Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet af Systemet. Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt. 29. maj 2004"

Transkript

1 Dennis Nørgaard Jonas Dinesen Lars Byrialsen Nikolaj Dam Østergaard Nina Lilholt 29. maj 2004

2 2 Forord Tak til Kresten ThomsenѾi3D for stor samarbejdsvillighed, samt for at skabe bevæggrundene til dette projekt. Tak til vejleder Per Hasle for gennemført og veldokumenteret vejledning. Tak til Louise for gennemlæsning og feedback. Tak til Michael og Nicolai for svar.

3 Indhold I Introduktion 7 1 Indledning Extreme Programming Overordnet undren Problemformulering Metode Fokus Rapportstruktur Vidensindsamling Objektorienteret analyse og design Udviklingsperspektiv og udsigelseskraft Temarammeredegørelse 19 II Kontekstbeskrivelse 22 4 Casebeskrivelse Præsentation af firmaetñ¾i3d Ѿi3Ds produkt Projektgruppens kontakt Extreme Programming Værdier og principper Relevante punkter vedñ¾i3d s brug af XP Opsamling Extreme Programming INDHOLD

4 4 INDHOLD 6 Løsarbejdere Fra studentermedhjælper til løsarbejder Empiri - løsarbejdere Empiri - workshop Tilhørsforhold Opsamling løsarbejdere Vidensdeling Facilitering af viden Viden Fire former for vidensdeling Motivationen bag vidensdeling Opsamling vidensdeling IT Groupware Otte udfordringer for Groupware Opsamling IT Kontekstforståelse og -afgrænsning Vidensdeling i organisationen Kondensat III Objekt-Orienteret Analyse Systemvalg Overvejelser Rige billeder Systemdefinition Hændelsestabel Fra objekt til klasse Hændelser Klassediagram 69 INDHOLD

5 INDHOLD Øvrige forslag til strukturer Tilstandsdiagram Adfærdsmønstre og tilstandsdiagram Attributter Refleksioner over brug af OOA Refleksioner i det små Overordnede overvejelser IV Opsamling Konklusion Konklusion på første del af problemformuleringen Konklusion på anden del af problemformuleringen Kritik Fokus i projektet - og kritik af metodevalg Kritik af analyse V Bilag 92 A XP-workshop 94 B Spørgsmål til løsarbejder i udviklingsorganisation 103 C Interview med Michael V. Rydtoft, D Interview med Nicolai Larsen, E Jonathan Grudins 8 udfordringer for en systemudvikler af Groupware 109 F Systemdefinition udkast 112 G Information med relevans for udvikler 115 H Fravalgte forslag til strukturer. 119 INDHOLD

6 6 INDHOLD I Klasse- og hændelseskandidater 121 J Ansvarliste 123 Litteraturliste 124 INDHOLD

7 Del I Introduktion

8

9 Kapitel 1 Indledning Gennem et semesterforløb præsenteres den studerende for helt nye teorier og får samtidig udbygget kendskabet til allerede kendte. Deltageren i en sådan læringsproces kan få forskellige aha-oplevelser ; når man pludselig får overblikket over de forskellige teorier, og dermed kan se en sammenhæng, både mellem forskellige teorier, men også på tværs af forelæsninger og semestre. Disse aha-oplevelser afføder næsten per automatik en reaktion, hvor den studerende forsøger at kombinere den nye viden med den allerede tilegnede og anvende den nye kombination til at besvare forskellige problemstillinger. Denne proces er ofte præget af en eklektisk tilgang, hvor der zappes rundt imellem de forskellige teorier, mens man forsøger at skrue et teoriapparat sammen, som tager højde for alle de forskellige problemstillinger i den aktuelle kontekst, der kan generere et nyt og anderledes løsningsforslag på disse. Stor er derfor frustrationen, når det endelig er lykkedes at opstille et sådan teoriapparat, og man efterfølgende kan konstatere, at det indeholder nogle spændingsfelter, som gør at teorierne ikke umiddelbart er kompatible til løsning af den aktuelle problemstilling. Et andet forhold, der kan spille ind, er den latente konflikt mellem teori og praksis. Et opstillet teori- og begrebsapperat fungerer umiddelbart indenfor universitetets kunstige verden, men når det skal operationaliseres, eller afprøves i praksis, afdækkes forhold, som det ikke er nødvendigt at medtænke, når man udelukkende arbejder på det teoretiske plan. Pludselig opdager man, at et forhold, som f.eks. økonomi, kan bevirke, at det ikke er det optimale løsningsforslag, der bliver valgt, og at man derfor skal være i stand til at acceptere kompromiser, som ville blive afvist i teorilokalet. Vi har i projektgruppen anet en risiko for den sidstnævnte konflikt i forbindelse med en konkret case og vil i det følgende præsentere denne, samt den deraf følgende undren. Casen, som anvendes til at besvare problemstillingen, er baseret på et igangværende 10. semesters speciale, hvis formål det er at opbygge en organisation, der, udover at være bæredygtig, skal imødekomme igangsætterens ønske om en flad og smidig organisationsstruktur, der er bygget op omkring en udstrakt brug af studentermedhjælpere (en mere detaljeret gennemgang af casen finde i kapitel 4). Brugen af studentermedhjælpere udspringer netop af en økonomisk begrænsning, hvor igangsætteren bliver nødt til at indgå et kompromis for at kunne få sin case operationaliseret. Det ideelle ville have

10 10 Indledning været at ansætte fuldtidsmedarbejdere, men det ville sprænge de økonomiske rammer for opstarten af firmaet. Formålet med opbygningen af organisationen er at udvikle software til grundplanstegning i en ejendomsmæglerkæde 1. Organisationen er stadig i opstartsfasen og er derfor p.t. uden ansatte. Det beskrevne firmas navn erñ¾i3d, og projektgruppens samarbejde med firmaet vil være rettet mod de organisatoriske overvejelser, og - hvilket er vores antagelse - det paradoks, der opstår som følge af den valgte systemudviklingsmetode, Extreme Programming, og den måde hvorpå igangsætteren ønsker at strukturere sin organisation ved at ansætte studentermedhjælpere. Samarbejdet vil også udmønte sig i et reelt designforslag, som har til formål at afhjælpe nogle af de paradokser, som projektgruppen mener kan opstå, hvilket vi uddyber nærmere efter en kort introduktion til Extreme Programming. 1.1 Extreme Programming Extreme Programming (XP) 2 er en systemudviklingsmetode der først og fremmest udspringer af behovene hos udviklerne på projekter og derfor fokuserer herpå. Det kan man sætte i modsætning til mere traditionelle udviklingsmetoder, der ofte tager udgangspunkt i projektledelsens behov.[mcbreen 2003:25] Introduktionen tager udganspunkt i Beck [2002]. Ifølge Beck [2002] giver udviklingen af et system ved anvendelse af XP-metoden mulighed for en fleksibilitet, der minimerer risici 3 ved ændringer sammenlignet med andre metoder. Dermed er der en forskel på XP og andre metoder, og meget generelt ligger forskellen i, at man i XP ikke vælger at lave en detaljeret planlægning af såvel hele systemet, som hele projektforløbet, men arbejder i iterationer, hvor der kun fokuseres på det, der af kunden er vurderet som allermest nødvendigt. I den forbindelse fravælger man at udvikle på opgaveløsninger og problematikker, der ikke har en umiddelbar relevans. Man kan dermed tale om, at man udvikler på det enklest mulige system, når der udvikles efter XPs retningslinier, og enkelheden skal afpejles i opgaveløsningerne, således at de er så letforståelige som muligt, også på kodeniveau. Det vil derfor være forholdsvis smeretefrit at gennemføre ændringer, hvis der opstår en fejl undervejs, eller hvis kundens feedback viser, at designet ikke opfylder deres ønsker. Dette har betydning både økonomisk og tidsmæssigt. Det, at man ikke planlægger hele udviklingsforløbet og systemdesignet, sammenholdt med, at man nedbryder udviklingsforløbet i små iterationer 4, er med til at give mulighed for den førnævnte fleksibilitet, der er hensigtsmæssig i tilfælde af ændringer. I den forbindelse spiller test en stor rolle i XP. Tests er omdrejningspunktet for al opgaveløsningen og skal gøres hyppigt og både med og uden kunden. Test sikrer at løsningerne fungerer, at de er kompatible med de øvrige løsninger, hvormed de udgør et system og at de rent faktisk løser den opgave kunden har stillet. Udover at kunden er en del af evalueringen af løsningsforslag, er kunden også generelt en integreret part i hele udviklingsforløbet, som udviklerne løbende kan kommunikere med, og man bestræber 1 Casen og organisationens opbygning gennemgås i Casebeskrivelse, kap En gennemgang af XP som metode sker i kapitel 5 3 Risici kan her være forbundet med økonomomi, softwarekvalitet, kundetilfredshed mv., se kapitel 5 4 Metoden gennemgåes i kapitel Extreme Programming

11 Indledning 11 sig derudover på at implementere systemet hos kunden, så snart det kan lade sig gøre for derved også at få feedback. Den sikkerhed og det overblik der kommer af at have et gennemtestet, og så vidt muligt enkelt og letforståeligt system, er medvirkende til, at udviklerne er trygge ved og bliver motiveret til at foretage ændringer i systemet, om det skulle være nødvendigt. Det være sig ændringer, der er påkrævet pga. ændrede opgaver eller forkerte løsninger, såvel som ændringer der udspringer af interne krav om så enkle løsninger som muligt. Alle har adgang til samtlige dele af systemet og deler ansvaret for, at det lever op til kravene, så alle har lige ret og mulighed for at gennemføre ændringer. Udover at koden i sig selv hjælper med til, at udvikleren opnår den nødvendige indsigt i det der udvikles på, er ansigt-til-ansigt kommunikation udviklerne imellem den centrale måde til at formidle hensigt med løsninger, få hjælp osv. En retningslinie i XP er derfor, at udviklerne arbejder i samme lokale og altid er til rådighed for hinanden. Dertil kommer, at ingen udvikler arbejder alene i XP, men altid danner par med en anden omkring løsningen af en opgave. Opgaverne vælger udviklerne selv blandt de tilgængelige, og XPs fortalere påpeger, at metoden har en forholdsvis lille grad af styring og faciliterer en flad struktur i en udviklingsorganisation. Kommunikation er en vigtig del af flere af aktiviterne i XP, såsom planlægningsaktiviteten, og som skitseret tidligere er kunden en løbende og vigtig del af udviklingen. Endda så vigtig at XP anbefaler, at en repræsentant for kunden altid er tilstede i lokalet sammen med udviklerne. Kommunikationen mellem parterne i et XP udviklingsforløb er meget vigtigt, og kommunikation kaldes da også for den første værdi i Extreme Programming (værdierne bliver gennemgået i kapitel 5). I den aktuelle case er denne systemudviklingsmetode valgt både fordi iværksætteren, som tidligere nævnt, ønsker en smidig og flad organisationsstruktur, men også fordi han ønsker en høj grad af uddelegering af beslutningskompetence på alle niveauer i organisationen med det formål at kunne leve op til CMM modellens 5 krav til kvalitetssikring på de første tre niveauer. 1.2 Overordnet undren Vores antagelse om, at brugen af studentermedhjælpere iñ¾i3d vil konflikte med anvendelsen af XP-metoden, udspringer af to omstændigheder. Dels har vi en formodning om, at studentermedhjælpere, såsom demñ¾i3d vil ansætte, ikke kan forventes at kunne arbejde samtidigt med resten afñ¾i3d og på faste tidspunkter 6. Dels er det planlagt, at udviklingen iñ¾i3d skal foregå i henhold til XPs retningslinier. Som beskrevet i det foregående afsnit, lægger XP meget stor vægt på, at projektets parter, herunder udviklerne, arbejder på samme tid og sted og derved let kan kommunikere. Alene af den grund ser vi et paradoks i koblingen af både studentermedhjælpere og Extreme Programming. Derudover stiller vi os generelt undrende overfor, om XP i sin beskrevne form ikke er for idealistisk og vanskelig at realisere i sin fulde udstrækning. I den forbindelse ser vi XPs retningslinier for udviklernes og kunderepræsentantens løbende og samtidige tilstedeværelse i arbejdsmiljøet som værende de mest iøjnefaldende 5 Modellen og anvendelsen af denne gennemgås i kapitel 4 6 Problemstillinger forbundet med at arbejde som studentermedhjælper, såvel i forbindelse med XP som generelt, vil blive behandlet yderligere i kapitel Overordnet undren

12 12 Indledning idealer; idealer der kan være vanskelige at realisere fuldt ud. Dog sætter casen det præg på vores projekt, at kunderepræsentanten ikke er involveret i casens udviklingsforløb. Igangsætteren af firmaet vil forsøge at varetage kunderollen og fungere som bindeled mellem udviklere og kunde. Dette forhold vil blive uddybet i case-beskrivelsen (Kapitel 4). En systemudviklingsmetode skal altid tilpasses den organisation, den skal benyttes i, og som det allerede nu fremgår, vil vi sætte spørgsmålstegn ved aspekter af XP, hvis tilstedeværelse er så centrale for gennemførelsen af den ideelle brug af XP, at vort tilpasningsforslag evt. vil kunne anses som en del af en variation over XP og ikke kan forsvares at lade indgå som en del af det ægte og ideelle XP. Selvom det måske snarere bliver et udviklingsmiljø, der fungerer efter en variation end ren XP, som vores projekt beskæftiger sig med, skal fordelene ved XP naturligvis stadig så vidt muligt holdes i hævd. I den forbindelse ser vi specielt ét argument for brugen af XP, som vi vil tage op senere i projektrapporten for at vurdere, om det stadig gælder efter vore eventuelle ændringer af XP. Det drejer sig om, at vi anser flere af retningslinierne i XP som værende faciliterende for, at udviklernes forståelse af systemet konvergerer. Vi har en antagelse om, at brugen af studentermedhjælpere kan konflikte med XPs værdier og principper om tætte samarbejdsformer, der sikrer konvergens i systemudviklingen. Det er mennesker og deres indbyrdes relationer, der skaber paradokset. Som beskrevet i ovenstående afsnit fordrer XP løbende dialog blandt udviklerne, og dermed eksplicitering af status, problemer, beslutninger etc. Denne konstante eksplicitte erfaringsudveksling kan vi dække ind under det lidt brede begreb vidensdeling. Hvilken del af vidensdeling vi vil fokusere på vil blive indsnævret igennem en foranalyse (uddybes i kapitel 2), hvor vi undersøger hvilke områder af vidensdeling, der er problematiske ved anvendelsen af løsarbejdere. Desuden vil vi i forundersøgelsen afklare vores syn på vidensdeling og dets elementer (kapitel 7). Andet fokus for vores projekt bliver hvilke dele af vidensdelingsproblematikkerne vi kan støtte via et edb-system. Afdækningen af dette sker dels igennem løbende refleksioner over it-systemers kunnen i foranalysen, dels igennem Objekt-Orienteret Analyse og Design (OOA&D) systemudviklingsmetoden 7, hvor vi arbejder med at formalisere konteksten og danner en mening om hvilke funktionaliteter, der skal vægtes. Valget af OOA&D-metoden skyldes forskellige faktorer. Den beskrevne fremgangsmåde i [Mathiassen et al. 2001] er håndgribelig og derved umiddelbart nem operationaliserbar. De anvendte teknikker i metoden, mener vi, giver hurtigt et overblik over strukturen i et design. Pga. af denne håndgribelighed har vi en formodning om, at metoden er effektiv til at strukturere og designe et løsningsforslag. OOA&D er en metode, der bl.a. egner sig til at udvikle administrative systemer, hvilke vi har en hypotese om skyldes, at metoden, idet den baserer sig på at systematisere virkeligheden, egner sig til at skabe overblik i komplekse arbejdspraksisser. Metoden bliver desuden udnyttet i stor udstrækning i reel systemudvikling. Desto mere motiverende har det været at kunne fordybe os i metoden og danne en mening om dens muligheder og svagheder. For at besvare de problemstillinger vi har skitseret ovenfor, tager vi, som nævnt udgangspunkt i casenñ¾i3d om udvikling og opbygning af en organisation baseret på XPs principper og en overvægt af studentermedhjælpere som ansatte. 7 OOA&D-metoden forstår vi udfra Mathiassen et al. [2001]. 1.2 Overordnet undren

13 Indledning Problemformulering Med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål opstilles en problemformulering med følgende ordlyd: Hvilke funktionaliteter 8 skal et system indeholde for at sikre vidensdeling i en organisation baseret på XP-principperne, når organisationen er bygget op omkring brugen af løsarbejdere, og hvordan og i hvilken udstrækning understøtter OOA&D analyse specificeringen og struktureringen af disse funktionaliteter? 8 Med begrebet funktionaliteter forstår vi redskaber, der kan medvirke til at facilitere information på tværs af organisationen, og som derfor kan inddrages i vores designforslag. 1.3 Problemformulering

14 Kapitel 2 Metode Dette kapitel redegør for rapportens elementer og giver en oversigt over de enkelte deles indhold og formål. Ligeledes argumenterer vi her for den overordnede metodiske fremgangsmåde til besvarelse af problemformuleringen. 2.1 Fokus Foki for dette projekt er: Problematikken ved anvendelse af XP som udviklingsmetode i en organisation, der i vid udstrækning anvender løsarbejdere 1 samt afdække hvilke vidensdelingsproblematikker, der med fordel kan afhjælpes af et it-system. Hvorledes og i hvilken udstrækning objektorienteret analyse kan benyttes til udformning af ovennævnte it-system. Projektet tager udgangspunkt i en specifik case (se kapitel 4), og på baggrund af denne vil arbejdet med at besvare problemformuleringen tage afsæt i de interne processer udviklerne imellem, hvorved processer i forhold til eksterne aktører, eks. kunder 2, fravælges. 2.2 Rapportstruktur Rapporten består af fire dele, hvoraf del I og IV henholdsvis introducerer projektet og samler op på dets resultater, medens del II og III behandler projektets to overordnede foki: 1 Begrebet løsarbejder defineres/uddybes i afsnit 6. 2 Sædvanligvis spiller kunden en væsentlig rolle i forbindelse med den interne udvikling, jf. princippet om kundetilstedeværelse [Beck 2002:61], men i casen, der er grundlaget for dette projekt, har kunden ingen indflydelse på dette, og derfor ser vi i dette projekt kunden som værende en ekstern aktør.

15 Metode 15 Identificer funktionaliteter: (delii) Målet er her, set i lyset af XP, at identificere funktionaliteter for et edb-system, der understøtter vidensdeling og dermed udvikling på trods af ovennævnte problematik. Eftersom casen bygger på en udviklingsorganisation, der endnu er uden ansatte, kan denne kun i ringe grad bidrage med empiri, og tilgangen i projektet er derfor, at førnævnte organisation udstikker rammer, indenfor hvilke vi forsøger at afdække problematikker. Vores viden dannes primært på baggrund af følgende områder - empirisk såvel som teoretisk: XP (kapitel 5) Løsarbejdere (kapitel 6) Teori Vidensdeling (kapitel 7) IT (kapitel 8) Områderne XP og Løsarbejdere springer direkte ud af casen, og afdækker problematikkerne for organisationen, både teoretisk og empirisk. Vidensdeling er gennem afdækningen af XP blevet et nøglebegreb, og er derfor trukket frem. Mens IT-kapitlet stiller yderligere krav til systemets indhold. Indledende vil vi studere, hvad der kendetegner en løsarbejder i forhold til en organisatorisk kontekst, dernæst vil vi se på vidensdeling, og hvordan det kan kobles i forhold til løsarbejderen, og til slut vil vi i kapitlet afdække vidensdeling og it-redskaber. Hvert kapitel vil blive afsluttet med en opsamling. Udfra de afdækkede problematikker opstilles en række fokuspunkter, der tjener som udgangspunkt for rapportens del III. Specificer og strukturer funktionaliteter: (del III) På baggrund af resultaterne fra del II laves en objekt-orienteret analyse for et vidensdelingsværktøj, der skal støtte løsarbejdere i en organisation, som beskrevet i casen. 2.3 Vidensindsamling På baggrund af vores case har det været vanskeligt at indsamle viden 3 om problematikker ved XP kombineret med løsarbejdere, og vi har derfor baseret denne viden på litteratur samt anden empiri. I nedenstående afsnit redegør vi for valg af disse og beskriver, hvorledes teori og empiri har bidraget til at afdække problematikkerne XP I vores forståelse af XP som udviklingsmetode, har vi taget udgangspunkt i Beck [2002]. Dette valg skal ses i lyset af, at virksomheden i casen skal opbygges efter principperne i netop denne bog, og det kan således forventes at de problematikker, vi identificerer vha. bogen i rapportens del II, vil være relevante for denne virksomhed. 3 Brugen af ordet indsamle i forbindelse med viden kan problematiseres, specielt ud fra den forståelse af viden som vi fremlægger i kapitel 7. Det benyttes her i en common sense forståelse. 2.3 Vidensindsamling

16 16 Metode Vi har således benyttet denne bog til dels at få forståelse af filosofien bag metoden, dels til at få overblik over de redskaber og aktiviteter, som den foreslår. Vi har endvidere benyttet Michele Marchesi and Williams [2002] til at afdække aspekter af fænomenet distribueret XP. Endelig har vi gennemført en workshop hosñ¾i3d. Formålet hermed var at få erfaring med XP; på trods af at denne fremgangsmetode ville have en begrænset udsigelseskraft i forhold til vores problemformulering, mente vi, at den alligevel vil kunne give os et førstehåndsindtryk af nogle af metodens væsentligste principper Løsarbejdere Opbygningen i dette kapitel er todelt, en teoretisk og en praktisk del. Vi undersøger, hvad der kendetegner løsarbejdere, deres arbejdsforhold og derudfra vil vi opstille vores forståelse og definition af begrebet. Til at afdække hvad der kan stimulere medarbejdere til at knytte sig til og involvere sig i en organisation, har vi taget afsæt i Wenger [1999]. Den praktiske del har bestået i, at vi har foretaget interviews med løsarbejdere med det formål at afdække problemer, der opstår i forbindelse med koordinering mellem disse og den omgivende organisation. Disse interviews er gennemført, fordi der endnu ikke er ansat udviklere iñ¾i3d s organisation. Formålet var at afdække eventuelle problemstillinger i det at være deltidsansat udvikler i en organisation Vidensdeling Begreberne Viden og Vidensdeling er centrale begreber i dette projekt, og vi har derfor brug for konsensus både om deres definition, og om brugen af dem. Et formål med dette kapitel vil derfor være en indsnævring af disse begreber, samt identificering af faktorer/principper, der kan understøtte vidensdeling i organisationer. Til en definition af vidensbegrebet anvender vi indledende Bellinger [2004] og de fire begreber, han opstiller i forbindelse med viden, og bearbejder derefter viden gennem Nonaka et al. [2000] og dennes tanker om hvorledes, der skabes incitament for at den enkelte tager del i vidensdeling. Kapitlet vil vi anvende til at beskrive, hvordan vidensdeling finder sted i organisationer IT Formålet med dette kapitel er at inddrage et perspektiv på it. Gennem Grudin [1994b] får vi en kategorisering af software, som tager afsæt i, hvem softwaren supporterer i en organisation. Specifikt tager Grudin fat på software til støtte af gruppe-arbejde, hvor han påpeger en række udfordringer, som udvikleren af gruppe-software vil møde. 2.4 Objektorienteret analyse og design I et forsøg på at specificere og strukturere de funktionaliteter, der identificeres i rapportens del II, tager vi udgangspunkt i objektorienteret analyse og design som beskrevet 2.4 Objektorienteret analyse og design

17 Metode 17 af Mathiassen et al. [2001]. Vi vil således gennemføre de indledende aktiviteter i et udviklingsforløb, det vil specifikt sige de aktiviteter der beskrives under analysefaserne i førnævnte. Formålet er at beskrive systemet set udefra [Mathiassen et al. 1998:4], og vi vil i formidlingen af aktiviteterne fra analysefaserne vægte processen højt, hvorfor denne del af rapporten ikke blot vil indeholde resultater, men også argumenter for valg og fravalg. 2.5 Udviklingsperspektiv og udsigelseskraft Vi afklarer i dette afsnit vores syn på udvikling, system, brugere og udviklere, for at danne en mening om vores udsigelseskraft for projektet. Med udsigelseskraft mener vi, i hvilken grad vi har belæg for og dermed pondus bag de resultater, vi kommer frem til. Først og fremmest mener vi, at det er en væsentlig del af en udviklers opgave at sætte sig ind i den arbejdspraksis, som systemet skal understøtte. Vi tror ikke på, at en udvikler kan forudse problemer og behov i en fremmed arbejdskontekst uden at have beskæftiget sig med den mangfoldighed af faktorer, der skaber konteksten. Optimalt skal udvikleren i kontakt med de egentlig brugere (observation, interview etc.), for at få udfordret hans/hendes forståelseshorisont og få indsigt i de egentlige mønstre. Dvs. vi mener, at systemet skal designes til en kontekst, og at konteksten rummer kravene for systemets indhold. Derudover ser vi systemudvikling som organisationsudvikling. Det vil sige, at systemet påvirker organisationen og ikke kun understøtter en arbejdspraksis, men også ændrer på den. Integrationen foregår ved en løbende dialog mellem brugere og system, og systemet må ikke blive et påklistret element. Inddragelse af brugeren kan desuden være med til at hindre divergens mellem de fra udviklerens tiltænkte brugsmønstre og brugerens egentlige brug af systemet. Brugerinddragelse, mener vi, kan skabe indsigt både i de behov, som systemet skal understøtte, men også ift. hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt før brugerne tager systemet i anvendelse. I vores tilfælde hvor organisationen endnu ikke har nogle ansatte skaber dette nogle problemer for vores empiri. Løsningen har været at søge inspiration i lignende kontekster, med en bred vifte af indgangsvinkler, teoretisk såvel som empirisk. På den måde mener vi stadig at få dannet indblik i arbejdskonteksten, selvom det får nogle problemer for vores udsigelseskraft, hvilket vi præsenterer sidst i metoden. Da vores brugere er ikke-eksisterende, kommer vi i højere grad til at træffe beslutninger på deres vegne, og hvor identifikationen af kritiske faktorer bliver skabt gennem indsigt i lignende kontekster, baserer vi primært afdækningen af specifikke forhold forñ¾i3d gennem Kresten Thomsens 4 visioner for hans organisation Ved at lægge den endelige beslutning på Kresten, og samtidig påtage os den opgave at lave et system, der stemmer overens med organisationens krav, lægger vi os op af Professionel systemudvikling. Inden for denne tradition fravælges politiske beslutninger, som f.eks. hvorvidt systemet gør medarbejdere overflødige. Vi bevæger os dog alligevel på grænsen, fordi vi får indflydelse på Krestens beslutninger for hans virksomhed, 4 Kresten Thomsen er opstarter af virksomhedenñ¾i3d 2.5 Udviklingsperspektiv og udsigelseskraft

18 18 Metode idet den stadig er ikke-eksisterende. I arbejdet med at opbygge casen, har vi været i dialog med Kresten. Heraf er der naturligt opstået nogle kritiske diskussioner. Dvs. at vi i dialogen ikke kun har forholdt os lyttende til hans visioner, men også aktivt kritiske. Vi mener, at udvikleren ikke kan skabe et system til en arbejdskontekst, han/hun ikke kender, da udvikleren vil mangle forudsætninger for at kunne afdække og reagere på de forhold, der eksisterer i og for virksomheden. Derudover fungerer vi som udviklere, der, selvom vi reagerer på ledelsens visioner, stræber imod at varetage brugernes interesse og skabe et system til gavn for hele organisationen. Grundet udgangspunkt i en endnu ikke etableret organisation er hovedparten af projektets resultater teoretisk funderet, og vi kan derfor ikke evaluere, hvorvidt de identificerede funktionaliteter, endsige specificeringen og struktureringen af disse, er relevante for organisationens problemstillinger, førend denne bliver etableret. 2.5 Udviklingsperspektiv og udsigelseskraft

19 Kapitel 3 Temarammeredegørelse Temarammen for 6. semester Humanistisk Datalogi er Systemdesign, hvor system er et computerstøttet informations- eller kommunikationssystem (ikt). I semesterplanen står der, at systemdesign skal ses i et udviklingsperspektiv, hvilket betyder, at vi som studerende ikke kun skal styrke vores analytiske, refleksive og kritiske evner, men også de konstruktive. Til dette formål introducerede kurserne på 6. semester os til et bredt spektre af traditioner og metoder, men også til specifikke metoder som f.eks. OOA&Dog MUST-metoden. Kurser der blev afholdt på 6. semester: Systemer i organisationer Metoder i systemdesign Praktisk systemdesign Programmeringsmetoder Interessen for at styrke vores konstruktive evner, samt ikke kun at få overblik, men også specifikt indblik ligger til grund for vores anvendelse af OOA&D-metoden i projektet Systemer i organisationer Kurset havde til formål at give os, de studerende, en forståelse for organisationer og deres anvendelse af ikt, for derved at styrke vores evner til at opdage og behandle problemstillinger vedrørende ikt i organisationer. I kursets første del blev vi introduceret til de mest kendte syn på organisationer igennem historien, til deres oprindelse, deres betydning og indflydelse på nutiden. I den anden del diskuterede vi problemstillinger omkring ikt og organisation, som f.eks. sikrer systemet glade medarbejdere? Gør systemet medarbejderes arbejde overflødigt? Er ikt-systemer aflastende eller effektiviserende? Igennem denne viden og disse diskussioner var det hensigten at give os en viden om organisationer, som kan bruges refleksivt i en systemudviklingsproces.

20 20 Temarammeredegørelse Det interessante vedñ¾i3d er, at de på nytænkende vis organiserer sig på principper fra XP-metoden. Kresten Thomsens 1 tese er, at XP s principper på forholdsvis kort tid kan bære en organisation frem mod CMM-niveau 3 2. ForѾi3D skal dette realiseres ved at gøre kommunikation, beslutningstagen og projektorganisering til det bæredygtige fundament. Herved er virksomheden organiseret omkring nogle principper, som vi ser som moderne og udtryk for en voksende tendens. I en rapport fra PLS Rambøll er en moderne virksomhed karakteriseret ved...en høj eller meget høj grad af delegeret ansvarsfordeling, ansvar på eget initiativ, uformel omgangsform, projektorganisering, ledelse gennem værdier, aktiv professionel bestyrelse, hurtige beslutninger, investering i kompetenceudvikling... (...)...lav grad af hierarkisk organisation og ved det forhold at omstillinger ikke giver problemer. [Management 2004:7] Selvom vi i dette projekt ikke har fokus på organisationsteori, er en del af vores interesse forñ¾i3d alligevel udsprunget af, at organisationen placerer sig i et nyt og dynamisk felt. Vi mener, at den viden, vi vil erfare ved samarbejdet medñ¾i3d vil vise sig nyttig i fremtidige projekter, da vi ikke tror, det er sidste gang, vi vil støde på organisationer baseret på ovennævnte principper. Vi finder det givtigt at få indsigt i udviklingen af en moderne organisation somñ¾i3d og dens organisationsstruktur; heriblandt især principper om kommunikation, koordinering og beslutningsansvar. Refleksion over organisationernes struktur, heriblandt hvad der holder en organisation sammen, mener vi er relevant, når vi beskæftiger os med løsarbejdere og deres tilknytning tilñ¾i3d Metoder i systemdesign Metoder i systemdesign var et todelt kursus. I første del gav kursusholder et metodisk overblik over retninger inden for systemudvikling. Kursusholderen påpegede relevansen af at vide, hvilken retning man som systemudvikler placerer sig inden for. Igennem denne øgede refleksion skulle vi styrkes i at træffe kompetente valg. Vi redegør i kapitel 2 for vores placering. I kursets første del havde vi diskussioner om de forskellige retningers værdier og validitet. Meget karikeret f.eks. hvordan fremgangsmåder som vandfaldsmodellen kan konkretisere systemudviklingsprocessen og give noget målbart for kunden i form af eksempelvis en kravsspecifikation. Men på den anden side gør fremgangsmåden det vanskeligt, i kraft af sin rigide form, at følge op på de ændringsbehov, der kan opstå i løbet af en systemudviklingsproces, som følge af at systemudvikleren opnår større forståelse for hvert niveau i processen. Omvendt kan mere fleksible og iterative metoder konflikte med realistiske faktorer som økonomi, ressourcer, estimater, etc. 1 Kresten Thomsen er leder afñ¾i3d 2 CMM er en kvalitetssikringsmodel for organisationer. Den spænder fra niveau 1 til 5, hvor 5 er det højeste, og for hvert niveau er der en række krav som organisationen skal efterleve. Der er omkring 50 organisationer på verdensplan der er på niveau 5 (se endvidere casebeskrivelsen i kap. 4 for uddybning af CMM)

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer

Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer Systemudviklingsmetoder & Webapplikationer - et studie af Extreme Programming Speciale af: Rasmus Jørgensen Tim Priergaard Rasmussen Kristian Fischer Vejledere: Peter H. Carstensen Lars B. Pedersen IT-højskolen

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere