateret mindst hvert andet år. National organisering afdækker specialforbundets nationale organisering, konkurrencestruktur og elitearbejdets politiske forankring samt forbundets tilhørsforhold til internationalt forbund. Internationale sportslige faktorer afdækker blandt andet den internationale konkurrenceudbredelse, den internationale konkurrencekvalitet, den internationale træningskvalitet samt det faglige niveau blandt trænere og involvering af eksperter. Støtteberettigelsen vil således i første omgang blive vurderet på baggrund af de internationale sportslige faktorer og den nationale organisering. Opfylder forbundet kravene til disse to faktorer, vil det blive omfattet af Team Danmarks støttekoncept, og Team Danmark vurderer herefter følgende seks faktorer: Nationale sportslige faktorer : Det nuværende internationale resultatniveau og -perspektiv, den nationale konkurrencekvalitet, den nationale træningskvalitet og -kvantitet samt det faglige niveau blandt elitetrænere. Talentrekruttering og -udvikling : Målsætninger og strategier for talentrekruttering og -udvikling på forbunds- og eliteklubniveau samt status i forhold til at arbejde med et idrætsspecifikt aldersrelateret træningskoncept. 5

6 3.0 Støttekategorier Støttekonceptet indeholder fire støttekategorier. Forudsætningen for at indgå i en af disse fire kategorier er, at specialforbundet - på baggrund af disciplinanalysen er støtteberettiget. De fire støttekategorier i Team Danmarks støttekoncept er: Rådgivning: Samarbejde mellem specialforbund og Team Danmark, hvor forbund og atleter kan få rådgivning til at styrke eliteudviklingen i forbundet. Specialforbund i Rådgivning har en kontaktperson i Team Danmark, og de bliver tilbudt vidensdeling herunder deltagelse i træner/leder seminarer m.m. Desuden kan Team Danmark formidle kontakt til eksempelvis idrætsfaglige eksperter. Rådgivningsforbund modtager ikke økonomisk støtte fra Team Danmark. Udviklingsprojekt: Samarbejde mellem specialforbund og Team Danmark, hvor det er realistisk, at specialforbundet gennem udviklingsprojektet og inden for en 4-årig periode opnår et resultatniveau, der opfylder kriterierne for at indgå i Eliteforbund eller Individuel elite. Individuel elite: Samarbejde mellem specialforbund og Team Danmark, hvor forbundet har få eller enkeltstående atleter på internationalt niveau. Forudsætningen for placering i denne støttekategori er, at atleterne har potentiale til at opnå medaljer ved internationale mesterskaber (EM, VM og OL) i støtteperioden Eliteforbund: Samarbejde mellem specialforbund og Team Danmark, hvor forbundet har flere atleter på internationalt niveau og har tradition for kontinuerligt at udvikle eliteudøvere til højeste internationale niveau. Forudsætningen for placering i denne støttekategori er for de individuelle idrætsgrene potentiale til at opnå medaljer ved internationale mesterskaber (EM, VM og OL) i støtteperioden I holdidrætsgrene er udgangspunktet minimum potentiale til at kvalificere sig til den højeste internationale gruppering (VM/OL) i støtteperioden I enkelte idrætsgrene, og i særdeleshed de olympiske, kan andre placeringsresultater end medaljer være resultatmålsætningen i både Eliteforbund og Individuel elite. Endvidere vurderes EM resultater i begge kategorier på baggrund af en sammenligning mellem det sportslige niveau ved EM og VM i en given idrætsgren. EM medaljer kan således være tilstrækkeligt til at indfri resultatkravet for at indgå i Eliteforbund eller Individuel elite i sportsgrene, hvor der er europæisk dominans på den internationale scene, mens det kan være utilstrækkeligt i sportsgrene, hvor det europæiske niveau ligger væsentlig under niveauet på verdensplan. I idrætsgrene, hvor der ikke afholdes EM, VM eller OL, kan der aftales andre målekriterier. mads glæsner svømning 6

7 Eventuelle olympiske idrætsgrene, der ikke modtager økonomisk støtte fra Team Danmark, kan modtage bistand og økonomisk støtte, når der er opnået OL kvalifikation og endelig udtagelse fra Danmarks Idræts-forbund af den/de atleter, der skal repræsentere Danmark til OL. Støtten vil alene omfatte de udtagne atleter i perioden frem til OL med mindre der på baggrund af en disciplinanalyse vurderes at være grundlag for yderligere støtte og dermed en mere permanent placering af forbundet i en af støttekonceptets støttekategorier, hvor der kan opnås økonomisk støtte. 3.1 Sportslige målsætninger for samarbejdet Det er en forudsætning for specialforbund i Udviklingsprojekt, Individuel elite og Eliteforbund, at resultatmålene for de enkelte støttekategorier kan forventes opnået i perioden Det betyder, at atleterne ved støtteperiodens start som minimum skal have et sportsligt niveau, der gør det realistisk at udvikle atleten/atleterne til at opnå resultatmålet for den pågældende støttekategori i løbet af perioden Specialforbundet og Team Danmark aftaler sportslige resultatmålsætninger og øvrige relevante målsætninger (f.eks. udviklingsmål, organisatoriske mål) både for den enkelte sæson og for hele støtteperioden. Målsætningerne indgår som en del af samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og specialforbundet. Målsætningerne bliver udarbejdet med udgangspunkt i Team Danmarks målsætningshierarki, der består af følgende niveauer: - Målsætning er en realistisk forventning på baggrund af tidligere resultater ved internationale mesterskaber og/eller betydende stævner samt forventet sportslig udvikling. - Acceptabelt sportsligt niveau Er det lavest acceptable resultatniveau for, at den eksisterende aftale kan fortsætte uændret. De sportslige resultatmål indeholder mål for de store internationale begivenheder EM, VM og OL men der fastsættes endvidere sportslige målsætninger for de væsentligste større konkurrencer i sæsonen. Der er således tale om resultatmål, der rækker ud over medaljer. Team Danmark har i støtteperioden fokus på medaljer ved EM, VM og OL i de Team Danmark-støttede discipliner. I løbet af støtteperioden skal der endvidere fastlægges supplerende mål, der kan give et mere nuanceret billede af den sportslige udvikling, og udgangspunktet vil være internationalt anerkendte rating- og målemetoder. 4.0 Principper for støttetildeling Team Danmark tilbyder specialforbund, der er omfattet af støttekonceptet, støtte og rådgivning inden for en række centrale områder, der tilsammen skaber gode forudsætninger for udviklingen af den enkelte atlet/det enkelte hold. Støtten bliver bevilget ud fra en vurdering af niveau, potentiale og behov samt specialforbundenes muligheder for at finansiere, styre og koordinere indsatsen. Team Danmark fokuserer de tidsmæssige og økonomiske ressourcer til støttekategorierne Eliteforbund, Individuel elite og Udviklingsprojekt. Prisen for en medalje stiger og ressourcerne til Team Danmark er ikke fulgt med den internationale udvikling. Det er derfor afgørende, at de enkelte forbund i højere grad udnytter de kommercielle aspekter og derved styrker mulighederne for at øge egenfinansieringen af elitearbejdet. Med det udgangspunkt har Team Danmark i støtteperioden fokus på, at: forbund, der bidrager med mindre end 40 % af det samlede elitebudget, i samarbejde med Team Danmark iværksætter konkrete initiativer, der kan øge egenfinansieringen. optimere samspillet mellem specialforbundene og Sport One Danmark Team Danmarks og DIFs kommercielle selskab. Eliteforbund, som de første, offensivt udvikler det kommercielle potentiale i idrætsgrenen for hermed i større grad at kunne bidrage økonomisk til elitearbejdet. Støtten til Eliteforbund, Individuel elite og Udviklingsprojekt antager overordnet tre forskellige former: Direkte økonomisk støtte er penge udbetalt fra Team Danmark til specialforbundet. Øvrig økonomisk støtte er støtte Team Danmark yder til specialforbundet ved at dække en udgift over for tredjepart (leje af faciliteter, supplerende undervisning til elitesportsfolk mv.). Ydelser er tilbud som Team Danmark stiller til rådighed for specialforbundet (ekspertbistand, testmuligheder, seminarer mv.). I det følgende afsnit bliver de enkelte støtteområder og ydelser beskrevet detaljeret. 7

8 4.1 Støtteområder Team Danmark tilbyder støtte og rådgivning inden for en række centrale områder, der tilsammen skaber gode forudsætninger for udviklingen af den enkelte atlet/holdet. Team Danmark har ni centrale støtteområder, som bliver præsenteret og gennemgået i dette afsnit. Støtteområderne er: - Økonomisk støtte til elite set-up og aktiviteter - Støtte til talentudvikling - Ekspertbistand sportspsykologi, sportsmedicin, sportsernæring og sportsfysiologi - Faciliteter elitelandsbyer, boligordninger og madordninger - Uddannelse og job for atleter og elitetrænere - Træner-, leder- og organisationsudvikling - Samarbejde med Elitekommuner - Forskning i eliteidræt - Presse og kommunikation I de følgende afsnit gennemgås de enkelte støtteområder Økonomisk støtte til elite set-up og aktiviteter Team Danmark kan yde økonomisk støtte på en lang række områder alle med det formål at skabe et optimalt elite set-up omkring atleternes daglige træning og konkurrencedeltagelse. Den økonomiske støtte kan gå til: - Løn og omkostninger til ansættelser (f.eks. sportschef, landstræner, øvrige trænere) - Konkurrencedeltagelse, træningslejre og sparring - Direkte økonomisk støtte til elitesportsfolk - Elitecenter drift - Idrætsmateriel/-udstyr - Talentudvikling - Kraft- og talentudviklingscentre - Bistand fra eksterne eksperter - Træner/lederuddannelse - Andre specifikke områder (f.eks. videomand/ præstationsanalytiker, materiale-ansvarlig) - Projekter (f.eks. særlig OL-forberedelse) Støtte til talentudvikling Af Lov om eliteidræt fremgår, at Team Danmark har en særlig opgave med at varetage talentrekruttering og talentudvikling. Samarbejdet og støtten omkring specialforbundenes strukturerede talentudvikling bliver iværksat på baggrund af disciplinanalysen, specialforbundets strategier og handlingsplaner for talentudvikling samt samarbejdsaftalen mellem specialforbundet og Team Danmark. Det er en forudsætning, at talentudviklingen er integreret i forbundets øvrige elitearbejde og samarbejdet med Team Danmark, ligesom der skal være beskrevet en klar rollefordeling mellem de involverede parter specialforbund, klubber, DIF, Team Danmark og eventuelt samarbejdende Elitekommuner. Støttemulighederne til den strukturerede talentudvikling afhænger af specialforbundets placering i støttekonceptet og Team Danmark vil især fokusere ressourcerne på Eliteforbund og Udviklingsprojekter. I tillæg til Team Danmarks muligheder for at støtte talentudvikling indeholder regeringens handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder en Talentpulje, som Team Danmark fordeler. Målet med talentpuljen er at øge antallet af internationale talenter i dansk idræt, og Team Danmark har derved foreløbig i perioden fået tilført ekstra midler til at styrke talentudviklingen i samarbejde med specialforbundene. Støtten til talentudvikling vil være fokuseret på følgende hovedområder: Forbundsstøtte - Aldersrelateret træningskoncept (udarbejdelse og implementering) - Direkte økonomisk støtte til optimering af talenter/ talentudvikling - Talent-/Kraftcenterudvikling og drift Styrket samarbejde med Elitekommuner - Idrætsskoler, udvikling/optimering af Aldersrelateret træning i idrætsskolerne - Netværksdannelser mellem trænere og idrætslærere Vidensudvikling og -formidling - Forskning i talentudvikling - Vidensopdatering på talentudviklingsområdet og international benchmarking - Kompetenceudvikling af trænere - Ekspertbistand; igangsættelse af udviklingsarbejde vedrørende unge udøvere - Fleksible uddannelsestilbud; optimering af muligheder for at kombinere uddannelse og eliteidræt Herudover kan Team Danmark give økonomiske støtte fra Talentpuljen til nytænkende projekter. Det kunne være inden for talentidentifikation, talentudvikling gennem samarbejde på tværs af sportsgrene, sikring af en succesfuld overgang fra ungdomselite til senior elite, proaktiv indsats overfor unge atleter, der har et stort talentpotentiale i en anden og beslægtet sportsgren m.v Ekspertbistand sportspsykologi, sportsmedicin, sportsernæring og sportsfysiologi I takt med den skærpede internationale konkurrence kræver det stadig mere specialviden at optimere den enkelte atlets kapacitet og konkurrenceevne. Team Danmark har mulighed for at støtte præstationsoptimeringen på såvel gruppe- som individuelt plan med faglig ekspertbistand. Ekspertindsatsen vil blive iværksat på baggrund af et oplæg fra landstræneren og atleten, som indeholder de overordnede mål for trænings- og konkurrencekapaciteten. Team Danmarks eksperter skal så udvikle og understøtte gennemførelsen af strategier, der kan realisere disse mål. Team Danmarks eksperter samarbejder på tværs af fagområderne for at optimere alle parametre omkring den enkelte atlet/holdet. Indsatsen er således helhedsorienteret og vil 8

9 blive gennemført med atleten i centrum. Arbejdet sker i overensstemmelse med Team Danmarks etiske og sociale grundlag og med fokus på at udnytte synergi mellem beslægtede sportsgrene. Team Danmark lægger vægt på en kritisk, men også nyskabende anvendelse af både praktisk og evidensbaseret viden. xx Team Danmark har mulighed for at yde ekspertbistand indenfor sportspsykologi, sportsmedicin, sportsernæring og sportsfysiologi, og hvert ekspertområde bliver kort beskrevet nedenfor. Sportspsykologi: Den sportspsykologiske indsats bliver styrket i støtteperioden med det formål i højere grad at sikre, at danske atleter opnår de rette mentale redskaber for at kunne træne og præstere optimalt på højeste internationale niveau. Det sportspsykologiske koncept har derfor særligt fokus på den præstationsfremmende og praktisk anvendelige sportspsykologi. Det sportspsykologiske koncept består af tre indsatsområder: mental træning, coaching/udviklingssamtaler samt psykologisk hjælp. Der er mulighed for støtte til både planlagte forløb og akutte indsatser. Støttemulighederne inden for sportspsykologi området omfatter blandt andet: Udvikling af idrætsspecifikke sportspsykologiske koncepter Udvikling af idrætsspecifikke mentale træningsøvelser Sportspsykologiske uddannelsesforløb for atleter og trænere Individuelle mentale træningsforløb og udviklingssamtaler med atleterne Udviklingssamtaler og supervision for trænere Psykologisk hjælp i forbindelse med kriser Den sportspsykologiske service vil fra 2009 blive ydet af Team Danmark ansatte sportspsykologiske konsulenter. Hvis atleterne eller specialforbundene har et ønske om at tilknytte en anden ekspert eksempelvis på baggrund af tidligere gode erfaringer eller grundet en sportsspecifik problemstilling, kan Team Danmark i særlige tilfælde imødekomme dette ønske. Sportsmedicin: Team Danmark hjælper atleterne med akut visitering og behandling, skadesforebyggende træning samt rådgivning, genoptræning og opfølgning ved sportsrelaterede skader. Der er klinikker i de tre elitelandsbyer - Brøndby, Farum og Århus - med fysioterapeuter, kiropraktorer, massører og læger. Derudover har Team Danmark samarbejdsaftaler og netværkskontakt med fysioterapeuter, læger og massører, som bistår Team Danmark og forbundene med specialviden/-rådgivning i ad hoc sammenhænge. Sportsernæring: Ernæringsvejledningen skal øge atleternes og trænernes indsigt i spørgsmål vedrørende ernæring og kostsammensætning, så deres præstationsevne bliver optimeret. Den primære indsats består i individuel vejledning til atleter, der eksempelvis har brug for at optimere kosten, vægtøgning, vægtreduktion, ændring af kropssammensætning, jernmangel eller hyppige skader og infektioner. Derudover har Team Danmarks diætister kompetence til at udarbejde handlingsplaner og håndtere problematikker vedrørende spiseforstyrrelser i samarbejde med psykologer. Team Danmark har diætister i elitelandsbyerne i Brøndby og Århus. Når behovet opstår, kan Team Danmark henvise til et netværk af diætister rundt om i landet. Sportsfysiologi: Team Danmarks sportsfysiologer og fysiske trænere rådgiver og vejleder for at optimere præstationsevnen med udgangspunkt i anvendt sportsvidenskab. Dette arbejde baserer sig på et tæt samarbejde med landstrænere, forskere og andre eksperter indenfor præstationsoptimering, således at den nyeste viden kan komme atleterne til gode. Team Danmarks sportsfysiologer samarbejder med blandt andet landstrænere om udvikling af træningsmetoder, teknologisk udvikling og andre præstationsoptimerende tiltag. De sportsfysiologiske eksperter medvirker til at optimere den enkelte atlets/holdets fysiske kapacitet i træningsog konkurrencesituationen. Dette sker ved, at der i samarbejde med landstræneren bliver udarbejdet individuelle programmer for atleten, hvor Team Danmarks eksperter superviserer, coacher og evaluerer udviklingen. Team Danmark har fast tilknyttede sportsfysiologer og fysis-ke trænere i de tre elitelandsbyer, og derudover har Team Danmark et netværk af fysiske trænere. Team Danmarks testcentre er placeret i Idrættens Hus (Brøndby) og på Institut for Idræt & Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet (Odense). Team Danmark råder desuden over et mobilt testcenter, der giver mulighed for at teste atleterne i idrætsmiljøet og under træningssamlinger. Prioritering af ekspertbistanden Ekspertbistanden er som udgangspunkt forbeholdt Eliteforbund og Individuel elite. Udviklingsprojekter kan på baggrund af en konkret vurdering tildeles ekspertbistand indenfor nogle aftalte rammer. De højst prioriterede atleter i de enkelte forbund har fortrinsret til ekspertbistanden. Det er arbejdsgruppen, der vurderer behovet for og prioriterer anvendelse af de samlede ekspert-ressourcer. Eliteforbund og Individuel elite, der har dagligt samarbejde med Team Danmarks eksperter, har endvidere mulighed for at ansøge om medrejsende ekspertbistand i forbindelse med højt prioriterede internationale konkurrencer og træningslejre Faciliteter elitelandsbyer, boligordning og madordning Det kræver optimale træningsbetingelser at nå verdenseliten. Derfor stiller Team Danmark i samarbejde med en række kommuner træningsfaciliteter til rådighed, der giver atleterne de bedst mulige rammer for den daglige træning. I en række sportsgrene har de bedste atleter daglig træning i en af Team Danmarks elitelandsbyer i Farum, Brøndby og Århus. I elitelandsbyerne er træningsfaciliteterne samlet inden for et lille areal. Det styrker mulighederne for en sammenhængende hverdag i et stærkt elitemiljø og for gode 9

10 tværgående tilbud til eliteudøverne. I elitelandsbyerne har atleterne således adgang til: - Faciliteter til idrætsspecifik træning - Styrketræningsfaciliteter - Idrætsmedicinsk bistand fra fysioterapeuter, læge, massør mv. - Rådgivning om den fysiske træning - Kollegieboliger - Spiseordning Team Danmark kan desuden yde støtte til faciliteter og lokaleleje i specialforbund, der ikke har daglig træning i en elitelandsby primært i forbindelse med træningssamlinger. Team Danmark tilbyder desuden rådgivning af specialforbund og Elitekommuner i forbindelse med idrætsbyggerier, indretning, funktionalitet og drift. Specialforbundene kan også få assistance, når der forhandles med kommuner om aftalegrundlaget for brug af træningsfaciliteter for eliten Job/uddannelse - for atleter og elitetrænere Team Danmark har gennem årene opbygget en lang række fleksible ordninger og tilbud på job/uddannelsesområdet. Rådgivning og vejledning på job/uddannelsesområdet tager udgangspunkt i Team Danmarks mål om, at atleter skal kunne kombinere deres sportslige aktivitet med en uddannelse eller en tilknytning til arbejdsmarkedet. I perioder kan det dog være nødvendigt alene at fokusere på den sportslige karriere. Derfor kan en række af tilbuddene på job/uddannelsesområdet også benyttes efter afsluttet elitekarriere. Støttemuligheder på job- og uddannelsesområdet omfatter bl.a.: Forlængede ungdoms- og videregående uddannelser Forlængede elev-/lærlingeforløb (erhvervsuddannelser) Supplerende undervisning Supplerende SU (videregående uddannelser) Flytning af eksamen Udlån af bærbare PC er Anbefalinger til arbejdspladser/uddannelsesinstitutioner Uddannelses- og erhvervsvejledning Karriere- og jobsøgningsrådgivning Støtte efter afsluttet idrætskarriere Den enkelte atlets støttemuligheder på job- og uddannelsesområdet afhænger af atletens prioritet i forbunds og Team Danmark-regi. Økonomisk støtte til uddannelse er endvidere betinget af, at behovet for hjælp er begrundet i Team Danmark-støttede eliteaktiviteter. Forbundsansatte og Team Danmark-støttede elitetrænere kan også modtage hjælp, hvis de ønsker at kombinere deres trænergerning med en videregående uddannelse. Støttemuligheder og omfang vil blive vurderet individuelt Træner-, leder- og organisationsudvikling Kvaliteten i set-up et omkring atleterne er vigtig for at opnå internationale top-resultater. Team Danmark bidrager til at styrke såvel trænere, ledere som organisation, og det tilstræbes, at aktiviteterne koordineres med DIF s og specialforbundenes tiltag på områderne. Team Danmark tilbyder differentierede uddannelsestilbud i form af uddannelsesforløb, seminarer og konferencer, der er målrettet specialforbundene og de specifikke målgrupper. Et prioriteret område er derudover at styrke elitetrænernes udvikling og uddannelsesmuligheder ved at formidle viden om eliteidræt og træning samt medvirke til at fremme erfaringsudveksling om træning og instruktion på tværs af disciplinerne. Team Danmarks aktiviteter på trænerområdet omfatter bl.a.: Idrættens Træner Akademi - i samarbejde med DIF Personlige udviklingsplaner og uddannelsesforløb Tematiske målgruppetilbud Talenttræneruddannelse Træner/forskernetværk Forskningsseminarer Team Danmark gennemfører også løbende uddannelse og personlig ledelsesmæssig udvikling af sportscheferne og den elitesportslige ledelse samt forbundenes politiske ledelse. Aktiviteterne på lederuddannelsesområdet omfatter blandt andet: Seminarer for sportschefer/landstrænere med henblik på ledelsesfaglig og personlig udvikling Afdækning af personlige kompetencer i de enkelte teams - f.eks. arbejdsgrupper eller specialforbundets sportslige ledelse - kortlægger sammensætningen af teamets menneskelige og faglige kompetencer med henblik på at sammensætte og udvikle teamet optimalt Medvirken til at beskrive og identificere lederudviklingsemner, som kan indgå i specialforbundenes elitelederuddannelser Elitelederseminarer for specialforbundenes formænd samt frivillige og ansatte eliteledere. Seminarernes tematiske ramme er den overordnede politiske og strategiske ledelse i elitesporten Tematiske seminarer for specialforbundenes topledelse i samarbejde med DIF. For at sikre atleterne de bedst mulige rammer stiller Team Danmark krav om, at specialforbundene optimerer organiseringen af elitearbejdet. Derfor tilbyder Team Danmark også hjælp til organisationsudvikling. Tilbuddet til specialforbundene spænder fra det daglige samarbejde med Team Danmark-konsulenten om eksempelvis stillings- og funktionsbeskrivelser for sportschefer og landstrænere til mere specialiseret rådgivning om for eksempel større organisationsudviklingsprojekter. I forhold til sidstnævnte samarbejder Team Danmark som udgangspunkt med DIF s udviklingsafdeling. I særlige tilfælde er det muligt at tilknytte en ekstern konsulentvirksomhed til for eksempel at gennemføre en analyse i specialforbundet Elitekommuner Team Danmark samarbejder med en række udvalgte Elitekommuner og ultimo 2009 forventer Team Danmark at samarbejdet omfatter Elitekommuner. Samarbejdet med Elitekommunerne sker i samspil med specialforbundene. 10

11 Målet med Elitekommune-samarbejdet er at skabe optimale rammer i lokal-området for talentrekruttering og -udvikling af sportsfolk i alderen år. Kommunerne har ansvar for at etablere en lokal eliteidrætsinstitution, som blandt andet skal hjælpe de lokale atleter med fleksible uddannelsesforløb og jobs, yde økonomisk støtte til talenters træning og konkurrencedeltagelse og sikre formidling af ekspertviden og -bistand til talenterne. Det indebærer xx blandt andet, at Elitekommunerne skal etablere et relevant antal idrætsskoler, ligesom de skal understøtte udvikling og drift af et relevant antal kraftcentre/talentudviklingscentre i samarbejde med specialforbund og lokale klubber. Elitekommunerne vil endvidere få en rolle i implementeringen af det aldersrelaterede træningskoncept. Team Danmark har etableret et fælles forum, hvor kommunernes elitekoordinatorer kan udveksle erfaringer og samarbejde, så de fælles muligheder, der ligger i eliteidrætsarbejdet på landsbasis, udnyttes. I støtteperioden er det målet, at samarbejdet med Elitekommunerne hæver kvaliteten af de lokale træningsmuligheder for eliten samt at samarbejdet mellem Elitekommunerne, specialforbundene og klubberne bliver styrket. Det er samtidigt målet, at der bliver skabt entydige samarbejdsrelationer og rollefordeling i forhold til talentrekruttering og -udvikling Forskning i eliteidræt Team Danmark støtter forskning med relevans for eliteidræt og sikrer formidling af relevante forskningsresultater til trænere, ledere og atleter. Team Danmark har en målsætning om gerne i samarbejde med andre interessenter at støtte forskning med fokus på innovation og dokumentation i relation til udviklingen af dansk eliteidræt. Team Danmark definerer strategiske indsatsområder, som i perioden er aldersrelateret træning i et forskningsperspektiv og sportspsykologisk forskning. Inden for disse områder opslås specifikke forskningsprojekter samtidig med, at der er åbne opslag at søge Presse og kommunikation Forholdet til medierne og pressen er en vigtig del af moderne elitesport. Medierne giver sportsinteresserede danskere, potentielle sponsorer og andre relevante målgrupper indsigt og indblik i alternes dagligdag og deres resultater. Det er derfor vigtigt, at specialforbundene professionelt håndterer og servicerer pressen. Team Danmarks kommunikationsteam tilbyder rådgivning til specialforbundene om deres presse- og kommunikationsarbejde. Det kan både være i forbindelse med det langsigtede og strategiske arbejde for eksempel udarbejdelsen af kommunikations- eller pressestrategier eller i dagligdagssituationer, hvor der eksempelvis er behov for råd om håndtering af en konfliktsituation i medierne eller for at få input til kontaktpersoner i medierne. Jonas warrer og Martin Kirketerp 49 er 11

12 5.0 Den enkelte atlet i støttekonceptet Bruttogruppe Bruttogruppe Atleterne i elitesamarbejdet - hvilket typisk er landsholdsgrupperne danner til sammen Team Danmarks bruttogruppe. Bruttogruppen omfatter således atleterne fra landsholdsgrupperne i alle de specialforbund, som Team Danmark har en samarbejdsaftale med. 5.1 Differentiering af servicetilbuddene til atleterne For at sikre atleter med et internationalt resultatperspektiv den bedst mulige service er det nødvendigt at differentiere ydelserne til atleterne i bruttogruppen. Bruttogruppen opdeles derfor i Elite-atleter og Team Danmark-atleter. Kategorien er afgørende for indhold og omfang af de ydelser, som den enkelte atlet får tilbudt. Team Danmark-atleter er atleter, der er udenfor eller i periferien af (senior) landsholdet eller indgår i andre Team Danmark-støttede grupperinger i Eliteforbund eller Individuel elite. Desuden er det atleter fra støttekategorien Udviklingsprojekt. Team Danmark-atleter har ikke direkte adgang til Team Danmarks ekspertsystem, men kan på baggrund af en individuel vurdering i arbejdsgruppen blive godkendt til at modtage ekspertbistand for en tidsbegrænset periode. Endvidere er det muligt at benytte de fleste tilbud på job/uddannelsesområdet samt kollegieordning, madordning, styrketræningsfaciliteter mv. Elite-atleter er de højest prioriterede (senior) landsholdsatleter i Eliteforbund eller Individuel elite. Elite-atleter har førsteret til Team Danmarks ekspertsystem og adgang til alle øvrige servicetilbud - eksempelvis job/uddannelse, kollegieordning, madordning, styrketræningsfaciliteter mv. I samarbejde med forbundene i støttekategorierne Eliteforbund og Individuel elite inddeler Team Danmark atleterne i Elite-atleter og Team Danmark-atleter. Med udgangspunkt i Team Danmarks generelle retningslinier udarbejder Team Danmark og specialforbundene i fællesskab en oversigt over, hvilke servicetilbud de respektive grupperinger har til rådighed, så den enkelte atlet ved, hvilke ydelser de har adgang til. Verdensklasse-atleter elite-atleter med internationale top-resultater Team Danmark ønsker at anerkende og synliggøre danske atleter i verdensklasse og fremhæver dem derfor i en særlig gruppe af Verdensklasse-atleter. Verdensklasseatleterne er den bedste del af Elite-atleterne, idet denne eksklusive gruppe som udgangspunkt består af atleter og hold, der har opnået top-8 placeringer ved de seneste VM eller OL. Specialforbundet og Team Danmark fastsætter dog i samarbejde de konkrete indplaceringskriterier for Verdensklasse-atleter. Verdensklasse-atleterne vil have høj prioritet, og de vil ud over rettighederne som Elite-atleter også få mulighed for at deltage i særlige seminarer og Team Danmark arrangementer. Team Danmark-atleter Elite-atleter Verdensklasse-atleter 5.2 Rettigheder og forpligtelser for atleterne Specialforbund i støttekategorierne Eliteforbund, Individuel elite og Udviklingsprojektet indgår en fireårig samarbejdsaftale med Team Danmark. Samarbejdsaftalen indeholder en række rettigheder og forpligtelser for alle, der er en del af samarbejdet. Atleterne i bruttogruppen har forskellige rettigheder det vil sige tilbud og ydelser de automatisk får adgang til. Nogle tilbud og ydelser afhænger som før beskrevet af, hvilken støttekategori specialforbundet er i og, om der er tale om Elite-atleter eller Team Danmark-atleter. Med rettighederne følger også en række forpligtelser og modydelser som atleterne skal være parat til at yde på anmodning fra Team Danmark. Modydelsen kan f.eks. være, at atleterne skal stille op til foredrag eller kampagner for Team Danmark eller Team Danmarks sponsorer. Hvis der er tale om f.eks. kampagner for Team Danmarks sponsorer vil omfang og indhold naturligvis ske under hensyntagen til sportslige og private forpligtelser såvel som eventuelle specialforbunds og/eller private sponsorater. Både rettigheder og forpligtelser vil være beskrevet i samarbejdsaftalen mellem specialforbund og Team Danmark samt i den information, som atleter i bruttogruppen modtager fra Team Danmark, når de er en del af elitesamarbejdet. Der vil på tilsvarende vis være rettigheder og forpligtelser for trænere og sportschefer, der er involveret i elitesamarbejdet. 5.3 Støtte til professionelle atleter Team Danmark prioriterer støtten på baggrund af den enkelte atlets sportslige niveau og behov. Atleter med meget høje indtjeninger kan således blive vurderet til kun at modtage begrænset eller ingen direkte økonomisk støtte fra Team Danmark. Disse atleter kan dog fortsat modtage træner- og ekspertbistand og deltage i træning nationalt. Vurderingen er individuel og bliver foretaget af styregruppen for samarbejdet mellem specialforbundet og Team Danmark. Lov om eliteidræt fastslår endvidere, at Team Danmark ikke kan støtte egentlig erhvervsvirksomhed, hvilket betyder, at Team Danmark ikke kan yde direkte økonomisk støtte til atleter, der organiserer sig i en selskabsform, der er at betragte som egentlig erhvervsvirksomhed. 12

13 6.0 Samarbejde og administration xx I det følgende bliver det konkrete samarbejde mellem specialforbundet og Team Danmark beskrevet. Det drejer sig om rammerne for samarbejdet og arbejdsformen, om samarbejdsaftalen og ansøgningen samt om regler for blandt andet regnskabsaflæggelse. 6.1 Rammerne for samarbejdet mellem specialforbund og Team Danmark I støttekategorierne Udviklingsprojekt, Individuel elite og Eliteforbund etablerer specialforbundet og Team Danmark samarbejdsfora i form af en arbejdsgruppe og en styregruppe. Opgaven for arbejds- og styregruppen er at udvikle og evaluere det fælles elitearbejde og fastlægge indholdet i den samarbejdsaftale, der bliver indgået mellem parterne. Er der tale om et specialforbund, der ikke tidligere har modtaget Team Danmark-støtte eller vil søge igen efter en støttepause, etableres der en midlertidig projektgruppe i forbindelse med udarbejdelse af disciplinanalysen. Såfremt konklusionen af disciplinanalysen er, at forbundet/disciplinen er støtteberettiget som Udviklingsprojekt, Individuel Elite eller Eliteforbund, etableres der formelle samarbejdsfora i form af en arbejds- og en styregruppe. 6.2 Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af sportschef/-koordinator, landstræner(e) samt specialforbundets Team Danmark-konsulent. Desuden kan der være en repræsentant for atleterne i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen udarbejder fagligt begrundede indstillinger til styregruppen (f.eks. resultatog udviklingsmål, aktivitetsplaner, budgetforslag mm). Arbejdsgruppen har ansvar og kompetence - sportsligt, socialt og økonomisk - til at varetage det daglige elitearbejde inden for de rammer, der er aftalt med styregruppen. Arbejdsgruppen skal også have en tæt dialog med atleterne, således at udviklingen - såvel sportsligt som socialt bliver fulgt tæt. Arbejdsgruppen mødes regelmæssigt. Arbejdsgruppens opgaver samt ansvar og kompetence fremgår af Kommissorium for arbejdsgruppen, som er en del af samarbejdsaftalen mellem specialforbundet og Team Danmark. 6.3 Styregruppen Styregruppen er det overordnede organ for samarbejdet mellem specialforbundet og Team Danmark. Styregruppen består normalt af arbejdsgruppen samt specialforbundets politiske eliteansvarlige og/eller specialforbundets administrative overordnede (direktør/generalsekretær) og Team Danmarks direktør. Styregruppen har det overordnede ansvar for det fælles elitearbejde, herunder evaluering, resultat- og målopfølgning. jackie christiansen kuglestød og diskoskast Styregruppen har ansvar for og kompetence til at godkende overordnede mål og rammer for det fælles elitearbejde, politikker, stillingsbeskrivelser, udviklingskoncepter og øvrige indstillinger fra arbejdsgruppen. Styregruppen forhandler desuden budgetter og ansættelser mm. Styregruppens medlemmer skal sikre, at elitesamarbejdet er forankret 13

14 i de respektive organisationer. Styregruppen mødes ca. to gange om året. Styregruppens opgaver samt ansvar og kompetence fremgår af Kommissorium for styregruppen, som er en del af samarbejdsaftalen mellem specialforbundet og Team Danmark. 6.4 Professionel eliteorganisation Det er en forudsætning, at specialforbundets del af arbejdsgruppen - sportschef/sportskoordinator og landstrænere - fungerer som en professionel driftsorganisation. Den professionelle organisation er karakteriseret ved at: der arbejdes ud fra en politisk vedtaget elitepolitik med klart definerede rammer og målsætninger der er en klar adskillelse imellem politisk ledelse og driftsledelse driftsorganisationen udarbejder beslutningsoplæg til det politiske system. driftsorganisationen har udformet handlingsplaner inden for de politisk vedtagne rammer fx målsætninger, aktivitetsplaner og budgetter. der for alle med tilknytning til elitearbejdet - ansatte såvel som frivillige - forefindes funktionsbeskrivelser med en klar ansvars- og kompetencefordeling. personlige kompetencer matcher job-/funktionsprofil. Specialforbundet ansætter sportschefer/sportskoordinatorer og landstrænere i samarbejde med Team Danmark, som tiltræder ansættelsesaftalen. 6.5 Ansøgning Når et flerårigt samarbejde bliver etableret, afklarer Team Danmark placeringen af specialforbundet i støttekonceptet ud fra en opdateret disciplinanalyse. Herefter bliver de overordnede målsætninger, resultat- og udviklingsmål samt afgrænsninger og koncept for samarbejdet beskrevet. Ansøgningen, herunder særligt målsætninger, ekspertbistand, budget og finansiering bliver bearbejdet i arbejdsgruppen, hvorefter den bliver forhandlet i styregruppen. Herefter udarbejder Team Danmarks sportsteam og direktør en indstilling om støttekategori og støtteomfang, som bliver behandlet af Team Danmarks bestyrelse. 6.6 Samarbejdsaftale På baggrund af indstillingen fra Team Danmarks sportsteam og en efterfølgende godkendelse og bevilling i bestyrelsen bliver der indgået en flerårig samarbejdsaftale mellem specialforbundet og Team Danmark. Samarbejdsaftalen omfatter blandt andet resultat-, udviklings- og organisatoriske mål, budget og finansieringsplan, antallet af atleter, trænere m.fl., der indgår i det fælles elitearbejde, brug af Team Danmarks service- og ekspertsystem mv. 6.7 Bevilling og regnskabsaflæggelse Efter bestyrelsen har bevilget støtte til elitesamarbejdet fremsendes bevillingsskrivelsen og samarbejdsaftalen og/eller tillæg til samarbejdsaftalen til specialforbundet. Specialforbundet og Team Danmark orienterer atleterne om deres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med elitesamarbejdet, ligesom atleterne får besked om deres placering som henholdsvis Verdensklasse-atlet, Eliteatlet eller Team Danmark-atlet. Udbetalingen af støtte til specialforbundet forudsætter en underskrevet samarbejdsaftale samt, at regnskabet for den foregående støtteperiode er godkendt. De specifikke regler for udbetaling og regnskabsaflæggelse fremgår af bevillingsskrivelsen og samarbejdsaftalen. På den baggrund - og med arbejdsgruppen som omdrejningspunkt - følger herefter en fast procedure, hvor specialforbund i Udviklingsprojekt, Individuel elite og Eliteforbund udarbejder en ansøgning om støtte. Specialforbundene kan søge om økonomisk støtte for ét eller to år ad gangen. En støtteperiode på to år forudsætter, at specialforbundet er i stand til at forpligte sig økonomisk i hele perioden. Specialforbundet sender ansøgningen til Team Danmark forud for den kommende støtteperiode. Ansøgningen som følger et fast skema - skal blandt andet indeholde: en evaluering af det forløbne år opdatering af disciplinanalysen (hvert andet år) resultat- og udviklingsmål, såvel sportslige som organisatoriske de kommende års elite-/landsholdskoncept samt talentudviklingskoncept de(t) kommende års aktivitetsplan budget og finansieringsplan ansøgning om involvering af Team Danmarks ekspertsystem ansøgning om adgang til idrætsspecifikke faciliteter Noter: (1) Lov om eliteidræt, nr. 288 af 26. april 2004 (2) Houlihan og Green (2008): Comparative Elite Sport Development. Systems, structures and public policy (Oxford: Butterworth-Heinemann) og De Bosscher et.al. (2008): The Global Sporting Arms Race. An International Comparative Study on Sports Policy Factors Leading to International Sporting Succes. (Oxford: Meyer & Meyer Sport). (3) Team Danmarks støttekoncept Evaluering af støttekonceptet for (Rasmus Storm, Idrættens Analyseinstitut, april 2008). (4) Hovedlinier i Team Danmarks støttekoncept se: 14

15 Team Danmarks vision, mission og værdier Vision Team Danmarks vision er at gøre Danmark til det bedste sted i verden at dyrke elitesport xx Mission Team Danmarks mission er fastsat i lov nr. 288 af 26. april 2004 om eliteidræt. Her fremgår det, at Team Danmark skal udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med relevante samarbejdspartnere skal Team Danmark iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for eliteidrætten. Værdier I Team Danmark sætter vi eliteidrætsudøveren i centrum. For at skabe de bedst mulige vilkår for de enkelte udøvere baserer Team Danmark sin virksomhed på fire grundlæggende værdier: Dynamik Team Danmark er den centrale og koordinerende organisation, der driver udviklingen af dansk eliteidræt fremad. Team Danmark arbejder proaktivt for at skabe et øget samarbejde og dialog med alle relevante aktører omkring udviklingen af dansk eliteidræt. Vores ambition om et øget samarbejde på tværs af organisationer og interessenter er et vigtigt pejlemærke i vores arbejde. Hvad er elite? For at præcisere og afgrænse elite-området har Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark udarbejdet følgende elitedefinitioner: 1. International elite er sportsfolk med resultatperspektiv og medaljemuligheder på højeste niveau til EM, VM og OL. 2. National elite er sportsfolk, som repræsenterer deres land eller klub ved internationale seniorkonkurrencer samt de mest talentfulde junior/ ungseniorer, der har et ekstraordinært potentiale til at nå den internationale seniorelite. 3. Klubelite er sportsfolk, der deltager på det højeste niveau i den nationale konkurrence-struktur samt udøvere tilknyttet et Team Danmark-godkendt kraftcenter Der kan være overlapninger i mellem grupperne, således at en atlet kan befinde sig i flere grupper samtidig. Defination af elite Kvalitet Team Danmark forventer verdensklasse-resultater af såvel os selv som vores samarbejdspartnere. Høj kvalitet og et stærkt fagligt afsæt er grundlaget for al vores arbejde. Vores fokus på kvalitet skaber resultater. I Team Danmark er konkrete resultatmål og succeskriterier en naturlig udviklingskatalysator, og det internationale resultatperspektiv er centralt i alle dele af organisationens arbejde. Innovation Team Danmark tør og vil rykke ved de eksisterende grænser inden for alle områder af eliteidrætten. Team Danmark prioriterer udviklingsarbejde vel vidende, at udviklingsarbejde ikke i alle tilfælde fører til umiddelbare resultater. Vores udgangspunkt er, at hvis vi gør det, andre allerede gør, får vi de resultater, andre allerede har haft. I vores samarbejdsrelationer bidrager vi med et blik for udviklingsperspektivet. Åbenhed Team Danmark lægger vægt på, at der er åbenhed omkring alle beslutningsprocesser. Åbenhed og gennemsigtighed er forudsætningen for at skabe indsigt, forståelse og dialog med omverdenen. Team Danmark værdier er konkretiseret i blandt andet Etisk kodeks for danske konkurrenceidræt og i Dansk idræts holdning til kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler. 15

16 Team Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon Fax Tilrettelæggelse Søren Willeberg, kommunikationskonsulent Produktion Formegon / Tina Asta Børresen Foto Tuala Hjarnø Das Büro m.fl. caroline wozniacki tennis

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Elitesportsmiljøet i Danmark 2012

Elitesportsmiljøet i Danmark 2012 Elitesportsmiljøet i Danmark 2012 Analyse af det danske eliteidrætsmiljø baseret på undersøgelsen Sport Policy Factors Leading to International Sporting Success (SPLISS) Rasmus K. Storm og Lau Tofft-Jørgensen

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Evaluering af handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark Maj 2011 Rapport Rapportens anvendelse Denne rapport er udarbejdet af Deloitte

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere