Output D2.2 Two sub-standards for forest certification developed - Denmark, Sweden and Bulgaria and one more EU country Public

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Output D2.2 Two sub-standards for forest certification developed - Denmark, Sweden and Bulgaria and one more EU country Public"

Transkript

1 Exh 36 Sub-standard (check-list) for Denmark (in Danish) Output D2.2 Two sub-standards for forest certification developed - Denmark, Sweden and Bulgaria and one more EU country Public This information is part of the CeFCo project, with the purpose to develop a model for certification of forest contractors in Denmark, Spain, Sweden, Bulgaria and Portugal respectively. The project will be carried out in a cooperation between NEPCon, The European Network of Forest Entrepreneurs (ENFE) and the Forest Stewardship Council (FSC) and national organisations. The project is supported by the Danish Forest and Nature Agency, Fundación Biodiversidad and the European Union CIP Eco-Innovation initiative (http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm) which is part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP (http://ec.europa.eu/cip/)."

2 Need for adjustments SmartLogging standard + for small forest Recognized Practice PEFC - criterium no. FSC - indicator no. Indicator in combined standard Contractor Owner Group leader properties. Forest Regeneration. Der skal anvendes selv- og/eller naturforyngelse, hvor arter og provenienser er tilpasset til Natural regeneration is used. Exemptions Natural- and/or self-regeneration shall ne used, where lokaliteten og det er teknisk og økonomisk forsvarligt. can be made where site conditions are not species and provenances are site adapted and it is suitable. technically and finacially sound. Comments.2 Hvor lokal erfaring og lokalitetsforholdene tilsiger et arts- og/eller et proveniensskifte Where local experience and siteconditions suggest a henholdsvis en artsberigelse, kan der gennemføres plantning henholdsvis såning. change of speicies and/or provenances, planting or seeding can take place.3. Skov med selvforyngelsesmulighed forynges i princippet uden brug af renafdrifter. Hvor 6.3. A permanent forest cover is maintained by A permanent forest cover is maintained by employment renafdrifter fortsat finder sted, skal de negative effekter minimeres f.eks. ved at fastholde naturlig employment of selective logging, group-wise of selective logging, group-wise regeneration and opvækst på arealet. Størrelsen på renafdrifter må kun undtagelsesvist overstige 2 ha. regeneration, planting under shelter trees, and planting under shelter trees. Clear-cutting is only clear-cuttings are minimized. employed, where there are no other options. Examples of cases where there are no other options than clearcutting are monocultures of Norway Spruce or Sitka Spruce taller than 5 meters, that have been lighty logged, are dying or are diseased. This will only take place in the conversion phase, as monocultures of exotic species over time will be phased out in the certified forest. Where clear-cutting is still taking place, the negative effects shall be minimized, for example by maintaining natural regrowth. The size of the clear-cut area does only exceptionally exceed 2 ha..4. Jordbearbejdning skal begrænses. Dog kan punkt og stribevise, overfladiske Mechanical soil-scarification is minimized Soil-scarification is minimized. However, point-wise and jordbehandlinger, der tilstræber at efterligne naturens egne (vildsvin, rodvæltere mv) metoder, and carried out strip-wise or point-wise when strip-wise soil-scarifications, seeking to imitate natural anvendes. Andre jordbearbejdningsformer må kun anvendes, hvor det er et formålstjenstligt skridt necessary (cf. 6.2). scarification (By wild boars, windthrows etc.) can be i omstillingsfasen og der skal være anført en begrundelse for metodevalget. employed when it is necesary..5. Anvendelsen af hjemmehørende arter og lokalt tilpassede provenienser skal fastholdes eller The area with native species (list in annex The area with native tree species and locally adapted fremmes. Der skal tilstræbes en andel på minimum 20% og 50% hjemmehørende træarter på ) is maintained or increased (cf. 0.4). provenances is maintained or increased. The aim hhv. magre og gode jorder. should be a minimum of 20% and 50% native tree species on thin soils and good soils respectively. det er således en antagelse at entr. modsætter sig anden jordbearbejdning end den tilladte? ASF: Ja, det må være entreprenørens opgave at nægte at udføre arbejde der er i modstrid med FSC og PEFC reglerne. Men da der også er noget planlægning/instruktion i det, har jeg tilføjet et tal ved skovejeren..6 Ikke-hjemmehørende træarter må kun anvendes, hvor de ikke truer skovens registrerede naturværdier og er lokalitetstilpassede The forest owner/manager shall avoid adverse ecological impacts [from the use of exotic species]. Non-native species may only be used, if the have known ecological abilities, and only where they do not threaten the forests registered natural values and are locally adapted. hvorfor er entreprenøren medansvarlig her og ikke ovenfor? Se svar ovenfor nu er der konsistens [When using non native species] Only species with know ecological properties are used. 2. Forest Structure.7 Der må ikke anvendes genmodificeret plantemateriale ved foryngelse af skoven Genetically modified organisms are not used. 2. Det vedvarende skovdække, og dermed skovklimaet, skal sikres og forbedres gennem: anvendelse af foryngelsesformer der kan sikre et vedvarende skovdække fastholdelse af tilstrækkelig vedmasse sikring af en balance mellem hugst og tilvækst på lang sigt og reduceret brug af renafdrifter. Dette er ikke til hinder for inden for skovlovens bestemmelser og dispensationsmuligheder at etablere og drive åbne naturarealer, arealer med stævningsdrift, skovgræsning og med intensive driftsformer (juletræer og pyntegrønt i kort omdrift ) samt anden særlig drift A permanent forest cover is maintained by employment of selective logging, group-wise regeneration, planting under shelter trees, and clear-cuttings are minimized. Genetically modified organisms are not used. The continuous forest cover, and thereby the forest climate, shall be ensured and improved by: - maintaining a sufficient growing stock - ensuring af balance between harvest and growth on a long term basis, and - minimizing clear-cuts. This is no hindrance to - within the provisions and exemption options of the danish forest legislation - establish and manage open nature sites, coppiced areas, forest grazing areas, or other types of areas. som under række 6 Da entreprenøren ikke umiddelbart kan vide at der er tale om GMO, er tallet fjernet. det forventes således at entr støtter op om skovejerbeslutning? Ja tanken er jo at skovejeren skal kunne stole på at tingene foregår efter certificeringsreglerne ude i felten, på baggrund af entreprenørens kendskab til reglerne. Så hver gang der er behov for en konkret vurdering ude i skoven i forbindelse med arbejdet, så skal entreprenøren kunne træffe den rigtige beslutning. Gruppeleder påtager sig ikke noget ansvar i denne sammenhæng (det vil være anderledes hvis der var tale om administrator) ASF: Jeg har fjernet tallet ved gruppeleder. 2.2 Naturlige successionsforløb og blandingsbevoksninger, herunder opvækst af ledsagearter Stable, multi-layered and mixed forest skal fremmes. Der skal opbygges en struktur i skoven, så den består af forskellige træarter i stands are created on forest sites. Exemptions forskellige aldre. Lokalitetens variation skal udnyttes til at sikre et varieret valg af træart. can be made where site conditions are not Skovplejen skal understøtte denne udvikling. suitable. Natural succession and stable, multi-layered mixed forest stands - including growth of companion speices - shall be promoted. A forest structure consisting of different tree species of different ages shall be developed. Site variations shall be used to ensure a varied choice of tree species. The forest management shall support this development. Exeptions can be made where the site conditions are unsuited. det forventes således at entr støtter op om skovejerbeslutning? ASF: Se ovenfor. Gruppeleder påtager sig ikke noget ansvar i denne sammenhæng (det vil være anderledes hvis der var tale om administrator) ASF: Se ovenfor 2.3 Der efterlades successivt min. 3-5 træer svarende til min. 0 m3 ved på roden pr. ha i produktionsskoven til naturlig henfald og død (redetræer og dødt ved) A minimum of 3-5 trees per hectare are A minimum of 3-5 trees per hectare - equivalent to continuously designated for natural decay and minimum 0m3 from the root - evenly distributed in the death. These trees should preferably be mature, production forest, are continuously designated for native and of different species. natural decay and death. The trees should preferably be mature, native and of different species. These and other biologically valuable trees have been marked prior to thinning and harvesting activities. det forventes således at entr uopfordret sørger for at efterlade træer? BK:eftersom der står at de træer der skal stå tilbage skal være afmærket forud må der vel også være ansvar ved administrator. ASF: Kryds tilføjet ved skovejer Biologically valuable trees and trees designated to natural dead and decay are marked prior to thinning or harvest operations. 2.4 Der skal inden for en 0-årig periode som minimum udlægges 5% af ejendommens samlede For large FMU s (>250 ha), within 4 years > 50 ha: Within 4 years of the main assessment, at skovbevoksede areal til urørt skov. Der skal inden for certifikatets første gyldighedsperiode være of the main assessment, 0 percent of the total least 0 percent of the forested area is managed with en positiv udvikling i andel af arealet som er udlagt som urørt, med mindre der allerede er udlagt forest area is designated for protection of focus on the protection of biodiversity. Half of this area 5%. Urørt skov skal fortrinsvis udlægges, hvor: biodiversity. is protected as non-intervention forest. The area is - bevaring af enestående biologiske værdier forudsætter at skoven lades urørt - selected with the aim of protecting rare, threatened, and urørt skov mest hensigtsmæssig understøtter netværk (f.eks. korridorer) i landskabet og endangered species and their habitats. Restoring - hvor det i øvrigt ud fra en økologisk og økonomisk afvejning findes hensigtsmæssigt. natural hydrology is given high priority in these areas. Arealer der en gang er udlagt som urørt skov, kan ikke erstattes af anden driftsform. På stærkt Landscape level considerations is taken were nåletræsdominerede ejendomme (mere end 90 % nål) kan de 5% opnås over en længere appropriate. tidshorisont end 0 år. Der skal for sådanne ejendomme inden for certifikatets første < 50 ha: Within a 0-year period, at least 5% of gyldighedsperiode foreligge en plan for udlæggelsen af urørt skov. the total forested area of the property is protected as non-intervention forest. An increase in the share of forest area protected as non-intervention forest shall take place within the first validity period of the certificate, unless 5% have already been protected. Non-intervention forests shall mainly be established, where: - conservation of unique biological values presuppose that the forest is protected as non-intervention forest - Non-intervention forests most appropriately support landscape networks (eg. corridors), and - where it is most appropriate, seen from an 6.4. (> 50 ha) Within 4 years of the main ecological and economic perspective. Areas assessment, at least 0 percent of the forested that have once been protected as non-intervention area is managed with focus on the protection of forests, can not be replaced by another type of biodiversity. Half of this area is protected as nonintervention forest. The area is selected with the trees (more than 90% coniferous trees) the 5% can be management. On properties dominated by coniferous aim of protecting rare, threatened, and achieved over a longer time period than 0 years. For endangered species and their habitats. Restoring such properties, a plan for the establishment of nonintervention forests shall be available within the first natural hydrology is given high priority in these areas. Landscape level considerations is taken validity period of the certificate. were appropriate For large FMU s (>250 ha), within 4 years of the main assessment, of the above 0 percent, 5 percent of the total forest area is designated as non-intervention forest.

3 2.5 Naturnære og stabile skovbryn med højt indhold af hjemmehørende arter skal bevares. Hvor der ikke findes naturnære og stabile skovbryn med højt indhold af hjemmehørende arter, skal disse udvikles i takt med konverteringen af skoven Broad, stable, site adapted and diverse forest fringes are maintained or established in connection with regeneration of the forest edge. Tree and shrub species characteristic to the region are used to ensure a stable and diverse transition zone to the open adjacent areas. 2.6 Ved arronderingstilplantning skal karakteristiske gamle træer i det oprindelige bryn bevares. Broad, stable, site adapted and diverse forest fringes are maintained or established in connection with regeneration of the forest edge. Tree and shrub species characteristic to the region are used to ensure a stable and diverse transition zone to the open adjacent areas. During planting aimed at improving the layout of the forest, characteristic old trees in the original forest fringes shall be preserved igen så antages det at entr per automatik beskytter bryn? ASF: Se ovenfor. som ovenfor ASF som ovenfor 3. Production and Economy 3. Driften skal fremme produktionen af produkter, som er efterspurgt af markedet, og som 5.. In areas were biotic and abiotic factors egner sig til de specifikke skovdyrkningsmæssige betingelser. Hvor det er muligt skal kvalitetstræ allow this, production of high quality timber is være en del af produktionen. promoted. The forest management shall promote a diversified portfolio of tre species and products, which are suitable for the actual silvicultural conditions and are able to ensure an economic yield. Where it is possible, the production of high quality timber is promoted. kan ikke være gruppeleders ansvar. (Er ikke nødvendigvis administrator) ASF: Lyder rigtigt, krydset flyttet The production comprises of a wide range of tree species and products which are suitable for the actual silvicultural conditions and are able to ensure an economic yield Forest management explores the possibilities to diversify the portfolio of forest products Grading and sorting of harvested Grading and sorting of harvested products is conducted products is conducted to add or maintain commercial value where appropriate. to add or maintain commercial value where appropriate. The customers specifications shall be followed. AP-M: Aftagerens specifikationer for de enkelte effekter skal følges. Specielle effektkrav der vedrører brug af valsetype eller forudsætter bestemte skovningstidspunkter bør aftales.kapsprækker skal undgås. Hvis der forekommer afvigelser fra den forventede effektfordeling på mere end 5%, skal opdragsgiveren omgående kontaktes for nærmere aftale. De forskellige effekter skal adskilles under skovningen, så det efterfølgende er let for udkørselsmaskinen at holde rede på hvad der er hvad. Kan evt. suppleres med farvemærkning Harvested products are transported from harvest site to markets on a timely basis to minimize product degrade and loss. Processing and extraction of harvested products happens on a timely basis, to minimize product degrade and loss All merchantable materials as prescribed in the harvest contract are shipped. - Not relevant Contracts, verbal agreements and instructions are honored Contracts are honored Fair market value is provided for services rendered. Not included - covered by other specifications Fair market value is provided for timber purchased. Not included - not relevant and possibly contradicts EU-rules. 3.2: Harvesting practices are conducted when 3.2 Der skal anvendes hugst-, transport- og foryngelsesteknikker, der skåner lokaliteten og 5.3. Harvesting techniques are designed to risk of impacts are low. bevoksningen. Spild af olie under skovdriftsaktiviteter og vilkårlig deponering af affald på avoid losses of merchantable volumes and skovarealer skal altid undgås. Der arbejdes mod at opnå og sikre en gunstig jordbundstilstand damage to remaining trees. 3.2.: Harvesting, especially of identified sensitive med henblik på naturlig foryngelse. areas, is conducted when risk is low (i.e., on dry or frozen ground). Harvest-, transport- and regeneration techniques are designed to avoid damage on the site and the remaining vegetation : Harvesting systems are appropriate for the site Adequate precautions are taken during forest operations to minimize negative impacts on soil, wildlife, fisheries, ground cover, and forest services Tree cutting and extraction is organized and carried out so that t damage to the stand, soil and nature is minimized Damage to residual trees and other resources is minimized by the harvest and extraction process. Scarring on boles of residual trees is minimized; Damage to residual tree leaders and limbs is minimized; Coarse woody debris is left on site; and, Damage to understory vegetation is minimized. AP-M: Skader på de blivende træer skal undgås. Det gælder både skader på stamme og roddele. For at beskytte rødder i stiksporene, er det hensigtsmæssigt at placere hugstaffaldet i sporet, så der kan køres på det. AP-M: I planlægningen bør det indgå, at der kun må køres på følsomme områder, når forholdene er til det. Det kan f.eks. være i tørre perioder, eller når jorden er frostbunden Waste generated through harvesting Waste generated through harvesting activities is operations, on-site processing and extraction is minimized, and oil leakage and random deposit of waste minimized. in forest areas is avoided. Slash is placed in logging trails to the extent necesary to avoid damage to roots and soilstructure Measures to minimize negative Depending on the site conditions, driving with heavy environmental impact is followed in the field, e.g. machinery is, to the extent possible, done in ways that wet soil types is handled with precaution to avoid minimize the risk of causing damage to soil, vegetation soil damages etc. and regrowth (on dry and frosen ground). When driving in waterlogged areas, relevant equipment to protect the soil is used (eg. wide tires and belts/mats). kørsel på kvasranker ASF: Hvad menes der her? AP-M: På særligt følsomme områder kan det være nødvendigt, at anvende særlig udrustning som stålbælter eller kunststof-mokkasinbælter. AP-M: Der bør ikke være hjulspor dybere end 0 cm. Undtagelsesvis kan der accepteres spordybder på op til 25 cm over en distance på maks. 5 meter. Ved større spordybder over større strækninger skal der tages kontakt til opdragsgiver så snart problemet erkendes. AP-M: Ved arbejde i bevoksninger med underplantning eller selvforyngelse skal maskinføreren vælge den fremgangsmåde, der giver færrest skader på opvæksten. Ved betydende skader på opvæksten tages kontakt til opdragsgiver. AP-M:Skader på jordbund og stående træer ved sportilslutning til hovedspor og bilfast vej skal undgås. Der accepteres normalt en spordybde på op til 25 cm over en distance på højst 5 meter. Skrabe eller rodskader på træer der står længere end 5 meter fra sportilslutningen accepteres ikke. Ved større opkørsler af veje og stier tages kontakt til opdragsgiver så snart problemet erkendes.

4 AP-Kulturanlæg: Strukturskader på jordbunden og skader på kulturarealet skal undgås, og dette kan opnås på flere måder: I planlægningen bør det indgå, at der kun må køres på følsomme områder, når forholdene er til det. Teknisk bør maskinerne være udstyret med hensigtsmæssig hjul- og dækudrustning, som er tilpasset de aktuelle forhold. Det kan være brede dæk, lavt lufttryk i dækkene, hjulbælter o.l. Maskinføreren bør kende sin maskines aktuelle marktryk og leverandørens anvisninger for hvilke lufttryk, der kan anvendes i de aktuelle dæk, herunder hvor lavt dæktrykket kan være ved terrænkørsel. Det kan anbefales at maskinerne udstyres med anlæg, der hurtigt kan regulere lufttrykket i dækkene. På særligt følsomme områder kan det være nødvendigt, at anvende særlig udrustning som bælter eller tvillingmontage. Ved større opkørsler af veje og stier tages kontakt til opdragsgiver så snart problemet erkendes A reasonable effort is made to minimize disruption of soil organic layers during harvest operations including: Minimal skidder rutting; Minimal blading of slash; and, Minimal machinery use off skid trails. AP-M: Ved arbejde i bevoksninger med underplantning eller selvforyngelse skal maskinføreren vælge den fremgangsmåde, der giver færrest skader på opvæksten. Ved betydende skader på opvæksten tages kontakt til opdragsgiver Consultation with staff and contractors shows that they are instructed in how to avoid damage to the designated trees. The staff and contractors know how to avoid damage to soil and vegetation - this includes that machine operators know the actual pressure on the soil caused by the machine, and the suppliers directions regarding which tire pressures can be used in the current tires, including how low the tire pressure can be during off- road driving. Consultation with staff and contractor shows that they are instructed in how to avoid damage to the designated trees : Appropriate equipment (e.g., low impact Environmentally appropriate machinery and Environmentally appropriate machinery and ecologically ecologically adapted technology, which is gentle adapted technology, which is gentle to the soil and the to the soil and the environment, is employed. environment, is employed. The Danish Forest and The Danish Forest and Nature Agency s Nature Agency s environmental standards for forest environmental standards of 997 for forest machines shall be met. machines shall be met. BK: Jan Feils kommentar her er vel egentlig med i ovenstående punkt? ASF: Ikke helt ovenstående handler om kendskab, dette punkt handler om praksis. Det ser ud til at være det samme, men det er to forskellige måder at auditere på (ovenstående punkt kræver interviews med maskinføreren, dette punkt tjekker om det maskinel der tires, mats) is used in wet (swamp) areas. faktisk bruges også overholder standarden). AP-M: Teknisk bør maskinerne være udstyret med hensigtsmæssig hjul- og dækudrustning, som er tilpasset de aktuelle forhold. Det kan være brede dæk, lavt lufttryk i dækkene, hjulbælter o.l. Maskinføreren bør kende sin maskines aktuelle marktryk og leverandørens anvisninger for hvilke lufttryk der kan anvendes i de aktuelle dæk, herunder hvor lavt dæktrykket kan være ved terrænkørsel. 3.3.: Silvicultural prescriptions are followed : Harvest closeout activities are undertaken and occur as per the harvest plan. AP-M: Oprydning efter skovning og udkørse Silvicultural prescriptions are followed and harvest closeout activities are undertaken and occur as per the harvest plan or as otherwise agreed. Roads, trails and tracks which the forest owner wishes to be held free of slash, are cleared after finishing the forest operation. omfatter normalt rydning af veje, spor og stier for hugstaffald Skid trails should be located and flagged 3.3 Der udlægges permanente kørespor i skoven i takt med skovningsaktivitet og i den enkelte Permanent skid/logging trails are established in the before harvesting commences. bevoksning forest, during forest operations in the current stand. The layout of trails shall consider soil, terrain and technical solutions. Driving with machines outside the trails only Layout of roads, skid trails and landings consider soil, slope stability, gradient, and weather conditions A reasonable effort is made to minimize disruption of soil organic layers during happens in exceptional cases and when it is justified. Skid trails avoid sensitive sites, such as wet areas and unstable soils. harvest operations including: Minimal skidder rutting; Minimal blading of slash; and, Minimal machinery use off skid trails Skid trails avoid sensitive sites, such as wet areas and unstable soils. AP-M: Den indbyrdes afstand mellem køresporene skal gennemsnitlig være 20 meter fra spormidte til spormidte. En afvigelse på 3 meter til hver side kan accepteres. Bredden på køresporene skal være 3,5 4 meter. I forbindelse med sidehæld og kurver skal bredden forøges for at der er plads til maskinerne. The distance between logging trails should be 20 m on average, from the center of one trail to the center of the next. When establishing new trails, the width of the trails should be meters. Existing logging trails are adjusted in width, if necesary - alternately machines can be adapted (alternativt anvendes tilpasset maskinløsing). In case of slopes and curves the widht shall be increased, in order to make sufficient room for the machines. det kan evt. anføres at afstand mellem spor tilpasses de tekniske muligheder. ASF: Der er allerede anvendt en blød formulering ('tilstræbes') således at kravet ikke er ufravigeligt, men skal følges hvor det er teknisk muligt. AP-M: Eksisterende kørespor tilrettes i bredden. I rækkehugster besluttes, hvilke rækker der skal udgøre de fremtidige kørespor. Disse tilpasses i bredden og fremover må der kun køres i disse spor. Alternativt kan der indlægges nye kørespor med 20 meters afstand på tværs af rækkerne Skid trails are stabilized during and following Skid trails are stabilized during and following harvesting harvesting activities, including: activities, including: Using slash; Using slash; Seeding; Seeding; Mulching; or Mulching; or Other erosion control methods; Other erosion control methods Skal der ikke stå noget her? ASF: Tekst tilføjet The number of road or skid trail stream crossings for all categories of streams is minimized. Permanent or temporary skid trail and road stream crossings - that are not removed the same day - can only be established if it has been approved by the municipality in advance. The number of road and skid trail stream crossings is minimized and placed at right angles to the stream where appropriate. When crossing streams and other sensitive areas, special precautions Med reference til din egen tolkning vil jeg her bestræbe mig på ikke at anføre noget om forudgående godkendelse. ASF: Som jeg forstod Birgit Honoré så gjaldt bagatelgrænsen kun midlertidige overkørsler der blev fjernet samme aften som de blev etableret. Det er nu angivet i teksten. must be made, for example deposit of slash, logs, mats etc. Deposited materials are removed after completion of the operation Integrity of stream channel and stream banks is maintained during installation and removal of stream crossing devices. AP-M: Ved passage af vandløb og andre særligt følsomme områder skal der træffes særlige forholdsregler, som f.eks. udlægning af hugstaffald, træeffekter, køremåtter eller lignende Portable bridges, mats, or logs are used to cross streams when necessary Stream crossings are placed at right angles to the stream where appropriate. AP-M: Det sikres at vandløb er oprensede for effekter og hugstaffald m.m. som kan genere vandløbets funktion Erosion control structures such as waterbars and rolling (broad-based) dips are properly constructed to effectively divert water from roads and skid trails. Relevant precautionary measures have been taken to avoid erosion and sedimentation of streams as a consequence of the forest operation.

5 3.5.5 Erosion control structures (e.g., waterbars, rolling dips) are constructed prior to stream crossings to divert direct water flow into buffers or filter strips : Road surfaces are designed to drain water effectively: Rock and gravel is used on roads if feasible; and, Roads are out-sloped, in-sloped or crowned as appropriate. NOT INCLUDED - NOT RELEVANT FOR HARVESTERS IN DENMARK Permanent culverts are adequately sized and properly situated: Placed to effectively manage water flow; Installed so that subsequent road maintenance does not result in damage to culverts; and, Sized adequately for periods of high volume water flow. NOT INCLUDED - Is usually carried out independent of forest management tasks Culverts are installed properly in a manner not to inhibit migration of aquatic organisms. NOT INCLUDED - Same reason as Disturbed soil is stabilized to prevent soi erosion or sediment flow, including: Road cut banks; Sidecast banks; and, Landing sites. NOT INCLUDED - Not the responsibility of harvesters, as harvesters in Denmark rarely manage roads in relation to forest management tasks A post-harvest evaluation (i.e., checklist or The work of the harvester shall generally be in line with BK: Omformulering: Evaluering kan foregå løbende eller close-out document) is completed by the practices and standards stated in the "Recognized ved opgavens afslutning. ASF: Rettet. harvester, preferably with the landowner or land Practice (Anerkendt Praksis)" concept (see appendix manager, and follow-up actions are identified and X). The harvester offers to do a post-harvest evaluation conducted as necessary. with the landowner, according to the "Recognized Practice" concept (see appendix X). The evaluation can take place continuously or after compleetion of the Post-harvest inspections review condition of operation. streamside management zones, harvest infrastructure, sites identified for special protection, residual stand, close-out features, and other features identified in pre-harvest inspection Chemical containers, solid non-organic The forest owner/manager or contractor The forest owner/manager or the harvester has an offsite location for secure storage of chemicals, wastes and other refuse produced during has an off-site location for safe storing of harvesting are disposed of in an environmentally chemicals, containers, liquid and solid nonorganic wastes including fuel and oil until they can including fuel and oil, until they can be permanently containers, liquid and solid non-organic wastes, sound manner at off-site locations. be permanently disposed of at an appropriate site disposed of at a suitable location, approved byt the approved by the Danish state. authorities. Other wastes are disposed of in an environmentally sound manner at off-site locations Equipment is properly maintained to avoid hydraulic fluid, motor oil and gear oil leaks 6..4 Equipment is well maintained No oil or hydraulic leaks; ROPS of machinery is in good condition; Regular maintenance is performed and documented Forest machinery is without oil and fuel leakage. Forest machines and other technical equipment is well maintained: No oil or hydraulic leaks; ROPS of machinery is in good condition; Regular check and maintenance is performed and documented. BK: Der mangler et tal under entreprenør og så skal der vel stå "skovmaskiner"? ASF: tal indført og tekst rettet Spill kits are available at the worksite and operators are familiar with their use Chemical and petroleum product waste from equipment maintenance procedures are captured and not allowed to flow on the ground or in watercourses. AP-M: Alt affald, brugt olie o.a. fjernes fra skovningspladsen og afleveres på de relevante modtagesteder. Spildt olie og drivmidler skal graves op og afleveres på de relevante modtagesteder. Spill kits are available at the worksite, og relevant operators are familiar with their use. All wastes, used or leaked oil etc. is removed /dug up and deposited at designated sites. BK: Der mangler et tal under entreprenør. ASF: Det har Flemming indført: ) 3.5 Udtag af næringsstoffer ved hugst skal ske under hensyntagen til jordens ydeevn Extraction of nutrients during harvest shall consider the (forvitring), og der kan tilføres næringsstoffer svarende til den mængde, der bortføres med soil performance (weathering). Contributions from the biomasse, og som tabes ved udvaskning. Der skal tages hensyn til (indregnes) det bidrag, som surrounding environment shall be taken into account. tilføres fra omgivelserne Dyrkningssystemer, der er afhængige af løbende tilførsel af pesticider og rodenticider, skal 6.6. World Health Organization Type A and B World Health Organization Type A and B and udvikles og tilpasses gennem omstillingsfasen, således at denne tilførsel kan udfases på langt and chlorinated hydrocarbon pesticides; chlorinated hydrocarbon pesticides; pesticides that are sigt. pesticides that are persistent, toxic or whose persistent, toxic or whose derivatives remain biologically derivatives remain biologically active and active and accumulate in the food chain beyond their accumulate in the food chain beyond their intended use; as well as any pesticides banned by intended use; as well as any pesticides banned by international agreement, are never be used. international agreement, are never be used. igen - ikke gruppeleders ansvar. ASF: -tallet ved gruppeleder fjernet. Pesticides approved for organic farming are only used Pesticides approved for organic farming in case of a well documented need. are only used in case of a well documented need Other pesticides are not applied, unless Other pesticides are not applied, unless there is wel there is well-documented need, and only after documented need, and only after consultation with consultation with relevant experts. relevant experts The use of biological control agents is The use of biological control agents is minimized, minimized, monitored and strictly controlled in monitored and strictly controlled in accordance with accordance with national laws and internationally national laws and internationally accepted scientific accepted scientific protocols. However, the use protocols. However, the use of Phlebiopsis gigantean of Phlebiopsis gigantean (Egg. Rotstop) to control (Egg. Rotstop) to control Heterobasidion annosum Heterobasidion annosum (Root and butt rot of (Root and butt rot of conifers) is accepted. conifers) is accepted. ejeransvar lige så relevant som ved nedenstående ASF: enig 3.7 Brandbeskyttelsesplaner anbefales, og der bør anlægges brandbælter på udsatte steder. It is recomended to prepare fire protection plans and to establish firebreaks on prone sites. 3.8 På mindre dele af skovarealet kan der anvendes intensive driftsformer, som f.eks. dyrkning 6.0. Forests which are not Fredsskov are Forests which are not Fredsskov are managed as af juletræer og pyntegrønt og vildtagre. Placering og drift af disse arealer udvikles i natur- og managed as Fredsskov and it is therefore not Fredsskov and it is therefore not acceptable to miljøvenlig retning. Det drejer sig om en minimal og miljøforsvarlig brug af pesticider og acceptable to convert forest to other land uses convert forest to other land uses unless important kompensationsgødskning. Denne produktion vil ikke kunne anses for naturnær og produkter unless important public, cultural, landscape, public, cultural, landscape, recreational or nature herfra kan ikke sælges som PEFC certificerede. Det samlede areal med juletræer og pyntegrønt recreational or nature interests suggest interests suggest otherwise. i kort omdrift må ikke overstigestige 0 % af det skovbevoksede areal. otherwise Only important public, cultural, landscape, recreational or nature interests should cause plans for conversion of forest to other land uses. igen - ikke gruppeleders ansvar. ASF: OK. Måske administrator. En sidebemærkning - hvad med den omtalte konvertering af SNS arealer til vindmøllepark? ASF: En speget sag, som Michael er i dialog med SNS om HCVF is not converted to plantations or non-forest use. HCVF is not converted to plantations or non-forest use. The forest management has at its disposal adequate 5..3 The forest management has at its disposal funding to carry out the planed management operations adequate funding to carry out the planed including responsible care and preservation of the management operations including responsible forest. care and preservation of the forest The financial plan ensures that sufficient The financial plan ensures that sufficient funds are funds are available to carry out the management available to carry out the management plan. plan. ASF: Denne er indsat, den var blank.

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse 1 Agenda Kort om LinkGRC Omfanget af præsentationen Analyse Den røde tråd Implementering af krav i organisationen Informationsaktivers

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Nu hedder Unigate Innovation:

Nu hedder Unigate Innovation: Nu hedder Unigate Innovation: Af Claus Holm Hvorfor nyt navn... Skabe sammenhæng mellem navn og profil Tydeliggøre vores fremadrettede vækst strategi Det nye navn signalerer nogle af de værdier vi står

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse European Commission DG Environment and Industry

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Nyheder inden for drift og outsourcing

Nyheder inden for drift og outsourcing Nyheder inden for drift og outsourcing Dias 1 Ny ISO standard for sikkerhed ved behandling af personoplysninger i cloudmiljøer Nyt om pligtmæssig udlevering af personoplysninger til udenlandske myndigheder

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes The Post Code in the Address legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes Adresseprogrammet 2 Nordisk Adressemøde, Kokkola 21.-22. maj 2014 Topics Background: Why postcodes

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere