!"#$%&'()"*'+& #",-!&

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$%&'()"*'+& #",-!&"

Transkript

1 !"#$%&'()"*'+& #",-!&!!"#$%"&'"()*+,*)%*-.*"$"/0%*1"/*--*/"2(1$*)1*+"&'" 2+&3*..$&)*--*"$"4&--./&.*5"! "#$%&'($!')!*'+,'!-.&(&$!/+%0!!!!!! 1)2$(&34!)5,!136,5#5(54&!54!-6354,')&! 1',0+7!83&9$,7&6$6!:;<<!

2 ! "#$%"%&%!'()!*#%)(+(,(-".!*)/0(,(-"!(-!,"#-1"$%"/! * !29:!*7;:9<95986!98!=;798:>26! C";DE!*2:6F>7!;6G4H!! I!%63!98!>74:J47345E4!6!GK34;!G4554G!<>;647;4:!98!<:924EE !6!1955EG9E4L!!!!!!!!!!! $<4F6>54!>2M!!!"#$"%&'()(*%+#,-.%/0#12'"32% 4$/56$07#''*$8%9::;9<:=%! *254N4:678E3>;9M!! 9>2%?#)(%9:>>% % % $<4F6>54;!4:!EJ:4N4;!P734:M!! A0#1(*6$17(73*7%B6$%5"71(1"0#11"77*)/*7%CD%A#71-*1/E%63%F*)BG$1/"70$6C6)63(.%9::H% I7/0(0#0%B6$%J70$6C6)63(.%J$5G6)63(%63%!(73F(/0(5% JB1*)(73%B6$%J70$6C6)63(%63%&0763$"B(% J"$-#/%K7(F*$/(0*0% % '9:G>56>M!! ><>2<H;%"7/)"3%(75)2%'*))*'$#'%LH:%76$'")/(1*$M%% AC*,(")*%'61#)%% &5/0*$7%,*7/#$%% =E0$(7//5")"%% N:%&OPA%!!!!

3 6-$4&/%$) ) 7'#5*%#8"*+,$('$%8$)!! "!#!$!%!&!'!$!(!)!&!*!+!,!-!#!,!'!(!,! '9:9:3LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Q% " LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL R% II2%Q$6R)*'B6$'#)*$( =% III2%&7%760*%6'%/C$63R$# =% IS2%T(/C6/(0( =% /><6;45!BM!%49:4;6EJ!98!>7>5S;6EJ!:>GG4 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL T% >2>%U$"%U6#,"#)0%0()%BG76'*76)63( <% >29%P(1%63%0*'C6$")(0* >:% >292>%A,-#0VW%-F*$1"3/)(F/"7")X/* >N% >2929%+6#$1(*#%Y%B6$-6)1*0%('*))*'%0(1.%(71(F(1%63%/0$#50#$ >N% >2N%JZ*)%[677*0-%Y%"7*$5*71*)/*%/6'%/0$#50#$ >\% BU% 92>%]670*5/ >=% 92>2>%%T*7%1"7/5*%F*)BG$1//0"0%Y%)(3-*1%B6$%7G/0*7%"))* >=% 92>29%K)(3-*1%(%/#71-*1.%C"0(*70/56)*$%63%*3*76'/6$ >H% 92>2N%T("R*0*/%Y%56$0%B6$0") :% 929%U*)0* :% 9292>%U*)0*7%Y%*7%56$0%(71B^$( :% 92929%&7%/6,(")0%'"$3(7")(/*$*0%C6/(0( % \% 92N2>%J0%1*)*%0(1%63%$#' \% 92N29%J$"R(/5%Y%*7%7^3)*%0()%B*)0* ;% 92N2N%&0( =% /><6;45!VM!%63!6!WN4:3>847 N2>%J)0%B6$%'"73*%,67,*$7/ <% N2>2>%J)06'B"00*71*%,67,*$7/%63%R*5X'$(73/B6$F($$( NN% N29%P(1*7%B)X1*$ N;% N292>%T^1%0( N_% N2N%I73*7%R*FG3*)/* NH% \>% % N%

4 6-$4&/%$) ) 7'#5*%#8"*+,$('$%8$) /><6;45!XM!%63!98!>74:J47345E4!6!GK34;!G43!92247;5684!67E;6;P;6974: LLLLLLLLLL XV% \2>%JB/0"71%0()%1*0%6BB*70)(3* \\% \2>2>%P(1%63%"B/0" \_% \29%P(1%(%'^1*0%'*1%C$"50(/*$*71*%)G3*$ \=% ;:% \2929%+""/('/%'^1*%'*1%1*0%1"7/5*%/#71-*1/FG/* ;9% \292N%&0%$DR%6'%-?G)C` ;\% \2N%P(1%/6'%"7*$5*71*)/*%(%'^1*0%'*1%6BB*70)(3*%(7/0(0#0(67*$%63%1*0%1"7/5*% /"'B# ;;% /><6;45!QM!%63!98!>74:J47345E4!6!GK34;!G43!EP73W43E<:924EE !<Y! $P73W43EF47;4:!1955EG9E4LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL QZ% ;2>%P(1%63%0()3G73*)(3-*1%(%'^1*0%'*1%1*%/#71-*1/C$6B*//(67*))*%CD% A#71-*1/,*70*$%S6))/'6/* ;H% ;2>2>%&0%/C^$3/'D)%6'%5#)0#$` _:% ;2>29%&0%1X7"'(/5%5#)0#$R*3$*R` _\% ;29%P(1%(%/X316' _;% ;2N%P(1%0()%-"71)(73%63%'*1R6$3*$/5"R` _H% ;2\%P(1%/6'%/0$#50#$*)%"7*$5*71*)/* =:% /><6;45!RM!/97J5PE697!98!<4:E<4J;6N4:678 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL UV% _2>%]675)#/( =N% _2>2>%Q*$/C*50(F*$(738%J//('()"0(67%*))*$%(70*3$"0(67%(%A#71-*1/FG/7* =\% _2>29%Q*$/C*50(F*$(738%P(1%/6'%*7%1*)%"B%1*7%"70$6C6)63(/5*%'*061*.%"7")X/*%63% 0*6$( =_% *[E;:>F;LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL UZ%,6;;4:>;P:56E;4 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ZA% % \%

5 6-$4&/%$) ) 9*+*+#) )././0! T*0% B*)0.% /6'% 1*00*% /C*,(")*% RX33*$% CD.% R)*F% 6C$(71*)(30% 1*B(7*$*0% "B% T"7/5% A#71-*1/(7/0(0#0.% -F6$%?*3% F"$% (% C$"50(5% (% *B0*$D$*0% 6C3"F*% R*/061% -*$% (% "0% (71/"')*% 1"0"% 0()% C$6?*50*0% W&3*76'/6$3% /6'% )*1% (% Q"0(*70#11"77*)/*W% F*1% "0% B^)3*% 06% 1"7/5E"$"R(/5*% 1("R*0*/-6)1% CD% A#71-*1/,*70*$% S6))/'6/*2% Q$6?*50*0/% B6$'D)% F"$% "0% #71*$/^3*.% #1F(5)*% 63% 5F")(B(,*$*% "$R*?1*0% '*1% *3*76'/6$3% /6'% )*1% (% C"0(*70#11"77*)/*$2%U65#/%F"$%CD%1*%/#71-*1/C$6B*//(67*))*/%B6$/0D*)/*$%63%B6$'(1)(73% "B% *3*76'/6$32% A"'0(1(3% R(1$63%?*3% 0()% C"0(*70C*$/C*50(F*0% (% *7% '*1(,(7/5% S6))/'6/*2%Q"0(*70C*$/C*50(F*0%B65#/*$*1*%CD%1("R*0*/C"0(*70*$7*/%#1RX00*%"B%5#$/*0%(% B6$-6)1%0()%B6$R*1$(73*$%(%1*$*/%*F7*%0()%"0%#1^F*%*3*76'/6$32% K71*$% B*)0"$R*?1*0%*$B"$*1*%?*3% 163% -#$0(30.%"0%1("R*0*/C"0(*70*$7*%-"F1*%)"730%/0^$$*% R*5X'$(73*$% *71% 1("R*0*/.% -F6$B6$% *3*76'/6$3% (% B6$-6)1% 0()% /X316'% 6B0*% /C())*1*% *7% '(71$*%$6))*%(%1*$*/%-F*$1"32%AD)*1*/%B)X00*1*%?*3%'(0%*3*0%B65#/%0()%1("R*0*/C"0(*70*$7*/% )(F/F*$1*7*$%63%-F*$1"3*.% 63% 1*0% *$% 1(//*% /6'% 1*00*% /C*,(")*% 0"3*$% #13"73/C#750% (2% K11XR7(73% "B% C*$/C*50(F*$% CD% B6$'(1)(73% 63% B6$-"71)(73% "B% *3*76'/6$3% 5"7% B(71*/% (% $"CC6$0*7% W&3*76'/6$3% /6'% )*1% (% C"0(*70#11"77*)/*W% /"'0% (% a1*7/*% 6'% T("R*0*//56)*7% CD% A#71-*1/,*70*$% S6))/'6/*2% +*33*% $"CC6$0*$%#156''*$%(%B6$D$*0%9:>92% b*3%-"$%f")30%"0%"767x'(/*$*%'(7*%(7b6$'"70*$%(%/c*,(")*0.%b6$%(55*%"0%/5"r*%#0$x3-*1%(% B6$-6)1%0()%'#)(3*%567/*5F*7/*$%"B%1*$*/%#1/"372% % ;%

6 6-$4&/%$) ) 7'#%$#'&'() " ! &<<$)#1<<$+)*-B)C2/+)8&##$+)8*2)#$')$'$8,$)"+/)2/'#$5*%#$,)"*+)$'#$')/")A*+#$,B)D/') *>$+)#$,)2/'(%$'#$)"+$22E#$B)!"#$%&'()*+(%,#*%-..#/%,#%)-$#(%0'%,#%$#(1#%2-3%.'44#5!/) 8&($+)0F+<$),&%)!2G'/B)!2G'/)81<<$+)*(),/8,$+)$,)'122$+)-I)8&')2*A&%B)D1')$+)&)(/'() 2$#)/,)+&'($)+1'#,),&%)#$)1#$A%$>'$B)!677)-4%#(%8+%2#0!?)8&($+)51')<*+,)$",$+),&%)0F+<$?) 8*2)'&<<$+)*()(I+)&)(/'()2$#)/,)8/2%$)8&'$)-/-&+$+B)J$()1'#+$+)2&()*>$+?)/,)2F'#$'$) '1)&($')$+)"*+8&'<$#$?)#/)#$)5/+)(&>$,)1#,+=<)"*+?)/,)#$)>&+<$%&(,)$+)(%/#$)"*+),&%A1##$,B) T*00*% /C*,(")*% 0"3*$% #13"73/C#750% (% '(0% B*)0"$R*?1*% R)"710% 1"7/5E"$"R(/5*% 1("R*0*/C"0(*70*$%63%/#71-*1/C$6B*//(67*))*%(%S6))/'6/*2%c"''*7%B6$%B*)0"$R*?1*0%F"$% A#71-*1/,*70*$%S6))/'6/*/%1("R*0*//56)*.%-F6$%?*3%(%*B0*$D$*0%9:>:%B#)30*%*0%5F(71*E%63% *0% '"71*-6)1.% 1*$% '61063% #71*$F(/7(73% (% 1("R*0*/% 63% (% "0% W0"3*% F"$*% CD% /(3% /*)FW2% af*7/0d*71*% #11$"3% B$"% '(7*% B*)0760*$% ())#/0$*$*$% *7%#71$*7.%1*$%56'%0()%"0%1"77*% 3$#71)"3%B6$%'(0%F(1*$*%B*)0"$R*?1*%63%1*00*%/C*,(")*d%-F6$B6$%56'%1("R*0*/C"0(*70*$7*% (55*%$*3*)'G//(30%0()%#71*$F(/7(73*7.%7D$%1*%3"F%#10$X5%B6$.%"0%1*%FG$1/"00*%0()R#11*0`%% I'*7/%F(%F*70*1*%CD%1("R*0*/C"0(*70*$7*.%*$B"$*1*%?*3.%"0%0(1%/C())*1*%*7%,*70$")%$6))*%(% '(7% B*)02%!(3*/6'% F(% F*70*1*.% F*70*1*% 63/D% 1("R*0*/C"0(*70*$7*2% T*% F*70*1*% CD% 6C-6)1/0())"1*)/*$%63%/0"0/R6$3*$/5"R.%63%CD%"0%1*%*))*$%1*$*/%R^$7%F())*%BD%1*0%R*1$*2%b*3% 6C)*F*1*.%"0%1("R*0*/C"0(*70*$7*%(55*%'^10*%0()%0(1*7.%/*)F6'%1*%/?G)1*70%/5#))*%763*0.% 63%/*)F6'%1*%1*$B6$%-"F1*%0(1%(%6F*$B)612%A"'0(1(3%*$B"$*1*%?*3.%"0%1("R*0*/C"0(*70*$7*% 6C)*F*1*.% "0% 1*% -"F1*% ")% 0(1% (% F*$1*7.% '*7/% (73*7% -"F1*% 0(1% 0()% 1*'2% a3%?*3% )G$0*.% "0% A#71-*1/,*70*$% S6))/'6/*% F"$% *7% #710"3*)/*% B$"% $*3)*7% (% 1*77*% -*7/**71*.% 1"% 1*% /#71-*1/C$6B*//(67*))*%6B0*%R)*F%*B0*$%#71*$F(/7(73*7%B6$%"0%-?G)C*%1("R*0*/C"0(*70*$7*% Y% *711"% '*1% B6$'D).% 1*$% /)*0% (55*% -"F1*% 763*0% '*1% 1("R*0*/% "0% 3^$*2% T*% /#71-*1/C$6B*//(67*))*% B6$5)"$*1*% 1("R*0*/C"0(*70*$7*/% C$6R)*'*$% '*1% "0% '^1*% 0()% 0(1*7.%*))*$%'*1%6F*$-6F*1*0%"0%'^1*%6C.%/6'%*0%#10$X5%B6$%W5#)0#$W2%% I% 1*00*% /C*,(")*% #71*$/^3*$%?*3% -F6$1"7% 0(1% 63% "7*$5*71*)/*% BX)10*% (% 63% B6$'*1*% 1*% 1"7/5E"$"R(/5*% 1("R*0*/C"0(*70*$/% )(F2% I% 1*77*% B6$R(71*)/*% "$3#'*70*$*$%?*3% 1*/#1*7% B6$.%"0%1("R*0*/C"0(*70*$7*/%6C)*F*)/*$%"B%0(1%(%-^?*$*%3$"1%-"F1*%'*1%1*$*/%C6/(0(67%/6'% /6,(")0%#1/"00*%"0%3^$*.%*71%'*1%1*$*/%5#)0#$*))*%R"33$#712%[*$#16F*$%#71*$/^3*$%?*3% -F6$1"7%1*7%0(1.%/6'%1*%/#71-*1/C$6B*//(67*))*%CD%A#71-*1/,*70*$%S6))/'6/*%/0())*1*% % _%

7 6-$4&/%$) ) 7'#%$#'&'() 0()% $D1(3-*1.% R)*F% 6C)*F*0% /6'% *7% "7*$5*71*)/*.% 1*$% -"F1*% /06$% R*0X17(73% B6$% C"0(*70*$7*2%% ""L!+:9[54G29:GP54:678!! [F()5*7% R*0X17(73% -"$% 0(1% 63% "7*$5*71*)/*% (% '^1*0% '*))*'% 1"7/5E"$"R(/5*% 1("R*0*/C"0(*70*$%63%/#71-*1/C$6B*//(67*))*%CD%A#71-*1/,*70*$%S6))/'6/*`% """L!=7!79;4!9G!E<:98[:P8! AC^$3/'D)*0%6'%"0%FG$*%W1"7/5W%*))*$%(55*.%F"$%,*70$")0%B6$%'"73*%"B%'(7*%(7B6$'"70*$2% JB% 1*77*% 3$#71% 5$GF*$% 1*00*% /C*,(")*/% *'7*%*7%760*%6'.%-F()5*7% R*0*37*)/*%?*3% "7F*71*$% 6'% '(7*% (7B6$'"70*$% 63% 1*% 3$#CC*$% (% /"'B#71*0.% /6'% (55*% -"$% 1"7/5*% /)G30/'G//(3*% $^11*$% B)*$*% 3*7*$"0(67*$% 0()R"3*2% IB^)3*% C6)(06)63% b*7/% Q*0*$% U$^)#71% P-6'/*7% *$% W*07(/5*% '(76$(0*0*$W% 1*7% R*0*37*)/*% 1*$% /0*''*$% 6F*$*7/% '*1% 1*% B)*/0*% (71F"71$*$*% 63% *B0*$56''*$*/% *3*7% /*)FB6$/0D*)/*.% -F6$B6$%?*3% "7F*71*$% 1*77*% R*0*37*)/*% 7D$%?*3% /5$(F*$% 6'% B6$-6)1.% 1*$%F*1$^$*$%*07(/5*%'(76$(0*0*$%3*7*$*)0% LP-6'/*7% 9::_8% 9:BM2% b*3% R*0*37*$% 1*/#1*7% 1*%1"7/5*$*.% 1*$%-"$%R6*0%(%T"7'"$5% (3*77*'%'"73*%3*7*$"0(67*$%/6'%W*07(/5*%1"7/5*$*W2%T*$#16F*$%-"$%?*3%F")30%"0%R*7X00*% R*0*37*)/*7%W1"7/5E"$"R(/5*W%6'%'(7*%(7B6$'"70*$.%1*$%"))*%-"$%"$"R(/5%R"33$#712%b*3% -"$% 0$#BB*0% 1*00*% F")3% B6$1(% '(7*%(7B6$'"70*$%RD1*%6$(*70*$*1*%/(3%'61%"0%FG$*% e1"7/5*$*e% (% 1*7% B6$/0"71.% "0% 1*% ^7/5*1*% "7*$5*71*)/*% /6'% '*1R6$3*$*% (% 1*0% 1"7/5*% /"'B#71% 63%/"'0(1(3%(1*70(B(,*$*1*%/(3%(% B6$-6)1% 0()% 1*$*/% 6C$(71*)/*/)"71*.% /6'% C")G/0(7*7/*$*.% ($"5*$*.% 5#f"(0*$*.% )(R"7*/*$*.% *))*$% ($"7*$*2% b*3% $*B*$*$*$% 163% -6F*1/"3*)(30%0()%'(7*%(7B6$'"70*$%/6'%WC"0(*70*$W%*))*$%W1("R*0*/C"0(*70*$W.%(1*0%1*0%F"$%(% 5$"B0% "B% 1*$*/% 1("R*0*/.% "0% 1*% 56'% CD% /#71-*1/,*70*$*0.% 63% 1"% 1*$*/% *07(/5*% '(76$(0*0/R"33$#71%(55*%")0(1%F"$%$*)*F"702%% "1L!\6E<9E6;697! I%/C*,(")*0/%B^$/0*%5"C(0*)%6C$(1/*$%?*3%'(0%"7")X0(/5*%63%0*6$*0(/5*%#13"73/C#750.%1*$%*$% (7/C($*$*0% "B%BG76'*76)63(*7%/"'0% "B% -F*$1"3/)(F/"7")X/*$2% b*3% #11XR*$% -*$*B0*$% '(7% B6$/0D*)/*% "B% R*3$*R*0%W0(1W.% 63% 3(F*$% (% 1*77*% B6$R(71*)/*% *7% (70$61#50(67% 0()% B()6/6BB*7% J)B$*1%A,-#0V%63%/6,(6)63*7%Q(*$$*%+6#$1(*#.%-F(/%0*6$(*$%*$%,*70$")*%B6$%'(7%"7")X/*%"B% 1("R*0*/C"0(*70*$7*/% 0(1/6C)*F*)/*$2% &71*)(3% C$G/*70*$*$%?*3% B()6/6B% JZ*)% [677*0-/% "7*$5*71*)/*/B()6/6B(.%/6'%1(/5#0*$*$%"7*$5*71*)/*%/6'%*7%B6$#1/G07(73%B6$%(71(F(1*0/% /*)F$*")(/*$(73%(3*77*'%*0%/"'B#71/%"7*$5*71*)/*/'G//(3*%/0$#50#$2%%%% ]"C(0*)%9% B")1*$% (% 0$*% 1*)*2% U^$/0*% 1*)% /G00*$% 1*7% 5670*5/0#*))*% $"''*% B6$% "7")X/*7% (3*77*'% *7% 56$0% R*/5$(F*)/*% "B% $*)*F"70*% /"'B#71/'G//(3*% B6$-6)1% Y%B$"%1*7% 1"7/5*% % =%

8 6-$4&/%$) ) 7'#%$#'&'() F*)BG$1//0"0%63%#)(3-*1%(%/#71-*1%6F*$%0()%*7%R*/5$(F*)/*%"B%C"0(*70/56)*$%63%/C*,(B(50%"B% 1("R*0*//56)*7% CD% A#71-*1/,*70*$% S6))/'6/*2% [*$*B0*$%$*1*3^$%?*3%B6$%1("R*0*/%/6'% BX/(/5%/X316'2%J71*7%1*)%C$G/*70*$*$%/*)F*%B*)0*7%Y%1("R*0*/-6)1*7*.%C"0(*70*$7*%/"'0% 1*$*/% 6C)*F*)/*$% "B% "0% 0()-^$*% *7% #1/"0% 63% /0(3'"0(/*$*0% 3$#CC*% (% T"7'"$52% P$*1?*% 1*)% 6'-"71)*$% 1*% '*061*$% 63% *0(/5*% 6F*$F*?*)/*$.% /6'% -"$% F(/0% /(3% /G$)(30% $*)*F"70*% B6$% B*)0"$R*?1*02% [*$#71*$% C$G/*70*$*/% 1*7% 6F*$6$17*1*% '*061*% (% B6$'% "B% 1*)0"3*$6R/*$F"0(67% 63% (70*$F(*f/.% '*061(/5*% $*B)*5/(67*$% (% B6$-6)1% 0()% "0% )G$*% 1("R*0*/C"0(*70*$7/% /C$63.%/"'0%*0(/5*%6F*$F*?*)/*$%F*1$^$*71*%1*0%"0%*73"3*$*%/(3%(% 1("R*0*/C"0(*70*$7*/%)(F%(%*7%0(1/R*3$G7/*0%C*$(61*2%% ]"C(0*)%N%6'-"71)*$%1("R*0*/C"0(*70*$7*/%6C)*F*)/*$%"B%R*5X'$(73*$.%)G73/)*$%63%0(1%(% -F*$1"3*7%63%0"3*$%1*)/%#13"73/C#750%(%1("R*0*/C"0(*70*$7*/%*37*%B6$0G))(73*$%/"'0%(% 1*)0"3*$6R/*$F"0(67% (% 1*$*/%-?*'2%]"C(0)*0%R*/5$(F*$%1*7%#"B3$G7/*1*%F*70*0(1.%/6'% 1("R*0*/C"0(*70*$7*% 6C)*F*1*.% "0% 1*% R*B"710% /(3% (2% UG))*/% B6$% C"0(*70*$7*% F"$.% "0% 0(1% 63% R*5X'$(73*$% B)^1% /"''*7% 0()% #"1/5())*)(3*% 63% #"B3$G7/*1*% 6C)*F*)/*$.% /6'% F"7/5*)(33?6$1*%B$*'"1$*00*0%-"71)(732%A"'0(1(3%B6$'*1*%7*06C%'"73)*71*%-"71)(73%63% BD%5$6C/R*FG3*)/*$%(%-^?%3$"1%C"0(*70*$7*/%0(1/6C)*F*)/*$2%% I% 5"C(0*)% \% F*71*$%?*3% R)(55*0% '61% 1("R*0*/C"0(*70*$7*/% '^1*$% '*1% 6BB*70)(3*% (7/0(0#0(67*$%63%C$"50(/*$*71*%)G3*$%63%"7")X/*$*$.%-F6$1"7%0(1%63%"7*$5*71*)/*%/C())*1*% (71%(%$*)"0(67*$7*2%b*3%"$3#'*70*$*$%(%1*77*%B6$R(71*)/*%B6$.%"0%0(1%*$%*7%-*)0%,*70$")%B6$'% B6$%"7*$5*71*)/*.%/"'0%"0%6BB*70)(3*%(7/0(0#0(67*$%63%*07(/5*%1"7/5*$*/%'"73)*71*%0(1%0()% 1("R*0*/C"0(*70*$7*%1*$B6$%R)*F%6C)*F*0%/6'%"BF(/7(73*$%63%5$G75*)/*$.%1*$%-"F1*%/06$% R*0X17(73%B6$%C"0(*70*$7*/%6C)*F*)/*$%"B%"0%R6%(%T"7'"$52%% I%5"C(0*)%;%1(/5#0*$*$%?*3.%-F6$1"7%0(1%/C())*1*%(71%(%'^1*0%'*))*'%1("R*0*/C"0(*70*$7*% 63% 1*% /#71-*1/C$6B*//(67*))*% CD% A#71-*1/,*70*$% S6))/'6/*2% b*3% 1(/5#0*$*$% 1*/#1*7.% -F6$F(10%C"0(*70*$7*/%C$6R)*'*$%'*1%"0%56''*%0()%0(1*7%-"F1*%3$#71%(%5#)0#$*))*%*))*$% /6,(")*%B6$-6)1.%/"'0%-F()5*7%R*0X17(73%/6,(")*%B6$-6)1%-"F1*%B6$%1("R*0*/C"0(*70*$7*/% -D710*$(73%"B%1("R*0*//56)*7/%/#71-*1/B6$/5$(B0*$2%[*$*B0*$%1(/5#0*$*$%?*3.%-F6$1"7%1*% /#71-*1/C$6B*//(67*))*% 63% 1("R*0*//56)*7% F"$% '*1% 0()% "0% $#/0*% C"0(*70*$7*% 0()% "0% (713D% /6'%)(3*FG$1(3*%'*1R6$3*$*%(%1*0%1"7/5*%/"'B#712% ]"C(0*)% _%/"''*7B"00*$%/C*,(")*0/%FG/*70)(3/0*%C6(70*$%63%R*/F"$*$%C$6R)*'/0())(73*72% [*$#16F*$% C*$/C*50(F*$*$%?*3% /C*,(")*0% 0()% 1*7% "50#*))*% C6)(0(/5*% 1(/5#//(67% 6'% (70*3$"0(67%F*$/#/%"//('()"0(67.%63% "$3#'*70*$*$%B6$.%"0%0(1%/6'%0*6$*0(/5%63%"7")X0(/5% R*3$*R%(%-^?*$*%3$"1%(711$"3*/%(%B$*'0(1(3*%"70$6C6)63(/5*%/0#1(*$2%% % H%

9 6-$4&/%$) ) ;/-&,$%)SK)U$*+$,&8<)*()/'/%=,&8<)+/22$) !:;!+3./394<=!.5!7172>94<=!/7??3! P(1% 63% "7*$5*71*)/*% F"$% 06% "/C*50*$.% 1*$% CD% B6$/5*))(3% F(/% BX)10*% '*3*0% (% '(7*% (7B6$'"70*$/% )(F/F*$1*7*$2% I% 1*0% B^)3*71*% #11XR*$%?*3% 1*$B6$% '(7% B6$/0D*)/*% "B% 1*% 06% R*3$*R*$.%/6'%*$%3*77*'3D*71*%(%/C*,(")*02%b*3%/0"$0*$%'*1%"0%3(F*%*0%6C$(1/%"B%0(1%/6'% 0*6$*0(/5%R*3$*R2%[*$*B0*$%C$G/*70*$*$%?*3%56$0%1*0%0*6$*0(/5*%#13"73/C#750%B6$%1*%06% 0*6$*0(5*$*% J)B$*1% A,-#0V% 63% Q(*$$*% +6#$1(*#.% /6'%?*3% 7*06C% R*7X00*$% 0()% "0% R*)X/*% 1("R*0*/C"0(*70*$7*/%6C)*F*)/*$%"B%0(12%+6#$1(*#%*$%F")30.%(1*0%-"7/%0*6$(%3(F*$%'#)(3-*1% B6$% "0% R*)X/*% /"''*7-G73*7% ('*))*'% '*77*/5*$/% C$"50(/5*% 3^$*'D)% 63% '*7(73//5"R*)/*2%+6#$1(*#%R*/5GB0(3*$%/(3%(55*%1($*50*%'*1%5$6CC*7/%$6))*%(%B6$-6)1%0()% '*77*/5*$/% C*$,*C0(67% "B% 0(1.% 63% -*$% 5"7% A,-#0VW% "7")X/*%(%/0*1*0%R(1$"3*2%A,-#0VW% "7")X/*% "B% 0*'C6$")(0*0% -G73*$% 1*/#1*7% 0G0% /"''*7% '*1% -"7/% -F*$1"3/)(F/"7")X/*.% /6'% 63/D% *$% $*)*F"70% B6$% /C*,(")*02% A)#00*)(30% C$G/*70*$*$%?*3% "7*$5*71*)/*/R*3$*R*0.% '*1%/G$)(30%B65#/%CD%JZ*)%[677*0-/%#1)G37(73%63%B6$/0D*)/*%"B%R*3$*R*02% BLB!':>!'9PF>P5;!;65!2]79G ! I71*7%?*3% /0"$0*1*% B*)0"$R*?1*0.% -"F1*%?*3% *7% B6$*/0())(73% 6'.% "0% '(7*% 5675)#/(67*$% 6'5$(73%1*%/#71-*1/C$6B*//(67*))*/%$6))*%(%B6$-6)1%0()%1("R*0*/C"0(*70*$7*%5#77*%R)(F*% 5$(0(5%"B%/#71-*1/,*70*$*0%B6$%B6$%*5/*'C*)%1($*50*%*))*$%(71($*50*%"0%#1^F*%*7%'6$")/5% '"30.% 63% 1("R*0*//56)*7% B6$% "0% FG$*% *717#% *0% "B% '"73*% 0()0"3.% 1*$% B6$0G))*$% *07(/5*% '(76$(0*0*$.%-F6$1"7%1*%/5")%6CB^$*%/(3.%63%-F6$1"7%1*%/5")%FG$*%1"7/5*2%b*3%B6$*/0())*1*% '(3.%"0%1*%/#71-*1/C$6B*//(67*))*%(71($*50*%F())*%F(1*$*3(F*%/#71-*1/76$'*$%63%(1*")*$% #1*7% "0% )X00*% 0()% 1("R*0*/C"0(*70*$7*.% 63% #1*7% $**)0% "0% -"F*% 0"3*0% /0())(73% 0().% 6'% /#71-*1/(1*")*$7*% F())*% 3"F7*% C"0(*70*$7*%(%1*$*/%-F*$1"32% &B0*$% *0% /0X55*% 0(1%(%B*)0*7% (71/D%?*3%163.%"0%1*0%(55*%F"$%1*77*%B6$'%B6$%'"30#1^F*)/*%63%'"73)*71*%"7*$5*71*)/*.% 1*$%BX)10*%B6$%1("R*0*/C"0(*70*$7*2%T*00*%R*0X1*$%(55*.%"0%'6$")(/*$(73%63%1(/,(C)(7*$(73% (55*% B"710% /0*1.% '*7% 1*$('61.% "0% C"0(*70*$7*% (55*% 6C)*F*1*% 1*00*% /6'% C$6R)*'"0(/52% T("R*0*/C"0(*70*$7*% *)/5*1*% /#71-*1/,*70*$*0% 63% 1("R*0*//56)*7.% 63% 1*0% R)*F% -#$0(30% 5)"$0%B6$%'(3.%"0%1*%F"$%1XR0%0"57*''*)(3*%6F*$.%"0%1*$%F"$%763*7%1*$%(70*$*//*$*1*%/(3% B6$%1*'.%63%B6$%"0%1*%/5#))*%C"//*%3610%CD%/(3%/*)F%63%-"F*%*0%3610%)(F2% gd$%1("r*0*/c"0(*70*$7*%6b0*%(55*%6cbx)10*%/#71-*1/b6$/5$(b0*$7*%*))*$%'^10*%0()%0(1*7.% F"$%1*0%(55*%"B%#F()?*.%'*7%B6$1(%1*$%F"$%/D%'*3*0%"71*0.%1*$%BX)10*%(%1*$*/%)(F2%T*0%F"$%")0% 1*00*%W"71*0W.%/6'%?*3%(%/0*1*0%$*00*1*%'(0%B65#/%('61.%63%/6'%1*00*%/C*,(")*%6'-"71)*$2% b*3% F")30*% /D)*1*/% "0% 0"3*% #13"73/C#750% (% 1*0.% 1*$%6C063%'(7*%(7B6$'"70*$.% (1*0%?*3% *$% (7/C($*$*0% "B% 1*7% BG76'*76)63(/5*% "70"3*)/*%6'.%"0%1*7%F(30(3*%F($5*)(3-*1%*$%1*0.% % <%

10 6-$4&/%$) ) ;/-&,$%)SK)U$*+$,&8<)*()/'/%=,&8<)+/22$) '*77*/5*$% 6C)*F*$% 1*7%/6'%Lb",6R/*7% b",5/67%*$%1*0%fg/*70)(3*%f*1%1*7%bg76'*76)63(/5*%'*061*%*7%!"#$%&'()!$#*&+)!"),' +)!'")-!$.&/'!$*%#".&"0)%hij'1/$)02$)030,4'"*'&/$'*%"$)&"5"%'*&(!4'05'$6.$#"$)%$7'Lb",5/67% ><<_8%9M2%UG76'*76)63(*7%)G33*$%")0/D%6C%0()%*0%1XR1*3D*71*%63%)65")0%B65#/*$*0%/0#1(*.% -F6$% '*77*/5*0/% *$B"$(73% 63% R*/5$(F*)/*7% "B% 1*0% #'(11*)R"$*% e)*f*1*% )(Fe% /G00*/% (%,*70$#'%(%'61/G07(73%0()%/0#1(*$.%-F6$%B6$'D)*0%*$%5"0*36$(/*$(73*$%63%"R/0$"50*%0*6$(*$% LIR(128% 9M2%b",5/67%/5*)7*$%(%1*77*%B6$R(71*)/*%('*))*'%R*3$*R*$7*' 7)(B*f6$)1e% 63% ef6$)1f(*fe > 2%IB^)3*%b",5/67%*$%1*$%6B0*%B6$%/06$0%B65#/%CD%ef6$)1F(*fe8%/6'%7*06C%*$%1*7% 0*6$*0(/5*%63%(70*))*50#*))*%'D1*%"0%R*/5$(F*%F*$1*7%CD%LIR(18%>BBM2%I%/0*1*0%R^$%'D)*0%B6$% "70$6C6)63(/5*% /0#1(*$.% (B^)3*% b",5/67.% FG$*% "0% B6$/^3*% "0% B6$/0D% 63% B6$'(1)*% 1*% /0#1*$*1*/%e)(B*f6$)1e2%e!(B*f6$)1e%R*/5$(F*/%/6'8% VW,5/,)#*2/&')*")$>$+=#/=?)&22$#&/,$)8*4&/%)$X&8,$'4$)/'#)-+/4,&4/%)/4,&>&,=?)Y&,5)/%%)&,8) 5/A&,1/%&,=?) &,8) 4+&8$8?) &,8) >$+'/41%/+) /'#) &#&*2/,&4) 45/+/4,$+?) &,8) A&*(+/-5&4/%) -/+,&41%/+&,&$8?) &,8) #$4&8&>$) $>$',8) /'#) &'#$4&8&>$) 8,+/,$(&$8?) Y5&45),5$*+$,&4/%) <'*Y%$#($) /##+$88$8) A1,) #*$8) '*,) #$,$+2&'$?) "+*2) Y5&45) 4*'4$-,1/%) 1'#$+8,/'#&'() /+&8$8)A1,)*')Y5&45)&,)#*$8)'*,)-+&2/+&%=)#$-$'#V)L7A&#K)O"TB) T*0% *$% ")0/D% 3*77*'% *0% B65#/% CD% 1*0% )*F*1*% )(F.% "0% 1*0% 5"7% )X55*/% "0% 3(F*% *0% R())*1*% "B.% -F6$1"7%F*$1*7%*$B"$*/2%&0%R)(5.%1*$%(55*%16'(7*$*/%"B%B6$/5*$*7/%*37*%/*)FB6$/0D*)/*$.% '*7%/6'% 3(F*$% C)"1/% 0()% 1*% R*5X'$(73*$% 63% 1"3)(31"3/% 3^$*'D).%/6'%5*71*0*37*$%1*0% )*F*1*%)(F%LIR(18%><M2% UG76'*76)63(*7%R*/5GB0(3*$%/(3%'*1%6C)*F*)/*7%"B%)(F*0.%/6'%1*0%)*F*/.%63%1*00*%*$%-*$% *7% 3"F7)(3% 0()3"73.% 1"%?*3% 7*06C% *$% (70*$*//*$*0% (% "0% B6$/0D% '(7*% (7B6$'"70*$/% *37*% /#R?*50(F*%*$B"$(73*$%(%63%"B%1*$*/%-F*$1"3/)(F.%/"'0%-F6$1"7%1(//*%6C)*F*)/*$%CDF($5*1*% 1*$*/% '^1*$% '*1% /#71-*1/C$6B*//(67*))*% (% 1*0% 1"7/5*% 0()3"73% R)(F*$%163%(55*%W$*7W%BG76'*76)63(/5.%(1*0%?*3%(711$"3*$%0*6$*0(/5%"$R*?1*%"B%+6#$1(*#% /"'0% R*3$*R*$% /6'% R)"710% "71*0% '*1R6$3*$/5"R.% W5#)0#$W.% e/c"0(")(/*$(73e% 63% e0*'c6$")(/*$(73e.%1*$%(55*%57x00*$%/(3%1($*50*%0()%1*7%bg76'*76)63(/5*%0$"1(0(672%t(//*% R*3$*R*$%*$%F")30%B6$%63/D%"0%(711$"3*%1*%/"'B#71/'G//(3*%D$/"3//"''*7-G73*.%1*$% -"$%R*0X17(73%B6$%1("R*0*/C"0(*70*$7*/%6C)*F*1*%F($5*)(3-*12%% J)0(73%0"3*$%0(1.%63%1*0%*$%#'#)(30%"0%B6$*/0())*%/(3.%"0%763*0%5"7%*5/(/0*$*%#1*7%0(1%*))*$% #1*7% B6$% 0(12% I''"7#*)% ]"70% B6$5)"$*$% 0(1%63%$#'%/6'%"7/5#*)/*/B6$'*$.%1*$%*$% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% >%+*3$*R*$7*%e)(B*f6$)1e%63%ef6$)1F(*fe%Lek*)0"7/,-"##73e%63%e!*R*7/f*)0eM%R)*F%6C$(71*)(30% (70$61#,*$*0%"B%B()6/6B%&1'#71%[#//*$)%L[#//*$)%><=:M2%% % >:%

11 6-$4&/%$) ) ;/-&,$%)SK)U$*+$,&8<)*()/'/%=,&8<)+/22$) B6$#1/G07(73*$% B6$% *7-F*$% '*77*/5*)(3% *$B"$(732% T*0% F()% /D)*1*/.% (B^)3*% ]"70.% FG$*% *7% /*)F'61/(3*)/*%"0%0")*%6'%*$B"$(73*$.%/6'%")1$(3%-"$%B#71*0%/0*1%L]"70%><<_8%<:M2%% af*$")0% (% F*$1*7% 1*)*$% F(% 0(1*7% 6C% (% 'D)R"$*% *7-*1*$% /6'% /*5#71*$.% '(7#00*$.% 0('*$.% 1"3*.%#3*$.%'D7*1*$%63%D$.%/6'%3^$%1*0%'#)(30%"0%'D)*%0(1*7%63%1*$'*1%"0%566$1(7*$*%63% C)"7)G33* 9 2% T(//*% 0(1/0*$'*$% R(1$"3*$% 163% 0()% 1*7% ")'(71*)(3*% 6CB"00*)/*% "B.% "0% 0(1% *$% 763*0%6R?*50(F0%63%5F"70(B(,*$R"$02%g63*0.%1*$%*$%*7/%B6$%"))*.%(1*0%*7%0('*%CD%l0%#$%(55*%*$% "71*$)*1*/%*71%*7%0('*%CD%*0%"71*0%#$.%63%'"7%B6$F*5/)*$%/D)*1*/%#$*7*/%63%5")*71*$7*/% 0")%'*1%0(1*7%/*)F2%T*7%B$"7/5*%/6,(6)63%T"F(1%m'()*%T#$5-*('%3?6$1*%(%/0"$0*7%"B%1*0%9:2% D$-#71$*1*% 6C'G$5/6'% CD.% "0% 6C1*)(73*7% "B% 0(1% (% *7-*1*$% *$% /"'B#71//5"R0.% 63% -"7% "$3#'*70*$*1*%/D)*1*/%B6$.%"0%0(1%3$#71)G33*71*%*$%/6,(")0%567/0$#*$*08%% VZU&2$)&8[)/')/A8,+/4,)/'#)&2-$+8*'/%)"+/2$)ZW[)%&<$)/')$'#%$88)45/+,?)Y5$+$)/%%)#1+/,&*') &8) 8-+$/#) *1,) A$"*+$),5$) 2&'#?) /'#) 1-*') Y5&45) /%%) -*88&A%$) $>$',8) 4/') A$) %*4/,$#) &') +$%/,&*'),*)"&X$#)/'#)#$,$+2&'$#)(1&#$%&'$8)ZW[)&')+$/%&,=?)*A8$+>/,&*')-+*>$8?),5/,),5$8$) &'#&8-$'8/A%$) (1&#$%&'$8?) /+$),/<$') "+*2) 8*4&/%) %&"$B) U5$) #&>&8&*'8) &',*) #/=8?) Y$$<8?) 2*',58?)=$/+8)$,4B)4*++$8-*'#),*),5$)-$+&*#&4/%)+$41++$'4$)*")+&,$8?)"$/8,8)/'#)-1A%&4) 4$+$2*'&$8B)!) 4/%$'#/+) $X-+$88),5$) +=,52) *") 4*%%$4,&>$) /4,&>&,&$8?) Y5&%$) /,),5$) 8/2$),&2$)&,:8)"1'4,&*')&8),*)/881+$),5$&+)+$(1%/+&,=)ZW[)Y5/,),5$)4/,$(*+=)*"),&2$)$X-+$88$8)&8) /),&2$)4*22*'),*),5$)(+*1-?)/)8*4&/%),&2$?)8*),*)8-$/<BV)LH1+<5$&2)SR\]K)NN"TB)) T#$5-*('%B6$7G30*$%-*$'*1%1*7%7"(FE$*")(/0(/5*%"70"3*)/*.%"0%0(1%")*7*%*$%*0%6R?*50(F0% 63%7"0#$3(F*70%B"50#'.%(1*0%-"7%(%/0*1*0%#71*$/0$*3*$.%"0%0(1%(55*%R"$*%*$%/"'B#71//5"R0.% '*7% 63/D% R(1$"3*$% 0()% "0% /5"R*% /"'B#71*02% T#$5-*('/% "70"3*)/*% 6'.% "0% 56))*50(F*% $*C$G/*70"0(67*$%(55*%")*7*%$*B)*50*$*$%0(1.%'*7%63/D%/5"R*$%0(1*7.%F"50*%/06$%(70*$*//*% R)"710%"70$6C6)63*$%63%/6,(6)63*$.%63%R)*F%(7/C($"0(67/5()1*%0()%*7%$G55*%/0#1(*$.%1*$%-"$% (70*$*//*$*0% /(3% B6$.% -F6$1"7% 56))*50(F*% $*C$G/*70"0(67*$% /5"R*$% 0(1.% 63% -F6$1"7% 1(//*% $*C$G/*70"0(67*$%6C)*F*/%"B%'*77*/5*$%B6$/5*))(3*%/0*1*$%(%F*$1*7%Ln*))%><<98%\M N 2% &B0*$% "0% -"F*% 3*77*'3D*0% *7% $G55*% "B% 1*% "70$6C6)63(/5*% /0#1(*$% "B% 0(1% (% B6$/5*))(3*% /"'B#71.%5675)#1*$*$%"70$6C6)63%J)B$*1%n*))%(%R63*7%eP-*%J70-$6C6)63X%6B%P('*e.%"0%1*$% B6$*)^R(30% (55*% *$% 763*0% 1*$% 0X1*$% CD.% "0% 1*$% B(71*/% /0*1*$.% -F6$% 0(1% 6C)*F*/% 3$#71)G33*71*%63%'"$5"70%"71*$)*1*/%*71%1*7%'D1*.%F(%5*71*$2%J))*%/0*1*$%3*75*71*/% 6C)*F*)/*7% "B% B6$0(1.% 7#0(1% 63% B$*'0(1.% "B% "0% 0(1*7% 5"7% /0D% /0())*.% "B% "0% 1*7% 5"7% FG$*% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9%T*7%3$*36$("7/5*%5")*71*$%*$%(%1"3%#1R$*10%(%-*)*%F*$1*7.%'*7%763)*%/0*1*$%R*7X00*/%63/D%"71$*%% 5")*71*$*.% /6'% B2*5/2% 1*7% (/)"'(/5*% [(1?$"2% UG))*/% B6$% 5")*71*$7*% *$% 163% 6C1*)(73*7% "B% 0(1% (% '(71$*%7"0#$3(F7*%*7-*1*$%/6'%B2*5/2%1"3*.%'D7*1*$%63%D$%L&$(5/*7%9::\8%>N\BBM%2%% N% T#$5-*('/% "$3#'*70% *$% R)"710% "71*0% R)*F*0% 5$(0(/*$*0% B6$% "0% #1*)#55*.% "0% 7"0#$*7.% -*$#71*$%?6$1*7/% R*FG3*)/*$% 6'% /(3% /*)F% 63% 6'% /6)*7.% -"$% R*0X17(73% B6$% F6$*/% 6C)*F*)/*$% "B% 0(1*72% J$3#'*70*0/%(71B)X1*)/*%-"$%163%(55*%FG$*%'(71$*%"B%1*77*%3$#71%Ln*))%><<98%>>BBM2% % >>%

12 6-$4&/%$) ) ;/-&,$%)SK)U$*+$,&8<)*()/'/%=,&8<)+/22$),($5#)G$.%*))*$%/F(73*%B$*'%63%0()R"3*%/6'%*0%C*71#)2%n*))%"$3#'*70*$*$%/D)*1*/%B6$.%"0%0(1% *5/(/0*$*$% /6'% *0% 6R?*50(F0% BG76'*7.% 63% R*FG3*$% /(3% -*$'*1% FG5% B$"% T#$5-*('/% #13"73/C#7502%n*))%^7/5*$%(%1*77*%B6$R(71*)/*%"0%/5"R*%*7%"7")X0(/5%1(/0(750(67%('*))*'% W&"!9% 63%9.#0%$**$#8' *02' *:$#' "' &"!9.% -F6$% B^$/07GF70*% *$% 1*7% 6R?*50(F*% 0(1.% '*7/% /(1/07GF70*%*$%"))*%1*%F"$(*$*71*%6C)*F*)/*$.%1*$%B(71*$%/0*1%"%0(1.%63%/6'%5"7%'*1B^$*% B6$/5*))(3*% 6C)*F*)/*$% +5' 0(1.% -F()5*% 163.% (B^)3*% n*)).% 'D% R*0$"30*/% /6'% ())#/(67*$% Ln*))8% N>;BM2% J71$*% R*0*37*)/*$% B6$% 1*77*% 1(/0(750(67% 5#77*% FG$*% 5)655*E%*))*$%5")*71*$0(1% F*$/#/%0(1/)(3-*1%*))*$%0*'C6$")(0*0.%/6'%7*06C%R*0*37*$%BG76'*76)63(/5*%6C)*F*)/*$%"B% 0(1 \ 2%% g*06c%1*%/#r?*50(f*%63%f"$(*$*71*%6c)*f*)/*$%"b%0(1%*$%163%-*)0%,*70$")*.%(1*0%1*0.%(b^)3*% BG76'*76)63(*7.% *$% '*77*/5*$/% /#R?*50(F*% 6C)*F*)/*$.% 1*$% #13^$% 1*$*/% )(F/F*$1*7*$.% /(3% '*1% F"$(*$*71*% 6C)*F*)/*$% "B% 0(1% 63%/5$(F*$.%"0%6C)*F*)/*$7*%"B%0(1%B6$'*70)(3%(55*% F"$(*$*$% B6$1(% 1*$% *$% B6$/5*))(3*% '*77*/5*$.% '*7% B6$1(% '*77*/5*$% R*B(71*$% /(3% (% B6$/5*))(3*%/(0#"0(67*$%LU)"-*$0X%><<<8%;BM2%U)"-*$0X%-"$%/D)*1*/%B65#/%CD%/#R?*50(F(0*0*7% (% 0*'C6$")(0*0.% 63% /(3*$% '*1% [*(1*33*$.% "0% 1*77*% (55*% 5"7% 6C)*F*/% /6'% "#0676'%B$"%1*7%'*77*/5*)(3*%*5/(/0*7/2%[*(1*33*$%"$3#'*70*$*$%B6$.%"0%F"$("0(67*$%(% 6C)*F*)/*$%"B%0(1%$*B)*50*$*$%F"$("0(67*$%(%/6,(")*%B6$-6)1.%/"'0%"0%B6$/5*))(3*%6C)*F*)/*$%"B% 0(1%1*$F*1%"B/C*?)*$%B6$/5*))(3*%'D1*$%"0%)*F*%63%6C)*F*%)(F*0%CD%L[*(1*33*$%9::>8%N<M2% AD)*1*/.%/5$(F*$%U)"-*$0X.%$*0BG$1(33^$*/%B$*'0(1(3*%/0#1(*$%"B%/#R?*50(F*%63%)65")(/*$*1*% C$6,*//*$.%1*$%/5"R*$%6C)*F*)/*$%"B%0(1%LU)"-*$0X%><<<8%HM2%T*00*%/C*,(")*%0()-^$*$%7*06C% 1(//*%/0#1(*$.%(1*0%?*3%#71*$/^3*$%1*%1"7/5E"$"R(/5*%1("R*0*/C"0(*70*$/%6C)*F*)/*$%"B%0(1% (% *7% /0*1BG/0*0% 63% /(0#"0(67*)% 5670*5/02% T"% 0(1.% (B^)3*% ]"70.% *$% *7% B6$#1/G07(73% B6$% '*77*/5*)(3% *$B"$(73.% 'D% F"$(*$*71*% 6C)*F*)/*$% "B% 0(1% -"F*% "B3^$*71*%R*0X17(73%B6$% '*77*/5*$/% )(F/F*$1*7*$2% P(1% 5"7% 163.% /6'% 7GF70.% (55*% *$B"$*/% #"B-G73(30% "B% "71$*% BG76'*7*$.%63%1*00*%*$%/D)*1*/%63/D%*7%C$G'(/%B6$%1*00*%/C*,(")*2%K16F*$%"0%56R)*%0(1% '*1% 1("R*0*/C"0(*70*$7*/% /(0#"0(67*))*% 63% )65")(/*$*1*% 5670*5/0.% /"''*756R)*$%?*3% /D)*1*/%/*7*$*%(%1*00*%/C*,(")*%63/D%0(1%'*1%R*3$*R*0%e"7*$5*71*)/*e.%(1*0%6C)*F*)/*$%"B% "7*$5*71*)/*%63%0(1%F"$%0G0%B6$R#717*%(%1("R*0*/C"0(*70*$7*/%)(F/F*$1*7*$2% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \U()6/6BB*$7*% J$(/060*)*/% 63% J#3#/0(7% B$*'-GF*/% 6B0*% /6'% $*C$G/*70"70*$% B6$% 06% #B6$*7*)(3*% 0(1/6CB"00*)/*$.%7*')(3%J#3#/0(7/%C/X5(/5*.%6C)*F*1*%0(1%63%J$(/060*)*/W%BX/(/5*.%56/'(/5*%0(12%QD% 3$#71% "B% /C*,(")*0/% R*3$G7/*1*% 6'B"73% -"$%?*3%163%(55*%'#)(3-*1%B6$%"0%3D%(71%(%1*77*% 1(/5#//(67%-*$%Lc(,6*#$%><H\%63%><<:M2% % >9%

13 6-$4&/%$) ) 5"7% R*0*37*% /6'% *7% -F*$1"3/)(F/"7")X0(/5% 0()3"73% *))*$% *7% )(F/F*$1*7/"7")X/*2% U6$% A,-#0V% *$% /0#1(*$% "B% -F*$1"3/)(F*0% (70*$*//"70*.% (1*0%-"7%'*7*$.%"0%1*0%"0%B6$/0D%"71$*% '*77*/5*$% B6$#1/G00*$% *7% R*/5$(F*)/*% "B% /0$#50#$*$7*% (% -F*$1"3/)(F/F*$1*7*72% [F*$1"3/)(F*0%5"7%R*0*37*/%/6'%1*0%)(F%F(%)*F*$.%6C$*0-6)1*$%63%B6$7X*$%L+*,-Eb^$3*7/*7% ><<\8% >=M2% A,-#0VW% #13"73/C#750% *$.% "0% '*77*/5*$% -"$% *7% e7"0#$)(3% (71/0())(73e% 0()% F*$1*7.%-F()5*0%R*0X1*$.%"0%1*%3$#71)G33*71*%6C)*F*$.%"0%1*%5"7%/06)*%CD%1*$*/%*$B"$(73.% "0%F*$1*7%*$%7"0#$)(3%63%3(F*0.%63%"0%1*7%-"$%*7%B6$0(1%63%*7%#'(11*)R"$%B$*'0(12%A,-#0V% R$#3*$% 1*/#1*7% R*3$*R*0% ec*$/c*50(f*$7*/% $*,(C$6,(0*0e% 0()%"0%R*)X/*.%"0%'*77*/5*$% #'(11*)R"$0%0$6$.%"0%1*$%*$%6F*$*7//0*''*)/*%('*))*'%F6$*/%(71(F(1#*))*%6C)*F*)/*$%"B% F*$1*7% E% "0% F(% )*F*$% (% *7% BG))*/% F*$1*72% T*7% 7"0#$)(3*% (71/0())(73% 63% C*$/C*50(F*$7*/% $*,(C$6,(0*0% /5")% "7/5#*/% /6'% B6$#1/G07(73*$% B6$%56''#7(5"0(67%63%-"71)(73%(1*0% )(F/F*$1*7*7.%(B^)3*%A,-#0V.%*$%(70*$/#R?*50(F.%5670*5/0#*)%63%C$6,*//#*)%LA,-#0V%><=\8% NBB.%H\BM2% J0%/0#1*$*%-F*$1"3/)(F%*$%63/D%"0%/0#1*$*%0(12%I55*%")*7*%/C*,(B(5%63%'D)$*00*0%0(1.%/6'%B6$% *5/*'C*)% 0(1%R$#30%CD%5#$/*$.%C"0(*70/56)*$.%1"0(73.%?6R/"'0")*$.%(70*$F(*f/%*))*$% )(37*71*.% '*7% 63/D% 1*7% 0(1% 1*$% 3D$% #CD"30*0% -*7% '*7/% 1"3)(31"3/"50(F(0*0*$% #1B^$*/% *))*$% B?*$7/X7*0% 5^$*$2% T*00*% /C*,(")*% 1$*?*$% /(3% 7*06C% 6'% 1("R*0*/C"0(*70*$7*/% 060")*% 6C)*F*)/*$% "B% 0(1.% 1*0% F()% /(3*% 0(1% (% 1*$*/% )(F/F*$1*7*$2% T*7% FG/*70)(3*% (71/(30% B$"% )(F/F*$1*7"7")X/*$7*%*$.%(B^)3*%A,-#0V.%"0%F(%/6$0*$*$%63%/0$#50#$*$*$%F6$*/%(710$X52%T*0% *$% 1*0.% 1*$% 3^$% F(1*7% 0()% *$B"$(73*$% 63% (55*% R"$*% 0()% 1"0"% *))*$% (7B6$'"0(672% A0$#50#$*$(73*7%*$%#10$X5%B6$%R*/0*'0*%3$#71F()5D$.%/6'%F(%)*F*$%#71*$.%-*$#71*$%0(1.% $#'.%/6,(")*%$*)"0(67*$.%/"'0%1*%5675$*0*%R*-6F.%/6'%F6$*/%1*)0"3*)/*%(%63%-D710*$(73%"B% /C*,(B(55*% /(0#"0(67*$% 63% C$"5/(//*$% "BB^1*$2% A0$#50#$*$(73*7% -"$% B6$'% "B% *7% 5)"//(B(,*$(73%63%1*$'*1%B6$06)57(73%"B%R*3(F*7-*1*$%63%/(0#"0(67*$2%T*7%/6,(")*%F*$1*7% *$% /D)*1*/% *7% '*7(73//0$#50#$.% 63% 1*0% *$% 1(//*% '*7(73*$% 63% R*0X17(73*$.% /6'% 1*0% *$% (70*$*//"70%"0%/0#1*$*%LIR(18%N;BBM2 % I'*7/% A,-#0V% (70*$*//*$*$% /(3%BG76'*76)63(/5%63%B()6/6B(/5%B6$%-F6$1"7%'*77*/5*$% 6C)*F*$% 63% *$B"$*$% 0(1.% *$% +6#$1(*#%6C0"3*0%"B%"0%R*/5$(F*.%-F6$1"7%/6,(")*%63% /"'B#71/'G//(3*%/0$#50#$*$%F("%1*7%/6,(")*%C$"5/(/%3*7*$*$*$%'*77*/5*$/%6CB"00*)/*$% "B% F*$1*72% U6$% +6#$1(*#%/5"R*$%1*7%/6,(")*%C$"5/(/%'*77*/5*)(3%0(1% L(% '61/G07(73% 0()% 56/'6)63(/5% 63% 5$676)63(/5% 0(1M% L+6#$1(*#% 9:::8% 9:_M2% +6#$1(*#% '*7*$.% CD% )(7?*% '*1% A,-#0V.%"0%/0^$/0*1*)*7%"B%F6$*/%6$(*70*$(73%(%-F*$1"3*7%/5*$%CD%R"33$#71%"B%eC$"50(/5*% % >N%

14 6-$4&/%$) ) ;/-&,$%)SK)U$*+$,&8<)*()/'/%=,&8<)+/22$) C$G'(//*$e.% /6'% F(% 0"3*$% B6$% 3(F*02% +6#$1(*#% )G33*$% -*$% FG30% CD.%"0%1*$%*$%*7% /"'B#71/R*/0*'0%/X/0*'"0(5%(%C$G'(//*$7*.%(1*0%1*$%B(71*/%B6$/5*))(3*%/6,(")*%5)"//*$.% /6'% W5G'C*$W% 6'% $*00*7% 0()% "0% 5)"//(B(,*$*% (% 1*0% /6,(")*% $#'%L+6#$1(*#%9::;8%9>:BBM2% +6#$1(*#%-"$%/D)*1*/%B65#/%CD%1*%'"30/0$#50#$*$.%/6'%CDF($5*$%'*77*/5*$/%)(F/F()5D$% 63%6C)*F*)/*$.%63%R*FG3*$%/(3%1*$'*1%FG5%B$"%1*0%BG76'*76)63(/5*%#13"73/C#750%('61% (1*0%?*3% *$% (70*$*//*$*0% (% "0% B6$/0D% 1("R*0*/C"0(*70*$7*/% /#R?*50(F*% *$B"$(73*$% "B% 0(1% 63% "7*$5*71*)/*%(%1*$*/%-F*$1"3/)(F2%b*3%"7F*71*$%+6#$1(*#/%R*3$*R/"CC"$"0%0()%"0%R*)X/*% -F6$1"7% 6C)*F*)/*$7*% "B% 0(1% BX)1*$% (% C"0(*70*$7*/% )(F/F*$1*7*$.% 63% -F6$1"7% 1*% R)(F*$% B6$'*1*%"B%C"0(*70*$7*/%-F*$1"3/)(3*%C$"5/(/.%/6'%"B/C*?)*$%R*/0*'0*%'"30/0$#50#$*$%(% /"'B#71*02%A,-#0VW%0*6$(%6'%0*'C6$")(0*0%5"7%-*$%R(1$"3*%F*1%"0%(7/(/0*$*%CD%1"3)(31"3/.% (71(F(1#*))*.% 5$6C/)(3*% 63% BG76'*76)63(/5*% *$B"$(73*$.% /6'% (% -^?% 3$"1% /X7*/% "0% -"F*% R*0X17(73% B6$% (71(F(1*$/% 6C)*F*)/*$% "B% 0(1.% '*7% /6'% (55*% R*-"71)*/% (713D*71*% -6/% +6#$1(*# ; 2%% BLV!*a45!?9774;W!`!>74:J47345E4!E9G!E;:PJ;P:! +*3$*R*0%W"7*$5*71*)/*W%-"$%(71*7%B6$%1*%/*7*/0*%D$%B6$%")F6$%BD*0%B61BG/0*%(%1*7%7X*$*% /6,(")*% 63% C6)(0(/5*% B()6/6B(2% T*$% 0")*/% /D)*1*/% 6'% *7% W0*6$*0(/5%"7*$5*71*)/*/F*71(73W.% /6'%/5"R*$%B#71"'*70%B6$%*7%7X%/6,(6)63(/5% /"'B#71/0*6$(.% 1*$% *$% '*1% 0()% "0% B6$5)"$*% /"'B#71*0/% 567B)(50*$% 63% /"''*7-G73/5$"B0% Lk())(3% 9::H8% >:M2% J7*$5*71*)/*/F*71(73*7% 0"3*$% #13"73/C#750% (% *7% G)1$*% 1(/5#//(67.% /6'% R)*F% (70$61#,*$*0%"B%B()6/6BB*$7*%b6-"7%U(,-0*%63%k()-*)'%[*3*).%63%/6'%*$%R)*F*0%F(1*$*B^$0% 63%B()6/6B%JZ*)%[677*0-%(%/0"$0*7%"B%-")FB*'/*$7*%B$"%*0%C6)(0(/5%B()6/6B(/5%#13"73/C#750% /"00*% B65#/% CD% R*3$*R*0/% R*0X17(73% /6'% (1*")% 63% R*3$*R% (% B6$-6)1% 0()% 6BB*70)(3-*1% 63% C6)(0(5.%B(5%1(/5#//(67*7%7X%F(71%(%/*?)*7*2%% +*3$*R*0%"7*$5*71*)/*%R*7X00*/%(%B)*$*%/"''*7-G73*%/6'%*7%5675$*0%C$"5/(/.%1*$%/5")% BD%*0%*75*)0%(71(F(1%0()%"0%B^)*%/(3%FG$1/"0%63%1*$'*1%B$*''*%1*77*/%C$G/0"0(67/*F7*2% &5/*'C*)F(/% R*7X00*/% 1*77*% R*0X17(73% "B% R*3$*R*0% (71*7% B6$% '"7"3*'*70F*$1*7*7.% -F6$% B6$'D)*0% '*1% 1*77*% '(/B6$/0D*1*% B6$06)57(73% "B% R*3$*R*0% 163% (55*% *$% "0% 3(F*% C6/(0(F% "30*)/*% 0()% *7% *75*)0% C*$/67.% '*7% 1*$('61% "0% 75;'!$&' #$*&$#$)!$'.(<3":(2' &"3' +&' ()!$#:+*&$' *",'!$' =>#!"$#' 0,' )0#2$#8'!$#' &"33>,,$*'!$&' +)$#:$)!$3*$*=>#!",$' ")!"="!7' %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ;% +6#$1(*#% R*7X00*$% R*0*37*)/*7% e-"r(0#/e% 6'% 1*0% 5$6C/)(33?6$0*% B6$R(71*)/*/)*1% ('*))*'% *0% (71(F(1/% C6/(0(67% (% 1*0% /6,(")*% $#'% 63% (71(F(1*0/% C$"5/(/2% [*$#16F*$% BX)1*$% 5$6CC*7% 163% (55*% '*3*0% (% +6#$1(*#/% "$R*?1*2% A*%!6o,% b2t2% 9::\% B6$% X1*$)(3*$*% 5$(0(5%"B%+6#$1(*#/%'"73)*71*%B65#/%CD%5$6CC*72%% % >\%

15 6-$4&/%$) ) ;/-&,$%)SK)U$*+$,&8<)*()/'/%=,&8<)+/22$) Lb",6R/*7%63%k())(3%9::H8%>NM2%I%*7%/6,(")B()6/6B(/5%63%/6,(")CG1"363(/5%/"''*7-G73%*$% 1*0% 163% 3"7/5*%,*70$")0% "0% #71*$/0$*3*.% "0% 7+)$#:$)!$3*$' $#' 2$,$&' +)!$&8' 0,' 2$#$8' $)!' <30&' $&' *.?#,*2;3' 02' 0=$#53+!"*:' +&' />!#$8' /43!$' $33$#' :;#$7% L(R(12M.%'*7%/7"$*$*%*0% /C^$3/'D)% 6'% *7% /0$#50#$.% /6'% 6'3(F*$% (71(F(1*$% 63% 3$#CC*$.% 63% /6'% F($5*$% /6'% *7% /(5$*71*%6'/0G71(3-*1%('61%5$G75*)/*$%L[677*0-%63%J71*$/67%9::;8%>\\BM2%I%)X/*0%"B% 1*00*% *$% "7*$5*71*)/*.% (% *7% /6,(")B()6/6B(/5% 5670*5/0% 63% (% B6$-6)1% 0()% '(0% B*)0"$R*?1*/% /"''*7-G73.%)"730%'*$*%*71%*0%/C^$3/'D)%6'%*7%CG1"363(/5%C$"5/(/.%/6'%0()C"//*/%*7% *75*)0%C"0(*70/%5675$*0*%R*-6F.%'*7%/*)F*%1*7%/0$#50#$%/6'%6'3(F*$%C"0(*70*7/%'^1*% '*1%1*0%1"7/5*%/#71-*1/FG/*72% [677*0-/%6'1$*?7(73/C#750%*$%0*6$(*7%6'.%"0%R*0(73*)/*7%B6$%1*0%361*%)(F%*$%"B-G73(3%"B% 3*7/(1(3%"7*$5*71*)/*%(%C$(F"0)(F*0.%(%$*0//"'B#71*0%63%(%1*0%/6,(")*%)(F%(%R$*1%B6$/0"712% [677*0-/%,*70$")*%0*/*%*$.%"0%'61*$7*.%)(R*$")*%1*'65$"0(*$.%/6'%1*0%1"7/5*.%7*3)(3*$*$% R*-6F*0%B6$%*0%e/"'B#71/%"7*$5*71*)/*/'G//(3*%(7B$"/0$#50#$e.%/6'%/5")%/(5$*%R6$3*$7*% 1*7%B#71"'*70")*%/*)F0())(1.%/*)F"30*)/*%63%/*)FFG$1/G00*)/*.%/6'%*$%B6$#1/G07(73*$%B6$% /*)F$*")(/*$(73%63%*7%'*7(73/B#)1%0()FG$*)/*2%A"'B#71*0%'D.%(B^)3*%[677*0-.%0"3*%-*7/X7% 0()% R*-6F*0% B6$% "7*$5*71*)/*.% *))*$/% F()% 1*0% /C)(00*/%(%"06'*$.%-F6$% (71(F(1#")(0*0% 63% *36,*70$(/5*% /X7/C#750*$%F()%B6$-(71$*%6/%(%"0%(71$*00*%/"'B#71*0%1*'65$"0(/5.% '"73B6)1(30%63%/"''*7-G73*71*2%J7*$5*71*)/*%'D%/D)*1*/.%(B^)3*%[677*0-.%(55*%")*7*% B6$/0D/% /6'% C6/(0(F*% (70*$C*$/67*))*% $*)"0(67*$.% '*7% /5")% 1*$('61% B6$/0D/% /6'% *7% #71*$)G33*71*%/0$#50#$%(%/"'B#71*0.%1*$%/5")%/(5$*%R6$3*$7*%('61%5$G75*)/*$2%[677*0-% #11(BB*$*70(*$*$% 1*7% "7*$5*71*)/*/'G//(3*% (7B$"/0$#50#$% (% 0$*% /BG$*$8% T*7% ec$(f"0*e.% 1*7%e$*0/)(3*7%63%1*7' 7/6)(1"$(/5*e%/BG$*2%I71*7%B6$%-F*$%"B%1*%0$*%/BG$*$%#1F(5)*/%1*7% '*77*/5*)(3*%/*)F"7*$5*71*)/*%(%0$*%B6$'*$8%e/*)F0())(1e.%e/*)F"30*)/*eqe/*)F$*/C*50e%63% e/*)ffg$1/g00*)/*e% L[677*0-% 63% J71*$/67% 9::;8% >\\BBM2% J7*$5*71*)/*7% (% 6BB*70)(3*% (7/0(0#0(67*$%B(71*$%163%#1*)#55*71*%/0*1%(%06%/BG$*$.%1"%'"7%'D%"70"3*%"0%1*7%B^$/0*% /BG$*.% 1*7% C$(F"0*% /BG$*.% *$% #1*7% B6$% 1*0% 6BB*70)(3*/% $G55*F(11*.% 1"% 1*77*% /BG$*% *$% B6$R*-6)10% C$('G$$*)"0(67*$% /6'% B"'()(*E% /"'0%7G$*%5G$)(3-*1/B6$-6)1%63%(55*% 6'B"00*$%/"'B#71*0/%(7/0(0#0(67*$%L[677*0-%9::_8%>N:M2%T*00*%/C*,(")*/%C$6R)*'/0())(73% F*1$^$*$%1*$B6$%-6F*1/"3*)(30%1*7%$*0/)(3*%63%1*7%/6)(1"$(/5*%/BG$*2%% T*7%$*0/)(3*%/BG$*%*$%/BG$*7.%-F6$% /"'B#71*0% 1*B(7*$*$% #7(F*$/*))*q/"'B#71/'G//(3*% $*00(3-*1*$.%/6'%/(5$*$.%"0%"))*%'*1)*''*$%"B%/"'B#71*0%-"$%'#)(3-*1%B6$%"0%$*")(/*$*% 1*$*/%"#0676'(%(%C$"5/(/2%!6F'G//(3*%$*)"0(67*$%/(5$*$%/D)*1*/.%"0%"))*%'*77*/5*$%-"$% "13"73% 0()% F*)BG$1//0"0*7/% 361*$.% 63% "0% (71(F(1*$%/(5$*/%('61%0()BG)1(3*%6F*$3$*R%63% #$*0'G//(3% R*-"71)(732% gd$% *0% (71(F(1% 6C7D$% *7% B^)*)/*% "B% $*0//(55*$-*1.% 6C/0D$% 1*$.% (B^)3*%[677*0-.%5637(0(F*%RD71%('*))*'%/"'B#71*0%63%(71(F(1*0.%/6'%'*1B^$*$%B^)*)/*7% % >;%

16 6-$4&/%$) ) ;/-&,$%)SK)U$*+$,&8<)*()/'/%=,&8<)+/22$) "B% B$(-*1% 0()% "0% #1B^$*% B#)1'X71(3*% -"71)(73*$2% T*% 5637(0(F*% RD71.% (% 56'R(7"0(67% '*1% (71(F(1*0/%,(F()*% $*00(3-*1*$.% R*F($5*$.% "0% (71(F(1*$7*% 6CRX33*$% /*)F"30*)/*% (3*77*'% *F7*7%0()%"0%6CB"00*%/(3%/*)F%/6'%F*)B#73*$*71*%(71(F(1*$.%1*$%5"7%)*F*%6C%0()%/"'B#71*0/% 63%*37*%(70#(0(F*.%'6$")/5*%B6$C)(30*)/*$%63%$*00(3-*1*$%L[677*0-%9::_8%>_>BBM2%% V8$%"^+$8-$4,) 4/') A$) 8$$') /8),5$) /""$4,&>$%=) %/#$') 8$%"^4*'4$-,&*'),5/,) 1'#$+Y+&,$8) /) >&$Y)*")*'$8$%")/8),5$)%$(&,&2/,$)8*1+4$)*")+$/8*'8)"*+)/4,&'(V))LD*''$,)*()!'#$+8*') NQQ]K)S_NTB) T*7%/6)(1"$(/5*%/BG$*%6'-"71)*$%(71(F(1*0/%$*)"0(67*$%0()%BG))*//5"R*0%63%/"'B#71*0.%63% 1*0% *$% -*$.% "0% (71(F(1*0/% *F7*% 0()% "0% 1*)0"3*% (% '*))*''*77*/5*)(3*% (70*$"50(67*$% R)(F*$% "7*$5*7102% T*7% 0$*1?*% B6$'% B6$% /*)F"7*$5*71*)/*.% /*)FFG$1/G00*)/*7.% 6CRX33*/.% 7D$% (71(F(1*0/% *F7*% 0()% "0% R(1$"3*% C6/(0(F0% 0()% BG))*//5"R*0% F("% /C*,(*))*% 5F")(0*0*$% *))*$% *3*7/5"R*$% "30*/% 63% $*/C*50*$*/% "B% "71$*.% 63% (71(F(1*0% /D)*1*/% 6C7D$% /6,(")% FG$1/G00*)/*2% I% -F*$% /BG$*% 3^$% 1*0% /(3% 3G)1*71*.% "0% (71(F(1*0% 5"7% #1/G00*/% B6$% 5$G75*)/*$.% 1*$%/5"1*$%1*7%*75*)0*/%/*)F0())(1.%/*)F"30*)/*% 63%/*)FFG$1/G00*)/*2%I%1*7% $*0/)(3*% /BG$*% 5$G75*/% (71(F(1*0/% /*)F$*/C*50% F("% B$"FG$*0% "B% 3$#71)G33*71*% $*00(3-*1*$.%63%(%1*7%/6)(1"$(/5*%/BG$*%5"7%5$G75*)/*$7*%0"3*%B6$'%"B%B6$7G$'*)/*%63% 7*1FG$1(3*)/*%$*00*0%('61%(71(F(1*0/%/0"0#/.%G$*%63%FG$1(3-*1%L[677*0-%9::_8%>=HM2%% T("R*0*/C"0(*70*$7*%R)*F.%-F()5*0%?*3%F()%#11XR*%/*7*$*%(%/C*,(")*0.%#1/"0%B6$%5$G75*)/*$% (71*7B6$%1*7%$*0/)(3*%63%1*7%/6)(1"$(/5*%/BG$*.%-F()5*0%R(1$63%0()%1*$*/%6C)*F*)/*$%"B%"0% FG$*%-*)0%*))*$%1*)F(/0%/"0%#1*7%B6$%/"'B#71*02%aC)*F*)/*$7*%"B%(55*%"0%FG$*%F*)56'7*%63% "7*$5*710*%/6'%B#)13X)1(3*%/"'B#71/R6$3*$*.%R)*F%6B0*%5G1*0%/"''*7%'*1%6C)*F*)/*$% "B.%"0%*07(/5*%1"7/5*$*%63%1"7/5*%/"'B#71/(7/0(0#0(67*$%(55*%063%/(3%0(1%0()%1*'2%P(1%R)*F% /D)*1*/.%(%763*7%/"''*7-G73*.%)(3%'*1%"7*$5*71*)/*.%(1*0%1*0%"0%/0())*%/(3%0()%$D1(3-*1% B6$%*0%"71*0%'*77*/5*%5"7%/*/%/6'%*7%-*)0%B#71"'*70")%B6$'%B6$%"7*$5*71*)/*%"B%1*0% "71*0%'*77*/5*/%*5/(/0*7/2% % % >_%

17 6-$4&/%$) ) ;/-&,$%)NK)7',+*#1<,&*'),&%)"$%,$') T*00*%5"C(0*)%R*/5$(F*$%1*)/%1*7%B*)0.%/6'%?*3%-"$%"$R*?1*0%(.%63%1*)/%1*%'*061*$.%/6'%?*3% -"$%R*7X00*0%0()%"0%(71/"')*%1"0"2%]"C(0)*0%B")1*$%(%0$*%1*)*2%I%B^$/0*%1*)%3*77*'3D$%?*3%1*7% 5670*5/0.% /6'% *$% FG/*70)(3% B6$% "0% B6$/0D% '(7% B*)0% 63% '(7*% (7B6$'"70*$2% J71*7% 1*)% R*/5$(F*$% '(7% B*)0.% '*7/% 0$*1?*% 1*)% 6'-"71)*$% 1*% '*061*$.%?*3% 3?6$1*% R$#3% "B% #71*$% ]670*5/0*7% *$% *7%FG/*70)(3%1*)%"B%*0%-F*$0%"70$6C6)63(/5%/0#1(*.%(1*0%*7-F*$% B*)0% *))*$% /(0#"0(67% /5")% B6$/0D/% (% 0G0% /"''*7-G73% '*1% 1*7% 6'3(F*71*% 5670*5/02% b*3% $*1*3^$% (% 1*00*% "B/7(0% B6$% '(7% B*)0/% 5670*5/0% (% $*)"0(67% 0()% 1("R*0*/C"0(*70*$7*/% C6/(0(67% (% 1*7% 1"7/5*%F*)BG$1//0"0.%#)(3-*1%(%/#71-*1/B6$-6)1%(%T"7'"$5.%/"'0%(%$*)"0(67%0()%1("R*0*/% /6'% BX/(/5% /X316'2% T(//*% B6$-6)1%-"F1*% "))*% R*0X17(73%B6$%1("R*0*/C"0(*70*$7*/% T"7'"$5%*$%*0%#1%"B%R"$*%>9%)"71*%/6'.%(B^)3*%C6)(06)63%k")5*$%O6776$.%'*1%$*00*%5"7% R*/5$(F*/%/6'%*7%G30*%7"0(67")/0"02%[*$'*1%-*7F(/*$%O6776$%0()%1*0%B6$-6)1%"0%)"71*0/% 0*$$(06$(*))*% 3$G7/*$% *$% -*)0% *))*$% 7G/0*7% /"''*7B")1*71*% '*1% 1*7% 0*$$(06$(*))*% #1R$*1*)/*% "B% 1*7% 7"0(67")*% 3$#CC*% LO6776$% (% ]F"")*% 9::=8% >>NM2% T"7'"$5% *$% ")0/D% 5*71*0*37*0% F*1% *7%/G$)(3%-^?%3$"1% "B% W*07(/5% -6'63*7(0*0W.% 63% 1*0%-"$%R*0X17(73%B6$% 1"7/5*$7*/%/*)FB6$/0D*)/*.%/"'0%B6$%1*7%'D1*.%/6'%1"7/5*$*%'^1*$%R6$3*$*%'*1%"71*7% *07(/5%R"33$#71%CD2%% &717#%*0%/G$5*71*%B6$%T"7'"$5%*$.%"0%1*0%*$%*0%"B%1*%)"71*.%-F6$%R6$3*$7*%%R*0")*$%1*7% -^?*/0*%(7156'/0/5"02%A5"00*7%R*0X1*$%"0%/0"0*7%5"7%B(7"7/(*$*%WF*)BG$1//0"0*7W.%(%B6$'%"B% *7% /06$% 6BB*70)(3% /*506$2% T*7% 1"7/5*% F*)BG$1//0"0% RX33*$% CD% *0% #7(F*$/")(/0(/5% C$(7,(C.% -F6$% "))*% R6$3*$*% *70*7% BD$% *))*$% 5"7% BD% R*/0*'0*% F*)BG$1/X1*)/*$% Lbr-75*% 9::=8% \<M2% T*77*%'61*)%5$GF*$%163.%"0%*0%6F*$F*?*71*%B)*$0")%"B%1"7/5*$7*%"$R*?1*$%#1*%63%R*0")*$% '*$*% (% /5"0% *71% 1*% BD$% 0()R"3*% (% F*)BG$1/X1*)/*$% LIR(18% ;=M2% T*00*% (1*")(/*$*1*.% '*7% B6$C)(30*71*.%1"7/5*%/*)FR())*1*.%#10$X55*/%"B%^5676'%n^/0"%&/C(73EJ71*$/*7%/D)*1*/8%% A$,/%$+) $') 5$%) #$%) &) 8</,) L1#$') /,) 8'=#$) *() 21<<$) /%,) "*+) 2$($,T?) "*+) /,) "+$22$#$) 2$''$8<$+)</'),/($)8&()/")#$)"/,,&($?)(/2%$?)#$)8=($)*()#$)82I?)*()"*+)/,)#$)</')5*%#$) "$+&$)"$2^8$<8)1($+)*2)I+$,)*()"I)'=$)2EA%$+)$')(/'()&2$%%$2B)6I#/')5/+)#$)'1)"1'#$,) 1#)/")/,)#$)>&%)8,=+$),&'($'$V)L.8-&'(^!'#$+8$')&)Ja5'<$)NQQOK)]b"TB) % >=%

18 6-$4&/%$) ) ;/-&,$%)NK)7',+*#1<,&*'),&%)"$%,$') S*)BG$1//0"0*7%RX33*$.%(B^)3*%"70$6C6)63%A0*BB*7%br-75*.%CD%B6$*/0())(73*$%6'%)(3-*1%63% e*7/-*1e.%/"'0%cd%(1l*7%6'.%"0%1"7/5*$*%*$%*7%-6'63*7%3$#cc*.%63%1*7%-"$%/d)*1*/%*7% (70*3$*$*71*%*BB*50%CD%/"'B#71*02%A"'0(1(3%*$%F*)BG$1//0"0*7%(%1"3.%(B^)3*%br-75*.%R)*F*0% *7%3$#71)G33*71*%1*)%"B%1*0%1"7/5*%/*)FR())*1*%Lbr-75*%9::=8%N=M2% T"%R*/5GB0(3*)/*7%R)"710%(71F"71$*$*%*$%FG/*70)(30%)"F*$*%*71%R)"710%*07(/5*%1"7/5*$*.% #13^$%(71F"71$(73*7.%(B^)3*%br-75*.%*7%$**)%#1B6$1$(73%B6$%F*)BG$1//0"0*72%T*00*%B6$-6)1% -G73*$.% /5$(F*$% br-75*.%0g0%/"''*7%'*1%1"7/5*$*/%r*5x'$(73*$%6f*$%*07(/5*% '(76$(0*0*$/% (70*3$"0(67% 63% F*)BG$1//0"0*7/% B$*'0(12% br-75*% #71*$/0$*3*$% -*$.% "0% ^5676'(/5*%B6$/5*))*%")0(1%-"$%*5/(/0*$*0.%'*7%"0%1*%(%1"3%*$%R)*F*0%%0X1*)(3*$*.%B6$1(%1*% 57X00*$%/(3%0()%"))*$*1*%(0")*/"00*%5#)0#$*))*%63%*07(/5*%B6$/5*))*%LIR(18%N=B.%;=BM2%n#))*/0"1% /5$(F*$%(%1*77*%B6$R(71*)/*.%"0%/5())*)(7?*$7*%'*))*'%/6,(")*%5)"//*$%63%)"3%(%A5"71(7"F(*7% *$%R)*F*0%'(71$*%/X7)(3*.%'*7%"0%7*1067(73*7%"B%B6$/5*))*%(71*7%B6$%'"?6$(0*0/3$#CC*7% B^$*$%0()%*717#%/5"$C*$*%/5*)%('*))*'%'"?6$(0*0%63%'(76$(0*0*$2%I%-*7-6)1%0()%n#))*/0"1%*$% 1*0%/D)*1*/%5#7%'#)(30%"0%6C$*0-6)1*%(1l*7%6'%"0%1"7/5*$*%*$%l0%B6)5.%F*1%"0%/*%1*0%/6'% *7% '61/G07(73% 0()% "71$*% B6)5% *))*$% W#1*B$"56''*71*W% Ln#))*/0"1% 9::>8% NNM2% AD)*1*/% 6C$*0-6)1*/% *7% /5"$C% 1(5606'(% ('*))*'% *0% B6$*/0())*0% -6'63*70% W6/W% 63% W1*'W.% 63% W)(3-*1*7/%3$G7/*$W%0"3*$%B6$'2% U6$*/0())(73*$7*%6'%)(3-*1%6'-"71)*$%")0/D%5#7%1*7%3$#CC*%"B%R6$3*$*.%1*$%-"$%1"7/5*% /)G30/'G//(3*% $^11*$% B)*$*% 3*7*$"0(67*$% 0()R"3*.% 63% (55*% R6$3*$*% '*1% "71*7% *07(/5% R"33$#712% T*00*% B6$-6)1% "B/C*?)*$% /(3% 0()% *7% F(/% 3$"1% 63/D% (% F*)BG$1/X1*)/*$7*/% $G55*F(11*.% 63% 63/D% -*$% *$% 1*0%W1*%B$*''*1*W.%1*$%*$%#1*7B6$2% AD)*1*/% -"$% *07(/5*% 1"7/5*$*% #1*7% "$R*?1*% B6$% *5/*'C*)% '#)(3-*1%B6$%"0%'610"3*%5670"70-?G)C.%'*7/% (71F"71$*$*%B$"%"71$*%)"71*%*71%&K%63%g6$1*7.%1*$%-"$%FG$*0%(%T"7'"$5%(%'(71$*%*71% /XF% D$.% 5#7%-"$%$*0%0()%1*7%R*0X1*)(30%)"F*$*%/0"$0-?G)C.%*))*$%1*7%*717#%)"F*$*% (70$61#50(67/-?G)C2% A#71-*1/FG/7*0%#13^$%(%1"3%*7%FG/*70)(3%1*)%"B%F*)BG$1//0"0*7.%/6'%0()RX1*$%Y%7G/0*7% "))*%Y%X1*)/*$%#1*7%R*$*37(73%0()%B"/0R6*71*%C*$/67*$%'*1%6C-6)1/0())"1*)/*%(%T"7'"$52% T*$%*$%/D)*1*/%B6$'*)0%/*0%)(3*%"13"73%0()%/#71-*1/FG/7*0%B6$%"))*.%'*7%#71*$/^3*)/*$% F(/*$.%"0%R6$3*$*%'*1%"71*7%*07(/5%R"33$#71%6B0*%BD$%'(71$*%#1RX00*%"B%1*%B6$/5*))(3*% /#71-*1/0()R#1% *71% *07(/5*% 1"7/5*$*% LA#71-*1//0X$*)/*7% 9::H"8% NBBM2% A"'0(1(3% 5675)#1*$*$%*7%)"73%$G55*%$"CC6$0*$%6'%/#71-*1/0()/0"71*7%(%T"7'"$5.%"0%1*$%(%1"3%*$% /06$%#)(3-*1%(%/#71-*12%K)(3-*1*7%*$%/G$)(30%#10")0%(%B6$-6)1*0%'*))*'%*07(/5*%1"7/5*$*% 63%*07(/5*%'(76$(0*0*$.%(1*0%FG/*70)(30%B)*$*%*07(/5*%'(76$(0*0*$%)(1*$%"B%1D$)(30%-*)R$*1% *71%*07(/5*%1"7/5*$*2%J71*)*7%"B%R*B6)57(73*7%'*1%5$67(/5%/X316'%*$%(%1"3%567/0"70% % >H%

19 6-$4&/%$) ) ;/-&,$%)NK)7',+*#1<,&*'),&%)"$%,$') /0(3*71*% R)"710% "))*% *07(,(0*0*$% 63% /6,(")*% )"3.% '*7% 1*% 5$67(/5*% /X316''*% *$% 163% FG/*70)(30%'*$*%#1R$*10*%R)"710%R6$3*$*%'*1%"71*7%*07(/5%R"33$#71%LS(70-*$Eb*7/*7% 63% Q$('1"-)% 9:>:8% ;BBM _ 2% T*00*%B6$-6)1%"B/C*?)*$%/(3%0X1*)(30% (% B6$*56'/0*7% "B% 1("R*0*/2% AD)*1*/% R)*F% 1("R*0*/% (% 9::H% $"CC6$0*$*0% "B% >9E>=s% (71F"71$*$*% B$"% &ZE?#36/)"F(*7.%!(R"767.% Q")G/0(7".% PX$5(*0.% A6'")("% 63% Q"5(/0"7.% '*7/% 1*0% 5#7% F"$% 9s% *07(/5*% 1"7/5*$*.%1*$%$"CC6$0*$*1*.%"0%1*%-"F1*%1("R*0*/%LA(73-"''*$%9::H8%>:BBM2%% I% B6$R(71*)/*% '*1% /0(37(73*7% (% "70"))*0% "B% R6$3*$*% '*1% 5$67(/5*% /X316''*% -"$%1*7% 1"7/5*%$*3*$(73%-"B0%^3*0%B65#/%CD%B6$*RX33*)/*%63%R*-"71)(73%"B%/X316''*7*.%63%1*$% *$% (% B)*$*% 56''#7*$% R)*F*0%6C/0"$0*0%C"0(*70/56)*$%B6$%5$67(/5%/X3*%C"0(*70*$2% af*$6$17*0%*$%'d)*0%'*1%c"0(*70/56)*$7*%"0%/0x$5*%c"0(*70*$7*/%*3*7%$6))*%(%b6$-6)1%0()% -D710*$(73% 63% R*-"71)(73% "B% /X316''*72% T*0% *$% -*$% FG/*70)(30.% "0% C"0(*70*$7*% 6C7D$% /0^$/0% '#)(3% )(F/5F")(0*0% 63% BG$$*/0% 56'C)(5"0(67*$2% S*1% -D710*$(73*7% "B% 1*% B)*/0*% 5$67(/5*% /X316''*% *$% 1*0% 7^1F*71(30% "0% C"0(*70*$7*% (% -^?% 3$"1% 0"3*$% "7/F"$% B6$% R*-"71)(73*7.%)(3*/6'%1*0%6B0*%*$%7^1F*71(30%"0%1*%0$GBB*$%R*/)#07(73*$%6'%B6$*RX33*)/*% 63% $*)*F"70*% )(F//0()/G71$(73*$2% QD% C"0(*70/56)*$7*% 0()$*00*)G33*/% 1*$% /D)*1*/% #71*$F(/7(73/C$63$"''*$.%1*$%7*06C%B65#/*$*$%CD%W*3*76'/6$3W%Lk())"(73%*0%")2%9::;8% \BBM2% &3*76'/6$3% *$% *0% R$*10% R*3$*R% 1*$% R$#3*/% CD% B)*$*% B6$/5*))(3*% 'D1*$2% I% A#71-*1//0X$*)/*7/% B6$)^R/C$63$"'% B6$% 5$67(/5% /X316'% B6$'#)*$*/% *3*76'/6$3% /6'% B^)3*$8%% V.($'*28*+() $+) $,) 1#,+=<) "*+) &'#&>&#$,8) $>'$),&%) /,) 5I'#,$+$) 8=2-,*2$+?) A$5/'#%&'(?) "=8&8<$)*()-8=<*8*4&/%$)<*'8$<>$'8$+)8/2,)"*+/'#+&'($+)&)%$>$>&8)8*2)"E%($+)2$#)/,)%$>$) 2$#)$')<+*'&8<)8=(#*2B).($'*28*+()*2"/,,$+)*(8I)$>'$'),&%)/,)2*'&,*+$+$)8&'),&%8,/'#) *() $""$<,1$+$) <*('&,&>$?) /#"F+#82F88&($) *() $2*,&*'$%%$) +$/<,&*'$+?) 8*2) $+) 'E#>$'#&($)"*+)/,)*-+$,5*%#$)$'),&%"+$#88,&%%$'#$)%&>8<>/%&,$,B)H$+)$,/A%$+$8)5$+&($''$2) $')#='/2&8<)*()<*',&'1$+%&()8$>+$(1%$+&'(8-+*4$8V)L61'#5$#88,=+$%8$')NQQbAK)ONTB)) c"cc6$0*7%eq"0(*70#11"77*)/*%y%*7%'*1(,(7/5%0*576)63(f#$1*$(73e%c*3*$%cd.%"0%*07(/5*% '(76$(0*0*$%*$%#71*$$*C$G/*70*$*1*%CD%1*%C"0(*70/56)*$.%/6'%(%/0(3*71*%3$"1%6C$*00*/% 63% R*7X00*/% (% T"7'"$5.% /"'0% "0% 1*% 1*$% 0"3*$% ('61% 0()R#11*7*.% BD$% '*3*0% )(10% #1% "B% #71*$F(/7(73*7%LA#71-*1//0X$*)/*7%9::<8%H>BM2%% A#71-*1/,*70*$% S6))/'6/*% R)*F% 6C$*00*0% B6$% 7*06C% "0% ('^1*56''*% 1*% /G$)(3*% #1B6$1$(73*$.% /6'% *5/(/0*$*$% (% B6$R(71*)/*% '*1% "0% #71*$F(/*% 5$67(/5% /X3*% *07(/5*% '(76$(0*0*$%(%*3*76'/6$32%A#71-*1/,*70*$*0/%C"0(*70/56)*$%"1/5())*$%/(3%B$"%"71$*%F*1.% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 63% /0$*//% B6$R#71*0% '*1% '(3$"0(67/C$6,*//*7.% /6'% '#)(3*% D$/"3*$% 0()% #)(3-*1*7% (% /#71-*1% % ><%

20 6-$4&/%$) ) ;/-&,$%)NK)7',+*#1<,&*'),&%)"$%,$') "0% 1*% *$% 'D)$*00*1*%*07(/5*%'(76$(0*0*$%(%B6$-6)1%0()%/C$63.%F(1*7/7(F*"#%63%5#)0#$*)% R"33$#712%U6$'D)*0%'*1%1("R*0*//56)*7%*$.%"0%0XC*%9%1("R*0(5*$*%'*1%"$"R(/5.%0X$5(/5% *))*$% /6'")(/5% R"33$#71% /5")% -"F*% *0% #71*$F(/7(73/0()R#1.% /6'% (% (71-6)1% 63% 5F")(0*0% /F"$*$% 0()% 1*0% 0()R#1% 1*$% 3(F*/% CD% 1("R*0*//56)*7% F*1% a1*7/*% K7(F*$/(0*0/-6/C(0")2% ]675$*0% "1/5())*$% 1("R*0*//56)*7% /(3% B$"% "71$*% C"0(*70/56)*$% F*1% "0% 1*)0"3*$7*% R)(F*$% 1*)0%#1%CD%B6$/5*))(3*%-6)1%(%B6$-6)1%0()%5^7%63%/C$632%T*$#16F*$%B6$*3D$%#71*$F(/7(73*7% CD%1("R*0*/C"0(*70*$7*/%'61*$/'D)%63%1*7%/#71-*1/B$*''*71*%(71/"0/%R)(F*$%C$('G$0% B6$'(1)*0% "B% /#71-*1/B6$'(1)*$*% '*1% "71*7% *07(/5% R"33$#712% A#71-*1/B6$'(1)*$7*% B^)3*$% -6)1*0% 63% 06)5*$% #71*$F(/7(73*7% #71*$% -*)*% B6$)^R*02% &71*)(3% 0"3*$% #71*$F(/7(73*7%#13"73/C#750%(%1*)0"3*$7*/%F(1*7/7(F*"#.%63%B6$*3D$%/D)*1*/%0XC(/5%CD% *0% )"F*$*% 7(F*"#% *71% CD% "71$*% C"0(*70/56)*$.% 1"% '"73*% "B% C"0(*70*$7*% '"73)*$% R"/")% F(1*7%6'%5$6C.%/#71-*1%63% /X316'2%A#71-*1/,*70*$*0% -*7F*71*$% /(3% /C*,(B(50% 0()% 1*7% 3$#CC*% "B% *07(/5*% '(76$(0*0*$.% /6'% )G3*$7*% F#$1*$*$% (55*% 5"7% BD% 763*0% #1% "B% #71*$F(/7(73*7% CD% a1*7/*% K7(F*$/(0*0/-6/C(0")/% 1("R*0*//56)*% T*00*% /C*,(")*% 6'-"71)*$% 0XC*% 9% 1("R*0(5*$*.% -F6$B6$% *7% 56$0% (70$61#50(67% 0()% /X316''*7% *$% 7^1F*71(32% T("R*0*/% *))*$% W/#55*$/X3*W% *$% *7% 5$67(/5% /X316'.% -F6$% 5$6CC*7/%*F7*%0()%"0%6'/G00*%3)#56/*%*$%B6$$(73*02%[6/%0XC*%9%1("R*0(5*$*.%/5X)1*/%1*00*% "0% F($57(73*7% "B% (7/#)(7% (% 5$6CC*7% *$% 7*1/"02% AX'C06'*$7*% CD% 1("R*0*/% *$% 6B0*% 0^$/0.% 0$G0-*1% 63% ^3*0% F"71)"17(73.% 63% /X316''*7% 5"7% 1("376/0(,*$*/% F*1% -?G)C% "B% R)61/#55*$'D)(73*$2% T*% 6F*$F*?*71*% $(/(56B"506$*$% B6$% 1("R*0*/% 9% *$% B*1'*% 63% '"73)*71*% '60(67.% 63% /X316''*7% 5"7% /D)*1*/% R*0*37*/% /6'% *7% W)(F//0()//X316'W2% AX316''*7% 5"7% B6$D$/"3*% B6$"71$(73*$% (% 7*$F*$.% R(71*FGF% 63% 5"$/X/0*'.% -F()5*0% CD% )G73*$*% /(30% 5"7% B^$*% 0()% R)(71-*1.% -?*$0*5"$/X316''*.% 7X$*/F(30% 63% 7*$F*/X316''*2% T("R*0*/%5"7%(55*%5#$*$*/.%'*7%1*7%)(F/)"73*%R*-"71)(73%R*/0D$%"B%1(G0%63%'60(67.%/"'0% B6$%763)*/%F*156''*71*.%0"R)*0R*-"71)(73%63%(7/#)(7%LT("R*0*/B6$*7(73*7%9:>>M2%% I% 1*00*% "B/7(0% $*1*3^$%?*3% B6$% '(7% B*)0.% /"'0% B6$% 1("R*0*/C"0(*70*$7*/% C6/(0(67% /6'% #1/"00*% 63% /0(3'"0(/*$*1*% (%T"7'"$52%T*77*%C6/(0(67%BX)10*%'*3*0%(%C"0(*70*$7*/% B*)0% -"$% FG$*0% $*)"0(F0%"B3$G7/*0.%(1*0%?*3%B#)30*%06%1("R*0*/-6)1%'*1%$*)"0(F0%BD% 1*)0"3*$*2%T*$%F"$%6C$(71*)(30%0()'*)10%>_%C"0(*70*$%0()%1*%06%-6)1.%'*7%$**)0%56'%1*$%(% % 9:%

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

!  # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Revideret september 2007 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Toftegårdsparken. 2 Foreningens hjemsted er Køge kommune

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

Utsalgspriser lagerførte fenderlister Frakt innenfor Norges grenser er inkludert. Prisene er regnet eks. mva. Oppdatert 8.

Utsalgspriser lagerførte fenderlister Frakt innenfor Norges grenser er inkludert. Prisene er regnet eks. mva. Oppdatert 8. T2016A C2002C T2016AVF002F M0010 Topplist T2016A Sort 10,0m 1 146,00 C2002CVF002F M0015 C2002CVF007A M0015 Kantlist C2002C Sort 15,0m Kantlist C2002C Hvit 15,0m 886,00 kr/stk 1 968,00 kr/stk C2002D C1548D

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++)

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++) !! #$%&'( )*++,- /!0/!2!3)4*)56*78 9999 999!-!2 $(+3++ 08 :;64)

Læs mere

Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Kim Rindel, 83 a. 83 er modstander

Læs mere

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 18.09.08 Side 1

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 18.09.08 Side 1 Røde Vejrmølleparken Luftfoto Side 1 Røde Vejrmølleparken, 291 rækkehuse i Albertslund: Renovering af betonelementhuse fra 1967 til et rent CO2 neutralt byggeri. Renoveringen består i påmontering af nye

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>!

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>! " #$%&'()*+*,)+-&.)%$&.-).+*/%0$1)+%*'$1).0+1-./0121*31045""67108+*3/9.)/0+:;A "#$%&'()&$*)%($+,-).%)+*./0/*)1)+,-).%)#(/2"0&3++')

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

!"#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-'

!#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-' !"#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-' Niels Halberg, ICROFS Økologikongres, 27. november 2013 Niels Halberg, ICROFS Bæredygtigt landbrug Energi-effektivitet i økologisk vs. konventionel æbleproduktion!! 1""*'#2*,,34"*5-*6'7"#$#%&4"'8'079*,*'

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen...

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen... Indholdsfortegnelse Samsø Kommune...1/61 Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61 forslag...2/61 Baggrund...3/61 Om lokalplanen...4/61 Lokalplanens formål...5/61 Eksisterende forhold...6/61 Lokalplanområdets

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

!"# $"!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74

!# $!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74 !" $"!% & (!" $"!%, -./( 0 10, 4 0 /5. 54 ( $6 7""" 888 // 9 9 :!!!;< (9:===>6!"!? 4!"$"!" /!>";7 =/$"!$ : A4B==!=%=$"C A4B==!=%=66C A4B==%7 $!!>C A4B==%7 7$

Læs mere

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& C&5/&+&"D'E9"$';&/+&"

-$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()'.4&5+%106&& C&5/&+&D'E9$';&/+& -$'.(,.$+/0$1')2'%*$+,&+'%)2'&3'.$/011&$+&'()"'."4&5+%106&"& 74&/)$&'891%3"*:'''7$$0&';.1&/'''8."%'8

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD Nye VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Oksevej Syd. 2 Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune. Hjørring retskreds er foreningens værneting. 3

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

! "$#&%'#&(*),+&-/.0#%'12),+&3'-546),478-9#:( ;;C1CFHGI-9),+J#K6#&-94;C1 5 RQ OTSUO P>PV PV W RX6Y6Y6Z QR A[ \] ]^ T6 _ a`c! bc \B d A[ efx6yhg6g6gay6yhgax

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse 1. Pumpelagets oprettelse!!!!!!! 1 2. Pumpelagets anlæg og ejendomme!!!!! 2 3. Pumpelagets formål og drift!!!!!! 7 4. Pumpelagets medlemmer og

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt ja nej 502 ØSTVENDSYSSEL BOLIGSELSKAB 9330 DRONNINGLUND VEDR. SOLPARKEN 15 SLOTSGADE

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere