Energibesparelser i private virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energibesparelser i private virksomheder"

Transkript

1 Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015

2 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser med 90 procent. Hvis den grønne omlægning af energisystemet skal lykkes, skal alle sektorer sænke energiforbruget. Det gælder også private virksomheder indenfor industri, byggeri, handel og service, som står for ca. ¼ af det endelige energiforbrug, når man ser bort fra energiforbruget ved transport. Ingeniører er i mange sammenhænge involveret i energibesparelser. Derfor har IDA spurgt 420 medlemmer, der alle er beskæftiget med energibesparelser som en del af deres arbejde, om deres vurdering af potentialer og barriere for energibesparelser i private virksomheder. Ekspertpanelet er enten fastansatte energikonsulenter eller eksterne energikonsulenter, der rådgiver om energibesparelser. Hovedkonklusioner Generelt er vurderingen, at der er betydelige besparelsespotentialer selv med en relativ kort økonomisk tidshorisont. I alt vurderer ekspertpanelet, at der er et energibesparelsespotentiale på godt 22,5 PJ eller 16 procent af det samlede energiforbrug 1 i private erhverv. Med en samlet energiudgift i 2013 i private erhverv på 56 mia. kroner 2 og et besparelsespotentiale på 16%, svarer det til, at der med en tidshorisont på mindre end fem år kan gennemføres økonomisk rentable energibesparelser til en værdi af knap 9 mia. kroner. 30 procent af virksomhederne har høj energieffektivitet, mens der omvendt er 16 procent af virksomhederne, som har lav energieffektivitet. De største procentvise potentialer for energieffektiviseringer ligger inden for belysning og ventilation. De fastansatte energikonsulenter peger især på travlhed, besvær og mangel på lønsomhed som barriere for at indhente energibesparelsespotentialet. De eksterne energikonsulenter vurderer at de største barrierer er, at der ofte mangler en person på virksomheden til at drive energibesparelsesindsatsen samt at virksomhedernes planlægningshorisont er for kort til at klare de tilbagebetalingstider, der arbejdes med i energibesparelser. 1 Eksklusiv kørsel og anden varme 2 Målt i basispriser Danmarks Statistik 2

3 Den hidtidige besparelsesindsats Ekspertpanelet er blevet spurgt om, hvordan de alt i alt vil vurdere virksomhedernes energieffektivitet. Det er klart at nogle virksomheder er kommet langt med at nedbringe deres energiomkostninger, mens der omvendt er nogen, som slet ikke er kommet i gang. Det fremgår af tabel 1 at: Hver tredje virksomhed har høj eller meget høj energieffektivitet. Omvendt er der 16 procent som har lav eller meget lav energieffektivitet. De virksomheder der har deres egen ansatte energikonsulent vurderer energieffektiviteten højere (selvvurderet) end det vurderes af eksterne energikonsulenter på virksomheder uden fastansat energikonsulent. Tabel 1: Hvordan vil du alt i alt vurdere virksomhedens energieffektivitet? Ansatte energi- Eksterne energikonsulenter konsulenter Meget høj 6% 0% 2% Høj 46% 20% 30% Mellem 29% 65% 52% Lav 15% 13% 14% Meget lav 3% 2% 2% I alt 100% 100% 100% De eksterne konsulenter og energirådgivere er blevet spurgt om, hvordan de vurderer virksomhedernes interesse for energibesparelser. Svarene i figur 1 viser, at der er kommet mere fokus på energibesparelser i virksomhederne de seneste fem år. Alle 3

4 Figur 1: Er det din oplevelse, at der er kommet mere fokus på energibesparelser i virksomhederne de seneste fem år? 60% 50% 52% 40% 35% 30% 20% 10% 0% 4% 5% 4% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke I undersøgelsen er eksperterne blevet spurgt om, på hvilke områder virksomhederne primært har gennemført energieffektiviseringer. Svarene viser, at det især er på områderne ventilation og belysning, hvor indsatsen har ligget. Der er også gennemført effektiviseringer inden for kedel- og nettab samt køl og frys. Tabel 2: Hvor har virksomhederne primært gennemført energieffektiviseringer? I høj grad I nogen grad Slet ikke I alt Belysning 49% 46% 5% 100% Ventilation 41% 53% 6% 100% Kedel og nettab 41% 53% 6% 100% Køl/frys 36% 54% 10% 100% Pumpning 29% 59% 12% 100% Tørring 28% 42% 30% 100% Rumvarme 26% 65% 9% 100% Trykluft 26% 63% 11% 100% Opvarmning/kogning 25% 57% 17% 100% Inddampning 20% 41% 39% 100% Øvrige elmotorer 20% 70% 10% 100% Destillation 16% 31% 53% 100% Brænding/sintring 13% 44% 42% 100% Edb 10% 59% 31% 100% Smeltning/støbning 8% 38% 55% 100% Vurderingen indeholder kun svar fra virksomheder, som anvender de pågældende processer. Svarene er vist i tabel 2. 4

5 Besparelsespotentialet Grundlaget for en virksomheds overskud og eksistens er, at der træffes økonomisk rentable beslutninger. Økonomien i energibesparelserne er derfor også helt centrale. Derfor er virksomhedernes tidshorisont også en vigtig parameter ved vurderingen af energibesparelser. Er der tale om en virksomhed uden langsigtet investeringsstrategi, vil det være vanskeligt at gennemføre investeringer i energibesparelser, hvor der først er overskud efter fem eller ti år. I tabel 3 er vist eksperternes vurdering af potentialet for energibesparelser i private virksomheder, hvis de gennemfører alle økonomisk rentable investeringer med en tilbagebetalingstid på henholdsvis to og fem år. Hvis man opererer med en tilbagebetalingstid på to år, mener 15 procent at der kan spares over 20 procent af energiforbruget i private virksomheder. Når kravet slækkes til 5 år, tror hele 40 procent at energiforbruget kan reduceres med 20 procent. Generelt er vurderingen, at der er betydelige besparelsespotentialer selv med en relativ kort økonomisk tidshorisont. Tabel 3: Vurdering af besparelsespotentialet i virksomhederne, hvis de gennemfører alle økonomisk rentable energieffektiviseringer med en tilbagebetalingstid på hhv. 2 år og 5 år? Besparelsespotentiale (andel af energiforbruget) Tilbagebetalingstid max 2 år (andel af ekspertpanelet) Tilbagebetalingstid max 5 år (andel af ekspertpanelet) Ikke noget 4% 1% Under 2% 10% 3% 2-5% 20% 9% 5-9% 30% 16% 10-19% 21% 32% Over 20% 15% 40% I alt 100% 100% I tabel 4 nedenfor er vist vurdering af besparelsespotentialet på virksomheder fordelt efter slutanvendelse. Vurderingen viser at: I alt vurderer ekspertpanelet, at der er et energibesparelsespotentiale på 22,5 PJ eller 16 procent af det samlede energiforbrug 3 i private erhverv. De fire områder der har størst besparelsespotentiale målt i PJ er: rumvarme, tørring, belysning og opvarmning/kogning. Tilsammen kan der effektiviseres næsten 14 PJ på disse områder. Det svarer til 60 procent af det samlede potentiale De største procentvise potentialer for energieffektiviseringer ligger inden for belysning og ventilation. 3 Eksklusiv kørsel og anden varme 5

6 Tabel 4: Vurdering af energibesparelsespotentialet på virksomhederne Energiforbrug 2012 Besparelsespotentiale 2 (PJ) 1 (%) Rumvarme (inkl. varmepumpers energiforbrug) Besparelsespotentiale (PJ) 34,9 17% 6,1 Tørring 13,3 19% 2,6 Belysning 10,1 25% 2,5 Opvarmning/kogning 15,4 13% 2,1 Ventilation (inkl. blæsere) 7,5 24% 1,8 Køl/frys (inkl. rumkøling) 7,9 17% 1,4 Øvrige elmotorer (inkl. hydraulik og anden elanvendelse) 9,8 14% 1,3 Kedel og nettab 6,0 14% 0,9 Inddampning 4,6 16% 0,7 Smeltning/støbning 5,1 13% 0,7 Pumpning 3,2 18% 0,6 Brænding/sintring 3,9 15% 0,6 Edb 4,4 13% 0,6 Trykluft 3,1 17% 0,5 Destillation 2,3 11% 0,2 I alt (ex kørsel og anden varme) 137,0 16% 22,5 Anden varme 5,7-3 - Kørsel 25,0 - - I alt (ex kørsel og anden varme) 162, : Kortlægning af energiforbrug i virksomheder, Energistyrelsen : Besparelsespotentialerne er fra denne IDA-analyse. 3: Ikke medtaget i denne analyse. Med en samlet energiudgift i 2013 i private byerhverv på 56 mia. kroner 4 og et besparelsespotentiale på 16%, svarer det til, at der med en tidshorisont på mindre end fem år kan gennemføres økonomisk rentable energibesparelse til en værdi af knap 9 mia. kroner. Barrierer Der er et betydeligt energiforbrug i private virksomheder. Samlet set udgør det omkring en fjerdedel af det samlede energiforbrug. I figur 2 nedenfor er vist eksperternes svar på, hvilke barrierer, de oplever, står i vejen for energibesparelser i private virksomheder. 4 Målt i basispriser Danmarks Statistik 6

7 Der er betydelige forskelle på, hvad fastansatte og eksterne energikonsulenter vurderer som de største barrier for energibesparelser. De fastansatte konsulenter peger især på travlhed, besvær og mangel på lønsomhed. De eksterne energikonsulenter vurderer at de største barrierer er, at der ofte mangler en person på virksomheden til at drive energibesparelsesindsatsen samt at virksomhedernes planlægningshorisont er for kort til at klare de tilbagebetalingstider, der arbejdes med i energibesparelser. Det er værd at bemærke, at det kun er en lille del, som svarer at det er svært at motivere de ansatte til at være med i arbejdet med at gennemføre energibesparelser. Tabel 2: Andel som svarer at der er tale om en stor barriere for energibesparelser på virksomhederne? Virksomhederne mangler viden om, hvordan de kan arbejde med energibesparelser Det er for svært at motivere de ansatte Virksomhederne beskæftiger sig ikke med energiforbruget i bygningerne, da de lejer sig ind Ledelsen har ikke fokus på energibesparelser 0% 15% 9% 9% 10% 32% 42% 44% Rammer og lovgivning Der mangler ofte en person på virksomhederne til at drive det Virksomhedernes planlægningshorisont er for kort 14% 15% 19% 27% 58% 65% Der er for travlt I forhold til hvor stor gevinsten er, så er besværet for stort Det kan ikke betale sig 25% 26% 31% 31% 51% 50% Eksterne energikonsulenter 0% 25% 50% 75% Ansatte energikonsulenter Virkemidler Ekspertpanelet er blevet bedt om at vurdere, hvilken effekt en række løsningsforslag vil have på energieffektiviseringsindsatsen. Svarene er vist i tabel 6. 7

8 Størst effekt vurderes det med økonomisk støtte til virksomheder, der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme samt at staten skal fastlægge langsigtede rammebetingelser, herunder forventede afgifter. Mindst effekt tillægges certificeret energiledelse (fx ISO eller EMAS) og indgåelse klimapartnerskab med energiselskabet. Tabel 5: Andel som svarer at der vil være en stor effekt af følgende løsningsforslag Økonomisk støtte til virksomheder, der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme Staten skal fastlægge langsigtede rammebetingelser, herunder forventede afgifter 58% Efteruddannelse til de medarbejdere, som arbejder med energibesparelser 34% Ordning om salg af energibesparelser til energiselskabet, som en del af energiselskabernes spareindsats Den nye Grønne investerings fond, der yder lån på rimelige vilkår til investeringer i f.eks. energirenoveringer og vedvarende energianlæg Eksempelsamling med udførte energioptimeringer, som kan anvendes til at udbrede viden om energibesparelser i sammenlignelige virksomheder Besøg af en energikonsulent 27% Lånegarantier målrettet energibesparelser 26% Erfa-grupper mellem virksomheder 25% Obligatorisk energimærkningsordning af virksomheder 24% Obligatorisk energimærkning af maskiner og apparater 20% En løsning hvor et energi service company (ESCO) gennemfører energieffektiviseringer på virksomheden mod at få del i de realiserede energibesparelser Certificeret energiledelse (fx ISO eller EMAS) 17% Ved at indgå klimapartnerskab med energiselskabet 17% Alle 63% 33% 32% 30% 18% 8

9 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til chefkonsulent Pernille Hagedorn Rasmussen ( ), presserådgiver Ole Haun ( ) eller chefanalytiker Klaus Jørgensen ( ). Metode Undersøgelsen er gennemført blandt 420 medlemmer af IDA. Deltagerne i undersøgelsen er målrettet udvalgt og beskæftiger sig alle med energibesparelser som en del af deres arbejde. Enten som forskellige typer af energirådgivere eller som tovholdere for energibesparelser i den virksomhed de er ansat. Dataindsamlingen til undersøgelsen er gennemført ultimo 2014 Bilagstabel 1: Konsulentbesøg fordelt efter branche Landbrug, skovbrug og fiskeri 3% Råstofindvinding 1% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 7% Tekstil- og læderindustri 2% Træ- og papirindustri, trykkerier 3% Olieraffinaderier mv. 2% Kemisk industri 4% Medicinalindustri 5% Plast-, glas- og betonindustri 3% Metalindustri 4% Elektronikindustri 3% Fremstilling af elektrisk udstyr 1% Maskinindustri 4% Transportmiddelindustri 1% Møbel og anden industri mv. 3% Bygge og anlæg 7% Telekommunikation 1% It- og informationstjenester 2% Forskning og udvikling 3% Forsyningsvirksomhed 12% Bygge og anlæg 6% Handel 4% Transport 2% Privat service 5% Offentlig administration, undervisning og sundhed 12% I alt 100% 9

10 Bilagstabel 2: Konsulentbesøg fordelt efter virksomhedsstørrelse Har fastansat energikonsulent Har modtaget besøg af ekstern energikonsulent Under 20 ansatte 7% 12% ansatte 17% 29% ansatte 23% 30% Over 500 ansatte 52% 28% I alt 100% 100% 10

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE 2 INDLEDNING Energibesparelser er blevet et dansk særkende. Vi har forstået, at en forbedring af vores boliger med energibesparende virkemidler gør boligen både bedre

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere