Audio system til personlig lyd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Audio system til personlig lyd"

Transkript

1 Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse Afspilning af musik gennem et trådløst netværk Yderligere oplysninger Om "SongPal" Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-X7CD / CMT-X7CDB

2 ADVARSEL For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for kilder til åben ild (f.eks. tændte stearinlys). For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet. Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra elnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild. Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket. Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i EMC-direktivet vha. et forbindelseskabel, der er mindre end 3 meter. Fabriksskiltet sidder udvendigt på undersiden af enheden. FORSIGTIG Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt kan forøge risikoen for øjenskader. Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1 LASER-produkt. Dette mærke er placeret på ydersiden under bunden. Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EUdirektiver. Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter. Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/ 5/EC. Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger: Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljøog sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. FORSIGTIG Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller en tilsvarende type. 2 DK

3 Kun Europa Fjernelse af udtjente batterier (gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materiale genindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Før du bruger dette anlæg Fejl, der forekommer ved normalt brug af anlægget, vil blive repareret af Sony i overensstemmelse med forholdene, som er defineret i den begrænsede garanti for dette anlæg. Sony kan dog ikke holdes ansvarlig for konsekvenser, der opstår, hvis anlægget ikke vil afspille, fordi det er beskadiget eller har en fejl. Musikdiske, der er kodet med teknologi til ophavsretlig beskyttelse Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i overensstemmelse med CDstandard. I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke overholder CDstandard, og som ikke kan afspilles af dette produkt. Bemærkning til DualDiscs En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Men da siden med lydmateriale ikke passer til CD-standard, kan afspilning af dette produkt ikke garanteres. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Før du bruger dette anlæg... 3 Introduktion Knappernes placering og funktion... 6 Indstilling af uret... 9 Afspilning af en CD Afspilning af en CD-DA/MP3-disk...10 Sådan ændres afspilningstilstanden...10 Oprettelse af dit eget program (Programafspilning)...12 Brug af radioen Indstilling af en radiostation...13 Forudindstilling af radiostationer...13 Udførelse af den automatiske DAB-scanning manuelt (kun CMT-X7CDB)...14 Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af en fil på en USB-enhed...15 Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) DK Afspilning af musik gennem en BLUETOOTHforbindelse Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed og afspilning af musik...18 Afspilning af musik gennem en registreret enhed...19 Afspilning af musik med enkelt tryk (NFC) Afspilning med lyd-codec af høj kvalitet (AAC/aptX)...21

5 Afspilning af musik gennem et trådløst netværk Klargøring: konfiguration til et netværk...22 Tilslutning med PC...22 Tilslutning til et kabelbaseret netværk Afspilning af musik på en Xperia /Xperia Tablet (WALKMAN -app) Afspilning af musik på iphone, ipad, ipod eller itunes (AirPlay)...25 Afspilning af musik på Windows 8/Windows 7 (hjemmenetværk) Brug af musikstreaming via internettet (musiktjenester)...27 Yderligere oplysninger Indstilling af den automatiske standbyfunktion Indstilling af standbytilstand for BLUETOOTH/netværk Indstilling ON/OFF af det trådløse BLUETOOTH-signal Justering af lyden Brug af timerne Indstilling af dvaletimeren Indstilling af afspilningstimeren Opdatering af softwaren...32 Udskiftning af batteriet...32 Om "SongPal" Fejlfinding Fejlfinding...35 Meddelelser Forholdsregler/specifikationer Forholdsregler...41 Kompatible enheder og versioner iphone/ipad/ipod touch DLNA-enhed USB-enhed Trådløs BLUETOOTH-teknologi Specifikationer Vigtig information om software DK

6 Introduktion Knappernes placering og funktion Bemærk Denne vejledning forklarer hovedsageligt betjeninger med fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres ved hjælp af knapperne på enheden, der har de samme eller lignende navne. Enhed (front/overside) Overside Front Knappen/knapperne FUNCTION Tryk for at skifte kilde. Hvert tryk skifter til næste kilde i følgende rækkefølge: CD USB BT AUDIO DAB* FM AUDIO IN NETWORK * DAB gælder kun for CMT-X7CDB. Knappen (afspil/pause) Bruges til at starte afspilningen eller sætte den på pause. Knapperne / (hurtigt tilbage / hurtigt frem) /TUNING +/ Bruges til at signalere starten af et musiknummer eller en fil, eller til at spole hurtigt frem eller tilbage i musiknummeret eller filen. Bruges til at stille ind på en ønsket radiostation. Knappen VOL +/ Bruges til at justere lydstyrken. Standby-indikator Lyser grønt, når anlægget er tændt. Lyser rødt, når anlægget er slukket. Indikatoren blinker, hvis systemet registrerer noget unormalt (side 35). Når anlægget er i BLUETOOTH/netværkstandbytilstand, lyser indikatoren op i orange. Knappen / (strøm) Bruges til at tænde eller slukke for anlægget. Displayvindue Knappen (skub ud) Bruges til at skubbe en CD ud. 6 DK

7 Diskåbning Indsæt en CD. N-mærke Placer en smartphone/tablet, der er udstyret med NFC-funktionen, tæt på dette mærke for at registrere BLUETOOTH, oprette forbindelse eller afbryde forbindelse med et enkelt tryk (side 20). Fjernsensor IR-mærket Fjernbetjening er ikke vist på enheden. Knappen / (strøm) Bruges til at tænde eller slukke for anlægget. Knappen SOUND Bruges til at styre lydkvaliteten (side 30). Knappen TIMER Bruges til at indstille uret eller afspilningstimeren (side 9, 31). Knappen / / (enter) Tryk på / for at vælge et element, og tryk på for at åbne det. Knappen +/ Bruges til at vælge en mappe (et album) på en MP3-disk eller en USB-enhed. Knappen CLEAR Bruges til at slette et programmeret musiknummer eller en mappe (side 12). Knappen (afspil/pause) Bruges til at starte afspilningen eller sætte den på pause. Knapperne / (forrige/næste)/ PRESET +/ Bruges til at signalere starten af et musiknummer eller en fil. Bruges til at vælge et forudindstillingsnummer for den indstillede radiostation. Knapperne / (hurtigt tilbage/ hurtigt frem)/tuning +/ Bruges til at spole hurtigt tilbage eller hurtigt frem eller tilbage i et musiknummer eller en fil. Bruges til at stille ind på en ønsket radiostation. Knappen VOL +/ Bruges til at justere lydstyrken. Knappen (stop) Bruges til at standse afspilningen. Knappen RETURN Bruges til at vende tilbage til den forrige status. Knappen MENU Bruges til at vise menuen. Tryk på / for at vælge elementer i menuen. Knappen/knapperne FUNCTION /+ Tryk for at skifte funktioner. Hvert tryk på knappen + skifter til næste funktion i følgende rækkefølge: CD USB BT AUDIO DAB* FM AUDIO IN NETWORK *DAB gælder kun for CMT-X7CDB. Knappen DISPLAY Bruges til at ændre de oplysninger, der vises i displayvinduet, når strømmen er tændt. En understregning "_" vises i stedet for et uigenkendeligt tegn. Hvis du trykker på denne knap, når strømmen er slukket, vises urets klokkeslæt. 7 DK Introduktion

8 Når du bruger fjernbetjeningen første gang Batteriet er monteret i fjernbetjeningen fra fabrikken. Før du bruger fjernbetjeningen første gang, skal du fjerne det isoleringsark, der sidder på batteriholderen. Se "Udskiftning af batteriet" (side 32) for detaljerede oplysninger. Enhed (bagside) Antenne til trådløst LAN Hvis du bruger den trådløse netværksfunktion, skal du indstille antennen som vist i illustrationen. (USB)-port Tilslut en USB-enhed (side 15). Bemærk Du kan kun bruge din iphone/ipod sammen med dette system via Bluetooth. eller AirPlayforbindelse. AUDIO IN-stik (ekstern indgang) Tilslut valgfrit eksternt udstyr med et lydforbindelseskabel (medfølger ikke). Strømindgang( ~ AC IN, V AC) Tilslut netledningen (medfølger) til stikkontakten. LAN-stik Tilslut netværksudstyr med netværkskabel (medfølger ikke) (side 24). FM ANTENNA (kun på CMT-X7CD) / DAB/FM ANTENNA (kun på CMT-X7CDB) Tilslut FM- eller DAB/FM-antennen. * Illustrationen ovenfor gælder CMT-X7CD. Bemærk Find en placering og en retning, der giver en god modtagelse, og fastgør derefter antennerne til en stabil overflade (vindue, væg osv.). Fastgør enden af FM-stueantennen med selvklæbende tape. 8 DK

9 Indstilling af uret 1 Tryk på / for at tænde anlægget. 2 Tryk på TIMER. Hvis "PLAY SET" vises, skal du trykke på / for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på. Introduktion 3 4 Tryk på / for at indstille timen, og tryk derefter på. Tryk på / for at indstille minutterne, og tryk derefter på. Fuldfør indstillingen af uret. Bemærk Urindstillingerne nulstilles, når du frakobler netledningen, og hvis der opstår strømafbrydelse. Sådan får du vist uret, når anlægget er slukket Tryk på flere gange på DISPLAY for at vise uret. Uret vises i ca. 8 sekunder. Hvis BLUETOOTH-standbystilstand er aktiv, vises uret ikke, når der trykkes på DISPLAY. 9 DK

10 Afspilning af en CD Afspilning af en CD- DA/MP3-disk Brug ikke en CD med tape, klistermærker eller lim på, da dette kan forårsage en funktionsfejl. Når du fjerner en disk, må du ikke berøre diskens overflade. Sådan ændres afspilningstilstanden 1 Tryk på FUNCTION for at vælge "CD". Du kan bruge afspilningstilstanden til at afspille den samme musik flere gange eller afspille vilkårligt. Afspilningstilstand 2 Sæt en CD i diskåbningen øverst i enheden. Sæt en CD i med tekstsiden (den trykte side) mod dig selv. Tekstside (den trykte side) 1 Tryk på for at standse afspilningen. Hvis du vælger "REPEAT" i trin 4, behøver du ikke at standse afspilningen. (skub ud) Afspiller automatisk. Hvis du skifter funktion til "CD" fra en anden funktion, når der allerede er en CD i åbningen, skal du trykke på, efter at "READING" er forsvundet fra displayet. Du kan bruge knappen på fjernbetjeningen eller enheden til funktionen hurtigt tilbage/hurtigt frem, vælge et musiknummer, en fil eller en mappe (på MP3-disk) osv. Sådan skubber du CD'en ud Tryk på (skub ud) på enheden. Bemærk 8 cm-cd'er kan ikke bruges i dette anlæg. Isæt ikke CD'er, som ikke har en standardform (f.eks. hjerteformede, firkantede eller stjerneformede diske). Dette kan forårsage permanente skader på systemet Tryk på MENU. Tryk på / for at vælge "CD MENU", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "PLAYMODE" eller "REPEAT", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge afspilningstilstanden, og tryk derefter på. Du kan vælge følgende afspilningstilstande. 10 DK

11 PLAYMODE Afspilningstilstand Virkning NORMAL Afspiller et musiknummer eller en fil. FOLDER* Afspiller alle musiknumre i den valgte mappe. "FLDR" lyser op i displayvinduet. SHUFFLE Afspiller alle musiknumre eller filer i vilkårlig rækkefølge. "SHUF" lyser op i displayvinduet. FLDR.SHUF* Afspiller alle musiknumre eller filer i den valgte mappe i vilkårlig rækkefølge. "FLDR. SHUF" lyser op i displayvinduet. PROGRAM Afspiller de programmerede musiknumre eller filer. "PGM" lyser op i displayvinduet. Se "Oprettelse af dit eget program (Programafspilning)" (side 12) for detaljerede oplysninger. * Denne afspilningstilstand kan kun bruges til afspilning af en MP3-disk. REPEAT Bemærkning om afspilning af MP3-diske Gem ikke unødvendige filer eller mapper på en disk, der har MP3-filer. Mapper, der ikke har MP3-filer, genkendes ikke af anlægget. Anlægget kan kun afspille MP3-filer, der har filtypenavnet ".mp3". Selvom filen har filtypenavnet ".mp3", kan afspilningen af filen generere en høj lyd, der kan beskadige anlægget, hvis den faktiske fil ikke er en MP3-lydfil. Det maksimale antal MP3-mapper og - filer, som er kompatibelt med dette anlæg, er: 999* mapper (inklusive rodmappen) 999 filer 250 filer i en enkelt mappe 8 mappeniveauer (i filernes træstruktur) * Dette omfatter mapper, der ikke har MP3-filer eller andre filer. Antallet af mapper, som anlægget kan genkende, kan være mindre end det reelle antal mapper, afhængigt af mappestrukturen. Kompatibilitet med alle typer MP3- software til -kodning/skrivning, CD-R/ RW-drev og optagelsesmedier garanteres ikke. Inkompatible MP3-diske kan genere støj eller lydafbrydelser, eller de kan muligvis slet ikke afspilles. Afspilning af en CD Afspilningstilstand Virkning ALL (Afspiller alle musiknumre med gentagelse) ONE (Afspiller ét musiknummer med gentagelse) OFF Systemet afspiller alle musiknumrene på en disk eller i en mappe gentagne gange. " " lyser op i displayvinduet. Systemet afspiller det valgte musiknummer gentagne gange. " 1" lyser op i displayvinduet. Annullerer gentagen afspilning. 11 DK

12 Oprettelse af dit eget program (Programafspilning) Afspiller det programmerede musiknummer eller den programmerede fil på en CD. 1 2 Vælg "PROGRAM" i trin 5 under "Sådan ændres afspilningstilstanden" (side 10), tryk derefter på. Når du bruger en MP3-disk, skal du trykke på +/- for at vælge den mappe, der indeholder musiknumre eller filer, som du vil programmere. Tryk på, hvis du vil afspille alle musiknumre eller filer i mappen. Sådan slettes et programmeret musiknummer eller en programmeret fil Tryk på CLEAR, mens afspilning er standset. Hver gang du trykker på knappen, slettes det musiknummer eller den fil, der sidst er blevet programmeret. Når alle programmerede musiknumre eller filer er blevet slettet, vises "NO STEP". Tip Der kan programmeres op til 25 musiknumre eller filer. Hvis du prøver at programmere mere end 25 musiknumre eller filer, vises "FULL". I dette tilfælde skal du slette unødvendige musiknumre. Tryk på for at afspille det samme program igen. Bemærk Hvis disken skubbes ud eller netledningen afbrydes efter programmering, slettes alle de programmerede musiknumre eller filer. 3 Tryk på / for at vælge et ønsket musiknummer eller en ønsket fil, og vælg derefter. Valgt musiknummer eller filnummer Samlet afspilningstid af det valgte musiknummer eller den valgte fil Gentag ovenstående trin for at programmere yderligere musiknumre eller filer. 4 Tryk på. Dit program med musiknumre eller filer bliver afspillet. 12 DK Sådan annulleres programafspilning Vælg "NORMAL" for "PROGRAM" i trin 1, og tryk derefter på.

13 Brug af radioen Indstilling af en radiostation Forudindstilling af radiostationer Du kan forudindstille dine ønskede radiostationer. 1 Tryk på FUNCTION for at vælge "FM" eller "DAB*" (CMT-X7CDB). 1 Stil ind på den ønskede station, og tryk derefter på MENU. 2 Tryk og hold PRESET +/, indtil frekvensangivelsen i displayvinduet begynder at skifte, og slip derefter knappen. Søgningen efter stationer stopper automatisk, når der modtages et FMstereosignal (Automatisk scanning). "ST" lyser op i displayvinduet. * DAB gælder kun for CMT-X7CDB. 2 3 Tryk på / for at vælge "TUNE:MENU", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "MEMORY", og tryk derefter på. Brug af radioen Manuel indstilling Tryk på PRESET +/ flere gange for at indstille den ønskede station. 4 Tryk på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. Bemærkninger om DAB-/DAB+-stationer (kun CMT-X7CDB) Når du indstiller en station, som yder RDStjenester, leveres oplysninger, såsom navnet på tjenesten eller stationen, gennem udsendelser. Når du indstiller en DAB-/DAB+-station, kan der gå nogle sekunder, før lyden høres. Primære tjenester modtages automatisk, når sekundære tjenester afsluttes. Denne tuner understøtter ikke datatjenester. Tip 5 Tryk på / for at vælge forudindstillingsnummeret, og tryk derefter på. Forudindstillingsnummer "COMPLETE" vises i displayvinduet, og radiostationen er registreret med forudindstillingsnummeret. Gentag ovenstående trin for at registrere flere radiostationer. Hvis der er for meget støj på modtagelsen af en FM-udsendelse i stereo, kan du trykke på MENU og vælge "TUNE:MENU", "FM MODE" og "MONO" efter hinanden for at vælge monomodtagelse. Dette mindsker støjen. 6 Tryk på / for at slukke for strømmen, tryk derefter på / igen for at tænde for strømmen. 13 DK

14 Tip Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer eller 20 DAB/DAB+ og 20 FM-stationer (CMT-X7CDB). Hvis du vælger et allerede registreret forudindstillingsnummer i trin 5, erstattes den forudindstillede radiostation med den aktuelt indstillede radiostation. Sådan stiller du ind på en forudindstillet radiostation Tryk på PRESET +/ for at vælge det forudindstillede nummer, som den ønskede station er registreret under. der er tilgængelige i dit område, kan scanningen tage nogle få minutter. Bemærk Hvis dit land eller områder ikke understøtter DAB-/DAB+-udsendelse, vises der "NO SERV". Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger. Før du tager DAB/FM-stueantennen ud, skal du sørge for, at der er slukket for anlægget, for at beholde dine egne DAB/DAB+-indstillinger. Udførelse af den automatiske DABscanning manuelt (kun CMT-X7CDB) Inden du kan stille ind på DAB-/DAB+stationer, skal du udføre en indledende DAB-scanning. Når du er flyttet til et andet område, bør du også udføre den indledende DAB-scanning for at opdatere DAB-/DAB+serviceinformationen Tryk på MENU. Tryk på / for at vælge "TUNE:MENU", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "INIT:SCAN", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. Scanningen begynder. Scanningens status angives med stjerner (*******). Afhængigt af de DAB-/DAB+-tjenester, 14 DK

15 Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af en fil på en USB-enhed Du kan afspille lydfiler fra en USB-enhed såsom en WALKMAN eller en digital medieafspiller på dette anlæg ved at slutte en USB-enhed til anlægget. Du kan få oplysninger om kompatible USBenheder under "Kompatible enheder og versioner" (side 42) Tryk på FUNCTION for at vælge "USB". Forbind USB-enheden til porten (USB) på bagsiden af enheden. Forbind USB-enheden direkte eller via det USB-kabel, der fulgte med USBenheden, til porten mærket (USB) på enheden. Vent, indtil "READING" forsvinder. Tryk på. Starter afspilning. Du kan betjene hurtigt tilbage/hurtigt frem, vælge et musiknummer eller en fil eller vælge mappe med fjernbetjeningen eller knappen på enheden. Tip Der kan vælges afspilningstilstand, når der afspilles fra USB-enheden. Tryk på MENU, og vælg derefter "USB MENU". Vælg "PLAYMODE" eller "REPEAT". Se "Sådan ændres afspilningstilstanden" (side 10) for detaljerede oplysninger. Når en fil på en USB-enhed afspilles, er programmeret afspilning ikke mulig. Hvis en USB-enhed er forbundet til enheden, starter batteriopladningen automatisk. USBenheden kan oplades, selvom anlægget er slukket. Hvis USB-enheden ikke kan oplades, skal den afbrydes og tilsluttes igen. Du kan finde oplysninger om opladningsstatus for USBenheden i betjeningsvejledningen for USBenheden. Bemærk Afspilningsrækkefølgen for anlægget kan variere fra afspilningsrækkefølgen af den tilsluttede digitale musikafspiller. Sørg for at slukke for anlægget, inden du fjerner USB-enheden. Hvis USB-enheden fjernes, mens anlægget er tændt, kan det ødelægge dataene på USB-enheden. Når det er nødvendigt med en USBkabelforbindelse, skal du tilslutte USB-kablet, der fulgte med den USB-enhed, der skal tilsluttes. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, som skal tilsluttes, for detaljerede oplysninger om tilslutning. Det kan tage tid, før der vises "READING" efter tilslutning, afhængigt af den type USB-enhed, der tilsluttes. Tilslut ikke USB-enheden gennem en USB-hub. Når USB-enheden er tilsluttet, indlæser anlægget alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage lang tid at afslutte indlæsningen af USB-enheden. Ved visse tilsluttede USB-enheder kan det tage lang tid at overføre signalerne fra anlægget eller at afslutte indlæsningen af USB-enheden. Der er ingen garanti for kompatibilitet med alt software til kodning/skrivning. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt blev kodet med inkompatibelt software, kan disse filer muligvis producere støj eller forårsage en funktionsfejl. Det maksimale antal mapper og filer på USBenheden, der er kompatibelt med dette anlæg, er: 1.000* mapper (herunder rodmappen) filer 250 filer i en enkelt mappe 8 mappeniveauer (i filernes træstruktur) * Dette omfatter mapper, der ikke indeholder afspillelige lydfiler og tomme mapper. Antallet af mapper, som anlægget kan genkende, kan være mindre end det reelle antal mapper, afhængigt af mappestrukturen. Anlægget understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne i en tilsluttet USB-enhed. Mapper, der ikke har lydfiler, genkendes ikke. Afspilning af en fil på en USB-enhed 15 DK

16 Du kan afspille følgende lydformater på dette anlæg: MP3: filtypenavn ".mp3" WMA**: filtypenavn ".wma" AAC**: filtypenavn ".m4a", ".mp4" eller ".3gp" Bemærk, at selvom filer har det korrekte filtypenavn, kan anlægget generere støj eller lydafbrydelser, hvis den reelle fil er forskellig. **Filer, der er ophavsretligt beskyttet af DRM (Digital Rights Management), og filer, der er downloadet fra en onlinemusikbutik, kan muligvis ikke afspilles på dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille en af disse filer, afspiller anlægget den næste ubeskyttede lydfil. 16 DK

17 Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Du kan afspille et musiknummer med lydkomponenter (medfølger ikke) forbundet til enheden. Bemærk Før dette skal du trykke på VOL for at skrue ned for lydstyrken Tryk på FUNCTION for at vælge "AUDIO IN". Tilslut komponentens lydtilslutningskabel til AUDIO INstikket bag på enheden og til udgangsstikket på det eksterne udstyr (medfølger ikke). Start afspilningen af den tilsluttede komponent. Justér lydstyrken på den tilsluttede komponent under afspilning. Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) 4 Tryk på VOL +/ på enheden for at justere lydstyrken. Bemærk Anlægget kan automatisk gå i standbytilstand, hvis lydstyrken er indstillet for lavt på den tilsluttede komponent. Se "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 28) for detaljerede oplysninger. 17 DK

18 Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse Parring af anlægget med en BLUETOOTHenhed og afspilning af musik Du kan afspille musik fra en BLUETOOTHenhed gennem en trådløs forbindelse. Inden du bruger BLUETOOTH-forbindelsen, skal du udføre parring for at registrere din BLUETOOTH-enhed. Bemærk Anbring BLUETOOTH-enheden, der skal tilsluttes, inden for én meter fra anlægget. Hvis BLUETOOTH-enheden er kompatibel med touch (NFC), skal næste procedure springes over. Se "Afspilning af musik med enkelt tryk (NFC)" (side 20) Tryk på FUNCTION for at vælge "BT AUDIO". Tryk på MENU. Tryk på / for at vælge "BT MENU", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "PAIRING", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. Når "PAIRING" begynder at blinke i displayvinduet, skifter anlægget til parringstilstand Søg efter dette anlæg med BLUETOOTH-enheden. Der kan blive vist en liste over fundne enheder på BLUETOOTH-enhedens display. Vælg [SONY:CMT-X7CD] eller [SONY:CMT-X7CDB] (dette anlæg). Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode på BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste "0000". Hvis anlægget ikke vises i displayvinduet på enheden, skal du fortsætte fra trin 1 igen. Når parringen er fuldført, skifter displayet til navnet på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed fra "PAIRING", og BLUETOOTH-indikatoren lyser op. Tryk på. Starter afspilning. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden skal du trykke på igen. Du skal måske også starte en musikafspiller på BLUETOOTH-enheden. Tryk på VOL +/ for at justere lydstyrken. Hvis det ikke er muligt at ændre lydstyrken på anlægget, skal du justere den på din BLUETOOTH-enhed. Betjening såsom hurtigt tilbage/hurtigt frem, valg af musik og valg af en mappe kan udføres med fjernbetjeningen eller knapperne på enheden. Tip Du kan udføre en parring eller forsøge at oprette en BLUETOOTH-forbindelse med en anden BLUETOOTH-enhed, mens der er BLUETOOTHforbindelse til en BLUETOOTH-enhed. Den aktuelt oprettede BLUETOOTH-forbindelse annulleres, når der oprettes BLUETOOTHforbindelse til en anden enhed. 18 DK

19 Bemærk Betjeningen, som er beskrevet ovenfor, er muligvis ikke tilgængelig i forbindelse med visse BLUETOOTH-enheder. Derudover kan visse betjeninger variere afhængigt af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Når parringen er udført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen. Under følgende omstændigheder skal der dog udføres en parring igen: Parringinformation blev slettet, da BLUETOOTH-enheden blev repareret. Du forsøger at parre anlægget med mere end 10 BLUETOOTH-enheder. Dette anlæg kan parres med op til 9 BLUETOOTH-enheder. Hvis du parrer en anden BLUETOOTH-enhed, når der er udført parring med 9 enheder, overskrives parringsinformationen for den enhed, der først blev parret med anlægget, med den nye enheds parringsinformation. Dette anlægs information om parringsregistrering slettes fra den tilsluttede enhed. Hvis du initialiserer anlægget eller sletter parringshistorikken med anlægget, slettes alle parringsoplysningerne. Lyden fra dette anlæg kan ikke sendes til en BLUETOOTH-højttaler. "Passkey" kan også kaldes "Passcode", "PIN code", "PIN number", "Password" el.lign. Sådan kontrolleres adressen for den tilsluttede BLUETOOTHenhed Tryk på DISPLAY, mens navnet på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed vises i displayvinduet. BLUETOOTH-enhedens adresse vises på to linjer i displayvinduet i 8 sekunder. Sådan annulleres forbindelsen til BLUETOOTH-enheden Afbryd BLUETOOTH-forbindelsen på BLUETOOTH-enheden. "BT AUDIO" vises i displayvinduet. Sådan slettes informationen om parringsregistrering 1 Vælg "DEL LINK" efter trin 3 i "Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed og afspilning af musik" (side 18), og tryk derefter på. 2 Tryk på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. "COMPLETE" vises i displayvinduet, og al parringsinformationen slettes. Bemærk Hvis du har slettet parringsinformationen, kan du ikke oprette en BLUETOOTH-forbindelse, medmindre der udføres parring igen. Afspilning af musik gennem en registreret enhed Efter trin 1 under "Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed og afspilning af musik" skal du betjene BLUETOOTHenheden for at oprette forbindelse med anlægget og derefter trykke på på enheden for at starte afspilningen. Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse 19 DK

20 Afspilning af musik med enkelt tryk (NFC) NFC er en teknologi til kommunikation med kort rækkevidde mellem forskellige enheder, som f.eks. en mobiltelefon og et IC-mærke. Du skal blot holde din smartphone/tablet mod anlægget. Anlægget tændes automatisk, og der oprettes parring og BLUETOOTH-forbindelse. Indstil på forhånd NFC, så den er aktiv. 1 Hent "NFC Easy Connect" for smartphone/tablet, og kør programmet. "NFC Easy Connect" er et gratis program til brug udelukkende med Android. Scan den følgende 2D-kode. Tip Kompatible smartphones er de smartphones, der er udstyret med NFC-funktionen (kompatibelt operativsystem: Android version eller nyere med undtagelse af Android 3.x). Kontrollér webstedet herunder for oplysninger om kompatible enheder. For kunder i Europa: Kunder i andre lande/områder: Hvis din smartphone/tablet ikke reagerer, selvom den strejfes mod enheden, skal du hente "NFC Easy Connect" til din smartphone/tablet og køre den. Strejf derefter mod enheden igen. "NFC Easy Connect" er et gratis program til brug udelukkende med Android. Scan den følgende 2D-kode. 2 3 Hold din smartphone/tablet mod N-mærket på enheden. Hold din smartphone/tablet mod enheden, og hold kontakten, indtil din smartphone/tablet vibrerer. Se afsnittet om kontakt gennem strejfning i brugervejledningen til din smartphone/tablet. Tryk på, når forbindelsen er oprettet. Starter afspilning. Hold din smartphone/tablet mod N- mærket på enheden for at afbryde den oprettede forbindelse. Når du holder en NFC-kompatibel smartphone/ tablet mod enheden, mens en anden BLUETOOTH-enhed er forbundet til anlægget, afbrydes BLUETOOTH-enheden, og anlægget forbindes med smartphonen/tabletten. Bemærk I visse lande og områder kan der muligvis ikke downloades en NFC-kompatibel applikation. 20 DK

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger.

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger. Home Audio System Betjeningsvejledning Introduktion Betjening Netværkstilslutninger Yderligere oplysninger Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-SBT300W/SBT300WB ADVARSEL For at forhindre brand

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning

Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning Powerline Music Extender (XAUB2511) Installationsvejledning 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere