Djursland Vækst gennem oplevelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djursland Vækst gennem oplevelser"

Transkript

1 Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST Revideret 28. oktober

2 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination Djursland) Ny Lufthavnsvej Kolind Juridisk status: Erhvervsdrivende Fond Projektperiode: Kort om turismesamarbejdet på Djursland På Djursland samarbejder Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og ca. 150 større og mindre turistaktører om udviklingen af turismen i regi af Destination Djursland. Djursland Udviklingsråd er bestyrelse for Destination Djursland og skal sikre den strategiske udviklingskurs i turismen. Destination Djursland varetager fælles synliggørelse og afsætning af turistprodukter i samarbejde med turisterhvervet. Fonden Destination Djursland varetager produktudvikling og turistservice i samarbejde med Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og turisterhvervet. På Djursland arbejdes der efter en model for integreret destinationsudvikling, hvor alle elementer i turismens værdikæde har betydning for udviklingen i vækst og beskæftigelsen. De to kommuner har i fællesskab besluttet at arbejde sammen om turismen på Djursland - som et samlet ferieområde. Indledning Djursland er et af Danmarks 10 vigtigste ferieområder målt på forbrug, overnatningstal og turismeskabt beskæftigelse. Denne position har man opnået med udgangspunkt i områdets grundlæggende turismemæssige styrker i form af varieret natur, den lange kyststrækning, det store overnatningsudbud og det store oplevelses- og attraktionsudbud alt sammen som følge af store private og offentlige investeringer foretaget gennem årene. Turisterhvervet er et prioriteret væksterhverv i begge kommuner, og turismens økonomiske betydning for den samlede økonomi på Djursland er væsentlig. Den samlede turismeomsætningen på Djursland er beregnet til ca. 1,7 mia. kr. (2008-tal), hvilket er en 3,3% af kommunernes samlede omsætning på 49,236 mia. kr. Turismen på Djursland generer ca arbejdspladser(2008 tal) på baggrund af direkte og indirekte effekter. Det er ca. 7 % af det samlede antal beskæftigede på Djursland, hvilket er over gennemsnittet for Region Midtjylland på 2,2% og det nationale tal på 3,5%. Til sammenligning viser en Særkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger via Landbrug & Fødevarers sektormodel, at landbrug og fødevarer som erhverv generede ca arbejdspladser på Djursland. 1 Turisterhvervet på Djursland står overfor en række udfordringer, som bl.a. forringet konkurrenceevne, tab af markedsandele, øget presset på omsætning/indtjening hos virksomhederne og en svagere position af Djursland på de internationale markeder. Djursland har som ferieområde mistet markedsandele svarende til en tilbagegang på ca. 30 % i antallet af overnatninger i løbet af de sidste ca. 10 år. Tabet skyldes især fald i antallet af overnatninger fra de internationale markeder så som Tyskland, Holland og Sverige. 1 Økonomisk analyse Landbrug, fødevarer og udkantsdanmark af Landbrug og Fødevare Der tages forbehold for at der er benyttet to forskellige sektormodeller til beregning af turismens betydning og landbrugets betydning. 2

3 Dette er forårsaget af, at den internationale konkurrencesituation for ferieoplevelser - og feriedestinationer er de seneste år blevet skærpet. Turismen er i vækst på verdensplan, og der bliver investeret og fokuseret på turisme som løftestang for vækst i udkantsområder og i udviklingslande. Generelt står Djursland som landdistrikt overfor flere erhvervsmæssige udfordringer, der bl.a. udmønter sig i en erhvervsstruktur præget af traditionelt erhverv, faldende beskæftigelse i industrien, færre nyetablerede virksomheder inden for vækst brancher m.m. 2 En investering i turismen som væksterhverv medvirker bl.a. til, at arbejdspladser primært forankres lokalt. Det betyder, at områdets attraktivitet styrkes overfor såvel turister som borgere samt flere jobs til medarbejdere på alle uddannelsesniveauer. Udvikling af turismen skal ske på et bæredygtigt grundlag, hvor der tages hensyn til miljø, sociokulturelle og økonomiske aspekter. Strategisk grundlag for Djursland som ferieområde Visionen er at udvikle og markedsføre Djursland som ét samlet og sammenhænge ferieområde. Der skal igangsættes processer og projekter, der kan understøtte denne tankegang, samt bidrage til at positionere Djursland som et stærkt ferieområde og ikke mindst udvikle turismens værdikæde på Djursland. Djursland som et stærkt ferieområde og ikke mindst skal forsætte fokus på primære styrkepositioner i form af nærheden til kyst og attraktiv natur, den høje oplevelsesintensitet og de mange store og mindre aktører med turisme som primære forretningsområde. Det er grundlaget for øget vækst og forbedret konkurrenceevne i turismen på Djursland. Samlet set skal udviklingen af turismen bidrage til øget vækst og flere arbejdspladser - direkte og indirekte afledt af turismen i de to Djurslands kommuner. Projektets mål, formål og erhvervspotentiale Projektets mål er at øge konkurrenceevnen i turismen på Djursland og skabe arbejdspladser til gavn for Djursland som landdistrikt. Djursland som ferieområde skal udvikles ved at skabe sammenhæng, modne og udvikle nye produkter samt synliggøre, fremhæve og formidle disse under en fælles ramme af Djurslands særlige karakteristika og konkrete kendetegn som ferieområde. Projektets formål er at sætte fokus på turisme som bæredygtig platform for etablering af nye arbejdspladser via udvikling, formidling og synliggørelse af lokale produkter, oplevelser, kultur og identitet. Det skal samlet set styrke de sociale og økonomiske betingelser for en bæredygtig udvikling af Djursland som landdistrikt. Der skal være fokus på de muligheder som naturen kan tilvejebringe af oplevelser, og den jobskabelse, det kan bibringe. Der skal være fokus på, hvad nye grønne erhvervs- og områdeprojekter kan bidrage med i en øget positionering af Djursland som ferieområde og hvad det kan skabe af nye jobs og nye aktører i turismen. Der skal være fokus på øget formidling og udvikling af stedbundne potentialer i samspillet mellem kyst, kystby, havn/ havet, og hvad samspillet kan bidrage i forhold til etablering af nye arbejdspladser på Djursland. Der skal være fokus på at øge aktiviteten og derved udbuddet af arbejdspladser hos de mange aktører inden for attraktions- og oplevelsesudbuddet på Djursland. 2 Opsummering af nogle af de udfordringer LAG-Djursland har defineret i Udviklingsstrategien

4 Der skal være fokus på potentialet i forbindelse med turisme/rekreative udviklings- og investeringsmuligheder på Djursland. Turismen på Djursland har stor betydning for udvikling af og jobskabelse i mindre bysamfund og lokalområder på hele Djursland. Turismens store betydning i den samlede erhvervsstruktur og det store udbud af aktører inden for turismen, betyder samtidig at etablering af nye arbejdspladser i relation til turismen er en reel effekt, hvis aktivitetsniveauet og omsætningen forøges. I forbindelse med formulering af projektet og udarbejdelse af konkrete initiativer har projektansøger forholdt sig til udvikling af landdistrikter, til landdistriktsprogrammet og til udviklingsstrategien for LAG Djursland. Der vil desuden være løbende overordnet dialog med LAG Djursland og Småøernes LAG (Anholt) vedr. udviklingen af Djursland som stærkt ferieområde. Der vil ikke blive brugt regionale udviklingsmidler til anlægsaktiviteter, trafikal infrastruktur og virksomhedsstøtte. Relation til Region Midtjyllands turisme strategi Region Midtjylland strategi Ny Vækst i Turismen tager afsæt i de regionale styrkepositioner, og de skal være lokomotiver for en samlet regional udvikling af turismen. Det er visionen at sikre en ny regional model for en mere fokuseret og professionel turisme. Det betyder blandt andet en fokusering på de stærke feriesteder, hvor kystferie er primært forretningsområde. Visionen for de stærke feriesteder er at arbejde fokuseret og systematisk med kerneprodukterne og værdikæderne. De stærke Feriesteders skal sætte fokus på: Udvikling af lederskab, organisatorisk forankring og brand Hele værdikæder - med fokus på den gode oplevelse Øget synlighed, turistservice og salg Stærkere kompetencer og uddannelse I et partnerskab er Destination Djursland, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune d. 26. april 2011 blevet godkendt af Region Midtjylland om operatør på udmøntning af Stærke feriesteder ØST. Aktiviteterne i projektet Djursland ferie med indhold og sammenhæng, som ansøges i Grøn Vækst puljen er en del af operationaliseringen af handlingsplanen for stærke feriesteder Øst. Midler fra Grøn Vækstpuljen vil indgå som løftestang til de konkrete og operationelle indsatser, der skal styrke Djursland som stærkt feriested. Sammen med øvrige aktiviteter og investeringer vil det bidrage til at nå det samlede vækstmål for Region Midtjylland. Projektets baggrund: Der igangsættes en række tiltag, der alle understøtter projektets overordnede formål, og som understøtter to af de tre strategiske indsatsområder for turismen på Djursland Afsætning og synliggørelse af Djurslands ferieoplevelser og Udvikling af ferieområdet Djursland. Projektet udmøntes gennem fire sammenhængende indsatser: 4

5 o o o o Videreudvikling og internationalisering af den eksisterende brandingplatform i henhold projektets formål Produktudvikling i udbuddet af oplevelser og aktiviteter i naturen ved at skabe sammenhæng/samarbejde, ved at afsætningssikre og skabe synlighed. Produktudvikling i udbuddet af oplevelser og produkter relateret til samspillet mellem kyst, by og havn gennem formidling, synliggørelse og ved at skabe sammenhæng og udvikle oplevelser. Udvikling af markedstiltag, synliggørelse og afsætning af Djursland som ferieområde med udgangspunkt i brandingplatformen, produktudviklingen og eksisterende samlede udbud af oplevelser og produkter. Projektets sammenhæng International brandingplatform Udvikling og formidling Oplevelser og aktiviteter i naturen Udvikling og formidling Kyst, by og havn oplevelser Eksisterende udbud af oplevelser og produkter Synliggørelse, markedsføring og afsætning af Djursland som ferieområde Projektets aktiviteter vil tage udgangspunkt i en den fælles platform for branding af Djursland. Platformen er det kommunikative grundlag for alle aktiviteter, hvorfra der arbejdes med produktudvikling og gearing af eksisterende produkter, formidling og synliggørelse af Djursland som ferieområde. 5

6 Aktiviteterne fremtidssikres via den fælles brandingplatform, da den fremover vil være en væsentlig del af grundlaget for formidling og synliggørelse på de internationale markeder. Aktiviteterne forankres i det privat/offentligt samarbejde om udvikling og markedsføring af Djursland som ferieområde og er med til at styrke samarbejdet på tværs af forskellige aktører på Djursland. Målgrupper og relevans Projektets målgrupper er: Virksomheder og andre aktører i turismen på Djursland og i de øvrige kommuner langs østkysten Aktiviteterne i projektet vil understøtte et øget erhvervssamarbejde om turismeudviklingen på Djursland. Dette skal resultere i nye forretningsmuligheder og etablering af nye arbejdspladser. Slutbrugere her defineret som de internationale gæster. Aktiviteterne i projektet vil betyde en øget kommunikation og formidling til områdets kommende og nuværende internationale turister om områdets særlige karakteristika, lokale oplevelser, produkter og identitet. Dette skal resultere i øget omsætning og antal overnatning. Aktiviteterne skaber på kort og lang sigt arbejdspladser hos Djurslands turismevirksomheder og hos turismens følgeerhverv detailhandlen, mindre håndværksvirksomheder og transport m.m. Dette sker som følge af en forøget aktivitet og efterspørgsel efter ferieoplevelser på Djursland. Projektaktiviteter: International brandingplatform for Djursland I 2009 etableredes et ekstraordinært samarbejde om udvikling af ét fælles brand for turismen på Djursland. Arbejdet blev drevet af en række private turismeaktører i regi af destinationssamarbejdet. Målet var at positionere Djursland som et geografisk karakteristisk sted i Danmark med særlig fokus på at positionere sig og øge kendskabet blandt primært danske børnefamilier og par uden børn. Resultatet blev udvikling af et fælles payoff Djursland Danmarks Naturskønne Næse og en kommunikations- og grafisk ramme for den fælles markedsføring, branding og kommunikation af Djursland som ét ferieområde. Der blev i 2009 påpeget en række strategiske udfordringer i arbejdet under ét fælles brand, som efter to års implementeringsproces stadig er relevante i arbejdet med branding af Djursland som ét samlet og sammenhængende ferieområde 3 : Der er en relativ lav kendskabsgrad til Djursland som kystferiedestination særligt på de udenlandske markeder. Etablering af Djursland som ét ferieområde. Der arbejdes stadig internt og eksternt - med at slå fast, at Djursland er ét samlet og sammenhængende ferieområde med en fælles identitet. Der er mange forskellige interessenter og aktører, der skal kunne se sig selv i en Djurslandssammenhæng og under et Djurslands brand. Det kræver betydelige ressourcer og fastholdenhed for at bygge og opretholde en position på det internationale feriemarked. Kommunikationen og branding skal løbende udvikles og tilpasses for at kunne fastholde position og øge konkurrenceevnen. Samtidig vil forskellige ferie- og købsmotiver hos 3 Sammenskrivning af resultater fra brandingproces, som blev gennemført af reklamebureauet Kernel.com i

7 målgrupperne på de udenlandske markeder betyde, at dele af Djurslands brandingindsats skal skræddersyes og målrettes yderligere. Initiativet skal imødekomme udfordringen med lav kendskabsgrad på de udenlandske markeder og skal søge at implementere nye vinkler og måder hvorpå Djursland kan positionere sig som kystferiedestination. Initiativet søger at inddrage relevante elementer fra den nationale turismebranding i regi af Visitdenmark, f.eks. brug af viden om motivbaserede målgruppe, viden om brandingværdier m.m. Initiativet skal bidrage til at opfylde projektets formål med at skabt en bæredygtig udvikling af turismen og etablering af arbejdspladser på Djursland som landdistrikt. Initiativet forankres i det privat/offentlige samarbejde om turismen på Djursland. Resultater og materiale implementeres i turismemarkedsføring og øvrige kommunikationstiltag i årerne frem. Aktører i turisterhvervet, støtteerhverv, organisationer og kommunerne får mulighed for at tilføre nye elementer til deres kommunikation og formidling til turisterne, internationale samarbejdspartnere og investorer. Der oprettes en arbejdsgruppe for international branding bestående af repræsentanter fra erhverv, kommuner, Midtjysk Turisme og Destination Djursland. Gruppens formål er at følge initiativets fremdrift, sikre forandring og øge samarbejde mellem turisterhvervet og øvrige aktører på Djursland. Centrale aktiviteter: a) Brandingseminar Turisterhvervet, støtteerhverv, organisationer og kommunerne på Djursland skal samarbejde om internationalisering af den eksisterende brandingplatform for turismen på Djursland. Dette skal sikre at elementer fra brandingarbejdet også tænkes ind i den individuelle produktbranding, i det generelle arbejde med erhvervsudvikling, bosætning og internationalisering af Djursland. Relevante aktører inviteres til et opstartsseminar, hvor projektet og samarbejdet præsenteres. Seminarets formål er at få diskuteret bredde ind i den internationale branding og turismemarkedsføring som løftestang for landdistriktsudvikling. Seminarets mål er at få skabt konsensus og grundlag for det videre arbejde. b) Profiler af internationale målgrupper Der skal udarbejdes en række operationelle profilbeskrivelser af de internationale målgrupper inden for motivmålgrupperne Sjov, leg og læring og Det gode liv. Her skal information og data om købsadfærd, produktpræferencer og købsmotiver fremgå. Der skal være konkret information om brug af medier, medievalg, reasons-to-go og onlineadfærd. Profilerne udarbejdes på baggrund af eksisterende viden/materiale og indkøb af data. c) Udvikling af en praktisk Brandbook/manualer Der skal udarbejdes en brandbook, hvor særlige stedbunde karakteristika for Djursland beskrives og illustreres. Der skal ske en opbygning af storytelling, lokale historier og særkende, særlige kommunikationsvinkler med fokus på bæredygtighed og attraktive oplevelser i landdistrikter. Ud fra dette skal der udarbejdes en række markeds- og målgrupperelaterede manualer som kan bruges til det konkrete formidlingsarbejde til begge målgrupper i projektet samt som grundlag for produktudviklingen og til synliggørelse/markedsføringen af Djursland som ferieområde. c) Videre udvikling af grafisk linje Den eksisterende grafiske linje skal videreudvikles, og nye grafiske og media-elementer skal tilføres brandingplatformen. Det betyder, at der skal optages nye billeder og video til social medier og online 7

8 platforme. Der skal ske en tilpasning af grafik og en udarbejdelse af målgruppe/markedstilpassede kampagnerammer. Der er desuden en delopgave med oversættelse af materialet. Aktivitetsbudget Aktivitetsbudget International brandingplatform År 1 År 2 I alt Konsulenter Projektstyring Projektledelse Projektkoordinator Frivilligt arbejde Anlægsarbejde Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskiner Rejser/Transport Møder Formidling og information Revision Andet I alt Flere naturrelaterede oplevelses- og aktivitetsprodukter. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har fælles fokus på at udvikle adgangen til naturen til fods, på cykel og på vandet. Det understøtter oplevelser og aktiviteter til gavn for både turister og udvikling af turismen på Djursland som landdistrikt. Etableringen af Nationalpark Mols Bjerge har sat markant fokus på mulighederne for oplevelser og aktiviteter i naturen. Nationalpark Mols Bjerge anses som et fyrtårn, der skal være med til at skabe vækst i turismen på hele Djursland. Øvrige naturområder, som Naturpark Randers Fjord, er med til at understøtte Djurslands position som attraktivt ferieområde med naturoplevelser. Gennem årerne er naturrelaterede oplevelser på Djursland blevet udviklet og synliggjort og disse er primært formidlet gennem lokale medier, turistguides, kulturnaut og som regel til gennemførelse på betingelse af antal tilmeldte og primært bæredygtigt pga. borgerinteresse for aktiviteterne. I de senere år er flere formidlingssamarbejder og projekter med fokus på at koordinere og produktudvikle oplevelser målrettet turister etableret. Der er investeret i rekreativ infrastruktur fra kommunernes, naturstyrelsens, Friluftsrådets og øvrige nationale organisationers side. 8

9 På baggrund af de senere års udvikling, investering - og med fokus på at skabe en bæredygtig udvikling både økonomiske og miljømæssig, skal der nu arbejdes med produktudvikling med fokus på sammenkædning og øget tilgængelighed samt synliggørelse og afsætning af de konkrete produkter. Arbejdet skal sikre et driftssikkert og bæredygtigt udbud af aktiviteter og oplevelser, som kan indgå i det samlede ferieoplevelse i forbindelse med branding af Djursland og afsætning på udenlandske markeder. Dette betyder, at salgsbare naturrelaterede oplevelser og aktiviteter fremover skal supplere det samlede basiskøb af ferieprodukter (overnatning, transport, billetter). Aktiviteterne skal sikre, at små og mellemstore virksomheder på Djursland, der arbejder med dette forretningsområde, oplever øget efterspørgsel og derved udvider aktiviteterne og ansætter flere medarbejdere. Samtidig skal det føre til nyetableringer af virksomheder og samlet set til etablering af nye jobs. Aktiviteterne skal sikre øget afsætning og tilgængelighed til den hardware (det være sig cykleoplevelser, kano- og kajakoplevelser m.m.), som er nødvendig for at gennemføre aktiviteter. Aktiviteternes forankres i det nuværende privat/offentlige samarbejde om turismen på Djursland. Udmøntningen af den kommende plan for Nationalpark Mols Bjerge samt oprettelse af Naturpark Randers Fjord forventes at sætte endnu mere gang i udviklingen og afsætningen af konkrete oplevelser og aktiviteter i naturen. Projektet koordineres med projektet Find vej. under foreningen Danske Destinationer 4, som Danske Destinationer er medlem af. Projektets Find vej har netop til formål at skabe nye måder at formidle oplevelser og aktiviteter relaterede til naturen. Som en integreret del af udviklingsarbejdet vil der være et arbejde med at udvide samarbejdet med aktører og produktejere. Arbejdet vil fokusere på registrering af udbydere med det formål at få et komplet overblik over virksomheder, organisationer og institutioner, der arbejder med oplevelser og aktiviteter i naturen. Dette skal desuden sikre at udviklingsaktiviteterne koordineres med aktørerne, at der skabes et overblik over udviklingsbehov hos denne målgruppe. Samtidig skal det sikre, at de aktører, som er involveret i udviklingsarbejdet, har konkrete intentioner om forretningsudvikling, om udvidelse af kommercielt baserede aktiviteter og er indstillet på at prioritere de økonomiske og personalemæssige ressourcer, som er nødvendige for at opretholde en bæredygtig og driftsikker forretning. Centrale aktiviteter: a) Produktudvikling netværk og afsætning Produktudvikling af et afsætningsnetværk af eksisterende og nye udlejere af hardware (eksempelvis cykel, kajak etc.). Dette skal styrke forudsætningerne for, at turisterne supplere deres basis feriekøb med konkrete aktiviteter og oplevelser i naturen på Djursland. Netværket opbygges af en række udvalgte aktører (jf. baggrundsbeskrivelsen) og produktudviklingen skal ske på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Konkrete skal der udvikles retningslinjer for udlejning, vedligehold og servicering af gæsterne. Der skal sikres en øget synlighed og formidling af mulighederne for turisterne for at udøve aktiviteter og oplevelser i naturen, når de er på Djursland. Netværket etableres af nuværende aktører med udlejning som forretningsområde og nye typer af udlejere med mulighed for udvidelse med et nyt forretningsområde. 4 Danske Destinationer er et samarbejde mellem 9 store danske destinationer, der arbejder for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark. 9

10 Der skal udarbejdes materiale til synliggørelse i form af skilte med genkendelighedsværdi til startsteder for naturbaserede oplevelser og aktiviteter. b) Produktudvikling salg og afsætning Produktudvikling af en salgsfremmende faciliteter for natur- og aktivitetsrelaterede produkter, som skal være en integreret del af den fælles bookingplatform i turismesamarbejdet på Djursland. Dette initiativ skal optimere aktørernes muligheder for at afsætte deres forskelligartede produkter til gæsterne. Produkterne adskiller sig fra gængse turistprodukter ved at være i anvendelsesperiode til rådighed, ved at være person/deltagerbegrænset eller ved at være begrænset af brugerens udøvelsesniveau/certificering. Der vil i forbindelse med produktudviklingen være omfattende involvering af aktørerne i form af udvidet dialog med og mellem aktørerne, aftaleindgåelse, indkøring i afsætningsfacilitet, fremstilling af salgstekster, grafisk materiale til præsentation og oversættelse. c) Formidling og synliggørelse For at understøtte synliggørelsen og afsætning af oplevelser og aktiviteter i naturen på Djursland udvikles et omfattende netværk af webportaler til tema- og målgruppe rettede salgsindsatser. Portalerne opbygges efter samme grundlæggende skabelon med mulighed for differentiering i produktudbuddet, i salgstekster, delelementer i grafikken m.m. Portalerne skal forbindes således den organiske søgeoptimering udnyttes, og aktørernes produkter derved er synlige og kan bookes flest mulige steder. Der skal i forbindelse med initiativet være opgaver med at opbygge tekst, implementering af grafik og billeder fra det internationale brandingarbejde og fra aktørerne. I forbindelse med udvikling af portalerne udvikles en skabelon af minibookingportal med oplevelsesmæssigt indhold, der kan indgå på aktørernes egne hjemmesider. Aktivitetsbudget Aktivitetsbudget Flere naturrelaterede oplevelses- og aktivitetsprodukter på hylden År 1 År 2 I alt Konsulenter Projektstyring Projektledelse Projektkoordinator Frivilligt arbejde Anlægsarbejde Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskiner Rejser/Transport Møder Formidling og information Revision Andet I alt Udvikling af super kystlinjer -oplevelser og produkter i samspillet mellem kyst, by og havn 10

11 Kysten og havet er af stor betydning for Djursland som et attraktivt område for bosætning, erhvervsudvikling og som grundlag for både opretholdelse - og skabelse af nye arbejdspladser. Traditionelt erhverv i forbindelse med havnene og kysterne er i de seneste år blevet udflyttet eller nedlagt. Arbejdspladser er forsvundet og områder, bygninger og infrastruktur fra den hidtidige erhvervsstruktur står hen, ombrydes eller nedlægges. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har i de seneste år arbejdet med planer for udvikling af kyst, by og havneområder i de to kommuner. Masterplaner, konkrete tiltag og investeringer skal sikre erhvervsudvikling, jobskabelse og desuden områderne attraktivitet - også med fokus på turismen på Djursland. Nationale investeringer i ny grøn erhvervs- og naturudvikling i begge kommuner er centrale dele af planerne for nyudvikling af områderne. De betyder en væsentlig synergi effekt i form af nye erhvervsaktører, nye jobs og en ny adgang/åbenhed i samspillet mellem kyst, by og havn. Kystens betydning for turismen på Djursland er meget central. Kysten og havet giver turisterne mulighed for at få lokal kystrelaterede kultur- og naturoplevelser, aktiviteter og vandsport, badeliv og afslapning, maritime overnatningsmuligheder og fødevareoplevelser. Denne del af projektet skal have fokus på turismens betydning for kyst, by og havneområdernes udvikling og samtidig sikre kyst, by og havnenes betydning i branding, markedsføring og afsætning af ferieprodukter og oplevelser på Djursland. Aktiviteterne skal implementere særlige kystrelaterede karakteristika på Djursland i den overordnede internationale branding af Djursland. Markedsføringen af eksisterende oplevelser, produkter og aktiviteter i relation til kyst, by og havn skal være en del af den samlede markedsføring af Djursland som ferieområde. Der skal ske en øget formidling til gæsterne på Djursland af kyst, by og havneområdernes nuværende og kommende potentialer og oplevelser. Der skal tages udgangspunkt i lokale styrker og stedbunde potentialer. Der skal sættes fokus på ny grøn erhvervs-, område- og naturudvikling samt vandet og kystens betydning for området. Aktiviteter skal ses som understøttende og sidekørende turismerelaterede indsatser, der sikrer et højt kvalitetsniveau og fokus på, hvad turisme og rekreative oplevelser kan bidrage med af vækst og udvikling i de overordnede planer for områderne. Aktiviteternes forankres i det nuværende privat-/offentlige samarbejde om turismen på Djursland. Projektet koordineres med projektet Find vej. under foreningen Danske Destinationer. Der oprettes en formidlingsgruppe bestående af repræsentanter fra turisterhvervet, natur- og kulturinstitutioner, kommunerne og Destination Djursland. Det er gruppens opgave at koordinere formidlingsindsatsen og bidrage med eksisterende viden/storytelling, særkende og karakteristika for kyst, by og havneområderne til den internationale brandingplatform og til den konkrete og lokale formidlingsindsats. Som en integreret del af udviklingsarbejdet undersøges muligheder og udviklingsretninger dels ved at få indsigt af gode erfaringer med turismeudvikling i samspillet mellem kyst, by og havn på andre destinationer og dels ved dialog med projektets målgrupper slutbrugeren og virksomheder/aktører i turismen på Djursland. Dette skal sikre at udviklingsaktiviteterne styres i den rigtige retning og er med til at øge aktiviteten i turismen og skabe flere arbejdspladser på Djursland. 11

12 Centrale aktiviteter: a) Fælles formidlingsmetoder Der skal udarbejdes en fælles formidlingsmetode for formidling oplevelser og produkter i samspillet mellem kyst, by og havn., som grundlag for lokal formidling langs kysten og på formidlingsuniverser. I udviklingsarbejdet indgår opgaver med udarbejdelse af en fælles grafisk ramme, optagelse af billeder og video, udarbejdelse og opsamling af historier og tekst/oversættelse, udvikling af web- og teknologisk formidling, samt indkøb af materiale til innovativ indretning og dekoration. Initiativet koordineres med samarbejdspartnere omkring de to centrale formidlingsuniverser. b) Formidling og produktudvikling Etablering af midlertidige formidlingsuniverser på attraktive placeringer nær kyst og havn hhv. Grenaa Sydhavn og på havnefronten i Ebeltoft i samspil med satellit i Aarhus og på Anholt. Her skal der synliggøres oplevelser og aktiviteter forbundet med udviklingen i samspillet kyst, by og havn overordnet set for Djursland. Formålet er at binde fortid og fremtiden sammen for kyst, by og havn. Samtidig skal der være en visualisering og formidling af det lokale områders udvikling og potentiale for turisme- og erhvervsudvikling. Udviklingen af de fælles formidlingsmetoder og formidlingsuniverserne er første step i en langsigtet formidlingsindsats af samspillet kyst, by og havn. Formidlingen opretholdes i årene frem over dels ved at integrere formidlingsmetoder fra projektet i fremtidig formidling, dels ved at udbrede metoder til relevante aktører i samspillet kyst, by og havn, dels ved at igangsætte lignende formidlingstiltag langs den djurslandske kystlinje fremover og dels ved at forankre formidlingssamarbejdet i det privat-/offentlige samarbejde om udviklingen af turismen på Djursland. Formidlingsunivers v. Ebeltoft og Aarhus: Syddjurs Kommune har med masterplanen for havnefronten i Ebeltoft og de omkringliggende områder sat gang i en omdannelse og bevaring af havnefronten og det historiske miljø, der knytter sig dertil. Et projekt, der skal skabe nye arbejdspladser og erhvervsudvikling til hele området. Det midlertidige formidlingsunivers, der etableres på havnefronten i Ebeltoft og som satellit i Aarhus skal bl.a. formidle den politisk vedtagne masterplan for havnefronten Ebeltoft og dermed synliggøre den udvikling, der er i gang, og det store potentiale, der findes i Ebeltoft, Ebeltoft Vig og langs den djurslandske kystlinje. Formidlingsuniverset etableres dels som et midlertidigt og opsigtsvækkende stykke arkitektur og design, der spiller sammen med Ebeltofts nationale og internationale styrkeposition som center for glaskunst og inddrager nye interaktive muligheder for formidling. Formidlingscenteret skal være et meeting-point og et levende investorprospekt, der formidler de stedbundne fyrtårnsprojekter. Det være sig udviklingen af den kommunale halvø, bevaringen af den historiske fiskerihavn, udbygning af lystbådehavnen og etableringen af en bynær strand. Stedskvalitet (identitet) og bæredygtighed i bredeste forstand er de bærende principper i den planlægning, der ligger bag ønskerne for områdets udvikling det være sig miljømæssigt, socialt, økonomisk og kulturelt. Principper, der i overskriftsform blandt andet afspejles i følgende værdier, der gennemsyrer den detailplanlægning, der finder sted: Natur og landskabskvalitet Miljø- og klima Kultur- og landskabshistorien 12

13 Universet skal ligeledes formidle viden om områdets stærke kystkulturarv til turisterne såvel som til lokalbefolkningen. Temaer som nordisk kystkultur og kystens historie i området vil være omdrejningspunktet. Samtidig skal der være generel inspiration, udstilling og formidling af Djursland som ferieområde med udgangspunkt i produkter, oplevelser og identitet. Med Ebeltoft og den kystkultur, der knytter sig hertil, som kerne, skal der skabes aktiviteter og formidling, der bygger på kystkulturen og inddrager vandet. Det være sig formidling af det igangværende projekt med såkaldte havhaver i Ebeltoft Vig, hvor der gives såvel turister som borgere mulighed for produktion, konsumering og salg af muslinger, tang og fisk. Det være sig i tilknytning til den fungerende strandbar og til fremtidige bynære strand og udnyttelse af potentialet ved de mange surfere, kitesurfere og kajakroere, der årligt valfarter til Ebeltoft Vig. Formidlingsunivers v. Grenaa Sydhavn og satellit-formidling på Anholt: Det midlertidige formidlingsunivers placeres på Grenaa Sydhavn, der er udpeget som et fremtidigt udviklingsområde for Grenaa. Universet placeres i området benævnt som fiskerihavnen. Dette har en central placering i udviklingen af Grenaa Sydhavn og beliggenheden mellem havnen og byen gør området til det primære bindeled mellem Grenaa by og den nye udvikling på Grenaa Sydhavn. Udfordringen i udviklingen af fiskerihavnen ligger dels i at styrke forbindelsen mellem byen og havnen og dels i at udvikle et attraktivt bynært havnemiljø der kan blive et omdrejningspunkt for Grenaa Sydhavn som helhed. Et miljø hvor lokale, erhvervs- og fritidsfiskere, restaurationer, service erhverv og turisme tilsammen skaber byliv, synergi og vækst. Formidlingsuniverset på Grenaa Sydhavn skal fortælle historien om bygningen af Danmarks største havvindmøllepark, geografisk placeret på havbunden mellem Grenaa og Anholt. For at koble Grenaa og Anholt sammen oprettes en satellit-formidling på Anholt, som benytter samme formidlingsmetoder, og som formidler oplevelser på Anholt i relation til turisme og som bl.a. understøtter indsatsområdet nye havnefaciliteter i udviklingsstrategien for Småøernes LAG. Ved brug af sociale medier, mobile og interaktive løsninger skal udstillingsrummet blive et hotspot / et træfpunkt i byen for turister og lokalbefolkningen. Et sted hvor turisterne vil føle, at de kigger lidt ud i fremtiden og ser, hvordan de enkelte havvindmøller tager form dag for dag via filmoptagelser, hen imod færdiggørelsen af havvindmølleparken. Formidlingsuniverset skal formidle viden om temaer knyttet til havet, som har almen interesse for lokalbefolkningen og turisterne. Temaer som Alger /Algecentret, havets betydning for mennesket eller kystens historie netop på denne geografiske placering vil blive inddraget. Samtidig skal der være generel inspiration, udstilling og formidling af Djursland som ferieområde med udgangspunkt i produkter, oplevelser og identitet. Den lokale forankring i udstillingen skal skabe positive ringvirkninger og fortælle historien om hvordan møllerne vil påvirke Grenaa og Djursland på længere sigt. Når møllerne står færdigt vil der nemlig være skabt nye muligheder for bæredygtige aktiviteter i området ind imellem havvindmøllerne. Det være sig mulighed for dykkerture, produktion af evt. muslinger eller fisketure med småbåd. Åbning af udstillingen arrangeres som en EVENT-DAG. Udover udstilling, vil man også kunne komme på en cruiseture ud til møllerne efter aftale med Stena Line og mulighed for VIP ture med RIB - hurtigtgående speedbådssejlads. 13

14 Aktivitetsbudget Aktivitetsbudget Udvikling af Super kystlinjer - Kyst, by og havn År 1 År 2 I alt Konsulenter Projektstyring Projektledelse Projektkoordinator Kyst, by, havn formidlere Frivilligt arbejde Anlægsarbejde Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskiner Rejser/Transport Møder Formidling og information Revision Andet I alt Markedsføring og afsætning af ferieområdet Djursland Djursland har som andre kystdestinationer i Danmark tabt store markedsandele på de udenlandske markeder. Skal denne tendens stoppes, skal der bl.a. arbejdes koncentreret med branding, markedsføring og afsætning af turistprodukterne på de udenlandske markeder. Gennem flere år har der været en tradition for samarbejde på tværs af geografiske, erhvervsstrukturelle og økonomiske skel om markedsføring af Djursland. Konkurrencesituationen i den internationale turisme stiller dog Djursland i en udfordrende situation. Hvis turismen fortsat skal være et væksterhverv der skaber arbejdspladser på Djursland som landdistrikt, skal Djursland som ferieområde på de udenlandske markeder styrke den nuværende position hos Djurslandsrejsende og samtidig øge kendskabet til området hos målgrupper med lidt eller ingen kendskab til Djursland. Markedsføringen af Djursland som kystferieområde skal tage udgangspunkt i den internationalt tilpassede og bredere brandingplatform. Med den som springbræt skal markedsføringen og afsætningstiltag målrettes og skræddersyes til motivmålgrupperne på udvalgte internationale markeder. Markedsføring af Djursland skal have fokus på de primære feriemotiver hos motivmålgrupperne Sjov, leg og læring og Det gode liv. Samtidig skal det kobles med stemning, produkter og oplevelser i forbindelse med fokus på kyst, by og havn og fokus på oplevelser/aktiviteter i naturen. Denne del af projektet er realiseringen af hele projektet Djursland ferie med oplevelse og indhold. Der skal gennemføres målrettede markedsføringskampagner, der synliggøre ferieoplevelser på Djursland, der for de relevante internationale målgrupper er reasons-to-go. 14

15 Centrale initiativer: a) Udvikling af et pakketeringsfacilitet tilknyttet eksisterende bookingportal som giver mulighed for at sammensætte færdige pakker med specifikt indhold. Det vil betyde en høj grad af brugervenlighed og automatik til gavn for begge målgrupper i projektet. Det vil styrke og motivere til yderligere produktudvikling og alternative afsætningssamarbejde mellem aktører. Aktørernes skal udvide deres aktiviteter og tilstedeværelse ved hjælp af systemet. Således skal de kunne målrette deres salg af produkter til de internationale kunder - i relation til rejsemotiv, årstid, events og markeds karakteristika. b) Synliggørelse og afsætning af Djursland som ferieområde i bred forstand, herunder oplevelser og aktiviteter i naturen, oplevelser i samspillet mellem kyst, by og havn samt eksisterende udbud af oplevelser og overnatning. Der vil ikke blive igangsat individuel markedsføring af enkeltstående virksomheder men markedsføring af Djursland som ferieområde med en bred og åben tilgang til synliggørelse af sammenhænge, produktkæder, oplevelser og muligheder. For at styrke initiativet vil det tilstræbes, at Djurslands turistaktører støtter op om det ved supplerende aktiviteter. Gennemførelse af markedsføring af enkeltvirksomhed vil være finansieret af private midler og ikke modtage støtte via offentlige midler. I det omfang der vil være sådanne aktiviteter, som en del af det samlede projekt, vil dette blive dokumenteret via særskilt regnskab. b1)turismemarkedsføring af Djursland i udvalgte dele af Tyskland 2 delt kampagnekoncept i udvalgte områder i Tyskland, der tager udgangspunkt i den internationale brandingplatform, og som skaber opmærksomhed og interesse for centrale Djursland-karakteristika og ferieprodukter. Kampagnerne skal bestå af nogle grundelementer, der tilpasses og målrettes med årstidsbestemt, motivbestemt og produktbestemt indhold således målgrupperne hhv. Sjov, leg og læring samt Det gode liv inspireres til direkte køb. Kampagnen består primært af online markedsføring kombineret med PR og print elementer. b2)turismemarkedsføring af Djursland i Norge Kampagnekoncept i Norge, der tager udgangspunkt i den internationale brandingplatform, som skaber opmærksomhed og interesse for centrale Djursland-karakteristika og ferieprodukter. Kampagnen skal bestå af nogle grundelementer der tilpasses og målrettes med årstidsbestemt, motivbestemt og produktbestemt indhold således målgruppen hhv. Sjov, leg og læring inspireres til direkte køb. Kampagnen består primært af online markedsføring kombineret med PR og print elementer. Erfaringer fra regionalt projekt Fra offline til online inddrages i udvikling af tiltag i Norge. B3)Turismemarkedsføring af Djursland i dele af Sverige Kampagnekoncept i udvalgte områder i Sverige, der tager udgangspunkt i den internationale brandingplatform, som skaber opmærksomhed og interesse for centrale Djursland-karakteristika og ferieprodukter. Kampagnen skal bestå af nogle grundelementer der tilpasses og målrettes med årstidsbestemt, motivbestemt og produktbestemt indhold således målgruppen Det gode liv inspireres til direkte køb. Kampagnen består primært af online markedsføring kombineret med PR og print elementer. B4)Turismemarkedsføring af Djursland i Benelux-landene Kampagnekoncept i Benelux-landene, der tager udgangspunkt i den internationale brandingplatform, som skaber opmærksomhed og interesse for centrale Djursland-karakteristika og ferieprodukter. Kampagnen skal bestå af nogle grundelementer der tilpasses og målrettes med årstidsbestemt, motivbestemt og produktbestemt indhold således målgruppen Det gode liv 15

16 inspireres til direkte køb. Kampagnen består primært af online markedsføring kombineret med PR og print elementer. Aktivitetsbudget Aktivitetsbudget Markedsføring og afsætning af ferieområdet Djursland År 1 År 2 I alt Konsulenter Projektstyring Projektledelse Projektkoordinator Frivilligt arbejde Anlægsarbejde Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskiner Rejser/Transport Møder Formidling og information Revision Andet I alt Tidsplan og milepæle for projektets aktiviteter 1 International brandingplatform for Djursland. 2 Flere naturrelaterede oplevelses- og aktivitetsprodukter på hylden. 3 Udvikling af super kystlinier. 4 - Markedsføring og afsætning af ferieområdet Djursland Februar 2012 juli 2012 Hovedaktiviteter Indsats Aktivitet 1 Projektopstart møder med aktører, nedsættelse af arbejdsgruppe Indgåelse af aftale med brandingkonsulent Projektansættelse af koordinator (dækker også udvikling af super kystlinier) Projektansættelse af projektledelse/styring Udarbejdelse af internationale profiler Afholdelse af branding seminar Udarbejdelse af brandbook/manualer, optagelse af materiale, produktion etc. 16

17 Udvikling af grafisk linie 2 Indledende arbejde og dialog med aktører og samarbejdspartnere Opbygning af netværk Påbegynde udvikling af salgsfremmende facilitet til afsætning af aktiviteter jf. beskrivelse. Projektkoordinator ansat Projektledelse/styring ansat 3 Indledende arbejde med dialog med aktører og undersøgelse af erfaringer/best practise Udvikling af fælles formidlingsplatform Etablering af formidlingsuniverser opsætning, dekoration, indhold og synliggørelse Ansættelse af formidlingpersonale Åbning af universer og gennemførelse af aktiviteter i perioden maj til september Udvikling og test af pakketeringsfacilitet Udarbejdelse af fælles ramme for turismemarkedsføring integration af brandingelementer herunder grafiske elementer etc. Kampagnetiltag gennemføres Milepæle Indsats Milepæl 1 Arbejdsgruppe nedsat Internationale profiler udviklet Brandingseminar afholdt Brandbook/manualer udarbejdet Grafisk linie videreudviklet 2 Indledende arbejde afsluttet Netværk etableret Første del af udvikling af salgsfremmende facilitet afsluttet 3 Indledende arbejde gennemført Formidlingsplatform udvikling Formidlingsuniverser opsat Formidlingspersonale ansat Formidlingsuniverser åbnet for gæster, aktiviteter koblet på og i brug 4 Pakketeringsfacilitet under udvikling og testet Fælles ramme for turismemarkedsføring udvikling Kampagnetiltag gennemført August 2012 Januar 2013 Hovedaktiviteter Indsats Aktivitet 1 Evaluering af international brandingplatform 2 Udvikling af netværk- og forretningsmodel samt retningslinier Indkøb af materiel og udstyr Udvikling af materiale til synlighed/skiltning og aftale med netværksdeltagere om opsættelse. Færdiggøre og test af salgsfremmende facilitet Aftale med Journalistisk konsulent Udarbejdelse af tekster, beskrivelser, oversættelse og formidling generelt 17

18 Opstart på udvikling af netværk af temaportaler og implementering af elementer fra brandbook/manualer 3 Formidlingsuniverser åben og i brug Midtvejsevaluering i 2012 af formidlingsuniverser 4 Midtvejsevaluering af kampagner og fælles ramme Midtvejsevaluering af pakketeringsfacilitet Kampagnetiltag gennemføres Milepæle Indsats Milepæl 1 Brandingplatform midtvejsevalueret og ændringer registreret 2 Netværk- og forretningsmodel samt retningslinier udviklet Materiel og udstyr indkøbt Skiltning og synliggørelse udarbejdet og opsat hos netværksdeltagere Salgsfremmende facilitet udviklet. Aftale indgået med journalistisk konsulent Tekster, beskrivelser, oversættelse og formidling udarbejdet Første del af udviklingen af temaportaler overstået 3 Første åbningsperiode for formidlingsuniverser gennemført Evaluering gennemført. 4 Gennemført evaluering af kampagner og fælles ramme Gennemført evaluering af pakketeringsfacilitet Kampagnetiltag gennemført Februar 2013 juli 2013 Hovedaktiviteter Indsats Aktivitet 1 Ændringer til brandingplatform implementeres i afsætning og synliggørelse 2 Netværk af temaportaler videreudvikling og færdiggørelse Minibookingportaler til aktørernes websider udvikles og implementeres Synliggørelse og formidling afsluttes og implementeres i den internationale markedsføring Opstartsmøde med af netværksdeltagere af udlejning af udstyr til aktiviteter 3 Opdatering af den fælles formidlingsplatform Genetablering af formidlingsuniverser opsætning, dekoration, indhold og synliggørelse Etablering af ubemandede formidlingssatellitter i Aarhus og på /Anholt. Ansættelse af formidlingspersonale Åbning af universer og gennemførelse af aktiviteter i perioden maj til september Tilpasning af fælles ramme for kampagner i henhold til evaluering Kampagnetiltag gennemføres Milepæle Indsats Milepæl 1 Ændringer i forhold til brandingplatform gennemført og implementeret. 18

19 2 Netværk af temaportaler færdigudviklet og testet Miniportaler færdigudviklet og testet Miniportaler implementeret hos aktører Produktet implementeret i international markedsføring Møde afviklet med netværksdeltagere 3 Formidlingsplatform opdateret Formidlingsuniverser genetableret Ubemandede satellitter etableret på øvrige Djursland Formidlingspersonale ansat Formidlingsuniverser åbnet for gæster, aktiviteter koblet på og i brug 4 Fælles ramme for tilpasset Kampagner gennemført August 2013 februar 2014 Hovedaktiviteter Indsats Aktivitet 1 Slutevaluering af international brandingplatform via dialog aktører 2 Evaluering af netværksdeltagernes erfaringer - udlejning af udstyr til aktiviteter Forankring af netværks- og forretningsmodel Evaluering og opdatering af salgsfremmende facilitet og justering i henhold til dette Evaluering og opdatering af netværket af temaportaler og miniportaler til aktørerne 3 Formidlingsuniverser åben og i brug Satellitter åben og i brug Hovedevaluering af 2012 og 2013 af formidlingsindsats ved kyst, by og havn 4 Evaluering af kampagner Afsluttende kampagnetiltag gennemføres Milepæle Indsats Milepæl 1 Slutevaluering foretaget 2 Netværks- og forretningsmodel forankret Evaluering og opdatering af øvrige centrale projektaktiviteter 3 Formidlingsuniverser åbnet for gæster, aktiviteter koblet på og i brug ligeledes satellitter Hovedevaluering foretaget 4 Evaluering af kampagner gennemført Afsluttende kampagnetiltag gennemført. Projektformidling Information og PR-foranstaltninger Nyhedsbrev til turisterhvervet (målgruppe) Informations- og salgsmateriale til turisterhvervet (målgruppe) Offentlig opmærksomhed via pressebearbejdning af lokale og regionale medier Events ved åbninger og opstart af formidling 19

20 International PR og synliggørelse målrettet turister (målgruppe) Ekstern evaluering Der gennemføres en ekstern evaluering af projektet i henhold til den regionale analyse og effektmodel udarbejdet i forbindelse med strategi Ny Vækst i Turismen i Region Midtjylland. Dette gennemføres for at sikre størst mulig effekt og implementering af aktiviteter. Udbredelse af erfaringer opsamlet i projektet I forbindelse med gennemførelse af projektet og i den efterfølgende udbredelse, vil projektholder søge at styrke samarbejdet med såvel geografisk nære ferieområder og konkrete aktører såvel som med destinationer/aktører med fokus på udvikling og synliggørelse af kystferie. Opgaven varetages konkret ved at indbyde og orientere relevante destinationer og aktører i Midtjylland om de konkrete initiativer. I nogle af projektets centrale aktiviteter vil udbredelsen foregå som erfaringsudveksling via præsentationer, udarbejdelse af formidlingsmateriale m.m. I andre af de centrale aktiviteter vil udbredelsen foregå ved at tilbyde deltagelse i aktiviteter på lige fod med aktører på Djursland. Her skal det bl.a. skal være med til at sikre kritisk masse i udbuddet, gøre kystferieproduktet komplet og alsidig og i det hele taget gavne den samlede indsats. Det er afgørende for indgåelse af samarbejder, at der er en fælles vilje og et fælles mål om at skabe vækst i turismen med udgangspunkt i bæredygtige og vækstfremmende initiativer. På operationelt plan finder projektholder det afgørende, at der mellem projektholder og samarbejdspartnerne, er en konsensus og forståelse af ansvar, rollefordeling og bidrag til processerne. Projekt effekt og mål: I forbindelse med prækvalifikation af Djursland som operatør på Region Midtjyllands indsats stærke ferieområder ØST blev der beregnet og fastlagt en række økonomiske mål som sigte for hele handlingsplanen til indsatsen Stærke feriesteder ØST. Projektet Djursland ferie med indhold og sammenhæng understøtter opnåelsen af de overordnede økonomiske mål for Djursland som stærkt ferieområde. Grundlaget for beregning af turismeforbrug og døgnforbrug tager udgangspunkt i analysen Turismens økonomiske betydning 2008, i Kommunerapporten Djursland 2008 og Turismens økonomiske betydning på Djursland samt fra overnatningstal formidlet af Danmarks Statistik. Data om Djursland beregnes som et samlet tal af hhv. Nord- og Syddjurs Kommune. Mål* o 6 % på turismeforbrug pr. år svarende til 2,5 mia. kr. i ,667 mia. kr. o 2,5% på overnatningstal pr. år svarende til 1,9 mio. overnatninger i 2015 o 5 % på gns. døgnforbrug pr. år. - svarende til 541 kr. i 2015 o 2 % på beskæftigelse pr. år svarende til 2800 årsværk i 2015 *Defineret nærmere i Notat vedr. fastlæggelse af målsætninger indsendt som bilag til ansøgning om operatør på Stærke Feriesteder Øst. De enkelte vækstrater er fastlagt med udgangspunkt i en vurdering af Djurslands potentiale som stærkt feriested herunder Djursland styrker og muligheder bl.a. defineret i LAG-Djurslands strategi samt følgende: 20

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Projektets titel Djursland - vækst gennem oplevelser 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-2-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Djursland Vækst gennem oplevelser 18569086 Projektet er et led i Vækstforums Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Vækstforum har prioriteret tre forretningsområder - herunder Stærke

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Forord Turismen på Djursland står på tærsklen til en række markante forandringer. I løbet af de næste år skal vi navigere

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv HVORFOR v TURISME I v DANMARK? v Kystturismen 43,2 mia. Omsætning turismen i DK 91,1 mia kr. Kystturismen overnatninger 34,6 mio. Overnatninger i DK 49,1 mio. Kystturisme

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af forretningsmodel

Læs mere

Vækst gennem oplevelser. Turistpolitisk handlingsplan for Syddjurs Kommune

Vækst gennem oplevelser. Turistpolitisk handlingsplan for Syddjurs Kommune Vækst gennem oplevelser Turistpolitisk handlingsplan 2012-2015 for Syddjurs Kommune Turistpolitisk handlingsplan 2012-2015 for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune igangsætter nu sammen med Norddjurs Kommune

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 1 Forord: Turismen på Djursland står på tærsklen til en række markante forandringer. I løbet af de næste år skal vi navigere

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet

Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet Idéen om erhvervspartnerskaberne fødes i Vores Rejse - den fælles strategi for

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Den Blå Rambla - oplevelser på, ved og i vand

Den Blå Rambla - oplevelser på, ved og i vand Den Blå Rambla - oplevelser på, ved og i vand Breddeidrætsprojektet Den Blå Rambla havde et forrygende år 2015 med over 200 afviklede events og aktiviteter i samarbejde med mere end 20 idrætsforeninger

Læs mere

Interessentanalyse. VisitGudenaaen. April 2015. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111

Interessentanalyse. VisitGudenaaen. April 2015. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111 Interessentanalyse VisitGudenaaen April 2015 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indholdsfortegnelse 1 Gudenåen som vækstkatalysator...

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Projektbeskrivelse til netværksansøgning Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Titel... 3 2. Formål... 3 3. De deltagende virksomheder... 3 3.1

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2015 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Kontraktens parter Region: Regional Udvikling Skottenborg 26 Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb.

Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb. Udkastet til tursimestrategi for Region Sjælland er udarbejdet for Vækstforum Sjælland i samarbejde med Eskild Hansen Strategibureau, ehsb.dk Strategien er udarbejdet i perioden september til december

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Vedrørende Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger Destination Bornholm Fra empiri til flere overnatninger Indhold Destination Bornholm Turismens betydning for øen Hvad er fundamentet for vores markedsføring? Omsætning af empiri til kampagnerkommunikation

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

INTRODUKTION TIL HELÅRSTURISME PÅ DJURSLAND

INTRODUKTION TIL HELÅRSTURISME PÅ DJURSLAND Antallet af biosupermarkeder er steget og vurderes fortsat at stige Vi vil have sund og næringsrig mad, men det skal gå hurtigt INTRODUKTION TIL HELÅRSTURISME PÅ DJURSLAND Danskerne skaber fællesskaber

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campinganalyse 2006 En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campingrådet juni 2007 1 Dansk camping 2006 1. Sammenfatning Dansk

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012 LEADERSHIP Svendborg CITTA SLOW Diskussionsoplæg Pluss Leadership A/S 12. marts 2012 På baggrund af seminaret for ca. 125 ledere fra Svendborg Kommune den 28. februar 2008 og det forudgående arbejde søges

Læs mere

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx Pop-up restauranter viser turisterne vej til den gode lokale madoplevelse Formål/relevans Turismen er Danmarks største eksporterhverv, idet turisterne i Danmark bruger 82,4 mia. kr. når de opholder sig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret:

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret: 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Status på Kriegers Flak...3 Tidsplan pr. maj 2015...4 Status...4 Foreslået handlinger...5 Aktiviteter...5 Budget og modeller for indsats...5 Baggrund ØPU godkendte den

Læs mere

Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Vækst i lystfisketurisme. 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47355 Projektnavn OPI Vækst i lystfisketurisme

Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Vækst i lystfisketurisme. 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47355 Projektnavn OPI Vækst i lystfisketurisme Uddybende bilag vedr. projektet: OPI Vækst i lystfisketurisme 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 15/47355 Projektnavn OPI Vækst i lystfisketurisme Ansøger OPENING A/S Adresse Nørrebrogade 24 Postnummer og

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Kystoplevelsen på Djursland

Kystoplevelsen på Djursland Ansøgning Kystoplevelsen på Djursland Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Forretningsområdet Stærke feriesteder ØST December 2014 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Vedrørende Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1 2008-31.12.2010] Bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1. 2008-31.12.2008]

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere