Lovregister for Færøerne 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovregister for Færøerne 2015"

Transkript

1 Lovregister for Færøerne 2015 Udgivet af Færøernes landsstyre og Rigsombudsmanden på Færøerne Tórshavn 2015 Senest opdateret den 23. marts 2015 (Kunngerðablaðið A)

2 Forord Lovregister for Færøerne er en videreførelse af Færøsk Lovregister, som nu gennem en længere årrække blev udgivet af Færøernes landsstyre og Rigsombudsmanden på Færøerne. Den seneste udgave i bogform var den 21. udgave, der var ajourført frem til udgangen af Registret optrykkes siden 2011 ikke længere i bogform, men er nu kun elektronisk tilgængeligt på hjemmesiden Registret er som tidligere udgaver udarbejdet med samme afsnitsinddeling, som benyttes i Topsøe-Jensens Dansk Lovregister. Ud over ældre retsforskrifter omfatter registret alle de nugældende love, som har været optaget i Lovtidende A samt Lovtidende D, og som er sat i kraft på Færøerne. Endvidere er medtaget alle gældende lagtingslove og bekendtgørelser, som har været optaget i Føroya Kunngerðasavn, bestemmelser i Lovtidende C, der er indeholdt i Dansk Lovregister og som er kundgjort på Færøerne, samt de vigtigste cirkulærer i Ministerialtidende A. Retsforskrifter med kort gyldighedsperiode, bevillingslove samt lagtingslove m.v., der vedrører ydelse af garantiforpligtelser, låne- og dispositionsbemyndigelser til enkeltformål, samt retsforskrifter, der i øvrigt har udtømt sit formål, er dog ikke medtaget, uanset om en formel ophævelse heraf ikke har fundet sted. Det skal i øvrigt bemærkes, at der ved visse retsforskrifter er anvendt stikordsagtige betegnelser i stedet for de officielle navne. Kommentarer til lovregistret eller eventuelle forslag til forbedringer heraf vil med tak blive modtaget på Rigsombuddet. Udgiverne 2

3 FORKORTELSER A. Anordning i Lovtidende A Ab. Bekendtgørelse af anordning i Lovtidende A B. Bekendtgørelse i Lovtidende A C. Cirkulære i Ministerialtidende Fr. Forordning K. Landsstyrets bekendtgørelse m.v. (Kunngerð eller Reglugerð) i Føroya Kunngerðasavn Kunn. Kunngerðablaðið, Føroya Landsstýri L. Rigslov i Lovtidende A Lb. Ll. Llb. Lovbekendtgørelse i Lovtidende A Lagtingslov i Føroya Kunngerðasavn Lagtingslovsbekendtgørelse i Føroya Kunngerðasavn MB Midlertidig bestemmelse fra tiden i Føroya Kunngerðasavn BN.L. Chr. V Norske Lov af 15. april 1687 Pl. Plakat T. Traktat eller konvention i Lovtidende C Bestemmelserne er anført med dato og årstal og eventuelt nummer i Lovtidende eller Føroya Kunngerðasavn, i enkelte tilfælde kun med nummer og årstal. Generelt om retsforskrifters ikraftsættelse på Færøerne. Lagtingslove og andre af hjemmestyret udfærdigede retsforskrifter kundgøres i overensstemmelse med lagtingslov nr. 109 af 17/ , som senest er ændret ved lagtingslov nr. 131 af 14/ , i landsstyrets kundgørelsesblad, Kunngerðablaðið (A). Rigslove, anordninger og bekendtgørelser træder først i kraft på Færøerne efter at de i overensstemmelse med lov nr. 735 af 6/ , som senest er ændret ved lov nr. 157 af 20/ , er kundgjort i Kunngerðablaðið (B). Fra 1. januar 2013 udgives Kunngerðablaðið A og B elektronisk på Både for hjemmestyrets og rigsmyndighedernes retsforskrifter (love, anordninger, bekendtgørelser m.v.) er fastsat, at de pågældende bestemmelser træder i kraft på Færøerne ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori den pågældende retsforskrift er indført i Kunngerðablaðið, medmindre vedkommende bestemmelse selv foreskriver et andet ikrafttrædelsestidspunkt. 3

4 Afsnitsfortegnelse Afsnit Aftaler, Aktieselskaber, Erstatning, Gæld, Kredit- og pengeinstitutioner Aftaler, Erstatning, Gæld Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutioner... 9 Afsnit Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse Afsnit Arv, Skifte, Borteblevne Afsnit 4 28 Aviser, Arkiver, Biblioteker, Biografer, Idræt, Museer, Musik, Teater. 28 Afsnit Brand, Elektricitet, Energi, Gas, Olie, Sprængstoffer, Varmeforsyning Afsnit Bygningsvæsen, Boligbyggeri, Lejligheder, Planlægning Bygningsvæsen, Boligbyggeri Lejligheder Planlægning.36 Afsnit Dyr, Veterinærvæsen, Kødkontrol, Levnedsmidler Dyr, Veterinærvæsen Kødkontrol, Levnedsmidler...40 Afsnit Ejendom, Hævd, Pant, Servitut, Tinglysning, Kort, Matrikel Afsnit Eksamensvæsen, Skole- og undervisningsvæsen Folkeskolen, Gymnasieskolen, Seminarier, Fritidsundervisning Højere uddannelsesinstitutioner Lærlinge og andet undervisningsvæsen...51 Afsnit Eneret, Ophavsret, Patent

5 Afsnit Fiskeri, Jagt, Miljø, Naturfredning, Skovbrug, Vandafledning, Vandforsyning Fiskeri, Jagt Miljø, Naturfredning, Skovbrug Vandafledning, Vandforsyning...72 Afsnit Fogedforretninger, Auktioner, Konkurs, Akkord, Notarialvæsen Afsnit Sociale forhold, Social pension, Forsorg Afsnit Forsikring, Pensionskasser Afsnit Civilforsvar, Civilt beredskab, Indkvartering, Værnepligt, Forsvar Civilforsvar, Civilt beredskab, Indkvartering, Værnepligt Forsvar...87 Afsnit Færdsel, Veje Færdsel Veje...92 Afsnit Handel, Håndværk, Næring, Erhvervsstøtte, Metrologi, Prisregulering,Valuta Afsnit Post, Telegraf, Radio, Luftfart, Færge- Kystfart, Åer, Fjorde Afsnit Kirke 109 Afsnit Kommunale forhold og skatter Afsnit Konge, Stat, Folketing, Hjemmestyreordning, Indfødsret, Flag, Rigsmyndigheder, Rigslove, Grønland, Land, Lagting, Lagtingslove, Landsstyre, Flag,

6 1. Konge, Stat, Folketing, Hjemmestyreordning, Indfødsret, Flag, Rigsmyndigheder, Rigslove, Grønland Land, Lagting, Lagtingsudvalg, Landsstyre, Flag Afsnit Landboforhold, Forpagtning, Hegn, Udstykning Afsnit Mønt, Tid, Ædelmetaller Afsnit Politivæsen, Hittegods, Forlystelse, Pas, Våben Afsnit Retspleje, Straf, Fængselsvæsen Afsnit Skatter og afgifter til statskassen og landskassen, Kommuneskat, Lotteri Afsnit Told, Omsætningsafgift Afsnit Sundheds- og medicinalvæsen, Sindssyge Afsnit Søfart, Stranding, Havne, Dykkere Afsnit Tjenestemænd m.v Afsnit Udenrigstjenesten, Internationale forhold Afsnit Ægteskab, Børn, Myndighed, Navn, Registre, Fonde, Overformynderiet 191 Alfabetisk emnefortegnelse

7 1.1 Aftaler, Aktieselskaber, Erstatning, Gæld Afsnit 1 Aftaler, Aktieselskaber, Erstatning, Gæld, Kredit- og pengeinstitutioner 1. Aftaler, Erstatning, Gæld /4 L. 102 Køb L /11-65 ( 68, stk. 2). L /6-77, jf. A /3-89 ( 40). L /12-77, jf. A /11-82 ( 38 oph.). L /4-79, jf. A /10-82 (forbrugerkøb) /12 L. 274 Forældelse af visse fordringer. N.L B /7-38 Indberetninger til Justitsministeriets Kartotek /5 L. 242 Aftaler og retshandler på formuerettens område L /5-17 Kommission, handelsagenter og handelsrejsende. L /6-75, jf. A /3-88 ( 31, 36, 37, 38). A /4-10 Om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ændringer som følge af værgemålsloven) og lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om umyndighed m.v. (Ændringer som følge af værgemålsloven). N.L (Aftalers forbindende). N.L (Aftaler stridende imod lov og ærbarhed). N.L (Aftaler der gøres af dem der ej kan læse og skrive) /2 L. 29 Skyldners ret til frigørelse ved deponering B /11-32 Forvaring af ydelser. MB 21 12/8-40 Gjaldstovan som deponeringssted /3 L. 68 Veksellov, jf. A /8-32 L /11-65 ( 72, stk. 3) /3 L. 69 Checklov, jf. A /8-32 L /11-65 ( 55, stk. 3). B /8-32 Trykfejl i checkloven. A /8-32 Checks på andelskasser og vekselerervirksomheder. 7

8 1.1 Aftaler, Aktieselskaber, Erstatning, Gæld /4 L. 145 Mortifikation af værdipapirer L /12-77 ( 10 og 16, stk. 3), /12-95, jf. B /6-99 (ikrafttræden). B /7-38 Kartotek over mortifikation og forældede massegældsbreve. B /7-38 Udgivelse af trækningsliste for obligationer og aktier /4 L. 146 Gældsbreve L /3-60, A / L /6-75, jf. A /3-88 ( 8 oph.). L /12-77, jf. A / L /5-84, jf. A /3-89 ( 17). B /6-38 Notering af massegældsbreve, /8-42 ( 4) /4 L. 122 Internationale køberegler L /5-84, jf. A /5-86 ( 1, stk. 2). B /7-64 (ikrafttræden) /12 L. 638 Renter ved forsinket betaling, jf. A /11-82 A /2-96 (. 5, 7 stk. 3, 8 stk. 1, 8 stk. 2, pkt.). B /7-04 Ændring af morarentesatsen /3 L. 139 Visse forbrugeraftaler (kap. 1, 3-6), jf. A /11-79 B /12-78 Oplysning om fortrydelsesret, / /6 L. 275 Køb på kredit, jf. A /10-86 A /2-96 ( 38, stk. 1). B /3-83 Undtagelser og fravigelser fra lov om køb på kredit. B /7-04 Ændring af morarentesatsen /5 A. 361 Gennemførelse af konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser /6 L. 371 Produktansvar, jf. A 62 12/2-93, lb / /6 A. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Traktater: B. 350/352 29/11-33 Konvention om veksellovgivning. B. 353/355 29/11-33 Konvention om checklovgivningen. 8

9 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner 2. Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutioner /2 L. Lov om oplagshuse /4 L. 108 Købstadshypotekforeninger /4 L. 109 Kreditforeninger /4 L. 116 Danmarks Nationalbank L /4-38 ( 23), 88 15/3-39 ( 44 ). B /5-36 Ikrafttræden. C /5-36 Reg. for Danmarks Nationalbank /11 L. 254 Guldklausuler /4 L. 248 Pengesedler m.v. på Færøerne B /12-37 Indløseligheden af National Bankens sedler. B /5-50 Ombytning af danske og færøske pengesedler. B /5-54 Indkaldelse af færøske pengesedler /5 L. 172 Statsgaranti for lån fra Kommunekredit til færøske kommuner /5 L. 143 Skibsfinansieringsinstitut /1 L. 28 Investeringsfond for Færøerne L /3-76 ( 2, 3, stk. 3), /11-77 ( 1, stk. 3), /4-07, /5-13. K /10-96 Investeringsfonden for Færøerne /3 L. 104 Fonden til fremme af teknik og industriel udvikling /12 Ll. 50 Investeringsfond Ll. 6 11/2-77 ( 4, stk. 1), 53 6/5-82 ( 4, stk. 1, 2. pkt., 6, stk. 1) 77 12/6-86 ( 3, stk. 2), 58 8/5-87 ( 3, stk. 1), 31 20/4-89 ( 3, stk. 1), /12-92 ( 1 stk. 2 og 9). K. 7 16/2-73 (Investeringsfond) /6 L. 370 Aktieselskaber, Lb /9-91, /12-91, /

10 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner A /9-07 Ikrafttræden for Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 17). Ll /5-09 Ændring af forskellige erhvervsnæringslove (følgeændring til revisorloven), Ll /5-09 Ændring i forskellige lagtingslove om umyndiggørelse m.v. ( 3, 52 og 149), K /6-09 Gebyr til Skráseting Føroya (Færøernes Registrering) for erhvervsdrivende fonde. A /12-07 Ikrafttræden for Færøerne af lov om aktieselskaber. Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 159). Ll /4-09 Ændring i aktieselskabsloven ( 21m 21 a, 47, 73, 134 c, 134 f, 136 c, 136 f). Ll /5-09 Ændring af forskellige erhvervsselskabslove (følgeændring til revisorloven) ( 84 og 156). Ll /5-11 Aktie- og anpartsselskab. K /6-09 Gebyr for udlevering af oplysninger og dokumenter fra Skráseting Føroya. K /6-09 Gebyr til Skráseting Føroya (Færøernes Registrering) for aktie- og anpartsselskab. K /2-12 Overgangsbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af aktieselskabs- og anpartsloven. B /2-88 Registrering af konvertible gældsbreve i Værdipapircentralen. B /1-89 Medarbejderes selskabsrepræsentation. B /1-89 Medarbejderes koncernrepræsentation. B /1-89 Slettelse af visse selskaber af A/S-registeret. B /6-91 Betydelige andele i børsnoterede selskaber. B /7-93 Anmeldelser m.v. til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. B /12-07 Tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud. B /12-07 Anmeldelsesbekendtgørelsen. B /12-07 Selskabers forpligtelser ved registrering af børsnoterede konvertible gældsbreve i Værdipapircentralen. B /12-07 Koncernrepræsentation. B /12-07 Selskabsrepræsentation. K /12-93 Registreringsmyndighedens gebyrer for selskabsanmeldelser m.v., 18 14/2-94, 137 5/9-95 ( 11) /6 L. 371 Anpartsselskaber, Lb /9-91, /12-91, /12-92 Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 78). Ll /5-09 Ændring af forskellige erhvervsselskabslove. 10

11 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner (følgeændring til revisorloven) ( 23, 28 og 71). Ll /5-09 Ændring i forskellige lagtingslove om umyndiggørelse m.v. Ll /5-11 Aktie- og anpartsselskab. K /6-09 Gebyr for udlevering af oplysninger og dokumenter fra Skráseting Føroya /6-09 Gebyr til Skráseting Føroya (Færøernes Registrering) for aktie- og anpartsselskab. B /1-89 Medarbejderes selskabsrepræsentation. B /1-89 Medarbejderes koncernrepræsentation. B /7-93 Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. B /12-93 Anmeldelse m.v. til den færøske registreringsmyndighed for aktie- og anpartsselskaber. K /12-93 Registreringsmyndighedens gebyrer for selskabsanmeldelser m.v., 18 14/2-94, 137 5/9-95 ( 11) /2 L. 54 Kongeriget Danmarks Fiskeribank /9 Ll. 57 Landsbanki Føroya Ll /5 86, 30 30/4 87, 46 28/4 92, 81 13/6 95 ( 4 og 23), /12 95 ( 4 og 23 ophæves), 86 17/5-00. K /10-92 Vedtægter for Landsbanken. K. 9 31/1-12 Valg af organisationsrepræsentanter til den færøske landsbanks tilsynsråd, / /7 Ll. 47 Omdannelse af personligt ejet virksomhed til A/S /3 B. 98 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-system og takster herfor /12 B. 963 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens takster for anmeldelse m.m /12 B. 997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens gebyrer for oplysninger og dokumenter /6 L. 356 Undersøgelse af den færøske banksag /6 L. 462 Finansieringsfonden af /11 Ll. 75 Færøernes Realkreditinstitut Ll /5-06 ( 1, stk. 1, 4 og 8, stk. 2, 3), /12-10 ( 1, stk. 1,2,3,4 og 2 stk. 1,2), 123 7/

12 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner /12 Ll. 90 Stiftelse af aktieselskab til at drive postvirksomhed Ll /5-06 ( 1) /4 Ll. 29 Oprettelse af aktieselskab at drive Vága Floghavn /9 A Erhvervsdrivende fonde Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 62). Ll /5-09 Ændring af forskellige erhvervsselskabslove (følgeændring til revisorloven). Ll /5-09 Ændring i forskellige lagtingslove om umyndiggørelse m.v. Ll. 11 9/2-12 Ikraftsættelse af lagtingslov om ændring i lagtingslov om Færøernes forfatning. B /12-93 Anmeldelse til den færøske registreringsmyndighedsregister for erhvervsdrivende fonde. B /12-93 Nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde. B /12-93 Opløsning af erhvervsdrivende fonde. B /12-07 Nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde. B /12-07 Opløsningsbekendtgørelsen. K /3-98 Gebyr for udskrifter. K /11-08 Gebyr for erhvervsdrivende fonde /12 A Anordning om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven, Ll. Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 163). Ll /5-09 Ændring af årsregnskabsloven (træder i kraft den 1/1-2010). Ll /5-11 Ændring af årsregnskabsloven, lov om forskellige erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, revisorloven og forsikringsloven (følgeændringer til erhvervsloven. Ll /3-12 Ændring i lov om erhvervsdrivende virksomheder. Ll /12-13 Ændring i lagtingslov om årsregnskab og lagtingslov om landsskat og kommuneskat. B /12-07 Undtagelser fra kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven. B /12-93 Opstilling af årsregnskab og koncernregnskab m.v. 12

13 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner B /12-93 Indsendelse m.v. af årsregnskab m.v. til den færøske registreringsmyndighed. B /12-07 Anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven. B /12-07 Delårsrapportbekendtgørelsen. B /12-07 Indsendelsesbekendtgørelsen, 32 22/ /5 Ll. 40 Anbringelse af Vága Floghavns virksomhed i P/F Vága Floghavn Ll /3-10 ( 1, stk. 2, 1. pkt.) /6 L. 467 Oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler L /6-10 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love. B. 80 4/2-11 Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler. A /5-12 Ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank /10 L Lov om finansiel stabilitet L. 68 3/2-09 Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet L /5-09 Ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. L /6-09 Lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. B /10-12 Ophævelse af bekendtgørelse om short-selling /11 Ll. Indsættelse af aktiekapital i P/F Smyril Line /2 L. 67 Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter L /5-09 Ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. L /12-10 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love (ophævelse af 4, stk. 3 i 338 1/5-09). B /3-09 Ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af 13

14 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti, / /1 A. 79 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. B /1-11 For Færøerne om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen) /4 A. 398 Om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (ændringer som følge af værgemålsloven) og lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om umyndighed m.v. (ændringer som følge af værgemålsloven) /5 Ll. 62 Húsalánsgrunn (boliglånefond) Ll /5-09 Húsalánsgrunn (boliglånefond) m. v., 140 6/10-11, 125 7/ K /6-91, 57 22/6- ( 5b, stk. 2), 27 14/2-95 ( 4 ophæves). K /4-98. K /3-09 Ændring i kundgørelse om Húsalánsgrunn (boliglånefond) m.v. ( 1 og 6). K /8-10 Energilån fra Húsalánsgrunn (boliglånefond). K. 2 10/1-12 Húsalánsgrunnurins (boliglånefondens) aktivitet at anskaffe boliger. K. 3 19/1-12 Finansiering fra Húsalánsgrunninum (boliglånefonden) til boligforeninger og boliginstitutioner /8 A. 985 Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. B /11-97 Spekulationsforretninger. B /11-01 Opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter. B /3-06 Kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. B /3-06 Andre kollektive investeringsordninger. B /3-06 Erhvervsudviklingsforeningers informationspligt. B /3-06 Fastsættelse af handelsværdien og opgørelse af den foranstående gæld i fast ejendom i Danmark og på Færøerne samt 14

15 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner om garantier for pantebreve. B /3-06 Visse udenlandske investeringsinstitutters markedsføring på Færøerne. B /3-06 Beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger m.v. B /3-06 Henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet samt om klageadgang. B /3-06 Digital Kommunikation. B /3-06 Oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter. B /9-08 Finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. B /2-10 God skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter. B /9-10 Bekendtgørelse for Færøerne om hedgeforeningers opgørelse af risici. B /9-10 Bekendtgørelse for Færøerne om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. B /9-11 Revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner /8 A. 986 Lov om værdipapirhandel m.v. A /10-11 Ændring i lov om værdipapirhandel m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 986 af 11. august B /11-97 Spekulationsforretninger. B /11-01 Opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter. B /8-02 Tidsfrister for at gøre retten til automatisk pant og betalingsforbehold gældende. B /8-02 Adgang til medlemskab af en fondsbørs for andre end værdipapirhandlere og Danmarks Nationalbank. B /8-02 Klagenævnet for Værdipapircentraler. B /8-02 Betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs. B /8-02 Indberetning af handler med værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs m.v. B /7-04 Arbejdstageres valg af medlemmer til bestyrelsen i Værdipapircentralen. B /3-06 Udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser. B /3-06 Værdipapirhandlere, der driver et alternativt 15

16 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner handelssystem. B /3-06 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister m.v. B /3-06 Prospekter ved første offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer. B /3-06 Digital Kommunikation. B /3-06 Koncerninterne transaktioner. B /3-06 Registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral. B /3-06 Med hvilke clearingcentraler og betalingssystemer der kan indgås aftaler med. B /3-06 Overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser. B /3-06 Prospekter for værdipapirer. B /5-10 Forretningsorden for fondsrådet. B /12-10 For Færøerne om værdipapirhandleres udførelse af ordrer. 16

17 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse /9 A Anordning for Færøerne om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme. K /11-10 Specifikke foranstaltninger for at bekæmpe terrorisme /1 A. 22 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber /5 Ll. 73 Aktie- og anpartsselskab (Vinnufelagslógin) /7 A. 834 Ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. Ab / /9 Ll. 128 Landsstyremandens hjemmel vedrørende pengeforhold i P/F Smyril Line /3 A. 245 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed, jf. Ab /8-14 A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love samt ophævelse af lov om pengesedler i Grønland. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 2 i lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 35 i lov om ændring af lov om ændring af forskellige lovebestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af 5 i lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af 3 i lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 2 i lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed. A /1-15 Ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om æn- 17

18 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse dring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tinglysning. B /3-12 Bekendtgørelse for Færøerne om store engagementer. B /4-12 Bekendtgørelse for Færøerne om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder. B /4-12 Bekendtgørelse for Færøerne om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. B /5-12 Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder. B /5-12 Bekendtgørelse for Færøerne om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden. B /5-12 Bekendtgørelse for Færøerne om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. L /12-10 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love (ændring af / samt ophævelse af 4, stk. 3 i 338 1/5-09). L /6-10 Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten. L /6-11 Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven. B /1-09 Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig. B /3-09 Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet, /8-09 (Ændring 1 og 6). B /2-10 Delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. B /7-11 Bekendtgørelse om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Indførelse af medgiftsordning for nødlidende pengeinstitutter). B /3-09 Om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet, /8-09 (Ændring 1 og 6). B /2-10 Delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. B /7-11 Ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Indførelse af medgiftsordning for 18

19 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse nødlidende pengeinstitutter). B /2-14 For Færøerne om risikomærkning af investeringsprodukter. B /2-14 For Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter. B /8-14 Ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed /12 Ll. 138 Om at sætte ud af kraft lagtingslov om Landsbanka Føroya /12 Ll. 140 Landets likviditets- og gældsadministration 19

20 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse Afsnit 2 Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse /4 N.L Husbondens ansvar /2 Tyendelov for Færøerne L / /3 L. 81 for Færøerne. Tilsyn med udvandreres befordring /3 L. 86 for Færøerne. Mægling i arbejdsstridigheder Ll /12-51, 40 10/ /5 L. 185 Privat arbejdsanvisning, jf. Lb /5-38 B /9-33 Regler for privat arbejdsanvisning /4 L. 95 Arbejdsløn udbetaling på Færøerne Ll /10-59 ( 1, 1) /3 Ll. 94 Radioaktiv bestråling B /11-75 Sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer /3 Ll. 13 Funktionærer Ll /6-58 ( 16), 36 2/6-70 ( 3, stk. 5 ophævet) /5 Ll. 58 Arbejderbeskyttelse (udgår, regler fastsat med hjemmel i denne lov gælder fortsat) K /1-80 Lagre til sprængstoffer. K /7-90 Alderskrav for at passe visse maskiner på fiskerivirksomheder m.v. K /8-84 Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af radioaktive stoffer. K /6-87 Regler for arbejdsmiljørådet. K /1-90 Indberetning om arbejdsulykker. K /1-90 Anvendelse af fryse- og køleanlæg. K /9-90 Klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og materialer. K /10-90 Epoxyharpiks og isocyanat m.m. 20

21 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse K /10-92 Lægers og tandlægers indberetningspligt om arbejdsskader. K /9-95 Arbejderbeskyttelse på fabrikker og arbejdspladser. K /9-95 Sikkerhedskursus. K /9-95 Løfteudstyr og spil (Kraner), 33 16/4-97. K /9-95 Indretning af tekniske hjælpemidler. K /9-95 Personlige værnemidler. K /9-95 Sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. K /9-95 Transport af trykflasker med indhold. K /9-95 Grænseværdi for støj på arbejdspladsen. K /9-95 Regler for arbejde på skibe med tanke til olie o.a. K /9-95 Regler for byggepladser og lignende arbejdspladser. K /10-96 Trykbeholdere og rørsystemer under tryk. K /2-97 Stoffer og materialer. I-kraftsætter B /5-93, B /5-93, B /9-82, B /10-93 og B. 69 7/2-96. K. 77 af 11/8-99. K /8-99 I-kraftsætter B.140 af 17/2-97 Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. K /8-99 Indendørs truckkørsel. K /8-99 I-kraftsætter B.996 af 16/12-97 Indretning af elevatorer m.v. K /8-99 Dampkedler og brug af asbest. I-kraftsætter B /6-94, B /12-92 (som ændret v. B.670 7/8-95), B /12-71, B /12-71, B /11-79 (som ændret v. B /4-80) /6 Ll timers arbejdsuge /4 Ll. 30 Ferie med løn Ll. 70 2/4-93, 71 2/4-93, 40 14/3-95, 75 20/5-96, 67 23/5-97 ( 20 A), 56 16/5-06 ( 10, 11, stk. 2, 2. pkt., 18, 20a, 21). K /2-87, /8-88 ( 1). K /8-88 Administration af feriefonden, 54 15/5-95 ( 1-2), 77 17/6-10 ((stk. 4) /6 Ll. 68 Garantifond for fiskelandinger og løn m.v. Ll. 6 16/1-90. ( 2 stk. 1), 38 16/4-97. Ll. 52 8/5-91. ( 1, 2 stk. 1, 3 og 7 stk. 1), 61 20/5-96 ( 7), 15 16/2-01, 44 30/3-01. Ll /5-06 ( 1 stk. 7). Ll /5-06. Ll /5-09 Ændring i lagtingslov om garantifond for indhandlingspris og løn m.v. ( 1, 3 og 7b). K /6-91 Betaling til garantifond for afregninger og løn m.m. 21

Grønlandsk Lovregister 2012

Grønlandsk Lovregister 2012 Grønlandsk Lovregister 2012 Opdateret pr. 31. oktober 2012 Statsministeriet ISSN 1904-4860 Forord Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

F O R O R D. Redaktionen er afsluttet den 1. oktober 2005. Rigsombudsmanden på Færøerne. Søren Christensen

F O R O R D. Redaktionen er afsluttet den 1. oktober 2005. Rigsombudsmanden på Færøerne. Søren Christensen 1 F O R O R D I en årrække udgav Færøernes landsstyre og Rigsombudsmanden på Færøerne i fællesskab en årbog om Færøerne, der i tekst og tal indeholdt en beskrivelse af de færøske samfundsforhold i det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2)

Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 1)2) Udskriftsdato: 26. november 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0007369 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1386 af 23/12/2012 LOV nr 494 af 21/05/2013 LOV nr 641

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Rigsombudsmanden på Færøerne. Beretning 2013

Rigsombudsmanden på Færøerne. Beretning 2013 Rigsombudsmanden på Færøerne Beretning 2013 Rigsombudsmanden på Færøerne Beretning 2013 Publikationen kan bestilles gennem Statsministeriet c/o Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Rigsombudsmanden på Færøerne. Beretning 2014

Rigsombudsmanden på Færøerne. Beretning 2014 Rigsombudsmanden på Færøerne Beretning 2014 Rigsombudsmanden på Færøerne Beretning 2014 Publikationen kan bestilles gennem Statsministeriet Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Rigsombudsmanden på Færøerne. Beretning 2010

Rigsombudsmanden på Færøerne. Beretning 2010 Rigsombudsmanden på Færøerne Beretning 2010 Rigsombudsmanden på Færøerne Beretning 2010 Publikationen kan bestilles gennem Statsministeriet c/o Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Rigsombudsmanden på Færøerne. Beretning 2011

Rigsombudsmanden på Færøerne. Beretning 2011 Rigsombudsmanden på Færøerne Beretning 2011 Rigsombudsmanden på Færøerne Beretning 2011 Publikationen kan bestilles gennem Statsministeriet c/o Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Statsministerens redegørelse i Folketinget

Statsministerens redegørelse i Folketinget Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig del Tirsdag den 6. oktober 2009 Regeringen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Forslag til Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (Elsikkerhedsloven)

Forslag til Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (Elsikkerhedsloven) Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (Elsikkerhedsloven) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere