I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:"

Transkript

1 Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: 1. 1 I erne: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 28, 31, 45, 46, 48, 49 og 50 ændres»statens Arkiver«til:»Rigsarkivet«. 3, stk. 1, ophæves. 3, stk. 2, bliver stk I 9 indsættes som stk. 2 og 3: 2 Stk. 2. Sundhedsmyndigheders datasamlinger, som indeholder personoplysninger om patienters helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med patientbehandling, der er konstateret retsstridigt indsamlet, blokeres i en periode på 120 år fra tidspunktet for aflevering til Statens Arkiver eller til kommunale arkiver. Blokeringen gælder ikke ved behandling af anmodninger om indsigt fra den registrerede. Stk. 3. Stk. 2 revideres senest fem år fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt, for så vidt angår anvendelsesområdet. 3. I 23 indsættes som stk. 3 Stk. 3. For arkivalier som nævnt i 9, stk. 2 gælder en tilgængelighedsfrist på 110 år. Fristen regnes fra udløbet af blokeringsperioden. 4. I 42 indsættes som stk. 5 Stk. 5. Begæring om indsigt fra den registrerede i egne personoplysninger efter 9, stk. 2, 2. pkt., skal indgives til og behandles af Statens Arkiver eller det pågældende kommunale arkiv. Dok. nr

2 Side 2 3 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Lovforslag (udkast) Indledning og baggrund Hovedpunkter i lovforslaget Ændring af Statens Arkiver til Rigsarkivet Blokering og fastsættelse af tilgængelighedsperiode til 110 år Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag Begæring fra den registrerede om indsigt i retsstridigt indsamlede personoplysninger, der behandles af et offentligt arkiv Gældende ret Kulturministeriets overvejelser og forslag Revision af lovforslaget Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser m.v Forholdet til EU-retten Høring Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Indledning og baggrund Formålet med lovforslaget er at fastsætte særlige regler for Statens Arkiver og kommunale arkivers opbevaring af sundhedsmyndigheders datasamlinger, som indeholder personoplysninger om patienters helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med patientbehandling i det omfang, disse er konstateret retsstridigt indsamlet. Efter de gældende regler i arkivloven er det er uden betydning for adgangen til arkivalierne, om det er oplysninger, som er indsamlet retsstridigt. Dette kan opleves

3 Side 3 som krænkende for retsfølelsen særligt hos de registrerede personer, hvis offentligheden kan få tidlig adgang til sådanne oplysninger, selvom det sker på særlige vilkår. Desuden kan oplysningerne nå at blive frit tilgængelige i vedkommendes levetid, fordi der er adgang til oplysningerne efter 75 år. Baggrunden for lovforslaget er den konstateret retsstridige indsamling af personoplysninger om patienters helbredsforhold m.v., fortaget af Region Syddanmark til Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD). Regeringen ønsker på den baggrund at fastsætte en blokeringsperiode og en længere tilgængelighedsperiode end de gældende bestemmelser i arkivloven åbner mulighed for). Statens Arkiver har vurderet, at databasen er historisk værdifuld og derfor skal afleveres til Statens Arkiver med henblik på bevaring for eftertiden. Sagen aktualiserer et behov for, at offentlighedens adgang til datasamlinger (afleveret til et offentligt arkiv), der indeholder personoplysninger om patienters helbredsforhold m.v. kan begrænses i videre omfang end i dag, når oplysningerne er konstateret indsamlet uden fornøden hjemmel i lovgivningen. Regeringen finder det således afgørende at sikre, at sådanne oplysninger, der udveksles i det fortrolige rum mellem patient og sundhedsperson og herefter indsamles ulovligt af myndigheder, gives en helt særlig beskyttelse. Arkivloven sikrer i dag, at Statens Arkiver og kommunale arkiver bevarer arkivalier om følsomme personoplysninger, der fx kan være indsamlet i forbindelse med patientbehandling, hvis de er af historisk værdi. Hensynet til de registrerede kommer til udtryk ved, at oplysningerne først bliver umiddelbart tilgængelige for offentligheden efter 75 år, og at offentligheden inden da kun kan få adgang på særlige vilkår. Lovforslaget balancerer henholdsvis hensynene til den registreredes retsfølelse og den offentlige tilgængelighed ved, at sundhedsmyndigheders datasamlinger, som indeholder personoplysninger om patienters helbredsforhold m.v., opnår en særlig databeskyttelse i form af en blokering, som udelukker adgang til oplysningerne i 120 år, såfremt oplysningerne er konstateret retsstridigt indsamlet. Herefter følger yderligere en periode på 110 år, hvor offentligheden har en begrænset adgang til oplysningerne. Den fulde adgang til sådanne ulovligt indsamlede oplysninger gives dermed først efter samlet 230 år fra afleveringstidspunktet. Det bemærkes, at selvom oplysningerne er retsstridigt indsamlet, skal de bevares, hvis de har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder, jf. arkivlovens 4. Sker der en retsstridig indsamling af følsomme personoplysninger følger det af persondatalovens 37, at oplysningerne kan slettes, blokeres eller berigtiges, mens de er i administrativt brug. På den anden side bestemmer gældende lovgivning herunder persondatalovens 14, at de konkrete behandlinger (sletninger) skal respektere, at der ikke må ske kassation (omfattende og systematisk sletning) af bevaringsværdige oplysninger herunder personoplysninger uanset, at oplysningerne er indsamlet retsstridigt.

4 Side 4 2. Hovedpunkter i lovforslaget 2.1. Ændring af Statens Arkiver til Rigsarkivet Det foreslås i 1, nr. 1, at benævnelsen Statens Arkiver i udvalgte bestemmelser ændres til Rigsarkivet. Baggrunden for forslaget er, at Statens Arkivers funktioner bl.a. som følge af den almindelige administrative udvikling, herunder især forvaltningens digitalisering er geografisk, men derimod funktionelt opdelt. Statens Arkivers opgaver løses i dag på tværs af landsdelene, og den tidligere geografiske opdeling af arkivernes virkeområde er ophævet. I den ordning, der etableredes med lov om oprettelse af et Rigsarkiv af 30. marts 1889, bestod Rigsarkivet af 4 institutioner, nemlig et Hovedarkiv (i daglig tale Rigsarkivet) og tre provinsarkiver for hhv. Sjælland mv., Fyn mv. og Jylland. I 1938 oprettedes endnu et landsarkiv, nemlig for Sønderjylland. Fra 1907 til 1992 anvendtes officielt betegnelserne Rigsarkiv og landsarkiver. Da Erhvervsarkivet i forbindelse med gennemførelsen af arkivloven af 1992 lagdes sammen med Rigsarkivet og landsarkiverne, anvendtes derefter betegnelsen Statens Arkiver. Rigsarkivet har imidlertid fra 1889 været den betegnelse, som i daglig tale er brugt om de institutioner, der i arkivloven betegnes som Statens Arkiver. En nylig foretaget kendskabsanalyse viser, at Rigsarkivet er den i offentligheden mest kendte og hyppigst anvendte betegnelse for de institutioner, der i arkivloven er betegnet som Statens Arkiver Blokering og fastsættelse af tilgængelighedsperiode til 110 år Det foreslås i 9, stk. 2 (lovforslagets 2, nr. 1), at sundhedsmyndigheders datasamlinger, som indeholder personoplysninger om patienters helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med patientbehandling, opnår en særlig databeskyttelse i form af en blokering, som udelukker adgang til oplysningerne i 120 år, såfremt oplysningerne er konstateret retsstridigt indsamlet. Herefter følger yderligere en periode på 110 år, hvor offentligheden har en begrænset adgang til oplysningerne. Den fulde adgang til sådanne ulovligt indsamlede oplysninger gives dermed først efter samlet 230 år fra afleveringstidspunktet til Statens Arkiver eller et kommunalt arkiv. Blokeringen gælder ikke ved behandling af anmodninger om indsigt fra den registrerede, jf. 42, stk. 5 Det foreslås endvidere i 23, stk. 3 (lovforslagets 2, nr. 3), at der for ovennævnte arkivalier fastsættes en tilgængelighedsfrist på 110 år beregnet fra udløbet af blokeringsperioden Gældende ret De offentlige arkiver består af Statens Arkiver samt af kommunale og regionale arkiver jf. arkivlovens 2. Der er i dag ikke oprettet regionale arkiver. Formålet med arkivering er at sikre bevaringen af historisk værdifulde arkivalier, jf. arkivlovens 4, nr. 1. Statslige arkivalier afleveres til Statens Arkiver jf. arkivlovens

5 Side Regionale arkivalier afleveres ligeledes til Statens Arkiver, idet der ikke er oprettet regionale arkiver, jf. arkivlovens 19. Aflevering af kommunale arkivalier kan ske til Statens Arkiver eller til et kommunalt arkiv, jf. arkivlovens 19. Som udgangspunkt skal arkivalier afleveres til et offentligt arkiv, inden arkivalierne er 30 år gamle, jf. arkivlovens 13. Derudover regulerer arkivloven, hvornår arkivalierne er tilgængelige for offentligheden, idet loven fastsætter en række frister, hvorefter offentlige arkivalier som hovedregel er umiddelbart tilgængelige. Tilgængelighedsfristen løber fra tidspunktet for oprettelsen af arkivalierne, dvs. datoen for et dokument eller en oplysning, jf. arkivlovens 29, uanset om arkivalierne er afleveret til Statens Arkiver eller et kommunalt arkiv, jf. arkivlovens 22. Offentlige arkivalier er således som hovedregel umiddelbart tilgængelige, når de er 20 år gamle. Arkivalier, som indeholder følsomme personoplysninger omfattes af arkivlovens 23 om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold. Herom gælder, at disse oplysninger først er umiddelbart tilgængelige, når de er 75 år gamle, jf. lovens 23, stk. 1. Efter 23, stk. 2, kan der fastsættes kortere eller længere frister end 75 år. Dertil giver arkivlovens 27 mulighed for at fastsætte særlige tilgængelighedsfrister, hvor særlige fortrolighedshensyn gør sig gældende, f.eks. til statens sikkerhed, rigets forsvar m.v. Efter reglerne i lovens kapitel 7 kan der dispenseres fra de tilgængelighedsfrister, der er fastsat i eller i medfør af arkivloven. Der kan f.eks. til brug for forskning gives adgang til materiale, inden tilgængelighedsfristen er udløbet. Det har endvidere heller ikke selvstændig betydning for fastsættelse af tilgængelighedsperioden eller for adgang til arkivalierne inden tilgængelighedsperiodens udløb, om indsamling af personoplysninger er sket på retsstridig måde Kulturministeriets overvejelser og forslag Det foreslås, at personoplysninger om patienters helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med patientbehandling, der har historisk værdi, og som er indsamlet af sundhedsmyndigheder uden fornøden lovhjemmel, får en særlig databeskyttelse i form af blokering i 120 år fra afleveringstidspunktet til et offentligt arkiv. Det er det offentlige arkiv, som forestår blokeringen af de pågældende oplysninger, og blokeringen indebærer, at enhver anvendelse af oplysningerne ikke kan finde sted i den fastsatte blokeringsperiode. Det foreslås dog, at oplysningerne kan behandles i forbindelse med anmodning om indsigt fra den registrerede selv, jf. bemærkningerne ovenfor. Derudover foreslås, at der efter blokeringsperiodens udløb skal gælde en 110 års tilgængelighedsfrist, og at der skal gælde særlige vilkår for adgang til materialet i denne periode. Det forventes bl.a., at der vil blive fastsat regler om anonymisering af oplysningerne, jf. arkivlovens 41, stk. 1.

6 Side 6 Blokering af oplysningerne betyder, at oplysningerne ikke kan stilles til rådighed for borgere eller myndigheder i blokeringsperioden. Blokeringsperioden udgør således ikke en tilgængelighedsfrist, fra hvilken der ville være mulighed for at dispensere, jf. arkivlovens kapitel 6-8. En blokeringsperiode på 120 år vil sikre, at personoplysninger om patienters helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med patientbehandling om patientbehandling, der er indsamlet i strid med de regler, der gælder for behandling af disse oplysninger, ikke vil være tilgængelige for offentligheden i de pågældende personers levetid. Derved sikres hensynet til de registrerede personers privatliv og integritet. Ved blokeringsperiodens udløb bliver oplysningerne ikke umiddelbart tilgængelige, men kan i en tilgængelighedsperiode af 110 år benyttes efter dispensation, jf. forslag til lovens 23, stk. 3. Derved sikres, at også hensynet til efterkommere af de personer, om hvem der er bevaret retsstridigt indsamlede oplysninger, iagttages Begæring fra den registrerede om indsigt i retsstridigt indsamlede personoplysninger, der behandles af et offentligt arkiv Gældende ret Det fremgår bl.a. af arkivlovens 42, stk. 2 og 3, at begæring fra den registrerede om indsigt i personoplysninger skal angive den myndighed, der oprindelig har behandlet de pågældende oplysninger. Anmodningen videresendes af det pågældende arkiv til vedkommende myndighed, der træffer afgørelse efter bestemmelserne herom i lov om behandling af personoplysninger Kulturministeriets overvejelser og forslag Der foreslås en videreførelse af det gældende princip om, at den registrerede har ret til indsigt i egne oplysninger efter lov om behandling af personoplysninger herunder oplysninger omfattet af det foreslåede 9, stk. 2. Det foreslås dog i 42, stk. 5 (lovforslagets 2, nr. 3), at sådanne anmodninger behandles af Statens Arkiver eller det pågældende kommunale arkiv uden involvering af den afleverende myndighed, som oprindeligt har indsamlet oplysningerne på uretmæssig vis. Begrundelsen er, at den registreredes tillid til den afleverende myndigheds sagsbehandling kan være permanent svækket, netop fordi indsamlingen af den registreredes personoplysninger har vist sig at være retsstridig. Det anses derfor for mest hensigtsmæssigt, at Statens Arkiver selv behandler anmodningen, idet den afleverende myndighed ikke bør sættes i fornyet besiddelse af de pågældende oplysninger. 2.4 Revision af lovforslaget I 9, stk. 3 foreslås det, at lovforslaget revideres senest fem år fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt for så vidt angår lovens anvendelsesområde. Revisionsklausulen pålægger Kulturministeriet at fremsætte et lovforslag senest i

7 Side 7 folketingsåret med stillingtagen til, om den foreslåede ordning om blokering og fastsættelse af særlig tilgængelighedsperiode også skal gælde andre myndighedsområder, jf. de foreslåede 9, stk. 1 og 23, stk. 3, (lovforslagets 2, nr. 1 og 2). Baggrunden for indsættelse af revisionsbestemmelsen er, at der ikke tidligere har været af betydning i forhold til arkivering af personoplysninger efter arkivloven, om oplysningerne har været retsstridigt indsamlet. Kulturministeriet er bekendt med et tilfælde på sundhedsområdet, men derudover er der ikke et overblik over indsamlingspraksis i relation til arkivering. Kulturministeriet vil sammen med Statens Arkiver kortlægge omfanget af myndigheders eventuelle retsstridige indsamling af følsomme personoplysninger i det datamateriale, som afleveres til Rigsarkivet. Det skal således angives i den arkivbeskrivelse, myndigheder afleverer til Rigsarkivet i løbet af afleveringsprocessen, om de pågældende data er konstateret retsstridigt indsamlet. Det foreslås at revidere lovforslaget senest i folketingsåret med henblik på at bestemme, om det er nødvendigt at udvide lovforslaget til andre områder end sundhedsområdet. 3. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser m.v. Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner. Det offentlige arkiv vil i forbindelse med aflevering af registre med personoplysninger fra myndighederne anmode den pågældende myndighed om at oplyse, hvorvidt data er indsamlet på retsstridig måde. Det offentligt arkivs administrative behandling af disse data i forbindelse med afleveringen er ikke mere eller mindre ressourcekrævende end ved afleveringer generelt. 4. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 5. Høring Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 24. februar 2015 til den 3. marts 2015 været sendt i høring hos følgende organisationer: xxxx 6. Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser / Negative konsekvenser / mindre udgifter merudgifter

8 Side 8 Økonomiske konsekvenser for stat, kommune og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås at ændre Statens Arkiver til Rigsarkivet. Der henvises til de almindelige bemærkninger herom. Til 2 Til nr. 1 ( 9, stk. 2-3) Det foreslås i 9, stk. 2, at sundhedsmyndigheders datasamlinger, der indeholder personoplysninger om patienters helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med patientbehandling, og som er indsamlet uden fornøden lovhjemmel, blokeres i en periode på 120 år fra tidspunktet for aflevering til Statens Arkiver eller et kommunalt arkiv. Ved sundhedsmyndigheder forstås, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med tilhørende styrelser og institutioner samt regionsråd og kommunalbestyrelser, der udfører opgaver på sundhedsområdet. Det er forudsat, at retsstridigheden er konstateret, dvs. er fastslået af en administrativ myndighed fx Datatilsynet eller ved domstolene [uddybende myndighedsliste udestår] inden tidspunktet for aflevering til offentligt arkiv, og at retsstridigheden fortsat består på tidspunktet for aflevering, hvilket oplyses af den afleverende myndighed i forbindelse med afleveringsprocessen. Den afleverende myndighed har derfor pligt til at oplyse det offentlige arkiv, hvis oplysningerne er indsamlet i strid med reglerne. Med personoplysninger menes oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold og andre rent private forhold, jf. persondatalovens 7. Omfattet er også oplysninger om strafbare forhold og væsentlige sociale problemer mv., jf. persondatalovens 8. Den foreslåede bestemmelse omfatter også fortrolige oplysninger. Reglerne for behandling af fortrolige personoplysninger følger af persondatalovens 6. Arkivloven regulerer bl.a. myndighedernes aflevering af arkivalier, men ikke den administrative behandling og brug af personoplysninger. Lovforslaget er derfor rettet mod selve indsamlingen af følsomme personoplysninger hos sundhedsmyndigheder

9 Side 9 (tilblivelsen af arkivaliet), jf. formuleringen indsamling, og de regler, som gælder for, at personoplysninger kan behandles (indsamles). Bestemmelsen gælder således ikke andre former for retsstridig behandling, jf. persondatalovens 3 af personoplysninger end indsamling, fx opbevaring, brug og videregivelse, som led i myndighedens administrative behandling. Eksempelvis vil en efterfølgende retsstridig administration af databasen, fx ved uberettiget videregivelse af en personoplysning til tredjemand, ikke kunne begrunde en blokering og vil derfor ikke være omfattet af lovforslaget. Persondatalovens 5, stk. 2 og 3 opstiller krav til indsamling af personoplysninger. Det er således et krav, at indsamling af personoplysninger skal ske ud fra udtrykkeligt angivne og saglige formål, og at oplysningerne skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles. Er persondatalovens 5, stk. 2 og 3 ikke opfyldt, er en indsamling retsstridig efter persondataloven og også retsstridigt indsamlet efter den foreslåede bestemmelse. Derudover er der i persondatalovens 6, 7 og 8 samt i særlovgivningen fastsat særlige regler for behandling af personoplysninger, som tilsvarende skal iagttages, for at indsamlingen lovligt kan finde sted. Det kan fx være, at det til den konkrete indsamling også vil være krav om forudgående samtykke fra den registrerede, for at personoplysningen kan behandles (indsamles). Er der i særlove fx sundhedsloven fastsat yderligere og særlige behandlingsregler, medfører manglende overholdelse af disse regler også, at de pågældende oplysninger falder ind under den foreslåede bestemmelse som værende retsstridig indsamlet. Den foreslåede blokeringsperiode indebærer, at arkivlovens kapitel 6-8 om tilgængelighed til arkivalier ikke gælder. Det betyder bl.a., at reglerne for adgang til arkivenheder før tilgængelighedsfristens udløb, fx til forskning, jf. kapitel 7, ikke vil finde anvendelse. Bestemmelsen fastslår, at oplysningerne ikke kan behandles herunder udleveres til offentligheden i 120 år regnet fra afleveringstidspunktet. De blokerede data vil heller ikke kunne stilles til rådighed for eller videregives til andre myndigheder. Udgør de retsstridigt indsamlede personoplysninger kun en del af datasamlingen, gælder blokeringen kun for disse oplysninger. De resterende oplysninger, som er ikke er retsstridigt indsamlet, vil være tilgængelige efter arkivlovens kapitel 6-8, jf. ovenfor. I stk. 3 foreslås det at, lovforslaget revideres efter fem år fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Der henvises til de almindelige bemærkninger herom. Til nr. 2 ( 23, stk. 3 og 4) I 23, stk. 3 foreslås det, at de af myndighederne på sundhedsområdets retsstridigt indsamlede oplysninger skal gælde en tilgængelighedsfrist på 110 år.

10 Side 10 Det foreslås, at bestemmelsen fastlægger en særlig tilgængelighedsfrist på 110 år for offentlighedens adgang til oplysningerne, fx til brug for forskning. Tilgængelighedsfrist regnes fra udløbet af blokeringsperioden, som efter den foreslåede 9, stk. 2 er 120 år. Til nr. 3 ( 42, stk. 5) Det foreslås, at begæring om indsigt i oplysninger som nævnt i 9, stk. 2 fra den registrerede i oplysninger om den pågældende selv, behandles af det offentlige arkiv uden inddragelse af den afleverende myndighed. Bestemmelsen angiver den situation, hvor Rigsarkivet uanset bestemmelsen i 9, stk. 2, kan foretage behandling ud over den rent arkivmæssige opbevaring - af de blokerede oplysninger, nemlig med henblik at gennemføre indsigt for en registreret person i oplysninger om hende eller ham selv. Til 3 I 3 foreslås det, at loven gælder for arkivalier i et offentligt arkiv, som afleveres efter lovens ikrafttræden. Det fremgår af arkivlovens 8, stk. 3, at ved aflevering af arkivalier til offentlige arkiver, overgår ansvaret for arkivaliernes fremtidige bevaring til offentligt arkiv. Til 4 I 4 foreslås det, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland, fordi arkivloven heller ikke gælder for Færøerne og Grønland, jf. arkivlovens 56.

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af arkivloven (Databeskyttelse af visse personoplysninger indsamlet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2014/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 25. marts 2015 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kapitel 1. Persondatalovens baggrund og formål 13 1.1. Persondatalovens baggrund og formål 13

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven LBK nr 1201 af 28/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j. nr. 15/00613 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring)

Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 16. marts 2006 Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring) 1 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 631 af 30. august 1991 om Terapiassistenter (fysioterapeuter og ergoterapeuter)

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Når mor og far strides

Når mor og far strides Når mor og far strides Et minefelt hvis den praktiserende læge involveres, når striden angår de små børn Af Per Fraulund Sørensen og Ole Nørskov Biografi Per Fraulund Sørensen er fuldmægtig, cand. jur.

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger Artikel til METODE & DATA november 2008 Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik Forskning med personoplysninger Specialkonsulent, mag. art. Camilla Daasnes, Datatilsynet Artiklen

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Vejledning om post til døren

Vejledning om post til døren 1117 København K Telefon 7226 7000 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om post til døren Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af arkivloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af arkivloven 2014/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 6. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af arkivloven

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU.

Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. Anmeldelsesskema for Videnskabelige og statistiske undersøgelser på SDU. 1. Dataansvarlig myndighed Myndighedens navn: Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Institut og fakultets navn: Fx Klinisk

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Databehandlerinstruks

Databehandlerinstruks 1. Databehandleren handler alene efter instruks af den dataansvarlige. 2. Databehandleren forpligter sig til, til enhver tid at overholde lovgivningsmæssige krav samt denne databehandlerinstruks. 3. Databehandleren

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Modul 1: Ret og regler Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Emnet kan blive meget omfattende Afgrænses derfor til det meget specifikke, dvs. lovgivningen Andre, absolut

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser

Udkast til Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser Lovafdelingen Dato: 14. juli 2017 Sagsbeh: Morten Tønning Sagsnr.: 2017-790-0462 Dok.: 2372165 Udkast til Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Dansk Selskab for GCP - 3. november 2014 Annette Sand juridisk konsulent www.regionmidtjylland.dk Program Præsentation og formål Kort om persondataloven

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Psykiatri og Handicap Den 7. oktober 2014 Program Selvbestemmelsesretten Værgemål Servicelovens bestemmelser Tavshedspligten Selvbestemmelsesretten En grundlæggende

Læs mere

Rapport om. jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2007

Rapport om. jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2007 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2007 Rapport XV 2008 Indhold Indhold...2 Indledning....3 Ændring af arkivloven...4 Aflevering

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Vejledning om post til døren (revideret)

Vejledning om post til døren (revideret) Vejledning om post til døren (revideret) Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente deres post i brevkassen eller brevkasseanlægget, er udarbejdet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Anmeldelse af behandling af data

Anmeldelse af behandling af data - 1. Skema udfyldt af: Dato: Anmeldelse af behandling af data 2. Databehandlingen er omfattet af Region Hovedstadens paraplyanmeldelse vedr.: OBS: kun 1 X 2007-58-0006 Patientbehandling 2012-58-0023 Kliniske

Læs mere

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering

7. Oktober Datatilsynet og forskningsregistrering 7. Oktober 2015 Datatilsynet og forskningsregistrering Forskningsregistrering Rådgivning omkring datasikkerhed i forbindelse med forskningsdata Forskningsregistrering til regionens paraplyanmeldelse Registrering

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret jm@jm.dk thk@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6

Læs mere

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere.

Iagttagelse af Datatilsynets vilkår, databehandleraftaler, og den dataansvarliges kontrol med databehandlere. Dato Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr. 2015-019-0014 Sagsbehandler Camilla Knutsdotter

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag DASEM årsmøde den 8. maj 2015 v. Kontorchef Poul Carstensen www.regionmidtjylland.dk "De juridiske og praktiske forskelle på et kvalitetsprojekt

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen 2012/1 LSF 71 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Kort- og Matrikelstyrelsen, j.nr. KMS-101-00004 Fremsat den 15. november 2012 af miljøministeren

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009

Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009 26. januar 2009 08/02484-252 /Anne Zerman Nielsen Retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser, november 2008, som revideret januar 2009 Indledning 1. Afgrænsninger

Læs mere

Forslag. Lov om kliniske forsøg med lægemidler

Forslag. Lov om kliniske forsøg med lægemidler Lovforslag nr. L 142 Folketinget 2015-16 Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler Afsnit I Kliniske forsøg Kapitel 1

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

spørgsmål vedrørende privatlivets fred

spørgsmål vedrørende privatlivets fred Problemidentificerende spørgsmål vedrørende privatlivets fred Appendiks 4 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af problemidentificerende spørgsmål... 3

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPFRE Sags nr.:

Læs mere

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget

Sogn. Provsti. Stift. Kandidatliste Underskrevne vælgere i ovennævnte sogn anmelder hermed omstående kandidatliste til valget Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Liste nr. dag måned år kl. Menighedsrådsvalg Eventuel listebetegnelse på valgbestyrelsens vegne Kandidatliste Menighedsråd Valget af medlemmer til menighedsrådet i

Læs mere

Persondataloven hvad er nyt?

Persondataloven hvad er nyt? Persondataloven hvad er nyt? Den 27. februar 2013 Indhold Behandling af data... 2 Dataansvar og datasikkerhed... 3 Offentlighed... 4 Den registreredes rettigheder... 5 Nedenfor følger en oversigt over

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Årsberetning 2009. Domstolsstyrelsens tilsynsopgave Vejlednings- og tilsynsvirksomheden i 2009 Generelle og konkrete sager

Årsberetning 2009. Domstolsstyrelsens tilsynsopgave Vejlednings- og tilsynsvirksomheden i 2009 Generelle og konkrete sager Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscenter (RKC) Årsberetning 2009 Sagsbeh. Kirsten Friis Johansen Dir.tlf. Mail kfj@domstolsstyrelsen.dk 2010-2401-0009-1 15. juli 2010 Indhold: Domstolsstyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere