Arbejdstidsaftale. For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for pædagoger og pædagogmedhjælpere i de kommunale folkeskoler i Mariagerfjord Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstidsaftale. For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for pædagoger og pædagogmedhjælpere i de kommunale folkeskoler i Mariagerfjord Kommune"

Transkript

1 Arbejdstidsaftale For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for pædagoger og pædagogmedhjælpere i de kommunale folkeskoler i Mariagerfjord Kommune Indledning til arbejdstidsaftalen: Aftalen er indgået i henhold til Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. mellem KL, BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, FOA - Fag og Arbejde i det der særligt henvises til følgende passus: Arbejdstidsaftalens parter finder det derfor væsentligt, at der på arbejdspladserne finder en drøftelse sted omkring de overordnede principper for arbejdstidstilrettelæggelsen. De lokale parter opfordres endvidere til at optage forhandlinger om indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler. Lokalt er der mulighed for at anvende følgende aftaler: rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Vedr. skolepædagogerne henvises ligeledes til Bilag til Protokollat 1 Inspiration til planlægning og arbejdstidstilrettelæggelse for skolepædagoger i Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Samtidig skal Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole, og det dertil knyttede bilag a ses som forudsætning for aftalen. Aftalen omfatter pædagoger i skole og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælpere, som er ansat i skolefritidsordninger. I samdriftsordninger efter Folkeskolelovens 24 a, som omfatter både dagtilbud og skole, gælder denne aftale kun det personale, der er ansat i skolen/skolefritidsordningen. Således er personale ansat under BUPL s og FOA`s overenskomstområde, og som arbejder i dagtilbud, ikke omfattet af denne aftale for disse timer. Ligeledes omfatter den ikke personale, der er ansat i specialområdet. Parterne er dog enige om snarest at genoptage forhandlingerne for disse gruppers vedkommende. Aftalen understøtter muligheden for at skabe gode lærings- og udviklingsmiljøer på skolerne. Det gør aftalen ved at understøtte den professionelle kapital i den samlede skolefagenhed, der giver de professionelle læringsfællesskaber og den enkelte medarbejder ansvaret for professionelt og i samarbejde med ledelsen at løse den samlede pædagogiske kerneopgave. Aftalen understreger samtidigt skoleledelsens ansvar for at bedrive klar og tydelig ledelse ved at sætte mål og retning for medarbejdernes arbejde i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommunes ledelsesgrundlag. 1

2 Aftalen skal skabe rammerne for, at der er størst mulig kvalitet i børns læring og trivsel. Den understøtter det gode arbejdsmiljø, styrker den professionelle kapital, fremmer dialogen og skaber forventningsafklaring i planlægningen og afviklingen af det kommende skoleår. Aftalen bygger på ånden i det fælles værdigrundlag i Mariagerfjord Kommune, som har til formål at udvikle et fælles sprog, der binder parterne sammen i et professionelt læringsfællesskab. De tre grundlæggende værdier i værdigrundlaget er ordentlighed fællesskab tillid Læring og trivsel er to begreber, som er tæt forbundne og centrale for børn og medarbejdere. Voksnes tilgang til læring afspejles i børns tilgang til læring. I samarbejdet om at øge børnenes muligheder for læring og trivsel, indgår ledelse og medarbejdere som co-learners; et fællesskab, hvor videndeling og sparring genererer engagement, evner og lyst til at lære mere med henblik på at kvalificere arbejdet med kerneopgaven. Samarbejde og vidensdeling. Det er grundlæggende i aftalen, at medarbejdere og ledelse deler deres viden med hinanden, og at de fælles arbejder frem mod de bedste løsninger baseret på en kombination af fagprofessionel viden og forskningsmæssig evidens. Det er en fælles forpligtigelse at være en del af de processer, der iværksættes, når der sættes mål. Ledelse og medarbejdere er sammen om de professionelle læringsfællesskaber. Det forventes, at den enkelte bidrager til at fastholde og udvikle den gode arbejdsplads og aktivt støtter fællesskabet såvel på den enkelte skole som i en kommunal helhed. Medarbejdere har i den forbindelse både ret og pligt til at involvere sig. Medarbejdere og ledelse har et fælles ansvar for at skabe en arbejdsplads, som er kendetegnet ved værdigrundlagets tre kerneværdier: ordentlighed fællesskab tillid Arbejdstid: Den enkelte pædagog og pædagogmedhjælpers opgaver er planlagt i dialog om prioritering af den samlede arbejdsresurse ud fra skolens kerneopgave (jf. bilag A til Værdigrundlag for Mariagerfjord Kommune). I denne prioritering tages højde for pædagogernes forudsætninger, efteruddannelse i professionen, børn, klasse og gruppestørrelser, inklusionsopgaver, klassestørrelse, samarbejde internt og eksternt m.v. 2

3 Maksimalt børnetimetal SFO For pædagoger Dialogen skal understøtte, at der er balance i den samlede arbejdstid. Det maksimale børnetimetal for en fuldtidsansat pædagog i SFO er 1446, 4 timer årligt. For pædagoger på nedsat tid/deltid skal det maksimale børnetimetal reduceres forholdsmæssigt. For pædagoger, der har tjeneste i såvel undervisning og SFO reduceres det maksimale børnetimetal efter ansættelsesgraden i SFO For pædagogmedhjælpere Dialogen skal understøtte, at der er balance i den samlede arbejdstid. Det maksimale børnetimetal for en fuldtidsansat pædagogmedhjælper i SFO er 1546,4 timer årligt. For pædagogmedhjælpere på nedsat tid/deltid skal det maksimale børnetimetal reduceres forholdsmæssigt. Forberedelse og samarbejde SFO For pædagoger For hver fuldtidsansat pædagog i SFO afsættes minimum 226 timer årligt. De 226 timer anvendes til egen planlægning, planlægning med andre, faglig ajourføring, samarbejde med forældre, personalemøder i SFO og arrangementer for forældre og børn. I forbindelse med drøftelserne omkring bilag a aftales, hvor mange af disse timer, der skemalægges af ledelsen. I de timer, der eventuelt ikke skemalægges, afgør pædagogen selv, hvor opgaven løses. For pædagoger på nedsat tid/deltid skal tiden til forberedelse og samarbejde reduceres forholdsmæssigt. For pædagoger, der har tjeneste i såvel undervisning som SFO reduceres tiden til forberedelse og samarbejde efter ansættelsesgraden i SFO. For pædagogmedhjælpere For hver fuldtidsansat pædagogmedhjælper i SFO afsættes minimum 126 timer årligt. De 126 timer anvendes til egen planlægning, planlægning med andre, faglig ajourføring, samarbejde med forældre, personalemøder i SFO og arrangementer for forældre og børn. I forbindelse med drøftelserne omkring bilag a aftales, hvor mange af disse timer, der skemalægges af ledelsen. I de timer, der eventuelt ikke skemalægges, afgør pædagogmedhjælperen selv, hvor opgaven løses. For pædagogmedhjælpere på nedsat tid/deltid skal tiden til forberedelse og samarbejde reduceres forholdsmæssigt. Parterne er dog enige om, at der kan være en nedre grænse for antallet af timer, som den enkelte pædagogmedhjælper får til samarbejde og forberedelse. Der skal iagttages om opgaven kan løses inden for det aftalte timetal og om pædagogmedhjælperen har mulighed for at samarbejde med relevante samarbejdsparter, og dermed ikke afskæres fra samarbejde grundet denne aftale. Parterne er enige om, at der skal være fornøden tid til, at pædagogmedhjælpere kan foretage skiftet fra undervisnings-til SFO - aktiviteter 3

4 Pædagogfaglige opgaver i undervisningen For pædagoger Tid, der anvendes til pædagogfaglige opgaver i undervisningen og den dertil knyttede forberedelse, fraregnes det maksimale børnetimetal og forberedelsen i SFO og nedsættes i den forbindelse forholdsmæssigt. Hvis medarbejderen ikke er på fuld tid, skal tiden til undervisningen efter medarbejderens ønske gives som mertid. Det skal være muligt for deltidsansatte at aftale vikartid som mertid efter aftale med skoleleder. Parterne er enige om, at der skal være fornøden tid til, at pædagoger kan foretage skiftet fra undervisningstil SFO - aktiviteter Folkeskoleloven definerer, hvilke opgaver en pædagog kan løse i undervisningsdelen. Herudover kan pædagoger løse andre opgaver i tilknytning til børn. 29 a. Personale med lærer- eller pædagoguddannelse, jf. 28 og 29, kan varetage undervisning i børnehaveklassen og på klassetrin. Det er en betingelse, at pædagogen på klassetrin varetager afgrænsede undervisningsopgaver inden for sine kompetencer og kvalifikationer i øvrigt. Tilsvarende er det en betingelse, at læreren i børnehaveklassen varetager afgrænsede undervisningsopgaver inden for sine kompetencer og kvalifikationer i øvrigt. 30. Personale med pædagoguddannelse, jf. 29, og andet personale med relevante kvalifikationer kan varetage understøttende undervisningsopgaver. Det maksimale timetal til pædagogfaglige opgaver i undervisningen. Det maksimale timetal for en fuldtidsansat pædagog med pædagogfaglige opgaver i undervisningen er 1020 timer årligt. Ved fastsættelsen af det maksimale årlige timetal er der taget udgangspunkt i en jævn fordeling af de forskellige pædagogfaglige opgaver for den enkelte pædagog. Der skal således iagttages om opgaven kan løses inden for det aftalte timetal og om pædagogen har mulighed for at samarbejde med relevante samarbejdsparter. For pædagoger på nedsat tid/deltid skal det maksimale timetal i undervisningen reduceres forholdsmæssigt. For pædagoger, der har tjeneste i såvel undervisning som SFO, reduceres det maksimale timetal i undervisningen og tid i tilknytning til de pædagogfaglige opgaver i undervisningen efter ansættelsesgraden i undervisningen. Tid i tilknytningen til de pædagogfaglige opgaver i undervisningen Består af samarbejdstid og professionelt råderum. Samarbejdstid (maks. 326 timer) Samarbejdstiden defineres som samarbejdet mellem relevante parter i forbindelse med opgaveløsningen. Samarbejdstiden planlægges forud for skoleårets igangsættelse. Samarbejdet kalendersættes med tydelige overskrifter for samarbejdets formål således, at den rette opgaveløsning, individuel og fælles forberedelse, udvikling og refleksion kan finde sted. 4

5 Professionelt råderum (maks. 326 timer) Det professionelle råderum planlægges således, at den enkelte i videst muligt omfang kan disponere denne tid selvstændigt. I TRIOEN drøftes, hvordan man opnår størst mulig fleksibilitet. Det kan f.eks. ske ved, at der aftales varslingsbestemmelser for indkaldelse til møder, der ikke er fastsat i aktivitetsmødeplanen. Det professionelle råderum planlægges af den enkelte med følgende formål: Forberedelse af pædagogfaglige opgaver i undervisning og forberedelse af mødevirksomhed Efterbehandling af pædagogfaglige opgaver i undervisning og efterbehandling af mødevirksomhed Selvstændig faglig ajourføring Opdatering af elevplaner, lærings-og trivselsmål med mere Et antal timer placeres i ugerne hvor børnene har ferie fra undervisningen, så lærer og pædagoger sikres gode muligheder for at samarbejde (typisk uge 32-27) Opgørelse af pædagogers opgaveportefølje i undervisningsdel og SFO Ved varetagelse af andre opgaver jf. nedenfor - opgøres disse samlet og indgår i beregningen af tid til SFO, SFO-forberedelse, pædagogfaglige opgaver i undervisningen, samarbejdstid og professionelt råderum. Tiden til sådanne opgaver fraregnes forholdsmæssigt. I TRIOEN drøftes opgavernes tidsmæssige omfang, så et samlet tal kan meldes ud til den enkelte pædagog. Det endelige tidsmæssige omfang skal være kendt af TRIOEN. De enkelte opgaver i opgaveporteføljen skal fremgå på opgaveoversigten sammen med den samlede tidsmæssige størrelse på opgaverne. Listen er ikke udtømmende, da opgaverne kan variere på de forskellige skoler: Længerevarende kurser (tid i henhold det af kursusstedet beregnede tid + kørsel) Vejlednings-, og særlige koordinationsopgaver Skolebestyrelsesmøder og opgaver i tilknytning dertil Tid til klasse-/kontaktpædagog på 80 timer. Tiden kan deles mellem flere. TR- og AMR-opgaven (jf. afsnittet herom) For pædagogmedhjælpere Pædagogmedhjælpere, der midlertidigt varetager opgaver i undervisningen, aflønnes jf. overenskomsten med DLF og får taksten for uuddannet personale. For pædagogmedhjælpere, der varetager permanente opgaver i undervisningen, skal der indgås konkrete aftaler mellem skoleleder og FTR for FOA. Hvis medarbejderen ikke er på fuld tid, skal tiden til undervisningen, hvis medarbejderen ønsker det, gives som mertid. Det skal være muligt for deltidsansatte at aftale vikartid som mertid efter aftale med skoleleder. 5

6 Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Parterne er enige om, at et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven er en væsentlig faktor for en god skoleudvikling. Derfor sikrer den enkelte skole, at der afsættes tid til arbejdet som tillidsvalgt. De tillidsvalgte skal i dagligdagen kunne varetage deres hverv og derunder deltage i faste møder i deres faglige organisation under hensyntagen til skolens tarv. Dette tema drøftes jf. bilag a til værdigrundlaget for samarbejde. Tillidsrepræsentant En pulje på 100 timer + 4 timer pr ansat over 10 medarbejdere inden for BUPLs overenskomstområde. Hertil kommer tid til deltagelse i og forberedelse til MED-udvalg. Arbejdsmiljørepræsentant En pulje på 100 timer + den fornødne tid. Hertil kommer tid til deltagelse i og forberedelse til MED-udvalg. Generelt Pauser I løbet af en arbejdsdag skal der gives medarbejdere mulighed for at holde en pause, der skal tilgodese et rekreativt formål for det pædagogiske personale, herunder at indtage frokost. Pauser under 30 minutter dagligt medregnes således i arbejdstiden, hvis medarbejderen står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet. Arbejdets tilrettelæggelse Arbejdet tilrettelægges normalt i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag. Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet, så medarbejderne kan anvende arbejdstiden hensigtsmæssigt. Normperiode Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år 1672,4 timer (nettoarbejdstiden) inkl. 6. ferieuge, jf. overenskomsten. Ved fuldtidsbeskæftigelse udgør det normale løntimetal 37 timer om ugen svarende til 7,4 timer i gennemsnit pr. arbejdsdag. Et skoleår (normperioden) regnes fra den 1. august til den 31. juli det efterfølgende år. For deltidsansatte er arbejdstiden i skoleåret reduceret i overensstemmelse med den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. 6

7 Rejsetid, lejrskoler og pauser Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes i arbejdstiden, dog højst med 13 timer pr. kalenderdag. Lejrskoler, hytteture, studieture mv. (elevarrangementer med overnatning), medregnes i arbejdstiden med 14 timer pr. kalenderdag. De 14 timer er inkl. eventuel anden tjeneste på af- og hjemrejsedagen. Herudover er der 10 timers rådighedstjeneste pr. døgn, der medregnes med 1/3. Ferieafholdelse, herunder 6. ferieuge Der administreres i henhold til Aftale om ferie for personale ansat i kommuner 19a. Opgaveoversigter Senest 4 uger før normperiodens begyndelse modtager den enkelte pædagog eller pædagogmedhjælper en opgaveoversigt. Opgaveoversigten skal give et samlet billede af alle de opgaver, den enkelte forventes at løse indenfor årsnormen. Af opgaveroversigten fremgår også, hvorvidt den samlede arbejdstid er disponeret. Sker der ændringer inddrages medarbejderen i drøftelserne, og der udarbejdes om nødvendigt en ny opgaveoversigt. Opgaveoversigten udarbejdes i TRIO, som er det arbejdstidsstyringsprogram, som Mariagerfjord Kommune benytter. Mariagerfjord Kommune og BUPL Nordjylland og FOA er enige om at udveksle opgaveoversigterne og FTR for BUPL Nordjylland og FOA skal senest ved udgangen af august måned i et skoleår modtage kopier af arbejdstidsoversigterne. Ansvaret for, at dette sker, er den enkelte skoleleder. Tilstedeværelse Udgangspunktet er, at pædagoger og pædagogmedhjælpere løser opgaver på skolen. Det er muligt på skoleniveau at aftale afvigelse med skoleledelsen, så længe det er i overensstemmelse med intentionerne bag de professionelle læringsfællesskaber. En særlig status for arbejdstiden har de 10 dage, hvor eleverne ikke har undervisning. De 10 dage skal fremgå af opgaveoversigten for pædagoger og pædagogmedhjælper. De 10 dage svarer til 74 timers tilstedeværelse, men det endelige omfang af disse dage aftales konkret i forbindelse med bilag a drøftelserne. Under hensyntagen til aktiviteterne i SFO, skal der sikres, at der i et vist omfang afsættes timer til samarbejdet mellem pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere. TR inddrages i drøftelserne vedr. planlægningen af det kommende skoleår jf. bilag a. til værdigrundlaget for samarbejde i Mariagerfjord kommune. Samarbejde efter kl. 17:00 Aftales i forbindelse med bilag a drøftelserne, herunder vilkår for afvikling. Kompetenceudvikling Aftales i forbindelse med bilag a drøftelserne, herunder vilkår for afvikling. I den forbindelse er parterne enige om, at dette skal ske med henblik på gennemsigtighed og sammenlignelighed 7

8 Praktikvejledning Aftales i forbindelse med bilag a drøftelserne, herunder vilkår for afvikling. Fortolkning Uenigheder i fortolkningen af aftalen drøftes mellem BUPL Nordjylland, FOA og Mariagerfjord Kommune. Ikrafttrædelse og opsigelse Aftalen træder i kraft pr. 1. august 2019 og er gældende, til den opsiges. Aftalen kan ændres ved enighed eller ved opsigelse med 9 måneders varsel til udgangen af et skoleår. Hvis den centrale overenskomst ændres, opsiges nærværende aftale automatisk. Ved opsigelse af aftalen er parterne forpligtet til at drøfte mulighederne for at indgå en ny aftale. Ved opsigelse af aftalen og i det tilfælde, hvor der ikke laves en ny decentral aftale, gælder de centrale arbejdstidsaftaler. Dato: Arne Omar Sørensen Konstitueret skolechef Mariagerfjord Kommune John Schulz Formand Skolelederforeningen Mariagerfjord Hanne Bloch Ingvardsen Næstformand og faglig sekretær BUPL Nordjylland Anne Gitte Gammelby Nielsen Fællestillidsrepræsentant BUPL Leif Skaarup Faglig sekretær FOA Mariagerfjord Gitte Østergaard Fællestillidsrepræsentant FOA 8

Arbejdstidsaftale. For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstidsaftale. For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere Arbejdstidsaftale For tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Mariagerfjord Kommune Målsætning En arbejdstidsaftale skal sikre en prioritering

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014.

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014. Administrationsgrundlag arbejdstidsaftale for skolepædagoger, Randers Kommune 1 Indledning Randers Kommune og BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Silkeborgaftalen - BUPL

Silkeborgaftalen - BUPL 30. april 2014 Silkeborgaftalen - BUPL 1. Rammeaftale om opgaver og arbejdstid for skolepædagoger m.fl. Silkeborg Kommune og BUPL Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale for pædagoger (jf. Pædagogoverenskomstens

Læs mere

Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune

Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune Administrationsgrundlag for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune 2018-2019 Angiver grundlaget for fælles administration og forståelse af arbejdet med lærernes og børnehaveklasseledernes (efterfølgende

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Silkeborgaftalen bilag 1 til forhåndsaftale

Silkeborgaftalen bilag 1 til forhåndsaftale 16. januar 2014 Silkeborgaftalen bilag 1 til forhåndsaftale 1. Rammeaftale Nærværende aftale betragtes som en overgangsforanstaltning mellem A08 og Lov 409 i overensstemmelse med 2 i Lov 409. Formålet

Læs mere

215 Planlægning og forældresamarbejde

215 Planlægning og forældresamarbejde Denne side indeholder en opsamling af spørgsmål og svar i relation til Aarhusaftalen pr. 1. august 2017. Parterne bag Aarhusaftalen er enige om svarene og om, at indholdet på denne side er bindende for

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune

Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune Afgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere (herefter lærere) omfattet af Overenskomst for lærere med flere

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Forståelsespapir. Konkret beskrivelse af indholdsdelen i forståelsesaftalen om udmøntningen af Lov 409 for skoleårene 2018/19, 2019/20 og 2020/21.

Forståelsespapir. Konkret beskrivelse af indholdsdelen i forståelsesaftalen om udmøntningen af Lov 409 for skoleårene 2018/19, 2019/20 og 2020/21. Forståelsespapir Konkret beskrivelse af indholdsdelen i forståelsesaftalen om udmøntningen af Lov 409 for skoleårene 2018/19, 2019/20 og 2020/21. 1. Indledning og formål Forståelsespapiret er udarbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid i Struer Kommune 2019/2020

Samarbejdsaftale om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid i Struer Kommune 2019/2020 Struer, 18.02.2019 Samarbejdsaftale om lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid i Struer Kommune 2019/2020 Aftaleparter: Vestjysk Lærerforening & Struer Kommune 1 Baggrund Med hjemme i Overenskomst

Læs mere

LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning

LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning 1 LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning Denne lokalaftale - med grundlag i 'Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler' - er med visse fravigelser af gældende regler

Læs mere

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Albertslund kommune 2019/ /2021.

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Albertslund kommune 2019/ /2021. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Albertslund kommune 2019/2020 2020/2021. I Albertslund Kommune har vi en ambitiøs strategi for et fælles skolevæsen Skole for alle med et fælles

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Dialog om opgave- og arbejdstilrettelæggelse for skolepædagoger SYDJYLLAND

Dialog om opgave- og arbejdstilrettelæggelse for skolepædagoger SYDJYLLAND Dialog om opgave- og arbejdstilrettelæggelse for skolepædagoger Uddrag fra indledning af arbejdstidsaftalen Tilrettelæggelse af arbejdstid bør ses i en større sammenhæng, da arbejdstid også har betydning

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2019/20 Gældende for pædagoger ansat på skoler i Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2019/20 Gældende for pædagoger ansat på skoler i Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2019/20 Gældende for pædagoger ansat på skoler i Varde Kommune Indhold Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Skolepædagoger:...

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen (lærere og børnehaveklasseledere)

Professionsaftale for basisgruppen (lærere og børnehaveklasseledere) Professionsaftale for basisgruppen (lærere og børnehaveklasseledere) mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 2011-2013 Endelig 0. Aftalegrundlag Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale

Læs mere

Aftale om planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune

Aftale om planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune Aftale om planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune Afgrænsning Aftale om planlægningsgrundlaget omfatter lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Bilag A. Skoleaftale for X-skole i Ringkøbing-Skjern Kommune

Bilag A. Skoleaftale for X-skole i Ringkøbing-Skjern Kommune Bilag A Skoleaftale for X-skole i Ringkøbing-Skjern Kommune Emne Planlægning af skoleåret Hvad kan vi blive enige om, og hvilken betydning har det for arbejdet med implementering af reformen, kvaliteten

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl. Folkeskolereformen, Lov 409 om arbejdstidsregler og OK15 for lærere/børnehaveklasseledere

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Parterne har et fælles ansvar for realiseringen og vil som en del af dette følge op på, om vi når de formulerede målsætninger.

Parterne har et fælles ansvar for realiseringen og vil som en del af dette følge op på, om vi når de formulerede målsætninger. Fælles forståelse mellem Ringsted Kommune og Ringsted-Sorø Lærerforening. Den kursive tekst er den konkrete lokale udmøntning af aftaleparternes punkter. Bilag 4 2016 Arbejdstid Parterne (Danmark Lærerforening

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Egedal Kommune Den 05. april Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune Arbejdstidsaftale

Egedal Kommune Den 05. april Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune Arbejdstidsaftale Egedal Kommune Den 05. april 2019 Vi skaber skole i fællesskab Egedal Lærerkreds og Egedal Kommune Arbejdstidsaftale 2019-2021 1 Det handler om børn I Egedal kommune samarbejder vi om at styrke elevernes

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Bilag til forståelsespapir

Bilag til forståelsespapir Bilag til forståelsespapir Indhold Samarbejde... 2 Erfa-møderne... 2 Erfa-møder i skoleåret 2018/19... 2 Møde mellem ledelse, TR og Praksisforum... 2 Administration... 3 Nettoårsnorm... 3 Ferieplacering...

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

Ny arbejdstidsaftale et overblik

Ny arbejdstidsaftale et overblik Ny arbejdstidsaftale 2016 - et overblik De væsentligste ændringer Nu: Fra 1/8 2016: Kun undervisningstiden opgøres og kendes. Læreren råder selv over den arbejdstid, som ligger i gummi-. Al arbejdstid

Læs mere

Gribskov. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere¹. gældende fra den 1. august /6

Gribskov. Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere¹. gældende fra den 1. august /6 Gribskov Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere¹ gældende fra den 1. august 2019 Gribskov Kommune og Gribskov-Halsnæs Lærerkreds er enige om at styrke samarbejdet ved indgåelse af denne

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune De overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde... 3 MED-systemet... 4 Fleks-ordninger...

Læs mere

Samarbejdsaftale på skoleområdet i Rebild Kommune

Samarbejdsaftale på skoleområdet i Rebild Kommune Samarbejdsaftale på skoleområdet i Rebild Kommune 1. Indledning - tillid og ansvar giver undervisning af høj kvalitet Nærværende samarbejdsaftale er indgået mellem Himmerlands Lærerkreds, Skolelederforeningens

Læs mere

SAMARBEJDS GRUNDLAG GRUNDLAG FOR SKOLEÅRET TØNDER KOMMUNE BUPL

SAMARBEJDS GRUNDLAG GRUNDLAG FOR SKOLEÅRET TØNDER KOMMUNE BUPL SAMARBEJDS GRUNDLAG GRUNDLAG FOR SKOLEÅRET 2017-2018 TØNDER KOMMUNE BUPL SAMARBEJDSGRUNDLAG 2017-2018 INDHOLD SAMARBEJDSGRUNDLAGET... 3 LOV- OG OVERENSKOMSTGRUNDLAG... 3 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER... 4 SAMARBEJDSFORA...

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Ringstedaftalen. Rammeaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Ringsted Kommune

Ringstedaftalen. Rammeaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Ringsted Kommune Ringstedaftalen Rammeaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Ringsted Kommune Indledning Nærværende aftale er indgået jf. 2 i arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne.

Læs mere

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden

**NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens/aftalens ikrafttræden Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

PAUSER Det burde være så enkelt..

PAUSER Det burde være så enkelt.. PAUSER Det burde være så enkelt.. BUPL Midtsjælland om pauser Formålet med at holde en pause er at komme kortvarigt væk fra sit arbejde både fysisk og mentalt. En leder har pligt til at sikre, at arbejdet

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

ArbejdsUdsaftale for Lysbro Uddannelsescenter

ArbejdsUdsaftale for Lysbro Uddannelsescenter Silkeborg Kommune 29. juni 2017 ArbejdsUdsaftale for Lysbro Uddannelsescenter Indhoidsfortegnelse 1. Rammeaftale i 2. Ledelsesrollen i 3. Lærerrollen 2 4. Arbejdstid 2 5. Eksempler p arbejdsopgaver i tilstedeværelsestiden

Læs mere

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2016/17 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2016/17 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 29266-16 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2016/17 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

VÆRDIER OG RAMMER FOR SAMARBEJDET PÅ FOLKESKOLERNE

VÆRDIER OG RAMMER FOR SAMARBEJDET PÅ FOLKESKOLERNE VÆRDIER OG RAMMER FOR SAMARBEJDET PÅ FOLKESKOLERNE Indhold Samarbejde.........................................................................................................3 Erfa-møderne...................................................................................................

Læs mere

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013

Folkeskolen, ny 14 og 15 i Arbejdstid. Lærernes Centralorganisation, 14. marts 2013 Folkeskolen, ny 14 og 15 i 50.01 Under hensyntagen til arbejdstilrettelæggelsen i skolevæsenet kan kommunalbestyrelsen fastsætte arbejdstiden for lærere i folkeskolen i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde kommune

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde kommune HR Sagsnr. 310551 Brevid. 3160362 Ref. CHMO Dir. tlf. 4631 3191 christinamo@roskilde.dk Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde kommune 14. maj 2019 Denne aftale er indgået mellem

Læs mere

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1 Bornholms Lærerforening og Bornholms Regionskommune har på baggrund af overenskomstens bilag 1.1 drøftet punkterne 1 15 samt håndtering af 6. ferieuge og rammer for løsning af TR- og AMR-opgaver. Processen

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Vordingborg Kommune i skoleåret 2017/18

Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Vordingborg Kommune i skoleåret 2017/18 Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Vordingborg Kommune i skoleåret 2017/18 Formål Vordingborg Kommune og Lærerkredsen Faxe Vordingborg understreger med denne professionsaftale,

Læs mere

Justering af Aarhusaftalen pr. august Børn og Unge udvalget d. 8. februar 2017

Justering af Aarhusaftalen pr. august Børn og Unge udvalget d. 8. februar 2017 Justering af Aarhusaftalen pr. august 2017 Børn og Unge udvalget d. 8. februar 2017 Historikken - arbejdstidsaftaler A08 Aarhusmodellen Aarhusaftalen Alle opgaver tidsfastsættes UV-max Omregningsfaktor

Læs mere

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Personaleservice FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Gennem de senere år har der ved flere lejligheder været rejst spørgsmål om fortolkningen af arbejdstidsreglerne på sfo området. På denne

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Vedrørende børnehaveklasselederes og læreres arbejdstid Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune Udarbejdet for skoleåret 2015/16 Indledning Nærværende administrationsgrundlag

Læs mere

Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt skole. Aftalen er indgået mellem Bøgholt Skole og SL.

Aftale om administrering af lov 409 på Bøgholt skole. Aftalen er indgået mellem Bøgholt Skole og SL. Aftalen skabet rammer for at medarbejdernes kompetencer, viden og ressourcer på bedste vis Folkeskolereformen stiller krav til en mere varieret skoledag med en vekselvirkning mellem forskellige Ram m eaftal

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 28. juni 2019 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2019-2020 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i folkeskolereformen

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret Marts 2016 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2016-2017 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i folkeskolereformen

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Planlægningsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Aftalt mellem Jammerbugt Kommune og Midtvendsyssels Lærerkreds gældende implementering af Lov 409 og bilag

Læs mere

LOKAL AFTALE SKOLEÅRET TØNDER KOMMUNE BUPL

LOKAL AFTALE SKOLEÅRET TØNDER KOMMUNE BUPL LOKAL AFTALE SKOLEÅRET 2019-2020 TØNDER KOMMUNE BUPL INDHOLD AFTALEN... 3 LOV- OG OVERENSKOMSTGRUNDLAG... 3 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER... 4 FERIE OG OVERGANGSORDNING... 4 FERIE OG SYGEMELDING... 4 SAMARBEJDSFORA...

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Kære medlem af Ishøj Lærerkreds Ishøj, april 2015 Lov 409 er stadig gældende, hvorfor der stadig ikke,

Læs mere

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati Referat Dato 31. maj 2018 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:15 Sluttidspunkt 17:45 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet Mikael Smed,

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleområdet i Hjørring Kommune Unikke skoler i et Fælles skolevæsen

Lokal arbejdstidsaftale for skoleområdet i Hjørring Kommune Unikke skoler i et Fælles skolevæsen Lokal arbejdstidsaftale for skoleområdet i Hjørring Kommune Unikke skoler i et Fælles skolevæsen Indledning Nærværende lokalaftale er indgået mellem Lærerkreds Nord og Hjørring Kommune. Lokalaftalen skal

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Notat. Forståelsespapir ml. Vends Herreds Lærerkreds, Skolelederforeningen og Middelfart Kommune om lærernes arbejdstid

Notat. Forståelsespapir ml. Vends Herreds Lærerkreds, Skolelederforeningen og Middelfart Kommune om lærernes arbejdstid Læring, kultur og fritid Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Dato: 29. maj 2017 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5421 cvr.: 29189684 Heidi.Junker@middelfart.dk Notat Forståelsespapir

Læs mere

Opgaveoversigt Eksempel Undervisning Forberedelse, planlægning og evaluering Opgaver inden for mødetid Øvrige opgaver Aktiviteter jf. kalender med tid

Opgaveoversigt Eksempel Undervisning Forberedelse, planlægning og evaluering Opgaver inden for mødetid Øvrige opgaver Aktiviteter jf. kalender med tid Opgaveoversigt Eksempel Undervisning Forberedelse, planlægning og evaluering Opgaver inden for mødetid Øvrige opgaver Aktiviteter jf. kalender med tid for hver opgave f.eks. Undervisning Understøttende

Læs mere

Kredsens politik for indgå else åf lokåle årbejdstidsåftåler på det kommunåle områ de

Kredsens politik for indgå else åf lokåle årbejdstidsåftåler på det kommunåle områ de Kredsens politik for indgå else åf lokåle årbejdstidsåftåler på det kommunåle områ de Indhold Forord... 3 Der skal være en drøftelse... 3 Kredsens politik... 3 Afvigelser fra de overenskomstaftalte arbejdstidsregler...

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Sengeløse Skole skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Sengeløse Skole skoleåret Samarbejdsgrundlag på skoleåret 2016-2017 Byrådet vedtog 25.02.14 samarbejdsgrundlaget for fremtidens folkeskole i Høje Taastrup kommune. Samarbejdsgrundlaget er en fælles ramme for fremtidens samarbejde

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere