Licensbetingelser VAX NemHandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Licensbetingelser VAX NemHandel"

Transkript

1 VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra mysupply ApS

2 1. Indholdsfortegnelse Licensbetingelser 1. Indholdsfortegnelse Definitioner Licensens omfang Kopiering Piratkopiering Tilladt brug og ændringer Nye funktioner Immaterielle rettigheder/ophavsret Krænkelse af tredjemands ret Licenstagers valg af program Afhjælpning af fejl Ansvarsbegrænsning Ansvarsfraskrivelse Force majeure Overdragelse Ophør Gyldighed og udskillelse Fortsat gyldighed Afkald Lovvalg og værneting Accept Forrang Ikrafttræden Bilag 1: Tredjemandsprogrammer jf. afsnit Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 2 af 45

3 2. Definitioner Licensbetingelser 2.1. Adgangskoder Herved forstås koder, der giver adgang til programmet og giver licenstager adgang til brug af programmet Antal brugere Herved forstås det antal brugere, for hvilke der gives adgang til programmet, og som licenstager har erhvervet brugsret til mysupply Herved forstås mysupply ApS, Peter Løthsvej 2, 9440 Aabybro, CVR nr , der ejer rettighederne til programmer som anført i disse licensbetingelser Datalager Herved forstås enhver form for elektronisk enhed, hvorpå edb-programmer og data kan lagres Dokumentation Herved forstås ethvert elektronisk og skriftligt materiale og/eller hjælpemiddel og specifikationer, der er udleveret af mysupply til programmet, og som licenstager til enhver tid har erhvervet brugsret til samt enhver beskrivelse udviklet af mysupply i relation til programmet Hot Fixes, Service Packs og nye versioner Herved forstås alle korrektioner og forbedringer af programmet i henhold til mysupply s opdateringsabonnement Licensbetingelser Herved forstås nærværende licensbetingelser udstedt af mysupply Program Herved forstås de dele af den nyeste elektroniske version af mysupply s VAX NemHandel, herunder Hot Fixes, Service Packs og nye versioner og alle tredjemands softwareprogrammer, der helt eller delvist er blevet integreret til mysupply som en del af programmet, og som licenstager til enhver tid har erhvervet brugsret til samt dertil hørende dokumentation og specifikationer Definitionernes anvendelse De ovenfor anførte definitioner er gældende i det følgende uanset i hvilken grammatisk form, de definerede termer forekommer. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 3 af 45

4 3. Licensens omfang Licensbetingelser 3.1. mysupply giver hermed licenstager ret til at anvende programmet på ét datalager ad gangen i den periode, hvortil der er erhvervet brugsret til programmet Licensen omfatter alene licenstagers egen anvendelse af programmet til licenstagers administrative databehandling. Licenstager har ingen ret til at give tredjemand adgang til licenstagers eller en sådan tredjemands egne data ved hjælp af licenstagers program. 4. Kopiering 4.1. Licenstager er berettiget til at tage kopier af programmet alene til arkiv eller backup formål Licenstager er herudover berettiget til at tage en (1) kopi af programmet alene til udviklings- og testformål Anvendelsen af disse kopier (jf. pkt. 4.1 og 4.2) er underlagt licensbetingelsernes bestemmelser og vilkår Udover denne ret (jf. pkt. 4.1 og 4.2) er licenstager ikke berettiget til at fremstille yderligere kopier af programmet, medmindre andet følger af præceptive lovregler. 5. Piratkopiering 5.1. Programmet er ophavsretlig beskyttet, og brugen af programmet er styret af licensnøgle udstedt af mysupply Programmet har indbygget programkode, der giver mulighed for sporing af brugen af programmet Såfremt programmet misbruges, kan det medføre blokering for den fortsatte brug af programmet og vil i alle tilfælde medføre krav om betaling for brugen samt erstatning for påløbne omkostninger og gener. 6. Tilladt brug og ændringer 6.1. Licenstager er berettiget til at anvende og ændre programmet i det omfang, at dette er nødvendigt for den i disse licensbetingelser aftalte brug af programmet. Ændringer må kun ske ved anvendelse af udviklingsværktøjerne i programmet Licenstager har ikke ret til at oversætte programmet fra objektkode til kildekode, f.eks. ved at foretage reverse engineering, disassemblering eller dekompilation af programmet, medmindre dette måtte være påkrævet i henhold til ufravigelige lovregler. I tilfælde af at licenstager vil benytte sig af adgangen hertil, underretter licenstager mysupply herom med mindst 10 dages skriftlig varsel. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 4 af 45

5 7. Nye funktioner Licensbetingelser 7.1. Licenstager må kun føje nye funktioner til programmet ved anvendelse af programmets egne værktøjer. Dette gælder også inkorporering af eksterne funktioner, der understøttes af programmet. 8. Immaterielle rettigheder/ophavsret 8.1. mysupply har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til programmet bortset fra delprodukter, der er fremstillet af tredjemand, og som denne har alle fuldstændige rettigheder til. Programmet er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktatsbestemmelser. Enhver tilsidesættelse af mysupply s og/eller en hvilken som helst af en sådan tredjemandsleverandørs rettigheder, herunder lemfældig omgang med programmet, som muliggør kopiering af programmet for tredjemand, anses for misligholdelse af disse licensbetingelser Licenstager er ikke berettiget til at bryde eller ændre eventuelle adgangskoder. Licenstager er heller ikke berettiget til at ændre eller fjerne angivelser i programmet eller på de medier, hvorpå programmet leveres om rettighedsforhold, varemærker og lignende. 9. Krænkelse af tredjemands ret 9.1. mysupply erklærer og garanterer for, at programmet ikke mysupply bekendt på nogen måde krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt tredjemand med henvisning hertil alligevel gør indsigelse mod licenstagers brug af programmet, er licenstager forpligtet til straks at give mysupply underretning herom. Ved en sådan underretning kan mysupply vælge herefter at overtage sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og mysupply har under alle omstændigheder ret til for egen regning at overtage sagen og følgelig gennemføre en retssag eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser Såfremt tredjemand gør indsigelser mod licenstagers anvendelse af programmet, er mysupply berettiget til enten At skaffe licenstager ret til fortsat at benytte programmet, eller At bringe krænkelsen til ophør ved at ændre programmet eller erstatte programmet med andet software, der i det væsentlige har samme funktoner som det berørte program, eller Ophæve disse licensbetingelser mod skriftlig varsel og betale et beløb til licenstager, der svarer til den nedskrevne værdi af programmet beregnet på basis af et beløb, der svarer til den af licenstager betalte licensafgift for programmet som en lineær afskrivning med afskrivningsperiode på fem (5) år. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 5 af 45

6 Ved licensbetingelsernes ophør, skal licenstager aflevere programmet og al dokumentation til mysupply eller som det ellers bliver anvist af mysupply og tilintetgøre eventuelle backup og/eller arkivkopier. Herefter kan licenstager ikke rejse yderligere krav mod mysupply i denne forbindelse mysupply er bekendt med, at de i bilag 1 nævnte tredjemandsprogrammer indgår enten i samspil med mysupply s program eller som en integreret del af programmet. Licenstager er forpligtet til at anvende programmet i overensstemmelse med de licensbestemmelser, der gælder for det pågældende tredjemandsprogram. For anvendelse af sådanne tredjemandsprogrammer kan der ikke gøres nogen form for indsigelse gældende eller rejses krav mod mysupply. 10. Licenstagers valg af program Programmet er et standardprodukt, og licenstager er selv ansvarlig for, at programmet opfylder dennes behov. 11. Afhjælpning af fejl Licenstager er forpligtet til at gennemgå og afprøve programmet umiddelbart efter modtagelsen af dette. Op til tre måneder efter levering af programmet er mysupply forpligtet til at levere en ny kopi af programmet, såfremt et medium, hvorpå programmet er leveret, ikke er læsbart Såfremt licenstager skriftligt dokumenterer, at der foreligger en væsentlig fejl i programmet, der i mysupply s interne fejlretningsprocedure kan karakteriseres som en fatal fejl, dvs. en fejl, der er karakteriseret ved, at en eller flere af licenstagers centrale forretningsfunktioner ikke kan bringes til at virke på grund af, at den pågældende fejl gør driften af programmet uigennemførlig, er mysupply i op til seks måneder efter levering af programmet forpligtet til efter eget valg enten Vederlagsfrit at levere en ny version af programmet uden den væsentlige fejl, eller Ophæve disse licensbetingelser og tilbagebetale den af licenstager betalte licensafgift for programmet mod tilbagelevering til mysupply af samtlige licenstagers versioner og kopier af programmet. For at være berettiget hertil skal licenstager have erhvervet de sidste Hot Fixes, Service Packs og nye versioner, der er udstedt af mysupply. Licenstager er således uberettiget til at gøre yderligere krav gældende mod mysupply i denne forbindelse. Mod fejlrettelse sidestilles anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder (Work arounds), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning på licenstagers anvendelse af programmet mysupply bestræber sig på bedst muligt inden for rimelige forretningsmuligheder at rette alle andre fejl, herunder fejl i dokumentation i fremtidige Hot Fixes, Service Packs og nye versioner. Disse korrektioner kan købes som et vedligeholdelsesabonnement. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 6 af 45

7 11.4. Programmet gives i licens, således som det er og forefindes og uden nogen form for garanti, erklæringer afhjælpningsforpligtelser eller misligholdelsesbeføjelser for licenstager udover de ovenstående. Licenstager kan således ikke rette nogen form for krav mod mysupply, hvis programmet indeholder fejl eller uhensigtsmæssigheder, der ikke er omfattet af pkt og mysupply ikke retter disse, eller hvis drift og afvikling af programmet ikke er uden afbrydelser eller fejlfri. 12. Ansvarsbegrænsning mysupply er i intet tilfælde uanset omstændighederne ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af registreringer eller data eller nogen anden form for indirekte konkret dokumenteret, hændeligt tab eller følgetab som til brug for disse licensbetingelser anses for at omfatte, men ikke begrænset til, tab af goodwill, eller tab som følge af enhver anden form for forretningsmæssig afbrydelse i forbindelse med anvendelsen af programmet eller nogen form for utilstrækkelig eller mangelfuld programfunktion eller serviceydelse forbundet hermed, uanset om mysupply har været underrettet om muligheden for sådanne tab og uanset om skaden forvoldes i eller uden for kontrakt. Licenstager kan således ikke kræve erstatning hos mysupply for nogen af de ovenfor nævnte tab, og mysupply holder ikke licenstager skadesløs for sådanne krav. Ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder også skærpet produktansvar, som mysupply måtte pådrage sig i henhold til dansk retspraksis som en følge af tab af eller beskadigelse på ejendom, der efter sin natur normalt er beregnet på kommerciel anvendelse, i den udstrækning, at et sådant ansvar kan fraskrives kontraktmæssigt mysupply s samlede ansvar for tab eller skade er i alle tilfælde uanset omstændighederne beløbsmæssigt begrænset til den af licenstager betalte licensafgift for programmet mysupply er uden ansvar for fejl og mangler, der ikke relaterer sig til programmet, men derimod til påvirkninger udefra, herunder andre programmer. mysupply er endvidere uden ansvar for integration eller samspillet mellem programmet og licenstager egne edb-omgivelser og organisation Såfremt licenstager foretager eller lader ændringer foretage i programmet, bærer licenstager selv det fulde ansvar for ændringerne samt følgevirkningerne heraf i programmet, hvilket indebærer, at licenstager ikke kan gøre ansvar gældende over for mysupply uanset omstændighederne, hvis ansvaret relaterer sig til sådanne ændringer i programmet I forbindelse med implementering af Hot Fixes, Service Packs og nye versioner giver mysupply ingen garanti for, at licenstager vil være i stand til at gøre fuld brug af eventuelle ændringer, som licenstager har foretaget eller ladet foretage i anvendelseslogikken i programmet eller dele af denne. mysupply garanterer ikke for, at der er retrospektiv kompatibilitet mellem Hot Fixes, Service Packs og nye versioner eller disses funktionalitet eller mellem sproglig og landespecifik funktionalitet. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 7 af 45

8 13. Ansvarsfraskrivelse Licensbetingelser Ansvarsbegrænsningerne anført i disse licensbetingelser, herunder krænkelse af tredjemandsrettigheder og rettelse af fejl, har virkning i størst mulig udstrækning, som det er tilladt efter gældende lov. I nogle stater/jurisdiktioner tillader ufravigelige lovregler ikke denne ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrænsning, hvilket kan medføre, at de heri nævnte begrænsninger muligvis ikke gælder for licenstager, hverken helt eller delvis. 14. Force majeure Ingen af parterne er ansvarlig for skade, som påføres den anden part som en direkte eller indirekte følge af, at den første part forsinkes eller forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henholdt til disse licensbetingelser på grund af opstået force majeure-begivenhed. Som force majeure anses bl.a. krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, import- og eksportreguleringer og andre forhold, som den berørte part ikke er herre over. 15. Overdragelse Licenstager er ikke berettiget til at sælge/udleje/udlåne eller på anden måde overdrage eller overføre retten til brug af programmet til tredjemand uden mysupply s forudgående skriftlige samtykke. Dette samtykke må ikke tilbageholdes urimeligt. mysupply forbeholder sig ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse licensbetingelser helt eller delvist til et andet selskab eller til tredjemand Såfremt mysupply s samtykke i henhold til pkt indhentes, er licenstager i forhold til mysupply forpligtet til at sørge for, at den anden part underskriver nye licensbetingelser med mysupply, hvorved alle licenstagers rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende licensbetingelser overdrages til den anden part. Licenstager vil blive afkrævet en afgift af mysupply for overførslen af licensen i henhold til disse licensbetingelser I forbindelse med en overdragelse i henhold til pkt skal licenstager overdrage originalprogrammet og alt tilhørende materiale til den anden part og har forbud mod at beholde nogen kopi af programmet. Et program, der er givet i licens i flere kopier, kan kun overdrages i sin helhed. Hvis programmet er en opdatering, skal overdragelsen omfatte alle tidligere versioner af programmet Når der er sket overdragelse i henhold til pkt og 15.3 ophører licenstagers licens til programmet i henhold til disse licensbetingelser. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 8 af 45

9 16. Ophør Licensbetingelser Licenstager Undlader licenstager at forny licensaftalen efter den periode, hvortil der er erhvervet brugsret til programmet, anses licensaftalen som opsagt fra licenstagers side. Licenstager er ikke ved et sådant ophør berettiget til at kræve nogen del af den betalte licensafgift tilbagebetalt. Licenstager skal umiddelbart efter licensaftalens ophør levere programmet tilbage til mysupply, eller som det ellers bliver anvist af mysupply eller tilintetgøre alle versioner og kopier af programmet bortset fra en arkivkopi af programmet, såfremt dette kræves i henhold til ufravigelig lovregler mysupply Bortset fra retten til at opsige licensbetingelserne, der udtrykkeligt er anført i andre bestemmelser i disse licensbetingelser, har mysupply kun ret til at opsige licensbetingelserne uden varsel på grund af væsentlig misligholdelse af licensbetingelserne fra licenstagers side. I så tilfælde bortfalder alle licenstagers rettigheder i henhold til disse licensbetingelser, herunder brugsretten. Licenstager er da, uden adgang til at kræve tilbagebetaling af nogen del af den betalte licensafgift, forpligtet til at tilbagelevere programmet samt al dokumentation til mysupply og til at tilintetgøre eventuelle backup og/eller arkivkopier heraf. Herudover kan mysupply kræve erstatning for ethvert tab, som mysupply måtte lide i den anledning. 17. Gyldighed og udskillelse Såfremt en bestemmelse i disse licensbetingelser erklæres lovstridig eller ugyldig eller uden retskrav, skal dette ikke beskære aftalen i øvrigt, og den pågældende bestemmelse skal ændres eller omformuleres i det videst muligt omfang efter gældende lov, således at mysupply s oprindelige hensigt afspejles. 18. Fortsat gyldighed Enhver bestemmelse i disse licensbetingelser som efter sin natur strækker sig ud over det tidspunkt, hvor licensbetingelserne ophører, skal fortsat være gældende og bindende for parterne. 19. Afkald Enhver accept af eller afkald på enhver bestemmelse eller misligholdelse skal ikke betragtes som accept af eller afkald på sådan bestemmelse eller misligholdelse i fremtiden. Ingen undladelse eller forsinkelse fra mysupply s side ved udnyttelsen af nogen ret, beføjelse eller retsmiddel skal betragtes som afkald på sådanne rettigheder. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 9 af 45

10 20. Lovvalg og værneting Licensbetingelser Disse licensbetingelser er undergivet dansk ret og skal fortolkes efter samme Eventuelle tvister mellem parterne skal afgøres af Sø- og Handelsretten i København. 21. Accept Licenstager accepterer herved, at alle kunderelaterede oplysninger som mysupply modtager på grundlag af kontraktforholdet i henhold til disse licensbetingelser dvs. vedrørende programmet herunder serienummer, licenstagers navn, adresse, tlf. nr., fax. nr., -adresse, URL, kontraktnavn og navnet på licenstagers forhandler/parter frit kan anvendes af mysupply i ethvert forretningsmæssigt øjemed. 22. Forrang De licensbetingelser, som licenstager har accepteret i forbindelse med installation af programmet er den juridiske køb af programmet, og er den juridisk bindende version. 23. Ikrafttræden Disse licensbetingelser træder i kraft, når licenstager installerer programmet Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 10 af 45

11 Bilag 1: Tredjemandsprogrammer jf. afsnit 9.3 Dette program indeholder tredjepartsprogrammer, hvis licensbetingelser skal overholdes for brugen af programmet. Der er tale om følgende softwarekomponenter: RASP Client licens Novell LDAP dk.gov.oiosi.library License, Lesnikowski dk.gov.oiosi.library License BouncyCastle license Microsoft Enterprise dk.gov.oiosi.library License, Microsoft Public License (Ms-PL) SQLite Copyright Eyefinder, Divelements Limited Sandribbon, Divelements Limited Sandbar, Divelements Limited Microsoft Office Fluent User Interface Design Guidelines License Agreement License NSIS, Log4Net, Apache License, RASP Client license Copyright (c) , Danish National IT and Telecom Agency All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 11 af 45

12 * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the Danish National IT and Telecom Agency nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Novell LDAP dk.gov.oiosi.library License The MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php) Copyright (c) <year> <copyright holders> Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 12 af 45

13 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Lesnikowski dk.gov.oiosi.library License END-USER LICENSE AGREEMENT PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE YOU START USING THIS PROGRAM IN ANY WAY. THE MOMENT THE SOFTWARE IS INSTALLED THE USER CONCLUDES A LICENSE AGREEMENT WITH THE PRODUCER. PROVISIONS OF THIS AGREEMENT ARE BINDING FOR BOTH PARTIES. This End-User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you (either (a) an individual user or (b) a business organization) ("User") and the Producer of the Computer Program ("Producer") including any associated media, printed materials and electronic documentation (the "Software"). This License Agreement specifies the User's rights to use the Computer Program. The Program as well as the materials provided together with it are protected by Polish Copyright Law and international treaty provisions. The Producer owns full copyright to the Program, and any person who infringes the copyright will be liable to civil and criminal proceedings. Under this License Agreement the Producer does not sell the Program to the User. The Producer only empowers the User to perform the operations defined in the provisions of this Agreement. Performing operations not defined in the provisions of this Agreement requires written permission of the Producer. The powers of the User arising from this License Agreement become extinct if the User breaks any of its provisions. In such case the Producer will assert their rights specified by respective regulations within the largest scope possible. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 13 af 45

14 The License Agreement consists of three parts. The first part describes rights and duties of the User of evaluation version of the Program. The second part describes how the User can purchase full version of the Program. The third part describes rights and duties of the User of the full version of then Program. FIRST PART: RIGHTS AND DUTIES OF THE USER OF THE EVALUATION VERSION. The Producer permits the User to use the Program on unlimited number of computers. The User is also allowed to make backup copies of the Program. The User is not allowed to sell, let, rent nor lease these copies to third parties. The User may give the copies gratuitously if they ensure that the receiving party accepts the terms and conditions of this Agreement. The User IS NOT ALLOWED: - to decompile the Program or to modify it, - to copy the printed materials provided together with the Program, - to create any software similar to or based on the Program, - to remove or change any trademarks or information about the Producer included in the Program and in the materials provided together with it. The Producer does not warrant that the Program will meet the expectations of the User and that it will properly cooperate with other programs. The Producer does not warrant either that the Program will function without errors. If the User intends to use the Program for any particular purpose, they accept full risk of the results they may obtain. THE PRODUCER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR FROM IMPOSSIBILITY TO USE THE PROGRAM. THIS PROVISION CONCERNS IN PARTICULAR LOSS AND LOST PROFITS CONNECTED TO ANY ENTERPRISE AND LOSS OR DISTORTIONS OF TRADE REFERENCE. PART TWO: HOW THE USER CAN ACQUIRE THE RIGHT TO USE THE FULL VERSION Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 14 af 45

15 The User of the evaluation version can acquire the right to use the full version by contacting the and by acquiring appropriate rights (these rights include in particular acquiring the license file, which enables unrestricted use of the dk.gov.oiosi.library). PART THREE: THE RIGHTS AND DUTIES OF THE USER OF THE FULL VERSION The Producer permits the User to use the Computer Program on: (1.) one computer in case of 'Server license'. (2.) unlimited number of computers by User's product in case of 'Product license'. User may redistribute all Computer Program files - dk.gov.oiosi.library and license file ("Redistributables") to end users of his product, provided that: (a) such products add primary and substantial functionality to the redistributables, (b) all copies of the redistributables must be exact and unmodified, (c) You grant your end users a limited, personal, non-exclusive and nontransferable license to use the redistributables only to the extent required for the permitted operation of your product and not to distribute them further; and (d) you redistribute the Redistributables only as a part of the program for which the license file was acquired. You will reproduce with the redistributables all applicable trademark and copyright notices that accompany the Software, but you may not use Producer's name, logos or trademarks to market your products. Producer may include your company name in a list of Producer's customers. The User IS NOT ALLOWED: - to transfer in any way the copy of the Program to third parties unless 'Product license' was acquired. - to transfer their rights arising from this License Agreement to third parties. - to decompile the Program or to modify it, Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 15 af 45

16 - to copy the printed materials provided together with the Program, - to create any software similar to the Program, - to remove nor change any trademarks or information about the Producer included in the Program and the materials provided together with it. The Producer does not warrant that the Program will meet the expectations of the User or that it will properly cooperate with other programs. The Producer does not warrant either that the Program will function without errors. If the User intends to use the Program for any particular purpose, they accept full risk of the results they may obtain. THE PRODUCER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR IMPOSSIBILITY TO USE THE PROGRAM. THIS PROVISION CONCERNS IN PARTICULAR LOSS AND LOST PROFITS CONNECTED TO ANY ENTERPRISE AND LOSS OR DISTORTIONS OF TRADE REFERENCE. The liability of the Producer under this Agreement shall be limited to the amount paid by the User for the right to use the Program. BouncyCastle license License Copyright (c) The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org) Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 16 af 45

17 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Microsoft Enterprise dk.gov.oiosi.library License END USER LICENSE AGREEMENT: Microsoft patterns & practices license for Enterprise dk.gov.oiosi.library January 2006 This license governs use of the accompanying software and associated documentation and other content ("Software"), and your use of the Software constitutes acceptance of this license. Subject to the restrictions below and any guidelines in the accompanying documentation, you may use the Software for any commercial or noncommercial purpose, including making copies, distributing modifications, and combining it with your own products or services. All references to modifications herein mean modifications to the Software and include "derivative works" as such term is defined under U.S. copyright law. In return, we simply require that you agree: Not to remove any copyright or other notices from the Software. That you have no right to combine or distribute the Software or modifications with other software or content that is licensed under terms that seek to require that the Software or modifications (or any intellectual property in it) be provided in source code form, licensed to others to allow the creation or distribution of derivative works, or distributed without charge. That if you distribute: Produkt: VAX NemHandel Status: Godkendt Side: 17 af 45

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog

Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog Samsung Universal Print Driver Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugerhåndbog er udelukkende vejledende. Alle oplysninger

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Revisionsudvalg praktiske erfaringer. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011

Revisionsudvalg praktiske erfaringer. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011 Revisionsudvalg praktiske erfaringer KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011 Baggrund og erfaring Revisionsudvalgets opgaver Praktiske erfaringer og problemstillinger

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 Kontraktklausuler om konflikthåndtering v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 2 De næste 2 x 45 minutter Indledende bemærkninger omkring kontraktklausuler om konflikthåndtering

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER

GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER GENERELLE BETINGELSER FOR HJEMMESIDER DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB til kunden leverer deres standardhjemmesideløsning bestående af en

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE

ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE ORACLE LICENS- OG SERVICEAFTALE A. Definitioner De og Deres refererer til den person eller den juridiske enhed, som har bestilt Oracle programmellet og/eller serviceydelser fra Oracle Danmark ApS ( Oracle

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Færdig Normal adgang Udgående dokument Oplysninger til mægler om underskrifter mv. - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael Wolf/GLXKOM/DK

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

KONKURRENCEN ER IKKE KØBSBETINGET. KØB ELLER BETALING VIL IKKE FORBEDRE DINE VINDERCHANCER. REGLER FOR KONKURRENCEN ER UNDERLAGT DANSK LOVGIVNING.

KONKURRENCEN ER IKKE KØBSBETINGET. KØB ELLER BETALING VIL IKKE FORBEDRE DINE VINDERCHANCER. REGLER FOR KONKURRENCEN ER UNDERLAGT DANSK LOVGIVNING. Kapløbet til 200.000 Detaljerede regler KONKURRENCEN ER IKKE KØBSBETINGET. KØB ELLER BETALING VIL IKKE FORBEDRE DINE VINDERCHANCER. REGLER FOR KONKURRENCEN ER UNDERLAGT DANSK LOVGIVNING. DENNE KONKURRENCE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard

OPEN SOURCE SOFTWARE VELKOMMEN. - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard OPEN SOURCE SOFTWARE - et hav af muligheder eller et minefelt? v / advokat Jan Hvarre og advokatfuldmægtig Kristian Storgaard Page 1 VELKOMMEN Page 2 1 Stikord for dagens program Ophavsret til software

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

For at vi kan overholde tidsfristen den 25. maj, bedes I venligst bemærke de vigtigste milepæle og forventninger:

For at vi kan overholde tidsfristen den 25. maj, bedes I venligst bemærke de vigtigste milepæle og forventninger: Kære leverandør GSK går over til elektronisk fakturering Som led i GSK's politik om løbende at forbedre effektivitet og service for både kunder og leverandører, er vi i øjeblikket ved at overgå til elektronisk

Læs mere