Brugervejledning User Manual BS12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning User Manual BS12"

Transkript

1 Brugervejledning User Manual BS12

2 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder og bør altid være tilgængeligt. For Europæiske borgere Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Når dette symbol med den overstregede skraldespand er på et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Forhør dig hos din lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter. 2

3 Indholdsfortegnelse Tilbehør... Illustrationer... Brugervejledning Enheder & Funktioner... Bluetooth Parring (På frontpanelet)... Bluetooth Parring (Fra fjernbetjeningen)... Gentilslutning... Tilslut Deres TV til højttaleren... Vælg Lydeffekt... AUX Input... Optical/optisk Input... Forholdsregler... Produkt specifikationer... HotlineService

4 Tilbehør Brugervejledning (1) Fjernbetjening (1) CR2025 batteri (1) Audio kabel RCA til 3.5mm stereo indgang (1) 24V 2.5A Strømforsyning (1) EU Netledning (1) Illustrationer Front Bagside Fjernbetjening VOL 4

5 Enheder / Funktioner 1 Tænd/Sluk Knap (Tryk 0.3 sek) 2 Volume Ned (kort tryk) 3 Source / Kilde (Tryk 0.1 sek Skift imellem Aux/Optical/Bluetooth) (Tryk 0.3 sek Start Bluetooth parring) 4 Volume Op (kort tryk) 5 EQ Mode (kort tryk for at skifte EQ tilstand) 6 Source LED Indikator 7 AUX IN 8 Optical/Optisk IN 9 AC Adapter indgang 5

6 10 Tænd/Sluk 11 Volume Op 12 Volume Ned 13 Skift Source / Kilde 14 Movie/Film Tilstand 15 Mute (Lyd til/fra) 16 Bluetooth Parring 17 Game Voice Tilstand 18 Music Tilstand 6

7 Bluetooth Parring (På frontpanelet) 1. Tryk på knappen indtil Bluetooth er valgt. Bluetooth LED vil lyse blåt. 2. Tryk og hold knappen inde i 3 sekunder eller tryk på knappen på fjernbetjeningen. Derefter vil Bluetooth ikonet blinke blåt og indikere at parringstilstand er aktiveret. Vent ca. 5 sekunder indtil højttaleren afgiver en du du lyd. 3. Aktiver Bluetooth på Deres lydenhed (Vi henviser til manualen for lydenheden for informationer omkring aktivering af Bluetooth). 4. Søg efter tilgængelige Bluetooth enheder. 5. Vælg Clint BS12 på listen. 6. En Beep lyd vil indikere at parring lykkedes. 7. Der kan nu afspilles musik/lyd fra Deres Bluetooth lydenhed på højttaleren. Denne skal vælges som lyd output på Deres lydenhed. (Vi henviser til manualen for lydenheden for informationer omkring valg af lydoutput). Bluetooth Parring (Fra fjernbetjeningen) 1. Tryk på fjernbetjeningen indtil Bluetooth er valgt. 2. Bluetooth LED lyset vil lyse blåt på frontpanelet. 3. Tryk på knappen på fjernbetjeningen. Bluetooth ikonet vil begynde at blinke, efter ca. 5 sekunder vil højttaleren afgive en du du lyd og indikere at parings tilstand er aktiveret. 4. Tænd for Bluetooth på Deres lydenhed og vælg [Clint BS12] på listen over tilgængelige lydenheder. 5. Højttaleren vil afgive en beep lyd når parringen er fuldendt. 7

8 Gentilslutning 1. Tilslutning af ny Bluetooth enhed: Vær opmærksom på et den forrige tilsluttede enhed enten har slået Bluetooth fra eller at enheden har slettet tilslutningen. (Vi henviser til brugervejledningen til Deres lydenhed for at gøre dette). Følg anvisningerne til Bluetooth parring for at tilslutte en ny enhed. 2. Gentilslutning af nuværende enhed: Den nuværende enhed vil automatisk tilslutte til højttaleren når Bluetooth er aktiveret og højttaleren tændes. Hvis ikke enheden automatisk tilsluttes vælges [Clint BS12] på listen over tilgængelige enheder. Tilslut Deres TV til højttaleren 1. Tilslut Deres TV til højttaleren ved hjælp af enten Optisk kabel eller AUX. (Vi henviser til brugervejledningen til Deres TV for at vælge korrekt audio output på fjernsynet) 2. Tænd for Deres TV. 3. Vælg korrekt audio input på højttaleren ved tryk på SOURCE knappen, og juster volumen. 8

9 Vælg Lydeffekt Tryk på en af effekt knapperne på fjernbetjeningen for at skifte imellem lyd effekter. Lyd effekt Movie Music Game/Voice Effekt Til afspilning af film Til afspilning af musik Til afspilning af lyd fra spille konsol AUX Input 1. Tilslut en lydenhed ved hjælp af et 3.5mm audio kabel. 2. Tryk på knappen indtil AUX er valgt. AUX IN vil lyse blåt. 3. Afspil musik/lyd fra den tilsluttede lydenhed. Optical/optisk Input 1. Tilslut en lydenhed ved hjælp af et optisk kabel. 2. Tryk på knappen indtil OPTICAL er valgt. OPTICAL vil lyse blåt. 3. Afspil musik/lyd fra den tilsluttede lydenhed. 9

10 Forholdsregler Vigtige Sikkerheds Instruktioner Gennemlæs venligst alle sikkerhedsinstruktioner før brug og gem denne bruger vejledning til evt. senere brug. Overhold alle advarsler Følg alle instruktioner Benyt ikke anlægget i nærheden af vand. Benyt en tør blød klud til rengøring. Placer ikke højttaleren i nærheden af kraftige varmekilder som radiatorer, ovne, direkte sollys eller andre kilder der producere varme. Beskyt netledningen fra at blive trådt på. Benyt kun den strømforsyning der fulgte med højttaleren. Afbryd højttaleren fra strøm under tordenvejr eller hvis højttaleren ikke skal benyttes i en længere periode. Overlad al service og reparationer til forhandleren eller service værkstedet. Batteri brug: - Indsæt altid batteriet med korrekt polaritet, + og. - Fjern batteriet hvis enheden ikke skal benyttes i længere tid. - Batteriet må ikke udsættes for høj varme. Udsæt ikke højttaleren for væsker af nogen art. Placer ikke højttaleren i nærheden farlige objekter som stearin lys, vaser etc. 10

11 Specifikationer 1. Højttaler: 20w*2 (2.0ch) 2. Forstærker: Class D 3. Lyd Effekt: Movie/Music/Voice/Game 4. IR Fjernbetjening: Ja 5. LED indikator: Ja 6. Betjenings Indikator: LED 7. Input Kilde: 7.1 Analog: 3.5mm audio kabel 7.2 Digital: Optisk 7.3 Digital: Bluetooth 8. Knapper på fronten: 5 Knapper 9. Udgangsforstærkning: - db,-40db ~ +4dB 10. Strømforsyning: 24V/2.5A DC input HotlineService Skulle der være spørgsmål eller opstå problemer der ikke kan løses ved hjælp af quick guide eller den fulde manual, kan De kontakte vores HotlineService. Husk at langt de fleste problemer kan løses med et enkelt telefon opkald. Telefon:

12 User Manual BS12

13 Warning The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. The MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. For Customers in Europe Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 2

14 Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than % mercury or 0.004% lead. By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources. In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. 3

15 Table of Contents Accessories... Illustrations... Quick instruction Units & Functions... Bluetooth Pairing Process (Pairing from control panel)... Bluetooth Pairing Process (Pairing from remote control)... Reconnecting... Listening to TV sound from the soundbar... Selecting the sound field... AUX Input... Optical Input... Precautions... Specifications... HotlineService

16 Accessories Operating instruction (1) Remote control (1) CR2025 battery (1) Audio cable RCA to 3.5mm stereo plug (1) 24V 2.5A Power adapter (1) EU plug power cord (1) Illustration Front Back Remote Control VOL 5

17 Units / Function 1 Power On/Off (press 0.3 sec) 2 Volume Down (short press) 3 Source (press 0.1 sec change Aux/Optical/Bluetooth) (press 0.3 sec pairing Bluetooth device) 4 Volume Up (short press) 5 Mode (short press to change mode) 6 Source LED indicator 7 Audio IN jack 8 Optical IN jack 9 AC adaptor connector 6

18 10 Power On/Off 11 Volume Up 12 Volume Down 13 Change Mode 14 Movie Mode 15 Silent Mode 16 Bluetooth pairing 17 Game Voice Mode 18 Music Mode 7

19 Bluetooth Pairing Process (Pairing from control panel) 1. Press on front panel to switch the source to Bluetooth Mode. 2. LED light of Bluetooth sign turns on. 3. Press 1 second, light starts breathing, after 5 seconds sound tone indicated du du, the system into pairing mode. 4. Turn on the Device Bluetooth connect. Select the Bluetooth domain name [Clint BS12]. 5. There is no No password required. After the Beep sound tone, the system is successfully connected Bluetooth Pairing Process (Pairing from remote control) 1. Press on remote control to switch the source to Bluetooth Mode. 2. LED light of Bluetooth sign turn on in soundbar. 3. Press button on remote control light starts breathing, after 5 seconds sound tone indicated du du, the system go into pairing mode. 4. Turn on the Device Bluetooth connect. Select the Bluetooth domain name [Clint BS12]. 5. There is no No password required. After the Beep sound tone, the system is successfully connected. 8

20 Reconnecting 1. Connection of new Bluetooth device: Make sure that the previous paired device has either Bluetooth disabled or that the device has deleted the connection (We refer to the user guide for your audio device to do this). Follow the steps Bluetooth pairing to connect a new device. 2. Reconnection of current device: The current device will automatically connect to the speaker if Bluetooth is activated and the speaker is powered on. If device is not automatically connected please choose [Clint BS12] on the list of available devices. Listening to TV sound from the soundbar Connecting TV to speaker 1. Connect your TV to the speaker using either Optical og AUX cable. (We refer to the user guide for your TV to choose correct audio output). 2. Turn on your TV. 3. Choose correct audio input on the speaker by pressing the SOURCE button and then adjust volume. Control the volume of the unit by adjusting the TV volume If the sound output jack of the TV can be set to Variable, the volume of the soundbar can be changed by adjusting the TV volume. For TV settings, refer to the operating instruction of the TV. 9

21 1. Set the sound output jack of the TV to Variable. 2. Adjust the volume of the unit according to the TV. 3. Adjust the volume of the soundbar. Selecting the sound field Press one of the sound field buttons you want to use. Sound field Movie Music Game/Voice Effect Suitable for use for a wide range of sources of any type. Provides dynamic sound and realistic sensation. Features easy-to-hear dialogue and clear sound. AUX Input 1. Connect an audio device using a 3.5mm audio cable. 2. Press the button until AUX is chosen. AUX IN LED will light BLUE. 3. Play music from your connected audio device. Optical Input 1. Connect an audio device using anm optical cable. 2. Press the button until OPTICAL is chosen. OPTICAL LED will light BLUE. 3. Play music from your connected audio device. 10

22 Precautions On safety Should any solid object or liquid get into the unit, unplug the unit, and have it checked by qualified personnel before operating it again. On power sources Before operating the unit, check that the operating voltage is identical with your local power supply. Do not plug the AC power cord (mains lead) for the unit into an electrical outlet until you have made all other connections. Make sure the TV or other equipment is unplugged from the electrical outlet prior to connecting it to the unit. Do not connect the AC power cord (mains lead) to a voltage transformer or inverter. Connecting the AC power cord (mains lead) to a voltage transformer for overseas travel or an inverter for use in an automobile may cause heat to build up in the AC adaptor and may cause burns or a malfunction. Do not use an AC adaptor or AC power cord (mains lead) other than the supplied AC adaptor and AC power cord (mains lead). Do not modify the cord. Do not touch the plug of the AC power cord (mains lead) with wet hands. Do not touch the AC power cord (mains lead), AC adaptor or the unit, if connected to an electrical outlet, during an electrical storm. Do not place heavy items on the cord. Do not place the AC power cord (mains lead) near heating equipment and do not expose the cord to heat. Completely disconnect the AC power cord (mains lead) from the wall socket (mains) if it is not going to be used for an extended period of time. When unplugging the unit, always grip the plug. Never pull the cord itself. 11

23 Do not place the unit in an inclined position or in locations that are extremely hot, cold, dusty, dirty, or humid or lacking adequate ventilation, or subject to vibration, direct sunlight or a bright light. Be careful when placing the unit on surfaces that have been specially treated (for example, with wax, oil, polish) as staining or discoloration of the surface may result. Since a strong magnet is used for the speakers, keep personal credit cards using magnetic coding or spring-wound watches away from the unit to prevent possible damage from the magnet. On heat buildup Heat buildup on the unit during operation is normal and is not a cause for alarm. Do not touch the cabinet if it has been used continuously at a high volume because the cabinet may have become hot. Do not obstruct the ventilation holes. On cleaning Clean this unit with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent, such as thinner, benzine, or alcohol. 12

24 Specifications 1. Speaker: 20w*2 (2.0ch) 2. Amplifier: Class D 3. Sound effect: Movie/Music/Voice/Game 4. IR Remoter: Yes 5. LED indicator: Yes 6. Operate indicate: LED 7. Input Source: 7.1 Analog: 3.5mm Phone Jack 7.2 Digital: Optical 7.3 Digital: Bluetooth 8. User Interface key: Button (5 keys) 9. Gradually Volume Control: Power ON/Source Change 10. Output Gain: - db,-40db ~ +4dB 11. Power Supply: 24V/2.5A DC input HotlineService Should there be any questions or problems not mentioned in this manual, please contact our service center. Remember that almost all problems can be solved with a single phone call. Telephone:

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

STOCKHOLM. Brugermanual

STOCKHOLM. Brugermanual STOCKHOLM Brugermanual Tillykke med dit valg Vifa Stockholm. En højttaler til dem, der sætter pris på eksklusivt nordisk design og autentisk lyd. Den er designet til at være ekstremt brugervenlig. Denne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk

SA comet SA comet AV. manual brugsanvisning english / dansk SA comet SA comet AV manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide is designed to get you off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

GSM/SMS/NØGLEBRIK. GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem

GSM/SMS/NØGLEBRIK. GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem GSM/SMS/NØGLEBRIK GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem System Features Funktioner Control Alarmpanel Panel Oversigt Layout ARM ARM + Auror + Auror CPU CPU Support Understøtter 10 remote 10 fjernbetjeninger,

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS): TENS is a clinically proven, safe and effective method of providing pain relief.

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS): TENS is a clinically proven, safe and effective method of providing pain relief. Introduction Dear Customer Thank you for choosing the Neurotech Recovery - Back. This product was developed by Neurotech to provide a uniquely, convenient way to help manage pain, prevent muscle wastage

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Produktnavne

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL LOCATION OF CONTROLS IR Bender Front Remote Control Indicators & IR Transmitter/Receiver IR Bender Back Accessory IR Probe DC Power DC 12 V, AC 120V/230V

Læs mere

BRUGER MANUAL. Dansk

BRUGER MANUAL. Dansk BRUGER MANUAL Dansk 7 CAUTION Fare for elektrisk stød MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, FJERN IKKE DÆKSLET. INGEN BRUGER SERVICE DELE INDE I INSTRUMENTET. OVERLAD SERVICERING

Læs mere