ALBERTSLUND BIBLIOTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALBERTSLUND BIBLIOTEK"

Transkript

1 ALBERTSLUND BIBLIOTEK Serviceydelser og resultatmål Januar 2006

2 Omslagsbilleder: Jesper Pedersen 1

3 Indhold Side 1. Indledning Planforudsætninger Lovgrundlag Albertslund Kommunes planstrategi og folkebiblioteket Bibliotekets vision og langsigtede målsætninger 3 3. Befolkningsunderlag og brugere Besøgstal Budgetforudsætninger Materialer Personale Andet Indtægter Indsatsområder Organisationsudvikling Kompetenceudvikling Medieområdet Biblioteksrummet lokaler Det virtuelle bibliotek Bibliotekernes Netmusik og SheetMusicNow Miljøportal og miljøhjørne Biblioteksvagten Bibliotekets hjemmeside Formidlingsindsatsen Hovedbiblioteket voksne, børn og musik Biblioteket i Trippendalscentret Biblioteket på Stensmosegård Biblioteket i Hedemarken Arrangementer og PR Netværk og tværgående samarbejde Fælles IT-system for skole- og folkebiblioteker Bibliotekets integrationsindsats Kulmøllen fremskudt biblioteksspot for unge Kreative byer Grundtvig 2-projektet Det administrative område Selvbetjening Indsatsområder i de kommende 2-5 år Kulturel borgerservice Revision og opfølgning Serviceinformation Serviceydelser Resultatmål Åbningstider Årsberetning Bilag 1 Organisationsplan 2

4 1. Indledning Bibliotekets virksomhedsplan 2006 er udarbejdet efter standard for virksomhedsplaner i Albertslund Kommune. Biblioteksvirksomheden drøftes af KU/ØU/KB efter nedenfor anførte tidsplan og i forbindelse med behandlingen af de anførte arbejdspapirer: Virksomhedsplan, serviceinformation og resultatmål Regnskab Årsberetning Retningslinier for Albertslund Bibliotek Det kommunale budget Økonomirapporter med opfølgning på resultatmål og udmeldte indsats-områder Januar Februar Marts Marts, hvert andet år i ulige år Efterår / oktober 3 gange årligt Virksomhedsplan, retningslinier og årsberetning udleveres i alle biblioteksafdelinger og kan ses på bibliotekets hjemmeside. Virksomhedsplanen beskriver primært nye aktiviteter og tiltag samt fordelingen af ressourcerne fordelt på hovedområder. Retningslinier for Albertslund Bibliotek beskriver bibliotekets almindelige drift og virksomhedens kerneområder. 2. Planforudsætninger 2.1 Lovgrundlag Den overordnede lovgivning på biblioteksområdet er: Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10. januar 2005 Lov om ophavsret, lov nr. 164 af 12. marts 2003 samt lovændring nr. 997 af 9. december 2003 Lov om biblioteksafgift, lov nr af 17. december 2002 Bekendtgørelse om biblioteksafgift nr. 106 af 19. februar Albertslund Kommunes planstrategi og folkebiblioteket Albertslund Kommunes planstrategi opererer med en række grundsætninger (bykvalitet, demokrati og mangfoldighed), nogle mærkesager (kultur, børn og unge og miljø) og indsatsområder (på kulturområdet gælder det bl.a. nye former for idræt og nye faciliteter for ungdomskulturen). På forskellig måde forsøger biblioteket at give udsagnene Vi vil udfolde den demokratiske kultur og begrebet mangfoldighed konkret udtryk: Det gælder i såvel arbejdet med bibliotekets to brugerrråd og Børneposten, samt ved en ambitiøs satsning på formidling af miljøinformation og en markant satsning på at omsætte integrationspolitikken til konkrete tiltag. 2.3 Bibliotekets vision og langsigtede målsætninger Folkebibliotekernes formål er beskrevet i 1, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed. Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2003 udformet Vision og kommuneplanstrategi for Albertslund. Heri opereres der med tre indsatsområder / mærkesager: Børn, kultur og miljø. De politisk vedtagne målsætninger for biblioteksvæsenet i Albertslund er formuleret i Retningslinier for Albertslund Bibliotek, Virksomhedsplanen og Miljøledelseshåndbogen (Bibliotekets miljøpolitik). 3

5 Bibliotekets overordnede vision og langsigtede målsætninger blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober I forbindelse med arbejdet med organisationsændringer i biblioteket arbejdes der pt. på en reformulering af selve visionen. 3. Befolkningsunderlag og brugere Indbyggertal i år 2006 ifølge befolkningsprognose Albertslund Kommune: I alt: personer fordelt på ca. 90 nationaliteter. Antal indbyggere fordelt på aldersgrupper Aldersgruppe Antal personer 7 13 år år år år år Andre brugere Type Antal Institutioner for børn 41 Dagplejere 35 Fængsler 2 Gymnasium m. HF 1 Abonnenter på lydavisen 61 Biblioteket-kommer-lånere 74 Folkeskoler 7 Andre skoleformer 3 Plejehjem 2 Antal aktive lånere i 2005* Børn i Albertslund Voksne i Albertslund Børn fra andre kommuner 92 Voksne fra andre kommuner Øvrige (institutioner, andre 649 biblioteker mv.) I alt * lånere der har været registreret i bibliotekssystemet inden for de sidste 12 måneder. 3.1 Besøgstal 2006 vil være 2. normal-år efter renoveringen af hovedbiblioteket. sætningen er at nå et besøgstal, der ligger mindst 10 % over besøgstallet i 2005, hvor tallet blev uventet lavt. Iflg. udsagn fra flere lånere blev hovedbiblioteket valgt fra pga. det meget varme indeklima i hele sommerperioden. Hertil kommer, at en række institutioner ikke er vendt tilbage som biblioteksbrugere. I efteråret 2005 er der gjort en ekstra indsats med henblik på at få institutionerne til at besøge biblioteket igen. Denne indsats fortsættes i Fra Driftsforvaltningens side er der gjort en række tiltag for at rette op på det problematiske indeklima. Tilbagegangen i bibliotekets samlede antal besøgende i 2005 skyldes et vigende besøg på hovedbiblioteket. et for 2006 er er fastholde besøgstallet på de tre filialer og, som nævnt ovenfor, at øge besøgstallet på hovedbiblioteket. 4

6 At hæve det samlede besøgstal med 10 % til ca besøgende og at fastholde besøgstallet på de 3 filialer Øget PR- og arrangementsvirksomhed samt færdiggørelse af bibliotekets ventilationssystem og justering af indretningen i musikafdelingen. I voksenafdelingen planlægges etablering af flere læsepladser 4. Budgetforudsætninger Bibliotekets bruttobudget for 2006 er: kr. Nettobudgettet er: kr. De samlede indtægter er budgetteret til kr. Den samlede nettoudgift pr. indbygger svarer til 781 kr., hvilket placerer Albertslund Bibliotek som nr. 5 blandt landets biblioteker. I forhold til 2005 er der tale om et markant fald i bibliotekets budget, som skyldes følgende tre forhold: a) Tjenestemandspensioner er i 2006 taget ud af bibliotekets budget b) Der er indarbejdet en midlertidig årlig besparelse kr. i år 2006 og 2007 til dækning af det merforbrug, som biblioteket havde i forbindelse med indretningen af det nye hovedbibliotek c) Fra 2005 er der indarbejdet en fast årlig reduktion af bibliotekets ramme på kr. som følge af forventet reduktion af de samlede driftsudgifter til bibliotekssystem ved samdrift med skolerne 4.1 Materialer Det samlede budget til materialer udgør kr., svarende til 113 kr. pr. indbygger. Der er tale om det næsthøjeste niveau på landsplan. Materialeudgifterne udgør 14,4 % af det samlede nettobudget. At øge udlånet med ca. 5 % til enheder. Svarende til et udlån pr. indbygger på 18 enheder Omprioritering af materialekonti så der indkøbes flere efterspurgte titler og medier. Undersøgelse af materialeflowet og fastlæggelse af klarere definitioner af snitfladerne børn-unge-voksne 4.2 Personale De samlede personalenettoudgifter udgør kr. Svarende til 77,6 % af det samlede nettobudget. At udmønte den vedtagne besparelse på kr. på personaleområdet og at frigøre midler til implementering af ny organisation I forbindelse med stillingsledighed og vakancer revurderes den pågældende stilling. Afholdelse af PULS. Kortlægning af personalets kompetencer i forhold til den nye organisationsstruktur de nye opgaver 4.3 Andet Andet dækker indvendig vedligeholdelse, inventar, kulturelle arrangementer, administration, IT og varebil, i alt kr. Svarende til 9,7 % af det samlede nettobudget. Administrationskontoen er langt den største med kr. 5

7 Fra 2005 overføres kr. til anskaffelse af fælles IT-system for folke- og skolebiblioteker. Nyanskaffelser og udskiftning af IT-udstyr I 2006 vil IT-kontoen blive forøget med 5 %. Det ske i forbindelse med omprioritering af lønsumsmidler 4.4 Indtægter Indtægterne forventes at ligge på samme niveau som i Hovedparten af bibliotekets indtægter kommer fra overdagsbetaling, gebyrer i forbindelse med hjemkaldelser samt refusioner vedr. løn. Endvidere er der indtægter fra bogsalg, mønttelefoner, fax og kopimaskiner samt visse kulturelle arrangementer. Budgetterede indtægter kr Indsatsområder 5.1 Organisationsudvikling På baggrund af ønsket om at tilpasse organisationen til nye / ændrede brugerkrav og ønsker gennemfører Albertslund Bibliotek i foråret 2006 et organisationsudviklingsprojekt mhp. at implementere en ny organisation fra maj/juni I samarbejde med konsulentfirmaet KnudsenSyd blev projektet igangsat i efteråret 2005 med en række faglige temamøder. Projektet tager udgangspunkt i følgende forhold: Det hyperkomplekse samfund medieudvikling og brugermønstre Vision, indsatsområder og projekter Fremtidige opgaver Afdelingsstruktur Ledelsesstruktur Mødestruktur Snitfladen til Kulturforvaltningen At have implementeret den nye organisation i maj/juni 2006 Kortlægning af kompetencer Besættelse af ledige stillinger Uddannelse Fordeling af ressourcer normering, materialekonti mv. 5.2 Kompetenceudvikling a) Kortlægning af kompetencer i forhold til ny organisation b) Alle ansatte gennemgår uddannelse i brugen af evt. nyt bibliotekssystem a) Budget kr. til almindelig efteruddannelse b) kr. til efteruddannelse i evt. nyt bibliotekssystem 5.3 Medieområdet At sætte større fokus på indkøb og Styrkelse og evt. omrokering af økonomi- 6

8 promovering af ikke-bogligt materiale At disse medietyper bliver en naturlig del af bibliotekets tilbud, hvormed brugerne i endnu højere grad får adgang til disse At medietyperne opnår anerkendelse internt i organisationen og ansvarsområder i forbindelse med organisationsændringerne Større fagligt samarbejde på tværs af organisationen Arrangementer og events tager også udgangspunkt i de nye medietyper Sidemandsoplæring og kurser internt i organisationen 5.4 Biblioteksrummet - lokaler a) I 2005 er der blevet arbejdet på en række indretningsmæssige forbedringer af især børneafdelingen. I 2006 vil det kontorlokale, der ikke blev færdiggjort i forbindelse med ombygningen, blive gjort færdigt og taget i brug. Det vil frigøre et møderum, der gennem halvandet år er blevet brugt som nød-kontor. Det frigjorte mødelokale, vil udover at blive brugt til interne møder, blive brugt som undervisningslokale for såvel bibliotekets brugere som personalet. b) Der var i hovedbibliotekets lukkeperiode et øget pres på filialerne. Det betød slid på bygninger og inventar, og i 2005 blev der udarbejdet en kortllægning af behovet for genopretning. Genopretningen vil ske i : a) Færdiggørelse marts 2006 b) Færdiggjort medio 2006 : a) kr. fra bibliotekets budget til bygningsmæssige ændringer. Hertil kommer udgifter til indretning mhp. undervisning b) Dialog med Driftsforvaltningen om finansiering 5.5 Det virtuelle bibliotek Bibliotekernes Netmusik og SheetMusicNow a) Albertslund Bibliotek har siden 1. januar 2005 givet bibliotekets brugere mulighed for at benytte Bibliotekernes Netmusik. Vurderet på landsplan har den nye service ikke været den store succes. I foråret 2006 forventes udbyderen at skabe nogle teknologiske ændringer i servicen, der gør den mere smidig og lettilgængelig at benytte. b) Fra 1. januar 2006 giver Albertslund Bibliotek borgerne mulighed for at hente og printe noder via deres hjemme-pc direkte fra SheetMusicNow. Man skal blot være registreret i bibliotekets database med lånernummer og pinkode. a) At synliggøre og at øge antallet af besøg på Bibliotekernes Netmusik b) At synliggøre og formidle information om SheetMusicNow a) Øget markedsføring, når den nye version af Bibliotekernes Netmusik er klar. Bibliotekets abonnement løber til medio 2006 b) Pris 20 kr. pr. download. Forventet forbrug ca kr. pr. år 7

9 5.5.2 Miljøportal og miljøhjørne a) I samarbejde med København og Ballerup har Albertslund Bibliotek udviklet en national miljøportal. Grundelementerne er dels Albertslund Biblioteks Miljøbibliotek (linksamling), dels synliggørelsen af en række spørgetjenester vedr. miljøområdet. I 2006 vil portalen blive videreudviklet og gjort mere interaktiv. b) Der etableres et miljøinformationshjørne på filialerne i Hedemarken og Trippendalscentret, så der nu er miljøinformationshjørner på alle betjeningssteder. a) At antallet af besøgende på sitet øges med 25 % b) Etablering af miljøhjørne i Hedemarken og Trippendalscentret a) Der afsættes yderligere 5 timer pr. uge til redaktion og udvikling af portalen b) Den nødvendige økonomi afsættes til anskaffelse af inventar. Formidling via udstillinger og arrangementer. Der afholdes 4 miljøarrangenementer på filialen Biblioteksvagten Fra januar 2006 deltager Albertslund i vagtdækningen af den fælles nationale oplysningstjeneste for folke- og forskningsbiblioteker, Biblioteksvagten. At tilknytte og uddanne 4 voksenbibliotekarer til vagten Der afsættes et kronebeløb på kr. som funktionsløn til hver deltager i Biblioteksvagten Timeforbruget vil pr. uge være ca. 6 timer Bibliotekets hjemmeside Bibliotekets hjemmeside blev i 2005 vurderet til 4 netkroner, ud af 5 mulige, af Bedst på nettet. Der arbejdes videre med at styrke kvalitet og indhold på hjemmesiden, bl.a. ved at tage udgangspunkt i Bedst på nettets vurdering samt ved at afsætte flere midler og personaleressourcer til området. At opnå 5 netkroner eller at øge den samlede vurderingsprocent fra 60,6 % til 80 %. Især vedr. åbenhed og teknisk tilgængelighed er der klare forbedringsmål. Der afsættes kr. til implementering af flere selvbetjenings-funktioner. Mulighed for booking af pc er, abonnement på nyhedslister og adgang til licensbelagte databaser fra brugernes hjemme-pc er. Behovet for flere timer til arbejdet med hjemmesiden afdækkes. 5.6 Formidlingsindsatsen Hovedbiblioteket voksne, børn og musik I 2006 vil der blive arbejdet målrettet på at udbrede kendskabet til biblioteket og dets tilbud både mht. konkret information, vejledning og inspiration til brugerne, men også til ikke brugere. 8

10 I 2006 arbejdes der videre på at gøre biblioteksrummet mere attraktivt som kulturelt værested og sted for inspiration, og at gøre biblioteket kendt som et sted, der giver venlig og meget kompetent betjening. At synliggøre muligheden for den personlige betjening hjælp og vejledning At få 5 % flere aktive brugere Udvikling af et koncept for introduktion og PR over for nye brugere/tilflyttere Flere arrangementer, hvor vi præsenterer bibliotekets tilbud Styrkelse af formidlingen af bibliotekets materialer i det fysiske rum Indkøb af flere eksemplarer af efterspurgte titler (voksen og børn) Øget opmærksomhed på låneres behov for betjening og vejledning Bolsjelæsning (alle afdelinger) Sommerbogen (alle afdelinger) Fokusere mere på tilbud til særlige målgrupper (f.eks. småbørnsforældre) Biblioteket i Trippendalscentret Indsatsen vil dels have øget fokus på den traditionelle formidlingsindsats, forstået som hjælp til at finde en god bog, dels fokusere på hjælp til at skaffe alle former for materialer fra andre biblioteker og vejledning af forældre, der ønsker at støtte deres børns læsning og skolegang Biblioteket på Stensmosegård Filialen har tidligere forsøgt at give mere rum og opmærksomhed til genrerne skønlitteratur og biografier, og i 2006 satses der på at kunne præsentere et bredt udsnit af de nyeste titler inden for genrerne. Der vil blive skiftende temaudstillinger og formidlet læsetips, via bibliotekets hjemmeside. Personalet vil indgå i bogcafé-arrangementer, og sammen med Herstedvester Forsamlingshus og Kirke vil der blive afholdt arrangementer med kendte og aktuelle forfattere. Brugerrådets medlemmer og filialens personale vil på skift udstille og præsentere deres favoritbøger Biblioteket i Hedemarken Filialen vil i 2006 have fokus på følgende formidlingsinitiativer: Bogsnak og læseinspiration i den daglige publikumsvejledning og ved arrangementer. Internetundervisning - tilpasset den enkeltes behov og hjælp og vejledning i at bruge computer. Det gælder både for begynderen, der skal benytte en pc til jobsøgning og brevskrivning, og det gælder vejledning i brug af det digitale bibliotek (f.eks. bibliotekets søgebase, bibliotek.dk, musikbibliotek.dk..) og endelig gælder det støtte til skole- og uddannelsesopgaver Arrangementer og PR I 2006 revurderes organiseringen af hele arrangements- og PR-arbejdet i forbindelse bibliotekets organisationsudviklingsprojekt. At publikum i endnu højere grad Området tilføres flere økonomiske 9

11 bliver opmærksom på biblioteket som centrum for kulturelle arrangementer og events også i åbningstiden ressourcer Kampagner og temaer danner udgangspunkt for arrangementer og events At arbejde med konceptet: På biblioteket kan der sket noget uventet. Større samarbejde på tværs i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere Fokus på specifikke og evt. nye brugergrupper Videreudvikling af nyhedsbrev Større fokus på en fælles kommunikativ og grafisk linje - evt. ansættelse af kultur-medarbejder samt intern uddannelse af grafisk medarbejder Læsekampagner Deltage i Danmarks Biblioteksforenings bibliotekskampagne, 1. kvartal Netværk og tværgående samarbejde Fælles IT-system for skole- og folkebiblioteker Som konsekvens af analysen om Fælles materialeklargøring har PCA og Albertslund bibliotek i 2005 undersøgt mulighederne for at anskaffe et fælles bibliotekssystem og mulighederne for at etablere fælles elektronisk katalog. Der er modtaget tilbud fra de to relevante leverandører, og pt. vurderes de to tilbud. Det kan konstateres (december 2005), at de to systemer har forskellige stærke og svage sider, og derfor vurderes de forskelligt i de to sektorer. At have implementeret et fælles system inden udgangen af 2006 Der er afsat et budget på kr. til anskaffelse af et fælles bibliotekssystem. Hertil kommer udgifter til opgradering af skolernes internet-linier Bibliotekets integrationsindsats Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2005 en Integrationspolitik for Albertslund Kommune. Integrationspolitikken består af et værdigrundlag for integrationsindsatsen i kommunen som helhed, samt af målsætninger og handleplaner for den enkelte forvaltnings integrationsarbejde. På baggrund af værdigrundlaget for integrationsindsatsen arbejder alle forvaltninger og institutioner, herunder biblioteket løbende med handleplaner for den konkrete integrationsindsats. a) At engagere en fast gruppe på kvinder og at stille rammer til rådighed for afvikling af aktiviteterne (efter KASBA) b) At synliggøre bibliotekets tilbud over for udlændinge a) En fast ekstern tovholder knyttes til projektet med ca. 7 timer pr. uge. Hedemarkens personale deltager i aktiviteterne efter behov. Forvaltningens integrationspulje søges om tilskud 10

12 c) At forbedre indhold mv. af FINFO d) At udarbejde konkrete intiativer mhp. at styrke integrationen b) Bibliotekets informationer til udlændinge skal opdateres og gøres mere brugervenlige på hjemmesiden c) Udarbejde strategi og intensivere samarbejde med Albertslund Sprog- og Integrationscenter Kulmøllen fremskudt biblioteksspot for unge Ud fra en betragtning om at være en aktiv part i udformningen af Kulmøllen har biblioteket gjort sig overvejelser om etablering af et unge-hot-spot, hvor indholdet primært skal være målrettet brugerne af Kulmøllen. Dette kunne være relevante tidsskrifter, lyttetårne med aktuel musik, spilkonsoller og aktuelle bøger, f.eks. rejse- og livsstilslitteratur. Internetopkobling og gerne trådløst netværk er en selvfølge. Åbningstiderne bør være målrettet Kulmøllens brugere. Biblioteket ønsker på denne måde at indgå i nye samarbejder og møde både nuværende, og meget gerne fremtidige brugere i andre omgivelser. Der er intet fast bibliotekspersonale tilstede, men hotspot et drives af frivillige (foreningen), personer i jobtræning eller lignende Kreative byer Albertslund og Herlev Kommuner igangsatte, sammen med Musicon Valley, i 2004 en udviklingsproces, som havde til formål at bringe kultur- og oplevelsesøkonomien højere op på den kommunale dagsorden. Netværket er organiseret som en forening med hjemsted i hovedstadsområdet. Fra biblioteket deltager stadsbibliotekaren i en særlig workshop vedrørende branding Grundtvig 2-projektet Grundtvig 2-projektet LEI (Learn and Enjoy through Information) er blevet forlænget et år. Fokus i 2006 bliver en stor international konference i København, der skal formidle resultaterne af indsatsen i I Albertslund (Trippendal og Teglmoseskolen) vil vi sideløbende med planlægning af konferencen fortsætte med arrangementer om børns skolestart og læseindlæring for 2-sprogede forældre. 5.8 Det administrative område a) Anskaffelse af et elektronisk materialevalgssystem for at frigøre personaleressourcer til forvaltningsopgaver og arrangementer og PR-aktiviteter. b) Pr. 1. januar indføres Web-betaling i alle kommunens forvaltninger. a) At frigive ressourcer til at styrke publikumsarbejdet b) At kunne håndtere elektroniske betalinger pr. 1. januar 2006 a) Afsætte kr. til anskaffelse af materialevalgsmodul og at afdække lettelser i det administrative arbejde ved at tage et elektronisk materialevalgssystem i brug medio 2006 b) Uddannelse Selvbetjening Albertslund Bibliotek vil indføre automatisering af personaletunge arbejdsgange med henblik på at frigøre arbejdskraft til at styrke brugerkontakten. I 2006 vil der blive sat fokus på yderligere to områder vedrørende selvbetjening: a) Der indføres selvbetjent aflevering ved en af hovedbibliotekets to selvbetjeningsenheder. b) Der indføres selvbetjent afhentning af reserverede materialer. 11

13 a) og b) Muligheden for selvbetjent aflevering og selvbetjent afhentning af reserveret materiale er gennemført ultimo maj : a) Udgift til fralægningsinventar b) Ændring af indretning i skranken I alt kr. 6. Indsatsområder i de kommende 2 5 år 6.1 Kulturel borgerservice I forbindelse med gennemførelsen af den fortsatte renovering af Albertslundhuset (2. etape) foreslås oprettet en kulturel borgerservice i stueplan. Opgaverne kan være følgende: a) Synliggørelse af at kultur er en mærkesag i Albertslund b) Forbedret borgerservice på det kulturelle område ved, at der er én samlet indgang til alle kulturspørgsmål c) Aflastning af forvaltningens personale i forbindelse med lettere ekspeditionsopgaver d) Udvidet tilgængelighed e) Større bredde i opgaver for Udlånsekspeditionens personale f) Synliggørelse af indgangen til hovedbiblioteket g) Øget sammenhæng mellem institutionerne i Kulturforvaltningen. 7. Revision og opfølgning I bibliotekets ledelse og afdelingslederforum følges der henholdsvis månedligt og kvartalsvis op på de vedtagne resultatmål og regnskabet. Kulturudvalg og Økonomiudvalg orienteres i forbindelse med økonomirapporterne om status for målopfyldelsen, herunder de kvalitative mål. I bibliotekets årsberetning, som udgives særskilt i marts/april, redegøres der for, hvordan den samlede biblioteksvirksomhed har været i det foregående år. Der gøres status for de enkelte indsatsområder, resultatmål og økonomi. 8. Serviceinformation 8.1 Serviceydelser Udlån af og vejledning i brugen af: Bøger, lydbøger, noder, tidsskrifter, musik- CD er, fortællinger på CD, bånd, CD-rom'er, videobånd, DVD, dias, sprog- og legmaterialer, playstation-spil Netpublikationer stilles til rådighed via bibliotekets base Oplysnings- og informationsvirksomhed Litteraturlister og søgning Adgang til Bibliotekernes Netmusik og SheetMusicNow (download af musik og noder) Lån til og fra andre biblioteker - fjernlån Offentlig information - pjecer og brochurer Aviser og tidsskrifter Arrangementer: Teater, film, foredrag, oplæsning, musik-, forfatter- og debatarrangementer (nogle mod betaling) Præsensbenyttelse af bibliotekets materialer. Dvs. mulighed for at benytte materialerne i biblioteket Værestedsfunktion læsepladser, opholdspladser Studiearbejdspladser med fuld Officepakke (tekstbehandling, regneark, powerpoint, internetadgang mv.) Mødelokaler på filialerne 12

14 Udstillinger Biblioteksorienteringer Børneposten Opsøgende biblioteksbetjening - biblioteket kommer Internetadgang for publikum Lydavis CD-rom arbejdsplads med spil til børn Mønttelefon på hovedbiblioteket, kopimaskiner og telefax mod betaling Undervisning og introduktion til bibliotekets online-katalog og Internet Web-adgang til bibliotekets database for eksterne brugere med mulighed for søgning, reservering, fornyelse af lån og information om lånerstatus Nyhedsmails mulighed for at abonnere på nyheder fra bibliotekets website ForbrugerINFO-punkt. Særlig service etableret i samarbejde med Forbrugerinformation Miljøinfopunkt (i samarbejde med København og Ballerup) Besked fra biblioteket kan modtages som brevkort eller via og SMS Selvbetjent udlån. Fra medio 2006 også mulighed for aflevering og afhentning af reserveret materiale Elektroniske nyhedslister, fra medio 2006 Adgang til licensbelagte databaser fra lånernes hjemme-pc, fra medio Resultatmål Kvaliteten i biblioteksbetjeningen sikres bl.a. gennem overholdelse af en række tidsfrister og mål for såvel det publikumsrettede som det interne arbejde. Bibliotekets budget angiver mål for, hvor meget der bruges på materialer og lønninger, samt hvor store indtægterne fra overdagspenge, kopier m.v. forventes at blive. Retningslinier for Albertslund Bibliotek beskriver materialevalgsprincipper og samarbejdsrelationer med andre forvaltninger og institutioner. Som eksempler på nogle centrale og målbare mål for kvalitetsopfyldelsen kan nævnes: Skriftlige henvendelser til biblioteket besvares inden en uge. Dette gælder også henvendelser via . For konkrete lånerforespørgsler og reserveringer gælder særlige frister (se nedenfor) Telefoniske henvendelser prioriteres som personlige henvendelser 90 % af materialerne skal være sat på plads i løbet af maksimalt 7 timer (åbningstimer) Hjemkaldelser udsendes 14 dage efter lånetidens udløb, og 2.-hjemkaldelse udsendes 4 uger efter lånetidens udløb Regning på hjemkaldte materialer udsendes 42 dage efter lånetidens overskridelse Fra en bog er modtaget fra bogbinderen, til den er på hylden til udlån, må der maksimalt gå 5 dage. Et eksemplar af alle nye voksen- og musiktitler står til orientering for bibliotekarerne i 8 dage 95 % af fjernlånsbestillingerne ekspederes samme dag, som de modtages Der sendes besked til låneren samme dag, som et fjernlånsmateriale modtages Ingen låner må vente mere end 3 måneder på en bestemt titel, når det drejer sig om boglige materialer. Er bogen ikke dukket op inden 3 måneder, tilbyder 13

15 biblioteket at bestille bogen fra et andet bibliotek. Der tages dog forbehold med hensyn til helt nye og stærkt efterspurgte titler Ingen ventetid mht. tilmelding til "biblioteket-kommer"-ordningen. 3.-klasser tilbydes biblioteksorientering. Ved henvendelse kan andre få tilbudt biblioteksorientering. Efter aftale gives der blandt andet biblioteksorientering til sprogskolens elever og lærere Biblioteket deltager i afviklingen af kurser i samfundsforståelse Lydavisen udkommer hver uge, bortset fra to uger i sommerperioden 5 gange om året hylderevideres der i udlånene med henblik på at sikre korrekt opstilling af materialerne. Herved nås hele samlingen igennem 1 gang årligt Hver uge informeres der i Albertslund Posten om bibliotekets tilbud, og på Albertslund Kommunes hjemmeside og bibliotekets hjemmeside informerer biblioteket løbende om nyheder, arrangementer og åbningstider m.v. Bibliotekets hjemmeside er åben døgnet rundt, men søgesystemet er lukket mellem kl. 03 og 05 på grund af opdateringer og backup Der er bibliotekarisk betjening af kommunens plejehjem, Albo en gang om ugen og Humlehusene en gang om måneden Tidsskrifter sættes frem til publikum samme dag, de modtages Dagens aviser lægges frem til publikum, inden biblioteket åbner Bibliotekets hjemmeside og miljøportal opdateres løbende og checkes for døde links minimum en gang hver anden måned Der gennemføres Internet-brugerundervisning på hovedbiblioteket og filialerne forår og efterår Andelen af selvbetjente udlån på hovedbiblioteket udgør 60 % af hovedbibliotekets udlån Miljøcertificering. Som en del af Kulturforvaltningen forventes Albertslund Bibliotek certificeret igen i Åbningstider Den ugentlige åbningstid i hovedbibliotekets publikumsafdelinger er 48 timer i sommerhalvåret, mandag til lørdag og 52 timer i vinterhalvåret, mandag til søndag. På hver af de tre filialer er den ugentlige åbningstid 24 timer, mandag til lørdag. Onsdag er der lukket på filialerne i Trippendalscentret og Hedemarken. Fredag er Stensmosegård lukket. Filialerne lukker på skift en uge i juli. 9. Årsberetning Bibliotekets årsberetning udgives som særskilt publikation i foråret Beretningen beskriver væsentlige begivenheder og forholder sig til indsatsområderne, som de er beskrevet i virksomhedsplanen. Der gives en detaljeret redegørelse for bibliotekets aktiviteter og beskrivelse af målopfyldelsen i forhold til de opstillede resultatmål og regnskabet. 14

16 Bilag 1 Organisationsplan Stadsbibliotekar Vicestadsbibliotekar p.t. ubesat Konsulenter Web Administration - Betjente - Kantine - Forvaltning IT Arr./PR Katalogafdeling - Tidsskrifter Ledende børnebibl. p.t. ubesat Børneafdeling Voksenafdeling -Biblioteket kommer Musikafdeling Udlånsekspedition - Fjernlån - Aviser Trippendal Stensmosen Hedemarken 15

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis.

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 42 64% Tilfreds 22 33% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 1

Læs mere

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Bibliotekerne i Assens Kommune skal være et besøg værd og: Fungere som lokale væresteder og kulturcentre Være et tilbud for alle borgere Yde kvalificeret

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2010-2011. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2010-2011. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2010-2011 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne.

Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne. Punkt 9. Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne. 2012-23502. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. digitale medier på Aalborg Bibliotekerne.

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011 Tilfredshedsundersøgelse Aalborg Bibliotekerne 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion og metode 3 2. Baggrundsspørgsmål 4 3. Generel tilfredshed 6 4. Bibliotekets tilbud 7 5. Bibliotekets faciliteter

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger,

Læs mere

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 84 55% Tilfreds 63 41% Hverken eller 4 3% Utilfreds 1 1% Meget utilfreds 0 0%

Læs mere

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016. Kr. 1000 2016 p/l 2016 2017 2018 2019 Bevilling

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016. Kr. 1000 2016 p/l 2016 2017 2018 2019 Bevilling BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING Dato 19-03-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type 2 - Omlægning af Lydavisen Lydavisens produkter er som udgangspunkt

Læs mere

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Biblioteksstruktur Bibliotekets struktur tager udgangspunkt i en biblioteksbetjening der sikrer helhedstænkning, tværfaglighed og tilgodeser lokale behov. Ledelsesteam

Læs mere

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn« » Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«bruger, Herning Bibliotekerne Velkommen til Herning Bibliotekerne 1 Bibliotekschef Pernille Schaltz byder dig velkommen til Herning

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker FREMTIDENS BIBLIOTEK - borgerens ønsker Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Overblik Side 4 Skab fremtidens bibliotek nu Side 5 Hvem besøger bibliotekerne? Side 6 Hvorfor går danskerne på biblioteket? Side

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU ET ÅBENT BIBLIOTEK HVAD ER ET ÅBENT BIBLIOTEK? Det Åbne Bibliotek er en selvbetjeningsløsning, hvor du selv lukker

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Beretning for CB-regnskab 2002

Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks beretning for CB-R2002 Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks overordnede målsætning for udviklingskontraktperioden 2002 var at videreudvikle de regionale støttefunktioner

Læs mere

Albertslund Bibliotek Kulturforvaltningen

Albertslund Bibliotek Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Kulturforvaltningen Forside: Hovedbiblioteket Voksenudlånet Albertslund Kommunes postkort Multikunstner Kirsten Schjødt, børnearrangement 2006 22. december 2006-1 - Indhold 1. Indledning

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn

Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn Referat fra Etnisk BiblioteksUdvalgsmøde, mandag, den 15. marts 2010 på Christianshavn Deltagere: Ann Poulsen (AP), Lone Hedelund (LH), Niels Dejgaard (ND), Poul Høst Pedersen (PHP), Kambiz Hormoozi (KH),

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet

Jobprofil. Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Jobprofil Projektmedarbejder til lokaleanvisningen i Kultursekretariatet Opgaven Rudersdal Kommunes Kulturområde varetager central anvisning af lokaler og udendørs anlæg til fritidsbrug på 12 folkeskoler,

Læs mere

Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014

Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014 INDHOLD 3 MISSION VÆRDIER VISION 4 INDSATSOMRÅDER ÅRETS GANG PROJEKTER 5 INDSATSOMRÅDER 2014 BIBLIOTEKET indgangen til det digitale samfund

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Rapport. Inddragelse af bibliotekets interessenter som led i konkretisering og implementering af visionen for BiBLiOTEKET.

Rapport. Inddragelse af bibliotekets interessenter som led i konkretisering og implementering af visionen for BiBLiOTEKET. Rapport Inddragelse af bibliotekets interessenter som led i konkretisering og implementering af visionen for BiBLiOTEKET. Maj 2012 Indhold 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af den gennemførte inddragelse...

Læs mere

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser Vi følger dig digitalt på vej Bliv it-klar på dine betingelser Har du brug for at blive fulgt digitalt på vej? - så start her! I denne folder er der hjælp at hente til dig, der gerne vil i gang med at

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Københavns Biblioteker har én fælles samling. Kassations- og magasineringspolitikken er gældende politik og skal efterleves for

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2005

Albertslund Bibliotek Virksomhedsplan 2005 1. Indledning 3 2. Planforudsætninger. 3 2.1 Lovgrundlag... 3 2.2 Politiske målsætninger og visioner... 4 2.2.1 Planstrategien og folkebiblioteket... 5 2.3 Befolkningsunderlag, antal aktive lånere og besøgstal...

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker. Bilag 4

Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker. Bilag 4 Brugernes benyttelse af Ejby og Bjæverskov biblioteker Bilag 4 Profil Skal være målrettet småbørnsfamilier, børn og ældre Skal have en målrettet materialebestand og indkøbsramme med fokus på målgruppen

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i Styrelsen for Bibliotek og Mediers fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, RUF møde nr. 11 Tid: Fredag d.

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014 Kurser for voksne Efterår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne Det med småt og åbningstider. Februar 2014

Aalborg Bibliotekerne Det med småt og åbningstider. Februar 2014 Aalborg Bibliotekerne Det med småt og åbningstider Februar 2014 Velkommen Velkommen på biblioteket. Vi glæder os til at se dig. Vi håber du vil bruge bibliotekets tilbud og få mange gode oplevelser. Reglement

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Det med småt og åbningstider

Det med småt og åbningstider Det med småt og åbningstider Gælder fra 1. oktober 2015 Gælder fra april 2015 Velkommen Velkommen på biblioteket. Vi glæder os til at se dig. Vi håber du vil bruge bibliotekets tilbud og få mange gode

Læs mere

Styrkelse af lærernes it-kompetencer

Styrkelse af lærernes it-kompetencer Styrkelse af lærernes it-kompetencer Målsætning Forbedre og udvikle forudsætningerne for, at skolerne kan udnytte de læringsmæssige, pædagogiske og organisatoriske muligheder ved de digitale medier. Resultatkrav

Læs mere

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek Strategi 2014-16 Ajourført januar 2016 Fremtidens bibliotek Organisationsdiagram 2016 Bibliotekschef Lilli Mortensen (konstitueret) Udvikling Afdelingsleder Lilli Mortensen Kulturhuse & Børn Afdelingsleder

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

bogstart børn elsker bøger! Indhold:

bogstart børn elsker bøger! Indhold: bogstart bogstart børn elsker bøger! Indhold: Bogstart godt i gang 2 Startvanskeligheder 3 Netværksmøder 3 Bogstart på vej i fængsel 3 Nyt fra forskning 4 Nyt fra Medborgercentre 4 Børnehavebiblioteker

Læs mere

Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser

Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser Landbyerne læser - Syddjurs Kommunes bud på en læsekampagne under Danmark Læser Udfoldet projektbeskrivelse Projektets formål Målgruppe(r) (inkl. overvejelser vedr. valg af målgrupper for læseaktiviteterne)

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: 1136240 Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud... 2 2. Andel sikre læsere i folkeskolen...

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Notat. Pasløsning i Borgerportalen

Notat. Pasløsning i Borgerportalen Allerød Kommune Notat Pasløsning i Borgerportalen Borgerportalen har i oktober 2011 fået stillet en pasmaskine til rådighed af virksomheden Scan-Tech og tilbyder nu digitale pasfotos. Flemming Villadsen

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015 Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 Kerteminde kommunes skoler ligger forrest lærere og elever er innovative brugere af informationsteknologien. De seneste års intensive investeringer i

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 1. april 2014

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 1. april 2014 DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 1. april 2014 1 DAGSORDEN - AXIELL Præsentation og orientering af den nye organisering af Axiell Danmark Status på DDElibra version 9.10 Orientering om DDElibra version 9.11 Orientering

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats 25. januar 2008 Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats Den 9. november 2006 offentliggjorde integrationsminister

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. oktober 2008 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

REGLEMENT. for Egedal Bibliotekerne

REGLEMENT. for Egedal Bibliotekerne REGLEMENT for Egedal Bibliotekerne Hvem er Egedal Bibliotekerne? Egedal Bibliotekerne består af fire filialer. Smørum Bibliotek, Ølstykke Bibliotek, Ganløse Bibliotek og Biblioteket i Stenløse Kulturhus.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

Rammeaftale 17.13 Delaftale nr.2 : Forretningsprocesser og effektivisering. Indholdsfortegnelse

Rammeaftale 17.13 Delaftale nr.2 : Forretningsprocesser og effektivisering. Indholdsfortegnelse Bilag 1.a. Kundens opgavebeskrivelse med tidsfrister og eventuelle krav om bodsbelagte milepæle samt betalingsplan Rammeaftale 17.13 Delaftale nr. 2 Forretningsprocesser og effektivisering Indholdsfortegnelse

Læs mere

2014 +2015. Digital strategi. Herning Bibliotekerne. Danmarks Bedste Digitale Bibliotek. Herning Bibliotekerne

2014 +2015. Digital strategi. Herning Bibliotekerne. Danmarks Bedste Digitale Bibliotek. Herning Bibliotekerne 2014 +2015 Digital strategi Herning Bibliotekerne Danmarks Bedste Digitale Bibliotek Herning Bibliotekerne 2014 +2015 Indhold Danmarks Bedste Digitale Bibliotek... 3 1. Strategiske spor og touchpoints...

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere