dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser"

Transkript

1 dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem dansk boligstål A/S (herefter benævnt dansk boligstål) og Køber (herefter benævnt Køber), med mindre andet er aftalt og skriftligt accepteret af begge Parter. Ved konkrete tilbud eller aftaler i øvrigt kan der gælde supplerende betingelser. I givet fald er disse udleveret til Køber forinden aftalens indgåelse. I så fald skal betingelserne i sådanne kontrakter have forrang, såfremt disse udtrykkeligt fastsætter andet end nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser. For servicekontrakter samt andre typer af kontrakter kan der gælde supplerende betingelser. Betingelserne i sådanne kontrakter skal have forrang, såfremt disse udtrykkeligt fastsætter andet i forhold til nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser. Ved uoverensstemmelser mellem nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser og Købers evt. egne betingelser skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser tillægges forrang, med mindre de afvigende betingelser er accepteret skriftligt af dansk boligstål. 1. aftalegrundlag 1. På baggrund af Parternes forudgående korrespondance fremsender dansk boligstål et skriftligt tilbud til Køber. Tilbudet er gældende 14 dage fra fremsættelsen af tilbudet. I perioden fra tilbudets fremsendelse til Køber og til dansk boligstål modtager Købers accept, forbeholder dansk boligstål sig ret til at sælge den tilbudte vare til anden side. 1. Efter Købers accept af dansk boligståls tilbud fremsender dansk boligstål en skriftlig ordrebekræftelse til Køber. 1. En aftale er først bindende for dansk boligstål, når Køber skriftligt har accepteret det af dansk boligstål fremsatte tilbud eller har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra dansk boligstål, alt efter hvilket tidspunkt der kommer først. 1. Køber er forpligtet til umiddelbart efter modtagelsen af ordrebekræftelsen at gennemgå denne og straks kontakte dansk boligstål, såfremt ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med det i øvrigt mellem Parterne aftalte. I modsat fald anses ordrebekræftelsen for bindende med det afgivne indhold. 1. Et hvert tilbud/ordrebekræftelse afgivet af dansk boligstål vedrørende produkter som ikke findes på dansk boligstål s eget lager er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af det pågældende produkt. Såfremt det måtte vise sig, at produktet ikke kan fremskaffes er dansk boligstål berettige til at tilbagekalde det afgivne tilbud/ordrebekræftelse uden at dette berettiger Køber til at rejse krav mod dansk boligstål af nogen art. 1. Såfremt der er udleveret produkter på prøve eller til låns skal Køber for egen regning sørge for rettidig tilbagelevering til dansk boligstål. Sker tilbagelevering ikke indenfor den af dansk boligstål angivne frist, er dansk boligstål berettiget til efter eget valg enten at tilbagetage varerne for Købers regning eller fakturere produkterne til den på tidspunktet for den anførte frist gældende listepris hos dansk boligstål. Produkterne anses i så fald for købt af Køber på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Køber hæfter her ud over for al original emballage, manualer mv. Er emballagen, manualer eller lign. beskadiget i prøveperioden, er Køber forpligtet til at erstatte dansk boligstål værdien heraf i henhold til gældende listepris hos dansk boligstål eller deres leverandører. 2. Aftalens omfang 2. De af aftalen omfattede produkter og/eller ydelser er nærmere specificeret i ordrebekræftelsen i overensstemmelse med pkt Dette således både for så vidt angår standard produkter og ordre producerede produkter foretaget af dansk boligstål specifikt til Køber. Produktet må alene anvendes i overensstemmelse med de instruktioner, som er angivet i instruktionsbøger og lign. materiale eller i øvrigt er angivet af dansk boligstål. Køber må således ikke foretage ændringer i produktet uden dansk boligstål s forudgående skriftlige samtykke. Såfremt Køber til trods herfor foretager eller lader foretage ændringer i produktet, bærer Køber selv ansvaret herfor samt for følgevirkningerne heraf.

2 2. På anmodning kan dansk boligstål tilbyde Køber at montere det leverede i overensstemmelse med producentens retningslinjer. For sådanne monteringer beregnes de af dansk boligstål til enhver tid gældende timesatser. dansk boligstål afgiver ikke en særlig indeståelse for installationen og påtager sig ikke separat ansvar herfor. Forestår dansk boligstål installationen, udskyder dette ikke tidspunktet for risikoens overgang for det leverede eller forfaldsdagen for betaling heraf. 2. For øvrige serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning mv. fra dansk boligstål til Køber beregnes de hos dansk boligstål til enhver tid gældende timesatser. Såfremt omkostningsfaktorer der er bestemmende for fastlæggelsen af dansk boligstål s timesatser skulle ændre sig under Parternes samarbejde, er dansk boligstål berettet til at foretage en passende prisregulering efter forudgående skriftlig meddelelse herom til Køber. De nye priser træder i givet fald i kraft på det tidspunkt, hvor dansk boligstål fremsætter meddelelse om prisregulering til Køber. Udgifter til transport og øvrige udlæg beregnes særskilt. 2. Serviceydelser ydes alene under den forudsætning, at produkterne er behørigt installeret, og at der ikke er foretaget ændringer i de solgte produkter. 3. Priser 3. Samtlige priser er angivet i danske kroner og inkl. told, men ekskl. transport, forsikring, moms og evt. andre afgifter, som afregnes særskilt i henhold til dansk boligståls omkostninger i den forbindelse, med mindre andet specifikt er angivet. 3. dansk boligstål forbeholder sig ret til - indtil levering har fundet sted - at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der sker en stigning i omkostninger forbundet med fragt, forsikring, afgifter, valutakurser, indkøbspriser, told, forsendelsesog forsikringssatser eller lign., som dansk boligstål ikke har indflydelse på. Ligeledes forbeholder dansk boligstål sig ret til én gang årligt at indeksregulere priserne i overensstemmelse med nettoprisindekset. 3. Hvis Køber ikke afhenter en vare senest 14 dage efter fakturadato forbeholder dansk boligstål sig ret til at opkræve et håndterings- og forsendelsesgebyr på kr. 450,00 pr. ordre. 3. Alle ordre under kr ,00 ekskl. moms pålægges et minimumsordregebyr på kr. 450, Såfremt dansk boligståls omkostninger forøges som følge af Købers forhold, er dansk boligstål berettiget til at kræve godtgørelse herfor. 4. produktinformation og produktændringer 4. Der tages forbehold for fejl i og ændringer af brochure, hjemmeside og øvrigt materiale. Evt. fejl kan således ikke gøres gældende overfor dansk boligstål, med mindre der udtrykkeligt er henvist til de pågældende oplysninger i enten tilbud eller ordrebekræftelse. Oplysninger fra dansk boligstål eller dennes leverandører om anvendelse og anvendelighed samt om produkter er alene vejledende, og dansk boligstål bærer ikke ansvaret for, om det leverede opfylder Købers behov eller påtænkte anvendelsesformål. 4. Ligeledes forbeholder dansk boligstål sig retten til at foretage konstruktions- og/eller designændringer ved de pågældende produkter indtil det aftalte leveringstidspunkt. Endelig forbeholder dansk boligstål sig retten til at udskifte dele af en leverance forudsat at disse dele er af samme kvalitet, som de originale dele samt at dansk boligstål skriftligt informerer Køber om sådanne udskiftninger. dansk boligstål er berettiget til at foretage mindre ændringer i leverancen, som ud fra dansk boligståls skøn er teknisk nødvendigt og/eller forsvarligt. 5. levering 5. Levering sker ab lager, dansk boligståls lager eller leverandørens lager. Levering sker for Købers regning, med mindre andet udtrykkeligt fremgår på fakturaen. Leveringsomkostningerne fremgår af dansk boligståls til enhver tid gældende prisliste. 5. Levering sker på det tidspunkt, der i givet fald måtte være angivet på ordrebekræftelsen, med mindre Købers forhold forhindrer dette. Er der ikke angivet et konkret tidspunkt i ordrebekræftelsen, sker levering indenfor rimelig tid. Risikoen overgår dog ved Købers modtagelse af varerne i det omfang dansk boligstål forestår transport med egen fragtfører.

3 5. Såfremt dansk boligstål modtager utilstrækkelige og/eller efter dansk boligståls opfattelse negative kreditoplysninger om Køber, er dansk boligstål berettiget til at standse yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse. Præsteres en sådan ikke indenfor en af dansk boligstål fastsat frist, er dansk boligstål berettiget til enten at hæve leveranceaftalen eller fastholde denne i hvilket tilfælde dansk boligstål kan kræve sine tab og omkostninger, herunder advokatomkostninger dækket. 5. Med mindre andet skriftligt positivt er aftalt mellem parterne, sker levering snarest muligt under behørig hensyntagen til leveringstider hos dansk boligståls underleverandør. Såfremt en konkret leveringsperiode eller et konkret leveringstidspunkt er aftalt anses et sådant for overholdt, hvis dansk boligstål forinden udløbet kan dokumentere, at det leverede er afsendt til eller står til Købers rådighed. Leveringstiden forlænges med en rimelig periode, såfremt Køber fremsætter ønske om ændringer eller supplement til det leverede. Således forlænges leveringstiden med den periode, dansk boligstål angiver er nødvendig med henblik på at foretage de ønskede ændringer eller det ønskede supplement. 6. betaling 6. Betaling skal ske netto kontant, med mindre andet fremgår af den tilsendte faktura. 6. Såfremt levering udskydes pga. Købers forhold, er Køber forpligtet til at erlægge den aftalte betaling, som om levering var sket til aftalt tid. 6. Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på diskontoen plus 9 % (ni procent) p.a. beregnet fra forfaldsdatoen indtil betaling sker. 6. Købers pligt til at betale rettidigt består, selvom Køber reklamerer over fejl og mangler, med mindre Køber deponerer købesummen på en mærket konto eller hos Købers advokat. Køber er under alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for så vidt angår den del af leverancen, som ikke er behæftet med fejl eller mangler. 6. Køber er afskåret fra at modregne eller i øvrigt tilbageholde nogen del af købesummen på baggrund af evt. modfordringer af nogen art uden dansk boligståls forudgående skriftlige samtykke. 6. Ethvert tilsagn eller løfte til Køber om rabat, bonus eller anden fordel er betinget af, at Køber foretager rettidig betaling af ethvert beløb, som Køber måtte være eller blive dansk boligstål skyldig. Et sådant tilsagn bortfalder således, såfremt Køber ikke foretager rettidig betaling til dansk boligstål. 7. ejendomsforbehold 7. dansk boligstål forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil endelig og fuldstændig betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger. Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal Køber erstatte dansk boligstål ethvert tab og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som dansk boligstål måtte blive påført. Køber er således uberettiget til at foretage videresalg, pantsætning, udlån, udlejning eller lign. af det leverede, forinden fuld betaling er sket. Foretages der retsforfølgning imod det leverede fra 3. mand, herunder udlæg, er Køber forpligtet til straks at give dansk boligstål meddelelse herom. 7. dansk boligstål er i tilfælde af Købers betalingsmora berettiget til uden forudgående varsel at afhente det leverede, og Køber er forpligtet til at foretage udlevering uden hensyn til om evt. data tilfalder dansk boligstål eller 3. mand. 8. uforudsete begivenheder 8. Parterne er ikke ansvarlige for manglende opfyldelse og kan således ikke anses for at have misligholdt forpligtelserne, såfremt en manglende opfyldelse skyldes forhold, som den pågældende part ikke er herre over (force majeure), herunder men ikke begrænset til vejrlig og andre naturkatastrofer, terroristhandlinger, krig, regerings- og myndighedshandlinger, strejke, transportproblemer, manglende eller utilstrækkelig levering fra leverandør, fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr. Parterne har i så fald ret til en rimelig forlængelse af frister, dog således at begge Parter er berettiget til at ophæve aftalen, såfremt det pågældende forhold varer i mere end 30 på hinanden følgende arbejdsdage. 8. En part skal straks og uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part, såfremt parten ønsker at påberåbe sig forhold som nævnt i pkt forsinkelse

4 9. Hvis levering ikke finder sted som aftalt, jf. afsnit 5, giver Køber dansk boligstål en frist på yderligere 14 dage til at levere de bestilte varer. 9. Indenfor den i pkt. 9.1 nævnte frist anses forsinkelse ikke at foreligge. Såfremt denne yderligere frist udløber, uden kontraktmæssig levering er sket, er Køber berettiget til at ophæve købeaftalen, såfremt forsinkelsen konkret er væsentlig for Køber og derudover vil være væsentlig for en Køber i almindelighed, dog således at forsinkelsen uanset årsag ikke berettiger Køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab. Således kan Køber ikke gøre noget ansvar eller erstatningspligt gældende som følge af forsinket levering. 9. Ved forsinket betaling er dansk boligstål berettiget til at standse yderligere levering med øjeblikkelig virkning samt kræve erstatning efter almindelige erstatningsretlige regler. Endvidere anses enhver aftale mellem Parterne, der endnu ikke er effektueret for bortfaldet. 9. Skal betaling ske i rater er den fulde restgæld forfalden til omgående indfrielse, såfremt Køber helt eller delvist er i mora med én rate. 9. Såfremt Køber ikke aftager det leverede som aftalt, er dansk boligstål berettiget til enten at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab eller at fastholde aftalen og kræve sine afholdte omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med opbevaring, dækket af Køber. I tilfælde af at dansk boligstål hæver aftalen, er dansk boligstål som minimum berettiget til et vederlag svarende til 30% af den aftalte pris for varerne samt erstatning for allerede præsterede arbejdsydelser og anvendt materiel, med mindre større tab kan dokumenteres. 10. mangler 10. Køber skal straks ved leveringen foretage en grundig og tilbundsgående undersøgelse af de leverede varer. Såfremt Køber konstaterer eller burde konstatere, at det leverede er behæftet med mangler, skal Køber straks og uden ugrundet ophold give dansk boligstål skriftlig meddelelse herom. I den forbindelse skal det klart fremgå, hvori manglen består. Såfremt Køber reklamerer overfor dansk boligstål senere end 4 dage efter levering er sket, mister Køber retten til at gøre manglerne gældende, med mindre Køber positivt kan dokumentere, at manglerne er indtruffet inden levering af de pågældende varer. 10. Såfremt de leverede varer er behæftet med en mangel, der ikke kan konstateres ved den i pkt foreskrevne undersøgelse, er Køber forpligtet til at reklamere som angivet i pkt overfor dansk boligstål, dog senest 4 dage efter konstateringen af den skjulte mangel. 10. Såfremt Køber kan godtgøre mangler ved de leverede varer, er dansk boligstål efter eget valg og indenfor rimelig tid berettiget til at foretage om levering eller afhjælpning. Såfremt dansk boligstål foretager rettidig om levering eller afhjælpning, har Køber ikke ret til hverken at hæve aftalen eller kræve erstatning eller anden økonomisk kompensation som følge af manglen. I forbindelse med en evt. om levering eller afhjælpning skal Køber loyalt medvirke til, at sådanne foranstaltninger kan gennemføres. 10. I tilfælde af at dansk boligstål ikke kan konstatere mangler ved produkterne, som dansk boligstål er ansvarlig for, i overensstemmelse med Købers reklamation, har dansk boligstål ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som dansk boligstål er påført som følge af Købers fejlagtige reklamation. dansk boligstål er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/om leveringer og kan betinge sig, at Køber stiller sikkerhed for betaling af det leverede eller andre leverancer, såfremt Køber er indrømmet kredit. 10. Såfremt om levering eller afhjælpning ikke sker rettidigt, kan Køber hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt nedslag i købesummen, idet Købers misligholdelsesbeføjelser da er begrænset hertil. 10. Ved reklamation er Køber forpligtet til at indlevere de købte varer mv. til dansk boligstål. Dette må alene ske efter forudgående skriftlig aftale, således at dansk boligstål er forberedt på at modtage produkterne, idet Køber i modsat fald selv bærer risikoen for produkternes undergang og beskadigelse. Køber bærer risikoen for transport af varerne i den forbindelse. 10. Skal levering eller anvendelse ske udenfor Danmark bortfalder dansk boligståls forpligtelse til at foretage hhv. udbedring og afhjælpning. dansk boligståls forpligtelser er således kun gældende indenfor Danmarks grænser. Såfremt

5 Køber ønsker at opretholde sine rettigheder, er Køber derfor forpligtet til at drage omsorg for, at det leverede kan udbedres eller om levering kan ske på et af Køber nærmere angivet sted i Danmark. Køber er i den forbindelse selv ansvarlig for evt. omkostninger forbundet med hhv. ind- og udførsel af det leverede. 11. ansvar 11. dansk boligstål er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog således at dansk boligståls evt. erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor dansk boligstål har udvist grov uagtsomhed eller forsæt og omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder men ikke begrænset til drift- og avancetab, tab af data, tab som følge af Købers retsforhold overfor 3. mand og tab af goodwill. Endvidere kan et krav om erstatning eller anden økonomisk kompensation hverken overstige fakturabeløbet ekskl. moms for de leverede varer eller kr ,00/ 100 % af det samlede vederlag i hht. aftalen. Samme ansvarsbegrænsning gør sig gældende for dansk boligståls serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning. 11. I tilfælde af personskader opstået som følge af produktansvar ved varen er dansk boligstål kun ansvarlig, såfremt den opståede skade skyldes forsømmelse eller fejl fra dansk boligståls side. Ved produktansvar er dansk boligstål ikke ansvarlig for skader på hverken fast ejendom og/eller løsøre. I tilfælde af at Køber måtte rejse et berettiget krav om produktansvar overfor dansk boligstål, hvad enten dette skyldes skade hos Køber eller er opstået som følge af, at Køber er blevet mødt med et krav om produktansvar fra 3. mands side, finder bestemmelsen i afsnit 11.1, 2. pkt. tilsvarende anvendelse, således at Købers krav ikke kan overstige det heri fastsatte beløb. Dette finder ligeledes anvendelse i tilfælde af, at dansk boligstål måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand. Køber er i den forbindelse forpligtet til at holde dansk boligstål skadesløs i samme omfang som dansk boligståls ansvar er begrænset overfor Køber. 12. Immaterielle rettigheder 12. I det omfang dansk boligstål måtte være indehaver af immaterielle rettigheder til de leverede produkter, bevarer dansk boligstål samtlige sådanne rettigheder. Således forbliver samtlige varemærker, patenter, ophavs-, design- og andre industrielle rettigheder, som tilhører dansk boligstål, dennes ejendom. 12. dansk boligståls salg af dele, komponenter og/eller materialet giver ikke Køber eller Købers kunde ret til licens vedr. noget patent eller eneret, der vedrører nogen kombination, maskine eller proces i hvilken de solgte dele, komponenter og/eller materialer anvendes eller måtte anvendes. 12. Såfremt der overfor Køber rejses krav med henvisning til, at produkter, der er leverevet af dansk boligstål i henhold til nærværende, indebærer en direkte krænkelse af immaterielle rettigheder, påtager dansk boligstål sig at holde Køber skadesløs for enhver erstatning, som Køber måtte blive pålagt i henhold til dom eller retsforlig, dog således at ansvarsbegrænsning nævnt i pkt. 11.1, 2. pkt. finder anvendelse. Det er dog en betingelse: t. Køber straks orienterer dansk boligstål skriftligt om problemstillingen på det tidspunkt, hvor 3. mand først gang måtte rejse krav om krænkelse overfor Køber og t. Køber tillader at retssag om krænkelse føres af en af dansk boligstål udpeget advokat og efter dansk boligståls kontrol, således at alle handlinger om sagens afgørelse og/eller forlig besluttes af dansk boligstål på Købers vegne. Sagen føres på Købers regning. 12. Uanset bestemmelsen i pkt er dansk boligstål ikke ansvarlig for handlinger, der finder sted efter at Køber har fået eller burde have fået kendskab til den mulige krænkelse, med mindre dansk boligstål udtrykkeligt og skriftligt har givet samtykke til en sådan fortsat krænkelse. 12. Købers krav mod dansk boligstål i tilfælde af en krænkelse af immaterielle rettigheder bortfalder dog hvis dansk boligstål efter eget valg og på egen bekostning tilbyder at skaffe Køber ret til fortsat anvendelse af de leverede produkter eller dansk boligstål på egen regning ændrer eller udskifter produktet eller komponenter heri således at disse kan anvendes uden at dette medfører en krænkelse. 13. forældelse 13. Efter forløbet af 1 år fra datoen for indgåelse af aftalen mellem dansk boligstål og Køber, er Køber uberettiget til at rejse noget krav af nogen art i anledning af den indgåede aftale. 14. kommunikation 14. Meddelelser i forbindelse med nærværende aftale kan af Køber fremsendes med bindende virkning til

6 15. Værneting og lovvalg 15. Retsforholdet ifølge nærværende aftale med tilhørende bilag og disses fortolkninger afgøres efter dansk ret. 15. Parterne forpligter sig til at søge at bilægge tvister ved forhandling. Tvist, der ikke kan bilægges ved forhandling, og som udspringer af nærværende aftale, afgøres ved voldgift i Aalborg. 16. overdragelse 16. dansk boligstål er til enhver tid berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser iht. nærværende aftale til 3. mand. 16. Køber er uberettiget til uden dansk boligståls forudgående skriftlige samtykke at overdrage sine rettigheder og forpligtelser iht. nærværende aftale til 3. mand. 17. ændringer og tilføjelser 17. Kun skriftlige ændringer og tilføjelser til nærværende aftale har retsvirkning. 18. Aftalens ophør 18. Nærværende aftale er uopsigelig. 18. I tilfælde af den ene parts væsentlige misligholdelse er den anden part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. men ikke begrænset til følgende forhold: t. Parterne under udøvelsen af sin virksomhed ikke handler loyalt og redeligt eller tilsidesætter sine forpligtelser overfor den anden part iht. nærværende aftale eller overfor 3. mand, t. Køber standser betalingerne, indleder forhandlinger med kreditorerne om akkord eller afgår ved døden, t. Køber går konkurs og kurator indenfor en 8 dages frist fra konkursens indtræden ikke meddeler dansk boligstål, at konkursboet ønsker at indtræde i aftalen, og t. Parterne i øvrigt gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af kontrakten eller dennes forudsætninger. 18. Ud over det ovennævnte er Købers hæve-adgang begrænset, idet Køber som udgangspunkt alene kan hæve aftalen for så vidt angår den del af den samlede leverance, der måtte være forsinket, herunder ved uforudsete begivenheder eller lider af mangler, med mindre manglen må anses for at være af afgørende eller af væsentlig betydning for Køber, og dette er begrundet i sammenhængen mellem leverancerne. Aalborg den 31. januar 2013.

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

[UDKAST] Rammeaftale

[UDKAST] Rammeaftale DOKUMENT NR. 2 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter [UDKAST] Rammeaftale Mellem Region Nordjylland CVR-nr. 29190941

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S P E F O E E D E P L A D E SEMITECH A S ko rt f o rta lt - p e r f o r e r i n g t i l a lt INDHOLD Hvad er perforerede plader................... side 4-7 -t perforering....................................

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1 Tilbud og aftale 2 Pris 3 Levering 4 Betaling 5 Ejendomsret, ophavsret m.v. 6 Forsinkelse 7 Mangler 8 Ansvar 9 Underleverandører 10 Købeloven Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere