IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?"

Transkript

1 IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet Vækst og Beskæftigelse helt i tråd med ændringerne internationalt i måden at give bistand på. Statslige bistandsmidler bliver i stigende omfang kanaliseret i retning af at støtte den private sektor for at skabe vækst og udvikling. Der tales derfor om en privat sektor drejning inden for udvikling. Institutioner og fonde, der fremmer privat sektor drevet vækst, får markant øget opmærksomhed. Dette gælder ikke mindst udviklingsfonde, som den danske Industrialiseringsfond for Udvikling (IFU), der finansierer den private sektor igennem investeringer, der skal fremme udvikling. Udviklingen af en produktiv økonomi er grundlaget at skabe udvikling og bekæmpe fattigdom. Når der anvendes statslige penge til at fremme den privat sektor drevne udvikling skal der være en klar udviklingseffekt af investeringerne og de statslige fonde må være rollemodeller for bæredygtige investeringer, med en høj udviklingseffekt. Derfor er det problematisk, at IFU kanaliserer penge til ulandene gennem private fonde baseret i skattely og at IFUs kriterier for at vurdere udviklingseffekten af investeringer er mangelfulde. Denne analyse bygger overvejende på konklusionerne fra to rapporter om udviklingsfonde: Future directions for Norwegian development finance (2010) af Sarah Bracking og en konsulentgruppe fra Manchester University, skrevet for den norske statslige bistandsorganisation NORAD. Rapporten indgår i en ophedet debat i Norge om Norfunds brug af skattely. Investments for Development: Derailed to tax havens (2010) af Richard Murphy. Rapporten analyserer særligt investeringsfondenes anvendelse af skattely, skrevet på opdrag af bl.a. IBIS. IFU s arbejdsmetoder Udviklingsfonde i er en række finansielle institutioner, der tilbyder at stille egenkapital og/eller lån til rådighed til privatsektorinvesteringer i udviklingslande. Udviklingsfonde har derfor et generelt mandat til at skaffe finansiering til den private sektor gennem investeringer, som fremmer udvikling især i lande hvor der eller ikke investeres tilstrækkeligt i den private sektor. På den måde er udviklingsfonde en katalysator, der hjælper virksomheder med at implementere investeringsplaner og søger at få virksomheder engageret i lande, hvor der er begrænset adgang til indenlandsk og udenlandsk kapital og derved levere en risikoreduktion, der giver virksomheden mod på, at gå videre med planer, de måske ellers ville opgive. 1

2 Udviklingsfonde er selvstændige, men samtidig tilknyttet stater i rige lande, sådan at hvert enkelt land har sin udviklingsfond og indgår partnerskaber med virksomheder fra det pågældende land. Den danske udviklingsfond IFU (Industrialiseringsfonden for Udvikling) er således tilknyttet Udenrigsministeriet, og det er den danske udviklingsminister, der udpeger fondens bestyrelse og den administrerende direktør. IFU blev dannet med det formål at fremme den erhvervsmæssige udvikling i udviklingslandene i samvirke med dansk erhvervsliv, og har en mission om: At fremme økonomisk vækst, udvikling og en mere retfærdig indkomstfordeling gennem en øget global strøm af socialt ansvarlige og miljømæssigt produktive investeringer. ii Direkte og indirekte investeringer IFU og andre udviklingsfonde opererer med to forretningsmodeller: direkte og indirekte investeringer. Ved de direkte investeringer giver udviklingsfonden kapital, lån eller garantier direkte til en virksomhed, der er lokaliseret i samme land som virksomheden opererer i. Et eksempel herpå er det danske rejseselskab Check Point Latin America hvor IFU i 2004 ydede et lån på kroner til oprettelse af et kontor og udvikling af software iii. Ved de direkte investeringer kanaliseres pengene således direkte til udviklingsfondens partnervirksomheder i ulandene. Ved de indirekte investeringer kanaliseres udviklingsfondens kapital gennem en investeringsfond, der efterfølgende investerer i virksomheder i ulande iv. Denne investeringsmodel kan illustreres således: Udviklingsfond Investeringsfond Virksomhed i uland Problemer med måden udviklingsfonde arbejder på Der er to problemer ved den måde udviklingsfonde arbejder på: De investerer gennem skattely og legitimerer derved skatteunddragelse. Udviklingsfondene har desuden mangelfulde indikatorer på udviklingseffekten af de projekter, de støtter. Investeringer gennem skattely Udviklingsfonde gør igennem deres indirekte investeringer ofte brug af skattely; jurisdiktioner med høj uigennemsigtighed og ingen eller meget lav skatteprocent som udgør en stor forhindring for udviklingslandes mulighed for at mobilisere egne ressourcer til finansiering af udvikling, da de 2

3 muliggør, at multinationale selskaber gennem aggressiv skatteplanlægning minimerer skattebetalinger til udviklingslandene v. En rapport om udviklingsfondes brug af skattely viser, at skattely i høj grad bruges af de europæiske udviklingsfonde, fx bliver ca. halvdelen af de antalsmæssige investeringer fra Norges udviklingsfond, Norfund, ført gennem investeringsfonde placeret i skattely vi. Hvad angår IFU er de involveret i investeringer igennem mindst 8 fonde lokaliseret i skattely som Mauritius og British Virgin Islands vii. Udviklingsfondenes argumenter for at bruge investeringsfonde placeret i skattely er hovedsagligt, at de gør det fordi skattely kan tilbyde stærk finansiel service, fx sikker transaktionshåndtering og stabil lovgivning viii, og for at mobilisere private investorers deltagelse i fonde, der har et udviklingsfremmende mål ix. Private investeringsfonde benytter sig af skattely pga. de stærke finansielle strukturer i skattelyene og fordi de har lav eller ingen skattebetaling. For at samarbejde med de private investorer kommer udviklingsfonde som IFU også til at benytte skattely, selvom den lave skatteprocent ikke i sig selv er motivationsfaktoren. Der er dog to væsentlige indvendinger imod disse argumenter. For det første bør de statsejede udviklingsfonde som IFU være rollemodeller for andre investorer ved ikke at legitimere brugen af skattely. At skattelyene ikke i sig selv er udviklingsfondenes motivationsfaktor for at investerer i fonde i skattely ændrer ikke på, at udviklingsfondene benytter sig af og derved legitimerer skattely, og derved understøtter en global struktur med skattely, der er en væsentlig kanal for skatteunddragelse fra udviklingslandene x. Dette står i direkte modsætning til hensigten i den nye danske udviklingsstrategi om at stoppe kapitalflugt gennem skatteunddragelse fra udviklingslandene. xi For det andet viser studier, at det giver større afkast for udviklingsfondene at investere direkte i virksomheder, frem for at investere indirekte i virksomheder igennem fonde i skattely xii. Det er således mere profitabelt for udviklingsfondene at lave de direkte investeringer og de undgår samtidig risikoen for at miste deres udviklingsfokus - en risiko som opstår, når de benytter sig af investeringsfonde, der ikke er designet med udvikling for øje. Mangelfulde indikatorer for udviklingseffekten Det andet problem ved udviklingsfondenes måde at arbejde på er, at deres succeskriterier for evaluering af de projekter de støtter mangler helt nødvendige indikatorer på at et projekt bidrager til udvikling. Særligt mangler der en indikator for at vurdere investeringers forventede skattebidrag. En virksomheds skattebetalinger er et af de vigtigste bidrag en virksomhed kan give til udvikling i et fattigt land, særligt i de tilfælde hvor virksomheden ikke skaber særligt mange arbejdspladser. Dette kan både være i form af et udviklingslands skatteindtægter fra medarbejdere ansat af en virksomhed, men også virksomhedens eget skattebidrag til udviklingslandet. Udviklingsfondene i Europa har i fællesskab udviklet en række succeskriterier for udviklingseffekten ved deres arbejde, som det enkelte lands udviklingsfond kan lade sig inspirere 3

4 af. xiii Problemet er dog, at ingen af disse succeskriterier går på hvad et projekt kan give af skatteindtægter til udviklingslandet. Udover de frivillige succeskriterier udviklet af de europæiske udviklingsfonde tilsammen, har hvert enkelt lands udviklingsfond også en række succeskriterier for deres projekter. IFU har udviklet deres i samarbejde med Danida, men heller ikke disse inkluderer projektets bidrag til ulandets skatteindtægter som en indikatorer på om projektet vil give en god eller dårlig udviklingseffekt i ulandet xiv. Den private sektor er central for udvikling hvis den bidrager Den nye udviklingsstrategis fokus på den private sektor er vigtig fordi det er helt essentielt, at der kommer gang i en produktiv privat sektor i ulande, for at skabe en bæredygtig udvikling. Men det er vigtigt, at det sikres, at det er de rigtige investeringer i den private sektor, der foretages, så disse rent faktisk bidrager til udvikling i de fattige lande. Danmark kan være med til at sikre dette på to måder: Forbyd IFU at investere gennem skattely Udviklingsfondes investeringer gennem investeringsfonde baseret i skattely risikerer at miste fokusset på udvikling. Disse private kapitalfonde er ikke nødvendigvis designet med udvikling for øje, og desuden legitimerer de brugen af skattely en global, økonomisk struktur, der generelt er til stor skade for udviklingslandene. I Norge har Norad iværksat en undersøgelse af betydningen af den norske udviklingsfond Norfunds brug af skattely, og den norske skatte- og udviklingskommission har anbefalet Norfund at afvikle sine investeringer gennem skattely over de næste tre år. Ligeledes er der sat begrænsninger for den svenske Swedfunds anvendelse af skattely. Danida bør på samme måde tage hånd om, at også IFU bliver den rollemodel for investeringer som en investeringsfond støttet af den danske stat bør være, og på den måde tage et konkret skridt i retningen af at bekæmpe skattely, som lovet i den nye udviklingsstrategi. Forbedre IFU s succeskriterier Skatteindtægter er et af de vigtigste bidrag en virksomhed kan give til udvikling i et fattigt land. Danmark må derfor sikre, at de projekter IFU støtter, bidrager til at udviklingslande har mulighed for selv at mobilisere penge til finansiering af udvikling. IFU bør derfor forbedre succeskriterierne sådan, at deres projekters bidrag til ulandets skatteindtægter bliver en indikatorer på om projektet vil give en god eller dårlig udviklingseffekt i ulandet. Samtidig bør IFU spille en central rolle i at få en indikator på skattebidrag ind i de europæiske udviklingsfondes succeskriterier. 4

5 Slutnoter: i De europæiske udviklingsfonde er organiseret i EDFI. Ud over de europæiske udviklingsfonde er vigtige tilsvarende fonde Verdensbankens IFC, Den Europæiske Investeringsbank, de Regionale Udviklingsbanker for Afrika, Asien og Latinamerika. ii iii iv Bracking et al. (2010): Future Directions for Norwegian Development Finance, The Institute of Development Policy and Management, The University of Manchester, Commissioned by the Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD): 8 v Rapport (2009): Is the International Finance Corporation Supporting Tax-Evading Companies?, prepared for Tax Justice Network, Campagna per la riforma della Banca Mondiale, Ibis, Oxfam France, Eurodad: 6. vading_companies_updated%20february% pdf vi Bracking et al. (2010): p.12 vii Bracking et al. (2010): p.10 viii Murphy (2010): Investments for Development: Derailed to Tax Havens. A report on the use of tax havens by Development Finance Institutions, prepared for Ibis, NCA, CRBM, Eurodad, Forum Syd and Tax Justice Network 7 ix Bracking et al. (2010): p.9 x Bracking et al. (2010): p.9 xi Den danske udviklingsstrategi s. 21: xii Bracking et al. (2010): p.42 xiii EDFI s Development Library Indicators. De er ikke offentliggjorte, men processen bag dem og hvordan de overordnet ser ud kan ses på: Indicators/Slideshow-Background-of-the-Library.aspx?FT=.pdf xiv IFU s succes kriterier: +criteria Yderligere information: Lars Koch, Politisk rådgiver, IBIS

IBIS Analyse. En Global indsats mod skattely

IBIS Analyse. En Global indsats mod skattely En Global indsats mod skattely IBIS Analyse Maj 2013 Lars Koch & Julie Halding Skattely gør det muligt for kriminelle, korrupte, superrige personer og store selskaber at gemme penge og unddrage sig skat.

Læs mere

IBIS Analyse December 2009

IBIS Analyse December 2009 IBIS Analyse IBIS Analyse December 2009 Gennemsigtige virksomhedsregnskaber giver penge til udvikling Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Resumé En ændring af virksomhedernes regnskabspraksis,

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globaliseringen: udfordringer og svar FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 Indledning: En anden form for globalisering er mulig... 6 Det danske arbejdsmarked... 8 Hvilke udfordringer

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration

Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration Vækst og Beskæftigelse Undersøgelse af danske miljø- og udviklings- NGOers erfaringer med vækst og beskæftigelsestiltag og eksempler til inspiration NGO FORUM 13. april 2012 Vækst og Beskæftigelse - Undersøgelse

Læs mere

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer.

andet bruger jorden til at dyrke deres fødevarer. Mad skal mætte maver ikke motorer.... 2 Øget brug af biobrændstoffer bidrager til højere fødevarepriser og sult... 2 En skattepolitik med fokus på de fattigste tak... 3 Tag fra de rige - og husk at give

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere