Audio system til personlig lyd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Audio system til personlig lyd"

Transkript

1 Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse Afspilning af musik gennem et trådløst netværk Yderligere oplysninger Om "SongPal" Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-X7CD / CMT-X7CDB

2 ADVARSEL For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for kilder til åben ild (f.eks. tændte stearinlys). For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet. Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra elnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild. Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket. Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i EMC-direktivet vha. et forbindelseskabel, der er mindre end 3 meter. Fabriksskiltet sidder udvendigt på undersiden af enheden. FORSIGTIG Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt kan forøge risikoen for øjenskader. Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1 LASER-produkt. Dette mærke er placeret på ydersiden under bunden. Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EUdirektiver. Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter. Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/ 5/EC. Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger: Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljøog sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. FORSIGTIG Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller en tilsvarende type. 2 DK

3 Kun Europa Fjernelse af udtjente batterier (gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materiale genindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. Før du bruger dette anlæg Fejl, der forekommer ved normalt brug af anlægget, vil blive repareret af Sony i overensstemmelse med forholdene, som er defineret i den begrænsede garanti for dette anlæg. Sony kan dog ikke holdes ansvarlig for konsekvenser, der opstår, hvis anlægget ikke vil afspille, fordi det er beskadiget eller har en fejl. Musikdiske, der er kodet med teknologi til ophavsretlig beskyttelse Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i overensstemmelse med CDstandard. I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke overholder CDstandard, og som ikke kan afspilles af dette produkt. Bemærkning til DualDiscs En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Men da siden med lydmateriale ikke passer til CD-standard, kan afspilning af dette produkt ikke garanteres. 3 DK

4 Indholdsfortegnelse Før du bruger dette anlæg... 3 Introduktion Knappernes placering og funktion... 6 Indstilling af uret... 9 Afspilning af en CD Afspilning af en CD-DA/MP3-disk...10 Sådan ændres afspilningstilstanden...10 Oprettelse af dit eget program (Programafspilning)...12 Brug af radioen Indstilling af en radiostation...13 Forudindstilling af radiostationer...13 Udførelse af den automatiske DAB-scanning manuelt (kun CMT-X7CDB)...14 Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af en fil på en USB-enhed...15 Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) DK Afspilning af musik gennem en BLUETOOTHforbindelse Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed og afspilning af musik...18 Afspilning af musik gennem en registreret enhed...19 Afspilning af musik med enkelt tryk (NFC) Afspilning med lyd-codec af høj kvalitet (AAC/aptX)...21

5 Afspilning af musik gennem et trådløst netværk Klargøring: konfiguration til et netværk...22 Tilslutning med PC...22 Tilslutning til et kabelbaseret netværk Afspilning af musik på en Xperia /Xperia Tablet (WALKMAN -app) Afspilning af musik på iphone, ipad, ipod eller itunes (AirPlay)...25 Afspilning af musik på Windows 8/Windows 7 (hjemmenetværk) Brug af musikstreaming via internettet (musiktjenester)...27 Yderligere oplysninger Indstilling af den automatiske standbyfunktion Indstilling af standbytilstand for BLUETOOTH/netværk Indstilling ON/OFF af det trådløse BLUETOOTH-signal Justering af lyden Brug af timerne Indstilling af dvaletimeren Indstilling af afspilningstimeren Opdatering af softwaren...32 Udskiftning af batteriet...32 Om "SongPal" Fejlfinding Fejlfinding...35 Meddelelser Forholdsregler/specifikationer Forholdsregler...41 Kompatible enheder og versioner iphone/ipad/ipod touch DLNA-enhed USB-enhed Trådløs BLUETOOTH-teknologi Specifikationer Vigtig information om software DK

6 Introduktion Knappernes placering og funktion Bemærk Denne vejledning forklarer hovedsageligt betjeninger med fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres ved hjælp af knapperne på enheden, der har de samme eller lignende navne. Enhed (front/overside) Overside Front Knappen/knapperne FUNCTION Tryk for at skifte kilde. Hvert tryk skifter til næste kilde i følgende rækkefølge: CD USB BT AUDIO DAB* FM AUDIO IN NETWORK * DAB gælder kun for CMT-X7CDB. Knappen (afspil/pause) Bruges til at starte afspilningen eller sætte den på pause. Knapperne / (hurtigt tilbage / hurtigt frem) /TUNING +/ Bruges til at signalere starten af et musiknummer eller en fil, eller til at spole hurtigt frem eller tilbage i musiknummeret eller filen. Bruges til at stille ind på en ønsket radiostation. Knappen VOL +/ Bruges til at justere lydstyrken. Standby-indikator Lyser grønt, når anlægget er tændt. Lyser rødt, når anlægget er slukket. Indikatoren blinker, hvis systemet registrerer noget unormalt (side 35). Når anlægget er i BLUETOOTH/netværkstandbytilstand, lyser indikatoren op i orange. Knappen / (strøm) Bruges til at tænde eller slukke for anlægget. Displayvindue Knappen (skub ud) Bruges til at skubbe en CD ud. 6 DK

7 Diskåbning Indsæt en CD. N-mærke Placer en smartphone/tablet, der er udstyret med NFC-funktionen, tæt på dette mærke for at registrere BLUETOOTH, oprette forbindelse eller afbryde forbindelse med et enkelt tryk (side 20). Fjernsensor IR-mærket Fjernbetjening er ikke vist på enheden. Knappen / (strøm) Bruges til at tænde eller slukke for anlægget. Knappen SOUND Bruges til at styre lydkvaliteten (side 30). Knappen TIMER Bruges til at indstille uret eller afspilningstimeren (side 9, 31). Knappen / / (enter) Tryk på / for at vælge et element, og tryk på for at åbne det. Knappen +/ Bruges til at vælge en mappe (et album) på en MP3-disk eller en USB-enhed. Knappen CLEAR Bruges til at slette et programmeret musiknummer eller en mappe (side 12). Knappen (afspil/pause) Bruges til at starte afspilningen eller sætte den på pause. Knapperne / (forrige/næste)/ PRESET +/ Bruges til at signalere starten af et musiknummer eller en fil. Bruges til at vælge et forudindstillingsnummer for den indstillede radiostation. Knapperne / (hurtigt tilbage/ hurtigt frem)/tuning +/ Bruges til at spole hurtigt tilbage eller hurtigt frem eller tilbage i et musiknummer eller en fil. Bruges til at stille ind på en ønsket radiostation. Knappen VOL +/ Bruges til at justere lydstyrken. Knappen (stop) Bruges til at standse afspilningen. Knappen RETURN Bruges til at vende tilbage til den forrige status. Knappen MENU Bruges til at vise menuen. Tryk på / for at vælge elementer i menuen. Knappen/knapperne FUNCTION /+ Tryk for at skifte funktioner. Hvert tryk på knappen + skifter til næste funktion i følgende rækkefølge: CD USB BT AUDIO DAB* FM AUDIO IN NETWORK *DAB gælder kun for CMT-X7CDB. Knappen DISPLAY Bruges til at ændre de oplysninger, der vises i displayvinduet, når strømmen er tændt. En understregning "_" vises i stedet for et uigenkendeligt tegn. Hvis du trykker på denne knap, når strømmen er slukket, vises urets klokkeslæt. 7 DK Introduktion

8 Når du bruger fjernbetjeningen første gang Batteriet er monteret i fjernbetjeningen fra fabrikken. Før du bruger fjernbetjeningen første gang, skal du fjerne det isoleringsark, der sidder på batteriholderen. Se "Udskiftning af batteriet" (side 32) for detaljerede oplysninger. Enhed (bagside) Antenne til trådløst LAN Hvis du bruger den trådløse netværksfunktion, skal du indstille antennen som vist i illustrationen. (USB)-port Tilslut en USB-enhed (side 15). Bemærk Du kan kun bruge din iphone/ipod sammen med dette system via Bluetooth. eller AirPlayforbindelse. AUDIO IN-stik (ekstern indgang) Tilslut valgfrit eksternt udstyr med et lydforbindelseskabel (medfølger ikke). Strømindgang( ~ AC IN, V AC) Tilslut netledningen (medfølger) til stikkontakten. LAN-stik Tilslut netværksudstyr med netværkskabel (medfølger ikke) (side 24). FM ANTENNA (kun på CMT-X7CD) / DAB/FM ANTENNA (kun på CMT-X7CDB) Tilslut FM- eller DAB/FM-antennen. * Illustrationen ovenfor gælder CMT-X7CD. Bemærk Find en placering og en retning, der giver en god modtagelse, og fastgør derefter antennerne til en stabil overflade (vindue, væg osv.). Fastgør enden af FM-stueantennen med selvklæbende tape. 8 DK

9 Indstilling af uret 1 Tryk på / for at tænde anlægget. 2 Tryk på TIMER. Hvis "PLAY SET" vises, skal du trykke på / for at vælge "CLOCK" og derefter trykke på. Introduktion 3 4 Tryk på / for at indstille timen, og tryk derefter på. Tryk på / for at indstille minutterne, og tryk derefter på. Fuldfør indstillingen af uret. Bemærk Urindstillingerne nulstilles, når du frakobler netledningen, og hvis der opstår strømafbrydelse. Sådan får du vist uret, når anlægget er slukket Tryk på flere gange på DISPLAY for at vise uret. Uret vises i ca. 8 sekunder. Hvis BLUETOOTH-standbystilstand er aktiv, vises uret ikke, når der trykkes på DISPLAY. 9 DK

10 Afspilning af en CD Afspilning af en CD- DA/MP3-disk Brug ikke en CD med tape, klistermærker eller lim på, da dette kan forårsage en funktionsfejl. Når du fjerner en disk, må du ikke berøre diskens overflade. Sådan ændres afspilningstilstanden 1 Tryk på FUNCTION for at vælge "CD". Du kan bruge afspilningstilstanden til at afspille den samme musik flere gange eller afspille vilkårligt. Afspilningstilstand 2 Sæt en CD i diskåbningen øverst i enheden. Sæt en CD i med tekstsiden (den trykte side) mod dig selv. Tekstside (den trykte side) 1 Tryk på for at standse afspilningen. Hvis du vælger "REPEAT" i trin 4, behøver du ikke at standse afspilningen. (skub ud) Afspiller automatisk. Hvis du skifter funktion til "CD" fra en anden funktion, når der allerede er en CD i åbningen, skal du trykke på, efter at "READING" er forsvundet fra displayet. Du kan bruge knappen på fjernbetjeningen eller enheden til funktionen hurtigt tilbage/hurtigt frem, vælge et musiknummer, en fil eller en mappe (på MP3-disk) osv. Sådan skubber du CD'en ud Tryk på (skub ud) på enheden. Bemærk 8 cm-cd'er kan ikke bruges i dette anlæg. Isæt ikke CD'er, som ikke har en standardform (f.eks. hjerteformede, firkantede eller stjerneformede diske). Dette kan forårsage permanente skader på systemet Tryk på MENU. Tryk på / for at vælge "CD MENU", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "PLAYMODE" eller "REPEAT", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge afspilningstilstanden, og tryk derefter på. Du kan vælge følgende afspilningstilstande. 10 DK

11 PLAYMODE Afspilningstilstand Virkning NORMAL Afspiller et musiknummer eller en fil. FOLDER* Afspiller alle musiknumre i den valgte mappe. "FLDR" lyser op i displayvinduet. SHUFFLE Afspiller alle musiknumre eller filer i vilkårlig rækkefølge. "SHUF" lyser op i displayvinduet. FLDR.SHUF* Afspiller alle musiknumre eller filer i den valgte mappe i vilkårlig rækkefølge. "FLDR. SHUF" lyser op i displayvinduet. PROGRAM Afspiller de programmerede musiknumre eller filer. "PGM" lyser op i displayvinduet. Se "Oprettelse af dit eget program (Programafspilning)" (side 12) for detaljerede oplysninger. * Denne afspilningstilstand kan kun bruges til afspilning af en MP3-disk. REPEAT Bemærkning om afspilning af MP3-diske Gem ikke unødvendige filer eller mapper på en disk, der har MP3-filer. Mapper, der ikke har MP3-filer, genkendes ikke af anlægget. Anlægget kan kun afspille MP3-filer, der har filtypenavnet ".mp3". Selvom filen har filtypenavnet ".mp3", kan afspilningen af filen generere en høj lyd, der kan beskadige anlægget, hvis den faktiske fil ikke er en MP3-lydfil. Det maksimale antal MP3-mapper og - filer, som er kompatibelt med dette anlæg, er: 999* mapper (inklusive rodmappen) 999 filer 250 filer i en enkelt mappe 8 mappeniveauer (i filernes træstruktur) * Dette omfatter mapper, der ikke har MP3-filer eller andre filer. Antallet af mapper, som anlægget kan genkende, kan være mindre end det reelle antal mapper, afhængigt af mappestrukturen. Kompatibilitet med alle typer MP3- software til -kodning/skrivning, CD-R/ RW-drev og optagelsesmedier garanteres ikke. Inkompatible MP3-diske kan genere støj eller lydafbrydelser, eller de kan muligvis slet ikke afspilles. Afspilning af en CD Afspilningstilstand Virkning ALL (Afspiller alle musiknumre med gentagelse) ONE (Afspiller ét musiknummer med gentagelse) OFF Systemet afspiller alle musiknumrene på en disk eller i en mappe gentagne gange. " " lyser op i displayvinduet. Systemet afspiller det valgte musiknummer gentagne gange. " 1" lyser op i displayvinduet. Annullerer gentagen afspilning. 11 DK

12 Oprettelse af dit eget program (Programafspilning) Afspiller det programmerede musiknummer eller den programmerede fil på en CD. 1 2 Vælg "PROGRAM" i trin 5 under "Sådan ændres afspilningstilstanden" (side 10), tryk derefter på. Når du bruger en MP3-disk, skal du trykke på +/- for at vælge den mappe, der indeholder musiknumre eller filer, som du vil programmere. Tryk på, hvis du vil afspille alle musiknumre eller filer i mappen. Sådan slettes et programmeret musiknummer eller en programmeret fil Tryk på CLEAR, mens afspilning er standset. Hver gang du trykker på knappen, slettes det musiknummer eller den fil, der sidst er blevet programmeret. Når alle programmerede musiknumre eller filer er blevet slettet, vises "NO STEP". Tip Der kan programmeres op til 25 musiknumre eller filer. Hvis du prøver at programmere mere end 25 musiknumre eller filer, vises "FULL". I dette tilfælde skal du slette unødvendige musiknumre. Tryk på for at afspille det samme program igen. Bemærk Hvis disken skubbes ud eller netledningen afbrydes efter programmering, slettes alle de programmerede musiknumre eller filer. 3 Tryk på / for at vælge et ønsket musiknummer eller en ønsket fil, og vælg derefter. Valgt musiknummer eller filnummer Samlet afspilningstid af det valgte musiknummer eller den valgte fil Gentag ovenstående trin for at programmere yderligere musiknumre eller filer. 4 Tryk på. Dit program med musiknumre eller filer bliver afspillet. 12 DK Sådan annulleres programafspilning Vælg "NORMAL" for "PROGRAM" i trin 1, og tryk derefter på.

13 Brug af radioen Indstilling af en radiostation Forudindstilling af radiostationer Du kan forudindstille dine ønskede radiostationer. 1 Tryk på FUNCTION for at vælge "FM" eller "DAB*" (CMT-X7CDB). 1 Stil ind på den ønskede station, og tryk derefter på MENU. 2 Tryk og hold PRESET +/, indtil frekvensangivelsen i displayvinduet begynder at skifte, og slip derefter knappen. Søgningen efter stationer stopper automatisk, når der modtages et FMstereosignal (Automatisk scanning). "ST" lyser op i displayvinduet. * DAB gælder kun for CMT-X7CDB. 2 3 Tryk på / for at vælge "TUNE:MENU", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "MEMORY", og tryk derefter på. Brug af radioen Manuel indstilling Tryk på PRESET +/ flere gange for at indstille den ønskede station. 4 Tryk på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. Bemærkninger om DAB-/DAB+-stationer (kun CMT-X7CDB) Når du indstiller en station, som yder RDStjenester, leveres oplysninger, såsom navnet på tjenesten eller stationen, gennem udsendelser. Når du indstiller en DAB-/DAB+-station, kan der gå nogle sekunder, før lyden høres. Primære tjenester modtages automatisk, når sekundære tjenester afsluttes. Denne tuner understøtter ikke datatjenester. Tip 5 Tryk på / for at vælge forudindstillingsnummeret, og tryk derefter på. Forudindstillingsnummer "COMPLETE" vises i displayvinduet, og radiostationen er registreret med forudindstillingsnummeret. Gentag ovenstående trin for at registrere flere radiostationer. Hvis der er for meget støj på modtagelsen af en FM-udsendelse i stereo, kan du trykke på MENU og vælge "TUNE:MENU", "FM MODE" og "MONO" efter hinanden for at vælge monomodtagelse. Dette mindsker støjen. 6 Tryk på / for at slukke for strømmen, tryk derefter på / igen for at tænde for strømmen. 13 DK

14 Tip Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer eller 20 DAB/DAB+ og 20 FM-stationer (CMT-X7CDB). Hvis du vælger et allerede registreret forudindstillingsnummer i trin 5, erstattes den forudindstillede radiostation med den aktuelt indstillede radiostation. Sådan stiller du ind på en forudindstillet radiostation Tryk på PRESET +/ for at vælge det forudindstillede nummer, som den ønskede station er registreret under. der er tilgængelige i dit område, kan scanningen tage nogle få minutter. Bemærk Hvis dit land eller områder ikke understøtter DAB-/DAB+-udsendelse, vises der "NO SERV". Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger. Før du tager DAB/FM-stueantennen ud, skal du sørge for, at der er slukket for anlægget, for at beholde dine egne DAB/DAB+-indstillinger. Udførelse af den automatiske DABscanning manuelt (kun CMT-X7CDB) Inden du kan stille ind på DAB-/DAB+stationer, skal du udføre en indledende DAB-scanning. Når du er flyttet til et andet område, bør du også udføre den indledende DAB-scanning for at opdatere DAB-/DAB+serviceinformationen Tryk på MENU. Tryk på / for at vælge "TUNE:MENU", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "INIT:SCAN", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. Scanningen begynder. Scanningens status angives med stjerner (*******). Afhængigt af de DAB-/DAB+-tjenester, 14 DK

15 Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af en fil på en USB-enhed Du kan afspille lydfiler fra en USB-enhed såsom en WALKMAN eller en digital medieafspiller på dette anlæg ved at slutte en USB-enhed til anlægget. Du kan få oplysninger om kompatible USBenheder under "Kompatible enheder og versioner" (side 42) Tryk på FUNCTION for at vælge "USB". Forbind USB-enheden til porten (USB) på bagsiden af enheden. Forbind USB-enheden direkte eller via det USB-kabel, der fulgte med USBenheden, til porten mærket (USB) på enheden. Vent, indtil "READING" forsvinder. Tryk på. Starter afspilning. Du kan betjene hurtigt tilbage/hurtigt frem, vælge et musiknummer eller en fil eller vælge mappe med fjernbetjeningen eller knappen på enheden. Tip Der kan vælges afspilningstilstand, når der afspilles fra USB-enheden. Tryk på MENU, og vælg derefter "USB MENU". Vælg "PLAYMODE" eller "REPEAT". Se "Sådan ændres afspilningstilstanden" (side 10) for detaljerede oplysninger. Når en fil på en USB-enhed afspilles, er programmeret afspilning ikke mulig. Hvis en USB-enhed er forbundet til enheden, starter batteriopladningen automatisk. USBenheden kan oplades, selvom anlægget er slukket. Hvis USB-enheden ikke kan oplades, skal den afbrydes og tilsluttes igen. Du kan finde oplysninger om opladningsstatus for USBenheden i betjeningsvejledningen for USBenheden. Bemærk Afspilningsrækkefølgen for anlægget kan variere fra afspilningsrækkefølgen af den tilsluttede digitale musikafspiller. Sørg for at slukke for anlægget, inden du fjerner USB-enheden. Hvis USB-enheden fjernes, mens anlægget er tændt, kan det ødelægge dataene på USB-enheden. Når det er nødvendigt med en USBkabelforbindelse, skal du tilslutte USB-kablet, der fulgte med den USB-enhed, der skal tilsluttes. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med USB-enheden, som skal tilsluttes, for detaljerede oplysninger om tilslutning. Det kan tage tid, før der vises "READING" efter tilslutning, afhængigt af den type USB-enhed, der tilsluttes. Tilslut ikke USB-enheden gennem en USB-hub. Når USB-enheden er tilsluttet, indlæser anlægget alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden, kan det tage lang tid at afslutte indlæsningen af USB-enheden. Ved visse tilsluttede USB-enheder kan det tage lang tid at overføre signalerne fra anlægget eller at afslutte indlæsningen af USB-enheden. Der er ingen garanti for kompatibilitet med alt software til kodning/skrivning. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt blev kodet med inkompatibelt software, kan disse filer muligvis producere støj eller forårsage en funktionsfejl. Det maksimale antal mapper og filer på USBenheden, der er kompatibelt med dette anlæg, er: 1.000* mapper (herunder rodmappen) filer 250 filer i en enkelt mappe 8 mappeniveauer (i filernes træstruktur) * Dette omfatter mapper, der ikke indeholder afspillelige lydfiler og tomme mapper. Antallet af mapper, som anlægget kan genkende, kan være mindre end det reelle antal mapper, afhængigt af mappestrukturen. Anlægget understøtter ikke nødvendigvis alle funktionerne i en tilsluttet USB-enhed. Mapper, der ikke har lydfiler, genkendes ikke. Afspilning af en fil på en USB-enhed 15 DK

16 Du kan afspille følgende lydformater på dette anlæg: MP3: filtypenavn ".mp3" WMA**: filtypenavn ".wma" AAC**: filtypenavn ".m4a", ".mp4" eller ".3gp" Bemærk, at selvom filer har det korrekte filtypenavn, kan anlægget generere støj eller lydafbrydelser, hvis den reelle fil er forskellig. **Filer, der er ophavsretligt beskyttet af DRM (Digital Rights Management), og filer, der er downloadet fra en onlinemusikbutik, kan muligvis ikke afspilles på dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille en af disse filer, afspiller anlægget den næste ubeskyttede lydfil. 16 DK

17 Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Du kan afspille et musiknummer med lydkomponenter (medfølger ikke) forbundet til enheden. Bemærk Før dette skal du trykke på VOL for at skrue ned for lydstyrken Tryk på FUNCTION for at vælge "AUDIO IN". Tilslut komponentens lydtilslutningskabel til AUDIO INstikket bag på enheden og til udgangsstikket på det eksterne udstyr (medfølger ikke). Start afspilningen af den tilsluttede komponent. Justér lydstyrken på den tilsluttede komponent under afspilning. Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) 4 Tryk på VOL +/ på enheden for at justere lydstyrken. Bemærk Anlægget kan automatisk gå i standbytilstand, hvis lydstyrken er indstillet for lavt på den tilsluttede komponent. Se "Indstilling af den automatiske standbyfunktion" (side 28) for detaljerede oplysninger. 17 DK

18 Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse Parring af anlægget med en BLUETOOTHenhed og afspilning af musik Du kan afspille musik fra en BLUETOOTHenhed gennem en trådløs forbindelse. Inden du bruger BLUETOOTH-forbindelsen, skal du udføre parring for at registrere din BLUETOOTH-enhed. Bemærk Anbring BLUETOOTH-enheden, der skal tilsluttes, inden for én meter fra anlægget. Hvis BLUETOOTH-enheden er kompatibel med touch (NFC), skal næste procedure springes over. Se "Afspilning af musik med enkelt tryk (NFC)" (side 20) Tryk på FUNCTION for at vælge "BT AUDIO". Tryk på MENU. Tryk på / for at vælge "BT MENU", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "PAIRING", og tryk derefter på. Tryk på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. Når "PAIRING" begynder at blinke i displayvinduet, skifter anlægget til parringstilstand Søg efter dette anlæg med BLUETOOTH-enheden. Der kan blive vist en liste over fundne enheder på BLUETOOTH-enhedens display. Vælg [SONY:CMT-X7CD] eller [SONY:CMT-X7CDB] (dette anlæg). Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode på BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste "0000". Hvis anlægget ikke vises i displayvinduet på enheden, skal du fortsætte fra trin 1 igen. Når parringen er fuldført, skifter displayet til navnet på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed fra "PAIRING", og BLUETOOTH-indikatoren lyser op. Tryk på. Starter afspilning. Afhængigt af BLUETOOTH-enheden skal du trykke på igen. Du skal måske også starte en musikafspiller på BLUETOOTH-enheden. Tryk på VOL +/ for at justere lydstyrken. Hvis det ikke er muligt at ændre lydstyrken på anlægget, skal du justere den på din BLUETOOTH-enhed. Betjening såsom hurtigt tilbage/hurtigt frem, valg af musik og valg af en mappe kan udføres med fjernbetjeningen eller knapperne på enheden. Tip Du kan udføre en parring eller forsøge at oprette en BLUETOOTH-forbindelse med en anden BLUETOOTH-enhed, mens der er BLUETOOTHforbindelse til en BLUETOOTH-enhed. Den aktuelt oprettede BLUETOOTH-forbindelse annulleres, når der oprettes BLUETOOTHforbindelse til en anden enhed. 18 DK

19 Bemærk Betjeningen, som er beskrevet ovenfor, er muligvis ikke tilgængelig i forbindelse med visse BLUETOOTH-enheder. Derudover kan visse betjeninger variere afhængigt af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Når parringen er udført, er det ikke nødvendigt at udføre den igen. Under følgende omstændigheder skal der dog udføres en parring igen: Parringinformation blev slettet, da BLUETOOTH-enheden blev repareret. Du forsøger at parre anlægget med mere end 10 BLUETOOTH-enheder. Dette anlæg kan parres med op til 9 BLUETOOTH-enheder. Hvis du parrer en anden BLUETOOTH-enhed, når der er udført parring med 9 enheder, overskrives parringsinformationen for den enhed, der først blev parret med anlægget, med den nye enheds parringsinformation. Dette anlægs information om parringsregistrering slettes fra den tilsluttede enhed. Hvis du initialiserer anlægget eller sletter parringshistorikken med anlægget, slettes alle parringsoplysningerne. Lyden fra dette anlæg kan ikke sendes til en BLUETOOTH-højttaler. "Passkey" kan også kaldes "Passcode", "PIN code", "PIN number", "Password" el.lign. Sådan kontrolleres adressen for den tilsluttede BLUETOOTHenhed Tryk på DISPLAY, mens navnet på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed vises i displayvinduet. BLUETOOTH-enhedens adresse vises på to linjer i displayvinduet i 8 sekunder. Sådan annulleres forbindelsen til BLUETOOTH-enheden Afbryd BLUETOOTH-forbindelsen på BLUETOOTH-enheden. "BT AUDIO" vises i displayvinduet. Sådan slettes informationen om parringsregistrering 1 Vælg "DEL LINK" efter trin 3 i "Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed og afspilning af musik" (side 18), og tryk derefter på. 2 Tryk på / for at vælge "OK", og tryk derefter på. "COMPLETE" vises i displayvinduet, og al parringsinformationen slettes. Bemærk Hvis du har slettet parringsinformationen, kan du ikke oprette en BLUETOOTH-forbindelse, medmindre der udføres parring igen. Afspilning af musik gennem en registreret enhed Efter trin 1 under "Parring af anlægget med en BLUETOOTH-enhed og afspilning af musik" skal du betjene BLUETOOTHenheden for at oprette forbindelse med anlægget og derefter trykke på på enheden for at starte afspilningen. Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse 19 DK

20 Afspilning af musik med enkelt tryk (NFC) NFC er en teknologi til kommunikation med kort rækkevidde mellem forskellige enheder, som f.eks. en mobiltelefon og et IC-mærke. Du skal blot holde din smartphone/tablet mod anlægget. Anlægget tændes automatisk, og der oprettes parring og BLUETOOTH-forbindelse. Indstil på forhånd NFC, så den er aktiv. 1 Hent "NFC Easy Connect" for smartphone/tablet, og kør programmet. "NFC Easy Connect" er et gratis program til brug udelukkende med Android. Scan den følgende 2D-kode. Tip Kompatible smartphones er de smartphones, der er udstyret med NFC-funktionen (kompatibelt operativsystem: Android version eller nyere med undtagelse af Android 3.x). Kontrollér webstedet herunder for oplysninger om kompatible enheder. For kunder i Europa: Kunder i andre lande/områder: Hvis din smartphone/tablet ikke reagerer, selvom den strejfes mod enheden, skal du hente "NFC Easy Connect" til din smartphone/tablet og køre den. Strejf derefter mod enheden igen. "NFC Easy Connect" er et gratis program til brug udelukkende med Android. Scan den følgende 2D-kode. 2 3 Hold din smartphone/tablet mod N-mærket på enheden. Hold din smartphone/tablet mod enheden, og hold kontakten, indtil din smartphone/tablet vibrerer. Se afsnittet om kontakt gennem strejfning i brugervejledningen til din smartphone/tablet. Tryk på, når forbindelsen er oprettet. Starter afspilning. Hold din smartphone/tablet mod N- mærket på enheden for at afbryde den oprettede forbindelse. Når du holder en NFC-kompatibel smartphone/ tablet mod enheden, mens en anden BLUETOOTH-enhed er forbundet til anlægget, afbrydes BLUETOOTH-enheden, og anlægget forbindes med smartphonen/tabletten. Bemærk I visse lande og områder kan der muligvis ikke downloades en NFC-kompatibel applikation. 20 DK

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Multiafspillerlydanlæg

Multiafspillerlydanlæg Multiafspillerlydanlæg Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik fra en iphone/ipad/ipod Afspilning af musik med tilsluttede

Læs mere

Personligt lydsystem CMT-X7CD/CMT-X7CDB. Betjeningsvejledning. Introduktion. Lytte til en CD. Lytte til radioen

Personligt lydsystem CMT-X7CD/CMT-X7CDB. Betjeningsvejledning. Introduktion. Lytte til en CD. Lytte til radioen Personligt lydsystem Betjeningsvejledning Introduktion Lytte til en CD Lytte til radioen Lytte til en fil på en USB-enhed Lytte til musik med ekstra lydkomponenter Lytte til musik med en BLUETOOTH-tilslutning

Læs mere

Lydsystem CMT-SX7/SX7B. Betjeningsvejledning. Introduktion. Om SongPal. Afspilning af en CD. Brug af radioen

Lydsystem CMT-SX7/SX7B. Betjeningsvejledning. Introduktion. Om SongPal. Afspilning af en CD. Brug af radioen Lydsystem Betjeningsvejledning Introduktion Om SongPal Afspilning af en CD Brug af radioen Se din Wi-Fi Startup Guide (separat dokument) for at få oplysninger om afspilning via Wi-Fi-netværk af musik,

Læs mere

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger.

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger. Home Audio System Betjeningsvejledning Introduktion Betjening Netværkstilslutninger Yderligere oplysninger Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-SBT300W/SBT300WB ADVARSEL For at forhindre brand

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger.

Home Audio System. Betjeningsvejledning CMT-SBT300W/SBT300WB. Introduktion. Betjening. Netværkstilslutninger. Yderligere oplysninger. Home Audio System Betjeningsvejledning Introduktion Betjening Netværkstilslutninger Yderligere oplysninger Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-SBT300W/SBT300WB ADVARSEL For at forhindre brand

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Netværkshøjttaler. Betjeningsvejledning. Kom godt i gang. Netværkstilslutninger

Netværkshøjttaler. Betjeningsvejledning. Kom godt i gang. Netværkstilslutninger Netværkshøjttaler Betjeningsvejledning Kom godt i gang Netværkstilslutninger Lytte til lydindhold over dit hjemmenetværk Brug af Streaming af musik fra internettet (Musiktjeneste) Brug af AirPlay Brug

Læs mere

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning 4-546-358-12(1) (DK) DK Digitalt stillkamera Betjeningsvejledning DSC-QX30 2 Brug af håndledsremmen (medfølger) Betjeningsvejledning DK Du kan downloade billedstyringssoftwaren PlayMemories Home fra følgende

Læs mere

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning

OneRemote DabWiFi4. Brugervejledning OneRemote DabWiFi4 Modtager til B&O installationer for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012002u1dk DAGLIG BETJENING

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning OneRemote Radio PL2 Modtager for B&O PowerLink højttalere for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012012u2dk DAGLIG

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Hjemmebiografsystem Installationsvejledning HT-XT1 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 3 2 Installation 4 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lyt til lyden 9 Grundlæggende betjening Opleve

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Personal Audio System

Personal Audio System Personal Audio System Betjeningsvejledning Introduktion Betjening Netværkstilslutninger Yderligere oplysninger Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer CMT-BT80W/BT80WB ADVARSEL For at forhindre brand

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Netværkshøjttaler. Betjeningsvejledning. Introduktion. Netværkstilslutninger

Netværkshøjttaler. Betjeningsvejledning. Introduktion. Netværkstilslutninger Netværkshøjttaler Betjeningsvejledning Introduktion Netværkstilslutninger Lytte til lydindhold over dit hjemmenetværk Brug af Streaming af musik fra internettet (Musiktjeneste) Brug af AirPlay Brug af

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning. Xperia SmartTags NT1/NT2

Brugervejledning. Xperia SmartTags NT1/NT2 Brugervejledning Xperia SmartTags NT1/NT2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kom godt i gang...4 Aktivering af funktionen NFC...4 NFC-detektionsområde...4 Brug af Smart Connect til at håndtere dine tags...4

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til trådløs N600 Dual Band Gigabit-router WNDRMAC

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til trådløs N600 Dual Band Gigabit-router WNDRMAC Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra NETGEAR. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.netgear.com/register.

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Sådan tilslutter du modemmet Det er vigtigt, at du venter med at tænde for strøm og computer til alle kabler er

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 6 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Home Audio System. Betjeningsvejledning. Introduktion. Lytte til en CD. Lytte til radioen

Home Audio System. Betjeningsvejledning. Introduktion. Lytte til en CD. Lytte til radioen Home Audio System Betjeningsvejledning Introduktion Lytte til en CD Lytte til radioen Lytte til en fil på en USB enhed Lytte til musik med ekstra lydkomponenter Lytte til musik med en BLUETOOTH-tilslutning

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Digitalt kamera med udskifteligt objektiv

Digitalt kamera med udskifteligt objektiv 4-546-411-12(1) (DK) DK Digitalt kamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning E-mount ILCE-QX1 2 Brug af håndledsremmen (medfølger) Vægtbegrænsning: 850 gram Betjeningsvejledning DK Du kan downloade

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R VIGTIGT: Denne opdateringspakke er KUN beregnet for Clarion 2-DIN modellen NX702E!!!! Opdateringspakke 1 af 3. Denne opdatering indeholder tre forskellige opdateringer. Derudover findes der en MPEG opdatering,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND Touch -APPLIKATIONEN Vi anbefaler, at du spiller BEYOND: Two Souls med din trådløse DUALSHOCK 3- controller for at få den fulde oplevelse af spillet.

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere