Output D2.2 Two sub-standards for forest certification developed - Denmark, Sweden and Bulgaria and one more EU country Public

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Output D2.2 Two sub-standards for forest certification developed - Denmark, Sweden and Bulgaria and one more EU country Public"

Transkript

1 Exh 36 Sub-standard (check-list) for Denmark (in Danish) Output D2.2 Two sub-standards for forest certification developed - Denmark, Sweden and Bulgaria and one more EU country Public This information is part of the CeFCo project, with the purpose to develop a model for certification of forest contractors in Denmark, Spain, Sweden, Bulgaria and Portugal respectively. The project will be carried out in a cooperation between NEPCon, The European Network of Forest Entrepreneurs (ENFE) and the Forest Stewardship Council (FSC) and national organisations. The project is supported by the Danish Forest and Nature Agency, Fundación Biodiversidad and the European Union CIP Eco-Innovation initiative ( which is part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP (

2 Need for adjustments SmartLogging standard + for small forest Recognized Practice PEFC - criterium no. FSC - indicator no. Indicator in combined standard Contractor Owner Group leader properties. Forest Regeneration. Der skal anvendes selv- og/eller naturforyngelse, hvor arter og provenienser er tilpasset til Natural regeneration is used. Exemptions Natural- and/or self-regeneration shall ne used, where lokaliteten og det er teknisk og økonomisk forsvarligt. can be made where site conditions are not species and provenances are site adapted and it is suitable. technically and finacially sound. Comments.2 Hvor lokal erfaring og lokalitetsforholdene tilsiger et arts- og/eller et proveniensskifte Where local experience and siteconditions suggest a henholdsvis en artsberigelse, kan der gennemføres plantning henholdsvis såning. change of speicies and/or provenances, planting or seeding can take place.3. Skov med selvforyngelsesmulighed forynges i princippet uden brug af renafdrifter. Hvor 6.3. A permanent forest cover is maintained by A permanent forest cover is maintained by employment renafdrifter fortsat finder sted, skal de negative effekter minimeres f.eks. ved at fastholde naturlig employment of selective logging, group-wise of selective logging, group-wise regeneration and opvækst på arealet. Størrelsen på renafdrifter må kun undtagelsesvist overstige 2 ha. regeneration, planting under shelter trees, and planting under shelter trees. Clear-cutting is only clear-cuttings are minimized. employed, where there are no other options. Examples of cases where there are no other options than clearcutting are monocultures of Norway Spruce or Sitka Spruce taller than 5 meters, that have been lighty logged, are dying or are diseased. This will only take place in the conversion phase, as monocultures of exotic species over time will be phased out in the certified forest. Where clear-cutting is still taking place, the negative effects shall be minimized, for example by maintaining natural regrowth. The size of the clear-cut area does only exceptionally exceed 2 ha..4. Jordbearbejdning skal begrænses. Dog kan punkt og stribevise, overfladiske Mechanical soil-scarification is minimized Soil-scarification is minimized. However, point-wise and jordbehandlinger, der tilstræber at efterligne naturens egne (vildsvin, rodvæltere mv) metoder, and carried out strip-wise or point-wise when strip-wise soil-scarifications, seeking to imitate natural anvendes. Andre jordbearbejdningsformer må kun anvendes, hvor det er et formålstjenstligt skridt necessary (cf. 6.2). scarification (By wild boars, windthrows etc.) can be i omstillingsfasen og der skal være anført en begrundelse for metodevalget. employed when it is necesary..5. Anvendelsen af hjemmehørende arter og lokalt tilpassede provenienser skal fastholdes eller The area with native species (list in annex The area with native tree species and locally adapted fremmes. Der skal tilstræbes en andel på minimum 20% og 50% hjemmehørende træarter på ) is maintained or increased (cf. 0.4). provenances is maintained or increased. The aim hhv. magre og gode jorder. should be a minimum of 20% and 50% native tree species on thin soils and good soils respectively. det er således en antagelse at entr. modsætter sig anden jordbearbejdning end den tilladte? ASF: Ja, det må være entreprenørens opgave at nægte at udføre arbejde der er i modstrid med FSC og PEFC reglerne. Men da der også er noget planlægning/instruktion i det, har jeg tilføjet et tal ved skovejeren..6 Ikke-hjemmehørende træarter må kun anvendes, hvor de ikke truer skovens registrerede naturværdier og er lokalitetstilpassede The forest owner/manager shall avoid adverse ecological impacts [from the use of exotic species]. Non-native species may only be used, if the have known ecological abilities, and only where they do not threaten the forests registered natural values and are locally adapted. hvorfor er entreprenøren medansvarlig her og ikke ovenfor? Se svar ovenfor nu er der konsistens [When using non native species] Only species with know ecological properties are used. 2. Forest Structure.7 Der må ikke anvendes genmodificeret plantemateriale ved foryngelse af skoven Genetically modified organisms are not used. 2. Det vedvarende skovdække, og dermed skovklimaet, skal sikres og forbedres gennem: anvendelse af foryngelsesformer der kan sikre et vedvarende skovdække fastholdelse af tilstrækkelig vedmasse sikring af en balance mellem hugst og tilvækst på lang sigt og reduceret brug af renafdrifter. Dette er ikke til hinder for inden for skovlovens bestemmelser og dispensationsmuligheder at etablere og drive åbne naturarealer, arealer med stævningsdrift, skovgræsning og med intensive driftsformer (juletræer og pyntegrønt i kort omdrift ) samt anden særlig drift A permanent forest cover is maintained by employment of selective logging, group-wise regeneration, planting under shelter trees, and clear-cuttings are minimized. Genetically modified organisms are not used. The continuous forest cover, and thereby the forest climate, shall be ensured and improved by: - maintaining a sufficient growing stock - ensuring af balance between harvest and growth on a long term basis, and - minimizing clear-cuts. This is no hindrance to - within the provisions and exemption options of the danish forest legislation - establish and manage open nature sites, coppiced areas, forest grazing areas, or other types of areas. som under række 6 Da entreprenøren ikke umiddelbart kan vide at der er tale om GMO, er tallet fjernet. det forventes således at entr støtter op om skovejerbeslutning? Ja tanken er jo at skovejeren skal kunne stole på at tingene foregår efter certificeringsreglerne ude i felten, på baggrund af entreprenørens kendskab til reglerne. Så hver gang der er behov for en konkret vurdering ude i skoven i forbindelse med arbejdet, så skal entreprenøren kunne træffe den rigtige beslutning. Gruppeleder påtager sig ikke noget ansvar i denne sammenhæng (det vil være anderledes hvis der var tale om administrator) ASF: Jeg har fjernet tallet ved gruppeleder. 2.2 Naturlige successionsforløb og blandingsbevoksninger, herunder opvækst af ledsagearter Stable, multi-layered and mixed forest skal fremmes. Der skal opbygges en struktur i skoven, så den består af forskellige træarter i stands are created on forest sites. Exemptions forskellige aldre. Lokalitetens variation skal udnyttes til at sikre et varieret valg af træart. can be made where site conditions are not Skovplejen skal understøtte denne udvikling. suitable. Natural succession and stable, multi-layered mixed forest stands - including growth of companion speices - shall be promoted. A forest structure consisting of different tree species of different ages shall be developed. Site variations shall be used to ensure a varied choice of tree species. The forest management shall support this development. Exeptions can be made where the site conditions are unsuited. det forventes således at entr støtter op om skovejerbeslutning? ASF: Se ovenfor. Gruppeleder påtager sig ikke noget ansvar i denne sammenhæng (det vil være anderledes hvis der var tale om administrator) ASF: Se ovenfor 2.3 Der efterlades successivt min. 3-5 træer svarende til min. 0 m3 ved på roden pr. ha i produktionsskoven til naturlig henfald og død (redetræer og dødt ved) A minimum of 3-5 trees per hectare are A minimum of 3-5 trees per hectare - equivalent to continuously designated for natural decay and minimum 0m3 from the root - evenly distributed in the death. These trees should preferably be mature, production forest, are continuously designated for native and of different species. natural decay and death. The trees should preferably be mature, native and of different species. These and other biologically valuable trees have been marked prior to thinning and harvesting activities. det forventes således at entr uopfordret sørger for at efterlade træer? BK:eftersom der står at de træer der skal stå tilbage skal være afmærket forud må der vel også være ansvar ved administrator. ASF: Kryds tilføjet ved skovejer Biologically valuable trees and trees designated to natural dead and decay are marked prior to thinning or harvest operations. 2.4 Der skal inden for en 0-årig periode som minimum udlægges 5% af ejendommens samlede For large FMU s (>250 ha), within 4 years > 50 ha: Within 4 years of the main assessment, at skovbevoksede areal til urørt skov. Der skal inden for certifikatets første gyldighedsperiode være of the main assessment, 0 percent of the total least 0 percent of the forested area is managed with en positiv udvikling i andel af arealet som er udlagt som urørt, med mindre der allerede er udlagt forest area is designated for protection of focus on the protection of biodiversity. Half of this area 5%. Urørt skov skal fortrinsvis udlægges, hvor: biodiversity. is protected as non-intervention forest. The area is - bevaring af enestående biologiske værdier forudsætter at skoven lades urørt - selected with the aim of protecting rare, threatened, and urørt skov mest hensigtsmæssig understøtter netværk (f.eks. korridorer) i landskabet og endangered species and their habitats. Restoring - hvor det i øvrigt ud fra en økologisk og økonomisk afvejning findes hensigtsmæssigt. natural hydrology is given high priority in these areas. Arealer der en gang er udlagt som urørt skov, kan ikke erstattes af anden driftsform. På stærkt Landscape level considerations is taken were nåletræsdominerede ejendomme (mere end 90 % nål) kan de 5% opnås over en længere appropriate. tidshorisont end 0 år. Der skal for sådanne ejendomme inden for certifikatets første < 50 ha: Within a 0-year period, at least 5% of gyldighedsperiode foreligge en plan for udlæggelsen af urørt skov. the total forested area of the property is protected as non-intervention forest. An increase in the share of forest area protected as non-intervention forest shall take place within the first validity period of the certificate, unless 5% have already been protected. Non-intervention forests shall mainly be established, where: - conservation of unique biological values presuppose that the forest is protected as non-intervention forest - Non-intervention forests most appropriately support landscape networks (eg. corridors), and - where it is most appropriate, seen from an 6.4. (> 50 ha) Within 4 years of the main ecological and economic perspective. Areas assessment, at least 0 percent of the forested that have once been protected as non-intervention area is managed with focus on the protection of forests, can not be replaced by another type of biodiversity. Half of this area is protected as nonintervention forest. The area is selected with the trees (more than 90% coniferous trees) the 5% can be management. On properties dominated by coniferous aim of protecting rare, threatened, and achieved over a longer time period than 0 years. For endangered species and their habitats. Restoring such properties, a plan for the establishment of nonintervention forests shall be available within the first natural hydrology is given high priority in these areas. Landscape level considerations is taken validity period of the certificate. were appropriate For large FMU s (>250 ha), within 4 years of the main assessment, of the above 0 percent, 5 percent of the total forest area is designated as non-intervention forest.

3 2.5 Naturnære og stabile skovbryn med højt indhold af hjemmehørende arter skal bevares. Hvor der ikke findes naturnære og stabile skovbryn med højt indhold af hjemmehørende arter, skal disse udvikles i takt med konverteringen af skoven Broad, stable, site adapted and diverse forest fringes are maintained or established in connection with regeneration of the forest edge. Tree and shrub species characteristic to the region are used to ensure a stable and diverse transition zone to the open adjacent areas. 2.6 Ved arronderingstilplantning skal karakteristiske gamle træer i det oprindelige bryn bevares. Broad, stable, site adapted and diverse forest fringes are maintained or established in connection with regeneration of the forest edge. Tree and shrub species characteristic to the region are used to ensure a stable and diverse transition zone to the open adjacent areas. During planting aimed at improving the layout of the forest, characteristic old trees in the original forest fringes shall be preserved igen så antages det at entr per automatik beskytter bryn? ASF: Se ovenfor. som ovenfor ASF som ovenfor 3. Production and Economy 3. Driften skal fremme produktionen af produkter, som er efterspurgt af markedet, og som 5.. In areas were biotic and abiotic factors egner sig til de specifikke skovdyrkningsmæssige betingelser. Hvor det er muligt skal kvalitetstræ allow this, production of high quality timber is være en del af produktionen. promoted. The forest management shall promote a diversified portfolio of tre species and products, which are suitable for the actual silvicultural conditions and are able to ensure an economic yield. Where it is possible, the production of high quality timber is promoted. kan ikke være gruppeleders ansvar. (Er ikke nødvendigvis administrator) ASF: Lyder rigtigt, krydset flyttet The production comprises of a wide range of tree species and products which are suitable for the actual silvicultural conditions and are able to ensure an economic yield Forest management explores the possibilities to diversify the portfolio of forest products Grading and sorting of harvested Grading and sorting of harvested products is conducted products is conducted to add or maintain commercial value where appropriate. to add or maintain commercial value where appropriate. The customers specifications shall be followed. AP-M: Aftagerens specifikationer for de enkelte effekter skal følges. Specielle effektkrav der vedrører brug af valsetype eller forudsætter bestemte skovningstidspunkter bør aftales.kapsprækker skal undgås. Hvis der forekommer afvigelser fra den forventede effektfordeling på mere end 5%, skal opdragsgiveren omgående kontaktes for nærmere aftale. De forskellige effekter skal adskilles under skovningen, så det efterfølgende er let for udkørselsmaskinen at holde rede på hvad der er hvad. Kan evt. suppleres med farvemærkning Harvested products are transported from harvest site to markets on a timely basis to minimize product degrade and loss. Processing and extraction of harvested products happens on a timely basis, to minimize product degrade and loss All merchantable materials as prescribed in the harvest contract are shipped. - Not relevant Contracts, verbal agreements and instructions are honored Contracts are honored Fair market value is provided for services rendered. Not included - covered by other specifications Fair market value is provided for timber purchased. Not included - not relevant and possibly contradicts EU-rules. 3.2: Harvesting practices are conducted when 3.2 Der skal anvendes hugst-, transport- og foryngelsesteknikker, der skåner lokaliteten og 5.3. Harvesting techniques are designed to risk of impacts are low. bevoksningen. Spild af olie under skovdriftsaktiviteter og vilkårlig deponering af affald på avoid losses of merchantable volumes and skovarealer skal altid undgås. Der arbejdes mod at opnå og sikre en gunstig jordbundstilstand damage to remaining trees. 3.2.: Harvesting, especially of identified sensitive med henblik på naturlig foryngelse. areas, is conducted when risk is low (i.e., on dry or frozen ground). Harvest-, transport- and regeneration techniques are designed to avoid damage on the site and the remaining vegetation : Harvesting systems are appropriate for the site Adequate precautions are taken during forest operations to minimize negative impacts on soil, wildlife, fisheries, ground cover, and forest services Tree cutting and extraction is organized and carried out so that t damage to the stand, soil and nature is minimized Damage to residual trees and other resources is minimized by the harvest and extraction process. Scarring on boles of residual trees is minimized; Damage to residual tree leaders and limbs is minimized; Coarse woody debris is left on site; and, Damage to understory vegetation is minimized. AP-M: Skader på de blivende træer skal undgås. Det gælder både skader på stamme og roddele. For at beskytte rødder i stiksporene, er det hensigtsmæssigt at placere hugstaffaldet i sporet, så der kan køres på det. AP-M: I planlægningen bør det indgå, at der kun må køres på følsomme områder, når forholdene er til det. Det kan f.eks. være i tørre perioder, eller når jorden er frostbunden Waste generated through harvesting Waste generated through harvesting activities is operations, on-site processing and extraction is minimized, and oil leakage and random deposit of waste minimized. in forest areas is avoided. Slash is placed in logging trails to the extent necesary to avoid damage to roots and soilstructure Measures to minimize negative Depending on the site conditions, driving with heavy environmental impact is followed in the field, e.g. machinery is, to the extent possible, done in ways that wet soil types is handled with precaution to avoid minimize the risk of causing damage to soil, vegetation soil damages etc. and regrowth (on dry and frosen ground). When driving in waterlogged areas, relevant equipment to protect the soil is used (eg. wide tires and belts/mats). kørsel på kvasranker ASF: Hvad menes der her? AP-M: På særligt følsomme områder kan det være nødvendigt, at anvende særlig udrustning som stålbælter eller kunststof-mokkasinbælter. AP-M: Der bør ikke være hjulspor dybere end 0 cm. Undtagelsesvis kan der accepteres spordybder på op til 25 cm over en distance på maks. 5 meter. Ved større spordybder over større strækninger skal der tages kontakt til opdragsgiver så snart problemet erkendes. AP-M: Ved arbejde i bevoksninger med underplantning eller selvforyngelse skal maskinføreren vælge den fremgangsmåde, der giver færrest skader på opvæksten. Ved betydende skader på opvæksten tages kontakt til opdragsgiver. AP-M:Skader på jordbund og stående træer ved sportilslutning til hovedspor og bilfast vej skal undgås. Der accepteres normalt en spordybde på op til 25 cm over en distance på højst 5 meter. Skrabe eller rodskader på træer der står længere end 5 meter fra sportilslutningen accepteres ikke. Ved større opkørsler af veje og stier tages kontakt til opdragsgiver så snart problemet erkendes.

4 AP-Kulturanlæg: Strukturskader på jordbunden og skader på kulturarealet skal undgås, og dette kan opnås på flere måder: I planlægningen bør det indgå, at der kun må køres på følsomme områder, når forholdene er til det. Teknisk bør maskinerne være udstyret med hensigtsmæssig hjul- og dækudrustning, som er tilpasset de aktuelle forhold. Det kan være brede dæk, lavt lufttryk i dækkene, hjulbælter o.l. Maskinføreren bør kende sin maskines aktuelle marktryk og leverandørens anvisninger for hvilke lufttryk, der kan anvendes i de aktuelle dæk, herunder hvor lavt dæktrykket kan være ved terrænkørsel. Det kan anbefales at maskinerne udstyres med anlæg, der hurtigt kan regulere lufttrykket i dækkene. På særligt følsomme områder kan det være nødvendigt, at anvende særlig udrustning som bælter eller tvillingmontage. Ved større opkørsler af veje og stier tages kontakt til opdragsgiver så snart problemet erkendes A reasonable effort is made to minimize disruption of soil organic layers during harvest operations including: Minimal skidder rutting; Minimal blading of slash; and, Minimal machinery use off skid trails. AP-M: Ved arbejde i bevoksninger med underplantning eller selvforyngelse skal maskinføreren vælge den fremgangsmåde, der giver færrest skader på opvæksten. Ved betydende skader på opvæksten tages kontakt til opdragsgiver Consultation with staff and contractors shows that they are instructed in how to avoid damage to the designated trees. The staff and contractors know how to avoid damage to soil and vegetation - this includes that machine operators know the actual pressure on the soil caused by the machine, and the suppliers directions regarding which tire pressures can be used in the current tires, including how low the tire pressure can be during off- road driving. Consultation with staff and contractor shows that they are instructed in how to avoid damage to the designated trees : Appropriate equipment (e.g., low impact Environmentally appropriate machinery and Environmentally appropriate machinery and ecologically ecologically adapted technology, which is gentle adapted technology, which is gentle to the soil and the to the soil and the environment, is employed. environment, is employed. The Danish Forest and The Danish Forest and Nature Agency s Nature Agency s environmental standards for forest environmental standards of 997 for forest machines shall be met. machines shall be met. BK: Jan Feils kommentar her er vel egentlig med i ovenstående punkt? ASF: Ikke helt ovenstående handler om kendskab, dette punkt handler om praksis. Det ser ud til at være det samme, men det er to forskellige måder at auditere på (ovenstående punkt kræver interviews med maskinføreren, dette punkt tjekker om det maskinel der tires, mats) is used in wet (swamp) areas. faktisk bruges også overholder standarden). AP-M: Teknisk bør maskinerne være udstyret med hensigtsmæssig hjul- og dækudrustning, som er tilpasset de aktuelle forhold. Det kan være brede dæk, lavt lufttryk i dækkene, hjulbælter o.l. Maskinføreren bør kende sin maskines aktuelle marktryk og leverandørens anvisninger for hvilke lufttryk der kan anvendes i de aktuelle dæk, herunder hvor lavt dæktrykket kan være ved terrænkørsel. 3.3.: Silvicultural prescriptions are followed : Harvest closeout activities are undertaken and occur as per the harvest plan. AP-M: Oprydning efter skovning og udkørse Silvicultural prescriptions are followed and harvest closeout activities are undertaken and occur as per the harvest plan or as otherwise agreed. Roads, trails and tracks which the forest owner wishes to be held free of slash, are cleared after finishing the forest operation. omfatter normalt rydning af veje, spor og stier for hugstaffald Skid trails should be located and flagged 3.3 Der udlægges permanente kørespor i skoven i takt med skovningsaktivitet og i den enkelte Permanent skid/logging trails are established in the before harvesting commences. bevoksning forest, during forest operations in the current stand. The layout of trails shall consider soil, terrain and technical solutions. Driving with machines outside the trails only Layout of roads, skid trails and landings consider soil, slope stability, gradient, and weather conditions A reasonable effort is made to minimize disruption of soil organic layers during happens in exceptional cases and when it is justified. Skid trails avoid sensitive sites, such as wet areas and unstable soils. harvest operations including: Minimal skidder rutting; Minimal blading of slash; and, Minimal machinery use off skid trails Skid trails avoid sensitive sites, such as wet areas and unstable soils. AP-M: Den indbyrdes afstand mellem køresporene skal gennemsnitlig være 20 meter fra spormidte til spormidte. En afvigelse på 3 meter til hver side kan accepteres. Bredden på køresporene skal være 3,5 4 meter. I forbindelse med sidehæld og kurver skal bredden forøges for at der er plads til maskinerne. The distance between logging trails should be 20 m on average, from the center of one trail to the center of the next. When establishing new trails, the width of the trails should be meters. Existing logging trails are adjusted in width, if necesary - alternately machines can be adapted (alternativt anvendes tilpasset maskinløsing). In case of slopes and curves the widht shall be increased, in order to make sufficient room for the machines. det kan evt. anføres at afstand mellem spor tilpasses de tekniske muligheder. ASF: Der er allerede anvendt en blød formulering ('tilstræbes') således at kravet ikke er ufravigeligt, men skal følges hvor det er teknisk muligt. AP-M: Eksisterende kørespor tilrettes i bredden. I rækkehugster besluttes, hvilke rækker der skal udgøre de fremtidige kørespor. Disse tilpasses i bredden og fremover må der kun køres i disse spor. Alternativt kan der indlægges nye kørespor med 20 meters afstand på tværs af rækkerne Skid trails are stabilized during and following Skid trails are stabilized during and following harvesting harvesting activities, including: activities, including: Using slash; Using slash; Seeding; Seeding; Mulching; or Mulching; or Other erosion control methods; Other erosion control methods Skal der ikke stå noget her? ASF: Tekst tilføjet The number of road or skid trail stream crossings for all categories of streams is minimized. Permanent or temporary skid trail and road stream crossings - that are not removed the same day - can only be established if it has been approved by the municipality in advance. The number of road and skid trail stream crossings is minimized and placed at right angles to the stream where appropriate. When crossing streams and other sensitive areas, special precautions Med reference til din egen tolkning vil jeg her bestræbe mig på ikke at anføre noget om forudgående godkendelse. ASF: Som jeg forstod Birgit Honoré så gjaldt bagatelgrænsen kun midlertidige overkørsler der blev fjernet samme aften som de blev etableret. Det er nu angivet i teksten. must be made, for example deposit of slash, logs, mats etc. Deposited materials are removed after completion of the operation Integrity of stream channel and stream banks is maintained during installation and removal of stream crossing devices. AP-M: Ved passage af vandløb og andre særligt følsomme områder skal der træffes særlige forholdsregler, som f.eks. udlægning af hugstaffald, træeffekter, køremåtter eller lignende Portable bridges, mats, or logs are used to cross streams when necessary Stream crossings are placed at right angles to the stream where appropriate. AP-M: Det sikres at vandløb er oprensede for effekter og hugstaffald m.m. som kan genere vandløbets funktion Erosion control structures such as waterbars and rolling (broad-based) dips are properly constructed to effectively divert water from roads and skid trails. Relevant precautionary measures have been taken to avoid erosion and sedimentation of streams as a consequence of the forest operation.

5 3.5.5 Erosion control structures (e.g., waterbars, rolling dips) are constructed prior to stream crossings to divert direct water flow into buffers or filter strips : Road surfaces are designed to drain water effectively: Rock and gravel is used on roads if feasible; and, Roads are out-sloped, in-sloped or crowned as appropriate. NOT INCLUDED - NOT RELEVANT FOR HARVESTERS IN DENMARK Permanent culverts are adequately sized and properly situated: Placed to effectively manage water flow; Installed so that subsequent road maintenance does not result in damage to culverts; and, Sized adequately for periods of high volume water flow. NOT INCLUDED - Is usually carried out independent of forest management tasks Culverts are installed properly in a manner not to inhibit migration of aquatic organisms. NOT INCLUDED - Same reason as Disturbed soil is stabilized to prevent soi erosion or sediment flow, including: Road cut banks; Sidecast banks; and, Landing sites. NOT INCLUDED - Not the responsibility of harvesters, as harvesters in Denmark rarely manage roads in relation to forest management tasks A post-harvest evaluation (i.e., checklist or The work of the harvester shall generally be in line with BK: Omformulering: Evaluering kan foregå løbende eller close-out document) is completed by the practices and standards stated in the "Recognized ved opgavens afslutning. ASF: Rettet. harvester, preferably with the landowner or land Practice (Anerkendt Praksis)" concept (see appendix manager, and follow-up actions are identified and X). The harvester offers to do a post-harvest evaluation conducted as necessary. with the landowner, according to the "Recognized Practice" concept (see appendix X). The evaluation can take place continuously or after compleetion of the Post-harvest inspections review condition of operation. streamside management zones, harvest infrastructure, sites identified for special protection, residual stand, close-out features, and other features identified in pre-harvest inspection Chemical containers, solid non-organic The forest owner/manager or contractor The forest owner/manager or the harvester has an offsite location for secure storage of chemicals, wastes and other refuse produced during has an off-site location for safe storing of harvesting are disposed of in an environmentally chemicals, containers, liquid and solid nonorganic wastes including fuel and oil until they can including fuel and oil, until they can be permanently containers, liquid and solid non-organic wastes, sound manner at off-site locations. be permanently disposed of at an appropriate site disposed of at a suitable location, approved byt the approved by the Danish state. authorities. Other wastes are disposed of in an environmentally sound manner at off-site locations Equipment is properly maintained to avoid hydraulic fluid, motor oil and gear oil leaks 6..4 Equipment is well maintained No oil or hydraulic leaks; ROPS of machinery is in good condition; Regular maintenance is performed and documented Forest machinery is without oil and fuel leakage. Forest machines and other technical equipment is well maintained: No oil or hydraulic leaks; ROPS of machinery is in good condition; Regular check and maintenance is performed and documented. BK: Der mangler et tal under entreprenør og så skal der vel stå "skovmaskiner"? ASF: tal indført og tekst rettet Spill kits are available at the worksite and operators are familiar with their use Chemical and petroleum product waste from equipment maintenance procedures are captured and not allowed to flow on the ground or in watercourses. AP-M: Alt affald, brugt olie o.a. fjernes fra skovningspladsen og afleveres på de relevante modtagesteder. Spildt olie og drivmidler skal graves op og afleveres på de relevante modtagesteder. Spill kits are available at the worksite, og relevant operators are familiar with their use. All wastes, used or leaked oil etc. is removed /dug up and deposited at designated sites. BK: Der mangler et tal under entreprenør. ASF: Det har Flemming indført: ) 3.5 Udtag af næringsstoffer ved hugst skal ske under hensyntagen til jordens ydeevn Extraction of nutrients during harvest shall consider the (forvitring), og der kan tilføres næringsstoffer svarende til den mængde, der bortføres med soil performance (weathering). Contributions from the biomasse, og som tabes ved udvaskning. Der skal tages hensyn til (indregnes) det bidrag, som surrounding environment shall be taken into account. tilføres fra omgivelserne Dyrkningssystemer, der er afhængige af løbende tilførsel af pesticider og rodenticider, skal 6.6. World Health Organization Type A and B World Health Organization Type A and B and udvikles og tilpasses gennem omstillingsfasen, således at denne tilførsel kan udfases på langt and chlorinated hydrocarbon pesticides; chlorinated hydrocarbon pesticides; pesticides that are sigt. pesticides that are persistent, toxic or whose persistent, toxic or whose derivatives remain biologically derivatives remain biologically active and active and accumulate in the food chain beyond their accumulate in the food chain beyond their intended use; as well as any pesticides banned by intended use; as well as any pesticides banned by international agreement, are never be used. international agreement, are never be used. igen - ikke gruppeleders ansvar. ASF: -tallet ved gruppeleder fjernet. Pesticides approved for organic farming are only used Pesticides approved for organic farming in case of a well documented need. are only used in case of a well documented need Other pesticides are not applied, unless Other pesticides are not applied, unless there is wel there is well-documented need, and only after documented need, and only after consultation with consultation with relevant experts. relevant experts The use of biological control agents is The use of biological control agents is minimized, minimized, monitored and strictly controlled in monitored and strictly controlled in accordance with accordance with national laws and internationally national laws and internationally accepted scientific accepted scientific protocols. However, the use protocols. However, the use of Phlebiopsis gigantean of Phlebiopsis gigantean (Egg. Rotstop) to control (Egg. Rotstop) to control Heterobasidion annosum Heterobasidion annosum (Root and butt rot of (Root and butt rot of conifers) is accepted. conifers) is accepted. ejeransvar lige så relevant som ved nedenstående ASF: enig 3.7 Brandbeskyttelsesplaner anbefales, og der bør anlægges brandbælter på udsatte steder. It is recomended to prepare fire protection plans and to establish firebreaks on prone sites. 3.8 På mindre dele af skovarealet kan der anvendes intensive driftsformer, som f.eks. dyrkning 6.0. Forests which are not Fredsskov are Forests which are not Fredsskov are managed as af juletræer og pyntegrønt og vildtagre. Placering og drift af disse arealer udvikles i natur- og managed as Fredsskov and it is therefore not Fredsskov and it is therefore not acceptable to miljøvenlig retning. Det drejer sig om en minimal og miljøforsvarlig brug af pesticider og acceptable to convert forest to other land uses convert forest to other land uses unless important kompensationsgødskning. Denne produktion vil ikke kunne anses for naturnær og produkter unless important public, cultural, landscape, public, cultural, landscape, recreational or nature herfra kan ikke sælges som PEFC certificerede. Det samlede areal med juletræer og pyntegrønt recreational or nature interests suggest interests suggest otherwise. i kort omdrift må ikke overstigestige 0 % af det skovbevoksede areal. otherwise Only important public, cultural, landscape, recreational or nature interests should cause plans for conversion of forest to other land uses. igen - ikke gruppeleders ansvar. ASF: OK. Måske administrator. En sidebemærkning - hvad med den omtalte konvertering af SNS arealer til vindmøllepark? ASF: En speget sag, som Michael er i dialog med SNS om HCVF is not converted to plantations or non-forest use. HCVF is not converted to plantations or non-forest use. The forest management has at its disposal adequate 5..3 The forest management has at its disposal funding to carry out the planed management operations adequate funding to carry out the planed including responsible care and preservation of the management operations including responsible forest. care and preservation of the forest The financial plan ensures that sufficient The financial plan ensures that sufficient funds are funds are available to carry out the management available to carry out the management plan. plan. ASF: Denne er indsat, den var blank.

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish)

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) D4.3 Information material produced Public document This information is part of the CeFCo project, with the purpose to develop a model for certification of forest contractors

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

KW-PLAN's vejledning til tolkning af PEFC-Danmarks Skovstandard

KW-PLAN's vejledning til tolkning af PEFC-Danmarks Skovstandard Kriterie: 1.1 Der skal anvendes selv- og/eller naturforyngelse, hvor arter og provenienser er tilpasset til lokaliteten og det er teknisk og økonomisk forsvarligt. Formålet med kriterium 1.1 er at sikre

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

PEFC Danmarks Skovstandard - Sammenstilling af nye og eksisterende kriterier

PEFC Danmarks Skovstandard - Sammenstilling af nye og eksisterende kriterier PEFC Danmarks Skovstandard - Sammenstilling af nye og eksisterende kriterier 1 Skovdyrkning 1.1 Driften af skoven skal tilrettelægges med henblik på at sikre og forbedre skovens ressourcer, herunder skovens

Læs mere

Krav til skoventreprenør

Krav til skoventreprenør Krav der varetages af certificeret entreprenør 1. Skovens foryngelse 1.4 Jordbearbejdning minimeres. Dog kan punkt- og stribevise. overfladiske jordbehandlinger, der tilstræber at efterligne naturens egne

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Restoration management in Lille Vildmose:

Restoration management in Lille Vildmose: Restoration management in Lille Vildmose: Little Wild Bog Finland Norge Sverige Estland Danmark Letland Kaliningrad Litauen Tyskland Polen Geology and landscape Lindenborg å Kongerslev Kongstedlund Smidie

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

1. Skovens foryngelse (FSC, PEFC) ( PEFC) FSC, PEFC) (FSC, PEFC) 2. Skovens struktur (FSC, PEFC) (FSC) (FSC, PEFC) (PEFC) 3. Produktion og økonomi

1. Skovens foryngelse (FSC, PEFC) ( PEFC) FSC, PEFC) (FSC, PEFC) 2. Skovens struktur (FSC, PEFC) (FSC) (FSC, PEFC) (PEFC) 3. Produktion og økonomi 1. Skovens foryngelse 1.1 (FSC, PEFC) Jordbearbejdning minimeres. Dog kan punkt- og stribevise. overfladiske jordbehandlinger, der tilstræber at efterligne naturens egne (vildsvin. rodvæltere mv) metoder

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det?

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Niclas Scott Bentsen Lektor, PhD Københavns Universitet Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Certificering af statsskovene

Certificering af statsskovene Certificering af Hidtidige forløb Ult. 04: Ministeren beslutter, at skal certificeres KR og FU udvalgt som forsøgsdistrikter. Aftale indgås s med NEPCon om både b FSC- og PEFC-certificering Maj 06: Evaluering

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

KOMBINATION AF BIOGASPRODUKTION OG NATURPLEJE

KOMBINATION AF BIOGASPRODUKTION OG NATURPLEJE KOMBINATION AF BIOGASPRODUKTION OG NATURPLEJE ENERGIBALANCEN FRA ET DANSK PERSPEKTIV A. K AT H A R I N A P. M E Y E R, P O S T D O C A A L B O R G U N I V E R S I T E T E S B J E R G I N S T I T U T F

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Exh 3 Substandard (check-lists) for Danish forest owners and contractors (in Danish)

Exh 3 Substandard (check-lists) for Danish forest owners and contractors (in Danish) Exh 3 Substandard (check-lists) for Danish forest owners and contractors (in Danish) D2.2 Two substandards for forest certification developed Public document This information is part of the CeFCo project,

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Erfaringer fra LIFE projektet Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde 25. juni 2014 Klaus Pallesen, klpa@fredensborg.dk

Erfaringer fra LIFE projektet Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde 25. juni 2014 Klaus Pallesen, klpa@fredensborg.dk Erfaringer fra LIFE projektet Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde 25. juni 2014 Klaus Pallesen, klpa@fredensborg.dk Lidt om baggrunden for Usserød Å projektet Ansøgningen som ramme for gennemførelsen

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Generelt. Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions. Acceptable means of compliance (AMC)

Generelt. Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions. Acceptable means of compliance (AMC) Generelt Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions Acceptable means of compliance (AMC) Guidens Material (GM) 4. Oktober 2011 EASA og General Aviation (GA) GA er

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning)

Implementation of the Building directive in Denmark. Contents. (from a layman in urban planning) Implementation of the Building directive in Denmark Contents (from a layman in urban planning) 3 Average temperature ( C) 4 Hours of sunshine FEMSEK the new secretariat for the Danish Schemes Background

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere