Indholdsfortegnelse. Den nye tilsynsordning. Love og bekendtgørelser. Sådan vælges tilsyn på de frie grundskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Den nye tilsynsordning. Love og bekendtgørelser. Sådan vælges tilsyn på de frie grundskoler"

Transkript

1 Certificeringsudvalget Marts 2011

2 Indholdsfortegnelse Den nye tilsynsordning Love og bekendtgørelser Sådan vælges tilsyn på de frie grundskoler Sådan er processen for selvevaluering på de frie grundskoler Sådan bliver man indstillet til certificering som tilsynsførende Sådan er certificeringsprocessen for tilsynsførende Arbejdsdelingen mellem skoleforeninger, Certificeringsudvalget og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Hvad undervises der i på certificeringsuddannelsen Kursusplan Kursusundervisere Ansøgning om deltagelse i certificeringsuddannelse og/eller merit Godkendte selvevalueringsmodeller Kom i kontakt og få yderligere information Denne orientering om den nye tilsynsordning er udgivet af Certificeringsudvalget. Orienteringen vil løbende blive ajourført og vil også kunne findes på Fordelingssekretariatets hjemmeside. Har du forslag, ideer eller kommentarer, der kan gøre orienteringen bedre, hører vi gerne fra dig. Du kan kontakte Certificeringsudvalget på

3 Den nye tilsynsordning Med den nye tilsynsordning, der trådte ikraft den 1. august 2010, ændres det eksterne tilsyn med skolens undervisning, således at skolen fremover skal vælge mellem at bruge en certificeret tilsynsførende eller gennemføre en selvevaluering. Beslutningen om, hvorvidt skolen skal gennemføre selvevaluering eller om forældrekredsen skal vælge en eller flere eksterne, certificerede tilsynsførende træffes i fællesskab af bestyrelsen og forældrekredsen. Bestemmelsen om, at den valgte tilsynsførende skal være certificeret gælder for tilsynsførende,der vælges efter den 1. august 2012 eller senere. Tilsynførende, der er valgt inden 1. august 2012, kan fortsætte som tilsynsførende til udløbet af sin valgperiode. Valgperioden kan maksimalt være 4 år. Efter den gamle ordning kunne skolens forældrekreds beslutte at anmode kommunen om at føre tilsynet. Denne mulighed bortfaldt pr. 1. august Det er dog fortsat muligt, at anmode kommunen om at udpege en tilsynsførende. Denne nyordning betyder altså, at forældrekredsen overlader det til kommunen at udpege, hvem der skal være tilsynsførende. Pågældende skal være certificeret i henholdt til Certificeringsbekendtgørelsen. Certificering For at blive certificeret som tilsynsførende skal man opfylde nogle grundlæggende krav: 1) ansøgeren har en uddannelse, der kvalificerer til at undervise i grundskolen, eller 2) ansøgeren har anden tilsvarende uddannelse, hvor ansøgeren har opnået kendskab til hvilke krav, der stilles til undervisningen i grundskolen, eller 3) ansøgeren på anden måde kan dokumentere at have kendskab til hvilke krav, der stilles til undervisningen i grundskolen. 4) Ansøgeren skal beherske dansk i skrift og tale, hvis certificering skal gælde tilsyn med skoler med dansk som undervisningssprog 5) Ansøgeren skal dokumentere at være i besiddelse af de nødvendige, relevante sproglige forudsætninger, hvis certificeringen skal gælde tilsyn med skoler med et andet undervisningssprog end dansk For at blive indstillet til certificering skal den tilsynsførende tillige gennemføre en uddannelse, der omfatter 3 moduler á ca timer. Uddannelsen udbydes af skoleforeningerne fra august 2011 og frem. Der vil blive mulighed for at tage uddannelsen flere steder i landet. Tid og sted for modulerne bliver formidlet via skoleforeningerne og på Fordelingssekretariatets hjemmeside. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsteder certificeringen, mens det er Certificeringsudvalget, som er et udvalg nedsat i Fordelingssekretariatets regi, der på baggrund af begrundede forslag fra skoleforeningerne indtiller kandidaterne til certificering, når de har gennemført uddannelsen, eller hvis de vurderes at kunne tildeles merit for et eller flere af de tre moduler. Der bliver mulighed for at søge merit for et eller flere af modulerne, hvis man som tilsynsførende - eller kandidat til at blive tilsynsførende kan dokumentere at være i besiddelse af det kendskab og den forståelse for tilsynsopgavens vareatgelse, der opnås gennem deltagelse i et eller flere moduler. Når en tilsynsførende er certificeret, vil vedkommende blive optaget på en liste, der offentliggøres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen således at andre skoler kan kontakte vedkommende, hvis de ønsker at vælge en tilsynsførende, der allerede er certificeret. Certificeringen gælder i 5 år, hvorefter den tilsynsførende skal gennemgå et kortere kursus for at få fornyet certificeringen. Fornyelsen gælder også for 5 år.

4 Selvevaluering En skole kan træffe beslutning om, at tilsynet med undervisningen m.v. føres af skolen ved selvevaluering. Skolen skal på sin hjemmeside på internettet løbende offentliggøre resultatet af selvevalueringerne og skolens plan for, hvordan der vil blive fulgt op herpå. Selvevalueringen løber over en 3-årig periode, og skolen skal i denne periode arbejde med alle emner i selvevalueringen. Modeller for selvevaluering godkendes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen efter indstilling fra skoleforeningerne. Selvevalueringen kan gennemføres i faser. Faserne tilrettelægges på en sådan måde, at skolens selvevaluering i løbet af en treårsperiode omfatter alle de elementer, der indgår i den godkendte model, skolen har valgt at anvende Følgende emner indgår i selvevalueringen: Skolens profil Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Elevernes alsidige personlige udvikling Frihed og folkestyre Tilbud om undervisning i 10. klasse Specialundervisning Dansk som andetsprog Elevernes videre forløb i uddannelsessystemet Skoleledelsens kvalitetssikring og udvikling af undervisningen Samlet vurdering og handlingsplan Skolen skal til enhver tid kunne godtgøre, at den inden for de seneste tre år har gennemført selvevaluering efter den godkendte model, skolen har valgt at anvende.

5 Love og bekendtgørelser Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

6 Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Valg af tilsynsmodel Valg af selvevaluering Modtage meddelelse om valg Modtage meddelelse om valg Offentliggøre liste over tilsynsførende eller Valg af én eller flere tilsynsførende Underrette tilsynsførende og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om valg Offentliggøre tilsynsførende på hjemmeside Modtage meddelelse om udpegning Valg af tilsyn eller Anmode kommune om at udpege tilsynsførende Kommune accepterer Kommune udpeger tilsynsførende Kommune orienterer skole og tilsynsførende om udpegning Modtage meddelelse om udpegning Kommune Den enkelte skole Tilsynsførende Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

7 Sådan er processen for selvevaluering på frie grundskoler Udarbejde og vurdere udkast til modeller for selvevaluering Godkende modeller for selvevaluering Offentliggøre godkendte modeller for selvevaluering Tage beslutning om, at anvende selvevaluering og vælge model Underrette Kvalitets- og tilsynsstyrelsen om valg af selvevaluering og model herfor Orientere på hjemmeside om valg af selvevaluering Gennemføre selvevaluering mindst hvert 3. år Offentliggøre resultat af selvevaluering på hjemmeside Offentliggøre plan for opfølgning af selvevaluering på hjemmeside Fjerne gammel tilsynserklæring fra hjemmeside Beholde tilsynserklæring på hjemmeside indtil første selvevaluering er gennemført og offentliggjort Den enkelte skole Skoleforeningerne Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

8 Sådan bliver man indstillet til certificering Sprogkrav Uddannelses- og/eller meritkrav Samlet vurdering Ansøgeren opfylder ud fra en samlet, begrundet vurdering fra en skoleforening kravene til at blive indstillet til certificering Ansøgeren, som i forvejen er certificeret, ønsker certificeringen fornyet, har gennemført certificeringsuddannelsens efteruddannelsesmodul Ansøgeren har gennemført certificeringsuddannelsens modul 3 Ansøgeren har gennemført certificeringsuddannelsens modul 2 Ansøgeren har gennemført certificeringsuddannelsens modul 1 Ansøgeren behersker dansk i skrift og tale, hvis certificering skal gælde skoler med dansk som undervisningssprog Ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af de nødvendige, relevante sproglige forudsætninger, hvis certificeringen skal gælde skoler med et andet undervisningssprog end dansk eller eller eller Skoleforeningen udarbejder indstilling af tilsynsførende til certificering og sender indstilling til Certificeringsudvalget Ansøgeren gennem en skoleforening har ansøgt og af Certificeringsudvalget fået godkendt merit for modul 3 Ansøgeren gennem en skoleforening har ansøgt og af Certificeringsudvalget fået godkendt merit for modul 2 Ansøgeren gennem en skoleforening har ansøgt og af Certificeringsudvalget fået godkendt merit for modul 1 Certificeringsudvalget modtager og behandler indstilling fra skoleforening og varetager den videre certificeringsproces i relation til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Grund krav Ansøgeren har en uddannelse, der kvalificerer til at undervise i grundskolen eller Ansøgeren har anden tilsvarende uddannelse, hvor ansøgeren har opnået kendskab til hvilke krav, der stilles til undervisningen i grundskolen eller Ansøgeren på anden måde kan dokumentere at have kendskab til hvilke krav, der stilles til undervisningen i grundskolen

9 Sådan er (i hovedtræk) certificeringsprocessen for tilsynsførende på frie grundskoler Indstilling af tilsynsførende til certificering eller fornyelse Stillingtagen til anmodning om certificering/ fornyelse Indstilling til KTS om certificering/ fornyelse Stillingtagen til indstilling om certificering/ fornyelse Udstedelse af certifikat og fremsendelse heraf til CU Registrering og brev om certificering/fornyelse til SF og ansøger Modtagelse af certifikat/fornyelse Meddelelse af afvisning Afvisning af indstilling Offentliggørelse af certificerede tilsynsførende på KTS hjemmeside Registrering af certificering/ fornyelse Modtage afvisning og eventuel klage herover Klagesagsbehandling og endelig afgørelse Klager får medhold Klager får ikke medhold Afvisning af indstilling Meddelelse af afvisning Modtage afvisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (KTS) Certifikatansøger Certificeringsudvalg (CU) Skoleforening (SF) Fordelingssekretariatets bestyrelse

10 Arbejdsdelingen mellem skoleforeningerne, Certificeringsudvalget og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Skoleforeningerne løser følgende opgaver: Modtagelse og behandling af ansøgninger om merit og optagelse på modul 1-3 kurser samt efteruddannelseskurser. Vurdering og stillingtagen til ansøgeres forudsætninger, kvalifikationer m.v. i.h.t. certificerings-bekendtgørelsens 6-8 incl. Sagsbehandling, journalisering, arkivering m.v. af ansøger-, merit- og kursussager frem til fremsendelse af certificeringsanmodning til Certificeringsudvalget. Forelæggelse for Certificeringsudvalget af særlige ansøgnings-, kursus-, merit- og certificeringssager. Forelæggelse for Certificeringsudvalget af meritvurderingssager. Kursusplanlægning og administration. Afholdelse af modul 1-3 kurser samt efteruddannelseskurser i.h.t. bekendtgørelsen Samarbejdere og koordination med eksterne kursuspartnere og steder. Informationsvirksomhed om og markedsføring af kurser. Rådgivning og bistand om certificering og certificeringskurser. Udarbejdelse af kursusmaterialer. Andre opgaver med relation til den praktiske kursusafholdelse. Udarbejdelse af certificeringsanmodninger i.h.t. bekendtgørelsen 9 til Certificeringsudvalget. Skoleforeningernes deltagelse i den årlige evaluering Certificeringsudvalget har følgende opgaver: Tilrettelæggelse og udvikling af certificeringskurser. Etablering af et fælles korps af kvalificerede undervisere samt disses forberedelse til varetagelse af undervisningsopgaven. Samarbejde/koordination med skoleforeninger og Fordelingssekretariatet vedr. certificering og certificeringskurser. Koordinering af samlet uddannelsesplan for modul 1-3 kurser samt efteruddannelseskurser. Sagsbehandling og endelig indstilling til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen via udvalgssekretariatet vedr. certificering og fornyelse heraf. Behandling af særlige ansøgnings-, kursus- og meritvurderingssager. Behandling af meritvurderingssager efter indstilling fra skoleforeningerne. Deltagelse i årlig evaluering af certificeringskurser m.v. sammen med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og skoleforeningerne. Informationsvirksomhed om certificering og certificeringskurser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen løser følgende opgaver: Certificerer tilsynsførende efter indstilling fra Certificeringsudvalget Fornyer certificeringer efter indstilling fra Certificeringsudvalget Foretager i samarbejde med skoleforeningerne en årlig evaluering af certificeringsuddannelserne Offentliggør på sin hjemmeside en liste over certificerede tilsynsførende Fastsætter krav til selvevalueringsmodeller Godkender efter indstilling fra skoleforeningerne modeller for selvevaluering Offentliggør på sin hjemmeside en liste over godkendte evalueringsmodeller Registrerer hvilke skoler, der anvender certificerede tilsynsførende, og hvilke, der anvender selvevaluering Deltager som undervisere på certificeringsuddannelserne

11 Undervisningsplan for uddannelsesforløb i henhold til Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. Formål med uddannelsen er at sikre, at de tilsynsførende får indsigt i og forståelse for tilsynsopgaven, udførelse af tilsynet og dets afrapportering. Omfang af den samlede uddannelse udgøres af et grundmodul, et fagligt og pædagogisk modul og et modul om metoder og proces. Hvert modul har en varighed på 7 10 timer. Der kan søges om merit for et eller flere moduler ved ansøgning om optagelse på uddannelsen. Der skal tillige udbydes et efteruddannelsesmodul, som certificerede tilsynsførende efter 5 år skal gennemføre for at få certificeringen fornyet. A. Indholdet i uddannelsen Modul 1 (Grundmodul) Det skal sikres, at den tilsynsførende får kendskab til og forståelse for: a. Hvad er en fri grundskole - historisk og lovgivningsmæssig? I tilknytning hertil gives baggrundsforståelse for diversiteten i syn på frie skolers opgaver, pædagogik og undervisning. b. De forskellige skoleretninger, og hvordan disse til en vis grad afspejler sig i skoleforeninger. c. De krav til undervisningen, som en fri grundskole efter lovgivningen skal leve op til. (Friskolelovens kapitel 1 og 8 a.) d. Den opgave, det er at føre tilsyn med en fri grundskole, herunder formålet med tilsynet og sammenhængen med forældrekredsens tilsyn og det statslige tilsyn. (Friskolelovens 9 og 9 a) e. Om valg og certificering af tilsynsførende (Friskolelovens 9 b. og 9 c.) f. Friskolelovgivningens krav til, hvordan tilsynet skal gennemføres. (Friskolelovens 9 d. stk. 1-3) g. Hvordan tilsynet skal afrapporteres til forældrekredsen og skolens bestyrelse samt offentliggøres. (Friskolelovens 9 d. stk. 4-5) h. De beføjelser og forpligtelser en tilsynsførende har efter friskolelovgivningen. (Friskolelovens 9 d. stk. 6 og certificeringsbekendtgørelsens 21). i. Tavshedspligt. De tilsynsførende bør gøres bekendt med den lovpligtige tavshedspligt efter friskolelovens 5 stk. 8. Bestemmelser for tavshedspligt forudsættes gennemgået, så de tilsynsførende besidder mere end overfladisk kendskab hertil. Uddannelsen skal organiseres og tilrettelægges, så der veksles mellem en reflekterende gennemgang af de foreliggende lovkrav og aktiv inddragelse af kursisterne gennem opgave- og problemorienterede øvelser. 1

12 Modul 2 (Det faglige og pædagogiske modul) Det skal sikres, at den tilsynsførende får kendskab til og forståelse for kravene til, hvordan der føres tilsyn med: a. Om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med hvad, der almindeligvis kræves i folkeskolen. Med udgangspunkt i kravene efter folkeskoleloven peges på relevante punkter, der kan anvendes i vurderingsprocessen. Der gives eksempler på, hvordan helhedsvurderingen kan foretages på skoler med et undervisningsforløb, der er organiseret markant afvigende fra folkeskolens. b. Elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Der skal anvises redskaber til en vurdering af elevstandpunkt, som ikke involverer anvendelse af test under udførelse af tilsyn. Undervisningen skal endvidere indeholde en indføring i de almindelige testmetoder, som skolerne selv kan have valgt at benytte, og som tilsynsførende kan forlange at få indsigt i. c. Om undervisningssproget er dansk, herunder hvilke kompetencer i dansk den enkelte lærer skal besidde for at kunne anses for at leve op til kravet. De tilsynsførende indføres i de sproglige overvejelser, som de må forventes at foretage, når de skal udtale sig om lovkravet, herunder indføring i de særlige sprogkrav på tyske mindretalsskoler og skoler med godkendt international afdeling. d. Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Der skal gives en række eksempler på, hvordan dette lovkrav (friskolelovens 1 stk. 2, 4. pkt.) kan søges belyst i tilsynsmæssig henseende. e. Skolens mål set i forhold til kravene herfor i folkeskolen samt sammenhængen mellem skolens eventuelle årsplaner, mål, del- og slutmål og skolens planer for undervisningen. I denne forbindelse gøres friskolelovens 1 a. og 1 b. til genstand for en grundig gennemgang. f. Organiseringen af undervisningen, rammerne herfor samt arbejdsformerne. Det skal gøres klart, at dette punkt i særlig grad berører skolernes undervisningsfrihed, men det skal alligevel problematiseres, at stor ensidighed i organiseringen af undervisningen og uhensigtsmæssigt valg af metoder samt arbejdsformer kan rejse en berettiget tvivl om, hvorvidt undervisningen står mål med folkeskolens. Det skal også ved eksempler gøres tydeligt, hvordan lokaleindretning m.v. konkret kan forhindre den krævede målopfyldelse. g. Inddragelse af relevante elementer for fagene i undervisningen. Den tilsynsførende skal gøres bevidst om, at de relevante elementer i fagene bør synliggøres dels under observation af undervisning og dels i skolens undervisningsplaner og målformulering. h. Differentiering af undervisningen i forhold til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Dette delemne skal behandles, så de tilsynsførende bliver bevidste om, at en undervisning, der står mål med folkeskolens, skal indeholde faglige udfordringer for såvel fagligt svage elever som de fagligt dygtige. Den tilsynsførende skal også gøres bevidst om, at skolen har frihed til at vælge differentieringsform. i. Skolens sikring af elevernes mulighed for alsidig personlig udvikling. Der skal gives en række eksempler på, hvordan tilsynsførende kan vurdere vilkår for alsidig personlig udvikling på skolerne. 2

13 Uddannelsen skal organiseres og tilrettelægges, så der veksles mellem en reflekterende gennemgang af de foreliggende emner og aktiv inddragelse af kursisterne gennem opgave- og problemorienterede øvelser. Modul 3 (metoder og proces) Der undervises, så det sikres, at tilsynsførende får kendskab til og forståelse for: a. Krav til tilsynets udførelse og muligheden for valg af egne metoder. Friskolelovens 9 d. uddybes og sættes ind i en metodisk og didaktisk forståelsesramme med særligt fokus på mulige valg af evalueringsmetoder. b. Anvendelse af forskellige tilsynsmetoder. Undervisningen skal sikre, at de tilsynsførende får forståelse for, hvordan valget af tilsynsmetoden bør afstemmes efter forholdene på skolen og behovet for en eventuelt særlig grundighed i vurderingen. c. Den praktiske planlægning og gennemførelse af et tilsyn. Den tilsynsførende skal bibringes forståelse for værdien af en tilsynsplan og den nødvendige forhåndsdrøftelse med skolen herom. Tilsyn kan varsles eller forekomme uvarslet. Fordele og ulemper ved varslet og uvarslet tilsyn skal drøftes med særligt henblik på reaktioner fra skolens side. De psykologiske elementer ved tilsynet indgår i denne sammenhæng. d. Formidling af indholdet af tilsynserklæringen. Med udgangspunkt i friskolelovens 9 d. stk. 4. uddybes den lovpligtige formidling, men de tilsynsførende skal også indføres i god lokal praksis, som den vil forekomme på en række skoler. Her tænkes bl.a. på den eller de tilsynsførendes deltagelse i forældremøder og generalforsamlinger. e. Inddragelse af dokumentation i tilsynet. Med udgangspunkt i friskolelovens 9 d. stk. 3. skal de tilsynsførende gøres bekendt med, hvilken dokumentation den tilsynsførende med fordel kan inddrage i tilsynet, hvilken dokumentation der kan afkræves i særlige situationer, og andre former for dokumentation som skolen kan nægte at udlevere. Den tilsynsførendes anvendelse af dokumentationsmateriale skal belyses ved praktiske eksempler. f. Inddragelse af andre oplysninger i tilsynet, herunder skolens evaluering efter friskolelovens 1 b, stk. 3. Skolens regelmæssige evaluering af skolens samlede undervisning med opfølgningsplan er et nyttigt værktøj, som den tilsynsførende forventes at benytte og forstå. De tilsynsførende skal indføres i den nødvendige perspektivering af denne evaluering og forstå betydningen af, at den tilsynsførende indleder dialog med skolen herom. Der skal gives eksempler på andre oplysninger, som i givne situationer kan inddrages med fordel. g. Samarbejde med skolens aktører. Friskolelovens 9 d. stk. 1 pkt. 4 og 5 forudsætter et formelt samarbejde med skolens leder og lærere. Værdien af dette samarbejde skal synliggøres, og de tilsynsførende bør også erkende, at man på mange skoler forstærker dialogen, såfremt kontakten til skolens bestyrelse ikke indsnævres til formidling af tilsynserklæringen. De tilsynsførende bør også bibringes en forståelse for, at netop inddragelse af bestyrelsen i høj grad afhænger af kulturen på den enkelte skole. Tilsvarende vil skolekulturen på en række skoler medføre, at tilsynsførende bliver kontaktet af forældre, og tilsynsførende bør i den anledning tilskyndes til etiske overvejelser. Dette gælder også kontakt til Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning. 3

14 Modul 3 indeholder en række elementer, der også er behandlet i de to forudgående moduler. Ved organisering og tilrettelæggelse af undervisningen kan der således lægges mindre vægt på en reflekterende gennemgang af de foreliggende emner til fordel for en aktiv inddragelse af opgaveog problemorienterede øvelser. Modul 4 (Fornyelse af certificering) Den tilsynsførende, som ønsker sin certificering fornyet, skal sikres kendskab til ændringer i friskole- og folkeskolelovgivningen, der er af betydning for tilsynets udførelse og afrapportering. Der forudsættes kursusdeltagelse i et omfang af 3 5 timer. B. Organisering af uddannelsen I Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. fastlægges i 11, at skoleforeningerne i fællesskab tilrettelægger uddannelsesforløb, og i 17 bestemmes, at skoleforeningerne skal indgå i samarbejde med Fordelingssekretariatet om varetagelse af de administrative og praktiske opgaver i forbindelse med uddannelsesforløbene, indstilling til certificering og fornyelse heraf. I praksis er det aftalt, at der i Fordelingssekretariatets regi nedsættes et Certificeringsudvalg bestående af personer indstillet af skoleforeningerne. Dette udvalg har ansvaret for koordinering af planlægning, gennemførelse og evaluering af uddannelsen, der skal foretages i samarbejde med skoleforeninger og Skolestyrelsen. Fordelingssekretariatet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Certificeringsudvalget. Certificeringsudvalget træffer i øvrigt afgørelse i sager, der løbende skal afklares, herunder principper for meritvurdering ved optagelse på uddannelsen samt indstilling til certificering i Skolestyrelsen. Fordelingssekretariatet sørger for oversendelse af dokumenteret indstilling til Skolestyrelsen og indhenter eventuelle supplerende oplysninger. Skoleforeningerne kan alene eller i samarbejde udbyde uddannelsesforløb, som kan søges af alle, der opfylder lovens krav for at opnå certificering. Den praktiske kursusadministration overdrages af Certificeringsudvalget til en skoleforening, der vil være ansvarlig for det pågældende undervisningsforløb. Certificeringsudvalget udpeger kvalificerede undervisere, og sikrer at disse fagligt introduceres til opgaven. Det tilstræbes, at uddannelsesforløb placeres med en passende geografisk spredning. Udgifter vedr. Certificeringsudvalget og gennemførelsen af uddannelserne afholdes af Fordelingssekretariatet via en finanslovsbevilling. Deltagelse i certificeringsuddannelsen er således gratis for deltagere, der opfylder forudsætningerne for certificering. 4

15 Kursusplan Der sigtes mod at afholde 4 kurser i skoleåret 2011/12. Kurserne vil blive tidsmæssigt og geografisk spredt. Når en endelig kursusplan foreligger, vil den blive offentliggjort på Fordelingssekretariatets hjemmeside:

16 Kursusundervisere Undervisningen på kurserne vil blive varetaget af undervisere fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, skoleforeningerne og eksterne samarbejdspartnere. Når underviserne er endeligt udpeget, vil deres navne og baggrund blive offentliggjort på Fordelingssekretariatets hjemmeside:

17 Ansøgning om optagelse på frie grundskolers certificeringsuddannelse På dette skema kan du søge om at blive optaget på den fornødne uddannelse for at blive indstillet til certificering som tilsynsførende ved frie grundskoler. Ansøgningen indsender du til en af de nedenstående skoleforeninger For at blive optaget og indstillet til certificering skal du opfylde kravene i Friskoleloven og i Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler mv. af 9. juni Som ansøger til certificering skal du have de nødvendige faglige og pædagogiske forudsætninger og du skal have gennemgået et uddannelsesforløb, som indeholder 3 moduler eller have opnået merit. Ansøgning om at blive optaget og certificeret indgives til en af skoleforeningerne indenfor de frie grundskoler. Certificeringen udstedes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen efter indstilling fra Certificeringsudvalget, mens indstilling til Certificeringsudvalget varetages af skoleforeningerne, som også har ansvaret for at udbyde uddannelsesforløbet. Certificeringsuddannelsen består af 3 moduler. Skoleforeningerne udbyder løbende de 3 moduler forskellige steder i landet. Tilmelding til modulerne sker på en særlig blanket. Tilmeldingen indsender du til en af de nedenstående skoleforeninger.

18 Ansøger Navn: Adresse: Telefon: Fødselsdag- og år: Sprog Jeg opfylder friskolelovens krav om at beherske dansk i skrift og tale Jeg opfylder kravene til at føre tilsyn med skoler med andet undervisningssprog end dansk Beskriv her, hvilke sproglige forudsætninger du har for at føre tilsyn med skoler med andet undervisningssprog end dansk: Dokumentation vedlægges

19 Uddannelsesmæssig baggrund Pædagogisk uddannelse (lærer, pædagog, pædagogikum m.fl.). Hvilken: Anden mellemlang eller videregående uddannelse. Hvilken: Anden relevant uddannelse - herunder efter- og videreudannelse. Hvilken: Dokumentation vedlægges Undervisningserfaring Jeg har undervisningserfaring fra grundskolen ( klasse herundernefterskoler/ungdomsskoler) Hvilken skoleform: Hvilke klassetrin: Hvilket omfang - antal år: Fuld tid/deltid: Hvornår:

20 Jeg har anden erfaring med undervisning af børn og unge. Hvilken: Hvilken: Anden undervisningserfaring. Dokumentation vedlægges Erfaring med og kendskab til evaluering og tilsyn indenfor skole- og uddannelsesvirksomhed Jeg har fungeret som valgt tilsynsførende ved en fri grundskole. Hvilke perioder og hvor mange år ialt: Hvilken: Jeg har en formel uddannelse med et væsentligt indhold om evaluering Hvilken: Jeg har praktisk erfaring med tilsynsvirksomhed og evaluering Jeg har på anden måde erhvervet kendskab til tilsyn og evaluering indenfor skole- og uddannelsesvirksomhed Hvordan:

21 Merit Indstilling til certificering kræver normalt at hele certificeringsuddannelsen gennemføres. Men der er mulighed for at søge om, at uddannelsen afkortes med 1 eller flere moduler, såfremt ansøgeren kan dokumentere at have erhvervet viden og kompetencer, der svarer til det pågældende modul, jf i bekendtgørelsen 619 om valg og certificering af tilsynsførende. Du kan med andre ord søge om at få tilskrevet merit for den erfaring og viden, som du i forvejen har med tilsynsopgaven. Jeg søger om merit for modul 1: Angiv hvordan har du erhvervet viden og kompetencer svarende til modul 1. Dokumentation vedlægges Jeg søger om merit for modul 2: Angiv hvordan har du erhvervet viden og kompetencer svarende til modul 2. Dokumentation vedlægges Jeg søger om merit for modul 3: Angiv hvordan har du erhvervet viden og kompetencer svarende til modul 3. Dokumentation vedlægges

22 Dokumentation Det kan blive aktuelt for os, at bede om yderligere dokumentation - navnlig med henblik på at vurdere muligheden for at give merit, som kan afløse et eller flere moduler. Kommunikation - optagelse - indstilling m.v. Ansøgningen om optagelse og tilmelding til de ønskede kursusforløb sendes til en af skoleforeningerne. Den skoleforening, som du har indsendt ansøgningen om optagelse til, vil hele forløbet igennem være din kontakt til uddannelsen og certificeringen. Beslutningen om optagelse på uddannelse træffes af skoleforeningerne. Certificeringsudvalget sender på baggrund af input fra skoleforeningerne indstilling til certificering til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Det er en forudsætning for at blive indstillet, at ansøgeren kan optages på uddannelsen og har gennemført samtlige moduler, med mindre der er givet merit. Meddelelse om certificering fremsendes af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen eller Certificeringsudvalget Dato og underskrift

23 Godkendte selvevalueringsmodeller Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen offentliggør på deres hjemmesiden en oversigt over de godkendte selvevalueringsmodeller. Hjemmesiden finder du her:

24 Kom i kontakt...og få yderligere information Danmarks Privatskoleforening Ny Kongensgade 10, København K Telefon Dansk Friskoleforening Prices Havevej Fåborg Telefon Lilleskolerne Ny Kongensgade 10, København K Telefon Foreningen af Kristne Friskoler Bytorvet 7, 1. th Hedensted Telefon Private Gymnasier og Studenterkurser Ny Kongensgade 10, København K Telefon Certificeringsudvalget C/o Fordelingssekretariatet Japanvej Slagelse Telefon: Fordelingssekretariatet Japanvej Slagelse Telefon: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Tlf Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K. Tlf

25 Certificeringsudvalget Certificeringsudvalget er nedsat af Fordelingssekretariatets bestyrelse i henhold til 10 i bestyrelsens forretningsorden, hvorefter bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer er udpeget af bestyrelsen. Certificeringsudvalget har følgende opgaver, der løses på grundlag af bekendtgørelse nr. 619 vedrørende valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.: Tilrettelæggelse og udvikling af certificeringskurser. Etablering af et fælles korps af kvalificerede undervisere samt disses forberedelse til varetagelse af undervisningsopgaven. Samarbejde/koordination med skoleforeninger og Fordelingssekretariatet vedr. certificering og certificeringskurser. Koordinering af samlet uddannelsesplan for modul 1-3 kurser samt efteruddannelseskurser. Sagsbehandling og endelig indstilling til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen via udvalgssekretariatet vedr. certificering og fornyelse heraf. Behandling af særlige ansøgnings-, kursus- og meritvurderingssager. Behandling af meritvurderingssager efter indstilling fra skoleforeningerne. Deltagelse i årlig evaluering af certificeringskurser m.v. sammen med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og skoleforeningerne. Informationsvirksomhed om certificering og certificeringskurser. Certificeringsudvalget kan efter aftale påtage sig øvrige certificeringsrelaterede opgaver for Fordelingssekretariatets bestyrelse. Certificeringsudvalget består af: Cecil Christensen (formand) Ebbe Forsberg (næstformand) Iben Lindemark Bent Colerick Hans Jørgen Hansen Udvalget betjenes af et sekretariat bestående af: Sekretariatschef Steen Bersan Afdelingschef Anders Nilsson

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Certificeringsudvalget Oktober 2016 Sådan er (i hovedtræk) certificeringsprocessen for tilsynsførende på frie grundskoler Indstilling

Læs mere

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Valg af tilsynsmodel Valg af Offentliggøre liste over Valg af én flere Underrette og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om Offentliggøre Valg af tilsyn Anmode kommune

Læs mere

Information om tilsynsordningen for de frie grundskoler

Information om tilsynsordningen for de frie grundskoler Information om tilsynsordningen for de frie grundskoler Certificeringsudvalget December 2014 Indholdsfortegnelse Den nye tilsynsordning Love og bekendtgørelser Sådan vælges tilsyn på de frie grundskoler

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tømmerup Fri- og Efterskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tømmerup Fri- og Efterskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tømmerup Fri- og Efterskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 323010 Skolens navn: Tømmerup Fri- og Efterskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Skolens selvevaluering

Skolens selvevaluering Sådan bruger man selvevalueringsmodellen Valg af tilsynsform s selvevalueringsmodel Manual Evalueringsvejledning Undersøgelsesværktøj Selvevaluering på skolens hjemmeside hvad og hvordan? Opbygning på

Læs mere

Certificeringstilskud

Certificeringstilskud Marts 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Administrationsgrundlag for Certificeringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4 1.3.

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens

Læs mere

nr marts 2009 Finansiering af selvevalueringsmodeller ler og certificeringsordning

nr marts 2009 Finansiering af selvevalueringsmodeller ler og certificeringsordning nr. 19 UDDRAG s. 6-10 6 af Bestyrelsesposten nr. 19, angående lovforslag om ny tilsynsordning ved frie grundskoler Ny tilsynsordning foreslås at træde i kraft 1. august a 2010 Skolerne kan fortsætte med

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Certificeringstilskud

Certificeringstilskud December 2017 Gældende fra 1. januar 2018 Administrationsgrundlag for Certificeringstilskud 1 0. Indledning... 3 1. Lov- og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen... 4

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Certificering af Skolen ved Slotsvænget som en fri grundskole med særlig specialundervisningsprofil

Certificering af Skolen ved Slotsvænget som en fri grundskole med særlig specialundervisningsprofil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Certificering af Skolen ved Slotsvænget som

Læs mere

hvor der i 9b er beskrevet krav til og valg af tilsynsførende og i 9d om den tilsynsførendes

hvor der i 9b er beskrevet krav til og valg af tilsynsførende og i 9d om den tilsynsførendes Ved tilsynsførende: Bjarne Møller Pedersen Tilsynserklæring vedr. Hellested Friskole og Børnehus 2017-2018 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Bjarne Møller Pedersen Grundlag Tilsynet er foretaget

Læs mere

vedr. Haderslev Realskole, Christiansfeldvej 20, 6100 Haderslev for skoleåret

vedr. Haderslev Realskole, Christiansfeldvej 20, 6100 Haderslev for skoleåret Børge Koch Teglgårdsvej 23 6100 Haderslev Tlf.: 72665250 E-mail: bfko@ucsyd.dk Haderslev, den 23. maj 2017 Tilsynserklæring vedr. Haderslev Realskole, Christiansfeldvej 20, 6100 Haderslev for skoleåret

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsberetning for tilsynet med undervisningens kvalitet på de frie grundskoler 2011

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsberetning for tilsynet med undervisningens kvalitet på de frie grundskoler 2011 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsberetning for

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hoven Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hoven Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hoven Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 760004 Skolens navn: Hoven Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ejsing Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ejsing Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ejsing Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280398 Skolens navn: Ejsing Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skolen ved Havetskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skolen ved Havetskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Skolen ved Havetskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280931 Skolens navn: Skolen ved Havet 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Bente Bøttger 2.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hjørring Ny Steinerskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hjørring Ny Steinerskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hjørring Ny Steinerskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 821016 Skolens navn: Hjørring Ny Steinerskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private Bjarne Møller Pedersen Møllestensparken 49 4300 Holbæk Tlf.: 61 50 14 14 E- mail: bjarnemp1@gmail.com Tilsynserklæring vedr. Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende

Læs mere

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Amager's International School:

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Amager's International School: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Amager's International School: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 101163 Skolens navn: Amager's International School 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nyborg Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nyborg Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nyborg Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 449009 Skolens navn: Nyborg Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Lilleskolen Odenseskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Lilleskolen Odenseskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Lilleskolen Odenseskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 461068 Skolens navn: Lilleskolen Odense 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Calle Nørvig

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Romalt Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280405 Skolens navn: Romalt Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Jens Chr. Pedersen

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Fussingø-egnens Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Fussingø-egnens Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Fussingø-egnens Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 729006 Skolens navn: Fussingø-egnens Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside

Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside Klejtrup Musikefterskole Musikbakken 2-4, Klejtrup 9500 Hobro Tilsyn med Klejtrup Musikefterskole, undervisning i faget historie og gennemgang af hjemmeside Kære bestyrelsesformand Poul Anker Møller og

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vinde Helsinge Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vinde Helsinge Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vinde Helsinge Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 309004 Skolens navn: Vinde Helsinge Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Lars Jonassen

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hover/Thorsted Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hover/Thorsted Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hover/Thorsted Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 667021 Skolens navn: Hover/Thorsted Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bernadotteskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bernadotteskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bernadotteskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 157013 Skolens navn: Bernadotteskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Ebbe Forsberg Martin

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Roskilde Private Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Roskilde Private Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Roskilde Private Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 265018 Skolens navn: Roskilde Private Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Sofiehøj Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Sofiehøj Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Sofiehøj Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280379 Skolens navn: Sofiehøj Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Overskrift: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Bylderup-Bov Friskole

Overskrift: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Bylderup-Bov Friskole Bilag Udkast til digital tilsynserklæring Overskrift: Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Bylderup-Bov Friskole 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 539 014 Skolens navn: Bylderup-Bov Friskole

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stige Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stige Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Stige Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 461046 Skolens navn: Stige Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Hejin Andreasen 2.

Læs mere

Retningslinje for tilsyn med hjemmeundervisning

Retningslinje for tilsyn med hjemmeundervisning 1 - Retningslinje for tilsyn med hjemmeundervisning ve 17.20.00-K08-2-17 Retningslinje for tilsyn med hjemmeundervisning Vedtaget af Uddannelsesudvalget den XX 2019 Retningslinje for tilsyn med hjemmeundervisning

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rødding Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rødding Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rødding Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 527008 Skolens navn: Rødding Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Tage Krogh Nielsen

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bjerregrav Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bjerregrav Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bjerregrav Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 791028 Skolens navn: Bjerregrav Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Erling Østergaard

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Viby Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Viby Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Viby Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 263003 Skolens navn: Viby Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sankt Ansgars Skole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sankt Ansgars Skole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sankt Ansgars Skole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 101082 Skolens navn: Sankt Ansgars Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen Kvistgårdskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen Kvistgårdskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner skolen Kvistgårdskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 217020 Skolens navn: Rudolf Steiner skolen Kvistgård 1.1 Navn på den eller de

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Klim Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Klim Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Klim Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 811007 Skolens navn: Klim Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Inger Lund Gregersen 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Kristofferskolen. 1. Skolens navn og skolekode. Tilsynserklæring. Skolekode:

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Kristofferskolen. 1. Skolens navn og skolekode. Tilsynserklæring. Skolekode: Tilsynserklæring Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Kristofferskolen 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 265030 Skolens navn: Kristofferskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Susanne

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sorø Privatskole:

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sorø Privatskole: Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sorø Privatskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 335006 Skolens navn: Sorø Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Al-Hilal Skolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Al-Hilal Skolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Al-Hilal Skolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 101526 Skolens navn: Al-Hilal Skolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Cecil Christensen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vejrumbro Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vejrumbro Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vejrumbro Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 789009 Skolens navn: Vejrumbro Fri 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Ulf Tranegaard Andersen

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Mentiqa-Nordjyllandskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Mentiqa-Nordjyllandskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Mentiqa-Nordjyllandskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 851087 Skolens navn: Mentiqa-Nordjylland 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Lene Thorhauge

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vinderup Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vinderup Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vinderup Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 683007 Skolens navn: Vinderup Realskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Svend Arup

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kundby Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kundby Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kundby Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280674 Skolens navn: Kundby Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Aksel Goth 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Billesborgskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Billesborgskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Billesborgskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 259021 Skolens navn: Billesborgskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Ninna Braüner 2. Angivelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Andreasskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Andreasskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Andreasskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 315013 Skolens navn: Andreasskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Carsten Overbeck 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Humlebæk Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Humlebæk Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Humlebæk Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 208005 Skolens navn: Humlebæk Lille Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Malene

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nyborg Private Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nyborg Private Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nyborg Private Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 449008 Skolens navn: Nyborg Private Realskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bakkelandets Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bakkelandets Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bakkelandets Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 601009 Skolens navn: Bakkelandets Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Henriette

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Institut Sankt Josephskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Institut Sankt Josephskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Institut Sankt Josephskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 101081 Skolens navn: Institut Sankt Joseph 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Ebbe

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Billesborgskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Billesborgskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Billesborgskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 259021 Skolens navn: Billesborgskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af

Læs mere

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

-Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie. Tilsynserklæring 2015 Retningslinjer for tilsynserklæring -Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og, hvis skolen er omfattet af friskolelovens 8 a, stk. 5, historie.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Holstebro Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Holstebro Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Holstebro Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 661018 Skolens navn: Holstebro Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hvidovre Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hvidovre Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hvidovre Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280643 Skolens navn: Hvidovre Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Værdier som kriterier Gør vi det, vi siger, vi gør?

Værdier som kriterier Gør vi det, vi siger, vi gør? 1 2 3 Formålet med evalueringen af kerneområdet Skolens profil og undervisningstilbud er, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, at få indblik i den kontekst som skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kalundborg Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kalundborg Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kalundborg Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 323013 Skolens navn: Kalundborg Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Astrid Hestbech

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Høng Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Høng Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Høng Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 319007 Skolens navn: Høng Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Carsten Overbeck

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Videbæk Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Videbæk Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Videbæk Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 681009 Skolens navn: Videbæk Kristne Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Davidskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Davidskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Davidskolenskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 400034 Skolens navn: Davidskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Rud Sletterød 2. Angivelse

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Vendsyssel Friskole. 1. Skolens navn og skolekode. Tilsynserklæring. [Obligatorisk felt]

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Vendsyssel Friskole. 1. Skolens navn og skolekode. Tilsynserklæring. [Obligatorisk felt] Tilsynserklæring Tilsynserklæring for skoleåret 2017/18 for Vendsyssel Friskole 1. Skolens navn og skolekode [Obligatorisk felt] Skolekode: 280221 (overføres automatisk fra institutionsregistret) Skolens

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ringsted Ny Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ringsted Ny Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Ringsted Ny Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 329022 Skolens navn: Ringsted Ny Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende n Broholm

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Sæby-Hallenslev Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Sæby-Hallenslev Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Sæby-Hallenslev Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 319010 Skolens navn: Sæby-Hallenslev Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Høje Taastrup Privatskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Høje Taastrup Privatskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Høje Taastrup Privatskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 280471 Skolens navn: Høje Taastrup Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2.

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Halsnæs Lilleskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Halsnæs Lilleskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Halsnæs Lilleskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 221004 Skolens navn: Halsnæs Lilleskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Malene Falck

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

EVALUERING AF TILSYNSORDNINGER PÅ DE FRIE GRUNDSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF TILSYNSORDNINGER PÅ DE FRIE GRUNDSKOLER RAPPORT Til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 EVALUERING AF TILSYNSORDNINGER PÅ DE FRIE GRUNDSKOLER RAPPORT 1 INDHOLD 1. RESUMÉ 1 2. INDLEDNING 3 2.1 Baggrund og formål 3 2.2

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Horslunde Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Horslunde Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Horslunde Realskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 379008 Skolens navn: Horslunde Realskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Anne Birte

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Marie Jørgensens Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Marie Jørgensens Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Marie Jørgensens Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 461043 Skolens navn: Marie Jørgensens Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Michael

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hørsholm Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hørsholm Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Hørsholm Lille Skoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 223007 Skolens navn: Hørsholm Lille Skole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Bente Asmund

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Selam Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Selam Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Selam Privatskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 751094 Skolens navn: Selam Privatskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende Britta Toft 2.

Læs mere