Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen"

Transkript

1 Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1

2 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet Censorallokering Indberetninger fra censorer om væsentlige problemer på uddannelserne Høringer Censoruddannelse Møder.9 3. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og Censorformandskabet Grundlaget for eksamen Fagligt niveau Klager og ankesager Årets temaer Evaluering af skabelonen Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne Bilag Bilag

3 Beretning fra Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Resume og anbefalinger Sammenfattende kan det konkluderes, at censorrapporterne ikke har generelle kritiske bemærkninger til Sygeplejerskeuddannelsens kvalitet og afviklingen af de eksterne prøver. Det vurderes, at det faglige niveau i Sygeplejerskeuddannelsen er meget tilfredsstillende. Censorerne har få kritiske bemærkninger, som kan relateres til en enkeltstående eksaminatorer og studerende. Censorformandskabet har gennem året været involveret i forskellige problemstillinger, som i samarbejde med uddannelsernes lederrepræsentanter er løst tilfredsstillende. Censorrapporterne indikerer, at de enkelte uddannelsesinstitutioner har administrative og servicefunktioner, som i enkelte situationer ikke fungerer tilfredsstillende. Censorformandskabet påpeger løbende disse problemstillinger. Censorformandskabet anbefaler, at uddannelsesinstitutionerne udarbejder censorkontrakter. Flere censorer påpeger, at den eksterne prøve efter modul 3 fungerer mindre tilfredsstillende på få uddannelsesinstitutioner. De studerende kan ikke dokumentere dybdegående viden fra sygepleje, anatomi, fysiologi, genetik, sygdomslære og ernæring på 8 eller 10 sider. Genetik er i flere prøver fraværende i de studerendes skriftlige besvarelser. Censorformandskabet anbefaler, at prøvens sideantal udvides eller prøven omdannes til en kombination mellem et skriftligt oplæg og et mundtligt forsvar. Desuden anbefales det, at der indføres en obligatorisk studieaktivitet i genetik, således at det sikres, at de studerende har relevante forudsætninger indenfor området. Formodning om eksamenssnyd giver anledning til en del henvendelser til Censorformandskabet. Det anbefales at Ministeriet udformer en politik på området, at uddannelsesinstitutionerne systematisk informerer de studerende om eksamenssnyd og konsekvenserne af at snyde. Gruppeeksamen med flere end 3-4 gruppemedlemmer, er en stor udfordring for både stærke og svage studerende, eksaminatorer og censorer. Censorformandskabet anbefaler, at uddannelsesinstitutionerne indarbejder i deres prøvekriterier, at en gruppestørrelse max. må være på 4 studerende. Skriftlige opgaver på 10 sider, forberedelse af casemateriale eller andet prøvemateriale, forberedelse af kriterier, modulbeskrivelse og telefonisk votering, udløser honorar for én time. Det anbefales, at honoraret forhøjes, da ingen kan løse den opgave tilfredsstillende på denne timenorm. Afslutningsvis anbefales det, at de studerende underskriver, at de er bekendt med deres karakterer fra mundtlig eksamen. 3

4 1. Indledning Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen vil med denne beretning give Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, censorerne og uddannelsesinstitutionerne en orientering om og status på de aktiviteter, som Censorformandskabet har været involveret i, i censureringsåret fra 1. august 2012 til 31. juli Baggrunden for beretningen er censorernes rapporter, Censorformandskabets aktiviteter og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers krav til censorformandskabernes årsberetninger. Censorformandskabet vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til censorerne, uddannelseslederne, censorformandskaberne i de mellemlange videregående uddannelser, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og øvrige samarbejdspartnere for et godt samarbejde. Censorformandskabet består af en censorformand og en censornæstformand, der er valgt blandt censorerne for perioden Desuden har Censorformandskabet tilknyttet en sekretær. Censorformand for Sygeplejerskeuddannelsen Steen Hundborg Nordstjernen Randers NV Tlf.: Mail: Arbejde: Lektor, cand.cur. VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Jens Otto Kraghs Plads Randers C Tlf.: Censornæstformand Lone Sandahl Strandvænget Højslev Tlf.: Mail: Arbejde: Chefsygeplejerske, cand.cur., MPA Sygehus Thy-Mors Højtoftevej 2 Postboks Thisted Tlf.: Sekretær Karina Gram 4

5 Professionshøjskolernes Censorsekretariat Lembckesvej Haderslev Tlf.: Mail: 5

6 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning: Der er 361 censorer i censorkorpset, hvoraf 182 (50,4%) kommer fra Professionshøjskolerne, og 179 (49,6%) kommer fra aftagerområdet, som typisk er uddannelsesansvarlige sygeplejersker, ledere fra både primær- og sekundærsektoren, konsulenter, ph.d.-studerende m.m. Censorkorpset opfylder dermed kravet om, at mindst en tredjedel af censorerne skal have deres hovedbeskæftigelse uden for uddannelsesinstitutionerne. Det er Censorformandskabets indtryk, at de 361 censorer er tilstrækkelig til at dække censureringsbehovet. I forbindelse med at en uddannelsesinstitution havde glemt at bestille censorer og i et enkelt tilfælde med akut sygdom hos en censor, har det været nødvendigt at ad hoc beskikke 4 censorer, således at de studerende kunne komme til eksamen på de planlagte tidspunkter. Censorformandskabet har ikke modtaget henvendelser om problemer med at dække censureringen. Censorformandskabet følger løbende behovet for censordækning, specielt set i lyset af, at der i moduluddannelsen er 5 eksterne prøver. Der er 25 mænd i censorkorpset, som svarer til 6,9%, og 336 kvinder. Censorkorpset har ikke en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige censorer, men pæn repræsentation af mandlige censorer i forhold til, at den danske sygeplejerskebestand består af 3,5% mandlige sygeplejersker. Der er i øjeblikket ikke tilknyttet udenlandske censorer til korpset, dette til trods for at Censorformandskabet har besøgt en norsk sygeplejeskole med henblik på at rekruttere nogle få norske censorer til censorarbejdet. Rekrutteringsarbejdet resulterede i én ansøger, som ikke var kvalificeret. Censorformandskabet vil fortsætte rekrutteringen af udenlandske censorer. Aldersfordelingen i censorkorpset er: Under 30 år: 1 censor år: 26 censorer år: 82 censorer år: 184 censorer år: 67 censorer Over 70: 1 censor Der er i Sygeplejerskeuddannelsen afholdt prøver med ekstern censur. Der er studerende, som har været til prøver med ekstern censur. Antallet af studerende som har været til interne prøver er ikke Censorformandskabet bekendt. Afstand til eksaminationssted på allokeringer til mundtlige prøver: Afstand Antal % ,8% ,1% ,3% ,7% ,0% ,7% ,6% 6

7 Total ,0% Antal allokeringer pr. censor: Allokeringer Antal % ,5% ,2% ,5% ,0% ,5% ,2% Total ,0% 2. Årets arbejde i Censorformandskabet 2.1 Censorallokering Allokering af censorer varetages af Professionshøjskolernes Censorsekretariat. To censorer forespørges om en aktuel prøve, hovedparten af prøverne afsættes ved den første mailkontakt mellem sekretariat og censor. Såfremt prøven ikke afsættes udsendes mailen til en større gruppe af censorer. Der er aftalt, at uddannelsesinstitutionerne må forespørge en censor om en omprøve, såfremt censor har været til den ordinære prøve. Allokeringsarbejdet forløber professionelt og generelt uproblematisk. Censorformanden er altid involveret i allokeringsspørgsmål, som ikke forløber efter aftalerne, eksempelvis når uddannelsesinstitutioner selv har taget kontakt til bestemte censorer. Forespørgselsrutinen: Når Censorsekretariatet modtager en censorbestilling, findes der potentielle censorer efter følgende kriterier: Censorerne skal være beskikket i prøvens kvalifikation. Censorerne må ikke være ansat i det UC, der afholder prøven. Censorerne må ikke have været bedømmere sammen med eksaminator(erne) indenfor de sidste 2 år. Censorerne, der er allokeret til anden mundtlig eller klinisk prøve på samme prøvedato/-datoer, vil ikke modtage en forespørgsel. Når censorer, der potentielt kan bruges, udsendes forespørgsler efter følgende kriterier: Hvor mange studerende censorerne har censureret indenfor de sidste 12 måneder. 7

8 Censorernes afstand i fugleflugtslinje fra bopæl til eksamenssted. Antallet af censorer, der bliver forespurgt pr. dag pr. prøve, er som hovedregel 2 censorer, men hvis der er kort tid indtil, at prøven skal afholdes, sættes dette antal op. Allokeringsrutinen: De censorer, der accepterer forespørgslen, deltager i en udvælgelsesprocedure den efterfølgende dag. Systemet allokerer den censor, der har censureret færrest eksaminander indenfor de sidste 12 måneder. Er der to censorer, der har lige mange eksaminander, vælges der på grundlag af afstand. Den censor, som allokeres til prøven, får en allokeringsmail dagen efter accepten. Hvis censor ikke får allokeringsmail dagen efter accepten, er prøven allokeret til anden side. 2.2 Indberetninger fra censorer om væsentlige problemer på uddannelserne Censorerne har i det forgangne år ikke foretaget indberetninger jf. 30 i BEK nr Tre problemstillinger har været drøftet som genstande for indberetning. For det første har seks censorer dog påpeget, at formodning om eksamenssnyd ikke har været håndteret professionelt på et par uddannelsesinstitutioner. Censorformandskabet har været i dialog med de pågældende uddannelsesinstitutioner, som efterfølgende har drøftet de konkrete problemstillinger og har udarbejdet procedurer for håndtering af formodning om eksamenssnyd. Flere censorer har såvel skriftligt som mundtligt, gennem en årrække, påpeget, at en uddannelsesinstitution udleverer såkaldte temaområder til studerende, inden de skal til deres afsluttende eksamen - BA eksamen. Til den mundtlige eksamen har de studerende efterfølgende fremlagt svar på temaområderne, i nogle eksamenssituationer har eksaminator stort set ikke stillet supplerende og uddybende spørgsmål. Censorerne har påpeget, at denne praksis ikke er i overensstemmelse med formålet med eksamen, hvilket i flere omgange er forelagt uddannelsesinstitutionens ledelse. Uddannelsesinstitutionen har netop ændret deres praksis, således at BA eksamen er i overensstemmelse med praksis på de øvrige uddannelsesinstitutioner. Flere censorer har påpeget, at honoreringen af skiftlige opgaver på 10 sider er helt uacceptabel, hvorfor de ønsker at undlade bedømmelsen af de tilsendte opgaver. Censorerne har i alle tilfælde bedømt opgaverne, men fremadrettet vil der være opgaver, som ikke kan bedømmes, da opgavernes omfang og ledsaget materiale ikke kan bedømmes og voteres på en time. Ledernetværket og DSR er informeret om problemstillingen. 2.3 Høringer Censorformandskabet har ikke udarbejdet høringssvar i indeværende censureringsår. 8

9 2.4 Censoruddannelse Censorformandskabet har i samarbejde med censorformandskaberne for Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeut-, Jordemoder-, Lærer-, Pædagog-, Radiograf-, Socialrådgiver-, Tekstildesign, -håndværk og formidling og professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed ansøgt om økonomiske midler til et projekt, hvis formål er at udvikle et e-learningsmodul for censorer i området (bilag 1). Ansøgningen er fremsendt til Professionshøjskolernes Rektorkollegium den 8. januar 2013, i skrivende stund foreligger der ikke svar. 2.5 Møder Censorformandskabet deltager i en række interne og eksterne møder samt andre aktiviteter. I det følgende beskrives nogle af de væsentligste af Censorformandskabets mødeaktiviteter mv.: Interne møder: Censorformandskabet har afholdt 6 interne møder i perioden. Mødefrekvensen har været påvirket af arbejdsopgaver, sagsbehandling, forespørgsler, økonomi, udviklingsopgaver m.m. Møder med censorerne: Censorformandskabet har afholdt ekstra dialogmøder i efteråret 2012 med censorerne, da en del censorer har udtrykt utilfredshed med samarbejdet med Professionshøjskolernes Censorsekretariat, som Censorformandskabet indgik samarbejde med pr. 1. september Censorformandskabet ønskede en uddybning af kritikpunkterne og dialog med henblik på udvikling af samarbejdet. Konklusionen blev, at censorerne er tilfredse med samarbejdet, efter at tidligere kritikpunkter er blevet afhjulpet. Censorformandskabet følger tilfredshedsgraden af samarbejdet ved løbende at spørge ind til det i censorrapporterne. Referat fra møderne (bilag 2). Møde med DSR: Censorformandskabet har i december 2012 deltaget i et møde med Dansk Sygeplejeråd. På mødet blev der blandt andet drøftet kvalitet i censureringen og honoreringsproblemerne, Censorformandskabets synlighed blandt DSR s medlemmer samt om DSR kunne lade sig inspirere af Sundhedsstyrelsens dokument om lægeroller ved måske at lave et lignende dokument om sygeplejerskeroller. 9

10 Møder i Styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat (PC): Censorformanden har deltaget i to styregruppemøder i PC, hvor repræsentanter fra Ledernetværkene og Censorformandskaberne deltog. På møderne blev der bl.a. drøftet implementering af uddannelser i PC, systemudvikling, censoruddannelse, E- learning system for censorer, censorformandskabernes brug af lokaliteter på professionshøjskolerne, rekruttering af internationale censorer, elektronisk platform til aflevering af opgaver og økonomi. Møder med øvrige censorformandskaber i MVU erne: Censorformandskabet har deltaget i et møde med de øvrige censorformandskaber i de mellemlange videregående uddannelser. Mødets fokus var fælles censorsekretariat, e- learning-projekt og udvikling af møderne med Ministeriet. Møder i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: Censorformandskabet har deltaget i et heldagsmøde i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, hvor årsberetninger generelt og årets tema, om tværfaglighed og internationalisering, blev drøftet og introduceret. Censorformandskabet har løbende haft kontakt til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers sagsbehandlere og jurister med henblik på afklaring af aktuelle problemstillinger i relation til censur og anden sagsbehandling. Samarbejdet har været upåklageligt. Det er Censorformandskabets opfattelse, at alle mødeaktiviteter er til glæde og gavn for Censorformandskabets virke. 3. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og Censorformandskabet Censorformandskabet afholder to årlige møder med Udvalget for ressource og personaleforhold fra Ledernetværket ved Sygeplejerskeuddannelsen. Udvalget består af seks lederrepræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen, som sammen med censorformanden og censornæstformanden afholder møderne i marts og september. Desuden har Censorformandskabet løbende kontakt med stort set alle uddannelsesledere om specifikke forhold, som relaterer sig til deres uddannelsesinstitution. På fællesmøderne blev bl.a. drøftet: 1. Allokeringsprocedurer, nærhedsprincippet og spredningsprincippet, da det nye system har givet udfordringer i opstarten, men det er indtrykket, at det nu fungerer. 2. Eksamenssnyd, udfordringer og håndtering, og det hilses velkommen, hvis Ministeriet vil fastlægge en politik. 3. Inddragelse af internationale censorer, status og udfordringer. 10

11 4. I forbindelse med implementering af Eksamensbekendtgørelsen har tre uddannelsesinstitutioner ikke ment, at de studerende skal opgive individuelle andele i skriftligt fremstillede gruppeprodukter, hvilket har givet anledning til usikkerhed. Den korrekte praksis er nu indarbejdet i alle uddannelsesinstitutioners prøvekriterier. 5. Næste censorbeskikkelsesrunde blev drøftet med afsæt i kriterier for censorbeskikkelse. Det blev drøftet, at 25% af censorerne skal udskiftes, hvad skal være kriterierne for dette? Muligheder kan være, at man har været med længe eller andre kvalifikationer. Det drøftedes kort, om man skal være lektor for at blive censor. Desuden bedømmer aftagerne ofte i forhold til indhold, hvor institutionen ofte er mere metodisk orienteret. Særligt nye censorer kan have svært ved at finde ind til niveau. Der kan være forskel på kandidat og master i forhold til metode-/forskningsindsigt. Bredde i censorkorpset er vigtigt i forhold til medlemmerne, men vigtigt at afspejle prøvernes indhold, hvor sygepleje fylder mest. Dvs. ikke alt for specialiseret, men mulighed for at tænke sygepleje mere bredt, med mulighed for at inddrage andre fagområder også. Det drøftedes, om strategien med 50% PhD i 2020 skal afspejles i censorkorpset fremover. Efter reglerne skal 1/3 af korpset være aftagercensorer, aktuelt er fordelingen ca. 50/50. Det kan skyldes, at det med den modulopbyggede uddannelse kan være svært for underviserne at afsætte tid til at fungere som censor. Geografi bør også være et kriterium. 6. Desuden blev Censorformandskabets økonomi drøftet. 4. Grundlaget for eksamen Grundlaget for vurdering af eksamen beror på grundig og systematisk gennemgang af censorrapporter. Censorernes data i relation til prøveformer er anført under punkt Fagligt niveau Gennemgangen af censorrapporterne afslører, at det faglige niveau generelt er tilfredsstillende til meget tilfredsstillende i forhold til målbeskrivelserne. 5 bemærkninger har omhandlet det konkrete faglige niveau. Censorformandskabets opfattelse er, at disse få bemærkninger af faglig karakter i to situationer kan relateres til eksaminator, og i tre situationer kan relateres til de studerendes faglige niveau. De få bemærkninger giver ikke anledning til yderligere bemærkninger eller handlinger, end at uddannelsens ledere er opmærksomme på problemerne. Flere censorer har dog bemærkninger til afviklingen af to eksterne prøver, som kommer til at påvirke det faglige niveau. Der er flest bemærkninger til den eksterne prøve efter Modul 3, som består af fagene ernæring, sygepleje, anatomi og fysiologi, genetik samt sygdomslære, er problematisk på flere uddannelsesinstitutioner, specielt hvor prøvegrundlaget er blevet reduceret til en 8-10 siders skriftlig opgave uden mundtlig forsvar. De studerende skal anvende en bestemt metode, eksempelvis sygeplejeprocessen, som også skal introduceres på en i forvejen meget sparsom plads. Det bevirker, at de studerende ikke bliver afprøvet i alle fagområder, dels er de 11

12 studerendes prøvemateriale ikke konstrueret til at give dem mulighed for at inddrage alle fagområder, og endelig er en 8 siders skriftlig opgave ikke tilstrækkelig til at give en tilstrækkelig dybde indenfor fagområderne. Censorformandskabet anbefaler, at der indføres en fastlagt studieaktivitet i genetik, da det ofte viser sig, at genetikområdet ofte er svært at integrere i prøvematerialet. Desuden anbefales det, at rene skriftlige opgaver har et omfang på sider, eller 8 sider når det er en kombination mellem skriftlige opgaver og mundtlige forsvar således at de studerende eksamineres dybdegående på alle uddannelsesinstitutioner. Lignende problematikker findes i relation til den eksterne prøve efter modul 7, men i mindre grad, hvor sammenhængen imellem sygepleje, pædagogik, psykologi og kommunikationsdelen og farmakologi er vanskelig at få til at fungere i praksis. Censorformandskabet anbefaler en kombination af skriftlig og mundtlig afprøvning. Hovedparten af bemærkningerne fra censorrapporterne kan rubriceres som administrative og servicebemærkninger. I det følgende fremstilles nogle eksempler: Det vil være rart at blive oplyst om begrundelse for forlænget tid til mundtlig prøve Prøvekriterierne var ikke opdateret, men efter en mundtlig præcisering forud for eksaminationerne voldte det ikke problemer De fysiske rammer var utilfredsstillende, idet det var et grupperum med dårlig ventilation og af en størrelse, hvor det ikke vil være muligt at have eventuelle tilhørere med. For mange timer (kl ) i et sådant rum for censor og eksaminator. Det kan være svært at vurdere de enkelte studerende under en gruppeeksamen med seks medlemmer. Især når der er stor forskel på niveauet blandt gruppens medlemmer. Der burde være et max. Antal på gruppemedlemmer Det bør overvejes om gruppeeksamen mundlig, bør begrænses til max 3 deltagere - ikke mindst af hensyn til de studerende, da det kan være vanskeligt at holde koncentrationen - og at den "stærke" studerende giver plads til svagere studerende - og måske derved selv opnår en lavere karakter Har et generelt ønske om klarhed på i hvor stor omfang der skal fremgå individuelle dele i en gruppefremstillet opgave. Nogen opgaver er det kun analyse der deles op, andre er det flere afsnit Hos en enkelt studerende var jeg i tvivl om hele opgaven var skrevet af en og samme person Fantastisk at møde en velfungerende gruppe studerende, hvor en af de studerende delvist har deltaget i arbejdet vha skypeforbindelse fra Vietnam. Jeg synes, det er meget fremtidsrettet og udviklingsorienteret at skolen støtter de studerende i at anvende teknologier på den måde i deres uddannelse Der er ikke sammenhæng mellem det reelle timeforbrug og timenormen, slet slet ikke på XXX, i relation til modul 3 prøven 12

13 Hovedparten af bemærkningerne er enkeltstående. I relation til afvikling af gruppeeksamen, er der flere kommentarer som går på, at gruppestørrelsen bør være max. 4 medlemmer, som Censorformand tidligere har tilrådet. Det er Censorformandskabets klare opfattelse, at uddannelsen matcher behovene på arbejdsmarkedet og at de nyuddannede sygeplejersker har relevante forudsætninger for videreuddannelse. 5. Klager og ankesager Censorformandskabet kender ikke omfanget af klagesager på Sygeplejerskeuddannelsen, da sagsbehandlingen varetages på den enkelte uddannelsesinstitution. I perioden har Censorformandskabet varetaget sagsbehandlingen af to ankesager: Den første sag omhandler afslag på en klageafgørelse, som tilbageviser, at studerende X har modtaget karakteren 12 ved den eksterne prøve i modul 10 i januar Det fremgår af karakterlisten, at klager har modtaget karakteren 10. Klager argumenterer for at have modtaget karakteren 12 ved den eksterne prøve. Der fremsættes flere argumenter, som indikerer, at der er afgivet karakteren 12. Der er således ikke overensstemmelse mellem karakterlisten og klagers erindringer. Censor og eksaminator bliver efterfølgende bedt om en redegørelse til sagen jf. BEK nr 714 af 27/06/ , stk. 2. Censors og eksaminators redegørelser giver ikke et sikkert svar på, at klager har modtaget karakteren 12. Det fremgår således ikke af sagsakterne, at der er dokumentation for, at der er afgivet karakteren 12. Ankenævnet har derfor vurderet, at prøveforløbet ikke er gennemført i overensstemmelse med BEK nr 714 af 27/06/ , stk. 2, idet censor og eksaminator ikke har kunnet medvirke til rekonstruktion af den afgivne karakter. Sagsfremstillingen har ikke kunnet dokumentere den afgivne bedømmelse, hvorfor klager skal tilbydes omprøve ved nye bedømmere jf. 48 i BEK nr 714 af 27/06/2012. Der initieres en drøftelse med Ledernetværket i Sygeplejerskeuddannelsen om, at studerende skal underskrive, at de er bekendt med at have modtaget en bestemt karakter. Den anden ankesag omhandler bedømmelsen af en kombineret skriftlig og mundtlig prøve på modul 7. Ankenævnet har vurderet, at de oprindelige bedømmere har udfærdiget særdeles grundige og dækkende begrundelser for bedømmelsen. Ankenævnet kunne ikke tilføje yderligere kommentarer til de oprindelige bedømmeres vurderinger. På baggrund af grundig gennemgang af klagers eksamensforløb på modul 7, den 25. januar 2013, var Ankenævnet enig i de oprindelige bedømmeres vurdering. Karakteren 7 fastholdes. Et enigt ankenævn afgjorde, at klager ikke fik medhold i anken jf. 48, stk. 3 i BEK nr

14 6. Årets temaer Censorformandskabet har belyst årets tema om tværfaglighed og internationalisering fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte ved at udsende en survey-undersøgelse til samtlige censorer. Ved udsendelsen af undersøgelsen var Ministeriets definitioner af tværfaglighed og internationalisering vedhæftet. Af de 361 censorer har 198 besvaret undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 55 %. Det forekommer som en lav svarprocent, specielt set i lyset af, at censorerne er aktive og engagerede. Nogle censorer har udtrykt, at det ikke er relevant at stille dem disse spørgsmål, men at spørgsmålene bør rettes til uddannelsesinstitutionerne. Censorerne blev stillet 8 spørgsmål, hvoraf de første 6 spørgsmål fremgår nedenfor i venstre kolonne, og svarfordelingen ses i højre kolonne: Inddrager de studerende Ja (160) tværfaglige elementer i deres Nej (38) eksamensopgaver? Indgår der tværfaglige elementer i bedømmelsen? Ja (138) Nej (60) Inddrager de studerende Ja (140) internationale elementer i deres Nej (51) eksamensopgaver? Indgår der internationale elementer i bedømmelsen? Ja (122) Nej (71) Bør der gøres mere/andet for at Ja (124) fremme tværfaglighed? Nej (68) Bør der gøres mere/andet for at Ja (125) fremme internationalisering? Nej (67) Hvilke fordele/ulemper har det at inddrage tværfaglighed og internationalisering i opgave og bedømmelsessituation? Censorerne svarer bl.a.: Man skal være opmærksom på at monofagligheden ikke forsvinder i tværfagligheden - at tværfagligheden ikke kun er tværvektoriel samarbejde. Det vil være godt hvis internationalisering blev tydeligere, da det måske ville få de nye sgpl til at søge til udlandet Man kunne i langt højere grad inddrage kulturel og evt faglig læring fra ikke etnisk danske studerende, give følelse af ligeværd og "gratis" undervisning 14

15 Det er især internationalt litteratur, der inddrages. Det er vigtigt, da der foreligger meget internationalt forsknings litteratur. Prøven bør fortsat være på dansk. Tværfaglighed kan med fordel opprioriteres i klinisk praksis. Tværfagligheden øger sygeplejerskernes kompetencer til at imødegå "situationer" før de opstår for alvor. De studerende får et mere holistisk syn. Når internationaliseringen, som jeg har oplevet mest kommer til udtryk ved krav om engelsk litteratur, tror jeg på, at sygeplejerskerne fremover hurtigere vil inddrage ny viden i deres arbejde. Kan ikke se der er nogle ulemper. Det er overvejende på forsknings/udviklingsområdet i form af litteratur jeg som censor oplever internationaliseringen inddraget. Tværfagligheden kunne muligvis være mere synlig gennem hele opgaven og eksaminationen, ofte nævnes tværfagligheden overfladisk i perspektiveringen i opgaven og som et enkelt eksamensspørgsmål. Hvis jeg tænker tilbage på dette års eksaminationer modul 3,7,10 og bachelorprojektet er det overvejende litteraturen der har synliggjort det internationale, og der har været få tværfaglige input i opgaverne og eksaminationerne. Samarbejde med diætist har været det mest fremtrædende. Fordele: i praktikken er tværfaglige tænkninger nødvendige og uomgængelige. At det internationale perspektiv er så fraværende er et problem fordi der kunne hentes så meget viden og perspektiver ved det! Hvordan kan evt. ulemper ved tværfaglighed og internationalisering afhjælpes? Censorerne svarer bl.a.: Kræver bedre sprogkundskaber hos flere Bevidstgørelse om at medinddrage tværfagligheden både som underviser, vejleder og studerende. Flere kurser hvor flere fag undervises sammen. At stud. laver observatioenr i andre fags praktikker. At der i opgaver stilles krav om internationale aspekter Sammenfattende kan det konkluderes på baggrund af den lille undersøgelse, at tværfaglige aspekter og internationaliseringsaspekter inddrages i de studerendes opgaver, men der skal arbejdes videre med at integrere begge dele i de studerendes opgaver. 15

16 7. Evaluering af skabelonen Repræsentanter fra 3 censorformandskaber har i samarbejde med Ministeriet udarbejdet en skabelon til brug for censorformandskabernes årlige beretninger. Formålet var at få mere ensartede og systematiske data fra censorformandskaberne. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen hilser initiativet velkomment og er generelt tilfreds med skabelonen. Punktet om grundlaget for eksamen er svært at besvare ud fra skabelonens struktur, som går på fagområder, idet den ikke passer til Sygeplejerskeuddannelsens eksterne prøver. Samtidigt fremsættes et ønske om, at Ministeriet vil give Censorformandskabet tilbagemeldinger på årsberetningens indhold. 8. Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne Censorerne afgiver efter hver censureringsopgave en såkaldt censorrapport. Censorrapporten udfyldes elektronisk på Censorsekretariatets hjemmeside. Når censorrapporten er udfyldt, er den tilgængelig for henholdsvis Censorformandskabet, eksamensadministrationen og eksaminatoren. I det følgende findes en opsummering af censorrapporterne: 1. Vurderer du, at prøven er tilrettelagt i overensstemmelse med formål og krav, som beskrevet i uddannelsesordningen, i bekendtgørelse om Sygeplejerskeuddannelsen og i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser? Svar Antal % Ja ,4% Nej 48 3,0% Intet svar 9 0,6% Total ,0% Det er med stor tilfredshed, at 96,4% af samtlige prøver blev afviklet i overensstemmelse med bekendtgørelse om Sygeplejerskeuddannelsen og i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser, men samtidig er Censorformandskabet er bekymret over, at et stigende antal prøver ikke er blevet afviklet i overensstemmelse med formalia, idet kun 3 prøver i sidste censureringsår ikke blev afviklet i overensstemmelse med formalia mod 48 prøver i år. Stigningen dækker primært over formodning om eksamenssnyd, litteraturopgivelser er ikke optalt og at studerendes individuelle andele i skriftlige gruppeprodukter ikke er opgivet. Censorformandskabet vil være opmærksomme på problematikkerne og drøfte 16

17 disse med Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk. Desuden vil Censorformandskabet bede censorerne om yderligere oplysninger, når censor har vurderet, at formalia ikke overholdes. Professionshøjskolernes Censorsekretariat har udviklet en elektronisk funktion, som giver censorerne mulighed for at advisere Censorformandskabet, når eksempelvis formalia ikke overholdes. 2. Vurderer du, at prøven blev gennemført i overensstemmelse med krav og regler, som er angivet i studieordning og kriterier for prøven? Svar Antal % Ja ,6% Nej 31 1,9% Intet svar 39 2,4% Total ,0% Det er tilfredsstillende, at 95,6% af samtlige prøver blev afviklet i overensstemmelse med krav og regler, som er angivet i studieordningen og kriterier for prøven. Men også her er Censorformandskabet bekymret over, at et stigende antal prøver ikke er blevet afviklet i overensstemmelse med formalia, idet kun 2 prøver i sidste censureringsår ikke blev afviklet i overensstemmelse med formalia mod 31 prøver i år. Stigningen dækker bl.a. over et par situationer, hvor eksaminationstiden blev overskredet, formalia om gruppestørrelsen ikke blev overholdt, og specielt at de studerendes skriftlige opgaver er mere omfattende, end kriterierne tillader. Censorformandskabet vil være opmærksomme på problematikkerne og drøfte disse med Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk. 3. Vurderer du, at de studerende fik ensartede vilkår og en bedømmelse af eksamenspræstationen i overensstemmelse med angivne regler for eksamination og karakterfastsættelse? Svar Antal % Ja ,2% Nej 21 1,3% Intet svar 39 2,4% Total ,0% I 21 eksaminationer har censor vurderet, at studerende ikke fik ensartet vilkår, det skyldes overskridelse af den fastlagte eksaminationstid, den studerende er tildelt eller ikke tildelt forlænget eksaminationstid typisk på grund af problemer med ordblindhed samt andre forhold. I alle situationer har censor påtalt problemstillingen, som uddannelsesinstitutionerne retter op på. 4. Var eksamensformen relevant? Svar Antal % Ja 71 4,5% Nej 6 0,4% 17

18 Intet svar ,2% Total ,0% Det er tilfredsstillende, at censorerne har vurderet at eksamensformerne er vurderet som relevante. Det er Censorformandskabets opfattelse, at uddannelsesinstitutionerne er opmærksomme på at udvikle nye afprøvningsformer, bl.a. elektronisk afprøvning, videooptagelser, afprøvningsformer i simulationslaboratorier m.m., som også sikrer sammenhæng mellem undervisning og afprøvning. Den lave svarprocent skyldes, at spørgsmålet er taget ud af censorrapporterne først i censureringsåret, da det ikke længere forekommer relevant. Efterfølgende er Censorformandskabet blevet opmærksom på, at Ministeriets nye skabelon også har fokus på eksamensformer, hvorfor spørgsmålet igen indarbejdes i censorrapporterne 5. Indgik der kliniske sygeplejefaglige problemstillinger i prøven/opgaverne? Svar Antal % Ja 76 4,8% Nej 2 0,1% Intet svar ,1% Total ,0% Det vurderes, at de studerende inddrager kliniske sygeplejefaglige problemstillinger, som de skal. Dette understøttes af sidste års undersøgelse, som afslørede, at de studerende i 99,8% af alle prøver inddrager kliniske sygeplejefaglige problemstillinger. Den lave svarprocent skyldes, at spørgsmålet er taget ud af censorrapporterne først i censureringsåret, da det ikke længere forekommer relevant. 6. Havde du en formodning om eksamenssnyd? Svar Antal % Ja 24 1,5% Nej ,0% Intet svar 40 2,5% Total ,0% Formodning om eksamenssnyd giver anledning til en del kontakt via telefon og til Censorformandskabet. Kontakterne handler om, hvad eksamenssnyd er, hvordan håndteres det, og skal snyd bedømmes? Det er Censorformandskabets opfattelse, at eksamenssnyd skal forebygges ved, at uddannelsesinstitutionerne drøfter problematikken med de studerende, da nogle studerende ikke ved, hvad eksamenssnyd er og ikke kender konsekvenserne af at snyde. 18

19 7. Oplevede du samarbejdet med Professionshøjskolernes Censorsekretariat som mindre tilfredsstillende, tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende i forbindelse med allokering eller anden kontakt? Svar Antal % Meget tilfredsstillende ,2% Tilfredsstillende ,6% Mindre tilfredsstillende ,9% Intet svar 37 2,3% Total ,0% Censorformandskabet er meget forundret over, at mere end 50% af censorerne har vurderet samarbejdet med Professionshøjskolernes Censorsekretariat som mindre tilfredsstillende. I forbindelse med samarbejdet med Censorsekretariatet har der været visse indkøringsvanskeligheder, som Censorformandskabet løbende har været i dialog med Censorsekretariatet om. Desuden blev punktet drøftet på dialogmøder med censorerne i efteråret 2012, hvor det var Censorformandskabets opfattelse, at de fleste af indkøringsvanskelighederne var løst. Censorformandskabet handlede omgående på den lave score ved at bede censorer, som har vurderet samarbejdet som utilfredsstillende, uddybe, således at evt. kritikpunkter kan afhjælpes. Mange af de pågældende censorer har meldt tilbage og disse censorer har i langt de fleste tilfælde meldt tilbage til Censorsekretariatet, at deres svar til dette spørgsmål skyldes en fejlafkrydsning i censorrapporten. Mange af de pågældende censorer har efterfølgende nævnt, at de synes samarbejdet med Censorsekretariatet har fungeret enten tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Censorformandskabet vil takke censorerne for et meget engagerede samarbejde med det klare formål at være med til at kvalitetssikre Sygeplejerskeuddannelsen. Øvrige samarbejdspartnere takkes for et godt og konstruktivt samarbejde. Venlig hilsen Lone Sandahl og Steen Hundborg Censorformandskabet ved sygeplejerskeuddannelsen september

20 Bilag 1 07/01/13 Ansøgning til UC Rektorkollegiet om økonomisk dækning af fælles tiltag til opkvalificering af censorkorpsene i professionsbacheloruddannelserne gennem udvikling af et e-learningmodul for censorer. Censorformandskaberne for Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeut-, Jordemoder-, Lærer-, Pædagog-, Radiograf-, Socialrådgiver-, Tekstile fag og formidling-, professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed og Sygeplejerskeuddannelsen hermed ansøgning om økonomiske midler til et projekt hvis formål er at udvikle et e-learningsmodul for censorer i området. Baggrund for ansøgningen: Undervisningsministerens arbejdsgruppe vedr. prøve og eksamenssystemet offentliggjorde sit arbejde og sine anbefalinger i januar Rapporten arbejder med en lang række forslag til forbedring og effektivisering af censorinstitutionen, men gør også opmærksom på retssikkerhedsaspektet, kvalitetssikring via censorvirksomheden som et element i betydelig vækst m.v. Censorformandskaberne bag denne henvendelse ser med interesse på de forslag til andre forankringsmuligheder, nye eller forandrede censoropgaver, som indgår i rapporten. Men vi hæfter os også ved, at arbejdsgruppen så entydigt peger på nødvendigheden af et kompetenceløft til censorerne, bl.a. på de mellemlange videregående uddannelser. Rapportens effektiviseringsforslag indebærer blandt andet som det anføres - muligheden af at reducere antallet af censorer. Men uanset om denne udvikling i antallet af censorer vurderer vi helt i tråd med nævnte rapport - at de kvalitative krav til censorinstitutionen vil øges og styrkes. Rapporten anfører: Således indgår der normalt ikke i censorhvervet nogen forudsætning om forståelse af god prøvepraksis og om vilkår for at bedømme prøvepræstationer. Vores anbefalinger vedrørende censorernes fremtidige rolle sætter derfor ekstra fokus på nødvendigheden af, at censorerne i rimeligt omfang er uddannede og trænede til censorrollen, så de kan udføre den professionelt og med den vægt, det er nødvendig at besidde, når censor på en troværdig og overbevisende måde skal anvise måder til at rette op på kvaliteten af en institutions prøve- og eksamens-system. Som censorformandskaber finder vi, at det med rimelighed kan formuleres som et krav for at kunne blive beskikket som censor, at man har gennemført/gennemfører en censoruddannelse eller som minimum et introduktionsforløb, hvor censorerne kan opnå den nødvendige viden om uddannelser, prøveformer og om vurdering af faglighed. Retssikkerhedsdimensionen vil også kunne styrkes, når der medvirker censorer med den fremhævede indsigt. Alle censorformandskaber afvikler møder, temadage m.v. for censorer, men omfanget heraf samt indhold og form varierer betydeligt mellem uddannelserne. Møderne er tilrettelagt som et tilbud til censorerne og censorernes deltagelse heri er ligeledes meget forskellig. Det er specielt svært at få aftagercensorerne til at deltage, da de institutioner, de er ansat på, ikke ser en forpligtelse i at medvirke til censorinstitutionen ved at give censoren tjenestefrihed med løn. Alle uddannelser og censorformandskaber modtager kommentarer fra censorerne om, at censorhonorarerne er for små, og at der generelt ikke er vilje til hos censorerne selv at skulle betale for at kunne komme til møder eller temadage. Hverken censorernes arbejdsgivere eller uddannelsesinstitutionerne er villige til at betale censorerne for at deltage i møder, kurser eller temadage vedrørende censorarbejdet. I ovenstående kreds er der enighed om, at generelt set er censorkorpsene kvalificerede, og at et velfungerende censorkorps er en meget vigtig medgarant for kvaliteten og kvalitetsudviklingen af uddannelsen. Denne konklusion er også draget i den gennemførte analyse af uddannelsernes styringssystemer. Men i Udkast til rapport af 13. oktober 2005 om denne styringsanalyse fremgår det 1 Arbejdsgruppen vedr. prøver og eksamener: Prøve- og eksamenssystemet. Udfordringer og muligheder. Rapport fra en arbejdsgruppe kendt som Thuneudvalget, nedsat af undervisningsministeren. Undervisningsministeriet, januar

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning... 4 1. Censorkorpsets sammensætning... 6 1.1 Ansøgningsrunde og valg

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00 Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00 Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 72 66 51 60 pc@ucsyd.dk Tilstede: Repræsentanter for censorformandskaberne:

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Censor-IT Et system til censorallokering

Censor-IT Et system til censorallokering Censor-IT Et system til censorallokering v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Januar 2015 Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 72 66 51 60 pc@ucsyd.dk Indledning Dette papir er en beskrivelse af censorallokeringssystemet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00 Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00 Tilstede: Repræsentanter for censorformandskaberne: Anders Hamming, Pædagoguddannelsen Dorthe Høst,

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. Februar 2014 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne ved Københavns -, Aarhus og Syddansk Universitet for 2012 2013. 1. Indledning

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner.

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner. Uddannelsesministeriet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att.: Direktør Jens Peter Jacobsen Kontorchef Søren Nedergaard 20. februar 2012 Vedr.

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Årsberetning, 2004-2005

Årsberetning, 2004-2005 Årsberetning, IIM, 2004-2005 11. maj 2005 Årsberetning, 2004-2005 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undervisningsministeriets

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Referat fra møde d. 23. januar 2014

Referat fra møde d. 23. januar 2014 Helle Brinch, Seniordriftschef, Seniorforvaltning, Kolding kommune Jette Mark Sørensen, Odense Kommune Judith Mølgaard, Direktør, OUH Heidi Have, Afdelingschef, uddannelsesafdelingen, OUH Angelika Kargo,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Årsberetning, 2005-2007

Årsberetning, 2005-2007 Årsberetning, IIM, 2005-2007 30. oktober 2007 Årsberetning, 2005-2007 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti

Vejledning vedrørende eksamen i Ortodonti Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om eksamen i ortodonti: Høringsmateriale: Til Foreningen af specialtandlæger i Ortodonti Tandlægeskolerne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Indenrigs-

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere