Lovregister for Færøerne 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovregister for Færøerne 2015"

Transkript

1 Lovregister for Færøerne 2015 Udgivet af Færøernes landsstyre og Rigsombudsmanden på Færøerne Tórshavn 2015 Senest opdateret den 23. marts 2015 (Kunngerðablaðið A)

2 Forord Lovregister for Færøerne er en videreførelse af Færøsk Lovregister, som nu gennem en længere årrække blev udgivet af Færøernes landsstyre og Rigsombudsmanden på Færøerne. Den seneste udgave i bogform var den 21. udgave, der var ajourført frem til udgangen af Registret optrykkes siden 2011 ikke længere i bogform, men er nu kun elektronisk tilgængeligt på hjemmesiden Registret er som tidligere udgaver udarbejdet med samme afsnitsinddeling, som benyttes i Topsøe-Jensens Dansk Lovregister. Ud over ældre retsforskrifter omfatter registret alle de nugældende love, som har været optaget i Lovtidende A samt Lovtidende D, og som er sat i kraft på Færøerne. Endvidere er medtaget alle gældende lagtingslove og bekendtgørelser, som har været optaget i Føroya Kunngerðasavn, bestemmelser i Lovtidende C, der er indeholdt i Dansk Lovregister og som er kundgjort på Færøerne, samt de vigtigste cirkulærer i Ministerialtidende A. Retsforskrifter med kort gyldighedsperiode, bevillingslove samt lagtingslove m.v., der vedrører ydelse af garantiforpligtelser, låne- og dispositionsbemyndigelser til enkeltformål, samt retsforskrifter, der i øvrigt har udtømt sit formål, er dog ikke medtaget, uanset om en formel ophævelse heraf ikke har fundet sted. Det skal i øvrigt bemærkes, at der ved visse retsforskrifter er anvendt stikordsagtige betegnelser i stedet for de officielle navne. Kommentarer til lovregistret eller eventuelle forslag til forbedringer heraf vil med tak blive modtaget på Rigsombuddet. Udgiverne 2

3 FORKORTELSER A. Anordning i Lovtidende A Ab. Bekendtgørelse af anordning i Lovtidende A B. Bekendtgørelse i Lovtidende A C. Cirkulære i Ministerialtidende Fr. Forordning K. Landsstyrets bekendtgørelse m.v. (Kunngerð eller Reglugerð) i Føroya Kunngerðasavn Kunn. Kunngerðablaðið, Føroya Landsstýri L. Rigslov i Lovtidende A Lb. Ll. Llb. Lovbekendtgørelse i Lovtidende A Lagtingslov i Føroya Kunngerðasavn Lagtingslovsbekendtgørelse i Føroya Kunngerðasavn MB Midlertidig bestemmelse fra tiden i Føroya Kunngerðasavn BN.L. Chr. V Norske Lov af 15. april 1687 Pl. Plakat T. Traktat eller konvention i Lovtidende C Bestemmelserne er anført med dato og årstal og eventuelt nummer i Lovtidende eller Føroya Kunngerðasavn, i enkelte tilfælde kun med nummer og årstal. Generelt om retsforskrifters ikraftsættelse på Færøerne. Lagtingslove og andre af hjemmestyret udfærdigede retsforskrifter kundgøres i overensstemmelse med lagtingslov nr. 109 af 17/ , som senest er ændret ved lagtingslov nr. 131 af 14/ , i landsstyrets kundgørelsesblad, Kunngerðablaðið (A). Rigslove, anordninger og bekendtgørelser træder først i kraft på Færøerne efter at de i overensstemmelse med lov nr. 735 af 6/ , som senest er ændret ved lov nr. 157 af 20/ , er kundgjort i Kunngerðablaðið (B). Fra 1. januar 2013 udgives Kunngerðablaðið A og B elektronisk på Både for hjemmestyrets og rigsmyndighedernes retsforskrifter (love, anordninger, bekendtgørelser m.v.) er fastsat, at de pågældende bestemmelser træder i kraft på Færøerne ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori den pågældende retsforskrift er indført i Kunngerðablaðið, medmindre vedkommende bestemmelse selv foreskriver et andet ikrafttrædelsestidspunkt. 3

4 Afsnitsfortegnelse Afsnit Aftaler, Aktieselskaber, Erstatning, Gæld, Kredit- og pengeinstitutioner Aftaler, Erstatning, Gæld Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutioner... 9 Afsnit Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse Afsnit Arv, Skifte, Borteblevne Afsnit 4 28 Aviser, Arkiver, Biblioteker, Biografer, Idræt, Museer, Musik, Teater. 28 Afsnit Brand, Elektricitet, Energi, Gas, Olie, Sprængstoffer, Varmeforsyning Afsnit Bygningsvæsen, Boligbyggeri, Lejligheder, Planlægning Bygningsvæsen, Boligbyggeri Lejligheder Planlægning.36 Afsnit Dyr, Veterinærvæsen, Kødkontrol, Levnedsmidler Dyr, Veterinærvæsen Kødkontrol, Levnedsmidler...40 Afsnit Ejendom, Hævd, Pant, Servitut, Tinglysning, Kort, Matrikel Afsnit Eksamensvæsen, Skole- og undervisningsvæsen Folkeskolen, Gymnasieskolen, Seminarier, Fritidsundervisning Højere uddannelsesinstitutioner Lærlinge og andet undervisningsvæsen...51 Afsnit Eneret, Ophavsret, Patent

5 Afsnit Fiskeri, Jagt, Miljø, Naturfredning, Skovbrug, Vandafledning, Vandforsyning Fiskeri, Jagt Miljø, Naturfredning, Skovbrug Vandafledning, Vandforsyning...72 Afsnit Fogedforretninger, Auktioner, Konkurs, Akkord, Notarialvæsen Afsnit Sociale forhold, Social pension, Forsorg Afsnit Forsikring, Pensionskasser Afsnit Civilforsvar, Civilt beredskab, Indkvartering, Værnepligt, Forsvar Civilforsvar, Civilt beredskab, Indkvartering, Værnepligt Forsvar...87 Afsnit Færdsel, Veje Færdsel Veje...92 Afsnit Handel, Håndværk, Næring, Erhvervsstøtte, Metrologi, Prisregulering,Valuta Afsnit Post, Telegraf, Radio, Luftfart, Færge- Kystfart, Åer, Fjorde Afsnit Kirke 109 Afsnit Kommunale forhold og skatter Afsnit Konge, Stat, Folketing, Hjemmestyreordning, Indfødsret, Flag, Rigsmyndigheder, Rigslove, Grønland, Land, Lagting, Lagtingslove, Landsstyre, Flag,

6 1. Konge, Stat, Folketing, Hjemmestyreordning, Indfødsret, Flag, Rigsmyndigheder, Rigslove, Grønland Land, Lagting, Lagtingsudvalg, Landsstyre, Flag Afsnit Landboforhold, Forpagtning, Hegn, Udstykning Afsnit Mønt, Tid, Ædelmetaller Afsnit Politivæsen, Hittegods, Forlystelse, Pas, Våben Afsnit Retspleje, Straf, Fængselsvæsen Afsnit Skatter og afgifter til statskassen og landskassen, Kommuneskat, Lotteri Afsnit Told, Omsætningsafgift Afsnit Sundheds- og medicinalvæsen, Sindssyge Afsnit Søfart, Stranding, Havne, Dykkere Afsnit Tjenestemænd m.v Afsnit Udenrigstjenesten, Internationale forhold Afsnit Ægteskab, Børn, Myndighed, Navn, Registre, Fonde, Overformynderiet 191 Alfabetisk emnefortegnelse

7 1.1 Aftaler, Aktieselskaber, Erstatning, Gæld Afsnit 1 Aftaler, Aktieselskaber, Erstatning, Gæld, Kredit- og pengeinstitutioner 1. Aftaler, Erstatning, Gæld /4 L. 102 Køb L /11-65 ( 68, stk. 2). L /6-77, jf. A /3-89 ( 40). L /12-77, jf. A /11-82 ( 38 oph.). L /4-79, jf. A /10-82 (forbrugerkøb) /12 L. 274 Forældelse af visse fordringer. N.L B /7-38 Indberetninger til Justitsministeriets Kartotek /5 L. 242 Aftaler og retshandler på formuerettens område L /5-17 Kommission, handelsagenter og handelsrejsende. L /6-75, jf. A /3-88 ( 31, 36, 37, 38). A /4-10 Om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ændringer som følge af værgemålsloven) og lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om umyndighed m.v. (Ændringer som følge af værgemålsloven). N.L (Aftalers forbindende). N.L (Aftaler stridende imod lov og ærbarhed). N.L (Aftaler der gøres af dem der ej kan læse og skrive) /2 L. 29 Skyldners ret til frigørelse ved deponering B /11-32 Forvaring af ydelser. MB 21 12/8-40 Gjaldstovan som deponeringssted /3 L. 68 Veksellov, jf. A /8-32 L /11-65 ( 72, stk. 3) /3 L. 69 Checklov, jf. A /8-32 L /11-65 ( 55, stk. 3). B /8-32 Trykfejl i checkloven. A /8-32 Checks på andelskasser og vekselerervirksomheder. 7

8 1.1 Aftaler, Aktieselskaber, Erstatning, Gæld /4 L. 145 Mortifikation af værdipapirer L /12-77 ( 10 og 16, stk. 3), /12-95, jf. B /6-99 (ikrafttræden). B /7-38 Kartotek over mortifikation og forældede massegældsbreve. B /7-38 Udgivelse af trækningsliste for obligationer og aktier /4 L. 146 Gældsbreve L /3-60, A / L /6-75, jf. A /3-88 ( 8 oph.). L /12-77, jf. A / L /5-84, jf. A /3-89 ( 17). B /6-38 Notering af massegældsbreve, /8-42 ( 4) /4 L. 122 Internationale køberegler L /5-84, jf. A /5-86 ( 1, stk. 2). B /7-64 (ikrafttræden) /12 L. 638 Renter ved forsinket betaling, jf. A /11-82 A /2-96 (. 5, 7 stk. 3, 8 stk. 1, 8 stk. 2, pkt.). B /7-04 Ændring af morarentesatsen /3 L. 139 Visse forbrugeraftaler (kap. 1, 3-6), jf. A /11-79 B /12-78 Oplysning om fortrydelsesret, / /6 L. 275 Køb på kredit, jf. A /10-86 A /2-96 ( 38, stk. 1). B /3-83 Undtagelser og fravigelser fra lov om køb på kredit. B /7-04 Ændring af morarentesatsen /5 A. 361 Gennemførelse af konvention om, hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtelser /6 L. 371 Produktansvar, jf. A 62 12/2-93, lb / /6 A. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Traktater: B. 350/352 29/11-33 Konvention om veksellovgivning. B. 353/355 29/11-33 Konvention om checklovgivningen. 8

9 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner 2. Aktieselskaber, Kredit- og pengeinstitutioner /2 L. Lov om oplagshuse /4 L. 108 Købstadshypotekforeninger /4 L. 109 Kreditforeninger /4 L. 116 Danmarks Nationalbank L /4-38 ( 23), 88 15/3-39 ( 44 ). B /5-36 Ikrafttræden. C /5-36 Reg. for Danmarks Nationalbank /11 L. 254 Guldklausuler /4 L. 248 Pengesedler m.v. på Færøerne B /12-37 Indløseligheden af National Bankens sedler. B /5-50 Ombytning af danske og færøske pengesedler. B /5-54 Indkaldelse af færøske pengesedler /5 L. 172 Statsgaranti for lån fra Kommunekredit til færøske kommuner /5 L. 143 Skibsfinansieringsinstitut /1 L. 28 Investeringsfond for Færøerne L /3-76 ( 2, 3, stk. 3), /11-77 ( 1, stk. 3), /4-07, /5-13. K /10-96 Investeringsfonden for Færøerne /3 L. 104 Fonden til fremme af teknik og industriel udvikling /12 Ll. 50 Investeringsfond Ll. 6 11/2-77 ( 4, stk. 1), 53 6/5-82 ( 4, stk. 1, 2. pkt., 6, stk. 1) 77 12/6-86 ( 3, stk. 2), 58 8/5-87 ( 3, stk. 1), 31 20/4-89 ( 3, stk. 1), /12-92 ( 1 stk. 2 og 9). K. 7 16/2-73 (Investeringsfond) /6 L. 370 Aktieselskaber, Lb /9-91, /12-91, /

10 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner A /9-07 Ikrafttræden for Færøerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 17). Ll /5-09 Ændring af forskellige erhvervsnæringslove (følgeændring til revisorloven), Ll /5-09 Ændring i forskellige lagtingslove om umyndiggørelse m.v. ( 3, 52 og 149), K /6-09 Gebyr til Skráseting Føroya (Færøernes Registrering) for erhvervsdrivende fonde. A /12-07 Ikrafttræden for Færøerne af lov om aktieselskaber. Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 159). Ll /4-09 Ændring i aktieselskabsloven ( 21m 21 a, 47, 73, 134 c, 134 f, 136 c, 136 f). Ll /5-09 Ændring af forskellige erhvervsselskabslove (følgeændring til revisorloven) ( 84 og 156). Ll /5-11 Aktie- og anpartsselskab. K /6-09 Gebyr for udlevering af oplysninger og dokumenter fra Skráseting Føroya. K /6-09 Gebyr til Skráseting Føroya (Færøernes Registrering) for aktie- og anpartsselskab. K /2-12 Overgangsbestemmelser i forbindelse med ikrafttræden af aktieselskabs- og anpartsloven. B /2-88 Registrering af konvertible gældsbreve i Værdipapircentralen. B /1-89 Medarbejderes selskabsrepræsentation. B /1-89 Medarbejderes koncernrepræsentation. B /1-89 Slettelse af visse selskaber af A/S-registeret. B /6-91 Betydelige andele i børsnoterede selskaber. B /7-93 Anmeldelser m.v. til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. B /12-07 Tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret ved et overtagelsestilbud. B /12-07 Anmeldelsesbekendtgørelsen. B /12-07 Selskabers forpligtelser ved registrering af børsnoterede konvertible gældsbreve i Værdipapircentralen. B /12-07 Koncernrepræsentation. B /12-07 Selskabsrepræsentation. K /12-93 Registreringsmyndighedens gebyrer for selskabsanmeldelser m.v., 18 14/2-94, 137 5/9-95 ( 11) /6 L. 371 Anpartsselskaber, Lb /9-91, /12-91, /12-92 Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 78). Ll /5-09 Ændring af forskellige erhvervsselskabslove. 10

11 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner (følgeændring til revisorloven) ( 23, 28 og 71). Ll /5-09 Ændring i forskellige lagtingslove om umyndiggørelse m.v. Ll /5-11 Aktie- og anpartsselskab. K /6-09 Gebyr for udlevering af oplysninger og dokumenter fra Skráseting Føroya /6-09 Gebyr til Skráseting Føroya (Færøernes Registrering) for aktie- og anpartsselskab. B /1-89 Medarbejderes selskabsrepræsentation. B /1-89 Medarbejderes koncernrepræsentation. B /7-93 Anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. B /12-93 Anmeldelse m.v. til den færøske registreringsmyndighed for aktie- og anpartsselskaber. K /12-93 Registreringsmyndighedens gebyrer for selskabsanmeldelser m.v., 18 14/2-94, 137 5/9-95 ( 11) /2 L. 54 Kongeriget Danmarks Fiskeribank /9 Ll. 57 Landsbanki Føroya Ll /5 86, 30 30/4 87, 46 28/4 92, 81 13/6 95 ( 4 og 23), /12 95 ( 4 og 23 ophæves), 86 17/5-00. K /10-92 Vedtægter for Landsbanken. K. 9 31/1-12 Valg af organisationsrepræsentanter til den færøske landsbanks tilsynsråd, / /7 Ll. 47 Omdannelse af personligt ejet virksomhed til A/S /3 B. 98 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-system og takster herfor /12 B. 963 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens takster for anmeldelse m.m /12 B. 997 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens gebyrer for oplysninger og dokumenter /6 L. 356 Undersøgelse af den færøske banksag /6 L. 462 Finansieringsfonden af /11 Ll. 75 Færøernes Realkreditinstitut Ll /5-06 ( 1, stk. 1, 4 og 8, stk. 2, 3), /12-10 ( 1, stk. 1,2,3,4 og 2 stk. 1,2), 123 7/

12 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner /12 Ll. 90 Stiftelse af aktieselskab til at drive postvirksomhed Ll /5-06 ( 1) /4 Ll. 29 Oprettelse af aktieselskab at drive Vága Floghavn /9 A Erhvervsdrivende fonde Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 62). Ll /5-09 Ændring af forskellige erhvervsselskabslove (følgeændring til revisorloven). Ll /5-09 Ændring i forskellige lagtingslove om umyndiggørelse m.v. Ll. 11 9/2-12 Ikraftsættelse af lagtingslov om ændring i lagtingslov om Færøernes forfatning. B /12-93 Anmeldelse til den færøske registreringsmyndighedsregister for erhvervsdrivende fonde. B /12-93 Nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde. B /12-93 Opløsning af erhvervsdrivende fonde. B /12-07 Nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde. B /12-07 Opløsningsbekendtgørelsen. K /3-98 Gebyr for udskrifter. K /11-08 Gebyr for erhvervsdrivende fonde /12 A Anordning om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven, Ll. Ll. 18 8/5-08 Ændring af forskellige love under landsstyreområdet for erhvervsanliggende (Vinnumálaráðið) ( 163). Ll /5-09 Ændring af årsregnskabsloven (træder i kraft den 1/1-2010). Ll /5-11 Ændring af årsregnskabsloven, lov om forskellige erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, revisorloven og forsikringsloven (følgeændringer til erhvervsloven. Ll /3-12 Ændring i lov om erhvervsdrivende virksomheder. Ll /12-13 Ændring i lagtingslov om årsregnskab og lagtingslov om landsskat og kommuneskat. B /12-07 Undtagelser fra kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven. B /12-93 Opstilling af årsregnskab og koncernregnskab m.v. 12

13 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner B /12-93 Indsendelse m.v. af årsregnskab m.v. til den færøske registreringsmyndighed. B /12-07 Anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af kongelig anordning om ikrafttræden for Færøerne af årsregnskabsloven. B /12-07 Delårsrapportbekendtgørelsen. B /12-07 Indsendelsesbekendtgørelsen, 32 22/ /5 Ll. 40 Anbringelse af Vága Floghavns virksomhed i P/F Vága Floghavn Ll /3-10 ( 1, stk. 2, 1. pkt.) /6 L. 467 Oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler L /6-10 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love. B. 80 4/2-11 Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler. A /5-12 Ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank /10 L Lov om finansiel stabilitet L. 68 3/2-09 Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet L /5-09 Ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. L /6-09 Lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. B /10-12 Ophævelse af bekendtgørelse om short-selling /11 Ll. Indsættelse af aktiekapital i P/F Smyril Line /2 L. 67 Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter L /5-09 Ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. L /12-10 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love (ophævelse af 4, stk. 3 i 338 1/5-09). B /3-09 Ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af 13

14 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti, / /1 A. 79 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. B /1-11 For Færøerne om lande og territorier, hvor der anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme (FATF-listen) /4 A. 398 Om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (ændringer som følge af værgemålsloven) og lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om umyndighed m.v. (ændringer som følge af værgemålsloven) /5 Ll. 62 Húsalánsgrunn (boliglånefond) Ll /5-09 Húsalánsgrunn (boliglånefond) m. v., 140 6/10-11, 125 7/ K /6-91, 57 22/6- ( 5b, stk. 2), 27 14/2-95 ( 4 ophæves). K /4-98. K /3-09 Ændring i kundgørelse om Húsalánsgrunn (boliglånefond) m.v. ( 1 og 6). K /8-10 Energilån fra Húsalánsgrunn (boliglånefond). K. 2 10/1-12 Húsalánsgrunnurins (boliglånefondens) aktivitet at anskaffe boliger. K. 3 19/1-12 Finansiering fra Húsalánsgrunninum (boliglånefonden) til boligforeninger og boliginstitutioner /8 A. 985 Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. B /11-97 Spekulationsforretninger. B /11-01 Opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter. B /3-06 Kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. B /3-06 Andre kollektive investeringsordninger. B /3-06 Erhvervsudviklingsforeningers informationspligt. B /3-06 Fastsættelse af handelsværdien og opgørelse af den foranstående gæld i fast ejendom i Danmark og på Færøerne samt 14

15 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner om garantier for pantebreve. B /3-06 Visse udenlandske investeringsinstitutters markedsføring på Færøerne. B /3-06 Beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger m.v. B /3-06 Henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet samt om klageadgang. B /3-06 Digital Kommunikation. B /3-06 Oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter. B /9-08 Finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. B /2-10 God skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter. B /9-10 Bekendtgørelse for Færøerne om hedgeforeningers opgørelse af risici. B /9-10 Bekendtgørelse for Færøerne om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. B /9-11 Revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner /8 A. 986 Lov om værdipapirhandel m.v. A /10-11 Ændring i lov om værdipapirhandel m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning nr. 986 af 11. august B /11-97 Spekulationsforretninger. B /11-01 Opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter. B /8-02 Tidsfrister for at gøre retten til automatisk pant og betalingsforbehold gældende. B /8-02 Adgang til medlemskab af en fondsbørs for andre end værdipapirhandlere og Danmarks Nationalbank. B /8-02 Klagenævnet for Værdipapircentraler. B /8-02 Betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs. B /8-02 Indberetning af handler med værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs m.v. B /7-04 Arbejdstageres valg af medlemmer til bestyrelsen i Værdipapircentralen. B /3-06 Udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser. B /3-06 Værdipapirhandlere, der driver et alternativt 15

16 1.2. Aktieselskaber, Kredit og pengeinstitutioner handelssystem. B /3-06 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister m.v. B /3-06 Prospekter ved første offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer. B /3-06 Digital Kommunikation. B /3-06 Koncerninterne transaktioner. B /3-06 Registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral. B /3-06 Med hvilke clearingcentraler og betalingssystemer der kan indgås aftaler med. B /3-06 Overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser. B /3-06 Prospekter for værdipapirer. B /5-10 Forretningsorden for fondsrådet. B /12-10 For Færøerne om værdipapirhandleres udførelse af ordrer. 16

17 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse /9 A Anordning for Færøerne om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme. K /11-10 Specifikke foranstaltninger for at bekæmpe terrorisme /1 A. 22 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber /5 Ll. 73 Aktie- og anpartsselskab (Vinnufelagslógin) /7 A. 834 Ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. Ab / /9 Ll. 128 Landsstyremandens hjemmel vedrørende pengeforhold i P/F Smyril Line /3 A. 245 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed, jf. Ab /8-14 A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love samt ophævelse af lov om pengesedler i Grønland. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 2 i lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 35 i lov om ændring af lov om ændring af forskellige lovebestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af 5 i lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af 3 i lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge. A /1-15. Ikrafttræden for Færøerne af dele af 2 i lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed. A /1-15 Ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om æn- 17

18 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse dring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tinglysning. B /3-12 Bekendtgørelse for Færøerne om store engagementer. B /4-12 Bekendtgørelse for Færøerne om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder. B /4-12 Bekendtgørelse for Færøerne om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. B /5-12 Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder. B /5-12 Bekendtgørelse for Færøerne om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden. B /5-12 Bekendtgørelse for Færøerne om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. L /12-10 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love (ændring af / samt ophævelse af 4, stk. 3 i 338 1/5-09). L /6-10 Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten. L /6-11 Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven. B /1-09 Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig. B /3-09 Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet, /8-09 (Ændring 1 og 6). B /2-10 Delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. B /7-11 Bekendtgørelse om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Indførelse af medgiftsordning for nødlidende pengeinstitutter). B /3-09 Om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet, /8-09 (Ændring 1 og 6). B /2-10 Delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. B /7-11 Ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og ligningsloven (Indførelse af medgiftsordning for 18

19 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse nødlidende pengeinstitutter). B /2-14 For Færøerne om risikomærkning af investeringsprodukter. B /2-14 For Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter. B /8-14 Ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed /12 Ll. 138 Om at sætte ud af kraft lagtingslov om Landsbanka Føroya /12 Ll. 140 Landets likviditets- og gældsadministration 19

20 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse Afsnit 2 Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse /4 N.L Husbondens ansvar /2 Tyendelov for Færøerne L / /3 L. 81 for Færøerne. Tilsyn med udvandreres befordring /3 L. 86 for Færøerne. Mægling i arbejdsstridigheder Ll /12-51, 40 10/ /5 L. 185 Privat arbejdsanvisning, jf. Lb /5-38 B /9-33 Regler for privat arbejdsanvisning /4 L. 95 Arbejdsløn udbetaling på Færøerne Ll /10-59 ( 1, 1) /3 Ll. 94 Radioaktiv bestråling B /11-75 Sikkerhedsforanstaltninger ved brug m.v. af radioaktive stoffer /3 Ll. 13 Funktionærer Ll /6-58 ( 16), 36 2/6-70 ( 3, stk. 5 ophævet) /5 Ll. 58 Arbejderbeskyttelse (udgår, regler fastsat med hjemmel i denne lov gælder fortsat) K /1-80 Lagre til sprængstoffer. K /7-90 Alderskrav for at passe visse maskiner på fiskerivirksomheder m.v. K /8-84 Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af radioaktive stoffer. K /6-87 Regler for arbejdsmiljørådet. K /1-90 Indberetning om arbejdsulykker. K /1-90 Anvendelse af fryse- og køleanlæg. K /9-90 Klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af farlige kemiske stoffer og materialer. K /10-90 Epoxyharpiks og isocyanat m.m. 20

21 2. Arbejdsforhold, Arbejderbeskyttelse K /10-92 Lægers og tandlægers indberetningspligt om arbejdsskader. K /9-95 Arbejderbeskyttelse på fabrikker og arbejdspladser. K /9-95 Sikkerhedskursus. K /9-95 Løfteudstyr og spil (Kraner), 33 16/4-97. K /9-95 Indretning af tekniske hjælpemidler. K /9-95 Personlige værnemidler. K /9-95 Sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. K /9-95 Transport af trykflasker med indhold. K /9-95 Grænseværdi for støj på arbejdspladsen. K /9-95 Regler for arbejde på skibe med tanke til olie o.a. K /9-95 Regler for byggepladser og lignende arbejdspladser. K /10-96 Trykbeholdere og rørsystemer under tryk. K /2-97 Stoffer og materialer. I-kraftsætter B /5-93, B /5-93, B /9-82, B /10-93 og B. 69 7/2-96. K. 77 af 11/8-99. K /8-99 I-kraftsætter B.140 af 17/2-97 Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. K /8-99 Indendørs truckkørsel. K /8-99 I-kraftsætter B.996 af 16/12-97 Indretning af elevatorer m.v. K /8-99 Dampkedler og brug af asbest. I-kraftsætter B /6-94, B /12-92 (som ændret v. B.670 7/8-95), B /12-71, B /12-71, B /11-79 (som ændret v. B /4-80) /6 Ll timers arbejdsuge /4 Ll. 30 Ferie med løn Ll. 70 2/4-93, 71 2/4-93, 40 14/3-95, 75 20/5-96, 67 23/5-97 ( 20 A), 56 16/5-06 ( 10, 11, stk. 2, 2. pkt., 18, 20a, 21). K /2-87, /8-88 ( 1). K /8-88 Administration af feriefonden, 54 15/5-95 ( 1-2), 77 17/6-10 ((stk. 4) /6 Ll. 68 Garantifond for fiskelandinger og løn m.v. Ll. 6 16/1-90. ( 2 stk. 1), 38 16/4-97. Ll. 52 8/5-91. ( 1, 2 stk. 1, 3 og 7 stk. 1), 61 20/5-96 ( 7), 15 16/2-01, 44 30/3-01. Ll /5-06 ( 1 stk. 7). Ll /5-06. Ll /5-09 Ændring i lagtingslov om garantifond for indhandlingspris og løn m.v. ( 1, 3 og 7b). K /6-91 Betaling til garantifond for afregninger og løn m.m. 21

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«.

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19)

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19) Lovbekendtgørelse 1992-08-11 nr. 698 om fonde og visse foreninger, som ændret ved L 1994-06-01 nr. 442, L 1995-06-14 nr. 389, L 1997-12-17 nr. 980 og L 1999-03-24 nr. 166(*) Kap. 1. Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om værdipapirhandel

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Forord. 2. Lovregistrets indhold. I lovregistret er optaget enkelte bestemmelser udstedt før 1951.

Forord. 2. Lovregistrets indhold. I lovregistret er optaget enkelte bestemmelser udstedt før 1951. Forord 1. Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige, og den 1. maj 1979 indførtes hjemmestyre i Grønland (lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere