Lovregister for Færøerne 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovregister for Færøerne 2015"

Transkript

1 Lovregister for Færøerne 2015 Udgivet af Færøernes landsstyre og Rigsombudsmanden på Færøerne Tórshavn 2015 Senest opdateret den 23. marts 2015 (Kunngerðablaðið A)

2 Forord Lovregister for Færøerne er en videreførelse af Færøsk Lovregister, som nu gennem en længere årrække blev udgivet af Færøernes landsstyre og Rigsombudsmanden på Færøerne. Den seneste udgave i bogform var den 21. udgave, der var ajourført frem til udgangen af Registret optrykkes siden 2011 ikke længere i bogform, men er nu kun elektronisk tilgængeligt på hjemmesiden Registret er som tidligere udgaver udarbejdet med samme afsnitsinddeling, som benyttes i Topsøe-Jensens Dansk Lovregister. Ud over ældre retsforskrifter omfatter registret alle de nugældende love, som har været optaget i Lovtidende A samt Lovtidende D, og som er sat i kraft på Færøerne. Endvidere er medtaget alle gældende lagtingslove og bekendtgørelser, som har været optaget i Føroya Kunngerðasavn, bestemmelser i Lovtidende C, der er indeholdt i Dansk Lovregister og som er kundgjort på Færøerne, samt de vigtigste cirkulærer i Ministerialtidende A. Retsforskrifter med kort gyldighedsperiode, bevillingslove samt lagtingslove m.v., der vedrører ydelse af garantiforpligtelser, låne- og dispositionsbemyndigelser til enkeltformål, samt retsforskrifter, der i øvrigt har udtømt sit formål, er dog ikke medtaget, uanset om en formel ophævelse heraf ikke har fundet sted. Det skal i øvrigt bemærkes, at der ved visse retsforskrifter er anvendt stikordsagtige betegnelser i stedet for de officielle navne. Kommentarer til lovregistret eller eventuelle forslag til forbedringer heraf vil med tak blive modtaget på Rigsombuddet. Udgiverne 2

3 FORKORTELSER A. Anordning i Lovtidende A Ab. Bekendtgørelse af anordning i Lovtidende A B. Bekendtgørelse i Lovtidende A C. Cirkulære i Ministerialtidende Fr. Forordning K. Landsstyrets bekendtgørelse m.v. (Kunngerð eller Reglugerð) i Føroya Kunngerðasavn Kunn. Kunngerðablaðið, Føroya Landsstýri L. Rigslov i Lovtidende A Lb. Ll. Llb. Lovbekendtgørelse i Lovtidende A Lagtingslov i Føroya Kunngerðasavn Lagtingslovsbekendtgørelse i Føroya Kunngerðasavn MB Midlertidig bestemmelse fra tiden i Føroya Kunngerðasavn BN.L. Chr. V Norske Lov af 15. april 1687 Pl. Plakat T. Traktat eller konvention i Lovtidende C Bestemmelserne er anført med dato og årstal og eventuelt nummer i Lovtidende eller Føroya Kunngerðasavn, i enkelte tilfælde kun med nummer og årstal. Generelt om retsforskrifters ikraftsættelse på Færøerne. Lagtingslove og andre af hjemmestyret udfærdigede retsforskrifter kundgøres i overensstemmelse med lagtingslov nr. 109 af 17/ , som senest er ændret ved lagtingslov nr. 131 af 14/ , i landsstyrets kundgørelsesblad, Kunngerðablaðið (A). Rigslove, anordninger og bekendtgørelser træder først i kraft på Færøerne efter at de i overensstemmelse med lov nr. 735 af 6/ , som senest er ændret ved lov nr. 157 af 20/ , er kundgjort i Kunngerðablaðið (B). Fra 1. januar 2013 udgives Kunngerðablaðið A og B elektronisk på Både for hjemmestyrets og rigsmyndighedernes retsforskrifter (love, anordninger, bekendtgørelser m.v.) er fastsat, at de pågældende bestemmelser træder i kraft på Færøerne ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori den pågældende retsforskrift er indført i Kunngerðablaðið, medmindre vedkommende bestemmelse selv foreskriver et andet ikrafttrædelsestidspunkt. 3

4 Afsnitsfortegnelse Afsnit Aftaler, Aktieselskaber, Erstatning, Gæld, Kredit- og pengeinstitutioner Aftaler, Erstatning, Gæld Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutioner... 9 Afsnit Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse Afsnit Arv, Skifte, Borteblevne Afsnit 4 28 Aviser, Arkiver, Biblioteker, Biografer, Idræt, Museer, Musik, Teater. 28 Afsnit Brand, Elektricitet, Energi, Gas, Olie, Sprængstoffer, Varmeforsyning Afsnit Bygningsvæsen, Boligbyggeri, Lejligheder, Planlægning Bygningsvæsen, Boligbyggeri Lejligheder Planlægning.36 Afsnit Dyr, Veterinærvæsen, Kødkontrol, Levnedsmidler Dyr, Veterinærvæsen Kødkontrol, Levnedsmidler...40 Afsnit Ejendom, Hævd, Pant, Servitut, Tinglysning, Kort, Matrikel Afsnit Eksamensvæsen, Skole- og undervisningsvæsen Folkeskolen, Gymnasieskolen, Seminarier, Fritidsundervisning Højere uddannelsesinstitutioner Lærlinge og andet undervisningsvæsen...51 Afsnit Eneret, Ophavsret, Patent

5 Afsnit Fiskeri, Jagt, Miljø, Naturfredning, Skovbrug, Vandafledning, Vandforsyning Fiskeri, Jagt Miljø, Naturfredning, Skovbrug Vandafledning, Vandforsyning...72 Afsnit Fogedforretninger, Auktioner, Konkurs, Akkord, Notarialvæsen Afsnit Sociale forhold, Social pension, Forsorg Afsnit Forsikring, Pensionskasser Afsnit Civilforsvar, Civilt beredskab, Indkvartering, Værnepligt, Forsvar Civilforsvar, Civilt beredskab, Indkvartering, Værnepligt Forsvar...87 Afsnit Færdsel, Veje Færdsel Veje...92 Afsnit Handel, Håndværk, Næring, Erhvervsstøtte, Metrologi, Prisregulering,Valuta Afsnit Post, Telegraf, Radio, Luftfart, Færge- Kystfart, Åer, Fjorde Afsnit Kirke 109 Afsnit Kommunale forhold og skatter Afsnit Konge, Stat, Folketing, Hjemmestyreordning, Indfødsret, Flag, Rigsmyndigheder, Rigslove, Grønland, Land, Lagting, Lagtingslove, Landsstyre, Flag,

6 1. Konge, Stat, Folketing, Hjemmestyreordning, Indfødsret, Flag, Rigsmyndigheder, Rigslove, Grønland Land, Lagting, Lagtingsudvalg, Landsstyre, Flag Afsnit Landboforhold, Forpagtning, Hegn, Udstykning Afsnit Mønt, Tid, Ædelmetaller Afsnit Politivæsen, Hittegods, Forlystelse, Pas, Våben Afsnit Retspleje, Straf, Fængselsvæsen Afsnit Skatter og afgifter til statskassen og landskassen, Kommuneskat, Lotteri Afsnit Told, Omsætningsafgift Afsnit Sundheds- og medicinalvæsen, Sindssyge Afsnit Søfart, Stranding, Havne, Dykkere Afsnit Tjenestemænd m.v Afsnit Udenrigstjenesten, Internationale forhold Afsnit Ægteskab, Børn, Myndighed, Navn, Registre, Fonde, Overformynderiet 191 Alfabetisk emnefortegnelse

7 1.1 Aftaler, Aktieselskaber, Erstatning, Gæld Afsnit 1 Aftaler, Aktieselskaber, Erstatning, Gæld, Kredit- og pengeinstitutioner 1. Aftaler, Erstatning, Gæld /4 L. 102 Køb L /11-65 ( 68, stk. 2). L /6-77, jf. A /3-89 ( 40). L /12-77, jf. A /11-82 ( 38 oph.). L /4-79, jf. A /10-82 (forbrugerkøb) /12 L. 274 Forældelse af visse fordringer. N.L B /7-38 Indberetninger til Justitsministeriets Kartotek /5 L. 242 Aftaler og retshandler på formuerettens område L /5-17 Kommission, handelsagenter og handelsrejsende. L /6-75, jf. A /3-88 ( 31, 36, 37, 38). A /4-10 Om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ændringer som følge af værgemålsloven) og lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om umyndighed m.v. (Ændringer som følge af værgemålsloven). N.L (Aftalers forbindende). N.L (Aftaler stridende imod lov og ærbarhed). N.L (Aftaler der gøres af dem der ej kan læse og skrive) /2 L. 29 Skyldners ret til frigørelse ved deponering B /11-32 Forvaring af ydelser. MB 21 12/8-40 Gjaldstovan som deponeringssted /3 L. 68 Veksellov, jf. A /8-32 L /11-65 ( 72, stk. 3) /3 L. 69 Checklov, jf. A /8-32 L /11-65 ( 55, stk. 3). B /8-32 Trykfejl i checkloven. A /8-32 Checks på andelskasser og vekselerervirksomheder. 7

8 1.1 Aftaler, Aktieselskaber, Erstatning, Gæld /4 L. 145 Mortifikation af værdipapirer L /12-77 ( 10 og 16, stk. 3), /12-95, jf. B /6-99 (ikrafttræden). B /7-38 Kartotek over mortifikation og forældede massegældsbreve. B /7-38 Udgivelse af trækningsliste for obligationer og aktier /4 L. 146 Gældsbreve L /3-60, A / L /6-75, jf. A /3-88 ( 8 oph.). L /12-77, jf. A / L /5-84, jf. A /3-89 ( 17). B /6-38 Notering af massegældsbreve, /8-42 ( 4) /4 L. 122 Internationale køberegler L /5-84, jf. A /5-86 ( 1, stk. 2). B /7-64 (ikrafttræden) /12 L. 638 Renter ved forsinket betaling, jf. A /11-82 A /2-96 (. 5, 7 stk. 3, 8 stk. 1, 8 stk. 2, pkt.). B /7-04 Ændring af morarentesatsen /3 L. 139 Visse forbrugeraftaler (kap. 1, 3-6), jf. A /11-79 B /12-78 Oplysning om fortrydelsesret, / /6 L. 275 Køb på kredit, jf. A /10-86 A /2-96 ( 38, stk. 1). B /3-83 Undtagelser og fravigelser fra lov om køb på kredit. B /7-04 Ændring af morarentesatsen /5 A. 361 Gennemførelse af konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser /6 L. 371 Produktansvar, jf. A 62 12/2-93, lb / /6 A. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Traktater: B. 350/352 29/11-33 Konvention om veksellovgivning. B. 353/355 29/11-33 Konvention om checklovgivningen. 8

9 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner 2. Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutioner /2 L. Lov om oplagshuse /4 L. 108 Købstadshypotekforeninger /4 L. 109 Kreditforeninger /4 L. 116 Danmarks Nationalbank L /4-38 ( 23), 88 15/3-39 ( 44 ). B /5-36 Ikrafttræden. C /5-36 Reg. for Danmarks Nationalbank /11 L. 254 Guldklausuler /4 L. 248 Pengesedler m.v. på Færøerne B /12-37 Indløseligheden af National Bankens sedler. B /5-50 Ombytning af danske og færøske pengesedler. B /5-54 Indkaldelse af færøske pengesedler /5 L. 172 Statsgaranti for lån fra Kommunekredit til færøske kommuner /5 L. 143 Skibsfinansieringsinstitut /1 L. 28 Investeringsfond for Færøerne L /3-76 ( 2, 3, stk. 3), /11-77 ( 1, stk. 3), /4-07, /5-13. K /10-96 Investeringsfonden for Færøerne /3 L. 104 Fonden til fremme af teknik og industriel udvikling /12 Ll. 50 Investeringsfond Ll. 6 11/2-77 ( 4, stk. 1), 53 6/5-82 ( 4, stk. 1, 2. pkt., 6, stk. 1) 77 12/6-86 ( 3, stk. 2), 58 8/5-87 ( 3, stk. 1), 31 20/4-89 ( 3, stk. 1), /12-92 ( 1 stk. 2 og 9). K. 7 16/2-73 (Investeringsfond) /6 L. 370 Aktieselskaber, Lb /9-91, /12-91, /

10 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner A /9-07 Ikrafttræden for Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 17). Ll /5-09 Ændring af forskellige erhvervsnæringslove (følgeændring til revisorloven), Ll /5-09 Ændring i forskellige lagtingslove om umyndiggørelse m.v. ( 3, 52 og 149), K /6-09 Gebyr til Skráseting Føroya (Færøernes Registrering) for erhvervsdrivende fonde. A /12-07 Ikrafttræden for Færøerne af lov om aktieselskaber. Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 159). Ll /4-09 Ændring i aktieselskabsloven ( 21m 21 a, 47, 73, 134 c, 134 f, 136 c, 136 f). Ll /5-09 Ændring af forskellige erhvervsselskabslove (følgeændring til revisorloven) ( 84 og 156). Ll /5-11 Aktie- og anpartsselskab. K /6-09 Gebyr for udlevering af oplysninger og dokumenter fra Skráseting Føroya. K /6-09 Gebyr til Skráseting Føroya (Færøernes Registrering) for aktie- og anpartsselskab. K /2-12 Overgangsbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af aktieselskabs- og anpartsloven. B /2-88 Registrering af konvertible gældsbreve i Værdipapircentralen. B /1-89 Medarbejderes selskabsrepræsentation. B /1-89 Medarbejderes koncernrepræsentation. B /1-89 Slettelse af visse selskaber af A/S-registeret. B /6-91 Betydelige andele i børsnoterede selskaber. B /7-93 Anmeldelser m.v. til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. B /12-07 Tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud. B /12-07 Anmeldelsesbekendtgørelsen. B /12-07 Selskabers forpligtelser ved registrering af børsnoterede konvertible gældsbreve i Værdipapircentralen. B /12-07 Koncernrepræsentation. B /12-07 Selskabsrepræsentation. K /12-93 Registreringsmyndighedens gebyrer for selskabsanmeldelser m.v., 18 14/2-94, 137 5/9-95 ( 11) /6 L. 371 Anpartsselskaber, Lb /9-91, /12-91, /12-92 Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 78). Ll /5-09 Ændring af forskellige erhvervsselskabslove. 10

11 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner (følgeændring til revisorloven) ( 23, 28 og 71). Ll /5-09 Ændring i forskellige lagtingslove om umyndiggørelse m.v. Ll /5-11 Aktie- og anpartsselskab. K /6-09 Gebyr for udlevering af oplysninger og dokumenter fra Skráseting Føroya /6-09 Gebyr til Skráseting Føroya (Færøernes Registrering) for aktie- og anpartsselskab. B /1-89 Medarbejderes selskabsrepræsentation. B /1-89 Medarbejderes koncernrepræsentation. B /7-93 Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. B /12-93 Anmeldelse m.v. til den færøske registreringsmyndighed for aktie- og anpartsselskaber. K /12-93 Registreringsmyndighedens gebyrer for selskabsanmeldelser m.v., 18 14/2-94, 137 5/9-95 ( 11) /2 L. 54 Kongeriget Danmarks Fiskeribank /9 Ll. 57 Landsbanki Føroya Ll /5 86, 30 30/4 87, 46 28/4 92, 81 13/6 95 ( 4 og 23), /12 95 ( 4 og 23 ophæves), 86 17/5-00. K /10-92 Vedtægter for Landsbanken. K. 9 31/1-12 Valg af organisationsrepræsentanter til den færøske landsbanks tilsynsråd, / /7 Ll. 47 Omdannelse af personligt ejet virksomhed til A/S /3 B. 98 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-system og takster herfor /12 B. 963 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens takster for anmeldelse m.m /12 B. 997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens gebyrer for oplysninger og dokumenter /6 L. 356 Undersøgelse af den færøske banksag /6 L. 462 Finansieringsfonden af /11 Ll. 75 Færøernes Realkreditinstitut Ll /5-06 ( 1, stk. 1, 4 og 8, stk. 2, 3), /12-10 ( 1, stk. 1,2,3,4 og 2 stk. 1,2), 123 7/

12 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner /12 Ll. 90 Stiftelse af aktieselskab til at drive postvirksomhed Ll /5-06 ( 1) /4 Ll. 29 Oprettelse af aktieselskab at drive Vága Floghavn /9 A Erhvervsdrivende fonde Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 62). Ll /5-09 Ændring af forskellige erhvervsselskabslove (følgeændring til revisorloven). Ll /5-09 Ændring i forskellige lagtingslove om umyndiggørelse m.v. Ll. 11 9/2-12 Ikraftsættelse af lagtingslov om ændring i lagtingslov om Færøernes forfatning. B /12-93 Anmeldelse til den færøske registreringsmyndighedsregister for erhvervsdrivende fonde. B /12-93 Nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde. B /12-93 Opløsning af erhvervsdrivende fonde. B /12-07 Nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde. B /12-07 Opløsningsbekendtgørelsen. K /3-98 Gebyr for udskrifter. K /11-08 Gebyr for erhvervsdrivende fonde /12 A Anordning om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven, Ll. Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 163). Ll /5-09 Ændring af årsregnskabsloven (træder i kraft den 1/1-2010). Ll /5-11 Ændring af årsregnskabsloven, lov om forskellige erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, revisorloven og forsikringsloven (følgeændringer til erhvervsloven. Ll /3-12 Ændring i lov om erhvervsdrivende virksomheder. Ll /12-13 Ændring i lagtingslov om årsregnskab og lagtingslov om landsskat og kommuneskat. B /12-07 Undtagelser fra kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven. B /12-93 Opstilling af årsregnskab og koncernregnskab m.v. 12

13 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner B /12-93 Indsendelse m.v. af årsregnskab m.v. til den færøske registreringsmyndighed. B /12-07 Anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven. B /12-07 Delårsrapportbekendtgørelsen. B /12-07 Indsendelsesbekendtgørelsen, 32 22/ /5 Ll. 40 Anbringelse af Vága Floghavns virksomhed i P/F Vága Floghavn Ll /3-10 ( 1, stk. 2, 1. pkt.) /6 L. 467 Oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler L /6-10 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love. B. 80 4/2-11 Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler. A /5-12 Ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank /10 L Lov om finansiel stabilitet L. 68 3/2-09 Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet L /5-09 Ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. L /6-09 Lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. B /10-12 Ophævelse af bekendtgørelse om short-selling /11 Ll. Indsættelse af aktiekapital i P/F Smyril Line /2 L. 67 Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter L /5-09 Ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. L /12-10 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love (ophævelse af 4, stk. 3 i 338 1/5-09). B /3-09 Ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af 13

14 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti, / /1 A. 79 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. B /1-11 For Færøerne om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen) /4 A. 398 Om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (ændringer som følge af værgemålsloven) og lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om umyndighed m.v. (ændringer som følge af værgemålsloven) /5 Ll. 62 Húsalánsgrunn (boliglånefond) Ll /5-09 Húsalánsgrunn (boliglånefond) m. v., 140 6/10-11, 125 7/ K /6-91, 57 22/6- ( 5b, stk. 2), 27 14/2-95 ( 4 ophæves). K /4-98. K /3-09 Ændring i kundgørelse om Húsalánsgrunn (boliglånefond) m.v. ( 1 og 6). K /8-10 Energilån fra Húsalánsgrunn (boliglånefond). K. 2 10/1-12 Húsalánsgrunnurins (boliglånefondens) aktivitet at anskaffe boliger. K. 3 19/1-12 Finansiering fra Húsalánsgrunninum (boliglånefonden) til boligforeninger og boliginstitutioner /8 A. 985 Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. B /11-97 Spekulationsforretninger. B /11-01 Opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter. B /3-06 Kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. B /3-06 Andre kollektive investeringsordninger. B /3-06 Erhvervsudviklingsforeningers informationspligt. B /3-06 Fastsættelse af handelsværdien og opgørelse af den foranstående gæld i fast ejendom i Danmark og på Færøerne samt 14

15 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner om garantier for pantebreve. B /3-06 Visse udenlandske investeringsinstitutters markedsføring på Færøerne. B /3-06 Beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger m.v. B /3-06 Henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet samt om klageadgang. B /3-06 Digital Kommunikation. B /3-06 Oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter. B /9-08 Finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. B /2-10 God skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter. B /9-10 Bekendtgørelse for Færøerne om hedgeforeningers opgørelse af risici. B /9-10 Bekendtgørelse for Færøerne om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. B /9-11 Revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner /8 A. 986 Lov om værdipapirhandel m.v. A /10-11 Ændring i lov om værdipapirhandel m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 986 af 11. august B /11-97 Spekulationsforretninger. B /11-01 Opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter. B /8-02 Tidsfrister for at gøre retten til automatisk pant og betalingsforbehold gældende. B /8-02 Adgang til medlemskab af en fondsbørs for andre end værdipapirhandlere og Danmarks Nationalbank. B /8-02 Klagenævnet for Værdipapircentraler. B /8-02 Betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs. B /8-02 Indberetning af handler med værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs m.v. B /7-04 Arbejdstageres valg af medlemmer til bestyrelsen i Værdipapircentralen. B /3-06 Udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser. B /3-06 Værdipapirhandlere, der driver et alternativt 15

16 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner handelssystem. B /3-06 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister m.v. B /3-06 Prospekter ved første offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer. B /3-06 Digital Kommunikation. B /3-06 Koncerninterne transaktioner. B /3-06 Registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral. B /3-06 Med hvilke clearingcentraler og betalingssystemer der kan indgås aftaler med. B /3-06 Overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser. B /3-06 Prospekter for værdipapirer. B /5-10 Forretningsorden for fondsrådet. B /12-10 For Færøerne om værdipapirhandleres udførelse af ordrer. 16

17 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse /9 A Anordning for Færøerne om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme. K /11-10 Specifikke foranstaltninger for at bekæmpe terrorisme /1 A. 22 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber /5 Ll. 73 Aktie- og anpartsselskab (Vinnufelagslógin) /7 A. 834 Ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. Ab / /9 Ll. 128 Landsstyremandens hjemmel vedrørende pengeforhold i P/F Smyril Line /3 A. 245 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed, jf. Ab /8-14 A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love samt ophævelse af lov om pengesedler i Grønland. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 2 i lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 35 i lov om ændring af lov om ændring af forskellige lovebestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af 5 i lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af 3 i lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 2 i lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed. A /1-15 Ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om æn- 17

18 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse dring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tinglysning. B /3-12 Bekendtgørelse for Færøerne om store engagementer. B /4-12 Bekendtgørelse for Færøerne om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder. B /4-12 Bekendtgørelse for Færøerne om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. B /5-12 Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder. B /5-12 Bekendtgørelse for Færøerne om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden. B /5-12 Bekendtgørelse for Færøerne om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. L /12-10 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love (ændring af / samt ophævelse af 4, stk. 3 i 338 1/5-09). L /6-10 Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten. L /6-11 Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven. B /1-09 Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig. B /3-09 Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet, /8-09 (Ændring 1 og 6). B /2-10 Delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. B /7-11 Bekendtgørelse om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Indførelse af medgiftsordning for nødlidende pengeinstitutter). B /3-09 Om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet, /8-09 (Ændring 1 og 6). B /2-10 Delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. B /7-11 Ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Indførelse af medgiftsordning for 18

19 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse nødlidende pengeinstitutter). B /2-14 For Færøerne om risikomærkning af investeringsprodukter. B /2-14 For Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter. B /8-14 Ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed /12 Ll. 138 Om at sætte ud af kraft lagtingslov om Landsbanka Føroya /12 Ll. 140 Landets likviditets- og gældsadministration 19

20 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse Afsnit 2 Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse /4 N.L Husbondens ansvar /2 Tyendelov for Færøerne L / /3 L. 81 for Færøerne. Tilsyn med udvandreres befordring /3 L. 86 for Færøerne. Mægling i arbejdsstridigheder Ll /12-51, 40 10/ /5 L. 185 Privat arbejdsanvisning, jf. Lb /5-38 B /9-33 Regler for privat arbejdsanvisning /4 L. 95 Arbejdsløn udbetaling på Færøerne Ll /10-59 ( 1, 1) /3 Ll. 94 Radioaktiv bestråling B /11-75 Sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer /3 Ll. 13 Funktionærer Ll /6-58 ( 16), 36 2/6-70 ( 3, stk. 5 ophævet) /5 Ll. 58 Arbejderbeskyttelse (udgår, regler fastsat med hjemmel i denne lov gælder fortsat) K /1-80 Lagre til sprængstoffer. K /7-90 Alderskrav for at passe visse maskiner på fiskerivirksomheder m.v. K /8-84 Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af radioaktive stoffer. K /6-87 Regler for arbejdsmiljørådet. K /1-90 Indberetning om arbejdsulykker. K /1-90 Anvendelse af fryse- og køleanlæg. K /9-90 Klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og materialer. K /10-90 Epoxyharpiks og isocyanat m.m. 20

21 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse K /10-92 Lægers og tandlægers indberetningspligt om arbejdsskader. K /9-95 Arbejderbeskyttelse på fabrikker og arbejdspladser. K /9-95 Sikkerhedskursus. K /9-95 Løfteudstyr og spil (Kraner), 33 16/4-97. K /9-95 Indretning af tekniske hjælpemidler. K /9-95 Personlige værnemidler. K /9-95 Sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. K /9-95 Transport af trykflasker med indhold. K /9-95 Grænseværdi for støj på arbejdspladsen. K /9-95 Regler for arbejde på skibe med tanke til olie o.a. K /9-95 Regler for byggepladser og lignende arbejdspladser. K /10-96 Trykbeholdere og rørsystemer under tryk. K /2-97 Stoffer og materialer. I-kraftsætter B /5-93, B /5-93, B /9-82, B /10-93 og B. 69 7/2-96. K. 77 af 11/8-99. K /8-99 I-kraftsætter B.140 af 17/2-97 Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. K /8-99 Indendørs truckkørsel. K /8-99 I-kraftsætter B.996 af 16/12-97 Indretning af elevatorer m.v. K /8-99 Dampkedler og brug af asbest. I-kraftsætter B /6-94, B /12-92 (som ændret v. B.670 7/8-95), B /12-71, B /12-71, B /11-79 (som ændret v. B /4-80) /6 Ll timers arbejdsuge /4 Ll. 30 Ferie med løn Ll. 70 2/4-93, 71 2/4-93, 40 14/3-95, 75 20/5-96, 67 23/5-97 ( 20 A), 56 16/5-06 ( 10, 11, stk. 2, 2. pkt., 18, 20a, 21). K /2-87, /8-88 ( 1). K /8-88 Administration af feriefonden, 54 15/5-95 ( 1-2), 77 17/6-10 ((stk. 4) /6 Ll. 68 Garantifond for fiskelandinger og løn m.v. Ll. 6 16/1-90. ( 2 stk. 1), 38 16/4-97. Ll. 52 8/5-91. ( 1, 2 stk. 1, 3 og 7 stk. 1), 61 20/5-96 ( 7), 15 16/2-01, 44 30/3-01. Ll /5-06 ( 1 stk. 7). Ll /5-06. Ll /5-09 Ændring i lagtingslov om garantifond for indhandlingspris og løn m.v. ( 1, 3 og 7b). K /6-91 Betaling til garantifond for afregninger og løn m.m. 21

Lovregister for Færøerne 2015

Lovregister for Færøerne 2015 Lovregister for Færøerne 2015 Udgivet af Færøernes landsstyre og Rigsombudsmanden på Færøerne Tórshavn 2015 Senest opdateret den 18. september 2015 (Kunngerðablaðið A) Forord Lovregister for Færøerne er

Læs mere

Lovregister for Færøerne 2016

Lovregister for Færøerne 2016 Lovregister for Færøerne 2016 Udgivet af Færøernes landsstyre og Rigsombudsmanden på Færøerne Tórshavn 2016 Senest opdateret den 28. september 2016 (Kunngerðablaðið A) Forord Lovregister for Færøerne er

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Oversigt over vedtagne konventioner, der er ratificeret af Danmark

Oversigt over vedtagne konventioner, der er ratificeret af Danmark Oversigt over vedtagne konventioner, der er ratificeret af Danmark (Pr. 1. august 2016) Nr. Konventionens navn Årstal Tiltrådt Opsagt Bekendtgjort 1) 2 Konvention angående arbejdsløshed 1919 5 Konvention,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 18. juni 2008 17. juni 2008. Nr. 515. Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Nr. 186 24. februar 2010 Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Kapitel 1 Delvis ikrafttræden Kapitel 2 Midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

L 11 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love.

L 11 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love. L 11 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love. (Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vedlagt omdeles regeringens lovprogram på Erhvervsudvalgets område for folketingsåret 2006-07.

Vedlagt omdeles regeringens lovprogram på Erhvervsudvalgets område for folketingsåret 2006-07. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 7 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg, den 5. oktober 2006 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Regeringens lovprogram Vedlagt omdeles regeringens

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. december 2009 16. december 2009. Nr. 1273. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *)

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) Bekendtgørelse nr. 960 af 02.11.2001 Nr. 960 2. november

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Lov nr. 414 af 26. juni 1998 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1)

Lov nr. 414 af 26. juni 1998 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1) Page 1 of 5 Fondsmæglerselskaber 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber" Skjal 8 (Lóg nr. 414 frá 26. juni 1998 broytir eisini nógvar ymiskar danskar

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) Nr. 960 2. november 2001 Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) I medfør 85 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter BEK nr 157 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Bolig Kommunen vil være behjælpelig med at finde passende bolig.

Bolig Kommunen vil være behjælpelig med at finde passende bolig. PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL PRAKTISERENDE LÆGER (KOMMUNELÆGER) Denne pjece er lavet med henblik på at give praktiske oplysninger, som kan være relevante at kende til, hvis De skal til Færøerne og arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Skjal 6 Fondsmæglerselskaber. 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber"

Skjal 6 Fondsmæglerselskaber. 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar lov om fondsmæglerselskaber Page 1 of 6 Fondsmæglerselskaber 93 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om fondsmæglerselskaber" Skjal 6 (Lóg nr. 475 frá 10. juni 1997 broytir eisini nógvar ymiskar danskar

Læs mere

Skjal: Viðtøkur grunsins. Bilag: Fondens vedtægter

Skjal: Viðtøkur grunsins. Bilag: Fondens vedtægter Skjal: Viðtøkur grunsins Bilag: Fondens vedtægter 55 VEDTÆGTER FOR FINANSIERINGSFONDEN AF 1992 Kapitel 1 Fondens oprettelse og formål. 1. Stk. 1. Finansieringsfonden af 1992 (Fonden) blev oprettet i henhold

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til 2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0012190 Vedtaget af Folketinget ved

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. marts 2012. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed. 16. marts 2012. Nr. 245.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. marts 2012. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed. 16. marts 2012. Nr. 245. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 245. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer I medfør af 4, stk. 2, og 9, stk. 3, i revisorloven, jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 5,

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tinglysning Styrkelse af markedet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer Anordning nr. 137 af 9. marts 2005 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 26. maj 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 26. maj 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 26. maj 2009 25. maj 2009. Nr. 392. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Udkast til forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Udkast til forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Udkast til forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Uvildige undersøgelser i finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

MLC og dens betydning på de danske skibe

MLC og dens betydning på de danske skibe MLC og dens betydning på de danske skibe v/ kontorchef Jan Gabrielsen Søfartsstyrelsen MSSM 27. august 2010 Vedtaget i ILO i 2006 Lidt om konventionen Samler mere end 30 konventioner på søfartsområdet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere