Referencemodeller og ledelsesmæssigt frirum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referencemodeller og ledelsesmæssigt frirum"

Transkript

1 Forskningsbaseret bidrag Referencemodeller og ledelsesmæssigt frirum Abstract: Torben Tambo AU Herning, Aarhus Universitet, 7400 Herning Referencemodeller, som ISO9000 og EFQM, er populære som aldrig før i private og offentlige virksomheder. Modellerne opstiller ledelsessystemer, som forventes at blive fulgt i daglig ledelsespraksis, og stiller krav om løbende eksterne certificerings- og akkrediteringsprocesser. Modellerne er abstraktioner af generelle regler for fag-orienteret procesledelse eller faglig konsensus omkring korrekt adfærd. Modellerne er ofte meget abstrakte og i dette studie diskuteres deres reelle påvirkningskraft overfor den generelle ledelse således som den forventes udført af en topledelse. Studiet påpeger, at referencemodellerne kæmper om ledelses opmærksomhed ikke mindst gennem stadig mere explicitte krav til topledelsens engagement og inddragelse. Det konkluderes, at uagtet detaljeringsgraden i implementeringen af referencemodellerne og kravene til topledelsen, så vil referencemodellerne oftest være i en parallel-verden til daglig praksis, hvor antallet af hensyn og stakeholder krav er legio. Nøgleord: Ledelse, referencemodeller, topledelse, kvalitetsledelse, model-baseret ledelse, compliance INDLEDNING Den formelle ramme omkring ledelse handler i stigende grad ikke så meget om positivt at påvirke andre mennesker til at gøre det rigtige. Ledelse handler mere og mere om at sikre at organisationen efterlever de krav, som findes i de såkaldte referencemodeller, som organisationen enten er blevet pålagt at følge, eller har valgt at følge. Referencemodeller findes indenfor et utal af områder. Det kan være ISO-9000 indenfor kvalitetsledelse. Det kan være SCOR indenfor logistikledelse. EFQM for procesledelse. ITIL er referencemodel for ledelse af IT service og drift. Referencemodeller dækker flere og flere områder og rummer i de fleste tilfælde en præcisering af forventninger til ledelsens rolle og engagement. Gennem væksten i antallet af referencemodellerne kommer de i mange virksomheder til at være i konkurrence med hinanden om at stille krav til den generelle ledelse, selv om modellerne udspringer af konkrete fagligheder, f.eks. produktudvikling, socialt ansvar, økonomistyring eller grøn logistik. Referencemodellerne kan rumme forskellige grader af fleksibilitet i krav til konkret implementering i virksomhederne, samt i hvor høj grad ledelsens rolle skal tydeliggøres. Det er dog en tendens, at nye versioner af referencemodellerne stedse øger fokus på ledelsens rolle og ansvar. Dette paper diskuterer krav til ledelsens rolle i en række generelle (f.eks. ISO-9000, ISO-14001, ISO-18001), fagspecifikke (f.eks. SCOR, ITIL), samt bløde (EFQM, CSR) referencemodeller.

2 Ledelsesrollen søges afklaret som konkrete krav til ansvar, fysisk engagement, inddragelse processer, henholdsvis en mere ukonkret påpegning af topledelsen som øverste ansvarlige. Referencemodellerne er ofte en institutionalisering af kendte ledelsesmæssige discipliner, f.eks. interessen for god kvalitet eller det fælles ansvar for et trygt arbejdsmiljø, men referencemodellerne giver også mindre spillerum for ledelse. Dels skal ændringer ofte indarbejdes i den dokumentation, som referencemodellerne kræver, dels er der ofte meget konkrete krav til mødeplaner, kommunikation, dokumentgange, systematiske dokumentation af ændringer, og certificerings- og akkrediteringsprocesser med direkte deltagelse af topledelsen. Dette paper forholder sig til, at refencemodellernes krav til ledelse først og fremmest er en del af iboende retfærdiggørelse og en marketing gimmick. Det antages således, at ledelsen opnår en sneblindhed overfor interne krav. Dette formuleret af en leder som hvis jeg kan komme i fængsel, skal jeg nok interessere med for det, ellers må det være afdelingsledernes eget problem. Forskningsspørgsmålet i dette studie er om, hvilken indflydelse udbredelsen af referencemodeller har på rammerne for at udøve ledelse. I dette ligger en diskussion af referencemodeller som professionalisering og institutionalisering af ledelse kontra en brudflade mellem fagledelse og generel ledelse karakteriseret behov for legitimitet, opmærksomhed og retfærdiggørelse. Der ligger også en diskussion om topledelsen reelt kan bakke op om et bredt spektrum af konkrete referencemodeller uden at miste muligheden for at udøve ledelse. TEORI Ofte forventes ledelse at være strategisk og orienteret mod at favne krav fra mere eller mindre kritiske stakeholders: Ejere, medarbejdere, kunder, og myndigheder. Ledelse forventes at være person-orienteret og bevæge sig indenfor organisatoriske rammer (Schilling, 2010; Burrell og Morgan, 1979; March, 1999). Ledelse er ofte frit oversat fra management, som på engelsk ofte lige så vel kan betyde styring eller administration. I tilfælde af anvendelse af referencemodeller til udvikling af retningslinjer for driften af en organisation anvendes dette faglige ledelsesbegreb helt på linje med det generelle ledelsesbegreb (Sampaio et al., 2012). Wikipedia beskriver referencemodeller som: A reference model in systems, enterprise, and software engineering is an abstract framework or domain-specific ontology consisting of an interlinked set of clearly defined concepts produced by an expert or body of experts in order to encourage clear communication. A reference model can represent the component parts of any consistent idea, from business functions to system components, as long as it represents a complete set. This frame of reference can then be used to communicate ideas clearly among members of the same community. Reference models are often illustrated as a set of concepts with some indication of the relationships between the concepts. Der er udviklet referencemodeller indenfor særdeles mange områder af samfundslivet. Mange modeller er inspireret af hinanden. Mange er nedskrevne best practices udviklet indenfor fagfaglige miljøer og standardiseringsorganisationer.

3 Nedenfor er en oversigt over almindeligt anvendte og tilfældigt valgte referencemodeller: Forkortelse Overskrift i kort form Ledelsens ansvar (responsibility) og forpligtelse (commitment) ISO9001 Generel kvalitetsledelse Seks hovedpunkter - Sikre forpligtende indsats - Kundefokus - Kommunikation af politikken - Løbende planlægning - Veldefinerede ansvar og autoritetsforhold - Regelmæssige review ISO14001 Generel miljøledelse Ledelsen skal sikre, at miljøledelsen har de fornødne ressourcer, kompetencer og opbakning til, at miljøledelsen kan finde sted på betryggende vis. ISO18000 General arbejdsmiljøledelse Define roler og ansvar i organisationen Gennemgå aktiviteter med den daglige organisation for arbejdsmiljøledelse og sikre samspillet med den øvrige organisation Involvere organisationen Identificere styrker og svagheder Igangsætte løbende forbedringer TS16949 ITIL, COBIT, CMMI Kvalitetsledelse særlige krav i automotive produktion og reservedele Udvikling og drift af IT produkter og ydelser Management should play a supportive and directive role in an organization s quality management system. A show of management support and direction for ISO/TS is required. Afklare roller og ansvar Igangsætte Udgøre eskalationspunkt IFRS Økonomisk rapportering Afklaring af ansvar og kommunikationsveje Sikre overholdelsen af regler Konkret ansvar overfor omverdenen, især myndigheder og aktionærer ISO13485 Kvalitet i produktion af medicinske instrumenter Is demonstrated by actions ensuring processes operate as an effective network of interrelated processes EFMQ Kvalitet i ledelsesprocesserne Afklaring af roler og ansvar Ledelsens formulerede forventninger Koblingen mellem lederskab og personale, strategi og partnerskaber DS-22000, GMP, HACCP CSR (en række forskellige standarder: G3, ISO26000, UL, SA8000, IRIS,..) Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed - Krav til virksomheder i fødevarekæden Social ansvarlighed Tabel 1. Eksempler på referencemodeller Koblingen mellem virkemidler og resultater Produktkvalitet og produktsikkerhed som del af ledelsessystemet Demonstrere overholdelse af gældende lov Håndtering af kundekrav Effektiv kommunikation gennem forsyningskæderne Certificering hos eksternt organ Ledelsesmæssigt engagement Opstilling af rapporteringssystem Løbende registrering Opstilling af forbedringsmål Adskillige modeller er meget præcise i opstilling af krav til topledelsen. Nogle er mere brede, så som at der skal sikre fornødne ressourcer. I bilag 1 er ISO9000 som eksempel. Ledelsessystemer ikke strategiske ledelsessystemer, men faglige ledelsessystemer - hjælper virksomheder med at arbejde systematisk for at nå sine mål og på at effektivisere sin produktion. Et ledelsessystem er typisk bygget op af følgende elementer:

4 Figur 1. Opbygning af ledelsessystem Når en virksomhed får certificeret sit ledelsessystem betyder det, at et certificeringsorgan vurderer ledelsessystemets opbygning af implementering. I implementeringen af en referencemodel ligger ofte afgrænsning af den omfattende organisation. For virksomheder med titusinder af ansatte giver det sjældent mening, at referencemodellen stiller krav til topledelsen. Her vil ledelsen være den stedlige ledelse, f.eks. af en SBU, et datterselskab, en fabrik eller en produktlinje. Referencemodellerne vil dog normalt sigte op ad og der vil næppe være muligt at spekulere i at udpege en ledelse på et for lavt organisatorisk niveau. IMS er et ledelsessystem. IMS rummer ikke som sådan krav til daglig eller strategisk generel ledelse, men beskriver de samlede krav til ledelsesprocesser for alle niveauer for alle inddragede referencemodeller. IMS samler typisk krav fra de mest kritiske referencemodeller, typisk ISO9000, ISO14000 samt ISO Zutschi og Sohal (2002) beskriver, hvorledes virksomheder presses til håndtering af en bredde af stakeholders, som hver typisk afstedkommer implementering af en referencemodel, som bedst håndteres i et IMS. IMS beskrives ud fra muligheden for favne forskelligartede hensyn til strategi, ressourceanvendelse, helhedssyn (holistic view), medarbejderaccept, uddannelse, kommunikation, markedsføringshensyn og auditering. Eriksson og Hansson (2006) beskriver, hvorledes IMS overordnet udgør en fordel mht organisatorisk sammenhørighed, men også en udfordring omkring risikoen for at overse aspekter i konkrete fagligheder, vanskeligheden i et kommunikere et så relativt komplekst budskab, risikoen for overdrevet optimisme. IMS beskrives koblingen mellem kvalitetsledelsessystemer og evnen til overholdelse af certificeringer gennem organisatorisk karakteristik, kontekst, samt eksisterende ledelsessystemer. Asif et al. (2011) beskriver, hvorledes Corporate Social Responsibility (CSR) hensyn bedst håndteres og imødekommes gennem indarbejdelse af CSR i et integreret ledelsessystem. Ledelse, som afledt af vision og mission for en given organisation, skal sikre vedligeholdelse og udvikling af organisationen. Mængden, arten og omfanget af givne virkemidler afstemmes efter organisationens kontekst, kultur og ressourcer. At gøre ting, som er afprøvede i tilsvarende organisationer, er en enkel måde at overføre viden og skabe sammenlignelighed mellem organisationer. Referencemodeller repræsenterer sæt af processer, som er karakteristiske for udførelsen af givne forretningsmæssige aktiviteter. Referencemodeller institutionaliserer processer indenfor organisationens ramme og bidrager til explicitering af processerne. Referencemodeller

5 - Skubber individualitet i baggrund og genkendelighed i forgrunden - Harmoniserer ydelser og gør den markedsmæssigt sammenlignelige - Er vanskelige at fravige, men lette at omgå - Kan kun eksisterer med ledelsesmæssig opbakning - Stiller krav til inddragelse af ledelsen men sætter rammer for ledelsens frihed - Er formelle og kan ikke kontrollere uformelle processer Rammen for det studie er opfangelsen af samspillet mellem referencemodellerne og ledelsens handlemuligheder. Den fri ledelse kan - Etablere nye relationer - Nye markeder - Andre processer - Handle hurtigt - Har lave omkostninger ved forandring - Ikke stilles til regnskab for non-compliance Analyse og diskussion nedenfor retter sig mod at se samspillet mellem modellernes teoretiske orienterede rammesætning og ledelsespraksis på forskellige relevante niveauer. METODE Metoden i dette paper er kvalitativ og fortolkende. Ledelse ses som en socialt orienteret aktivitetet, ligesom referencemodeller ses som en social konstruktion. Referencemodeller er som sådan ikke baseret på fri fortolkning, men rummer i mange tilfælde mulighed for, at virksomheden trods alt frit kan definere ledelses engagement på relevante niveauer. Studiet er oprindeligt inspireret af implementeringen af referencemodellerne ITIL og PMBOK indenfor IT-området, men påvirket af den betydelige udbredelse af modellerne indenfor mange andre områder. Dataindsamling af referencemodeller er sket ud fra indrapportering af krav til anvendelse af referencemodeller fra studerende udstationeret i virksomheder på kandidatuddannelsen til civilingeniør i teknologi-baseret forretningsudvikling ved AU Herning. Ligesom cases er indrapporteret ved besøg på flere af disse virksomheder. Dataopsamlingen er sket ved kvalitative interviews, ved internet-baseret søgning efter åbne kilder, ved analyse af studenterrapporter og fremsendelse af materiale, der normalt ikke er offentligt tilgængeligt, f.eks. fra virksomhedernes intranet. Flere virksomheder er fulgt gennem en periode, hvilket tilføjer studiet en longitudinal dimension. Især virksomheden V havde i 2003 intet, der mindede om implementerede referencemodeller ud over ISO I forbindelse med at virksomheden blev overtaget af en stor udenlandske koncern og gennemgik en kraftig vækst er antallet af implementerede referencemodeller kraftigt øget. Virksomhedens selvforståelse er gået fra dansk, ordre-producerende håndværksvirksomhed til global serie-producerende industri : Kundekrav, myndighedskrav og ejer-krav har løbende indført system på system. Det integrerede ledelsessystem opfanger mange af de kunde- og myndighedsrettede krav, men ikke de mange fag-specifikke ledelsessystemer.

6 CASES Case 1. Elektronikproduktion E E produktmodner og monterer elektroniske produkter på en fabrik i Jylland og en fabrik i Kina. E er presset af lavtlønsproduktion, men fastholder den danske aktivitet for at være nær kunderne i Nordeuropa. E s processer på begge fabrikker er certificeret efter ISO9001, ISO14001, DS/OHSAS og ISO Desuden produceres i henhold til bestemmelserne i REACH (styring af brugen af visse kemiske stoffer) og RoHS (regulering af stoffer farlige for sikkerhed og sundhed). Der anvendes LEAN management, hvor LEAN agenterne har været gennem certificering. QHSE chefen forestår hovedparten af dialogen med de certificerende myndigheder. Sælgere anvender godkendelserne i dialogen med kunderne. Topledelsen består af CEO og COO. Ved auditeringer, som typisk er årlige, arrangeres normalt møde med en eller begge fra topledelsen. Certificeringer anvendes ved tilretning af dokumentation men indgår i beskedent omfang i daglig praksis. Der er ikke et integreret ledelsessystem. QHSE chefen har tidligere haft flere teams omkring sig indenfor de respektive del-områder. Nogle af disse var ofte meget afkoblede fra organisationen; gik ikke til frokost med de øvrige medarbejdere; blev betragtet som særlinge med niche prægede interesser; og deres indblanding blev anset for irriterende. QHSE organisationen er pt orienteret mod opretholdelse af certificeringerne og har som hovedopgave at vedligeholde dokumentationen og samarbejde med certificeringsorganer samt i relevant omfang også myndigheder. Case 2. Metalproduktion M M producerer emner i letmetal til eksport på en fabrik i Vestjylland. Konkurrencepresset fra lavtlønslande betyder, at M til stadig flytter sig ind på mere og mere komplekse emner og typisk i mindre til mellemstore styktal. Nogle af de mest komplekse emner er motordele til lastvognsbranchen. Dette er samtidig et attraktivt marked. M har valgt et strategisk fokus på autokomponent-sektoren, og derfor er nu stillet overfor, at kvalitetsstyringssystemet skal ændres fra de traditionelle ISO9001 (kvalitet) og ISO14001 (miljø) til standarden TS16949, der er særlig for automotive-branchen. TS16949 stiller krav til den samlede ledelses engagement i procesudvikling som en kombineret udvikling mod mere stabile processer og løbende sænkning af prisen. TS16949 stiller også krav til stabilitet og dokumentation og kundeaccept af alle typer af ændringer. TS16949 er i princippet altomfattende: Produktudvikling, procesudvikling, dokumentation, arbejdsgange, økonomi og HR. Især stilles krav til løbende forbedringer inspireret af Six Sigma tankegangen. Med ISO9001 og ISO14001 har topledelsen budt auditorerne velkommen og spist frokost med dem, ellers har ledelsessystemerne været et operationelt ansvar allerhelst indkapslet i kvalitetsafdelingen. Med TS16949 skal topledelsen være fysisk nærværende i udformningen af nøgletalsindikatorer (KPI) og underlæggende kritiske succesfaktorer (CSF) per proces per kunde. Kundernes konkrete krav og virksomhedens afgivne antages afgivet af topledelsen og kun topledelsen kan forvalte disse. Det antages at topledelse mindst skal afholde et dagmøde hver måned for gennemgang af udviklingen, opfølgning og justering af målkrav. Case 3. Vedvarende energi V V producerer anlæg til produktion af vedvarende energi på flere fabrikker i Jylland og andre steder. V anvender først og fremmest ISO9001, ISO14001 og EN/OHSAS V ejes af en stor

7 udenlandsk koncern. V har i perioden udviklet et integreret ledelsessystem som kobler QEHS med alle øvrige ledelsesprocesser. Ledelsessystemet er standard i den udenlandske ejer-organisation og rummer pr definition alle referencemodeller, der ikke er bundet op på konkrete myndighedskrav. Myndighedskrav kan være: Godkendelse af personale til farligt arbejde, regler for tung transport af gods på landevej, svejseprøvning, vedligeholde af anlæg for vedvarende energi. Virksomheden oplever, at myndighedskrav er forskellige fra land til land, men referencemodellerne kan anvendes uanfægtet globalt udgør et globalt fælles sprog. Det integrerede ledelsessystem beskriver sammenhængen strategi, kontrolsystemer, økonomistyring, generiske forretningsprocesser, produktudvikling, projektporteføljeledelse, projektledelse, logistik, samt yderligere funktioner med deres individuelle styring, udvikling og driftsmål. Det integrerede ledelsessystem er bundet sammen med et system til løbende forbedring og kontrol/styring herunder systemer til registrering af non-conformance og non-compliance. Til støtte for fastholdelse af mål og beskrivelser i det integrerede ledelsessystem er udviklet en række støtteværktøjer. Forretningssystemet (ERP) er tilrettelagt omkring processer, som er afledt af ledelsessystemet, bl.a. checklister, godkendelsesprocedurer, leverandørgodkendelse, og fuldmagter. Der er en afdeling alene beskæftiget med formalisering af procesledelse i beskrevne processer i værktøjet ARIS, som er synligt globalt i organisationen. Oprindeligt er dette kaldet proceshuset og illustreret således: Figur 2. V s proceshus På funktionærniveau er modellen relativt bredt kendt. På timelønsområdet er den meget lidt kendt. På funktionærniveau forholder man sig til modellen, så man bliver bedt om det, men i mange tilfælde tilrettelægges daglige aktiviteter på ad hoc basis. En produktionsplanlægger tilkendegiver, at systemet og modeller en gode, men han stoler kun på den planlægning, som han har i sit regneark. Modellen har ikke forhindret, at konkrete processer i produktionen dokumenteres med papir og blyant, eller at projekt porteføljer kan have overlappende mål.

8 Referencemodeller i V er således dobbelte: De legimiterer aktivitet, men de slår ikke fuldt igennem. Ledelsen arbejder i betydelig grad ad hoc med løbende tilpasning af kundekrav, leverandørproblemer, markedsmæssige forandringer og innovation. DISKUSSION Referencemodellerne fastlægger krav til ledelsessystemer. Referencemodellerne er som sådan ikke statistiske, men stiller ofte krav til løbende forbedringer, og adskillige henviser til forvaltningsmodellerne PDCA (plan-do-check-act) og DMAIC (define-measure-analyze-improvecontrol). Dokumentationen af referencemodellerne er dog forholdsvist statisk idet dokumentationen skal stemme overens med netop de krav modellerne fastsætter til dokumentation i henhold til virksomhedens konkrete certificeringsgrundlag. I kraft af at være produktionsvirksomheder burde case virksomheders ledelse være relativt dybt engageret i referencemodellerne. Alt andet lige virker det dog som, at der sker en betydelig grad af uddelegering. Ofte tenderende til indkapsling. Ofte opfattet af operative medarbejdere, som irrelevant eller nødvendigt onde. Virksomhedernes motiv for valg af referencemodeller er forskelligt. Ofte overses, at der ved siden af referencemodellerne er den almindelig lovgivning og handelsbetingelser. Den almindelige lovgivning vil f.eks. stille krav om, at en leveret vare skal være i overensstemmelse med den vare, der blev lovet at blive leveret. Indenfor offentlig ledelse er serviceydelser normalt relativt detaljeret fastfast i lovgivningen og det kan synes paradoksalt, at yderligere dokumentation skulle være nødvendig, så som EFMQ. I den offentlige sektor er referencemodellerne oftere pålagt end i det private, hvor overensstemmelsen med en referencemodel ofte kan være af markedsføringsmæssig karakter. Aktiviteten som Akkreditering Danmark skal ikke nødvendigvis forveksles med indførelsen af referencemodeller: Visse typer offentlig akkreditering er i højere grad i forlængelse af lovgivningen eller i konsekvens af lovgivningen. I den private sektor kan f.eks. ISO14001 (miljø) eller IFRS (økonomi) være en konsekvens af lovgivningen, men er ikke obligatorisk. Karakteristik af referencemodellernes ledelseskrav: Modellerne udspringer af vidt forskellige krav fra marked, omverden, myndigheder og proceskrav. Det er i sig selv interessant at afdække motivationen for indførelse af de enkelte modeller. Ofte er processen irreversibel. Det er ikke attraktivt at blive de-certificeret. Nedenfor er Modeltype Frivillig, men forventeligt kundekrav Frivillig, men vigtig i markedsføring og processer Obligatorisk, myndighedskrav Obligatorisk, kundekrav Modeller - Eksempler ISO-9000, ISO-14001, ISO EFMQ, CMMI Rationale Der er ikke attraktivt på hovedmarkederne ikke at være godkendt efter disse standarder Det er vigtigt i vores markedsføring af kunne dokumentere indarbejdelse af disse standarder Påvirkning af det ledelsesmæssige frirum Generel ringe påvirkning i tiden mellem certificeringer Begrænset påvirkning IEC Ingen offshore operation uden Obligatorisk, men kan afgrænses til specialistopgave TS Det løfter vores organisation og sikrer andel i attraktivt marked Lægger væsentlige bånd på ledelsen. I princippet skal alle initiativer fra ledelsen indarbejdes i dokumentationen. Interne processer ITIL, COBIT Vi har styr på vores information og Begrænset vores informationsservice Interne processer IFRS Tale samme sprog som Stærke bindinger. Mulighed for at

9 Produktkrav GMP, HACCP, ISO omgivelserne (obligatorisk i visse lande) Dokumentere produktsikkerhed rapportere uden om ledelsen. Strafansvar. Fagligt stærke bindinger, færre bindinger på den generelle ledelse Ekstern adfærd CSR Undgå at ende på forsiden CSR er ekstremt dynamisk og modeller er gode til generelt at håndtere sager efterhånden som de kommer Tabel 2. Rationale og ledelsesmæssigt frirum i forskellige referencemodeller Modellernes krav til ledelsens engagement implementeres meget forskelligt. Selve forståelsen eller definition af topledelse er i sig selv forskelligartet i både modellerne og i den praktiske implementering. Nogle tolker topledelse for det generelle overordnede ledelsessystem med relevante prokura. Førstegangscertificering og re-certificeringer er normalt krævende for det inddragne personale. Det vil ofte skulle anvendes hundrede af timer, hvis processen håndteres i en specialiseret afdeling. Hvis større dele af organisationen skal inddrages er det tusinder af timer og dermed millioner, der tale om. Ofte har processen karakter af fælles kamp, der udvikles kampånd med helte og måske skurke, forventes måske arbejde langt uden for normalt arbejdstid, og der kan være ofre. En organisation karakteriserede sig som ramt af certificeringstræthed, andre taler om akkrediteringshelvede. Normalt skal den regulære produktion ske parallelt med certificeringsprocessen og medarbejdere engageret med denne produktion forventes at løse begge opgaver samtidig. Modellerne garanterer aldrig dårlig adfærd, men prøver alene at forhindre dette gennem retningslinjer og kontrol. Finanskrisen kom på trods af Basel2 og IFRS. Skandale-ramte offentlige leveranceprojekter (IC4, Rejsekortet, POLSAG, Tinglysning) var hverken forhindret af det ene eller andet ledelsessystem; Toyota s tilbagekaldelse af millioner af biler er ikke blevet forhindret at det måske mest finmaskede kvalitetsledelsessystem i produktionsindustrien. Referencemodellerne er meget præcise i at beskrive, at den forbruger-oplevede kvalitet ikke er relateret til kvaliteten af procesledelsen; et dårligt produkt kan være udtryk for bevidste valg. Ryanair bruger Total Quality Management, men er ikke i traditionel forstand et højkvalitetsprodukt. De 3 cases er alle indenfor industriel produktion og vil altid være nødt til at overholde givne snævre tolerancer. Igen forhindrer referencemodellerne ikke svigt og bl.a. E har haft en længerevarende retssag om svigt i kvaliteten pga fejlvurdering af mekaniske påvirkninger på et produkt. Ledelsessystemer bundet til referencemodeller er alt andet lige kendetegnet ved initielt at skulle certificeres og løbende re-certificerings af akkrediterede certificeringsorganer, så som DS Cert, Bureau Veritas, DANAK, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas. Certificeringsorganet forholder til sig til at inddragelsen af topledelsen sker i henhold til den aktuelle models krav til inddragelse. Det kan hævdes, at certificeringsorganet ikke har som kernekompetence at forstå kvaliteten af topledelsens ledelsesindsats, men alene topledelsens inddragelse i det konkrete faglige ledelsessystem. Der er dermed en diskrepans mellem den gode certificering af ledelsessystemet og den generelle ledelses kvalitative (og kvantitative) performance. Der er kun få topledere, der lader sin helt personlige ledelsesindsats certificere. EFQM modellen, som europæiske virksomheder er certificeret efter, rykker dog tæt på den generelle ledelse. Dog hovedsageligt i termer at virkemidler ( enablers ) og målbare resultater overfor organisationens performance i leverancen af ydelser af fastsat kvalitet. Sammenblandingen af ledelse og ledelse styrker på mange måder system-tænkningen og svækker den fri ledelse.

10 Referencemodellerne udgør i flere af virksomhederne en relativt kompakt og effektiv måde at sikre vidensoverførsel. Gennem de inddragne konsulentvirksomheder, erfa-grupper, kunde- og leverandør-dialog og de egentlige certificeringsprocesser skaffer virksomhederne sig indblik i markedets forventninger og konkurrenternes processer. Denne viden ville ofte være vanskelig at skaffe på anden vis. Ensartede modeller giver ensartet sprogbrug og adfærd, som også kan bidrage til at sikre en enklere rekruttering af viden-medarbejdere. Referencemodellernes indførelse af standardiserede processer skaber ensartethed i virksomhederne. Men skaber de også ens virksomheder? Alt tyder på, at referencemodeller udgør et tillæg til virksomhedens grundlæggende kultur og processer, som vanskeligt slår igennem i praksis. Referencemodellernes mere og mere skarpe krav til ledelsesmæssigt engagement skal muligvis ses i lyset, at topledelsen normalt søger at undgå at blive inddraget mere end højest nødvendigt. Referencemodellerne er i det mindste i en dansk ledelseskultur næppe kulturskabende: De smitter ikke af på organisationens praksis. Når modellerne kræver topledelsens engagement tager det ikke mindst afsæt i en forventning til topledelsens kultursættende rolle. Det må forventes, at der er virksomheder rundt omkring, der bliver ens gennem anvendelse af referencemodeller, men næppe i Danmark. Målesystemerne knyttet til referencemodellerne viser også ofte, at der blandt organisationer styret af de samme referencemodeller er stor forskel på performance. Referencemodellerne er dermed ikke som sådan hindrende for innovation og forretningsudvikling, nogle stiller da også krav hertil, men gennem referencemodellernes overfladiske praksis-påvirkning er det tilsyneladende overskueligt at forandre organisationen. Referencemodellerne er paradoksale. Ledelsen vil ofte efterspørge dem i organisationen og igangsætte indførelsen, men ledelsen vil også have behov for at være distanceret fra modelbetragtningen og indkapsle referencemodellerne i særlige organisatoriske enheder. At topledelsen således på én og samme tid finder referencemodeller attraktive og irriterende er givetvis ikke fremmende for den generelle organisatoriske accept af modellerne. Ledelsens holdning kan næppe undgå at smitte af på den øvrige organisation. Normalt kan de fleste organisationer mande sig op til at gennemføre en certificering uagtet hvor fjern denne er fra praksis. Certificeringer er normalt anmeldte i god tid. Certificeringsorganet virker oftest på kommerciel basis og har interesse i at forholde sig fagligt kritisk til virksomheden, men er også afhængig af et kundeforhold. Normalt kan certificeringen ende med en ren godkendelse eller en forbeholden godkendelse: Den forbeholdne godkendelse udpeger områder, som skal forbedres inden næste besøg. Sjældent høres om tilbagetrækning eller afvisning af certificeringer. Referencemodellerne er et organisatorisk værktøj. De sætter rammer for snitflader, dokumentation, processer og styring. Ud fra ovenstående diskussion er de imidlertid også nemme at tilsidesætte. På den måde kan referencemodellernes efterspørgsmål efter ledelsesmæssig opmærksomhed tolkes som at referencemodellerne vil sikre deres legitimitet gennem formel ledelsesinddragelse, som den almindelige kamp mellem stakeholders og fag-ledere for topledelsens opmærksomhed og opbakning. Referencemodellerne har her ud fra afgjort mere brug for topledelsen end topledelsen typisk har for referencemodellen. FREMADRETTEDE STUDIER

11 Referencemodellerne er kommet for at blive, men det må antages, at det fortsat er interessant at studere, hvorledes de konkrete og i kombination fremmer eller hæmmer den enkelte virksomheds ledelsesmæssige frirum. Virksomhed M overvejer at lade TS16949 opsamle alle øvrige ledelsessystemer således at der spares penge til 3 certificeringer, men kræfter samles om den ene. Virksomhed M opfatter endvidere, at de 5 kunder, der skal inkluderes i TS16949 er så stærke, at øvrige kunder fint kan acceptere at blive båret af disse. Det forventes, at der gennemføres et studie af TS16949 implementeringen på virksomhed M i gennem Det vil være interessant at sammenligne danske virksomheder med integrerede ledelsessystemer (IMS) med virksomheder med enkeltstående ledelsessystemer. Det vil være interessant at finde det helt konkrete gennemslag af referencemodellerne i konkrete toplederes tænkning. Antagelsen er, at virksomhedens fagledere alle kæmper om topledelsens opmærksomhed, og referencemodellerne derfor enten stresser eller netop ikke får opmærksomhed, der sikrer modellernes relevans og legitimitet. Hvorledes topledelsens roller og pligter udfoldes i forhold til ledelsessystemerne er en interessant del heraf. Gennem denne vinkling kunne det også være muligt at forholde sig til, om der er særlige kulturelle elementer i organisationen, som er afledt af referencemodeller og fagspecifikke ledelsessystemer. KONKLUSION Referencemodeller stiller stigende grad krav til topledelsens opmærksomhed og inddragelse i relativt operationelle processer til sikring af modellernes validitet og legitimitet. Dermed kommer referencemodellerne til at sætte en betydelig del af dagsordenen for ledelsesprocessen. Dagsorden-sætningen er dog i mange tilfældige kun svagt sammenkædet med praksis. De færreste ledere står op om morgenen og tænker nu vil jeg overholde X standard i dag ; referencemodellerne lever på mange måder deres eget liv i en parallelverden i organisationen. Tænkningen er i høj grad, hvorledes certificeringsprocessen kan gennemføres med så få anmærkninger som muligt snarere end at lade handlinger styre direkte af modellen. Referencemodellen er i mange sammenhænge dermed legitimerende for den generelle ledelsespraksis snarere end styrende for den generelle ledelsespraksis. Konkurrencen mellem referencemodellerne internt i virksomheden er i sig selv med til at udhule muligheden for skarpt fokus på den enkelte model. Integrerede ledelsessystemer er nyttige for de 3 4 hovedsøjler af ledelsessystemerne, men er i sig selv overordentlig komplekse og vil formodentlig ofte alene kunne mestres af ganske få personer i virksomheden. TS16949 certificeringen er på mange måder radikal gennem dens krav til inddragelse af alting i virksomhedens implementering og daglige ledelsespraksis i forhold til kundekrav både mht udvikling af kvalitet og løbende pris/omkostningsreduktion. Hvor attraktivt det end måtte være for en fagperson, så levnes meget lidt opmærksomhed til generel ledelse og forretningsudvikling uden om de implementerede kundefokus; det kunne formodes at få danske virksomheder ville kunne evne en så stram styring gennem en mangeårig periode. Referencemodellerne er et relativt overset aspekt ved ny ledelsespraksis i både privat og offentlig ledelse. Antallet af referencemodeller er støt stigende og ledelsen må enten acceptere inddragelse og engagement store stadig færre ressourcer, eller må renoncere på engagementet med tilhørende risiko for at den øvrige organisation heller ikke engagerer sig, samt at dette på sigt vil påvirke kunderelationerne. Dette studie er ikke nået frem til, at referencemodellerne stopper

12 topledelsen i at kunne handle frit både strategisk og situationsbestemt; der kan dog være betydelige konsekvenser af handlinger mht systematiske krav til omlægning af processer, recertificering, og eksponering af problematiske områder. Referencemodellerne er paradoksale i spillet mellem fagledelser, topledelse, og eksterne stakeholders som både attraktive kvalitetsstempler, men også snærende bånd. En endelig konklusion peger i retning af, at det formodentlig kan svare sig, at arbejde med generel ledelses- og organisationsudvikling snarere end implementering af referencemodeller. REFERENCER ABC Company: ABC Company A/S Management System. Version 4.3. Dated (unpublished) Alfaraj, H.M., and Qin, S.: Operationalising CMMI: integrating CMMI and CoBIT Perspective. Journal of Engineering, Design and Technology, Vol. 9 Iss: 3 pp Asif, M., Searcy, C., Zutshi, A., and Fisscher, O.: An integrated management systems approach to corporate social responsibility. Journal of Cleaner Production xxx (2011) 1e11 Bernard, S.: Enterprise Architecture. Bloomington: AuthorsHouse, Burrell, G., and Morgan, G.: Sociological paradigms and organisational analysis -elements of the sociology of corporate life. London, Cooper, G., Edgett, S.J. and Kleinschmidt, E.J.: Portfolio Management for New Products. Reading, Mass.: Addison-Wesley, Kholeif, A., (2010),"A new institutional analysis of IFRS", Mathew Tsamenyi, Shahzad Uddin, in (ed.) 10 (Research in Accounting in Emerging Economies, Volume 10), Emerald Group Publishing Limited, pp Kwon, S., Lee. K.K., Park, Y.H., "A Study on a Methodology of Integrating Lean DFSS and Advanced Product Quality Planning (APQP) in ISO/TS16949", Asian Journal on Quality, Vol. 8 Iss: 3 pp March, James G.: Understanding how decisions happen in organizations, Chapter 2 in: The pursuit of organizational intelligence, Blackwell Morgan, G.: Images of organization. SAGE Publications, London O Connell, R.: ISO/TS16949 Made easy Five steps to smooth implementation. Quality Digest, june OGC: Best Management Practice. Management of Portfolios (MoP). Office of Government Commerce, London Rasmussen, J.M.: Integrated Management Systems - An Analysis of Best Practice in Danish Companies. Robinson, N., (2005),"IT excellence starts with governance", Journal of Investment Compliance, Vol. 6 Iss: 3 pp Sampaio, P., Saraiva, P, Domingues, P., (2012),"Management systems: integration or addition?",international Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 29 Iss: 4 pp Schilling, M. A.: Strategic Management of Technological Innovation (3rd ed.). McGraw Hill 2010.

13 Simon, A., Karapetrovic, S., Casadesus, M.: Evolution of Integrated Management Systems in Spanish firms. Journal of Cleaner Production Volume 23, Issue 1, March 2012, Pages 8 19 Siemens: The Energy Sector Management Policy Quality, environmental protection, health, and occupational safety. Retrieved 1. September 2012 from W.A. Taylor, G.H. Wright, (2003),"The impact of senior managers' commitment on the success of TQM programmes: An empirical study", International Journal of Manpower, Vol. 24 Iss: 5 pp Tidd, J., & Bessant, J.: Managing innovation (4th ed.). John Wiley & Sons Ltd Zutschi, A., & Sohal, A.: Integrated management system: The experiences of three Australian organisations, Journal of Manufacturing Technology Management, 16(2),

14 Bilag 1. Eksempel på krav til topledelsen i ISO9000. REQUIREMENTS FOR TOP MANAGEMENT: The ISO9000 standard lists six distinct requirements for top management. By "top management" the standard refers to the individual at the top of the organization (e.g. CEO, President, Chairman) and his/her direct reports. Depending upon the size and structure of the organization, one or two layers of management below this top group may be included in this scope. In summary, the requirements for this leadership group are: 1. Consistent commitment to making the quality management system effective as demonstrated by regular communications, establishment of a quality policy and quality objectives, management reviews and resource provision (ref. 5.1). 2. Ensuring customer focus throughout the organization as demonstrated by clearly determining and consistently meeting customer requirements resulting in improved customer satisfaction (ref. 5.2). 3. Establishment and communication of a quality policy that articulates management's intention that the company complies with all requirements (customer, regulatory, etc.) and will continually strive to improve the overall quality management system's effectiveness (ref. 5.3). 4. Ongoing planning of measurable product quality and process quality objectives to be sure they are established and met throughout the organization, even when changes to the quality management system are made (ref. 5.4). 5. Defining and communicating responsibility and authority for everyone affecting the quality management system, including a designated management representative who has the authority to ensure the system is established and maintained and is responsible to report the system's performance to top management (ref. 5.5). This requirement also includes the need to establish effective communication processes within the organization regarding the effectiveness of the quality management system. 6. Conducting a regular management review of the quality management system to ensure that it remains suitable, adequate and effective to satisfy the company's quality policy and accomplish the organization's quality objectives (ref. 5.6). A management team responsible for preparing their organization for ISO9000 registration will need to give focus and attention to the planning and implementation of the specific requirements for top management and the oversight of the development of the organization's overall quality management system.

Et servicetjek på projektporteføljeledelse politik eller pragmatik?

Et servicetjek på projektporteføljeledelse politik eller pragmatik? Forskningsbaseret bidrag Et servicetjek på projektporteføljeledelse politik eller pragmatik? Torben Tambo, civilingeniør, lektor, torbento@hih.au.dk Troels Kjær, forretningsudviklingsingeniør, U07TroelsKj@hih.au.dk

Læs mere

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg 04/13 Side 16 DFK Konference: AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg indhold 04/13 03 I 06 I 09 I 12 I 16 I 20 I 22 I 26 I 28 I 29 I 32 I Sådan skaber du performance og

Læs mere

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16.

03/08 SIDE 24. værdibaseret ledelse. brugen af business. hul igennem for xperion ace. socialt ansvar nu gælder det TEMA. Side 18. Side 16. TEMA 03/08 Side 3 værdibaseret ledelse Side 5 forandringsagent Side 8 brugen af business excellence i grundfos Side 12 CMMI skaber vækst Side 16 det nye makkerpar Side 18 ISO 9000 familien Side 20 hul

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION Jan Stentoft Arlbjørn Ole Stegmann Mikkelsen Kristin Balslev Munksgaard Jakob Schlichter Antony Paulraj ISBN: 978-87-92471-07-9 Design og produktion: hegnet.dk

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr Tidsskrift for arbejdsliv nr. 2, 1999, s. 73-93. Villy Dyhr De nye regnskaber Hvorfor udgiver flere og flere virksomheder sociale, etiske, videns-, miljø- og arbejdsmiljøregnskaber? Hvilke forskelle og

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case.

En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case. En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case. Jess Alster Larsen (jessalster@gmail.com) Peter Krüger (petkrug@gmail.com) Cand.IT Speciale, EBUSS Vejleder: John Götze 3. januar 2008

Læs mere

Social ansvarlighed - et tveægget sværd

Social ansvarlighed - et tveægget sværd DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Social ansvarlighed - et tveægget sværd Sine Nyhold Jochumsen & Lise Sørensen Nr. 223/2007 Projekt- & Karrierevejledningen Projekt- & Karrierevejledningens

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision 1 PROBLEMANALYSE...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3 STRUKTUR...8 1.3 METODE...9 1.3.1 Validitet og reliabilitet...10

Læs mere

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI

OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI OPTIMERING AF MEDTECH PROJEKTERS VÆRDI 26-09-2013 Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! En rapport baseret på 30 virksomhedsinterview med fokus på det kommercielle i et

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Implementering af strategi i FA09

Implementering af strategi i FA09 HD(R) Regnskab og økonomistyring Implementering af strategi i FA09 Hovedopgave, Maj 2014 Handelshøjskolen (CBS) i Købehavn Udarbejdet af: Vejleder: Stig Hartmann Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Problemformulering...

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav Den Danske Ingeniør 2020 Jobfunktioner og Kompetencekrav Analyse og Erhvervsfremme Maj 2013 Indhold RESUMÉ... 4 SUMMARY IN ENGLISH... 7 1. INDLEDNING...10 1.1. FORMÅL... 10 1.2. BAGGRUND... 10 1.3. METODE

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere