Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden"

Transkript

1 Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden af Thorkil Thorsen og Lise Dyhr København april 2010 (SYNTHESE, KvEAP, Forskningsenheden for Almen Praksis)

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og problemformulering...4 Rapportens opbygning Yngre lægers overvejelser om valg af praksis...4 Materiale og metode...4 Hvem har svaret på spørgeskemaet?...5 Køn og alder... 5 Resultater...6 Ansat eller selvstændig?... 6 Hvilken praksistype vil man helst arbejde i?... 7 Hvor skal praksis ligge?... 7 Hvad betyder noget for valget af geografisk område?... 9 Hvad betyder noget for valg af den konkrete praksis? Vil man vælge praksis i et sårbart område? Hvad kan fremme yngre lægers lyst til at nedsætte sig i praksis i sårbare områder? Sammenfatning Fastholdelse af ældre læger i almen praksis i sårbare områder...24 Materiale og metode...24 Resultater...24 Lægemangel Uddannelseslæger At være ældre praktiserende læge og at være det i sårbare områder Fastholdelsesincitamenter og forbliven i praksis Top-5 fastholdelsesincitamenter Sammenfatning Mellemsegmentets synspunkter på de yngre og ældre lægers ønsker og holdninger...32 Materiale og metode...32 Resultater...33 At beskytte sig selv og sikre gode vilkår for alle Hvordan forholder man sig til de yngre og ældre lægers ønsker om bl.a. økonomisk kompensation?.. 38 Andre tiltag i rekrutterings-bestræbelserne Sammenfatning...39

3 3 5. Diskussion...40 Metodeovervejelser...40 Signalement af problemstillingen: En ond spiral...41 Hvilke løsningsforslag peger undersøgelsen på?...42 Rekruttering Gode arbejdsbetingelser for dem, der praktiserer i sårbare områder uanset alder Fastholdelse Enighed og uenighed på tværs af grupperne Perspektiver...45 Sårbare områder Rekrutteringsincitamenter Fastholdelsesincitamenter Mellemsegmentet det klemte midterbarn Patienternes interesser Undersøgelsen er støttet med midler fra Kvalitetsudviklings- og Efteruddannelsesudvalget for Almen Praksis i Region Hovedstaden (bevillings-nr. 08/09), Forskningsenheden for Almen Praksis i København, samt Center for Kvalitetsudvikling og Efteruddannelse (KvEAP). Alment praktiserende læge, kvalitetsudviklingskonsulent Lise Dyhr og seniorforsker, kultursociolog Thorkil Thorsen (konsulentfirmaet SYNTHESE og Forskningsenheden for Almen Praksis i København), har sammen planlagt og gennemført undersøgelsen. Sidstnævnte har dog været eneansvarlig for dataindsamling og analyse.

4 4 1. Baggrund og problemformulering Almen praksis oplever i disse år lægemangel og rekrutteringsproblemer i visse dele af landet. Praksisplanen for Region Hovedstaden opererer i denne sammenhæng med såkaldt sårbare områder. Sårbare områder er defineret som områder, der er karakteriseret af en relativt høj grad af ubesatte lægepraksis; borgerne i disse områder har et relativt lavt uddannelsesniveau, lav bruttoindkomst og lav erhvervstilknytning og/eller er indvandrere eller efterkommere efter indvandrere fra ikke vestlige lande (Praksisplanen aug. 2008, s. 41). Undersøgelsen skal dels tilvejebringe en viden om, hvilke overvejelser kommende alment praktiserende læger gør sig om praksis beliggenhed og patientpopulation inden nynedsættelse, dels beskrive hvordan praktiserende læger i praksis med mange sårbare patienter oplever de udfordringer, denne patientgruppe giver dem i det daglige arbejde, og hvilke forslag de har til at mindske problemerne og forbedre arbejdsvilkårene og mulighederne for at fastholde engagement og høj kvalitet i forebyggelse og behandling i relation til sårbare patienter. Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden bevilgede i 2009 økonomiske midler til den undersøgelse, som vi her afrapporterer. Rapportens opbygning Undersøgelsen er tilrettelagt sådan, at der er gennemført dataindsamling og analyse blandt yngre læger på vej til almen praksis samt hos ældre læger i almen praksis i sårbare områder. Resultaterne herfra er formidlet i kapitel 2 og 3 af denne rapport. Dernæst har disse to kapitler dannet udgangspunkt for en fokusgruppe med alment praktiserende læger, som er i en alder, hvor spørgsmålet om eventuelt at holde op med at praktisere ikke er aktuelt. Afrapporteringen fra denne del af undersøgelsen bringes i kapitel 4. Rapporten afsluttes med en sammenfatning og diskussion i kapitel Yngre lægers overvejelser om valg af praksis Materiale og metode Der er anvendt et spørgeskema til at indhente respondenternes synspunkter og holdninger mv. til praksisvalg. Spørgeskemaet er optrykt i bilag A bagest i denne rapport. Spørgeskemaer er sendt eller uddelt til studerende på fase-3 undervisningen i København maj og november 2009 samt sendt eller uddelt til kursister på Forskningstræningen i Region Øst, hold Det skal altså bemærkes, at respondenterne alle er under uddannelse øst for Storebælt. Og alle er de tæt på afslutningen af deres samlede uddannelse til alment praktiserende læge.

5 5 Som et supplement til spørgeskemaet fik en af os (TT) mulighed for at gennemføre et gruppeinterview med ca. 20 af de fase-3 studerende, som afsluttede denne del af uddannelsen i november Interviewet, som varede 1 time, var kommet i stand med kort varsel og foregik i en forelæsningssal, hvor der måtte gives afkald på den nærhed mellem interviewer og respondenter og respondenterne imellem som man ellers tilstræber. Interviewet gav dog gode perspektiveringer til og præciseringer af spørgeskemabesvarelserne. Nedenfor bruges udsagn fra interviewet derfor ikke kun som data i sig selv, men også som kommentarer til og uddybninger af besvarelserne i spørgeskemaet. Direkte citater er anført i kursiv. Hvem har svaret på spørgeskemaet? Spørgeskemaer er i oktober sendt til fase 3-studerende fra maj Desuden er spørgeskemaer uddelt på hold 10 på Forskningstræningen København i november samt sendt elektronisk til de foregående 9 hold på Forskningstræningen sammesteds. I runde tal er sammenlagt 110 yngre læger (på fase 3-undervisningen og forskningstræningen) blevet bedt om at besvare spørgeskemaet. Vi har modtaget i alt 57 besvarelser. Vi ved ikke, om respondenterne adskiller sig væsentligt fra ikke-respondenterne mht. deres holdninger og ønsker til at arbejde i almen praksis. Køn og alder I én af besvarelserne var der ikke anført respondentens køn. Af resten var 25 mænd og 31 kvinder. Aldersfordelingen fremgår af figuren nedenfor, hvor det ses, at langt de fleste respondenter er i alderen år. Fordeling på alder Antal Alder Vi skal senere se, hvordan uddannelseslægernes alder kan have betydning for rekruttering af alment praktiserende læger til de sårbare områder.

6 6 Resultater Der ses ingen nævneværdige forskelle på besvarelserne fra fase 3-studerende og fra kursisterne på Forskningstræningen. Der ses heller ingen særlige forskelle på besvarelserne afhængigt af køn og alder. Derfor opgør denne rapportering besvarelserne under ét og med reference til de yngre læger i undersøgelsen. Ansat eller selvstændig? I spørgeskemaet spurgte vi, om de yngre læger ønsker at nedsætte sig som selvstændigt praktiserende, eller om de vil arbejde som ansatte i en almen praksis. Der var en overvejende interesse i at være selvstændigt praktiserende. Kun én har angivet, at han ikke vil være selvstændigt praktiserende (svarene på spørgsmål 3). Som en tilsyneladende modsætning hertil er der 14, som til spørgsmål 4 har svaret, at de ønsker at være ansatte som praktiserende læger. 3. Ønsker du at være selvstændigt praktiserende? Ja 55 Nej 1 Ubesvaret 1 4. Ønsker du at være ansat? Ja 14 Nej 40 Ubesvaret 3 Under gruppeinterviewet gjorde de studerende opmærksom på, at spørgsmålene 3 og 4 i spørgeskemaet var problematisk formulerede. De afspejler den måde, I tænker på, sagde de. Problemet var angiveligt vores bagvedliggende forestilling om, at yngre læger vil praktisere enten som selvstændige eller som ansatte i almen praksis i deres karriere som praktiserende læger. For en del af dem gælder det dog, sagde de, at de gerne i de første år vil være ansat i en praksis, og først senere vil de praktisere som selvstændige. Dette kan forklare de tilsyneladende selvmodsigende og umiddelbart logisk uforenelige svar på spørgsmålene 3 og 4. Enkelte har skrevet et par kommentarer hertil i spørgeskemaet. Fx skriver én: Blanding, kommune betaler lokaler og personale, du får penge for det, du laver, hvormed der lægges op til, at kommunen sikrer rammerne, og at lægen er selvstændigt erhvervsdrivende med sit eget ydernummer. En anden skriver, at hun gerne vil være ansat 1-2 år, før hun bliver selvstændig. I gruppeinterviewet var muligheden for at være ansat og selvstændig på samme tid et stort tema. Flere henviste til mulighederne i visse fylker i Norge, hvor man angiveligt er kommunalt ansat og selvstændigt erhvervsdrivende på samme tid. Én af respondenterne forklarede det på denne måde:

7 7 Dér [i Norge] er man dobbeltansat. Det er en kommune, der driver praksissen, men alt det, du tjener ind, er til dig selv. En anden sagde: Altså, man er ansat hos kommunen, og så har man en kommunal opgave, fx at være skolelæge eller børnelæge. Og så ved siden af er man privat erhvervsdrivende, hvor man så har sine patienter på samme måde som i Danmark. Det er kommunen, der står for lokalerne, som man så lejer sig ind i. Så man har ikke alle de der etableringsomkostninger. Andre foreslog senere i interviewet, at kommuner med sårbare områder skulle stille lokaler og socialrådgiverbistand til rådighed og købe de ledige ydernumre, som de så udlåner til læger, som gerne vil prøve at arbejde i området i en periode, før de eventuelt nedsætter sig permanent. Flere af de interviewede sagde, at de var bange for at hænge på en praksis i år i et område, hvor arbejdsbyrden og arbejdsindholdet måske var udmarvende pga. patientsammensætningen. I stedet ville de gerne kunne være ansat i en periode for at se, om det fungerer for dem i det område. Og hvis ikke, så hænger de ikke på et ydernummer og en klinik, som de har investeret i. De vil gerne have mulighed for uden videre at kunne sige op, aflevere deres ydernummer og nedsætte sig et andet sted. Disse overvejelser gik ikke kun på de sårbare områder, men også udkantsområder (fx Bornholm); et par af de interviewede sagde, at de kun kunne lokkes til øen, hvis de havde mulighed for at arbejde som ansat i en periode. Fx sagde én af dem: Jeg køber mig jo ikke ind i en praksis på Bornholm, for så er jeg stavnsbundet. Men hvis de har ligesom oppe i Thisted, hvor de lavet et kommunalt tror jeg nok lægecenter, ikke, så kan man arbejde der som vikar i en periode måske tegne kontrakt i et år og så kan man måske have fri torsdag eller fredag-lørdag-søndag, eller hver tredje uge eller et eller andet, og så få en lidt højere indtjening pr. patient. Så ville folk være der. Og så kunne det være, at der var nogle, som ville blive rigtigt glade for at være i de der yderområder. Hvilken praksistype vil man helst arbejde i? Spørgsmål 5 i spørgeskemaet spurgte om, hvilken slags praksis de yngre læger helst vil arbejde i. Her taler svarene deres tydelige sprog. I 51 af de 57 besvarelser var svaret flerlægepraksis ; 2 svarede solopraksis (hvoraf den ene endda tilføjede: eller samarbejdspraksis ). Fire angav ved ikke/underordnet. Hvor skal praksis ligge? Hvor vil du foretrække at have din praksis, spurgte vi. Svarfordelingen vises i tabellen nedenfor. En landpraksis står ikke på ønskelisten hos ret mange. Derimod er kategorierne Blandet land/by og Storkøbenhavn de meste populære. Land 3 By 11 Blandet land/by 20 Storkøbenhavn 21 Underordnet 3

8 8 Dette spørgsmål var suppleret med to andre spørgsmål om, hvor den praksis, man vil arbejde i, helst skal ligge geografisk henholdsvis absolut ikke ligge. Der var kun to besvarelser, som antydede, at den geografiske beliggenhed er underordnet: Ikke vigtigt, afhænger af familien og muligheder, hed det i den ene besvarelse, mens den anden med to spørgsmålstegn angav ikke at have særlige præferencer. Alle andre angav stedsangivelser for, hvor praksis sådan nogenlunde eller præcis skal ligge og hvor ikke. Vi skal huske på, at samtlige besvarelser i denne undersøgelse kommer fra uddannelseslæger øst for Storebælt, og kun én angav en ønskeplacering uden for Region Sjælland og Region Hovedstaden (Odense, i øvrigt). Ellers er Nordsjælland, Storkøbenhavn og/eller København, evt. med mere præcise bydelsangivelser, de hyppigst nævnte ønskeområder). Hele 37 skrev disse områder på som steder, de helst ville praktisere (heraf nævnte 14 udtrykkeligt Nordsjælland og 17 Storkøbenhavn). Fem nævnte Sjælland/Region Sjælland som foretrukket geografisk område, mens der også var en række mere specifikke angivelser, fx Midtsjælland, Sydøstsjælland, Fra Holbæk og ind mod København og helst ikke mere sydligt, Holbæk-egnen, Roskilde-egnen, Næstved eller omegn, Køgeområdet, Amager, Falster eller Østlolland.. Mange skrev direkte, at afstanden fra nuværende bolig er vigtig. Én skrev: Tæt på min bopæl, dvs. Storkøbenhavn eller nordlige del af Region Sjælland. En anden skrev: Blandet område i nærheden, dvs. < 45 minutter fra Storkøbenhavn. Hvad angår angivelser af, hvor praksis absolut ikke skal ligge, skriver andre henholdsvis: Alle andre steder end hvor jeg bor (2 besvarelser); Uden for Storkøbenhavn, dvs. mindre end 15 km fra min bopæl, Mere end 40 km fra bopæl ; Mere end 50 km fra min bopæl ; Langt fra min bopæl (København eller måske i fremtiden fx Fredensborg). I øvrigt understregede gruppeinterviewet, at man typisk ønsker at få en praksis, som ligger i nærheden af, hvor man bor nu. Fx havde en af de interviewede denne mening: Der skal være en eller anden pendlergrænse, der hedder for mig i hvert fald en halv time. Der skal ikke være længere, for det er jo ikke altid et 8-16 job, vel. Nogle gange er man der længere, og hvis man så skal nå hjem til sine børn og sport og hvad der ellers er, så skal der ikke være for langt. En anden af de interviewede sagde, at der skal virkelig meget til, før man rykker hele familien op og flytter et andet sted hen. En anden af de yngre læger i gruppeinterviewet fortalte, at hun er født og opvokset på Als, men at hun aldrig kunne drømme om at flytte tilbage og være praktiserende læge på Als, selvom der virkelig er brug for det, altså. Jeg kunne få, hvad jeg ville have. Men sådan er mit liv ikke mere. Og jeg ville ikke trives med at være der. Og desuden har hendes mand et job i Storkøbenhavn, og det ville han ikke kunne få på Als.

9 9 Blandt de steder, hvor man absolut ikke ville have sin kommende praksis, nævnte mange af de 57 respondenter i spørgeskemaet geografiske områder vest for Storebælt. Mange andre refererede tilbage til deres besvarelse i spørgsmål 7 om, hvor praksis helst skulle ligge, ved at nævne, at alt uden for dette foretrukne område var uønsket. Alle andre steder end København, skrev fx én. En anden skrev: Alt andet [er] uinteressant. Andre steder (end det foretrukne) anførte en tredje som det absolut uønskeligt. Dette understreger sammen med ønsket om nærheden til nuværende bolig at der ikke kan forventes nogen stor mobilitet blandt de yngre læger. De er jo også, som vi så ovenfor, i en aldersgruppe, hvor de fleste er satte de har købt hus, har en ægtefælle, som gør karriere i nærheden af bopælen, og har eventuelt børn i institution eller skole, som både de og forældrene ikke frivilligt rejser fra. Der var i besvarelserne i spørgeskemaet andre angivelser af, hvor man absolut ikke vil praktisere. Jylland og Lolland nævntes af flere; randområder og udkantsområder og på en ø nævntes af andre. En enkelt frabad sig Lars tyndskid, som han lakonisk udtrykte det. Én vil ikke til Ishøj, Brøndby, Bornholm, Jylland. Ishøj nævnes også som skræmmescenariet af to andre, hvoraf den ene også nævner Brøndby som uønsket. Et par stykker frabeder sig hårdt belastede områder og sårbare områder. Men også whiskey-bæltet eller meget velhavende områder er uattraktivt for nogle af respondenterne. I det hele taget synes det ud fra besvarelserne i spørgeskemaet og i gruppeinterviewet, at der for mange særligt er ønske om en blandet patientpopulation altså ikke udelukkende sårbare patienter eller ikke udelukkende patienter fra de øverste sociale lag. Hvad betyder noget for valget af geografisk område? I spørgsmål 9 havde vi bedt respondenterne om at markere, hvor væsentligt (på en skala fra 1 til 5) en række forhold er for valget af det geografiske område, hvor praksis helst skal ligge. (Se spørgsmålets formulering i bilag A). I de nedenstående figurer afbildes svarfordelingerne på det enkelte delspørgsmål. Der indgår 54 besvarelser i disse opgørelser. (I tre af de returnerede spørgeskemaer var dette spørgsmål ikke besvaret eller besvaret forkert). Partners jobmulighed Nærhed til familie og venner Antal Antal Væsentlighedsgrad Væsentlighedsgrad

10 10 Godt fagligt miljø Forhåndskendskab til området Antal Antal Væsentlighedsgrad Væsentlighedsgrad Godt kendskab til kollegaer i området Lave etableringsomkostninger Antal Antal Væsentlighedsgrad Væsentlighedsgrad At det ikke er et "sårbart område" Antal Væsentlighedsgrad Sårbart område er et område, hvor befolkningssammensætningen er præget af et stort antal borgere, der har kroniske sygdomme og sværere ved at kommunikere og drage egenomsorg end gennemsnittet. Det drejer sig om marginaliserede borgere, der fx kan være nedslidte, socialt belastede, læse-svage, psykisk syge, have misbrugsproblemer, eller indvandrere med ringe danskkundskaber, eller traumatiserede flygtninge, som evt. samtidig er uden for arbejdsmarkedet og måske uden uddannelse. For at gøre disse figurer og det samlede indtryk mere overskueligt har vi i den næste figur lavet et indeks, hvor de enkelte besvarelser er vægtet og sammenregnet til points. Parameteren med det højeste antal point indikerer dermed, hvilket forhold der i respondentgruppen betragtes som den mest afgørende for valg af det geografiske område, hvor ens kommende praksis skal ligge.

11 11 Partners jobmulighed Nærhed til familie og venner Godt fagligt miljø Forhåndskendskab til området Godt kendskab til kollegaer Lave etableringsomkostninger At det ikke er et "sårbart område" Det ses, at godt kendskab til kollegaerne i den nye praksis samt lave etableringsomkostninger er af mindst vigtighed for valget af geografisk område. Af størst vigtighed er godt fagligt miljø i området samt det familiære og sociale: partners jobmulighed og nærhed til familie og venner. Der var i spørgeskemaet mulighed for at tilføje andre forhold af vigtighed for valg af geografisk område. Under svarmuligheden Andet, nemlig skrev 14 af respondenterne med egne ord, hvad de også betragter som vigtigt (kun få af dem havde dog angivet nogen væsentlighedsgrad). Igen her understreges det familiemæssige og nærheden til praksis. Her er eksempler på svar: Familiehensyn og nærhed til bopæl - 4 børn, der er velintegrerede hvor de bor nu. - Afstand til egen bolig - Skolegang for børnene. - Cykelafstand til nuværende bolig. De fleste af os har jo allerede købt hus, og har børn i skole, når vi bliver færdige som speciallæger. Det er ofte for sent at få os til at flytte. Kendskab i forvejen - Vil gerne købe praksis i det område, hvor jeg har været uddannelseslæge. Ønsker til patientpopulationen - En blanding af sårbare og ressourcestærke (patienter). - En passende sammenhæng mellem sårbare og ikke-sårbare borgere. Det må ikke blive kedeligt. - Et godt blandet klientel, som ikke er for krævende. - Ikke et meget velhavende område. Andet - Socialt miljø i praksis.

12 12 - Samlet pakke: Økonomi, kollegaer, faglighed, familielogistik Vi har allerede ovenfor refereret fra gruppeinterviewet med de yngre læger, og netop dette sidste med familielogistik og en samlet pakke er vigtigt. Det er sagde man ikke en enkelt faktor, der kommer til at afgøre, hvor man finder sin praksis. Hvad betyder noget for valg af den konkrete praksis? Udover valg af geografisk område indeholdt spørgeskemaet også et spørgsmål om, hvilken vigtighed en række nærmere beskrevne forhold har for det fremtidige valg af praksis. Respondenterne skulle også her angive på en skala fra 1 til 5, hvor væsentlige de fandt hver enkelt parameter (1 = helt uvæsentligt; 5 = meget væsentligt). Nedenfor bringes grafiske fremstillinger af svarfordelingen på de forskellige kategorier. Grundlaget for disse fremstillinger er de 53 besvarelser, som havde udfyldt spørgsmål 10. Antal Forudgående kendskab til praksis Væsentlighedsgrad Antal Forudgående kendskab til kollegaer i området Væsentlighedsgrad Antal Praksis er aktiv, fx i organisatorisk arbejde, uddannelse af læger el. 35 forskning Væsentlighedsgrad Antal Fornuftig økonomi / indtjening i praksis Væsentlighedsgrad

13 13 Reduceret goodwill Kun få "sårbare patienter" Antal Antal Væsentlighedsgrad Væsentlighedsgrad Praksis er velindrettet Antal Væsentlighedsgrad Som ovenfor har vi også her lavet en mere oversigtlig fremstilling, hvor de enkelte parametre er sammenlignet med hinanden gennem vægtning af point. Figuren nedenfor indikerer, hvilke forhold ved praksis der tillægges størst betydning. Forudgående kendskab til praksis Forudgående kendskab til kollegaer i området Praksis er aktiv Fornuftig økonomi/indtjening Reduceret goodwill Kun få sårbare ptt Praksis er velindrettet

14 14 Overordnet lægges der mest vægt på en god indtjening, en praksis der er aktiv i fx organisatorisk arbejde, uddannelse af læger og forskning, samt at praksis er velindrettet. Man lægger mindre vægt på at kende de kommende kollegaer i det område, hvor praksis ligger. Respondenterne havde også mulighed for at anføre andre væsentlige forhold for det fremtidige valg af praksis. Elleve respondenter havde brugt denne mulighed og sammenlagt anført 13 tilføjelser. Disse kan kategoriseres i arbejdsmiljø/kollegialitet; a) arbejdsmængde og arbejdsvilkår; b) nærhed til bopæl; c) faglighed. Her gengives eksempler på besvarelser: Arbejdsmiljø/kollegialitet - Godt arbejdsmiljø i praksis. - Egne eller lejede lokaler. Alder på andre kompagnoner. - Godt arbejdsmiljø, lokaler, plads til hjælpepersonale. - Gode kollegaer i praksis. - Gode ekspansionsmuligheder, hvis ønsket Arbejdsmængde - Fornuftig arbejdsbyrde/antal arbejdstimer. - Mulighed for først at starte arbejdsdagen kl Max. ca. 30 timer per uge. Nærhed til bopæl - Nærhed i forhold til bolig, cykelafstand. Faglighed - Godt og veluddannet praksispersonale, dvs. primært sygeplejersker - Muligheder for at sætte sit personlige præg. - Mulighed for nyetablering i sundhedscenter. - At kunne arbejde som læge og ikke som købmand eller skulle være et udvidet socialkontor. Vil man vælge praksis i et sårbart område? Størstedelen af spørgeskemaets 57 respondenter angav (som svar på spørgsmål 11), at de ville være tilbøjelige til at fravælge en praksis i et sårbart område. Kun 8 svarede, at de gerne ville arbejde i et sårbart område. Tre havde sat kryds i både ja- og nej-svar-kategorierne. Både disse og de fleste andre begrundede deres svar. 11. Er du selv tilbøjelig til at fravælge praksis i sårbare områder? Nej 8 Ja 44 Både ja og nej 3 Ubesvaret 1

15 15 Jeg vil ikke fravælge sårbare områder, fordi Begrundelserne for at ville vælge en praksis i et sårbart område kan opdeles i tre kategorier: a) faglige udfordringer; b) beliggenhed; c) kun under visse forudsætninger. Her er et udpluk: Faglige udfordringer - Jeg synes det er udfordrende at arbejde med disse patienter. Har som uddannelseslæge siddet i sådanne områder og trives godt med det. Selvfølgelig er der en grænse, og det optimale ville være en blandet patient-gruppe men gerne med overvægt af socialt dårligt stillede. - [Her dog med et vist forbehold:] Gerne både social og faglig udfordring altså nogle sårbare, men ikke for mange. Gerne en hel del ældre patienter der fejler noget, frem for unge raske. Ikke for mange forbyggende kontakter. Heller ikke for stor koncentration af indvandrere. - Jeg synes det er en spændende patientgruppe at arbejde med, og der kan være fordele hos denne patientgruppe også fx kræver de ikke så meget at de selv får særbehandling. Beliggenhed - Har ikke noget imod de sårbare patienter, såfremt praksis ligger relativt tæt på min bopæl i København. Kun under visse omstændigheder - Vil kun praktisere i sårbare områder, jeg bliver økonomisk kompenseret. - Vil fravælge sårbare områder medmindre evt. ansættelse med høj løn, godt praksispersonale inklusive hjælp fra kommune (socialrådgiver osv.). - Så længe det ikke er for stor en del af ens arbejde, er det en opgave, som vi må påtage os i almen praksis. Jeg vil egentlig hellere betjene de sårbare, og oftest syge borgere, end at viderehenvise Hellerup-fruer til alle mulige unødvendige speciallægeundersøgelser. I gruppeinterviewet var der nogle respondenter, som mente, at hvis man allerede bor i et sårbart område, så kunne man eventuelt godt vælge gerne praktisere der. Fx sagde én: Hvis jeg boede i Glostrup eller i Vallensbæk eller et eller andet andet, så ville der ikke være den modstand for at nedsætte mig i det område. Så tager man de patienter, der er dér. Men nu bor jeg et andet sted. Og derfor overvejer jeg ikke at køre den vej. Jeg vil fravælge sårbare områder, fordi Begrundelserne i respondenternes egne formuleringer for at fravælge sårbare områder kan opdeles i følgende kategorier: a) opslidende arbejde / frygten for udbrændthed (ca. halvdelen af begrundelserne befinder sig i denne kategori); b) dårlig økonomi; c) faglighed; d) manglende opbakning udefra. Her er nogle beskrivelser hentet fra besvarelserne: Opslidende arbejde / Stor arbejdsbyrde / Frygten for udbrændthed - Jeg har prøvet at være uddannelseslæge i en socialt belastet praksis. Så jeg ved, hvilket merarbejde det giver, men især også den psykisk belastning det er at tage patienten med hjem, fordi man gerne vil hjælpe. Hvis man gør det med for mange patienter dagligt, brænder man for hurtig ud som læge, og det påvirker privatlivet.

16 16 - Det vil være udtrættende igennem en binding på 30 år. Fordi der ikke kommer nogen hjælp fra kollegaer. Fordi det har utrolig dårlig PR. Fordi jeg kan få det bedre andre steder og lettere. - Jeg er bange for at blive udbrændt. Der vil i en sådan population være mange kronikere, hvilket i sig selv giver mange kontakter/konsultationer. Hvis kontakterne tillige bliver præget af dårlig kommunikation og nedsat compliance, så kan selv ikke den bedste supervision redde mig fra at bliver sur, gammel og udbrændt før tid. - Patienter med sociale belastninger tager generelt længere tid, især hvis man skal give dem den støtte, som de har behov for, og undgå, at de forsøger at snyde sig til diverse erklæringer. Jeg har arbejdet et ½ år i Ishøj og oplevede flere gange patienter, som forsøgte at lyve sig til fordele, hvilket i længden er belastende for min arbejdsglæde. - Jeg ved erfaringsmæssigt at jeg har tendens til at involvere mig meget i patienterne på godt og ondt. Jeg er derfor opmærksom på ikke at få for stor en andel af sårbare patienter. Jeg vil ikke fra start risikere at drukne. - Mest af alt fordi jeg ikke bor i nærheden af et sårbart område, men jeg har i min uddannelsestid været i den tunge del af Ishøj hos en ret nedslidt/udbrændt tutor. Jeg ved ikke hvordan han var som læge, da han var frisk fra fad, men det var en skræmmende oplevelse at være hos ham. Opholdet var lige ved at få mig til at sadle om, og med billedet af denne udbrændte læge i baghovedet ville jeg nok tænke mig om flere gange før jeg nedsatte mig et lignende sted. Dårlig økonomi - Har ikke min interesse, ej rentabelt. - Det kræver alt for lang tid til hver konsultation og besværliggør arbejdet - desuden er det aflønnet dårligt!! - Fordi jeg ved af erfaring, at for mange belastede patienter i løbet af en dag er for hårdt, hvis man samtidig skal opretholde en rimelig indtjening, dvs. se en om dagen. - Vores overenskomst er ikke indrettet til dette. Jo længere tid en konsultation tager, jo mindre tjener man. Jo flere problemer, jo mere kræver det af lægen både tidsmæssigt og personligt. Det er hårdt at arbejde med mennesker, som man ikke kan gøre så meget for. Hvor tingene ikke rykker. - P.t. ængstelig for manglende kollegaer i området og dermed ekstra stor arbejdsbelastning og mindre indtjening pr. arbejdstime. Faglighed: Vil være læge, ikke socialrådgiver - Det er helt fint, at der er sårbare patienter i praksis, men det er hårdt, hvis hele din dag bliver præget af attestarbejde/socialmedicinsk arbejde eller tolkesamtaler. - Ressourcesvage/ skrøbelige har flere tilfælde af non-disease. Det er langt mere fagligt interessant at tage sig af reelle fysiologiske sygdomme. Hvor er det frygteligt at skulle svare dette, men det er jo derfor at I spørger. - Hvis andelen af sårbare bliver for stor. Jeg vil gerne have syge mennesker i praksis, men en eventuel kompensation i forhold til at sårbare tager mere tid vil have indflydelse på mit valg. Socialrådgiver som konsulent i praksis. - For meget af min arbejdstid bliver domineret af ikke-sundhedsrelaterede problemer. - Tit er det socialmedicin vil helst være alment praktiserende læge.

17 17 Manglende opbakning udefra - Fordi samarbejdet med Regionen ikke på nogen måde gør det lettere for én at køre sådan en praksis. Der loves meget aflastning, men i realiteten glemmes dette hurtigt fra regionens side så man står alene med en enorm arbejdsbyrde uden mulighed for anden hjælp end hvad man selv kan stable på benene. Måske kan man ikke engang ansætte det personale der skal til for at hjælpe fordi man ikke har faciliteterne eller pladsen til det, så det synes at være et Sisyfosarbejde. Ville være bange for at blive stressramt og udbrændt på under et år. Har selv ligget i forhandlinger med Regionen om en såkaldt "sårbar" praksis men følte at der blev kørt en del rundt med mig og at regionspersonalet reelt ikke aner, hvordan vores arbejdsdag er skruet sammen. Så jeg sprang fra. - Fordi ofte besværligt/dårligt samarbejde/sparring med kommuner/psykiatri og andre væsentlige instanser. Nogle af respondenterne skriver også et par forklaringer til, hvorfor mange af de yngre læger ikke gider arbejde i sårbare områder. Fx: - Hvis nu udbuddet af praksisser til os kommende læger var lige så elendigt som for 30 år siden, var det jo ikke et relevant spørgsmål. I dag kan vi jo tillade os at vælge og vrage. Og i sådan en for os favorabel situation vil vi jo selvfølgelig vælge det laveste gærde, at skulle springe over. Dette synspunkt blev også fremhævet af et par af de yngre læger i gruppeinterviewet. Hvad kan fremme yngre lægers lyst til at nedsætte sig i praksis i sårbare områder? Spørgsmål 12 i spørgeskemaet hed: Hvilke incitamenter tror du generelt vil fremme lægers interesse for at nedsætte sig i en lægepraksis i de omtalte sårbare områder, hvor der er eller kan komme ubesat almen praksis kapacitet? Respondenterne blev igen bedt om på en skala fra 1 til 5 at angive, hvor væsentlige de opfatter en række anførte incitamenter. I forbindelse med sammenligningen af figurerne nedenfor skal det bemærkes, at 53 respondenter besvarede de to første, 52 det tredje spørgsmål om vigtigheden af konsulentbistand, og kun 48 spørgsmålet om målrettet supervision. Særlige etableringstilskud Løntilskud til ekstra personale Antal Antal Væsentlighedsgrad Væsentlighedsgrad

18 18 Tilbud om faglig konsulentbistand til praksis i varetagelsen af vanskelige 35 patienter 35 Målrettede supervisions- og efteruddannelsestilbud Antal Antal Væsentlighedsgrad Væsentlighedsgrad På svarfordelingen kan man se, at målrettede supervisions- og efteruddannelsestilbud betragtes som mindst væsentligt af de 4 foreslåede incitamenter (der er en mere jævn fordeling på svarkategorierne 1-5 og ikke nogen markant overvægt på 5 eren). Respondenterne kunne også selv i besvarelsen nævne incitamenter, som de mente kan fremme yngre lægers tilbøjelighed til at arbejde i en praksis i et sårbart område. 30 af de 57 benyttede sig af denne mulighed. Næsten alle svar kan indpasses under fire overskrifter, nemlig kollegaer; kommunalt medspil; patientsammensætning og arbejdstid; økonomi. Her er eksempler på, hvad de har anført med egne ord inden for disse kategorier: Kollegaer - At der er nok kollegaer i området. - Kolleger (både i fagligt og socialt øjemed). - Godt kollegialt netværk. - Kollegial sparring. Kommunalt medspil - Kommunen stiller lokaler til rådighed. - Gode billige lokaler med meget plads. - Godt kommunalt samarbejde. - Bistand fra socialrådgiver, konsulent. - Gode lokaler, billigt til leje. - Tilknyttet socialrådgiver. - Sociale tiltag og problemer løses andetsteds end hos praktiserende læge, inkl. mindre attestarbejde. - Store praksis med fællesskab og let kontakt til kommune/psykiatri/sociale instanser. - Jeg har selv erfaring for, at kommunal hjælp til problempatienter er enormt aflastende. Eksempelvis Rygcentret på Hans Knudsens plads. Hjælper med mange af de umulige, uspecifikke rygpatienter. Desuden effektiv hjælp ved sociale/arbejdsmæssige problemstillinger, sådan at de ikke havner på vores bord. Vi vil helst behandle patienter, og ikke være socialrådgivere. Et velfungerende ambulant psykiatri-tilbud er også vigtigt, ex. for torturofre eller depressive.

19 19 Patienter og arbejdstid - Mulighed for begrænset patientantal. - Sikkerhed for ikke at skulle tage flere patienter end ønsket. - Maks. antal tunge patienter tilknyttet - Færre patienter per praksis. - Reduceret arbejdstid. - Nedsat tid med mulighed for andre aktiviteter (forskning, undervisning). Økonomi - Ekstra honorar - Højere løn. - Vedvarende højere lønsats. - Generelt løntilskud. - Tillægsydelser målrettet til sårbare. - Økonomi er vigtigt, men jeg tror at aflastning af de tunge patienter er vigtigere. - Lønkompensation. - Særlige (ekstra) ydelser/tid. - Som udgangspunkt har det ikke min interesse. Jeg tænker nu højt: Måske, hvis lønnen er dobbelt op, arbejdsugen kortere end vanligt og ekstra tid til patienterne. Nej, det holder ikke, for så vil jeg ikke være tro mod mig selv. Jeg tror ikke, jeg vil kunne finde min arbejdsglæde i sårbare områder. Jeg vil tro, at de læger som vil arbejde i sårbare områder skal have særinteresse for det. Giv dem hvad det kræver af ekstra økonomi, tilbud om uddannelse og konsulenter osv. - Jeg tror man skal være vokset op i området eller være en særlig ildsjæl. Jeg tror ikke økonomien reelt har den store rolle. Praksis i disse områder er i forvejen billige i goodwill, og jeg er lidt bange for at man tiltrækker den forkerte slags læger hvis det er læger der tænker økonomi frem for en særlig socialmedicinsk tilgang/tænkning. I gruppeinterviewet med de yngre læger ved afslutningen af fase-3 uddannelsen var det særligt økonomien, der blev drøftet i relation til at nedsætte sig i sårbare områder. På den ene side blev det understreget, at økonomien ikke spiller nogen rolle det er alt det andet, der kan afgøre, hvor man nedsætter sig, sagde man. Men på den anden side spiller økonomien alligevel en rolle, idet nogle af de interviewede sagde, at de gerne ville arbejde i udkantsområder, hvis de fik gunstige arbejdsvilkår, dvs. nedsat arbejdstid uden tilsvarende indtjeningsreduktion. Fx sagde én af dem: Så helt konkret kunne jeg godt finde på at sidde på Bornholm resten af mit liv, hvis det kun er 14 dage om måneden. Fordi Jeg skal kompenseres, og så skal jeg have samme løn, som hvis det var en måned. Fordi at jeg skal hjem og så kompensere for, at jeg er væk indimellem. Det ville være perfekt for mig. Arbejde meget i 14 dage. Også med vagtlægedækning. Og så være hjemme 14 dage. Sådan foretrækker jeg at arbejde på. Flere andre sagde, at det ikke lader sig gøre at kompensere for de ulemper, der er forbundet med at arbejde i et sårbart område. Fx sagde én:

20 20 Jeg tror også, at der er mange ting, der spiller ind. Jeg arbejder i et sådant [sårbart] område i øjeblikket. Og det er sådan meget langt fra, hvad jeg kunne tænke mig. Det er ligegyldigt, hvad jeg blev kompenseret med. Så ville jeg aldrig være i det område. Men jeg kunne godt finde på at tage ud på landet, fx, fordi det er det jeg kender. Jeg tror, at det er nogle helt andre personlige ting, der spiller ind, for, hvor man kunne lave kompromiserne, ikke. Det er meget komplekst. Derudover kom også spørgsmålet om lægefagligt kontra socialfagligt arbejde op i gruppeinterviewet. Flere af dem, der ytrede sig, sagde med megen vægt, at de jo netop ikke havde uddannet sig til læge for at skulle udføre socialarbejde. Og igen her blev økonomi bragt på bane. Sårbare patienter begrænser indtjeningen, mener man. Og det skal der kompenseres for: Jamen, jeg synes, at man sidder alt, alt for meget med rent socialrådgiverarbejde, og man er i klemme med patienterne, som af den ene eller anden grund har det dårligt psykisk eller/og er somatiserende. Og så sidder man og er i klemme mellem kommunen og patienten Det tager meget lang tid. Og så skal der være på en eller anden måde noget kompensation ved at etablere sig. For der er også en opdragende rolle i det her. Så det tager et par år længere at få hjulene op at køre sådan et sted. En anden fortæller umiddelbart herefter, at det er svært at se, hvordan økonomisk kompensation skal løse de egentlige problemer ved at praktisere i et sårbart område: Jeg sidder i en praksis i Brøndby. Er i øvrigt opvokset i Albertslund (begge i øvrigt sårbare områder). Jeg kan mærke, at det er ikke sådan et sted, jeg skal sidde. Og jeg ved ikke, hvordan de skal kompensere mig. Fordi jeg er uddannet læge. Og det er det, jeg gerne vil være. Hvis jeg skal være socialarbejder i et eller andet omfang, så vil jeg godt selv have lov at bestemme det. Hvornår det skal være. Og hvordan det skal være. Og der må jeg bare sige, at der er simpelthen for meget af min arbejdstid nu, som går med noget, en klubmedarbejder eller en socialrådgiver eller nogle andre skulle tage sig af. Det er også et spørgsmål om, hvor meget af mit arbejdsliv, der går med at skrive attester for kommunen på sociale sager, hvor jeg sidder og tænker: Hvorfor er det egentlig, at jeg behøver at sætte mig ind i det her? Jeg er læge. Jeg er ikke socialrådgiver. Og der vil jeg gerne hjælpe patienterne, men der er også en eller anden træthedsgrænse, hvor man må sige, at nu bliver det rigeligt. Nu er det nok. Der var flere af de yngre læger i interviewet, som forklarede, at situationen er unik på den måde, at der er lægemangel, og at det gør det muligt at stille krav og i øvrigt have muligheder, som tidligere generationer ikke tilsvarende har haft. Derfor er vi også lidt forkælede, for vi kan vælge. Og hvis du kan vælge mellem x antal kr., hvor det er nemt at tjene dem, og hvor du kan med god samvittighed gå hjem kl. 4, og x antal

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

FYAM s medlemsundersøgelse 2016

FYAM s medlemsundersøgelse 2016 FYAM s medlemsundersøgelse 2016 Forum for Yngre almenmedicinere (FYAM) er en del af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og således en videnskabelig almenmedicinsk forening for de yngre læger, som er

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

De klassiske medarbejdere

De klassiske medarbejdere De klassiske medarbejdere Rollespil 1: Servicecenterleder Lise Larsen Du sidder i virksomhedens servicecenter hvor I bl.a. skal holde styr på en masse aftaler, og det er efterhånden ved et være et mareridt.

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende

DANSKE PATIENTER. Børn som pårørende. Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende DANSKE PATIENTER Børn som pårørende Undersøgelse blandt Danske Patienters medlemsforeninger vedrørende børn som pårørende Børn som pårørende Baggrund Hvert år oplever 82.000 danske børn, at deres mor eller

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Den nye læge har en drøm: I Tingbjerg skal de leve lige så længe som alle andre i Danmark

Den nye læge har en drøm: I Tingbjerg skal de leve lige så længe som alle andre i Danmark Økonomi - Økonomiforvaltning Også i: B.dk 11-05-2017 Den nye læge har en drøm: I Tingbjerg skal de leve lige så længe som alle andre i Danmark Berlingske,, 12. maj 2017, Sektion 1 (1. Sektion),, Side 4

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Selvstændige udenfor overenskomst

Selvstændige udenfor overenskomst Selvstændige udenfor overenskomst Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 200 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet 32 besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere