Licensbetingelser VAX NemHandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Licensbetingelser VAX NemHandel"

Transkript

1 VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra mysupply ApS

2 1. Indholdsfortegnelse Licensbetingelser 1. Indholdsfortegnelse Definitioner Licensens omfang Kopiering Piratkopiering Tilladt brug og ændringer Nye funktioner Immaterielle rettigheder/ophavsret Krænkelse af tredjemands ret Licenstagers valg af program Afhjælpning af fejl Ansvarsbegrænsning Ansvarsfraskrivelse Force majeure Overdragelse Ophør Gyldighed og udskillelse Fortsat gyldighed Afkald Lovvalg og værneting Accept Forrang Ikrafttræden Bilag 1: Tredjemandsprogrammer jf. afsnit Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 2 af 45

3 2. Definitioner Licensbetingelser 2.1. Adgangskoder Herved forstås koder, der giver adgang til programmet og giver licenstager adgang til brug af programmet Antal brugere Herved forstås det antal brugere, for hvilke der gives adgang til programmet, og som licenstager har erhvervet brugsret til mysupply Herved forstås mysupply ApS, Peter Løthsvej 2, 9440 Aabybro, CVR nr , der ejer rettighederne til programmer som anført i disse licensbetingelser Datalager Herved forstås enhver form for elektronisk enhed, hvorpå edb-programmer og data kan lagres Dokumentation Herved forstås ethvert elektronisk og skriftligt materiale og/eller hjælpemiddel og specifikationer, der er udleveret af mysupply til programmet, og som licenstager til enhver tid har erhvervet brugsret til samt enhver beskrivelse udviklet af mysupply i relation til programmet Hot Fixes, Service Packs og nye versioner Herved forstås alle korrektioner og forbedringer af programmet i henhold til mysupply s opdateringsabonnement Licensbetingelser Herved forstås nærværende licensbetingelser udstedt af mysupply Program Herved forstås de dele af den nyeste elektroniske version af mysupply s VAX NemHandel, herunder Hot Fixes, Service Packs og nye versioner og alle tredjemands softwareprogrammer, der helt eller delvist er blevet integreret til mysupply som en del af programmet, og som licenstager til enhver tid har erhvervet brugsret til samt dertil hørende dokumentation og specifikationer Definitionernes anvendelse De ovenfor anførte definitioner er gældende i det følgende uanset i hvilken grammatisk form, de definerede termer forekommer. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 3 af 45

4 3. Licensens omfang Licensbetingelser 3.1. mysupply giver hermed licenstager ret til at anvende programmet på ét datalager ad gangen i den periode, hvortil der er erhvervet brugsret til programmet Licensen omfatter alene licenstagers egen anvendelse af programmet til licenstagers administrative databehandling. Licenstager har ingen ret til at give tredjemand adgang til licenstagers eller en sådan tredjemands egne data ved hjælp af licenstagers program. 4. Kopiering 4.1. Licenstager er berettiget til at tage kopier af programmet alene til arkiv eller backup formål Licenstager er herudover berettiget til at tage en (1) kopi af programmet alene til udviklings- og testformål Anvendelsen af disse kopier (jf. pkt. 4.1 og 4.2) er underlagt licensbetingelsernes bestemmelser og vilkår Udover denne ret (jf. pkt. 4.1 og 4.2) er licenstager ikke berettiget til at fremstille yderligere kopier af programmet, medmindre andet følger af præceptive lovregler. 5. Piratkopiering 5.1. Programmet er ophavsretlig beskyttet, og brugen af programmet er styret af licensnøgle udstedt af mysupply Programmet har indbygget programkode, der giver mulighed for sporing af brugen af programmet Såfremt programmet misbruges, kan det medføre blokering for den fortsatte brug af programmet og vil i alle tilfælde medføre krav om betaling for brugen samt erstatning for påløbne omkostninger og gener. 6. Tilladt brug og ændringer 6.1. Licenstager er berettiget til at anvende og ændre programmet i det omfang, at dette er nødvendigt for den i disse licensbetingelser aftalte brug af programmet. Ændringer må kun ske ved anvendelse af udviklingsværktøjerne i programmet Licenstager har ikke ret til at oversætte programmet fra objektkode til kildekode, f.eks. ved at foretage reverse engineering, disassemblering eller dekompilation af programmet, medmindre dette måtte være påkrævet i henhold til ufravigelige lovregler. I tilfælde af at licenstager vil benytte sig af adgangen hertil, underretter licenstager mysupply herom med mindst 10 dages skriftlig varsel. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 4 af 45

5 7. Nye funktioner Licensbetingelser 7.1. Licenstager må kun føje nye funktioner til programmet ved anvendelse af programmets egne værktøjer. Dette gælder også inkorporering af eksterne funktioner, der understøttes af programmet. 8. Immaterielle rettigheder/ophavsret 8.1. mysupply har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til programmet bortset fra delprodukter, der er fremstillet af tredjemand, og som denne har alle fuldstændige rettigheder til. Programmet er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktatsbestemmelser. Enhver tilsidesættelse af mysupply s og/eller en hvilken som helst af en sådan tredjemandsleverandørs rettigheder, herunder lemfældig omgang med programmet, som muliggør kopiering af programmet for tredjemand, anses for misligholdelse af disse licensbetingelser Licenstager er ikke berettiget til at bryde eller ændre eventuelle adgangskoder. Licenstager er heller ikke berettiget til at ændre eller fjerne angivelser i programmet eller på de medier, hvorpå programmet leveres om rettighedsforhold, varemærker og lignende. 9. Krænkelse af tredjemands ret 9.1. mysupply erklærer og garanterer for, at programmet ikke mysupply bekendt på nogen måde krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt tredjemand med henvisning hertil alligevel gør indsigelse mod licenstagers brug af programmet, er licenstager forpligtet til straks at give mysupply underretning herom. Ved en sådan underretning kan mysupply vælge herefter at overtage sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og mysupply har under alle omstændigheder ret til for egen regning at overtage sagen og følgelig gennemføre en retssag eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser Såfremt tredjemand gør indsigelser mod licenstagers anvendelse af programmet, er mysupply berettiget til enten At skaffe licenstager ret til fortsat at benytte programmet, eller At bringe krænkelsen til ophør ved at ændre programmet eller erstatte programmet med andet software, der i det væsentlige har samme funktoner som det berørte program, eller Ophæve disse licensbetingelser mod skriftlig varsel og betale et beløb til licenstager, der svarer til den nedskrevne værdi af programmet beregnet på basis af et beløb, der svarer til den af licenstager betalte licensafgift for programmet som en lineær afskrivning med afskrivningsperiode på fem (5) år. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 5 af 45

6 Ved licensbetingelsernes ophør, skal licenstager aflevere programmet og al dokumentation til mysupply eller som det ellers bliver anvist af mysupply og tilintetgøre eventuelle backup og/eller arkivkopier. Herefter kan licenstager ikke rejse yderligere krav mod mysupply i denne forbindelse mysupply er bekendt med, at de i bilag 1 nævnte tredjemandsprogrammer indgår enten i samspil med mysupply s program eller som en integreret del af programmet. Licenstager er forpligtet til at anvende programmet i overensstemmelse med de licensbestemmelser, der gælder for det pågældende tredjemandsprogram. For anvendelse af sådanne tredjemandsprogrammer kan der ikke gøres nogen form for indsigelse gældende eller rejses krav mod mysupply. 10. Licenstagers valg af program Programmet er et standardprodukt, og licenstager er selv ansvarlig for, at programmet opfylder dennes behov. 11. Afhjælpning af fejl Licenstager er forpligtet til at gennemgå og afprøve programmet umiddelbart efter modtagelsen af dette. Op til tre måneder efter levering af programmet er mysupply forpligtet til at levere en ny kopi af programmet, såfremt et medium, hvorpå programmet er leveret, ikke er læsbart Såfremt licenstager skriftligt dokumenterer, at der foreligger en væsentlig fejl i programmet, der i mysupply s interne fejlretningsprocedure kan karakteriseres som en fatal fejl, dvs. en fejl, der er karakteriseret ved, at en eller flere af licenstagers centrale forretningsfunktioner ikke kan bringes til at virke på grund af, at den pågældende fejl gør driften af programmet uigennemførlig, er mysupply i op til seks måneder efter levering af programmet forpligtet til efter eget valg enten Vederlagsfrit at levere en ny version af programmet uden den væsentlige fejl, eller Ophæve disse licensbetingelser og tilbagebetale den af licenstager betalte licensafgift for programmet mod tilbagelevering til mysupply af samtlige licenstagers versioner og kopier af programmet. For at være berettiget hertil skal licenstager have erhvervet de sidste Hot Fixes, Service Packs og nye versioner, der er udstedt af mysupply. Licenstager er således uberettiget til at gøre yderligere krav gældende mod mysupply i denne forbindelse. Mod fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder (Work arounds), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning på licenstagers anvendelse af programmet mysupply bestræber sig på bedst muligt inden for rimelige forretningsmuligheder at rette alle andre fejl, herunder fejl i dokumentation i fremtidige Hot Fixes, Service Packs og nye versioner. Disse korrektioner kan købes som et vedligeholdelsesabonnement. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 6 af 45

7 11.4. Programmet gives i licens, således som det er og forefindes og uden nogen form for garanti, erklæringer afhjælpningsforpligtelser eller misligholdelsesbeføjelser for licenstager udover de ovenstående. Licenstager kan således ikke rette nogen form for krav mod mysupply, hvis programmet indeholder fejl eller uhensigtsmæssigheder, der ikke er omfattet af pkt og mysupply ikke retter disse, eller hvis drift og afvikling af programmet ikke er uden afbrydelser eller fejlfri. 12. Ansvarsbegrænsning mysupply er i intet tilfælde uanset omstændighederne ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer eller data eller nogen anden form for indirekte konkret dokumenteret, hændeligt tab eller følgetab som til brug for disse licensbetingelser anses for at omfatte, men ikke begrænset til, tab af goodwill, eller tab som følge af enhver anden form for forretningsmæssig afbrydelse i forbindelse med anvendelsen af programmet eller nogen form for utilstrækkelig eller mangelfuld programfunktion eller serviceydelse forbundet hermed, uanset om mysupply har været underrettet om muligheden for sådanne tab og uanset om skaden forvoldes i eller uden for kontrakt. Licenstager kan således ikke kræve erstatning hos mysupply for nogen af de ovenfor nævnte tab, og mysupply holder ikke licenstager skadesløs for sådanne krav. Ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder også skærpet produktansvar, som mysupply måtte pådrage sig i henhold til dansk retspraksis som en følge af tab af eller beskadigelse på ejendom, der efter sin natur normalt er beregnet på kommerciel anvendelse, i den udstrækning, at et sådant ansvar kan fraskrives kontraktmæssigt mysupply s samlede ansvar for tab eller skade er i alle tilfælde uanset omstændighederne beløbsmæssigt begrænset til den af licenstager betalte licensafgift for programmet mysupply er uden ansvar for fejl og mangler, der ikke relaterer sig til programmet, men derimod til påvirkninger udefra, herunder andre programmer. mysupply er endvidere uden ansvar for integration eller samspillet mellem programmet og licenstager egne edb-omgivelser og organisation Såfremt licenstager foretager eller lader ændringer foretage i programmet, bærer licenstager selv det fulde ansvar for ændringerne samt følgevirkningerne heraf i programmet, hvilket indebærer, at licenstager ikke kan gøre ansvar gældende over for mysupply uanset omstændighederne, hvis ansvaret relaterer sig til sådanne ændringer i programmet I forbindelse med implementering af Hot Fixes, Service Packs og nye versioner giver mysupply ingen garanti for, at licenstager vil være i stand til at gøre fuld brug af eventuelle ændringer, som licenstager har foretaget eller ladet foretage i anvendelseslogikken i programmet eller dele af denne. mysupply garanterer ikke for, at der er retrospektiv kompatibilitet mellem Hot Fixes, Service Packs og nye versioner eller disses funktionalitet eller mellem sproglig og landespecifik funktionalitet. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 7 af 45

8 13. Ansvarsfraskrivelse Licensbetingelser Ansvarsbegrænsningerne anført i disse licensbetingelser, herunder krænkelse af tredjemandsrettigheder og rettelse af fejl, har virkning i størst mulig udstrækning, som det er tilladt efter gældende lov. I nogle stater/jurisdiktioner tillader ufravigelige lovregler ikke denne ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrænsning, hvilket kan medføre, at de heri nævnte begrænsninger muligvis ikke gælder for licenstager, hverken helt eller delvis. 14. Force majeure Ingen af parterne er ansvarlig for skade, som påføres den anden part som en direkte eller indirekte følge af, at den første part forsinkes eller forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henholdt til disse licensbetingelser på grund af opstået force majeure-begivenhed. Som force majeure anses bl.a. krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, import- og eksportreguleringer og andre forhold, som den berørte part ikke er herre over. 15. Overdragelse Licenstager er ikke berettiget til at sælge/udleje/udlåne eller på anden måde overdrage eller overføre retten til brug af programmet til tredjemand uden mysupply s forudgående skriftlige samtykke. Dette samtykke må ikke tilbageholdes urimeligt. mysupply forbeholder sig ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse licensbetingelser helt eller delvist til et andet selskab eller til tredjemand Såfremt mysupply s samtykke i henhold til pkt indhentes, er licenstager i forhold til mysupply forpligtet til at sørge for, at den anden part underskriver nye licensbetingelser med mysupply, hvorved alle licenstagers rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende licensbetingelser overdrages til den anden part. Licenstager vil blive afkrævet en afgift af mysupply for overførslen af licensen i henhold til disse licensbetingelser I forbindelse med en overdragelse i henhold til pkt skal licenstager overdrage originalprogrammet og alt tilhørende materiale til den anden part og har forbud mod at beholde nogen kopi af programmet. Et program, der er givet i licens i flere kopier, kan kun overdrages i sin helhed. Hvis programmet er en opdatering, skal overdragelsen omfatte alle tidligere versioner af programmet Når der er sket overdragelse i henhold til pkt og 15.3 ophører licenstagers licens til programmet i henhold til disse licensbetingelser. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 8 af 45

9 16. Ophør Licensbetingelser Licenstager Undlader licenstager at forny licensaftalen efter den periode, hvortil der er erhvervet brugsret til programmet, anses licensaftalen som opsagt fra licenstagers side. Licenstager er ikke ved et sådant ophør berettiget til at kræve nogen del af den betalte licensafgift tilbagebetalt. Licenstager skal umiddelbart efter licensaftalens ophør levere programmet tilbage til mysupply, eller som det ellers bliver anvist af mysupply eller tilintetgøre alle versioner og kopier af programmet bortset fra en arkivkopi af programmet, såfremt dette kræves i henhold til ufravigelig lovregler mysupply Bortset fra retten til at opsige licensbetingelserne, der udtrykkeligt er anført i andre bestemmelser i disse licensbetingelser, har mysupply kun ret til at opsige licensbetingelserne uden varsel på grund af væsentlig misligholdelse af licensbetingelserne fra licenstagers side. I så tilfælde bortfalder alle licenstagers rettigheder i henhold til disse licensbetingelser, herunder brugsretten. Licenstager er da, uden adgang til at kræve tilbagebetaling af nogen del af den betalte licensafgift, forpligtet til at tilbagelevere programmet samt al dokumentation til mysupply og til at tilintetgøre eventuelle backup og/eller arkivkopier heraf. Herudover kan mysupply kræve erstatning for ethvert tab, som mysupply måtte lide i den anledning. 17. Gyldighed og udskillelse Såfremt en bestemmelse i disse licensbetingelser erklæres lovstridig eller ugyldig eller uden retskrav, skal dette ikke beskære aftalen i øvrigt, og den pågældende bestemmelse skal ændres eller omformuleres i det videst muligt omfang efter gældende lov, således at mysupply s oprindelige hensigt afspejles. 18. Fortsat gyldighed Enhver bestemmelse i disse licensbetingelser som efter sin natur strækker sig ud over det tidspunkt, hvor licensbetingelserne ophører, skal fortsat være gældende og bindende for parterne. 19. Afkald Enhver accept af eller afkald på enhver bestemmelse eller misligholdelse skal ikke betragtes som accept af eller afkald på sådan bestemmelse eller misligholdelse i fremtiden. Ingen undladelse eller forsinkelse fra mysupply s side ved udnyttelsen af nogen ret, beføjelse eller retsmiddel skal betragtes som afkald på sådanne rettigheder. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 9 af 45

10 20. Lovvalg og værneting Licensbetingelser Disse licensbetingelser er undergivet dansk ret og skal fortolkes efter samme Eventuelle tvister mellem parterne skal afgøres af Sø- og Handelsretten i København. 21. Accept Licenstager accepterer herved, at alle kunderelaterede oplysninger som mysupply modtager på grundlag af kontraktforholdet i henhold til disse licensbetingelser dvs. vedrørende programmet herunder serienummer, licenstagers navn, adresse, tlf. nr., fax. nr., -adresse, URL, kontraktnavn og navnet på licenstagers forhandler/parter frit kan anvendes af mysupply i ethvert forretningsmæssigt øjemed. 22. Forrang De licensbetingelser, som licenstager har accepteret i forbindelse med installation af programmet er den juridiske køb af programmet, og er den juridisk bindende version. 23. Ikrafttræden Disse licensbetingelser træder i kraft, når licenstager installerer programmet Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 10 af 45

11 Bilag 1: Tredjemandsprogrammer jf. afsnit 9.3 Dette program indeholder tredjepartsprogrammer, hvis licensbetingelser skal overholdes for brugen af programmet. Der er tale om følgende softwarekomponenter: RASP Client licens Novell LDAP dk.gov.oiosi.library License, Lesnikowski dk.gov.oiosi.library License BouncyCastle license Microsoft Enterprise dk.gov.oiosi.library License, Microsoft Public License (Ms-PL) SQLite Copyright Eyefinder, Divelements Limited Sandribbon, Divelements Limited Sandbar, Divelements Limited Microsoft Office Fluent User Interface Design Guidelines License Agreement License NSIS, Log4Net, Apache License, RASP Client license Copyright (c) , Danish National IT and Telecom Agency All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 11 af 45

12 * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the Danish National IT and Telecom Agency nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Novell LDAP dk.gov.oiosi.library License The MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php) Copyright (c) <year> <copyright holders> Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 12 af 45

13 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Lesnikowski dk.gov.oiosi.library License END-USER LICENSE AGREEMENT PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE YOU START USING THIS PROGRAM IN ANY WAY. THE MOMENT THE SOFTWARE IS INSTALLED THE USER CONCLUDES A LICENSE AGREEMENT WITH THE PRODUCER. PROVISIONS OF THIS AGREEMENT ARE BINDING FOR BOTH PARTIES. This End-User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you (either (a) an individual user or (b) a business organization) ("User") and the Producer of the Computer Program ("Producer") including any associated media, printed materials and electronic documentation (the "Software"). This License Agreement specifies the User's rights to use the Computer Program. The Program as well as the materials provided together with it are protected by Polish Copyright Law and international treaty provisions. The Producer owns full copyright to the Program, and any person who infringes the copyright will be liable to civil and criminal proceedings. Under this License Agreement the Producer does not sell the Program to the User. The Producer only empowers the User to perform the operations defined in the provisions of this Agreement. Performing operations not defined in the provisions of this Agreement requires written permission of the Producer. The powers of the User arising from this License Agreement become extinct if the User breaks any of its provisions. In such case the Producer will assert their rights specified by respective regulations within the largest scope possible. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 13 af 45

14 The License Agreement consists of three parts. The first part describes rights and duties of the User of evaluation version of the Program. The second part describes how the User can purchase full version of the Program. The third part describes rights and duties of the User of the full version of then Program. FIRST PART: RIGHTS AND DUTIES OF THE USER OF THE EVALUATION VERSION. The Producer permits the User to use the Program on unlimited number of computers. The User is also allowed to make backup copies of the Program. The User is not allowed to sell, let, rent nor lease these copies to third parties. The User may give the copies gratuitously if they ensure that the receiving party accepts the terms and conditions of this Agreement. The User IS NOT ALLOWED: - to decompile the Program or to modify it, - to copy the printed materials provided together with the Program, - to create any software similar to or based on the Program, - to remove or change any trademarks or information about the Producer included in the Program and in the materials provided together with it. The Producer does not warrant that the Program will meet the expectations of the User and that it will properly cooperate with other programs. The Producer does not warrant either that the Program will function without errors. If the User intends to use the Program for any particular purpose, they accept full risk of the results they may obtain. THE PRODUCER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR FROM IMPOSSIBILITY TO USE THE PROGRAM. THIS PROVISION CONCERNS IN PARTICULAR LOSS AND LOST PROFITS CONNECTED TO ANY ENTERPRISE AND LOSS OR DISTORTIONS OF TRADE REFERENCE. PART TWO: HOW THE USER CAN ACQUIRE THE RIGHT TO USE THE FULL VERSION Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 14 af 45

15 The User of the evaluation version can acquire the right to use the full version by contacting the and by acquiring appropriate rights (these rights include in particular acquiring the license file, which enables unrestricted use of the dk.gov.oiosi.library). PART THREE: THE RIGHTS AND DUTIES OF THE USER OF THE FULL VERSION The Producer permits the User to use the Computer Program on: (1.) one computer in case of 'Server license'. (2.) unlimited number of computers by User's product in case of 'Product license'. User may redistribute all Computer Program files - dk.gov.oiosi.library and license file ("Redistributables") to end users of his product, provided that: (a) such products add primary and substantial functionality to the redistributables, (b) all copies of the redistributables must be exact and unmodified, (c) You grant your end users a limited, personal, non-exclusive and nontransferable license to use the redistributables only to the extent required for the permitted operation of your product and not to distribute them further; and (d) you redistribute the Redistributables only as a part of the program for which the license file was acquired. You will reproduce with the redistributables all applicable trademark and copyright notices that accompany the Software, but you may not use Producer's name, logos or trademarks to market your products. Producer may include your company name in a list of Producer's customers. The User IS NOT ALLOWED: - to transfer in any way the copy of the Program to third parties unless 'Product license' was acquired. - to transfer their rights arising from this License Agreement to third parties. - to decompile the Program or to modify it, Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 15 af 45

16 - to copy the printed materials provided together with the Program, - to create any software similar to the Program, - to remove nor change any trademarks or information about the Producer included in the Program and the materials provided together with it. The Producer does not warrant that the Program will meet the expectations of the User or that it will properly cooperate with other programs. The Producer does not warrant either that the Program will function without errors. If the User intends to use the Program for any particular purpose, they accept full risk of the results they may obtain. THE PRODUCER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR IMPOSSIBILITY TO USE THE PROGRAM. THIS PROVISION CONCERNS IN PARTICULAR LOSS AND LOST PROFITS CONNECTED TO ANY ENTERPRISE AND LOSS OR DISTORTIONS OF TRADE REFERENCE. The liability of the Producer under this Agreement shall be limited to the amount paid by the User for the right to use the Program. BouncyCastle license License Copyright (c) The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org) Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 16 af 45

17 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Microsoft Enterprise dk.gov.oiosi.library License END USER LICENSE AGREEMENT: Microsoft patterns & practices license for Enterprise dk.gov.oiosi.library January 2006 This license governs use of the accompanying software and associated documentation and other content ("Software"), and your use of the Software constitutes acceptance of this license. Subject to the restrictions below and any guidelines in the accompanying documentation, you may use the Software for any commercial or noncommercial purpose, including making copies, distributing modifications, and combining it with your own products or services. All references to modifications herein mean modifications to the Software and include "derivative works" as such term is defined under U.S. copyright law. In return, we simply require that you agree: Not to remove any copyright or other notices from the Software. That you have no right to combine or distribute the Software or modifications with other software or content that is licensed under terms that seek to require that the Software or modifications (or any intellectual property in it) be provided in source code form, licensed to others to allow the creation or distribution of derivative works, or distributed without charge. That if you distribute: Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 17 af 45

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Side 1 / 8 Dato: Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Licensbetingelser Licensen vedrører programmets/applikationens såkaldte ss-elementer. Licenstagers navn: Adresse: Kontaktnavn: Tif.nr.:

Læs mere

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

Produktspecifikationer Virtuel Server Version 2.4. Virtuel Server. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Virtuel Server Version 2.4. Virtuel Server. Side 1 af 7 Virtuel Server Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL VIRTUEL SERVER... 3 1.1. ADGANG TIL PLATFORMEN... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.2.1. Virtuelle servere

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.3 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Produktspecifikationer for. Virtuel Server

Produktspecifikationer for. Virtuel Server Produktspecifikationer for Virtuel Server Side 1 af 9 1. INTRODUKTION TIL VIRTUEL SERVER... 3 1.1. ADGANG TIL PLATFORMEN... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. SPECIFIKATIONER... 4 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Dansk standard DS/ISO/IEC 23000-2 CD-rom 1. udgave 2008-03-07 Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Information technology Multimedia

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO:

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO: Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Dato: 21. november 2013 FCO: 200 01 502 035 Vi leverer oplysningerne i denne meddelelse for at underrette dig om et vigtigt

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG CLX-3185FN http://da.yourpdfguides.com/dref/3377671

Din brugermanual SAMSUNG CLX-3185FN http://da.yourpdfguides.com/dref/3377671 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6

LESSOR til Microsoft Dynamics NAV - Opdaterings- og licensaftale for On-Premises 2/6 Betingelser pr. 6. oktober 2014 1. Definition On-Premises benyttes, hvor kunden har installeret produktet på kundens egen server. 2. Licensomfanget 1. Kunden opnår en tidsbegrænset, uoverdragelig og ikke

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Cube/Disk Station CS407, CS407e, DS408

Cube/Disk Station CS407, CS407e, DS408 Cube/Disk Station CS407, CS407e, DS408 Hurtig installationsvejledning SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs disse sikkerhedsinstruktioner nøje før brugen, og opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Trimble TMX-2050-Display

BRUGERVEJLEDNING. Trimble TMX-2050-Display BRUGERVEJLEDNING Trimble TMX-2050-Display Udgave 1.00 Revision A November 2013 1 Agriculture Business Area Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S IFDB-S-U-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S IFDB-S Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boksen IFDB-S er en lille indendørs boks i LSZH, H 80 x B 80 x D 35 mm, som

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Brugervejledning for integreret webserver

Brugervejledning for integreret webserver Brugervejledning for integreret webserver September 2011 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Brug af integreret webserver...4 Adgang til den...4 Om startsiden...4 Tilpasning af printerindstillinger...5

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk DS-information DS/IEC/TR 61258 1. udgave 2008-09-19 Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk udstyr Guidelines for the development and use of medical electrical

Læs mere

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugerhåndbog er udelukkende vejledende. Alle oplysninger

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Underleverandørens rolle kontrakten

Underleverandørens rolle kontrakten Underleverandørens rolle kontrakten DANSK EKSPORTFORENING 22. september 2011 Bo Sandroos, adv. 22/09/2011 1 Oversigt 1. Markedssituationen i dag betydning for kontrakten 2. Offshore kontraktsforhandlinger

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0019 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af aftale

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Code: 565804dk

BETJENINGSVEJLEDNING. Code: 565804dk BETJENINGSVEJLEDNING d-copia6500mf/8000mf DK Code: 565804dk UDGIVET AF: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheder

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 11 Juni 2016 Indhold HotFix 11 til C5 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2...3 Varslet ændringer i validering af eindkomstfilern er udskudt...3 While-løkke

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Informationsteknologi. Brugersystemets grænseflader og symboler. Ikonsymboler og funktioner. Del 6: Aktionsikoner

Informationsteknologi. Brugersystemets grænseflader og symboler. Ikonsymboler og funktioner. Del 6: Aktionsikoner Dansk Standard DS/ISO/IEC 11581-6 Godkendelsesblad 1. udgave Godkendt:1999-12-07 Informationsteknologi. Brugersystemets grænseflader og symboler. Ikonsymboler og funktioner. Del 6: Aktionsikoner Information

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales.

Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Kravkonfigurator licensbetingelser Det er en forudsætning for adgang til Kravkonfiguratoren, at den årlige licens betales. Licensgebyret, som fremgår af Bygherreforeningens gældende prisliste, forfalder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 November 2013 Table of Content e introduction 3 Løn / Payroll 3 Order/Purchase/Project 4 Changed/corrected elements 4 2 e introduction en indeholder løn

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Disk Station. DS107+, DS107, DS108j. Hurtig installationsvejledning

Disk Station. DS107+, DS107, DS108j. Hurtig installationsvejledning Disk Station DS107+, DS107, DS108j Hurtig installationsvejledning SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs disse sikkerhedsinstruktioner nøje før brugen, og opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig

Læs mere

De økonomiske udsigter

De økonomiske udsigter De økonomiske udsigter Steen Bocian stbo@danskebank.dk 25 44 51 87 Det går op og ned...mest ned i 2012 2013 ser bedre ud 2 Bedre humør på de finansielle markeder 3 Politikerne er blevet mere enige Men

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015 De økonomiske tendenser 16. juni 2015 2 Olieprisen er fortsat lav selvom den er steget 3 Dollaren er stærk 4 Renten er fortsat ekstremt lav større udsving 5 Så fremgangen vil alligevel fortsætte 6 Den

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

Vejledning til Business Courses Class Preference Form - Fall 2017 for ansøgere til Business Courses på SDSU

Vejledning til Business Courses Class Preference Form - Fall 2017 for ansøgere til Business Courses på SDSU Vejledning til Business Courses Class Preference Form - Fall 2017 for ansøgere til Business Courses på SDSU Business Courses Class Preference Form består af 4 sider og en Liability Form. Alle 5 sider skal

Læs mere