Audio system til personlig lyd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Audio system til personlig lyd"

Transkript

1 Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse Afspilning af musik gennem et trådløst netværk Yderligere oplysninger Om "SongPal" Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-X7CD / CMT-X7CDB

2 ADVARSEL For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for kilder til åben ild (f.eks. tændte stearinlys). For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet. Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra elnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild. Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket. Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i EMC-direktivet vha. et forbindelseskabel, der er mindre end 3 meter. Fabriksskiltet sidder udvendigt på undersiden af enheden. FORSIGTIG Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt kan forøge risikoen for øjenskader. Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1 LASER-produkt. Dette mærke er placeret på ydersiden under bunden. Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EUdirektiver. Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter. Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/ 5/EC. Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger: Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljøog sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. FORSIGTIG Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller en tilsvarende type. 2 DK

3 Kun Europa Fjernelse af udtjente batterier (gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materiale genindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Før du bruger dette anlæg Fejl, der forekommer ved normalt brug af anlægget, vil blive repareret af Sony i overensstemmelse med forholdene, som er defineret i den begrænsede garanti for dette anlæg. Sony kan dog ikke holdes ansvarlig for konsekvenser, der opstår, hvis anlægget ikke vil afspille, fordi det er beskadiget eller har en fejl. Musikdiske, der er kodet med teknologi til ophavsretlig beskyttelse Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i overensstemmelse med CDstandard. I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke overholder CDstandard, og som ikke kan afspilles af dette produkt. Bemærkning til DualDiscs En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Men da siden med lydmateriale ikke passer til CD-standard, kan afspilning af dette produkt ikke garanteres. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Før du bruger dette anlæg... 3 Introduktion Knappernes placering og funktion... 6 Indstilling af uret... 9 Afspilning af en CD Afspilning af en CD-DA/MP3-disk...10 Sådan ændres afspilningstilstanden...10 Oprettelse af dit eget program (Programafspilning)...12 Brug af radioen Indstilling af en radiostation...13 Forudindstilling af radiostationer...13 Udførelse af den automatiske DAB-scanning manuelt (kun CMT-X7CDB)...14 Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af en fil på en USB-enhed...15 Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) DK Afspilning af musik gennem en BLUETOOTHforbindelse Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed og afspilning af musik...18 Afspilning af musik gennem en registreret enhed...19 Afspilning af musik med enkelt tryk (NFC) Afspilning med lyd-codec af høj kvalitet (AAC/aptX)...21

5 Afspilning af musik gennem et trådløst netværk Klargøring: konfiguration til et netværk...22 Tilslutning med PC...22 Tilslutning til et kabelbaseret netværk Afspilning af musik på en Xperia /Xperia Tablet (WALKMAN -app) Afspilning af musik på iphone, ipad, ipod eller itunes (AirPlay)...25 Afspilning af musik på Windows 8/Windows 7 (hjemmenetværk) Brug af musikstreaming via internettet (musiktjenester)...27 Yderligere oplysninger Indstilling af den automatiske standbyfunktion Indstilling af standbytilstand for BLUETOOTH/netværk Indstilling ON/OFF af det trådløse BLUETOOTH-signal Justering af lyden Brug af timerne Indstilling af dvaletimeren Indstilling af afspilningstimeren Opdatering af softwaren...32 Udskiftning af batteriet...32 Om "SongPal" Fejlfinding Fejlfinding...35 Meddelelser Forholdsregler/specifikationer Forholdsregler...41 Kompatible enheder og versioner iphone/ipad/ipod touch DLNA-enhed USB-enhed Trådløs BLUETOOTH-teknologi Specifikationer Vigtig information om software DK

6 Introduktion Knappernes placering og funktion Bemærk Denne vejledning forklarer hovedsageligt betjeninger med fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres ved hjælp af knapperne på enheden, der har de samme eller lignende navne. Enhed (front/overside) Overside Front Knappen/knapperne FUNCTION Tryk for at skifte kilde. Hvert tryk skifter til næste kilde i følgende rækkefølge: CD USB BT AUDIO DAB* FM AUDIO IN NETWORK * DAB gælder kun for CMT-X7CDB. Knappen (afspil/pause) Bruges til at starte afspilningen eller sætte den på pause. Knapperne / (hurtigt tilbage / hurtigt frem) /TUNING +/ Bruges til at signalere starten af et musiknummer eller en fil, eller til at spole hurtigt frem eller tilbage i musiknummeret eller filen. Bruges til at stille ind på en ønsket radiostation. Knappen VOL +/ Bruges til at justere lydstyrken. Standby-indikator Lyser grønt, når anlægget er tændt. Lyser rødt, når anlægget er slukket. Indikatoren blinker, hvis systemet registrerer noget unormalt (side 35). Når anlægget er i BLUETOOTH/netværkstandbytilstand, lyser indikatoren op i orange. Knappen / (strøm) Bruges til at tænde eller slukke for anlægget. Displayvindue Knappen (skub ud) Bruges til at skubbe en CD ud. 6 DK

7 Diskåbning Indsæt en CD. N-mærke Placer en smartphone/tablet, der er udstyret med NFC-funktionen, tæt på dette mærke for at registrere BLUETOOTH, oprette forbindelse eller afbryde forbindelse med et enkelt tryk (side 20). Fjernsensor IR-mærket Fjernbetjening er ikke vist på enheden. Knappen / (strøm) Bruges til at tænde eller slukke for anlægget. Knappen SOUND Bruges til at styre lydkvaliteten (side 30). Knappen TIMER Bruges til at indstille uret eller afspilningstimeren (side 9, 31). Knappen / / (enter) Tryk på / for at vælge et element, og tryk på for at åbne det. Knappen +/ Bruges til at vælge en mappe (et album) på en MP3-disk eller en USB-enhed. Knappen CLEAR Bruges til at slette et programmeret musiknummer eller en mappe (side 12). Knappen (afspil/pause) Bruges til at starte afspilningen eller sætte den på pause. Knapperne / (forrige/næste)/ PRESET +/ Bruges til at signalere starten af et musiknummer eller en fil. Bruges til at vælge et forudindstillingsnummer for den indstillede radiostation. Knapperne / (hurtigt tilbage/ hurtigt frem)/tuning +/ Bruges til at spole hurtigt tilbage eller hurtigt frem eller tilbage i et musiknummer eller en fil. Bruges til at stille ind på en ønsket radiostation. Knappen VOL +/ Bruges til at justere lydstyrken. Knappen (stop) Bruges til at standse afspilningen. Knappen RETURN Bruges til at vende tilbage til den forrige status. Knappen MENU Bruges til at vise menuen. Tryk på / for at vælge elementer i menuen. Knappen/knapperne FUNCTION /+ Tryk for at skifte funktioner. Hvert tryk på knappen + skifter til næste funktion i følgende rækkefølge: CD USB BT AUDIO DAB* FM AUDIO IN NETWORK *DAB gælder kun for CMT-X7CDB. Knappen DISPLAY Bruges til at ændre de oplysninger, der vises i displayvinduet, når strømmen er tændt. En understregning "_" vises i stedet for et uigenkendeligt tegn. Hvis du trykker på denne knap, når strømmen er slukket, vises urets klokkeslæt. 7 DK Introduktion

8 Når du bruger fjernbetjeningen første gang Batteriet er monteret i fjernbetjeningen fra fabrikken. Før du bruger fjernbetjeningen første gang, skal du fjerne det isoleringsark, der sidder på batteriholderen. Se "Udskiftning af batteriet" (side 32) for detaljerede oplysninger. Enhed (bagside) Antenne til trådløst LAN Hvis du bruger den trådløse netværksfunktion, skal du indstille antennen som vist i illustrationen. (USB)-port Tilslut en USB-enhed (side 15). Bemærk Du kan kun bruge din iphone/ipod sammen med dette system via Bluetooth. eller AirPlayforbindelse. AUDIO IN-stik (ekstern indgang) Tilslut valgfrit eksternt udstyr med et lydforbindelseskabel (medfølger ikke). Strømindgang( ~ AC IN, V AC) Tilslut netledningen (medfølger) til stikkontakten. LAN-stik Tilslut netværksudstyr med netværkskabel (medfølger ikke) (side 24). FM ANTENNA (kun på CMT-X7CD) / DAB/FM ANTENNA (kun på CMT-X7CDB) Tilslut FM- eller DAB/FM-antennen. * Illustrationen ovenfor gælder CMT-X7CD. Bemærk Find en placering og en retning, der giver en god modtagelse, og fastgør derefter antennerne til en stabil overflade (vindue, væg osv.). Fastgør enden af FM-stueantennen med selvklæbende tape. 8 DK

9 Indstilling af uret 1 Tryk på / for at tænde anlægget. 2 Tryk på TIMER. Hvis "PLAY SET" vises, skal du trykke på / for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på. Introduktion 3 4 Tryk på / for at indstille timen, og tryk derefter på. Tryk på / for at indstille minutterne, og tryk derefter på. Fuldfør indstillingen af uret. Bemærk Urindstillingerne nulstilles, når du frakobler netledningen, og hvis der opstår strømafbrydelse. Sådan får du vist uret, når anlægget er slukket Tryk på flere gange på DISPLAY for at vise uret. Uret vises i ca. 8 sekunder. Hvis BLUETOOTH-standbystilstand er aktiv, vises uret ikke, når der trykkes på DISPLAY. 9 DK

10 Afspilning af en CD Afspilning af en CD- DA/MP3-disk Brug ikke en CD med tape, klistermærker eller lim på, da dette kan forårsage en funktionsfejl. Når du fjerner en disk, må du ikke berøre diskens overflade. Sådan ændres afspilningstilstanden 1 Tryk på FUNCTION for at vælge "CD". Du kan bruge afspilningstilstanden til at afspille den samme musik flere gange eller afspille vilkårligt. Afspilningstilstand 2 Sæt en CD i diskåbningen øverst i enheden. Sæt en CD i med tekstsiden (den trykte side) mod dig selv. Tekstside (den trykte side) 1 Tryk på for at standse afspilningen. Hvis du vælger "REPEAT" i trin 4, behøver du ikke at standse afspilningen. (skub ud) Afspiller automatisk. Hvis du skifter funktion til "CD" fra en anden funktion, når der allerede er en CD i åbningen, skal du trykke på, efter at "READING" er forsvundet fra displayet. Du kan bruge knappen på fjernbetjeningen eller enheden til funktionen hurtigt tilbage/hurtigt frem, vælge et musiknummer, en fil eller en mappe (på MP3-disk) osv. Sådan skubber du CD'en ud Tryk på (skub ud) på enheden. Bemærk 8 cm-cd'er kan ikke bruges i dette anlæg. Isæt ikke CD'er, som ikke har en standardform (f.eks. hjerteformede, firkantede eller stjerneformede diske). Dette kan forårsage permanente skader på systemet Tryk på MENU. Tryk på / for at vælge "CD MENU", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "PLAYMODE" eller "REPEAT", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge afspilningstilstanden, og tryk derefter på. Du kan vælge følgende afspilningstilstande. 10 DK

11 PLAYMODE Afspilningstilstand Virkning NORMAL Afspiller et musiknummer eller en fil. FOLDER* Afspiller alle musiknumre i den valgte mappe. "FLDR" lyser op i displayvinduet. SHUFFLE Afspiller alle musiknumre eller filer i vilkårlig rækkefølge. "SHUF" lyser op i displayvinduet. FLDR.SHUF* Afspiller alle musiknumre eller filer i den valgte mappe i vilkårlig rækkefølge. "FLDR. SHUF" lyser op i displayvinduet. PROGRAM Afspiller de programmerede musiknumre eller filer. "PGM" lyser op i displayvinduet. Se "Oprettelse af dit eget program (Programafspilning)" (side 12) for detaljerede oplysninger. * Denne afspilningstilstand kan kun bruges til afspilning af en MP3-disk. REPEAT Bemærkning om afspilning af MP3-diske Gem ikke unødvendige filer eller mapper på en disk, der har MP3-filer. Mapper, der ikke har MP3-filer, genkendes ikke af anlægget. Anlægget kan kun afspille MP3-filer, der har filtypenavnet ".mp3". Selvom filen har filtypenavnet ".mp3", kan afspilningen af filen generere en høj lyd, der kan beskadige anlægget, hvis den faktiske fil ikke er en MP3-lydfil. Det maksimale antal MP3-mapper og - filer, som er kompatibelt med dette anlæg, er: 999* mapper (inklusive rodmappen) 999 filer 250 filer i en enkelt mappe 8 mappeniveauer (i filernes træstruktur) * Dette omfatter mapper, der ikke har MP3-filer eller andre filer. Antallet af mapper, som anlægget kan genkende, kan være mindre end det reelle antal mapper, afhængigt af mappestrukturen. Kompatibilitet med alle typer MP3- software til -kodning/skrivning, CD-R/ RW-drev og optagelsesmedier garanteres ikke. Inkompatible MP3-diske kan genere støj eller lydafbrydelser, eller de kan muligvis slet ikke afspilles. Afspilning af en CD Afspilningstilstand Virkning ALL (Afspiller alle musiknumre med gentagelse) ONE (Afspiller ét musiknummer med gentagelse) OFF Systemet afspiller alle musiknumrene på en disk eller i en mappe gentagne gange. " " lyser op i displayvinduet. Systemet afspiller det valgte musiknummer gentagne gange. " 1" lyser op i displayvinduet. Annullerer gentagen afspilning. 11 DK

12 Oprettelse af dit eget program (Programafspilning) Afspiller det programmerede musiknummer eller den programmerede fil på en CD. 1 2 Vælg "PROGRAM" i trin 5 under "Sådan ændres afspilningstilstanden" (side 10), tryk derefter på. Når du bruger en MP3-disk, skal du trykke på +/- for at vælge den mappe, der indeholder musiknumre eller filer, som du vil programmere. Tryk på, hvis du vil afspille alle musiknumre eller filer i mappen. Sådan slettes et programmeret musiknummer eller en programmeret fil Tryk på CLEAR, mens afspilning er standset. Hver gang du trykker på knappen, slettes det musiknummer eller den fil, der sidst er blevet programmeret. Når alle programmerede musiknumre eller filer er blevet slettet, vises "NO STEP". Tip Der kan programmeres op til 25 musiknumre eller filer. Hvis du prøver at programmere mere end 25 musiknumre eller filer, vises "FULL". I dette tilfælde skal du slette unødvendige musiknumre. Tryk på for at afspille det samme program igen. Bemærk Hvis disken skubbes ud eller netledningen afbrydes efter programmering, slettes alle de programmerede musiknumre eller filer. 3 Tryk på / for at vælge et ønsket musiknummer eller en ønsket fil, og vælg derefter. Valgt musiknummer eller filnummer Samlet afspilningstid af det valgte musiknummer eller den valgte fil Gentag ovenstående trin for at programmere yderligere musiknumre eller filer. 4 Tryk på. Dit program med musiknumre eller filer bliver afspillet. 12 DK Sådan annulleres programafspilning Vælg "NORMAL" for "PROGRAM" i trin 1, og tryk derefter på.

13 Brug af radioen Indstilling af en radiostation Forudindstilling af radiostationer Du kan forudindstille dine ønskede radiostationer. 1 Tryk på FUNCTION for at vælge "FM" eller "DAB*" (CMT-X7CDB). 1 Stil ind på den ønskede station, og tryk derefter på MENU. 2 Tryk og hold PRESET +/, indtil frekvensangivelsen i displayvinduet begynder at skifte, og slip derefter knappen. Søgningen efter stationer stopper automatisk, når der modtages et FMstereosignal (Automatisk scanning). "ST" lyser op i displayvinduet. * DAB gælder kun for CMT-X7CDB. 2 3 Tryk på / for at vælge "TUNE:MENU", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "MEMORY", og tryk derefter på. Brug af radioen Manuel indstilling Tryk på PRESET +/ flere gange for at indstille den ønskede station. 4 Tryk på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. Bemærkninger om DAB-/DAB+-stationer (kun CMT-X7CDB) Når du indstiller en station, som yder RDStjenester, leveres oplysninger, såsom navnet på tjenesten eller stationen, gennem udsendelser. Når du indstiller en DAB-/DAB+-station, kan der gå nogle sekunder, før lyden høres. Primære tjenester modtages automatisk, når sekundære tjenester afsluttes. Denne tuner understøtter ikke datatjenester. Tip 5 Tryk på / for at vælge forudindstillingsnummeret, og tryk derefter på. Forudindstillingsnummer "COMPLETE" vises i displayvinduet, og radiostationen er registreret med forudindstillingsnummeret. Gentag ovenstående trin for at registrere flere radiostationer. Hvis der er for meget støj på modtagelsen af en FM-udsendelse i stereo, kan du trykke på MENU og vælge "TUNE:MENU", "FM MODE" og "MONO" efter hinanden for at vælge monomodtagelse. Dette mindsker støjen. 6 Tryk på / for at slukke for strømmen, tryk derefter på / igen for at tænde for strømmen. 13 DK

14 Tip Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer eller 20 DAB/DAB+ og 20 FM-stationer (CMT-X7CDB). Hvis du vælger et allerede registreret forudindstillingsnummer i trin 5, erstattes den forudindstillede radiostation med den aktuelt indstillede radiostation. Sådan stiller du ind på en forudindstillet radiostation Tryk på PRESET +/ for at vælge det forudindstillede nummer, som den ønskede station er registreret under. der er tilgængelige i dit område, kan scanningen tage nogle få minutter. Bemærk Hvis dit land eller områder ikke understøtter DAB-/DAB+-udsendelse, vises der "NO SERV". Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger. Før du tager DAB/FM-stueantennen ud, skal du sørge for, at der er slukket for anlægget, for at beholde dine egne DAB/DAB+-indstillinger. Udførelse af den automatiske DABscanning manuelt (kun CMT-X7CDB) Inden du kan stille ind på DAB-/DAB+stationer, skal du udføre en indledende DAB-scanning. Når du er flyttet til et andet område, bør du også udføre den indledende DAB-scanning for at opdatere DAB-/DAB+serviceinformationen Tryk på MENU. Tryk på / for at vælge "TUNE:MENU", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "INIT:SCAN", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. Scanningen begynder. Scanningens status angives med stjerner (*******). Afhængigt af de DAB-/DAB+-tjenester, 14 DK

15 Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af en fil på en USB-enhed Du kan afspille lydfiler fra en USB-enhed såsom en WALKMAN eller en digital medieafspiller på dette anlæg ved at slutte en USB-enhed til anlægget. Du kan få oplysninger om kompatible USBenheder under "Kompatible enheder og versioner" (side 42) Tryk på FUNCTION for at vælge "USB". Forbind USB-enheden til porten (USB) på bagsiden af enheden. Forbind USB-enheden direkte eller via det USB-kabel, der fulgte med USBenheden, til porten mærket (USB) på enheden. Vent, indtil "READING" forsvinder. Tryk på. Starter afspilning. Du kan betjene hurtigt tilbage/hurtigt frem, vælge et musiknummer eller en fil eller vælge mappe med fjernbetjeningen eller knappen på enheden. Tip Der kan vælges afspilningstilstand, når der afspilles fra USB-enheden. Tryk på MENU, og vælg derefter "USB MENU". Vælg "PLAYMODE" eller "REPEAT". Se "Sådan ændres afspilningstilstanden" (side 10) for detaljerede oplysninger. Når en fil på en USB-enhed afspilles, er programmeret afspilning ikke mulig. Hvis en USB-enhed er forbundet til enheden, starter batteriopladningen automatisk. USBenheden kan oplades, selvom anlægget er slukket. Hvis USB-enheden ikke kan oplades, skal den afbrydes og tilsluttes igen. Du kan finde oplysninger om opladningsstatus for USBenheden i betjeningsvejledningen for USBenheden. Bemærk Afspilningsrækkefølgen for anlægget kan variere fra afspilningsrækkefølgen af den tilsluttede digitale musikafspiller. Sørg for at slukke for anlægget, inden du fjerner USB-enheden. Hvis USB-enheden fjernes, mens anlægget er tændt, kan det ødelægge dataene på USB-enheden. Når det er nødvendigt med en USBkabelforbindelse, skal du tilslutte USB-kablet, der fulgte med den USB-enhed, der skal tilsluttes. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, som skal tilsluttes, for detaljerede oplysninger om tilslutning. Det kan tage tid, før der vises "READING" efter tilslutning, afhængigt af den type USB-enhed, der tilsluttes. Tilslut ikke USB-enheden gennem en USB-hub. Når USB-enheden er tilsluttet, indlæser anlægget alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage lang tid at afslutte indlæsningen af USB-enheden. Ved visse tilsluttede USB-enheder kan det tage lang tid at overføre signalerne fra anlægget eller at afslutte indlæsningen af USB-enheden. Der er ingen garanti for kompatibilitet med alt software til kodning/skrivning. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt blev kodet med inkompatibelt software, kan disse filer muligvis producere støj eller forårsage en funktionsfejl. Det maksimale antal mapper og filer på USBenheden, der er kompatibelt med dette anlæg, er: 1.000* mapper (herunder rodmappen) filer 250 filer i en enkelt mappe 8 mappeniveauer (i filernes træstruktur) * Dette omfatter mapper, der ikke indeholder afspillelige lydfiler og tomme mapper. Antallet af mapper, som anlægget kan genkende, kan være mindre end det reelle antal mapper, afhængigt af mappestrukturen. Anlægget understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne i en tilsluttet USB-enhed. Mapper, der ikke har lydfiler, genkendes ikke. Afspilning af en fil på en USB-enhed 15 DK

16 Du kan afspille følgende lydformater på dette anlæg: MP3: filtypenavn ".mp3" WMA**: filtypenavn ".wma" AAC**: filtypenavn ".m4a", ".mp4" eller ".3gp" Bemærk, at selvom filer har det korrekte filtypenavn, kan anlægget generere støj eller lydafbrydelser, hvis den reelle fil er forskellig. **Filer, der er ophavsretligt beskyttet af DRM (Digital Rights Management), og filer, der er downloadet fra en onlinemusikbutik, kan muligvis ikke afspilles på dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille en af disse filer, afspiller anlægget den næste ubeskyttede lydfil. 16 DK

17 Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Du kan afspille et musiknummer med lydkomponenter (medfølger ikke) forbundet til enheden. Bemærk Før dette skal du trykke på VOL for at skrue ned for lydstyrken Tryk på FUNCTION for at vælge "AUDIO IN". Tilslut komponentens lydtilslutningskabel til AUDIO INstikket bag på enheden og til udgangsstikket på det eksterne udstyr (medfølger ikke). Start afspilningen af den tilsluttede komponent. Justér lydstyrken på den tilsluttede komponent under afspilning. Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) 4 Tryk på VOL +/ på enheden for at justere lydstyrken. Bemærk Anlægget kan automatisk gå i standbytilstand, hvis lydstyrken er indstillet for lavt på den tilsluttede komponent. Se "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 28) for detaljerede oplysninger. 17 DK

18 Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse Parring af anlægget med en BLUETOOTHenhed og afspilning af musik Du kan afspille musik fra en BLUETOOTHenhed gennem en trådløs forbindelse. Inden du bruger BLUETOOTH-forbindelsen, skal du udføre parring for at registrere din BLUETOOTH-enhed. Bemærk Anbring BLUETOOTH-enheden, der skal tilsluttes, inden for én meter fra anlægget. Hvis BLUETOOTH-enheden er kompatibel med touch (NFC), skal næste procedure springes over. Se "Afspilning af musik med enkelt tryk (NFC)" (side 20) Tryk på FUNCTION for at vælge "BT AUDIO". Tryk på MENU. Tryk på / for at vælge "BT MENU", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "PAIRING", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. Når "PAIRING" begynder at blinke i displayvinduet, skifter anlægget til parringstilstand Søg efter dette anlæg med BLUETOOTH-enheden. Der kan blive vist en liste over fundne enheder på BLUETOOTH-enhedens display. Vælg [SONY:CMT-X7CD] eller [SONY:CMT-X7CDB] (dette anlæg). Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode på BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste "0000". Hvis anlægget ikke vises i displayvinduet på enheden, skal du fortsætte fra trin 1 igen. Når parringen er fuldført, skifter displayet til navnet på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed fra "PAIRING", og BLUETOOTH-indikatoren lyser op. Tryk på. Starter afspilning. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden skal du trykke på igen. Du skal måske også starte en musikafspiller på BLUETOOTH-enheden. Tryk på VOL +/ for at justere lydstyrken. Hvis det ikke er muligt at ændre lydstyrken på anlægget, skal du justere den på din BLUETOOTH-enhed. Betjening såsom hurtigt tilbage/hurtigt frem, valg af musik og valg af en mappe kan udføres med fjernbetjeningen eller knapperne på enheden. Tip Du kan udføre en parring eller forsøge at oprette en BLUETOOTH-forbindelse med en anden BLUETOOTH-enhed, mens der er BLUETOOTHforbindelse til en BLUETOOTH-enhed. Den aktuelt oprettede BLUETOOTH-forbindelse annulleres, når der oprettes BLUETOOTHforbindelse til en anden enhed. 18 DK

19 Bemærk Betjeningen, som er beskrevet ovenfor, er muligvis ikke tilgængelig i forbindelse med visse BLUETOOTH-enheder. Derudover kan visse betjeninger variere afhængigt af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Når parringen er udført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen. Under følgende omstændigheder skal der dog udføres en parring igen: Parringinformation blev slettet, da BLUETOOTH-enheden blev repareret. Du forsøger at parre anlægget med mere end 10 BLUETOOTH-enheder. Dette anlæg kan parres med op til 9 BLUETOOTH-enheder. Hvis du parrer en anden BLUETOOTH-enhed, når der er udført parring med 9 enheder, overskrives parringsinformationen for den enhed, der først blev parret med anlægget, med den nye enheds parringsinformation. Dette anlægs information om parringsregistrering slettes fra den tilsluttede enhed. Hvis du initialiserer anlægget eller sletter parringshistorikken med anlægget, slettes alle parringsoplysningerne. Lyden fra dette anlæg kan ikke sendes til en BLUETOOTH-højttaler. "Passkey" kan også kaldes "Passcode", "PIN code", "PIN number", "Password" el.lign. Sådan kontrolleres adressen for den tilsluttede BLUETOOTHenhed Tryk på DISPLAY, mens navnet på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed vises i displayvinduet. BLUETOOTH-enhedens adresse vises på to linjer i displayvinduet i 8 sekunder. Sådan annulleres forbindelsen til BLUETOOTH-enheden Afbryd BLUETOOTH-forbindelsen på BLUETOOTH-enheden. "BT AUDIO" vises i displayvinduet. Sådan slettes informationen om parringsregistrering 1 Vælg "DEL LINK" efter trin 3 i "Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed og afspilning af musik" (side 18), og tryk derefter på. 2 Tryk på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. "COMPLETE" vises i displayvinduet, og al parringsinformationen slettes. Bemærk Hvis du har slettet parringsinformationen, kan du ikke oprette en BLUETOOTH-forbindelse, medmindre der udføres parring igen. Afspilning af musik gennem en registreret enhed Efter trin 1 under "Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed og afspilning af musik" skal du betjene BLUETOOTHenheden for at oprette forbindelse med anlægget og derefter trykke på på enheden for at starte afspilningen. Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse 19 DK

20 Afspilning af musik med enkelt tryk (NFC) NFC er en teknologi til kommunikation med kort rækkevidde mellem forskellige enheder, som f.eks. en mobiltelefon og et IC-mærke. Du skal blot holde din smartphone/tablet mod anlægget. Anlægget tændes automatisk, og der oprettes parring og BLUETOOTH-forbindelse. Indstil på forhånd NFC, så den er aktiv. 1 Hent "NFC Easy Connect" for smartphone/tablet, og kør programmet. "NFC Easy Connect" er et gratis program til brug udelukkende med Android. Scan den følgende 2D-kode. Tip Kompatible smartphones er de smartphones, der er udstyret med NFC-funktionen (kompatibelt operativsystem: Android version eller nyere med undtagelse af Android 3.x). Kontrollér webstedet herunder for oplysninger om kompatible enheder. For kunder i Europa: Kunder i andre lande/områder: Hvis din smartphone/tablet ikke reagerer, selvom den strejfes mod enheden, skal du hente "NFC Easy Connect" til din smartphone/tablet og køre den. Strejf derefter mod enheden igen. "NFC Easy Connect" er et gratis program til brug udelukkende med Android. Scan den følgende 2D-kode. 2 3 Hold din smartphone/tablet mod N-mærket på enheden. Hold din smartphone/tablet mod enheden, og hold kontakten, indtil din smartphone/tablet vibrerer. Se afsnittet om kontakt gennem strejfning i brugervejledningen til din smartphone/tablet. Tryk på, når forbindelsen er oprettet. Starter afspilning. Hold din smartphone/tablet mod N- mærket på enheden for at afbryde den oprettede forbindelse. Når du holder en NFC-kompatibel smartphone/ tablet mod enheden, mens en anden BLUETOOTH-enhed er forbundet til anlægget, afbrydes BLUETOOTH-enheden, og anlægget forbindes med smartphonen/tabletten. Bemærk I visse lande og områder kan der muligvis ikke downloades en NFC-kompatibel applikation. 20 DK

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning Klargøring Tilslutning og forberedelse Betjening Fejlsøgning Forsigtighedsregler/ Specifikationer Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning NAS-C5E 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at mindske

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning Stereoreceiver Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM -disksystem

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM -disksystem 3D Blu-ray TM -disksystem Gældende for alle BDS x80 modeller Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 UDPAKNING 3 MEDFØLGENDE DELE 3 INSTALLATIONSSTED 4 KONTROLLER

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Hurtig reference 7009518

Hurtig reference 7009518 Hurtig reference 7009518 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere