Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget."

Transkript

1 Finansudvalget Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Jeg redegjorde for merforbruget på et samråd i forsvarsudvalget den 10. marts, og den redegørelse, jeg nu vil give, vil selvsagt ikke være så meget anderledes. Jeg har dog selvfølgelig taget højde for udvalgets spørgsmål. Der har i Forsvarets Materieltjeneste i 2008 været et stærkt fokus på i tide at erhverve det nødvendige materiel og reservedele til blandt andet at understøtte de internationale operationer i eksempelvis Afghanistan. Det har haft den utilsigtede konsekvens, at der er modtaget betydeligt flere varer end forudset i Samtidig har der efter Forsvarskommandoens oplysninger ikke været et tilstrækkeligt fokus på økonomistyringen i Forsvarets Materieltjeneste. Disse forhold har samlet set ført til den efter min opfattelse meget beklagelige budgetoverskridelse.

2 Som I kan se af aktstykket, så har ministerområdet haft et samlet merforbrug på mio. kr. For ministerområdet gælder en samlet videreførselsadgang på 830 mio. kr. Ministerområdet har således brugt 233 mio. kr. udover videreførselsadgangen. Som I kan se i aktstykket, så skyldes ministerområdets samlede merbrug primært Forsvarskommandoens merforbrug på 844 mio. kr. Dertil kommer, at Forsvarskommandoen med henvisning til tekstanmærkning nr. 2, har opskrevet deres bevillinger med i alt 373 mio. kr. på lov om tillægsbevilling Endeligt har der været mindreforbrug på andre hovedkonti under ministerområdet på 154 mio. kr. Forsvarskommandoen har oplyst, at der i Materieltjenesten ikke har været et tilstrækkeligt fokus på økonomistyringen. Side 2/10

3 Endvidere har Forsvarskommandoen oplyst, at Forsvarskommandoens månedlige opfølgning på forbruget i Materieltjenesten ikke i tide har registreret de relevante problemstillinger for For mig handler det her altså om, at der i forsvaret og i særdeleshed Forsvarets Materieltjeneste ikke har været en tilstrækkelig god økonomistyring, som har kunnet forudse og undgå den omhandlede budgetoverskridelse. Jeg finder selvsagt ikke Forsvarskommandoens budgetoverskridelse tilfredsstillende. Om forløbet har Forsvarskommandoen mere konkret oplyst, at: erfaringen viser, at der ofte vil være forsinkelser i forbindelse med større materielindkøb. Forsvarets Materieltjeneste planlægger derfor normalt indkøb for et samlet beløb, der ligger over budgettet. I løbet af året, når der opstår udfald eller forsinkelser på forskellige leverancer, skal der så ske justering af indkøbene, så der til sidst i året er overensstemmelse mellem budgettet og de leverancer, Materieltjenesten rent faktisk modtager i det pågældende år. Side 3/10

4 I 2008 har der ikke været så mange udfald eller forsinkelser i leverancerne, som der plejer. Det ville sådan set ikke være noget problem, hvis bare de planlagte indkøb var blevet reduceret i løbet af året og overbudgetteringen dermed nedbragt. Det er desværre ikke sket. Grunden er, at der ikke har været det tilstrækkelige, tværgående overblik over økonomien i Forsvarets Materieltjeneste. Da problemet blev erkendt så sent på året, var det ikke muligt at iværksætte korrigerende handlinger, der kunne have modvirket den konstaterede afvigelse. Som jeg allerede har nævnt i dag og på samrådet i forsvarsudvalget, så finder jeg det selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at Materieltjenestens økonomistyring ikke i tide opfangede problemet og tog højde for det. Endvidere må vi altså konstatere, at Forsvarskommandoen i sin månedlige opfølgning på det økonomiske område ikke har været i stand til at følge udviklingen i tilstrækkelig grad. Det er heller ikke tilfredsstillende. Side 4/10

5 Omkring det mere fremadrettede har forsvarschefen oplyst, at Forsvarskommandoen allerede har iværksat en række tiltag for at imødegå en lignende situation. Konkret vil jeg her fremhæve, at den aktuelle situation har givet anledning til, at Forsvarskommandoen og det manglede vist også bare - vil styrke indsatsen på økonomistyringsområdet i forhold til Materieltjenesten. Det vil bl.a. indebære, at der nu gennemføres en nøje gennemgang af de interne procedurer ved Forsvarets Materieltjeneste med henblik på at intensivere styringen. at Forsvarskommandoen nu forstærker sin regnskabsmæssige opfølgning, især i forhold til de udgiftsmæssigt væsentligste myndigheder, herunder Forsvarets Materieltjeneste. Det indebærer blandt andet, at der på månedsbasis vil ske en opfølgning i forhold til både udgifter, investeringer, aktiviteter og projekter. Sigtet er, at der nu skabes en bedre og klarere sammenhæng mellem budgetteringen og gennemførelsen af aktiviteterne. Derudover er der indført en mere intensiv og systematisk controlling. Det vil give mulighed for, at forsvaret kan foretage nødvendige korrektioner rettidigt. Side 5/10

6 Forsvarskommandoen har desuden oplyst, at det med oprettelsen og besættelsen af en ny stilling som finansdirektør i Forsvarets Materieltjeneste er sikret, at de nævnte tiltag får en tilstrækkelig forankring i topledelsen i Forsvarets Materieltjeneste. Det er ikke ukendt, at forsvaret har udfordringer på økonomiområdet. Nogle af jer kan måske huske statsrevisorernes kritik af forsvarets åbningsbalance i forbindelse med beretningen om revisionen af statsregnskabet for Der har bl.a. derfor længe været arbejdet på at styrke økonomistyringen i Forsvarskommandoen, så styringen afspejler den kompleksitet og størrelse, som forsvaret har. Rigsrevisionen har da også i sine beretninger for statsregnskabet 2006 og 2007 anerkendt den positive udvikling, der har været. Mit departement har ligeledes presset på for den fornødne styrkelse af økonomi og regnskabsområdet, og Rigsrevisionen har i sine beretninger for statsregnskabet 2006 og 2007 noteret sig den ledelsesmæssige fokus, som der har været på området. Side 6/10

7 Forsvarskommandoen har - også på den baggrund - gennemført en lang række yderligere tiltag med henblik på at styrke økonomistyringen i forsvaret. Her vil jeg godt fremhæve, at der pr. 1. august 2008 blev etableret en selvstændig Økonomistab i Forsvarskommandoen. Chefen for staben er rekrutteret i Finansministeriet. Økonomistabens opgave er at varetage den overordnede økonomistyring i forsvaret. Det vil især sige sikre, at de økonomiske rammer overholdes, samt at der aflægges et korrekt regnskab. Forsvarskommandoen har oplyst, at man endvidere i sidste halvdel af 2008 har igangsat en gennemgribende fornyelse af sin budgettering og den økonomiske opfølgning. Der udarbejdes nu en periodeplan, der på mellemlang sigt (3-4 år) sikrer en direkte sammenhæng imellem planlagte investeringer, anskaffelser, aktiviteter og de økonomiske rammer. I forbindelse med udarbejdelsen af Forsvarskommandoens fremtidige årlige budgetter vil sammenhængen mellem investeringer, aktiviteter og udgifter blive detaljeret fastlagt. Side 7/10

8 Derudover vil Forsvarskommandoen mere præcist identificere de økonomiske handlemuligheder i finansåret. Endelig vil Forsvarskommandoens processer med udarbejdelse af budgetter substans- og tidsmæssigt blive synkroniseret med finanslovsprocessen. Det betyder, at Forsvarskommandoen skaber en tæt og entydig sammenhæng mellem finanslovsbevillingen og Forsvarskommandoens mere detaljerede, interne budgetter. Denne nye tilgang til økonomistyringen vil være langt mere konkret og detaljeret, end det der sker i dag. Det vil gøre det nemmere at følge op og dermed bidrage til at sikre, forbruget ikke kommer ud af takt med bevillingen. Det er min opfattelse, at de tiltag, som Forsvarskommandoen og Forsvarets Materieltjeneste allerede har gennemført og nu gennemfører, og som jeg har omtalt her, vil styrke forsvarets samlede økonomistyring og medvirke til, at forsvaret fremover kan overholde bestemmelserne for overførselsadgang. Når jeg er særlig ærgerlig over denne her sag - og jeg ved, at det er en ærgrelse, som forsvarets øverste ledelse Side 8/10

9 deler ja så skyldes det, at forsvarets økonomi er under et betydeligt pres. Det skyldes mange forhold, men selvfølgelig i særdeleshed de omstændigheder og hårde forhold, hvorunder vores soldater har været og er indsat under i internationale operationer. Det er dyrt at operere i Afghanistan. Det skyldes både de logistiske forhold, men også at forbruget af materiel og ammunition er voldsomt, ligesom vi insisterer på, at vores soldater er beskyttet ordentligt. Disse forhold var der nok ikke i tilstrækkelig grad taget højde for i den gældende aftale om forsvarets økonomi. Nu er vi jo i gang med sidste år i indeværende forsvarsaftale, og forsvarets råderum er tilsvarende begrænset. [De seneste oplysninger fra Forsvarskommandoens viser, at der skal prioriteres meget hårdt i forsvarets aktiviteter, hvis det skal lykkes at holde merforbruget i 2009 inden for videreførselsadgangen.] Side 9/10

10 Forsvarskommandoen har derfor et afgørende fokus på at sikre sammenhæng mellem udgifterne forbundet med de planlagte aktiviteter og bevillingerne i Det er Forsvarskommandoens vurdering, at man kan prioritere på en måde, så det ikke vil påvirke forsvarets forberedelse af og engagement i internationale operationer. Afslutningsvis vil jeg sige, at der ikke er nogen sammenhæng mellem den konkrete sag og de kommende forhandlinger om det nye forsvarsforlig. Jeg ved, at Forsvarskommissionens beretning er baseret på et grundigt analysearbejde det gælder også forholdene om forsvarets økonomi. Det er ikke hensigtsmæssigt, at belaste det kommende forsvarsforlig med et stort overført merforbrug. Målet er derfor at komme så tæt på balance, som det er muligt. Side 10/10

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere