Licensbetingelser VAX NemHandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Licensbetingelser VAX NemHandel"

Transkript

1 VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra mysupply ApS

2 1. Indholdsfortegnelse Licensbetingelser 1. Indholdsfortegnelse Definitioner Licensens omfang Kopiering Piratkopiering Tilladt brug og ændringer Nye funktioner Immaterielle rettigheder/ophavsret Krænkelse af tredjemands ret Licenstagers valg af program Afhjælpning af fejl Ansvarsbegrænsning Ansvarsfraskrivelse Force majeure Overdragelse Ophør Gyldighed og udskillelse Fortsat gyldighed Afkald Lovvalg og værneting Accept Forrang Ikrafttræden Bilag 1: Tredjemandsprogrammer jf. afsnit Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 2 af 45

3 2. Definitioner Licensbetingelser 2.1. Adgangskoder Herved forstås koder, der giver adgang til programmet og giver licenstager adgang til brug af programmet Antal brugere Herved forstås det antal brugere, for hvilke der gives adgang til programmet, og som licenstager har erhvervet brugsret til mysupply Herved forstås mysupply ApS, Peter Løthsvej 2, 9440 Aabybro, CVR nr , der ejer rettighederne til programmer som anført i disse licensbetingelser Datalager Herved forstås enhver form for elektronisk enhed, hvorpå edb-programmer og data kan lagres Dokumentation Herved forstås ethvert elektronisk og skriftligt materiale og/eller hjælpemiddel og specifikationer, der er udleveret af mysupply til programmet, og som licenstager til enhver tid har erhvervet brugsret til samt enhver beskrivelse udviklet af mysupply i relation til programmet Hot Fixes, Service Packs og nye versioner Herved forstås alle korrektioner og forbedringer af programmet i henhold til mysupply s opdateringsabonnement Licensbetingelser Herved forstås nærværende licensbetingelser udstedt af mysupply Program Herved forstås de dele af den nyeste elektroniske version af mysupply s VAX NemHandel, herunder Hot Fixes, Service Packs og nye versioner og alle tredjemands softwareprogrammer, der helt eller delvist er blevet integreret til mysupply som en del af programmet, og som licenstager til enhver tid har erhvervet brugsret til samt dertil hørende dokumentation og specifikationer Definitionernes anvendelse De ovenfor anførte definitioner er gældende i det følgende uanset i hvilken grammatisk form, de definerede termer forekommer. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 3 af 45

4 3. Licensens omfang Licensbetingelser 3.1. mysupply giver hermed licenstager ret til at anvende programmet på ét datalager ad gangen i den periode, hvortil der er erhvervet brugsret til programmet Licensen omfatter alene licenstagers egen anvendelse af programmet til licenstagers administrative databehandling. Licenstager har ingen ret til at give tredjemand adgang til licenstagers eller en sådan tredjemands egne data ved hjælp af licenstagers program. 4. Kopiering 4.1. Licenstager er berettiget til at tage kopier af programmet alene til arkiv eller backup formål Licenstager er herudover berettiget til at tage en (1) kopi af programmet alene til udviklings- og testformål Anvendelsen af disse kopier (jf. pkt. 4.1 og 4.2) er underlagt licensbetingelsernes bestemmelser og vilkår Udover denne ret (jf. pkt. 4.1 og 4.2) er licenstager ikke berettiget til at fremstille yderligere kopier af programmet, medmindre andet følger af præceptive lovregler. 5. Piratkopiering 5.1. Programmet er ophavsretlig beskyttet, og brugen af programmet er styret af licensnøgle udstedt af mysupply Programmet har indbygget programkode, der giver mulighed for sporing af brugen af programmet Såfremt programmet misbruges, kan det medføre blokering for den fortsatte brug af programmet og vil i alle tilfælde medføre krav om betaling for brugen samt erstatning for påløbne omkostninger og gener. 6. Tilladt brug og ændringer 6.1. Licenstager er berettiget til at anvende og ændre programmet i det omfang, at dette er nødvendigt for den i disse licensbetingelser aftalte brug af programmet. Ændringer må kun ske ved anvendelse af udviklingsværktøjerne i programmet Licenstager har ikke ret til at oversætte programmet fra objektkode til kildekode, f.eks. ved at foretage reverse engineering, disassemblering eller dekompilation af programmet, medmindre dette måtte være påkrævet i henhold til ufravigelige lovregler. I tilfælde af at licenstager vil benytte sig af adgangen hertil, underretter licenstager mysupply herom med mindst 10 dages skriftlig varsel. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 4 af 45

5 7. Nye funktioner Licensbetingelser 7.1. Licenstager må kun føje nye funktioner til programmet ved anvendelse af programmets egne værktøjer. Dette gælder også inkorporering af eksterne funktioner, der understøttes af programmet. 8. Immaterielle rettigheder/ophavsret 8.1. mysupply har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til programmet bortset fra delprodukter, der er fremstillet af tredjemand, og som denne har alle fuldstændige rettigheder til. Programmet er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktatsbestemmelser. Enhver tilsidesættelse af mysupply s og/eller en hvilken som helst af en sådan tredjemandsleverandørs rettigheder, herunder lemfældig omgang med programmet, som muliggør kopiering af programmet for tredjemand, anses for misligholdelse af disse licensbetingelser Licenstager er ikke berettiget til at bryde eller ændre eventuelle adgangskoder. Licenstager er heller ikke berettiget til at ændre eller fjerne angivelser i programmet eller på de medier, hvorpå programmet leveres om rettighedsforhold, varemærker og lignende. 9. Krænkelse af tredjemands ret 9.1. mysupply erklærer og garanterer for, at programmet ikke mysupply bekendt på nogen måde krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt tredjemand med henvisning hertil alligevel gør indsigelse mod licenstagers brug af programmet, er licenstager forpligtet til straks at give mysupply underretning herom. Ved en sådan underretning kan mysupply vælge herefter at overtage sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og mysupply har under alle omstændigheder ret til for egen regning at overtage sagen og følgelig gennemføre en retssag eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser Såfremt tredjemand gør indsigelser mod licenstagers anvendelse af programmet, er mysupply berettiget til enten At skaffe licenstager ret til fortsat at benytte programmet, eller At bringe krænkelsen til ophør ved at ændre programmet eller erstatte programmet med andet software, der i det væsentlige har samme funktoner som det berørte program, eller Ophæve disse licensbetingelser mod skriftlig varsel og betale et beløb til licenstager, der svarer til den nedskrevne værdi af programmet beregnet på basis af et beløb, der svarer til den af licenstager betalte licensafgift for programmet som en lineær afskrivning med afskrivningsperiode på fem (5) år. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 5 af 45

6 Ved licensbetingelsernes ophør, skal licenstager aflevere programmet og al dokumentation til mysupply eller som det ellers bliver anvist af mysupply og tilintetgøre eventuelle backup og/eller arkivkopier. Herefter kan licenstager ikke rejse yderligere krav mod mysupply i denne forbindelse mysupply er bekendt med, at de i bilag 1 nævnte tredjemandsprogrammer indgår enten i samspil med mysupply s program eller som en integreret del af programmet. Licenstager er forpligtet til at anvende programmet i overensstemmelse med de licensbestemmelser, der gælder for det pågældende tredjemandsprogram. For anvendelse af sådanne tredjemandsprogrammer kan der ikke gøres nogen form for indsigelse gældende eller rejses krav mod mysupply. 10. Licenstagers valg af program Programmet er et standardprodukt, og licenstager er selv ansvarlig for, at programmet opfylder dennes behov. 11. Afhjælpning af fejl Licenstager er forpligtet til at gennemgå og afprøve programmet umiddelbart efter modtagelsen af dette. Op til tre måneder efter levering af programmet er mysupply forpligtet til at levere en ny kopi af programmet, såfremt et medium, hvorpå programmet er leveret, ikke er læsbart Såfremt licenstager skriftligt dokumenterer, at der foreligger en væsentlig fejl i programmet, der i mysupply s interne fejlretningsprocedure kan karakteriseres som en fatal fejl, dvs. en fejl, der er karakteriseret ved, at en eller flere af licenstagers centrale forretningsfunktioner ikke kan bringes til at virke på grund af, at den pågældende fejl gør driften af programmet uigennemførlig, er mysupply i op til seks måneder efter levering af programmet forpligtet til efter eget valg enten Vederlagsfrit at levere en ny version af programmet uden den væsentlige fejl, eller Ophæve disse licensbetingelser og tilbagebetale den af licenstager betalte licensafgift for programmet mod tilbagelevering til mysupply af samtlige licenstagers versioner og kopier af programmet. For at være berettiget hertil skal licenstager have erhvervet de sidste Hot Fixes, Service Packs og nye versioner, der er udstedt af mysupply. Licenstager er således uberettiget til at gøre yderligere krav gældende mod mysupply i denne forbindelse. Mod fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder (Work arounds), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning på licenstagers anvendelse af programmet mysupply bestræber sig på bedst muligt inden for rimelige forretningsmuligheder at rette alle andre fejl, herunder fejl i dokumentation i fremtidige Hot Fixes, Service Packs og nye versioner. Disse korrektioner kan købes som et vedligeholdelsesabonnement. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 6 af 45

7 11.4. Programmet gives i licens, således som det er og forefindes og uden nogen form for garanti, erklæringer afhjælpningsforpligtelser eller misligholdelsesbeføjelser for licenstager udover de ovenstående. Licenstager kan således ikke rette nogen form for krav mod mysupply, hvis programmet indeholder fejl eller uhensigtsmæssigheder, der ikke er omfattet af pkt og mysupply ikke retter disse, eller hvis drift og afvikling af programmet ikke er uden afbrydelser eller fejlfri. 12. Ansvarsbegrænsning mysupply er i intet tilfælde uanset omstændighederne ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer eller data eller nogen anden form for indirekte konkret dokumenteret, hændeligt tab eller følgetab som til brug for disse licensbetingelser anses for at omfatte, men ikke begrænset til, tab af goodwill, eller tab som følge af enhver anden form for forretningsmæssig afbrydelse i forbindelse med anvendelsen af programmet eller nogen form for utilstrækkelig eller mangelfuld programfunktion eller serviceydelse forbundet hermed, uanset om mysupply har været underrettet om muligheden for sådanne tab og uanset om skaden forvoldes i eller uden for kontrakt. Licenstager kan således ikke kræve erstatning hos mysupply for nogen af de ovenfor nævnte tab, og mysupply holder ikke licenstager skadesløs for sådanne krav. Ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder også skærpet produktansvar, som mysupply måtte pådrage sig i henhold til dansk retspraksis som en følge af tab af eller beskadigelse på ejendom, der efter sin natur normalt er beregnet på kommerciel anvendelse, i den udstrækning, at et sådant ansvar kan fraskrives kontraktmæssigt mysupply s samlede ansvar for tab eller skade er i alle tilfælde uanset omstændighederne beløbsmæssigt begrænset til den af licenstager betalte licensafgift for programmet mysupply er uden ansvar for fejl og mangler, der ikke relaterer sig til programmet, men derimod til påvirkninger udefra, herunder andre programmer. mysupply er endvidere uden ansvar for integration eller samspillet mellem programmet og licenstager egne edb-omgivelser og organisation Såfremt licenstager foretager eller lader ændringer foretage i programmet, bærer licenstager selv det fulde ansvar for ændringerne samt følgevirkningerne heraf i programmet, hvilket indebærer, at licenstager ikke kan gøre ansvar gældende over for mysupply uanset omstændighederne, hvis ansvaret relaterer sig til sådanne ændringer i programmet I forbindelse med implementering af Hot Fixes, Service Packs og nye versioner giver mysupply ingen garanti for, at licenstager vil være i stand til at gøre fuld brug af eventuelle ændringer, som licenstager har foretaget eller ladet foretage i anvendelseslogikken i programmet eller dele af denne. mysupply garanterer ikke for, at der er retrospektiv kompatibilitet mellem Hot Fixes, Service Packs og nye versioner eller disses funktionalitet eller mellem sproglig og landespecifik funktionalitet. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 7 af 45

8 13. Ansvarsfraskrivelse Licensbetingelser Ansvarsbegrænsningerne anført i disse licensbetingelser, herunder krænkelse af tredjemandsrettigheder og rettelse af fejl, har virkning i størst mulig udstrækning, som det er tilladt efter gældende lov. I nogle stater/jurisdiktioner tillader ufravigelige lovregler ikke denne ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrænsning, hvilket kan medføre, at de heri nævnte begrænsninger muligvis ikke gælder for licenstager, hverken helt eller delvis. 14. Force majeure Ingen af parterne er ansvarlig for skade, som påføres den anden part som en direkte eller indirekte følge af, at den første part forsinkes eller forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henholdt til disse licensbetingelser på grund af opstået force majeure-begivenhed. Som force majeure anses bl.a. krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, import- og eksportreguleringer og andre forhold, som den berørte part ikke er herre over. 15. Overdragelse Licenstager er ikke berettiget til at sælge/udleje/udlåne eller på anden måde overdrage eller overføre retten til brug af programmet til tredjemand uden mysupply s forudgående skriftlige samtykke. Dette samtykke må ikke tilbageholdes urimeligt. mysupply forbeholder sig ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse licensbetingelser helt eller delvist til et andet selskab eller til tredjemand Såfremt mysupply s samtykke i henhold til pkt indhentes, er licenstager i forhold til mysupply forpligtet til at sørge for, at den anden part underskriver nye licensbetingelser med mysupply, hvorved alle licenstagers rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende licensbetingelser overdrages til den anden part. Licenstager vil blive afkrævet en afgift af mysupply for overførslen af licensen i henhold til disse licensbetingelser I forbindelse med en overdragelse i henhold til pkt skal licenstager overdrage originalprogrammet og alt tilhørende materiale til den anden part og har forbud mod at beholde nogen kopi af programmet. Et program, der er givet i licens i flere kopier, kan kun overdrages i sin helhed. Hvis programmet er en opdatering, skal overdragelsen omfatte alle tidligere versioner af programmet Når der er sket overdragelse i henhold til pkt og 15.3 ophører licenstagers licens til programmet i henhold til disse licensbetingelser. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 8 af 45

9 16. Ophør Licensbetingelser Licenstager Undlader licenstager at forny licensaftalen efter den periode, hvortil der er erhvervet brugsret til programmet, anses licensaftalen som opsagt fra licenstagers side. Licenstager er ikke ved et sådant ophør berettiget til at kræve nogen del af den betalte licensafgift tilbagebetalt. Licenstager skal umiddelbart efter licensaftalens ophør levere programmet tilbage til mysupply, eller som det ellers bliver anvist af mysupply eller tilintetgøre alle versioner og kopier af programmet bortset fra en arkivkopi af programmet, såfremt dette kræves i henhold til ufravigelig lovregler mysupply Bortset fra retten til at opsige licensbetingelserne, der udtrykkeligt er anført i andre bestemmelser i disse licensbetingelser, har mysupply kun ret til at opsige licensbetingelserne uden varsel på grund af væsentlig misligholdelse af licensbetingelserne fra licenstagers side. I så tilfælde bortfalder alle licenstagers rettigheder i henhold til disse licensbetingelser, herunder brugsretten. Licenstager er da, uden adgang til at kræve tilbagebetaling af nogen del af den betalte licensafgift, forpligtet til at tilbagelevere programmet samt al dokumentation til mysupply og til at tilintetgøre eventuelle backup og/eller arkivkopier heraf. Herudover kan mysupply kræve erstatning for ethvert tab, som mysupply måtte lide i den anledning. 17. Gyldighed og udskillelse Såfremt en bestemmelse i disse licensbetingelser erklæres lovstridig eller ugyldig eller uden retskrav, skal dette ikke beskære aftalen i øvrigt, og den pågældende bestemmelse skal ændres eller omformuleres i det videst muligt omfang efter gældende lov, således at mysupply s oprindelige hensigt afspejles. 18. Fortsat gyldighed Enhver bestemmelse i disse licensbetingelser som efter sin natur strækker sig ud over det tidspunkt, hvor licensbetingelserne ophører, skal fortsat være gældende og bindende for parterne. 19. Afkald Enhver accept af eller afkald på enhver bestemmelse eller misligholdelse skal ikke betragtes som accept af eller afkald på sådan bestemmelse eller misligholdelse i fremtiden. Ingen undladelse eller forsinkelse fra mysupply s side ved udnyttelsen af nogen ret, beføjelse eller retsmiddel skal betragtes som afkald på sådanne rettigheder. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 9 af 45

10 20. Lovvalg og værneting Licensbetingelser Disse licensbetingelser er undergivet dansk ret og skal fortolkes efter samme Eventuelle tvister mellem parterne skal afgøres af Sø- og Handelsretten i København. 21. Accept Licenstager accepterer herved, at alle kunderelaterede oplysninger som mysupply modtager på grundlag af kontraktforholdet i henhold til disse licensbetingelser dvs. vedrørende programmet herunder serienummer, licenstagers navn, adresse, tlf. nr., fax. nr., -adresse, URL, kontraktnavn og navnet på licenstagers forhandler/parter frit kan anvendes af mysupply i ethvert forretningsmæssigt øjemed. 22. Forrang De licensbetingelser, som licenstager har accepteret i forbindelse med installation af programmet er den juridiske køb af programmet, og er den juridisk bindende version. 23. Ikrafttræden Disse licensbetingelser træder i kraft, når licenstager installerer programmet Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 10 af 45

11 Bilag 1: Tredjemandsprogrammer jf. afsnit 9.3 Dette program indeholder tredjepartsprogrammer, hvis licensbetingelser skal overholdes for brugen af programmet. Der er tale om følgende softwarekomponenter: RASP Client licens Novell LDAP dk.gov.oiosi.library License, Lesnikowski dk.gov.oiosi.library License BouncyCastle license Microsoft Enterprise dk.gov.oiosi.library License, Microsoft Public License (Ms-PL) SQLite Copyright Eyefinder, Divelements Limited Sandribbon, Divelements Limited Sandbar, Divelements Limited Microsoft Office Fluent User Interface Design Guidelines License Agreement License NSIS, Log4Net, Apache License, RASP Client license Copyright (c) , Danish National IT and Telecom Agency All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 11 af 45

12 * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the Danish National IT and Telecom Agency nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Novell LDAP dk.gov.oiosi.library License The MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php) Copyright (c) <year> <copyright holders> Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 12 af 45

13 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Lesnikowski dk.gov.oiosi.library License END-USER LICENSE AGREEMENT PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE YOU START USING THIS PROGRAM IN ANY WAY. THE MOMENT THE SOFTWARE IS INSTALLED THE USER CONCLUDES A LICENSE AGREEMENT WITH THE PRODUCER. PROVISIONS OF THIS AGREEMENT ARE BINDING FOR BOTH PARTIES. This End-User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you (either (a) an individual user or (b) a business organization) ("User") and the Producer of the Computer Program ("Producer") including any associated media, printed materials and electronic documentation (the "Software"). This License Agreement specifies the User's rights to use the Computer Program. The Program as well as the materials provided together with it are protected by Polish Copyright Law and international treaty provisions. The Producer owns full copyright to the Program, and any person who infringes the copyright will be liable to civil and criminal proceedings. Under this License Agreement the Producer does not sell the Program to the User. The Producer only empowers the User to perform the operations defined in the provisions of this Agreement. Performing operations not defined in the provisions of this Agreement requires written permission of the Producer. The powers of the User arising from this License Agreement become extinct if the User breaks any of its provisions. In such case the Producer will assert their rights specified by respective regulations within the largest scope possible. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 13 af 45

14 The License Agreement consists of three parts. The first part describes rights and duties of the User of evaluation version of the Program. The second part describes how the User can purchase full version of the Program. The third part describes rights and duties of the User of the full version of then Program. FIRST PART: RIGHTS AND DUTIES OF THE USER OF THE EVALUATION VERSION. The Producer permits the User to use the Program on unlimited number of computers. The User is also allowed to make backup copies of the Program. The User is not allowed to sell, let, rent nor lease these copies to third parties. The User may give the copies gratuitously if they ensure that the receiving party accepts the terms and conditions of this Agreement. The User IS NOT ALLOWED: - to decompile the Program or to modify it, - to copy the printed materials provided together with the Program, - to create any software similar to or based on the Program, - to remove or change any trademarks or information about the Producer included in the Program and in the materials provided together with it. The Producer does not warrant that the Program will meet the expectations of the User and that it will properly cooperate with other programs. The Producer does not warrant either that the Program will function without errors. If the User intends to use the Program for any particular purpose, they accept full risk of the results they may obtain. THE PRODUCER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR FROM IMPOSSIBILITY TO USE THE PROGRAM. THIS PROVISION CONCERNS IN PARTICULAR LOSS AND LOST PROFITS CONNECTED TO ANY ENTERPRISE AND LOSS OR DISTORTIONS OF TRADE REFERENCE. PART TWO: HOW THE USER CAN ACQUIRE THE RIGHT TO USE THE FULL VERSION Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 14 af 45

15 The User of the evaluation version can acquire the right to use the full version by contacting the and by acquiring appropriate rights (these rights include in particular acquiring the license file, which enables unrestricted use of the dk.gov.oiosi.library). PART THREE: THE RIGHTS AND DUTIES OF THE USER OF THE FULL VERSION The Producer permits the User to use the Computer Program on: (1.) one computer in case of 'Server license'. (2.) unlimited number of computers by User's product in case of 'Product license'. User may redistribute all Computer Program files - dk.gov.oiosi.library and license file ("Redistributables") to end users of his product, provided that: (a) such products add primary and substantial functionality to the redistributables, (b) all copies of the redistributables must be exact and unmodified, (c) You grant your end users a limited, personal, non-exclusive and nontransferable license to use the redistributables only to the extent required for the permitted operation of your product and not to distribute them further; and (d) you redistribute the Redistributables only as a part of the program for which the license file was acquired. You will reproduce with the redistributables all applicable trademark and copyright notices that accompany the Software, but you may not use Producer's name, logos or trademarks to market your products. Producer may include your company name in a list of Producer's customers. The User IS NOT ALLOWED: - to transfer in any way the copy of the Program to third parties unless 'Product license' was acquired. - to transfer their rights arising from this License Agreement to third parties. - to decompile the Program or to modify it, Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 15 af 45

16 - to copy the printed materials provided together with the Program, - to create any software similar to the Program, - to remove nor change any trademarks or information about the Producer included in the Program and the materials provided together with it. The Producer does not warrant that the Program will meet the expectations of the User or that it will properly cooperate with other programs. The Producer does not warrant either that the Program will function without errors. If the User intends to use the Program for any particular purpose, they accept full risk of the results they may obtain. THE PRODUCER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR IMPOSSIBILITY TO USE THE PROGRAM. THIS PROVISION CONCERNS IN PARTICULAR LOSS AND LOST PROFITS CONNECTED TO ANY ENTERPRISE AND LOSS OR DISTORTIONS OF TRADE REFERENCE. The liability of the Producer under this Agreement shall be limited to the amount paid by the User for the right to use the Program. BouncyCastle license License Copyright (c) The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org) Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 16 af 45

17 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Microsoft Enterprise dk.gov.oiosi.library License END USER LICENSE AGREEMENT: Microsoft patterns & practices license for Enterprise dk.gov.oiosi.library January 2006 This license governs use of the accompanying software and associated documentation and other content ("Software"), and your use of the Software constitutes acceptance of this license. Subject to the restrictions below and any guidelines in the accompanying documentation, you may use the Software for any commercial or noncommercial purpose, including making copies, distributing modifications, and combining it with your own products or services. All references to modifications herein mean modifications to the Software and include "derivative works" as such term is defined under U.S. copyright law. In return, we simply require that you agree: Not to remove any copyright or other notices from the Software. That you have no right to combine or distribute the Software or modifications with other software or content that is licensed under terms that seek to require that the Software or modifications (or any intellectual property in it) be provided in source code form, licensed to others to allow the creation or distribution of derivative works, or distributed without charge. That if you distribute: Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 17 af 45

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning -

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - 1 Legal Notices Copyright: Copyright 1999-2003 AVERY DENNISON CORPORATION. All Rights Reserved. No part of this document or the Software may be reproduced or transmitted

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

2014 Udgivet den 24. januar 2014

2014 Udgivet den 24. januar 2014 Lovtidende C 2014 Udgivet den 24. januar 2014 23. januar 2014. Nr. 3. Bekendtgørelse af overenskomst af 5. november 2009 med Bangladesh om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer Den 5. november

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v.

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om en fælles patentdomstol m.v. 1. Aftale af 19. februar 2013 om

Læs mere

Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse

Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2010.187 Om begrebet investering i Danmarks bilaterale traktater om investeringsbeskyttelse Politiske risici indtager en fremtrædende rolle i trusselsbilledet mod virksomheders

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

ICOM s etiske regler

ICOM s etiske regler ICOM s etiske regler Indhold Forord til den danske udgave side 3 1. Grundlæggende principper for museernes arbejde med natur- og kulturarven side 5 2. Museernes samlinger side 8 3. Museernes samlinger

Læs mere

General terms and conditions

General terms and conditions December 2014 File No. ED-004-1 The present terms and conditions apply as of 1 December 2014 and supersede the terms and conditions of October 2014. As of 1 April 2014, the Danish National Advanced Technology

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 309/2010 (2. afdeling) Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat Kasper Mortensen) mod Saab AB (advokat Carsten

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg Trådløs forstærker Brugervejledning HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg INDLEDNING 4 FØR DU GÅR I GANG 5 Systemkrav

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere