Forord INDSATSPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord INDSATSPLAN 2015"

Transkript

1 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015

2 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre grundvand, miljø, natur og menneskers sundhed. Da opgaven er stor og med en lang tidshorisont, er der behov for en løbende prioritering af opgaven. Hvert år sender Region Sjælland forslag til det kommende års indsatsplan i offentlig høring. I det følgende kan du læse mere om de indsatser, vi planlægger gennemført i Hvis du har bemærkninger til planen, skal du sende dem til os, så vi har dem inden den 26. februar Herefter tager vi stilling til den endelige plan for indsatsen i

3 Strategi for jordforureningsområdet I 2014 har regionen arbejdet med at revidere strategien for indsatsen på jordforureningsområdet. Den tidligere strategi er fra 2007 og siden er der arbejdet med at håndtere, såvel forureninger, der truer grundvandet, som forureninger, der truer boliger og børneinstitutioner. Den reviderede strategi forventes vedtaget i januar I strategien er den strategiske handlingsplan for håndtering af grundvandstruende forureninger fra 2012 indarbejdet, ligesom der er arbejdet med en fokusering af indsatsen på arealanvendelsesområdet. De nye opgaver i forhold til jordforurening, der truer overfladevand og natur er også indarbejdet. Regionen lægger vægt på, at vi løser vores opgaver i tæt samarbejde med kommuner og andre samarbejdspartnere. Fælles, fokuseret og fremtidssikret er tre vigtige pejlemærker for vores arbejde. Jordforurening En strategi for Region Sjællands indsats, er bygget op om overskrifterne til højre. Grundvand overblik og prioritering Prioritering af ejendomme med bolig, børnehave og offentlig legeplads Gode livs- og vækstvilkår Beskyttelse af overfladevand og natur Innovation et middel til god opgaveløsning 3

4 Grundvand - overblik og prioritering Kortlægning af forureninger Med indsatsen for at beskytte grundvandet håndterer vi lokaliteter, der udgør en risiko for grundvandsforurening og som samtidig ligger inden for områder med værdifuldt grundvand (OSD og indvindingsopland). Indsatsen planlægges og gennemføres i samlede geografiske områder. Det gør indsatsen mere effektiv, fordi vi tager stilling til risikoen fra de væsentlige forureninger i området på én gang, i forhold til den konkrete vandforsyning nu og i fremtiden. Opsporing af pesticider I 2014 blev der igangsat et pilotprojekt om opsporing af pesticidpunktkilder. Pilotprojektet gennemføres på Stevns i et område, hvor grundvandet er meget sårbart. Pilotprojektet afsluttes i 2015, og der arbejdes videre med at finde metoder til en effektiv opsporing af pesticidpunktkilder. Målet er at fastlægge, hvordan opgaven om undersøgelser og eventuel oprensning af pesticidpunktkilder skal gribes an på længere sigt. Samarbejde med andre I 2015 vil vi tage initiativ til et endnu tættere samarbejde med kommuner og vandforsyninger om regionens indsats i de enkelte områder. Vi tager et nyt IT værktøj i brug, hvor vi på oversigtskort kan vise den samlede trussel fra punktkilder overfor konkrete vandforsyninger. Beslutning om håndtering af punktkilderne i området ønsker vi at tage i samarbejde med kommunen og vandforsyningen. Regionens indsats skal ses som et led i den samlede grundvandsbeskyttelse i området, så der sikres en bæredygtig vandforsyning på langt sigt. Drikkevandsinteresser OSD står for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og er områder, der er udpeget til at kunne forsyne borgerne med drikkevand nu og i fremtiden. OSD-områder udgør ca. 35 % af Danmarks areal. I Region Sjælland udgør OSD ca. 52 % af arealet. Indvindingsoplande udenfor OSD udgør i Region Sjælland ca. 9 % af arealet. I Region Sjælland indvindes der årligt ca. 107 mio. m 3 grundvand, hvoraf ca. 34 mio. m 3 eksporteres til hovedstadsområdet. Ca. 88 % af drikkevandet i Region Sjælland indvindes i OSD-områder. 4

5 Arbejdet med kortlægning af grundvandsforureninger på vidensniveau 1 i 2015 I 2015 vil vi færdiggøre arbejdet med kortlægning af mulig forurening (vidensniveau 1) i alle kortlægningsområderne i prioriteringsgruppe 1. Kortlægning af lokaliteter i prioriteringsgruppe 2 er igangsat i 2014 og vil fortsætte i På figuren herunder er både den igangværende og afsluttede indsats indtegnet. Figuren viser også de 4 prioriteringsgrupper, der angiver den overordnede rækkefølge af vores indledende kortlægnings- og indledende undersøgelsesindsats. 5

6 Planen for kortlægning af grundvandsforureninger på vidensniveau 2 i 2015 I 2015 forventes udført indledende forureningsundersøgelser indenfor Naturstyrelsens kortlægningsområder i Roskilde, Køge og Lolland kommuner. Alle lokaliteter med klorerede opløsningsmidler og andre væsentlige kilder med høj grundvandsrisiko i prioriteringsgruppe 1 planlægges at være indledende undersøgt med udgangen af På figuren herunder er både den igangværende og afsluttede indsats indtegnet. Figuren viser også de 4 prioriteringsgrupper, der angiver den overordnede rækkefølge af vores indledende kortlægnings- og indledende undersøgelses-indsats. 6

7 Den videregående indsats og områdetilgang over for grundvand i 2015 I forbindelse med prioritering af den videregående indsats og selve undersøgelserne ser vi gode muligheder for en effektiv indsats ved at vurdere lokaliteter i afgrænsede geografier. Med afgrænset geografi mener vi et indvindingsopland, et industrikvarter, et kortlægningsområde eller lignende. Udgangspunktet er, at vi ved at vurdere flere tætliggende lokaliteter på én gang kan sikre en sammenhæng i indsatsen overfor grundvand. Den områdeprioriterede videregående indsats på grundvandsområdet sættes i gang i I indsatsplanen for 2016 skal foreligge en plan for den videregående indsats i de kortlægningsområder, hvor den indledende indsats er afsluttet. Der vil blive udarbejdet konkrete planer for kortlægningsområderne Almsgård og Agersø/Omø og Slimminge i 2015, så de ligger klar til indsatsplanen for Herunder er baggrunden for tre af de grundvandssager vi kommer til at bruge mange ressourcer på i 2015 kort beskrevet. Sagerne er opstartet før vedtagelsen af strategien for jordforureningsområdet og ligger alle i højt prioriterede grundvandsområder. Den fulde liste over de videregående undersøgelser og oprensninger vi arbejder med i 2015 kan ses i bilag 2. Videregående undersøgelse ved Platanvej 19 På Platanvej i Øster Toreby på Falster (Guldborgsund Kommune) rydder vi op efter en forurening med klorerede opløsningsmidler. Stofferne er anvendt langt tilbage i tiden af en lokal virksomhed, der har brugt opløsningsmidlerne i forbindelse med produktion af værktøjsopbevaring. Sagen er opstartet i Storstrøms Amt tilbage i I 2009 blev der etableret en midlertidig pumpeløsning for at sikre, at grundvandet i området bliver holdt rent. Sagen er fortsat prioriteret hos os, for at optimere indsatsen. Sagen er placeret i prioriteringsgruppe 1. Videregående undersøgelse og oprensning ved Kragemosevej Kragemosevej 14 har i 1970 erne huset en galvaniseringsvirksomhed. Galvaniseringsvirksomheder har tidligere anvendt klorerede opløsningsmidler til affedtning af de emner, der skulle galvaniseres. Denne praksis har ført til en omfattende forurening af området. De klorerede opløsningsmidler har trukket gennem jorden og har forurenet grundvandet under ejendommen. Den videregående undersøgelse er stort set afsluttet og sagen vil derfor i 2015 primært handle om at finde egnede metoder til oprensning. Sagen er placeret i prioriteringsgruppe 1. Oprensning ved Roskildevej 17 Sagen på Roskildevej 17 skyldes en tidligere losseplads, der er beliggende øst for Kirke Hvalsø i Lejre Kommune. Lossepladsen er etableret tilbage i 1972, hvor man efter råstofgravning i området har påbegyndt opfyldning i de gravede områder. Forureningen består af forskellige pesticider. Sagen er allerede behandlet tilbage i 90 erne, men ny viden peger på, at den etablerede løsning måske ikke er tilstrækkelig. Forurening fra den gamle losseplads udgør derfor en trussel for drikkevandet i området. Sagen er placeret i prioriteringsgruppe 2. 7

8 Prioritering af ejendomme med bolig, børnehave og offentlig legeplads De forureninger, der udgør den største risiko for boliganvendelsen og for anvendelsen til børneinstitution, skal håndteres først. Vores strategiske indsats er derfor fokuseret på fire problemstillinger: 1) Akut risiko ved særligt farlige stoffer 2) Kronisk effekt ved længerevarende eksponering, som ikke kan undgås ved enkle forholdsregler 3) Eksplosionsfare i huse som følge af indtrængende methangas fra nedlagte lossepladser. 4) Lokaliteter hvor børn kan udsættes for kontakt med jordforurening på daginstitutioner og offentlige legepladser Akut risiko I 2015 fortsætter regionen arbejdet med at afværge og kortlægge forurening med arsen i området omkring den tidligere Guldborghave Frugtplantage på Lolland. Kronisk effekt Jordforurening kan medføre problemer med indeklima i boliger. Særligt problematisk er forureninger med klorerede opløsningsmidler. I 2015 afslutter vi et par igangværende sager indenfor denne type indeklimaproblematik. Vi planlægger ingen systematisk opsporing af denne type forureninger i 2015, men prioriterer dem, hvis vi får kendskab til et indeklimaproblem via den systematiske indsats. Gas fra nedlagte lossepladser I 2015 vil vi fortsætte undersøgelserne på en nedlagt saftstation (sukkerroer) i Stokkemarke på Lolland, hvor der kan være risiko for gasudvikling fra store mængder organisk materiale i jorddeponi. Derudover sætter vi en lignende undersøgelse i gang. Sideløbende vil vi i 2015 samarbejde med eksterne aktører om udvikling af effektive undersøgelsesog prioriteringsmetoder. Offentlige legepladser og daginstitutioner I 2014 gennemførte regionen første del af undersøgelse af regionens offentlige legepladser. I 2015 udføres anden del og dermed forventes indsatsen overfor offentlige legepladser afsluttet. Regionen har tidligere håndteret forurening på børneinstitutioner (børnehaveprojektet). VTO-sager Nogle boligejere har mulighed for at få en undersøgelse og evt. også afværge under den statsfinansierede ordning, der kaldes værditabsordningen (VTO). Denne ordning giver mulighed for at grundejer kan få undersøgt sin grund hurtigere end under regionens prioritering. Mange opfylder kravene til ordningen, men få søger. Derfor vil vi i 2015 igangsætte en målrettet kampagne med det formål, at få flere grundejere til at se de muligheder ordningen giver. 8

9 Den videregående indsats over for arealanvendelse i 2015 De sager, der udgør en risiko for arealanvendelsen, opstår i den indledende indsats via den systematiske grundvandsindsats, via 1- årsundersøgelser på boligejendomme og via indledende undersøgelser på lokaliteter med mistanke om gasrisiko. Inden lokaliteter når til den videregående indsats undergår de en skarp prioritering. Det er de lokaliteter der udgør den største risiko, der bliver prioriteret til videregående undersøgelser og afværge. Nye sager bliver indplaceret i Oprensning ved Tujavej 11 På Tujavej i Køge lå tilbage i 50 erne et metalstøberi. På daværende tidspunkt anvendte man i den slags produktioner triklorethylen (TCE) til affedtning af metalemnerne. Den praksis har ført til en omfattende forurening af området. Stoffet kan spredes ned i jorden og forurene grundvandet, men det kan også spredes som gas i jordluften og på den måde forurene luften i f.eks. huse placeret ovenpå forureningen. Efter nedlæggelse af metalstøberiet er der bygget boliger i området og i dag er der derfor både risiko for grundvandet i området samt enkelte boliger. Sagen Tujavej 11 er i 2015 prioriteret til oprensning af hensyn til arealanvendelsen. En eventuel indsats overfor grundvandet vil komme efterfølgende. prioriteringslisten afhængig af den risiko de udgør. På den måde bliver nye sager prioriteret blandt ældre sager. Nedenstående sager er eksempler, der er blevet prioriteret til videregående indsats. Den ene (tujavej 11) for at afdække risikoen for grundvandsmagasinet og den anden (Stokkemarke) for at afdække gasrisikoen for nærliggende boliger. Ny viden om forureningens udbredelse og koncentrationer kan give undersøgelser og afværge en ny vinkel. Således er den oprindelige grundvandssag; Tujavej, også blevet en indeklimasag. Videregående undersøgelse ved Stokkemarke Stokkemarke saftstation udgjorde tidligere en del af sukkerproduktionen på Lolland. På en saftstation bliver sukkersaften kogt ud af roerne og via rørledninger føres den til en sukkerfabrik. Vask og håndtering af roer har efterladt store mængder jord og organisk affald. Noget er kørt bort, mens andet er deponeret i store jordbassiner. Naturlig nedbrydning af det organiske affald kan danne den eksplosive gasart metan. Undersøgelsen skal afdække om der er metandannelse, og om det udgør en risiko for de nærtliggende boliger. Efter saftstationen blev nedlagt er grunden blevet anvendt til andre aktiviteter, bl.a. til vognfabrik. De øvrige aktiviteter, der også kan have medført jord- eller grundvandsforurening, vil ligeledes blive undersøgt. Sagen er placeret i prioriteringsgruppe 1. 9

10 Gode livs- og vækstvilkår Ved salg af bolig, byggeri mv. er det af stor værdi for borgerne at vide, hvor lang tid der går inden deres sag bliver behandlet. Vi har derfor opstillet servicemål for sagsbehandling på en række af opgaverne på jordforureningsområdet. I 2015 ændres servicemålet fra 6 måneder til 12 måneder for opstart af sagsbehandling for sager med nye forureninger indberettet af kommunerne og sager om jordflytning. Begrundelsen er, at der er på grund af et stigende antal sager i 2014 er ophobet sager af denne type. Opgave Aktindsigt Indledende kortlagte med bolig (vurdering af kortlægning i forbindelse med salg eller låneproblemer) Servicemål Færdigbehandlet indenfor 7 arbejdsdage. Ved store sager kvitteringssvar indenfor 7 arbejdsdage, og behandlet hurtigst muligt herefter. 4 mdr. fra henvendelse til varsel 1 års undersøgelser 1 år fra grundejers anmodning Nuancering af forureningsbeskrivelsen på V2 kortlagte arealer med bolig Hastekortlægning efter anmodning fra kommunerne Høringssvar til kommunernes udkast til tilladelse til ændret anvendelse på forurenede grunde eller muligt forurenede ejendomme ( 8 ) Vurdering af om fund af forurening ved byggeri og jordarbejde skal kortlægges ( 71) Vurdering af kommunale sager om påbud til forureneren ( 40/41) Vurdering af kommunale påbudssager om villa olietanke ( 48) Frivillige undersøgelser og oprensninger (grundejer/bygherre betaler) Nye forureninger indberettet af kommunerne og sager om jordflytninger (bortset fra sager om fund ved byggeri og jordarbejde) Oprensning efter værditabsordningen Dispensation til tilførsel af jord til råstofgrave ( 52) 2 mdr. fra grundejeres anmodning Opstart på sagsbehandling senest 2 uger efter at sagen er modtaget. 4 uger Svar på om regionen vil kortlægge eller ej. 80 % svares inden for én uge, 100 % indenfor 4 uger Svar på kommunens varsel om at afslutte sagen skal gives indenfor den af kommunerne fastsatte frist. Svar på kommunens varsel om at afslutte sagen skal gives indenfor den af kommunerne fastsatte frist. Opstart på sagsbehandling af henholdsvis teknisk undersøgelse og oprensning, senest 6 uger efter at sagen er modtaget Opstart af sagsbehandling senest 12 måneder efter at sagen er modtaget. 18 måneder efter disponering af midler fra Finansstyrelsen. Afgørelse truffet senest 6 mdr. fra sagen er modtaget og fuldt oplyst 10

11 Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforureningsloven udvidet til også at omfatte beskyttelse af overfladevand og natur mod jordforurening. Miljøstyrelsen har stillet et webbaseret screeningsværktøj til rådighed. Ved hjælp af dette skal regionen i perioden skaffe overblik over hvilke lokaliteter, der kan udgøre en risiko for overfladevand og natur. Vurderingen skal ske på det eksisterende datagrundlag. Det betyder, at vi ikke skal udføre fysiske undersøgelser specifikt i forhold til overfladevand og natur. Fra 2021 og fremefter skal regionen gennemføre oprensninger på de lokaliteter, der viser sig at udgøre en faktisk risiko. Danske Regioner skal forinden forhandle med staten om tildeling af midler til oprensningsindsatsen. Innovation Vi skønner, at løsning af de samlede jordforureningsopgaver vil koste ca. 2 mia. kr., og det vil tage ca. 50 år at løse opgaverne, med de nuværende ressourcer. Med det store ressourceforbrug og den lange tidshorisont, er det helt afgørende, at vi hele tiden arbejder på at optimere indsatsen med brug af mere effektive metoder. Regionsrådet har i budgetterne for årligt afsat én mio. kr. til innovation på jordforureningsområdet. Formålet har været at supplere innovationsindsatsen gennem offentlig-privat innovation (OPI). Flere af de projekter der har været arbejdet på i perioden fra har været så interessante, at de er blevet udvidet med henblik på at modne dem til vores arbejde. Der er i 2015 afsat 1,5 mio. kr. til nye OPI projekter indenfor jord- og råstofområdet. Læs mere på hjemmesiden 11

12 Budget 2015 Herunder ses en overordnet fordeling af budgettet på hovedopgaver. En mere detaljeret beskrivelse af, hvilke opgaver der ligger indenfor hovedopgaverne ses af i afsnittet oversigt over opgaver og aktiviteter. Driftsbudgettet for 2015 udgør 32,5 mio. kr. Hertil kommer 36,1 årsværk. Budget for 2015 Årsværk Økonomi mio. kr. a. Ledelse og Planlægning 4,2 1,1 b. IT og data * 3,1 4,7 c. Borgerrettede opgaver 8,5 0,9 d. Vidensniveau 1 kortlægning 4,7 1,0 e. Indledende undersøgelser 7,1 9,4 f. Videregående undersøgelser** 1,3 4,5 g. Projektering og etablering af oprensning** 2,4 6,0 h. Drift og overvågning** 2,9 2,5 i. Tværgående opgaver og udviklingsprojekter**,*** 1,9 2,4 Sum total 36,1 32,5 * Heraf anvendes 1 mio. kr. til drift af GIS-platform fælles med IV. ** Værditabsordningen og teknologiudviklingsprojekter finansieres af Staten og indgår derfor ikke under udgifter, men kun med årsværk. *** Innovationsprojekt bevilling på 1,5 mio. kr. 12

13 Oversigt over opgaver og aktiviteter 2015 Ledelse og planlægning Ledelse Sekretariatsopgaver, juridisk sagsbehandling samt planlægning Bidrag til Videncenter for jordforurening IT og data Drift og vedligeholdelse af databaser og andre IT-systemer Udviklingsopgaver på IT Kvalitetsstyringsarbejde Indhentning og digitalisering af materiale fra arkiver Indberetning af forurenede grunde til DKjord Borgerrettede opgaver Forespørgsler fra ejendomsmæglere, servicetelefon m.v. Aktindsigt ca. 400 Oliebranchens Miljøpulje (OM), ca. 5 sager Høringer - kommunalt påbud i olieforureningssager ( 48), ca.15 sager Høringer - kommunalt påbud ( 40 og 41) 30 sager 71-sager, ca. 20 sager Høringer vedr. 8 - tilladelse til byggeri på forurenede ejendomme, ca. 160 høringssager Frivillige undersøgelser og afværge, ca. 200 sager Vedligeholdelse af internet Netværk med kommunerne og staten Skriftlig indberetning til Miljøstyrelsen V1 kortlægning V1 kortlægning af ca. 75 boligejendomme Grundvandsprioriteret V1 kortlægning af ca. 300 sager Indledende undersøgelser V2 undersøgelser (1 års reglen) boligejendomme ca. 25 sager V2 undersøgelser grundvand ca. 80 sager V2 undersøgelser grundvand og arealanvendelse ca. 45 sager Anmodning om nuancering Kortlægning af indberettede forureninger, ca. 75 sager EU-udbud af indledende undersøgelser Videregående undersøgelser Videregående undersøgelser - grundvand 6 undersøgelser videreført fra 2014 Videregående undersøgelser for grundvand og indeklima - 2 nye undersøgelser 2 undersøgelser under værditabsordningen for boligejere videreføres fra 2014 Projektering og etablering af afværge Grundvand - opstart af 1 nyt oprensningsprojekt og videreførelse af 4 oprensningsprojekter fra 2014 Arealanvendelse opstart af 1 nyt oprensningsprojekt og videreførelse af 1 oprensningsprojekt fra 2014 Afværgeprojekter under værditabsordningen for boligejere, der forventes 3 nye sager og 4 sager videreføres fra 2014 Drift og overvågning Drift af 55 anlæg, hvor oprensning er i gang Overvågning af forurening m.v. på ca. 15 sager Tværgående projekter, herunder udviklingsprojekter Droneprojekt undersøgelse for lossepladsgas (OPI 2014) Der planlægges igangsat nye OPI projekter i 2015 indenfor de mener der er prioriteret i det nye forslag til jordforurenignsstrategi Manuel gennemgang af lokaliteter, der kan true overfladevand og natur Pilotprojekt om opsporing af pesticidpunktkilder Fortsat implementering af prioriteringssystem (ESP) Teknologiudviklingsprojekt (TUP) finansieret af Miljøstyrelsen om Identifikation af low risk jordforureninger, der kun i mindre grad truer vores grundvand (2014 og 2015) 13

14 Bilag 1: Beskrivelse af Region Sjællands opgaver på jordforureningsområdet Telefoniske henvendelser fra borgere, ejendomsmæglere, advokater, m.fl. I regionens servicetelefon kan borgerne få råd og vejledning om forurenede grunde. Via et søgesystem på hjemmesiden har borgere, ejendomsmæglere mv. mulighed for selv at søge oplysninger om kortlægning på V1 og/eller V2 samt ejendomme, der ikke indgår i regionens jordforureningskortlægning. Ved muligt forurenede grunde, der endnu ikke er behandlet (V0), henvises til regionens servicetelefon/ mail via systemet. Indledende kortlægning (V0-kortlægning) Ejendomme, der indgår i den indledende kortlægning, kaldes ofte V0, selvom dette ikke er et officielt begreb. V0-sager er ejendomme, som endnu ikke er kortlagte, da oplysningerne i mange tilfælde ikke er tilstrækkelige til at afgøre, om ejendommen skal kortlægges. Indsamlingen af oplysninger stammer fra de tidligere amter, der har fundet materialet i telefonbøger og ved gennemgang af arkiver. Grundejer er ikke i alle tilfælde informeret om dette materiale Begrundet mistanke om forurening (V1- kortlægning) Ejendomme kortlægges på vidensniveau 1 (V1) efter Jordforureningsloven, når der er konkret viden om aktiviteter, der kan være potentielt forurenende i forhold til jord og grundvand. Der må højst forløbe 2 år, inden kortlægningsspørgsmålet er afgjort; de 2 år gælder fra regionen har tilstrækkelig viden til at påbegynde en vurdering af om en ejendom, der anvendes til bolig, skal kortlægges på vidensniveau 1 (V1). Påvist forurening (V2-kortlægning) Ejendomme kortlægges på vidensniveau 2 (V2) efter Jordforureningsloven, når der er konkret viden om jordforurening. Dette sker efter gennemførelse af en indledende forureningsundersøgelse, hvor potentielle kilder til forurening afklares. Der må på samme måde som for V1- kortlægningen, højst forløbe 2 år fra regionen har tilstrækkelig viden til at påbegynde en vurdering af om en ejendom, der anvendes til bolig, skal kortlægges på vidensniveau 2 (V2), og indtil kortlægningsspørgsmålet er afgjort. For boligejere, der er V1 kortlagte, findes der en særlig ordning. Regionen skal, efter anmodning fra grundejere, igangsætte og betale for undersøgelse af, om potentielt forurenede grunde (kortlagt på vidensniveau 1) skal V2-kortlægges, eller tages helt ud af kortlægningen. For boligejere, der er V2 kortlagte, findes der også en særlig ordning. Boligejere kan efter anmodning få deres ejendom "nuanceret" i forhold til, hvilken betydning forureningen har for boliganvendelsen (F0, F1, F2). Dette sker typisk på V2-kortlagte ejendomme, der skal sælges. Værditabsordningen Boligejere kan under visse forudsætninger søge om at få deres ejendom undersøgt og oprenset efter værditabsordningen. Ordningen finansieres af staten via den årlige finanslov, men det er regionen, som står for gennemførelse af projekterne. Værditabsordningen er oprindeligt tænkt som en hjælp til boligejere til at "komme frem i køen" i forhold til ovennævnte offentlige indsats, men i dag er der mange års ventetid, idet de årlige bevillinger fra staten ikke er fulgt med stigningen i antallet af sager. Forsikringsordning for villaolietanke samt andre nyere forureninger Kommunerne kan udstede påbud om undersøgelse og oprensning ved forurening fra villaolietanke. En forsikringsordning dækker udgifterne hertil (dog ikke selvrisikoen). Kommunerne og staten kan endvidere udstede påbud til eksisterende virksomheder, hvis der konstateres forurening, som kan dateres efter 1. januar 1992 (undersøgelsespåbud) og 1. januar 2001 (oprensningspåbud). Regionen bistår kommunerne med at vurdere undersøgelses- og afværgeoplæg ved, at kommunerne har sendt påbuddet i høring i regionen. Når påbuddet er efterkommet, skal regionen tage stilling til, om der efterladt en restforurening, der skal kortlægges. Der konstateres løbende forureninger, som ikke kan oprenses ved udstedelse af påbud. Disse konstaterede forureninger skal Regionen ligeledes vurdere i forhold til, om de skal kortlægges efter lov om forurenet jord. 14

15 Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret anvendelse på forurenede grunde Ejendomme med forurening eller mulig forurening skal have tilladelse efter 8 i Lov om forurenet jord, inden byggeri eller gravearbejde kan igangsættes. Forud for tilladelsen er der ofte et forløb med undersøgelser og risikovurdering, inden det kan vurderes, om projektet er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Kompetencen til at udstede disse tilladelser ligger hos kommunerne, der dog skal indhente en udtalelse fra Regionen, inden tilladelsen kan gives. Det er vigtigt, at Regionen hurtigt kan give disse udtalelser for ikke at forsinke byggeriet unødigt. Regionen har 4 uger til dette. Regionen skal ved fund af forurening ved byggeri eller gravearbejde, jf. 71 i Lov om forurenet jord vurdere, om forurening skal kortlægges. Regionen har 4 uger til at vurdere, om forureningen skal kortlægges. Frivillige undersøgelser og oprydninger I jordforureningsloven er der ikke direkte nævnt noget om, hvordan frivillige undersøgelser og oprydninger skal behandles i modsætning til eksempelvis 8-sager. Oplysninger fremkommet ved frivillige undersøgelser og oprydninger skal dog behandles efter principperne for V2- kortlægning. Dvs. at regionen inden for 2 år skal vurdere, om nyfundne forureninger eller efterladte restforureninger giver anledning til kortlægning eller ej. Videregående undersøgelser, afværge, drift og overvågning (regionens indsats) Det er regionens opgave at prioritere, bekoste og gennemføre den nødvendige indsats på forurenede grunde indenfor de indsatsområder, som er nævnt i jordforureningsloven, under de offentlige indsatsområder. Indsatsområderne omfatter: Jordforureninger, som kan have skadelig virkning for grundvandet i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg Jordforureninger, som kan have skadelig virkning på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads Jordforureninger, som kan have skadelig virkning for overfladevand og natur. Før man begynder at rense en forurenet grund, er det nødvendigt med et detaljeret kendskab til forureningen: Hvilken risiko udgør den? Hvor stort et område er forurenet? Hvordan spredes forureningen? Hvilke rensningsteknikker kan bruges? Hvad bliver prisen for en eventuel oprensning? Derfor laver man ofte grundige videregående undersøgelser som optakt til en oprensning. Oprensningerne kaldes også "afværgeprojekter", fordi de især har til formål at afværge en risiko for drikkevand og mennesker. Man oprenser derfor kun forureninger, som udgør en risiko, og kun til et niveau, hvor denne risiko er afværget. Dette betyder i praksis, at der ofte efterlades forurening efter endt oprensning. Hvor det er muligt, foretrækker man at grave den forurenede jord væk. I mange tilfælde ligger forureningen dog utilgængeligt, f.eks. under et hus eller dybt i jorden. I sådanne tilfælde etablerer man anlæg, som behandler forureningen på stedet, f.eks.: Dræning eller oppumpning af det forurenede grundvand Beluftning af jorden Stimuleret biologisk og kemisk nedbrydning Teknikker til at indkapsle eller afskærme forureningen, så den ikke breder sig. Oprensning med de nævnte anlæg tager ofte lang tid, og de skal derfor være i drift i mange år, ligesom forureningen skal overvåges i denne periode. 15

16 Bilag 2: Oversigt over videregående undersøgelser i 2015 Videregående undersøgelser forløber ofte over flere år. Oversigten nedenfor indeholder derfor såvel videreførte undersøgelser fra foregående år og forslag til nye videregående undersøgelser Adresse Kommune Forurening Grundvand Indeklima Kontakt Videreført Ny i 2015 Platanvej 19, Øster Toreby Guldborgsund Klorerede opløsningsmidler x x Tujavej 15 Køge Klorerede opløsningsmidler x x Industrihegnet 14 og 18 Greve Klorerede opløsningsmidler x x Kragemosevej 14, Nakskov Lolland Klorerede opløsningsmidler x x Kalkgravsvej 20 Roskilde Lossepladsperkolat x x Industrivænget 13, 17 mm. Solrød Klorerede opløsningsmidler x x x Stokkemarke Lolland Gas og Lossepladsperkolat x x x Søndergade 22-24, Sakskøbing Ny endnu ikke fastlagt gasundersøgelse Guldborgsund Klorerede opløsningsmidler x x Gas x x 16

17 Bilag 2, fortsat: Oversigt over oprensninger i 2015 Oprensning af forurening forløber ofte over flere år. Oversigten indeholder derfor videreførte oprensninger fra foregående år og forslag til nye oprensninger. Adresse Kommune Forurening Grundvand Indeklima Kontakt Videreført Ny i 2015 Stengårdens Losseplads (Projektering) Kragemosevej 14, Nakskov (Projektering) Lejre Pesticider x x Lolland Klorerede opløsningsmidler x x Tujavej 11 Køge Klorerede opløsningsmidler x x Industrihegnet 14 og 18 (Projektering) Greve Klorerede opløsningsmidler x x Pederstrupvej 123 Lolland Pesticider x x Ølsemaglevej 50 Køge Klorerede opløsningsmidler x x Solrød Byvej 40 Solrød Klorerede opløsningsmidler x x Nygade 14 Lolland Klorerede opløsningsmidler x x 17

18 18 INDSATSPLAN 2015

19 19

20 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Region Sjælland Miljø og Ressourcer Alléen Sorø Tlf E-post Udgivelsesår 2015 ISBN

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet

Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet NOTAT Brevid: 1907830 Dato: 20. november 2012 Forslag til Indsatsplan 2013 for jordforureningsområdet Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen overfor jordforurening. Indsatsen består blandt andet

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2016

Forord INDSATSPLAN 2016 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2016 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2017

Forord INDSATSPLAN 2017 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2017 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund

Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund Information Til dig der vil rense op eller bygge på en forurenet boliggrund www.regionsyddanmark.dk/miljoe-raastoffer 1 Jeg vil undersøge og oprense forurening på min boliggrund hvad gør jeg? Først skal

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Mest godt grundvand for pengene. Indsatsen planlægges i områder

Mest godt grundvand for pengene. Indsatsen planlægges i områder Sammenfatning Høringssvar til Strategisk handlingsplan for grundvandsindsatsen på jordforureningsområdet. Høringsperiode 29. september - 10.november 2011. Oversigt over indkomne høringssvar. Handlingsplanen

Læs mere

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.

Indberetning om jordforurening. ISBN-nummer 978-87-92026-67-5. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer. Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland. INDBERETNING OM JORDFORURENING 2013 Titel: Indberetning om jordforurening ISBN-nummer 978-87-92026-67-5 Udgivet af: Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Udgivelsesår: 2014 Alléen 15 4180 Sorø www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-07-2013, kl. 08:58 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-02-2016, kl. 11:38 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2015 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007

Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 Miljøstyrelsen og regionerne i Danmark Store jordforureningssager Afrapportering fra den tekniske arbejdsgruppe Juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume/konklusion... 3 2 Formål... 9 3 Definition af store

Læs mere

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015

Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Tema: Jordforurening Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling Hans Fredborg 3. dec. 2014 Miljø (Jord & Råstoffer) www.regionmidtjylland.dk Drøftelse af Jordforureningsplan for 2015 Indledning status Status

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

I år er det Region Hovedstaden, der er vært for årsmødet, og vi mødes derfor. onsdag den 18. juni kl. 10.00 til torsdag den 19. juni 2013 kl. 14.15.

I år er det Region Hovedstaden, der er vært for årsmødet, og vi mødes derfor. onsdag den 18. juni kl. 10.00 til torsdag den 19. juni 2013 kl. 14.15. Til kontaktpersonerne for Videncenter for Jordforurening Invitation til Jordforureningsmøde 2014 19-03-2014 Sag.nr.: 13/1746 Dokumentnr. 16789/14 Sagsbehandler Kit Jespersen Tel. 3529 8185 E-mail: kij@regioner.dk

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Indsatsplan for jordforurening 2012 Regional Udvikling Indsatsplan INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2012 UDGIVET AF REGIONAL UDVIKLING KONTORET

Læs mere

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN JORDFORURENING OG RÅSTOFFER - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Jordforurening og råstoffer Regionen skal efter

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed

Indhold. 5 Forord. 6 Overblik og indsats. 10 Indsatsen for at sikre grundvandet. 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed ernes arbejde med jordforurening i 2015 Indhold 3 5 Forord 4 6 Overblik og indsats 7 10 Indsatsen for at sikre grundvandet 10 14 Indsatsen for at sikre menneskers sundhed 13 18 Indsatsen for at sikre overfladevand

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2010 STATUS PLANER BUDGET

Indberetning om jordforurening 2010 STATUS PLANER BUDGET Indberetning om jordforurening 2010 STATUS PLANER BUDGET INDHOLD Side Sammenfatning... 4 Indsatsen i 2010... 4 Strategi... 5 Indledning... 7 Organisering af arbejdet i Jord og Råstoffer... 7 Jord og Råstoffers

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen

UDKAST. Indberetning 2010 Hoveddel. Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø. Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Indberetning 2010 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Indberetning 2010 Hoveddel Region Hovedstadens indberetning 2010 til Miljøstyrelsen Marts 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur INDBERETNING OM JORDFORURENING 2016 Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvand - overblik og prioritering...

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

FÆLLES FOKUSERET FREMTIDSSIKRET. Jordforurening. En strategi for Region Sjællands indsats

FÆLLES FOKUSERET FREMTIDSSIKRET. Jordforurening. En strategi for Region Sjællands indsats FÆLLES FOKUSERET FREMTIDSSIKRET Jordforurening En strategi for Region Sjællands indsats T S A UDK FORORD 2 Forside: Regionen i arbejdstøjet FÆLLES, FOKUSERET OG FREMTIDSSIKRET LØSNING AF OPGAVERNE Vi har

Læs mere

Udgangspunktet for Kommunens miljøreguleringen af aktiviteterne på Eternitgrunden har fra byggeriaktiviteterne blev igangsat været,

Udgangspunktet for Kommunens miljøreguleringen af aktiviteterne på Eternitgrunden har fra byggeriaktiviteterne blev igangsat været, Miljøregulering af aktiviteterne på Eternitgrunden Udgangspunktet for Kommunens miljøreguleringen af aktiviteterne på Eternitgrunden har fra byggeriaktiviteterne blev igangsat været, 1) at der er en risiko

Læs mere

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Team Industri DSV Road A/S Grimsbyvej 2 6700 Esbjerg Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Varsel om påbud

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Projektnr.: 30.6514.03 August / 2008 Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Kortlægning af arealanvendelse og

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012

Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 Bilag til redegørelse nr. 1, 2012 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Fejl! Brug fanen Startside til at anvende på teksten, der skal vises her. Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Fejl! Brug fanen Startside til at anvende på teksten, der skal vises her. Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Fejl! Brug fanen Startside til at anvende på teksten, der skal vises her. Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Indsatsplan for jordforurening 2013 Fejl! Brug fanen Startside til

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i råstofgrav på matr. 983 Kollund, Bov, Aabenraa Kommune.

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i råstofgrav på matr. 983 Kollund, Bov, Aabenraa Kommune. Side 1 / 5 Jacobsen Sten og Grus ApS CVR-nr. 31745861 Skovglimt 8 6340 Kruså Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Lone Bech E-mail: Lone.Bech@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 2920 1936 / 76 63 1936

Læs mere