ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)"

Transkript

1 ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I EKSPLOSIONSFARLIG ATMOSFÆRE MAJ 2000

2 - 2 - BEMÆRKNINGER 1. Denne vejledning er tænkt som en håndbog for alle parter, som direkte eller indirekte berøres af direktiv 94/9/EF, der sædvanligvis kaldes ATEX-direktivet (ATEX = Atmosphères Explosibles ). Opmærksomheden henledes på, at hensigten alene er at lette anvendelsen af direktiv 94/9/EF, og at det er direktivets tekst, som er retskraftig. Dette dokument er ikke en retskraftig fortolkning af direktivet. Det kan imidlertid benyttes som et opslagsværk, som sikrer, at direktivet anvendes på ensartet måde af alle involverede. Det er hensigten, at vejledningen skal medvirke til at sikre den frie bevægelighed for varer 1 i Den Europæiske Union 2 gennem de forklaringer og præciseringer, som medlemsstaternes regeringseksperter i enighed samt andre berørte parter er nået frem til. Eksistensen af disse harmoniserede fortolkninger forventes at nedbringe anvendelsen af beskyttelsesklausulen til et minimum, i det mindste i tilfælde, hvor anvendelsen skyldes divergerende fortolkninger. 2. Vejledningen er udarbejdet af de kompetente tjenester i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik i samarbejde med en gruppe regeringseksperter fra medlemsstaterne, repræsentanter for den europæiske industri, de europæiske standardiseringsorganer samt organisationer, som er betroet tekniske opgaver i forbindelse med tredjepartsmellemkomst i procedurerne for overensstemmelsesvurdering. 3. Vejledninger er offentligt tilgængelige men ikke bindende i samme forstand som retsakter vedtaget af Fællesskabet. De retligt bindende bestemmelser er dem, der er afledt af direktiv 94/9/EF. 4. Henvisninger til CE-mærket og EF-overensstemmelseserklæringen i denne vejledning vedrører alene direktiv 94/9/EF. For at produkter henhørende under direktiv 94/9/EF kan markedsføres i EU, skal al anden relevant lovgivning også anvendes. 1 2 I denne vejledning forstås ved varer materiel, sikringssystemer, udstyr anordninger, komponenter og kombinationer heraf som defineret i direktiv 94/9/EF. I henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) (Rådets og Kommissionens Beslutning 94/1/EF af 13. december 1993, EFT L 1 af 3. januar 1994, s. 1) skal Liechtensteins, Islands og Norges områder, hvad angår gennemførelsen af direktiv 94/9/EF, anses for ligeværdige med Fællesskabets område. Når udtrykket Fællesskabets område anvendes i denne vejledning, gælder der det samme for EØS's område.

3 - 3 - INDHOLD SIDE 1. INDLEDNING Almindelige bemærkninger Overgangsperiode FORMÅLET MED ATEX-DIREKTIVET 94/9/EF HOVEDBEGREBER Markedsføring af ATEX-produkter Ibrugtagning af ATEX-produkter Fabrikant Produktion af ATEX-produkter til egen brug Bemyndiget repræsentant Andre personer, som er ansvarlige for markedsføringen Materiel Aggregater Aggregater som er fuldt beskrevne konfigurationer af dele Aggregater med forskellige konfigurationer Installationer Elektrisk materiel Autonom funktion Sikringssystemer Komponenter I HVILKE TILFÆLDE FINDER DIREKTIV 94/9/EF ANVENDELSE? ATEX-analyse Er den pågældende eksplosionsfarlige atmosfære omfattet af direktiv 94/9/EF? Hvilke arter af produkter er omfattet af direktiv 94/9/EF? Fastlæggelse af materielgruppe og materielkategori Materielgruppe I Materielgruppe II Beskyttelseniveau for forskellige materielkategorier Risikovurdering for produkter Klassificering MATERIEL, SOM UDTRYKKELIG ER UNDTAGET FRA DIREKTIV 94/9/EF ANVENDELSE AF DIREKTIV 94/9/EF SIDELØBENDE MED ANDRE DIREKTIVER, SOM MÅTTE FINDE ANVENDELSE ANVENDELSE AF DIREKTIV 94/9/EF PÅ BRUGTE, REPAREREDE ELLER ÆNDREDE PRODUKTER OG PÅ RESERVEDELE PROCEDURER FOR OVERENSSTEMMELSESVURDERING Produkter, som er i overensstemmelse med direktiv 94/9/EF 8.2 Kvalitetssikring og kvalitetskontrol i produktionsfasen 8.3 Undtagelsesvis fravigelse fra procedurerne for overensstemmelsesvurdering 9. UDPEGELSE AF BEMYNDIGEDE ORGANER

4 OVERENSSTEMMELSESDOKUMENTER Dokumenter, som udstedes af fabrikanten EF-overensstemmelseserklæring Attestering 3 af overensstemmelse for komponenter Dokumenter, som ledsager produktet Dokumenter, som udstedes af det bemyndigede organ MÆRKNING AF MATERIEL CE-mærke Supplerende mærker Særlige mærker Supplerende mærker Mærkning af små komponenter Eksempler på mærkning BESKYTTELSESKLAUSULEN OG DEN TILKNYTTEDE PROCEDURE 13. HARMONISEREDE EUROPÆISKE STANDARDER Standarder, som offentliggøres i EF-Tidende Standardiseringsprogram Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3.1: Bilag 3.2: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Teksten til direktiv 94/9/EF Henvisninger til nationale retsakter, som er afledt af direktiv 94/9/EF Liste over kompetente myndigheder, som er Kommissionen bekendt Centrale kontaktpunkter, som varetager gennemførelsen af direktiv 94/9/EF i medlemsstaterne og EØS-staterne. Liste over bemyndigede organer Liste over harmoniserede standarder Standardiseringsprogram, som er udfærdiget af Kommissionen med henblik på udarbejdelse af harmoniserede standarder i medfør af direktiv 94/9/EF for ikkeelektrisk materiel Standardiseringsprogram, som er udfærdiget af Kommissionen med henblik på udarbejdelse af harmoniserede standarder i medfør af direktiv 94/9/EF for elektrisk materiel Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af direktiv 94/9/EF, herunder væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav Nyttige adresser Bemærkning: Oplysningerne i bilag 3 til 10 var korrekte pr. maj Se Corrigenda til den engelske udgave af direktiv 94/9/EF (EFT L 21 af ).

5 INDLEDNING 1.1 Almindelige bemærkninger Formålet med denne vejledning er at præcisere visse forhold og procedurer, som er omhandlet i direktiv 94/9/EF 4 om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Denne vejledning bør anvendes i sammenhæng med direktivet og med Europa-Kommissionens Vejledning i anvendelsen af de direktiver, der er udarbejdet på grundlag af den nye metode og den globale metode" ("den blå vejledning"). Denne vejledning henvender sig ikke kun til medlemsstaternes kompetente myndigheder, men også de vigtigste berørte økonomiske beslutningstagere som fabrikanter, brancheforeninger, de organer, som varetager udarbejdelsen af standarder, og de, som varetager procedurer for overensstemmelsesvurdering. Først og fremmest skal dette dokument sikre, at direktivet, når det anvendes korrekt, fører til fjernelse af de hindringer og vanskeligheder for den frie omsætning (frie bevægelighed) af varer inden for Den Europæiske Union (se fodnote 2), som nogen af de berørte grupper kan komme ud for, hvad angår de aspekter, som vedrører tilstedeværelse af eksplosionsfarlig atmosfære. Det må påpeges, at udredningerne i denne vejledning alene vedrører anvendelsen af direktiv 94/9/EF, medmindre andet er angivet. Alle berørte parter må være opmærksomme på, hvilke andre krav, der ligeledes kan finde anvendelse (se kapitel 6). Direktiv 94/9/EF, som er et direktiv efter den nye metode, fastlægger væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav og overlader den tekniske formulering af de pågældende i direktivet til standarder, først og fremmest harmoniserede europæiske standarder. Direktiv 94/9/EF er et direktiv med total harmonisering, dvs. dets bestemmelser erstatter den eksisterende divergerende nationale og europæiske lovgivning om de samme emner, således som det nu er fastlagt i direktiv 94/9/EF. Direktiv 94/9/EF skulle være afledt i national lovgivning pr. 1. september Dets bestemmelser har (kun på frivillig basis) fundet anvendelse siden den 1. marts Direktiv 94/9/EF dækker imidlertid et så bredt område, at der er et udtalt behov for en overgangsperiode for at sikre en glidende overgang til en ordning, der omfatter hele Fællesskabet og bygger på den nye metode. 1.2 Overgangsperiode Ved vedtagelsen af direktiv 94/9/EF gav Rådet mulighed for en overgangsperiode frem til 30. juni I denne overgangsperiode indtil 30. juni 2003 kan fabrikanterne vælge at markedsføre og/eller tage i brug: i. produkter, som er produceret i overensstemmelse med direktiv 94/9/EF, hvorved den frie bevægelighed for produkterne er sikret i henhold til direktivet; eller, ii. produkter, som er produceret i overensstemmelse med nationale bestemmelser, som var gældende i fabrikantens stat på den dato, da direktivet blev vedtaget (dvs. den 23. marts 1994), hvorved den frie bevægelse for materiel er garanteret i henhold til EF-traktatens artikel 28, dog med den eventuelle undtagelse, som der gives mulighed i artikel 30; eller, 4 EFT L 100 af

6 - 6 - iii. iv. elektrisk materiel, som er bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, og som anvender bestemte typer af sikringssystemer, produceret i overensstemmelse med Rådets direktiv 79/196/EF efter den gamle metode 5 (som ændret ved Kommissionens direktiver 84/47/EØF 6, 88/571/EØF 7, 94/26/EF 8 og 97/53/EF 9 ); eller elektrisk materiel, som er bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegasholdige miner, og som er produceret i overensstemmelse med Rådets direktiv 82/130/EØF efter den gamle metode 10 (som ændret ved Kommissionens direktiv 88/35/EØF 11, 91/269/EØF 12, 94/44/EF 13 og 98/65/EF 14 ). I overgangsperioden kan fabrikanten vælge mellem ovennævnte muligheder, men overensstemmelse med direktiv 94/9/EF vil sikre fri bevægelighed for produkterne i EU. Direktiv 94/9/EF finder anvendelse på produkter produceret både i og uden for EU. Det såkaldte rammedirektiv om eksplosionsfarlig atmosfære 76/117/EØF indførte procedurer, som en fabrikant kunne anvende i forbindelse med elektrisk udstyr konstrueret til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Rammedirektivet blev suppleret med særdirektiver, som direkte henviser til harmoniserede europæiske standarder. Det første af særdirektiverne var 79/196/EØF (se iii. ovenfor). I 1982 vedtoges endnu et direktiv (82/130/EØF) vedrørende elektrisk materiel, som var bestemt til anvendelse under jorden i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegasholdige miner Dette direktiv er almindelig kendt under navnet Gassy Mines -direktivet. Direktivet vedrører også sådant materiel, som anvendes i installationer over jorden til sådanne miner (se iv. ovenfor). Både det første særdirektiv og Gassy Mines -direktivet er blevet underkastet en række yderligere direktiver gennem ændringer og tilpasninger til den tekniske udvikling, som giver fabrikanterne mulighed for at bruge de seneste udgaver af de harmoniserede standarder, som er angivet i disse yderligere direktiver. 15. Allerede udstedte overensstemmelsesattester er dog fortsat gyldige (medmindre de udløber inden) til og med 30. juni 2003, efter hvilken dato direktiv 94/9/EF bliver ufravigeligt 16. Harmoniserede standarder, som forventes at give mulighed for formodning om overensstemmelse med direktiv 94/9/EF, bør tilvejebringes snarest, senest når dette direktiv bliver ufravigeligt. I mangel af harmoniserede standarder skal der anvendes passende løsninger for at opfylde væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav. Efter 30. juni 2003 skal alle produkter, som markedsføres eller tages i brug, være i overensstemmelse med direktiv 94/9/EF, da både de gamle direktiver om eksplosionsfarlig atmosfære og de natio EFT L 43 af EFT L 31 af EFT L 311 af EFT L 157 af EFT L 257 af EFT L 59 af EFT L 20 af EFT L 134 af EFT L 248 af EFT L 257 af Opmærksomheden henledes på, at når først en liste er erstattet, kan man (efter en overgangsperiode) ikke længere vælge de tidligere versioner til at attestere overensstemmelsen med det pågældende gamle direktiv om eksplosionsfarlig atmosfære. En undtagelse herfra er den bestemmelse i bilag B til direktiv 82/130/EØF, som udgør ændringer af europæiske standarder. Til orientering blev de seneste tilpasninger til den tekniske udvikling af direktiv 79/196/EØF beskrevet i direktiv 97/53/EF af 11. september Heri anføres andenudgaverne af EN serien af standarder, og E -generationen af overensstemmelsesattester er nu til rådighed. Direktiv 82/130/EØF er nu ændret ved direktiv 98/65/EF.

7 - 7 - nale bestemmelser i hele EU da er ophævet. Direktiv 94/9/EF vil finde anvendelse på alle produkter, som hører ind under de gamle direktivers område og derudover omfatte ikke-elektriske produkter og produkter til brug i støvholdigt miljø, hvor der er eksplosionsfare. Direktiv 94/9/EF finder anvendelse på produkter, som markedsføres i EU, uanset om de er produceret i eller uden for Fællesskabet. For elektrisk materiel vil de nuværende harmoniserede standarder, således som de er opført i de gamle direktiver om eksplosionsfarlig atmosfære, givetvis være nyttige som et skridt mod at godtgøre overensstemmelse med direktiv 94/9/EF, indtil der foreligger et komplet sæt harmoniserede standarder for så vidt angår direktiv 94/9/EF. Efterhånden som standarderne i de gamle direktiver med ændringer (jf. fodnote 17) i sig selv dækker en række væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav (foreskrevet i direktiv 94/9/EF), vil det måske være lettere for producenterne at benytte disse udgaver og derudover anvende supplerende foranstaltninger for de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som endnu ikke er omfattet af harmoniserede standarder. Navnlig gælder dette i overgangsperioden. BESTEMMELSER UNDER DEN GAMLE OG DEN NYE METODE I OVERGANGSPERIODEN 1. marts10. oktober 30. september 30. juni DEN GAMLE METODE Direktiv 94/26/EF om tilpasning til tekniske udvikling af direktiv 79/196/EØF (liste over harmoniserede standarder af generation D) Direktiv 97/53/EF om tilpasning til den tekniske udvikling af direktiv 79/196/EØF (liste over harmoniserede standarder af generation E) Direktiv 82/130/EØF som tilpasset ved direktiv 98/65/EF (liste over harmoniserede standarder af generation D og E) DEN NYE METODE Direktiv 94/9/EF FORKLARING: Certificering Markedsføring og/eller ibrugtagning Reservedele (se kapitel 7 i denne vejledning) medmindre de anses for materiel, komponenter eller sikringssystemer ifølge direktiv 94/9/EF

8 FORMÅLET MED ATEX-DIREKTIVET 94/9/EF Formålet med direktiv 94/9/EF er at sikre fri bevægelighed inden for EU for de produkter, det finder anvendelse på. Derfor indeholder direktivet, baseret på EF-traktatens artikel 95, bestemmelser om harmoniserede forskrifter og metoder til fastlæggelse af overensstemmelse. I direktivet konstateres det, at for at fjerne handelshindringer gennem den nye metode, som er fastlagt i Rådets afgørelse af 7. maj , må der fastsættes væsentlige krav til sikkerhed og andre relevante egenskaber, som sikrer et højt beskyttelsesniveau. Disse væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav er opstillet i direktiv 94/9/EF i bilag II. Efter den 30. juni 2003 må produkter kun markedsføres på EU's område og frit omsættes og benyttes, således som de er konstrueret og bestemt til i det pågældende forventede miljø, hvis de er i overensstemmelse med direktiv 94/9/EF (og anden relevant lovgivning). Det skal bemærkes, at direktiv 94/9/EF for første gang fastlægger væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav for ikke-elektrisk materiel, som er bestemt til brug i eksplosionsfarlig atmosfære, og materiel bestemt til brug i et miljø, som er eksplosionsfarligt på grund af støvrisici, samt for anordninger, som er bestemt til anvendelse uden for eksplosionsfarlig atmosfære, men er nødvendige for eller bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici. Her er området blevet udvidet i forhold til de eksisterende nationale bestemmelser. Der vil i de følgende kapitler blive redegjort nærmere for kravene til overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 94/9/EF. 3. HOVEDBEGREBER 18 I denne vejledning forstås ved produkt : materiel, sikringssystemer, anordninger, komponenter og kombinationer heraf. Det må understreges, at direktiv 94/9/EF lægger forpligtelser på den person, som bringer produkter på markedet og/eller tager dem i brug, hvad enten dette er producenten, dennes bemyndigede repræsentant, importøren eller nogen anden ansvarlig person. Direktivet fastlægger ikke regler for brug af materiel i eksplosionsfarlig atmosfære. Brug af materiel i eksplosionsfarlig atmosfære er reguleret ved direktiv 89/655/EØF. Kort fortalt bestemmes det i dette direktiv, at produkter kun må anvendes, hvis de er i overensstemmelse med de relevante direktiver (artikel 95-direktiver), som finder behørig anvendelse på produktet på det tidspunkt, hvor dette markedsføres eller tages i brug. Derudover er det hensigten at regulere anvendelsen af produkter i eksplosionsfarlig atmosfære ved et Rådets direktiv om mindstekrav til forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, som er udsat for risiko fra eksplosionsfarlig atmosfære ; direktivet bliver et særdirektiv i den i artikel 16 i direktiv 89/391/EØF anvendte forstand og vil bygge på artikel 138 i EF-traktaten. 19 Sædvanligvis skal anvendelsen af sådanne produkter i eksplosionsfarlig atmosfære overvåges som led i den overvågningsaktivitet, der udøves af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne EFT C 136 af , s.1 Vedrørende generelle definitioner henvises også til Vejledning i anvendelsen af de direktiver, der er udarbejdet på grundlag af den nye metode og den globale metode ( den blå vejledning ). Yderligere definitioner, som er specielle for direktiv 94/9/EF, er omhandlet i kapitel 4 af denne vejledning. Se det ændrede forslag til et rådsdirektiv om mindstekrav til forbedring af sikkerhed og sundhed under arbejdet for arbejdstagere, som er udsat for risiko fra eksplosionsfarlig atmosfære. EFT C 184 af

9 Markedsføring af ATEX-produkter Herved forstås den første tilrådighedsstillelse, hvad enten det sker mod betaling eller gratis, af produkter, på EU's marked, med henblik på distribution og/eller brug i EU. Kommentarer: Begrebet markedsføring bestemmer det øjeblik, hvor produkterne for første gang bringes fra produktionsstadiet til EU's marked eller importstadiet fra en stat uden for EU til distribution og/eller brug i EU. Eftersom begrebet markedsføring kun refererer til første gang, produkterne stilles til rådighed i EU med distribution og/eller brug i EU for øje, omfatter ATEX-direktivet 94/9/EF kun nye ATEX-produkter, som er produceret inden for EU og nye eller brugte ATEX-produkter, som er importeret fra en stat uden for EU. Direktivets bestemmelser og forpligtelser vedrørende markedsføring finder anvendelse efter den 30. juni 2003 på hver enkelt produkt uden hensyn til produktionsdato og -sted. Det påhviler producenten at sikre, at hvert enkelt af hans produkter er i overensstemmelse, når disse hører ind under direktivets område. Ved tilrådighedsstillelse forstås overdragelse af produktet, dvs. enten ved ejerskifte eller fysisk overgivelse af produktet fra fabrikanten, dennes i EU bemyndigede repræsentant eller importøren, til den person, som er ansvarlig for distributionen af produktet på EU's marked, eller overdragelse af produktet til slutbrugeren, mellemhandleren eller brugeren i en kommerciel transaktion, mod betaling eller gratis, uanset hvilket retligt instrument overførslen bygger på (salg, lån, leje, leasing, gave eller ethvert andet retligt instrument). ATEX-produktet skal opfylde direktivets bestemmelser i overdragelsesøjeblikket. Hvis en fabrikant, hans i EU etablerede repræsentant eller importøren i et katalog udbyder produkter omfattet af direktivet, anses disse ikke for at være markedsført, før de faktisk er stillet til rådighed for første gang. Som følge heraf behøver produkter, som udbydes i et katalog, ikke at være i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 94/9/EF, men dette forhold må være tydeligt angivet i kataloget. Markedsføring af produkter omfatter ikke: - overdragelse af produkter fra fabrikanten til dennes i EU etablerede repræsentant, som på fabrikantens vegne er ansvarlig for at sikre overensstemmelse med direktivet; - import til EU med henblik på reeksport, dvs. i henhold til aftaler om forarbejdning; - produktion af produkter i EU med henblik på eksport til en ikke-eu-medlemsstat; - udstilling af produkter på messer og udstillinger 20. Sådanne produkter er ikke nødvendigvis i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 94/9/EF, men dette forhold må klart angives ved de udstillede produkter. Den person, som markedsfører produktet i EU, hvad enten det er fabrikanten, dennes bemyndigede repræsentant eller, hvis ingen af dem er etableret i EU, importøren eller enhver anden ansvarlig person, skal opbevare EF-overensstemmelseserklæringen til rådighed for den kompetente myndighed. Den tekniske dokumentation skal i givet fald på anmodning stilles til rådighed for den udøvende myndighed inden for et rimeligt tidsrum (se bilag III, VI, VIII). Disse dokumenter skal af den pågældende opbevares tilgængeligt for den kompetente myndighed i ti år efter, at den sidste enhed er produceret. Dette gælder såvel for produkter produceret i EU som for produkter, der importeres fra en ikke-medlemsstat. 3.2 Ibrugtagning af ATEX-produkter 20 Se direktivets artikel 2.3

10 Herved forstås den første ibrugtagning på EU's område af de produkter, der henvises til i direktiv 94/9/EF, af produktets slutbruger. Kommentarer : Produkter, som omfattes af direktiv 94/9/EF, tages i brug, når de bruges første gang. Produkter, som er klar til brug, så snart de er markedsført, og som ikke behøver blive samlet eller installeret, og for hvilke distributionsforholdene (opbevaring, transport osv.) er uden betydning for produktets præstationer, betragtes som værende taget i brug, så snart det er markedsført, såfremt det er umuligt at fastlægge, hvornår det bruges første gang. 3.3 Fabrikant Herved forstås den person, som er ansvarlig for konstruktion og produktion af produkter, som omfattes af direktiv 94/9/EF, med henblik på markedsføring i EU på egne vegne. Enhver, som foretager en væsentlig ændring af et produkt, således at produktet bliver svarende til et nyt 21, med henblik på at markedsføre det i EU, bliver også fabrikant. Kommentarer : Fabrikanten er ansvarlig for: - at foretage en analyse til afgørelse af, om hans produkt er omfattet af direktiv 94/9/EF, og hvilke forskrifter der finder anvendelse på det (som nærmere redegjort for i kapitel 4); - at produktets konstruktion og produktion er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er fastlagt i direktivet; - ved hjælp af de i direktivet fastlagte procedurer til vurdering af produktets overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav (se artikel 8). Fabrikanten har alene det endelige ansvar for produktets overensstemmelse med de pågældende direktiver. Han skal have en sådan forståelse både af produktets konstruktion og produktion, at han er i stand til at afgive en erklæring om sådan overensstemmelse hvad angår alle pågældende bestemmelser og forskrifter i de relevante direktiver. Fabrikanten kan uddelegere visse operationer, f.eks. konstruktion eller produktion af produktet, til underleverandører, forudsat han bevarer overordnet kontrol med og ansvar for produktet som helhed. Tilsvarende kan han bruge færdigfremstillede artikler eller komponenter, uanset om de er CEmærkede eller ikke, til fremstilling af produktet uden at miste sin status som fabrikant. Artikel 8 og 10 i direktiv 94/9/EF og de dertil knyttede bilag fastlægger de forpligtelser, som påhviler fabrikanten hvad angår overensstemmelsesvurdering, CE-mærkning, EF-overensstemmelseserklæring, attestering af overensstemmelse (hvis relevant) og ordninger til opbevaring af EFoverensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, så disse står til rådighed for de kompetente myndigheder i en periode af ti år efter det sidste produkt er fremstillet. 3.4 Produktion af ATEX-produkter til egen brug Enhver, som til eget formål tager produkter i brug, der er omfattet af dette direktiv, anses for fabrikant. Han er forpligtet til at efterleve direktivet i forbindelse med ibrugtagningen. 3.5 Bemyndiget repræsentant 21 Se kapitel 6 i denne vejledning

11 Herved forstås de(n) person(er), som fabrikanten har givet udtrykkelig skriftlig bemyndigelse til at optræde på sine vegne med hensyn til visse af sine forpligtelser i EU. Det omfang, hvori den bemyndigede repræsentant kan indgå forpligtelser, som er bindende for fabrikanten, er begrænset ved de pågældende artikler i direktivet og bestemmes af den bemyndigelse, som fabrikanten har tildelt ham. For eksempel kan repræsentanten være bemyndiget til at foretage afprøvning på EU's område, underskrive EF-overensstemmelseserklæringen, påføre CE-mærke og opbevare EF-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation inden for EU til rådighed for de kompetente myndigheder. Kvalitetskontrolsystemet hos den bemyndigede repræsentant/ansvarlige person vil ikke være underkastet vurdering af et bemyndiget organ, hvilket derimod gælder kvalitetskontrolsystemet hos den faktiske fabrikant. Det ville ikke være rimeligt at bedømme kvalitetskontrolsystemet hos en person, som ikke producerer produktet og eventuelt kun er en handelsagent. Kommentarer : Artikel 8 og 10 i direktiv 94/9/EF og de dertil knyttede bilag 3 9 fastlægger de forpligtelser, som påhviler den i EU etablerede repræsentant hvad angår overensstemmelsesvurdering, CE-mærkning, EF-overensstemmelseserklæring og ordninger til opbevaring af EF-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, så disse står til rådighed for de kompetente myndigheder i en periode af ti år efter det sidste produkt er fremstillet. 3.6 Andre personer, som er ansvarlige for markedsføring Når hverken fabrikanten eller den bemyndigede repræsentant er etableret i EU, har enhver anden person, som er bosiddende i EU og bringer produktet på markedet i EU, forpligtelser i medfør af direktivet. Den eneste forpligtelse består i, at det nødvendige materiale opbevares og er til rådighed for den kompetente myndighed i ti år efter, at det sidste produkt er produceret. I sin egenskab af person, som er ansvarlig for markedsføringen, har vedkommende ikke ret til at påtage sig andre opgaver, som alene er forbeholdt fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant (f.eks. at underskrive EF-overensstemmelseserklæringen). 3.7 Materiel 22 Ved materiel 23 forstås, som defineret i direktiv 94/9/EF, maskiner, apparater, faste eller mobile anordninger, betjeningsanordninger og instrumenter, detektionssystemer og forebyggende systemer, som, alene eller kombineret, er bestemt til fremstilling, overførsel, oplagring, måling, regulering, transformering af energi og bearbejdning af materiale, og som ved de potentielle tændkilder, de besidder, vil kunne fremkalde en eksplosion. Efter drøftelser i det stående udvalg og i standardiseringsorganerne skal det bemærkes, at materiel med egensikkerhed hører ind under direktivet Aggregater Det har vist sig, at en række af de forskellige sprogversioner af ATEX-direktiverne fortolker visse definitioner forskelligt. Hensigten med de oplysninger, som gives her, at orientere de berørte parter i hele EØS om den fælles holdning, som der er enighed om blandt medlems- staterne. De har imidlertid ikke på nogen måde indvirkning på de forskellige versioner, således som disse er gennemført ved den relevante nationale lovgivning, heller ikke fabrikantens ret til at vælge denne vej, hvis han måtte ønske det. Direktivets artikel 1, stk. 3, litra a)

12 Af udtrykket kombineret i ovenstående definition fremgår, at et aggregat, som er dannet ved kombination af to eller flere stykker materiel tillige med eventuelle nødvendige komponenter, må betragtes som et produkt, som hører under direktiv 94/9/EF (se fodnote 1), forudsat at aggregatet markedsføres og/eller tages i brug af en ansvarlig person (som da bliver fabrikant af dette aggregat) som én enkelt funktionel enhed. Sådanne aggregater er ikke nødvendigvis klar til brug, men kræver at blive installeret korrekt. I brugsanvisningen (bilag II, punkt ) må dette tages i betragtning på en sådan måde, at der sikres overensstemmelse med direktiv 94/9/EF uden nogen yderligere overensstemmelsesvurdering, forudsat at montøren har fulgt anvisningerne korrekt. I tilfælde, hvor aggregatet består af forskellige stykker materiel som defineret af direktiv 94/9/EF, som tidligere blev bragt på markedet af forskellige fabrikanter, skal disse stykker materiel være i overensstemmelse med direktivet, herunder være underkastet behørig overensstemmelsesprøvning, CE-mærkning osv. Fabrikanten af aggregatet kan forudsætte, at disse stykker materiel er i overensstemmelse og kan indskrænke sin egen risikovurdering af aggregatet til de yderligere antændelsesfarer og andre relevante farer (som defineret i bilag II), som bliver relevante som følge af den endelige kombination. Hvis der påvises yderligere farer, er en yderligere overensstemmelsesvurdering af aggregatet med henblik på disse yderligere risici nødvendig. Tilsvarende kan den, der samler aggregatet, forudsætte overensstemmelse af de komponenter, som er ledsaget af en af komponentfabrikanten udstedt attest, hvori denne erklærer, at de er i overensstemmelse. Hvis derimod fabrikanten af aggregatet indbygger dele uden CE-mærke i aggregatet (fordi delene produceres af ham selv eller han har modtaget dem fra leverandøren med henblik på yderligere forarbejdning foretaget af ham selv) eller komponenter, som ikke ledsages af ovennævnte attest, må han ikke forudsætte, at sådanne dele er i overensstemmelse, og hans overensstemmelsesvurdering af aggregatet skal da omfatte disse dele i nødvendigt omfang. Aggregater kan markedsføres på forskellige måder: Aggregater, som er fuldt beskrevne konfigurationer af dele Her har fabrikanten i forvejen defineret en eller flere ufravigelige kombinationer af dele og markedsfører dem som (en) udelt(e) funktionel(le) enhed(er). F.eks. kan nævnes instrumentering bestående af en føler, en transmitter, en zenerspærring og en strømforsyning, hvis de leveres fra én og samme leverandør. Ovennævnte dele sammensættes af samme person (fabrikanten af aggregatet) og markedsføres som én udelt funktionel enhed. Denne person tage ansvar for, at det samlede aggregat er i overensstemmelse med direktivet. EF-overensstemmelseserklæringen og brugsanvisningen skal henvise til aggregatet som helhed. Det skal klart fremgå (f.eks. af en vedlagt liste over alle dele og/eller en liste over sikkerhedsrelaterede data), hvilke(n) kombination(er), der udgør aggregaterne. Fabrikanten tager ansvaret for overensstemmelsen med direktivet og skal derfor i henhold til bilag II, punkt give klare anvisninger for samling/installering/betjening/vedligeholdelse osv. i brugsanvisningen Aggregater med forskellige konfigurationer Her har fabrikanten fastlagt en hel række af forskellige dele, som udgør et modulært system. Enten han eller brugeren/installatøren vælger og kombinerer fra dette sortiment dele til et aggregat, som tjener det konkrete formål. Som eksempel kan nævnes et modulært system til flammesikkert omskiftnings- og reguleringsudstyr, bestående af et sortiment af flammesikre indkapslinger af forskellig størrelse, samt en række kontakter, klemmer, afbrydere osv. Skønt delene i dette tilfælde ikke nødvendigvis sammensættes af fabrikanten af aggregatet, og de markedsføres som én enkelt funktionel enhed, er fabrikanten ansvarlig for aggregatets overensstemmelse, så længe delene vælges fra det fastlagte sortiment og vælges og kombineres efter hans anvisninger. EF-overensstemmelseserklæringen og brugsanvisningen skal henvise til det modulære system som helhed. Det skal tydeligt fremgå, hvilke dele, der udgør det modulære system, og hvordan de udtages

13 til et fleksibelt aggregat. Fabrikanten skal derfor i henhold til bilag II. punkt i brugsanvisningen give klare anvisninger for samling/installering/betjening/vedligeholdelse osv. Overensstemmelsesvurdering af sådanne modulære systemer kan foretages ved, at man ud af de mulige og nyttige konfigurationer i det mindste vurderer dem, som er ugunstigst med hensyn til de relevante risici (værste tilfælde). Hvis disse konfigurationer anses for at være i overensstemmelse med væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 94/9/EF, kan fabrikanten deraf slutte, at overensstemmelsen ligeledes gælder alle andre konfigurationer. Skal der senere føjes andre dele til det modulære system, kan det selvfølgelig blive nødvendigt at udpege og vurdere de værste tilfælde igen. Tabellen på side 14 giver en kortfattet oversigt over de forskellige situationer vedrørende aggregater Installationer En ofte forekommende situation er, at dele af allerede certificeret materiel markedsføres uafhængigt af en eller flere fabrikanter og ikke markedsføres af en enkelt juridisk person som én udelt funktionel enhed (som beskrevet i 3.7.1). At kombinere sådant udstyr og installere det hos brugeren anses ikke for fabrikation og resulterer således ikke i materiel; resultatet af en sådan operation er en installation og ligger uden for området af direktiv 94/9/EF. Installatøren skal sikre, at de fra begyndelsen overensstemmende stykker materiel stadig er i overensstemmelse, når de tages i brug. Af denne grund skal han nøje følge alle installationsanvisninger fra fabrikanterne. Direktivet fastsætter ikke bestemmelser for installationsprocessen. Installering af sådant materiel vil sædvanligvis være underkastet lovmæssige krav i medlemsstaterne. F.eks. kan nævnes instrumentering bestående af en føler, en transmitter, en zenerspærring og en strømforsyning, hvis dette leveres af flere leverandører og er installeret på brugerens ansvar Elektrisk materiel Direktiv 94/9/EF definerer ikke elektrisk materiel. Da sådant materiel imidlertid er underkastet sin egen procedure for overensstemmelsesvurdering, kan den følgende definition, som anerkendes af størstedelen af medlemsstaterne, være nyttig: Elektrisk materiel: Materiel, som svarer til definitionen i kapitel 3.7 og indeholder elektriske dele, og som anvendes til frembringelse, lagring, måling, distribution og omdannelse af elektrisk energi, til styring af funktionen af andet materiel ad elektrisk vej eller til bearbejdning af materialer ved direkte anvendelse af elektrisk energi. Det skal dog bemærkes, at et færdigt produkt, som er samlet med brug af både elektriske og mekaniske elementer, ikke nødvendigvis kræver vurdering som elektrisk materiel, såfremt kombinationen ikke medfører yderligere risici (vedr. nærmere detaljer henvises til kapitel 3.7.1). Eksempler: En pumpe (ikke-elektrisk) vurderes efter de behørige procedurer for overensstemmelsesprøvning og tilsluttes derefter en elektromotor (elektrisk materiel), som allerede er blevet vurderet. Så længe det kombinerede materiel ikke frembyder ekstra risici, er yderligere vurdering med henblik på den elektriske del ikke nødvendig. Tilsluttes denne pumpe og elektromotor uden at have været gennem den behørige procedure for overensstemmelsesprøvning, anses det resulterende produkt for elektrisk materiel og behandles tilsvarende ved overensstemmelsesvurderingen.

14 Tabel 1: Oversigt over krav til aggregater SITUATION: 1. dele: Aggregatet sammensat af Materiel, sikringssystemer, anordninger (artikel 1.2), alle CE-mærkede, og komponenterne ledsaget af en attestering (artikel 8.3). (dele, hvis overensstemmelse er godtgjort) Udstyr, sikringssystemer (artikel 1, stk. 2), herunder dele, som ikke er CE-mærket, og komponenter, som ikke ledsages af en attestering (artikel 8.3). (dele, hvis overensstemmelse ikke er godtgjort) 2. Konfiguration: Aggregatet markedsføres som 3. RESULTAT: fabrikanten kan forudsætte overensstemmelse af 4. Overensstemmelsesvurdering 5. Oplysninger, som skal gives a) ved EFoverensstemmelseserklæringen b) ved anvisninger for installering og brug Nøje defineret (-ede) konfiguration(er) Et modulært system af dele, som specifikt udvælges og konfigureres til et nærmere bestemt formål, eventuelt af brugeren/installatøren. Nøje bestemt(e) konfiguration(er) Alle dele Alle dele Kun dele, hvis overensstemmelse er godtgjort Overensstemmelsesvurderingen skal omfatte hele konfigurationen og tage hensyn til alle risici, som kan tænkes at opstå ved vekselvirkning mellem de kombinerede dele ved den påtænkte anvendelse. a) Angivelse af alle dele, som aggregatet består af; b) tilstrækkelige anvisninger for installering og brug til at sikre, at det resulterende aggregat er i overensstemmelse med alle de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 94/9/EF. Overensstemmelsesvurderingen skal af de mulige og nyttige konfigurationer i det mindste omfatte dem, som skønnes at være de ugunstigste hvad angår alle mulige risici, som kan opstå ved vekselvirkning mellem de kombinerede dele ved den påtænkte anvendelse. a) Angivelse af alle dele, som det +modulære system består af ; b) anvisninger for valg af dele, som skal kombineres til opfyldelse af det ønskede formål, og for installering og brug, tilstrækkelige til at sikre, at det resulterende aggregat er i overensstemmelse med alle de pågældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 94/9/EF. Overensstemmelsesvurderingen skal omfatte: alle dele, af hvilke overensstemmelsen ikke er godtgjort med hensyn til alle risici, og alle konfigurationer vedrørende alle risici, som kan tænkes at opstå ved vekselvirkning mellem de kombinerede dele, begge med henblik på den påtænkte anvendelse. a) Angivelse af alle dele, som aggregatet består af; b) tilstrækkelige anvisninger for installering og brug til at sikre, at det resulterende aggregat er i overensstemmelse med alle de pågældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 94/9/EF. Et modulært system af dele, som specifikt udvælges og konfigureres til et nærmere bestemt formål, eventuelt af brugeren/installatøren. Kun dele, hvis overensstemmelse er godtgjort Overensstemmelsesvurderingen skal omfatte: alle dele, som indgår i det +modulære system, vedrørende alle risici, og ud af de mulige og nyttige konfigurationer, i det mindste dem, som anses for ugunstigst med hensyn til alle risici, som kan tænkes opstå ved vekselvirkning mellem de kombinerede dele, begge med henblik på den påtænkte anvendelse. a) Angivelse af alle dele, som det +modulære system består af ; b) anvisninger for valg af dele, som skal kombineres for at opfylde det ønskede formål, og anvisninger for installering og brug, tilstrækkelige til at sikre, at det resulterende aggregat er i overensstemmelse med alle de pågældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 94/9/EF.

15 Autonom funktion Et produkt anses for at være autonomt fungerende, hvis det på sikker måde kan anvendes til at yde eller medvirke til at yde en af de påtænkte funktioner i artikel 1, stk. 2, eller artikel 1, stk. 3, litra a) eller b), uden at der behøver tilføjes yderligere dele. Dette udelukker ikke, at det er nødvendigt at følge nærmere bestemte anvisninger for installering og brug. Visse arter af produkter kan, afhængigt af, i hvilket omfang der allerede er foretaget overensstemmelsesvurdering før de markedsføres og/eller tages i brug, anses for enten at have eller ikke at have autonom funktion. 3.9 Sikringssystemer Ved sikringssystemer 24 forstås konstruktivt bestemte enheder, bortset fra komponenter, som er bestemt til øjeblikkelig at standse opstående eksplosioner og/eller begrænse det effektive omfang af eksplosionsflammer og eksplosionstryk. Eksempler på sikringssystemer med autonom funktion er: tilbagebrændingssikringer; vandbeholderspærrer; systemer til eksplosionsaflastning (f.eks. ved hjælp sprængskiver, udluftningsplader, eksplosionsluger osv.); ildslukningsspærrer Komponenter Ved en komponent 25 forstås ethvert element, som er afgørende nødvendigt for materiellets og sikringssystemernes sikre funktion, men som ikke har autonom funktion. Komponenter, som er bestemt til indbygning i materiel eller sikringssystemer, og som er ledsaget af en overensstemmelseserklæring, herunder en erklæring om deres specifikationer og om, hvordan de skal indbygges i produkter (jf. artikel 8, stk. 3), anses for at være i overensstemmelse med de pågældende bestemmelser i direktiv 94/9/EF. Ex komponenter som defineret i den europæiske standard EN er ligeledes komponenter i den i ATEX-direktivet 94/9/EF anvendte forstand. Komponenter må ikke være påført CE-mærke, medmindre andet foreskrives i andre direktiver (f.eks. direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF). Eksempler: klemmer; trykknapenheder; relæer; tomme flammesikre indkapslinger; ballastmodstand til glødelamper; målere (f.eks drejespoleinstrumenter); indkapslede relæer og kontakter, med klemmer og/eller direkte ledning Direktivets artikel 1, stk. 3, litra b) Direktivets artikel 1, stk. 3, litra c)

16 I HVILKE TILFÆLDE FINDER DIREKTIV 94/9/EF ANVENDELSE? Fabrikanten, dennes bemyndigede repræsentant eller den person, som først markedsfører et produkt i EU eller tager produktet i brug på EU's marked, skal afgøre, om det er omfattet af direktiv 94/9/EF og i så fald anvende dettes bestemmelser. Fabrikanten (i direktivets bredeste forstand) skal derfor foretage en ATEX-analyse på grundlag af direktiv 94/9/EF. 4.1 ATEX-analyse Er den pågældende eksplosionsfarlige atmosfære omfattet af direktiv 94/9/EF? Direktiv 94/9/EF er et direktiv efter den nye metode og det er derfor hensigten, at det skal give mulighed for fri bevægelighed for varer i Fællesskabet. Dette opnås ved, at de retlige sikkerhedsforskrifter harmoniseres ved brug af en risikorelateret metode. Derudover er det formålet med direktivet at fjerne eller i det mindste minimere de risici, der forbundet med anvendelse af visse produkter i eller i forbindelse med eksplosionsfarlig atmosfære. Dette indebærer, at sandsynligheden for optræden af eksplosionsfarlig atmosfære ikke blot vurderes en enkelt gang med en statisk betragtningsmåde, men også under hensyntagen til alle driftsforhold, som kan følge af procesforløbet. Eksplosionsfarlig atmosfære i den i direktiv 94/9/EF anvendte forstand er defineret som en blanding i) af brandfarlige stoffer i form af gasser, dampe, tåge eller støv; ii) med luft; iii) under atmosfæriske betingelser 26 ; iv) hvori forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den uforbrændte blanding (det skal bemærkes, at i tilstedeværelse af støv er det ikke altid, at hele støvmængden opbruges ved forbrændingen). En atmosfære, der kan tænkes at blive eksplosiv som følge af de lokale forhold eller driftsforholdene, kaldes eksplosionsfarlig atmosfære. Det er kun denne art af eksplosionsfarlig atmosfære, som produkter henhørende under direktiv 94/9/EF er udformet til (se også kapitel 4.3 Risikovurdering ). Det er vigtigt at bemærke, produkter ikke er omfattet af direktiv 94/9/EF 27 når de er bestemt til anvendelse i eller i forbindelse med atmosfære, som kan tænkes at være eksplosionsfarlig, men når et eller flere af de bestemmende elementer i) til iv) ovenfor ikke er tilstede Hvilke arter af produkter er omfattet af direktiv 94/9/EF? For at høre ind under direktivet skal et produkt være: a) materiel, som defineret i artikel 1, stk. 3, litra a), eller b) et sikringssystem, som defineret i artikel 1, stk. 3, litra b), eller c) en komponent, som defineret i artikel 1, stk. 3, litra c), eller d) en sikkerheds-, kontrol- eller regulerings anordning som defineret i artikel 1, stk Direktiv 94/9/EF definerer ikke, hvad der skal forstås ved atmosfæriske betingelser. En omgivelsestemperatur på 20 C til 60 C og et trykområde mellem 0,8 bar og 1,1 bar kan dog være passende som grundlag for produkternes konstruktion og beregnet anvendelse. Dette udelukker ikke, at produkterne kan være specielt konstrueret og vurderet med henblik på lejlighedsvis anvendelse uden for disse betingelser. Det skal bemærkes, at elektriske produkter normalt konstrueres og afprøves med henblik på anvendelse ved en omgivelsestemperatur på 20 C til 40 C i overensstemmelse med standard EN Produkter, der er konstrueret med henblik på anvendelse uden for dette temperaturområde, kræver tilføjelse af supplerende mærkning og yderligere afprøvning efter behov. Som eksempel på sådan atmosfære kan nævnes: Blandinger, som er eksplosive uden luft (f.eks. H 2 blandinger med Cl 2 ), blandinger af brandfarlige stoffer med andre iltningsmidler end luft, tryk- og/eller temperaturforhold, som er uden for det atmosfæriske område, osv.

17 a) Materiel Materiel anses kun for at høre ind under direktivet, hvis det (enten helt eller delvis) er bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære; det forhold, at en tilsigtet eksplosionsfarlig atmosfære kan være til stede indvendigt i materiellet, er ikke relevant, dog med følgende mulige undtagelser: Hvis et produkt, som indeholder en tilsigtet eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. en beholder, i sig selv indeholder materiel med en autonom funktion som beskrevet i direktivet, befinder sidstnævnte materiel sig faktisk i eksplosionsfarlig atmosfære, skønt den er indesluttet i beholderen, og hører derfor under direktivet. Hvis det materiel, som indeholder en tilsigtet eksplosionsfarlig atmosfære, på grund af sin konstruktion, betjening osv. kan skabe en eksplosionsfarlig atmosfære, som helt eller delvis omgiver det, befinder det pågældende materiel sig i realiteten i eksplosionsfarlig atmosfære og hører derfor under direktivet. Endnu et bestemmende element ved udstyret er i direktivets forstand, at det skal have sin egen mulige tændkilde. Som potentielle tændkilder kan nævnes: Elektriske gnister, lysbuer og stikflammer, elektrostatiske udladninger, elektromagnetiske bølger, flammer og varme gasser, mekanisk fremkaldte gnister, optisk stråling, kemisk flammeinitiering 28, kompression. I visse tilfælde er der tale om et produkt, som indeholder en eksplosionsfarlig atmosfære, som forsætligt antændes. Det er selvsagt ikke hensigten, at sådanne produkter skal høre ind under direktiv 94/9/EF, medmindre der foreligger andre relevante risici. Materiel kan siges at have sin egen potentielle tændkilde, hvis det - når det betjenes som det er bestemt til (herunder fejlfunktion mv. i et omfang, som afhænger af materiellets kategori, jf. direktivets bilag I) i eksplosionsfarlig atmosfære - er i stand til at antænde den eksplosionsfarlige atmosfære, medmindre der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger. Derfor skal materiel sikre den nødvendige grad af beskyttelse. Til at sikre denne nødvendige grad af beskyttelse kan forskellige teknikker tænkes anvendt, f.eks. egensikkerhed, trykventilering, øget sikkerhed osv Der skal tages højde for den specifikke undtagelse i artikel 1, stk. 4, i direktiv 94/9/EF for materiel, hvor eksplosionsfaren udelukkende skyldes tilstedeværelsen af ustabile eksplosive eller kemiske stoffer. Andre eksempler er givet i listen over standarder i bilag 6

18 Disse overvejelser fører til følgende tabel: Tabel 2: Hvornår finder direktiv 94/9/EF anvendelse? Omstændighed Materiel med egen potentiel tændkilde Analyse Materiel, som skal anvendes i eller i forbindelse med eksplosionsfarlig atmosfære Materiel, hvor en tilsigtet indvendig eksplosionsfarlig atmosfære er til stede Resultat Materiel, som hører ind under direktiv 94/9/EF A JA JA JA JA B NEJ JA JA NEJ a)b) C JA NEJ JA NEJ a)b) D JA JA NEJ JA E NEJ NEJ JA NEJ a)b) F JA NEJ NEJ NEJ b) G NEJ JA NEJ NEJ b) H NEJ NEJ NEJ NEJ b) a) b) men JA for produkter inde i den indvendige eksplosionsfarlige atmosfære. Desuden må det tages i betragtning, at materiellet som helhed skal være i stand til at fungere i overensstemmelse med de driftsparametre, som er fastlagt af fabrikanten, og som sikrer den nødvendige beskyttelsesgrad i henhold til bilag II, punkt (principper for integreret eksplosionssikring). Altså JA for ikke elektrisk (mekanisk) materiel, når der befinder sig en tilsigtet eksplosiv atmosfære inde i materiellet (f.eks. blæsere, ventilatorer eller kompressorer, som afgiver antændelige blandinger), og der må antages at være en potentiel tændkilde. Men JA for anordninger i henhold til direktivets artikel 1, stk. 2, se nedenfor. b) Sikringssystem Det giver sig selv, at et sikringssystem ud fra sin tilsigtede funktion altid helt eller delvis er monteret i og anvendes i eksplosionsfarlig atmosfære. Da sikringssystemets funktion er at eliminere eller mindske de farlige virkninger af en eksplosion (en sikkerhedsfunktion), hører det ind under direktivet, uanset om det har sin egen potentielle tændkilde eller ikke. I dette første tilfælde skal det desuden overholde de specifikke væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav for materiel. I henhold til artikel 1, stk. 3, litra b), markedsføres sikringssystemer særskilt som systemer med autonom funktion 30. Følgelig skal deres overensstemmelse med de pågældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag II vurderes efter artikel 8, stk. 2, og de skal være mærket i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2. Sikringssystemer kan selvfølgelig også markedsføres som en integrerende del af materiel. Teknisk set er de stadig sikringssystemer som følge af deres funktion, men anses i direktivets forstand ikke for sikringssystemer hvad angår overensstemmelsesvurdering og mærkning. I sådanne tilfælde vurderes deres overensstemmelse sammen med overensstemmelsesvurderingen af det materiel, de er indbygget i, ved hjælp af de metoder, der foreskrives i artikel 8, i henhold til dette materiels gruppe og kategori. De markedsføres ikke særskilt. Det skal dog bemærkes, at de særlige væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag II.3 også finder anvendelse på integrerede sikringssystemer. 30 Se Corrigenda til den engelske udgave af direktiv 94/9/EF (EFT L 21 af ).

19 c) Komponenter De to bestemmende elementer for komponenter i artikel 1, stk. 3, litra c) er, at de: er afgørende nødvendige for sikker funktion af materiellet og sikringssystemerne (ellers behøvede de ikke at være underkastet direktivets bestemmelser); men ikke er autonomt fungerende (se 3.8) (ellers måtte de enten anses for materiel, sikringssystemer eller anordninger efter artikel 1, stk. 2). Denne definition dækker et lang række dele, som er almindeligt anvendt i teknikken, herunder målere, bremser, beholdere, varmeelementer, hasper, vogne, kontravægte, spoler, klamper, forbindelseselementer, håndgreb, spænder, drejeelementer osv. Ifølge artikel 8,stk. 3 skal komponenters overensstemmelse vurderes efter samme procedurer som det materiel og de sikringssystemer og anordninger i henhold til artikel 1, stk. 2, hvori de skal indbygges. For eksempel bliver drivremme, lejer, zenerdioder osv. ikke markedsført med den udtrykkelige hensigt at skulle indbygget i materiel, sikringssystemer eller anordninger svarende til artikel 1, stk. 2, men til generel teknisk anvendelse. Deres overensstemmelse (dvs. egnethed til det påtænke formål hvad angår sikkerheden af det produkt, som de indbygges i) skal vurderes sammen med overensstemmelsesvurderingen af det samlede produkt. Hvis komponenter markedsføres med den udtrykkelige hensigt at skulle indbygges i udstyr, sikringssystemer eller anordninger i henhold til artikel 1, stk. 2 (som f.eks. eksplosionssikre klemmerækker, flammesikre indkapslinger osv.), skal de vurderes særskilt efter artikel 8, stk. 3 og ledsages af an attestering af overensstemmelsen som omhandlet i artikel 8, stk. 3. i modsat fald kan medlemsstaterne forbyde, begrænse eller hindre markedsføring deraf (artikel 4, stk. 2) og kan ikke antage, at de er i overensstemmelse (artikel 5, stk. 1). d) Sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger som defineret i artikel 1, stk. 2. De to hovedpunkter i artikel 1, stk. 2 er: i) at sikkerhedsanordninger, kontrolanordninger og reguleringsanordninger, såfremt de bidrager til eller er nødvendige for sikker funktion af materiel eller sikringssystemer hvad angår eksplosionsrisiko, er underkastet direktivets bestemmelser; ii) at sikringsanordninger er omfattet, selv om de er placeret uden for den eksplosionsfarlige atmosfære. For sådanne anordninger finder de væsentlige krav kun anvendelse i den udstrækning de er en forudsætning for, at anordningerne kan fungere og betjenes sikkert og pålideligt hvad angår eksplosionsrisici (bilag II, indledende bemærkning B) Definitionen i i) fører til følgende konsekvenser: 1. Andre anordninger end sikkerheds- kontrol- og reguleringsanordninger er ikke omfattet. (Dog kunne en anordning af enhver art, som bidrager til eller er nødvendig for sikker funktion, anses for en sikkerhedsanordning); 2. Anordninger, herunder sikkerheds- kontrol og reguleringsanordninger, som hverken bidrager til eller er nødvendige for sikker funktion hvad angår eksplosionsrisiko, er ikke omfattet; 3. Selv ikke sikkerheds- kontrol og reguleringsanordninger, som bidrager til eller er nødvendige for sikker funktion, men hvad angår andre risici end eksplosionsrisikoen, er omfattet; Eksempler på anordninger, som falder ind under artikel 1.2: En strømforsyning til et målesystem med egensikkerhed (Ex i), som anvendes til overvågning af procesparametre; En pumpe, trykreguleringsanordning, backuplager osv., som sikrer tilstrækkelig tryk- og væsketilførsel til et hydraulisk aktiveret sikkerhedssystem (hvad angår eksplosionsrisikoen);

20 Overbelastningssikringer til elektromotorer af beskyttelsestype EEx e Øget sikkerhed ; Styreenheder, som er placeret i et sikkert område, for et miljøovervågningssystem, som består af gasdetektorer fordelt i et eksplosionsfarligt område, og som skal foretage indgreb, hvis farlige gaskoncentrationer detekteres; Styreenheder for følere for temperatur, tryk, flow, osv., som er placeret i et sikkert område med henblik på at levere oplysninger til kontrol af elektrisk udstyr, som anvendes ved produktion eller vedligeholdelse i et eksplosionsfarligt område. Eksempler på anordninger, som ikke falder ind under artikel 1, stk. 2: Koblingsudstyr og numeriske styreenheder mv., som ikke vedrører sikkerhedsfunktioner (i henseende til eksplosionsrisiko); på grund af punkt 2 ovenfor; Punkt ii) angiver, at anordninger som de ovenfor definerede hører ind under direktivet, også selv om de er uden for den eksplosionsfarlige atmosfære. Af sikkerhedsmæssige og økonomiske grunde foretrækker man i de fleste tilfælde at montere sådanne anordninger i et ikke farligt område. Dog kan det tænkes nødvendigt, at sådanne anordninger undertiden placeres i eksplosionsfarlig atmosfære. I sådanne tilfælde kan anordningerne ligeledes betegnes som materiel, skønt dette ikke udtrykkelig står i direktivet. Der kan være tale om to situationer: Har anordningen sin egen potentielle tændkilde, gælder ud over de krav, der følger af artikel 1, stk. 2, kravene for materiel; Har anordningen ikke sin egen potentielle tændkilde, anses anordningen ikke for materiel, men selvfølgelig gælder stadig de krav, der følger af artikel Fastlæggelse af materielgruppe og materielkategori For at fastlægge, hvilken procedure for overensstemmelsesvurdering der skal anvendes, skal fabrikanten først på grundlag af den tilsigtede anvendelse afgøre, hvilken gruppe og kategori, produktet hører hjemme i. Hvad angår direktivet er materiel, herunder om nødvendigt anordninger og komponenter, inddelt i to grupper. Anordninger skal vurderes efter kategorien af det materiel eller sikringssystem, som de er nødvendige for eller bidrager til. Gruppe I omfatter materiel, som er bestemt til brug i miner under jorden samt i disses installationer over jorden, hvor der kan opstå fare som følge af grubegas og/eller brændbart støv; Gruppe II omfatter materiel bestemt til anvendelse andre steder, hvor der kan opstå fare på grund af eksplosiv atmosfære. Disse grupper er underinddelt i kategorier som vist nedenfor. Den måde, hvorpå denne kategorisering har fundet sted, belyser en af hovedsondringerne mellem gruppe I og II. For gruppe I afhænger kategoriseringen (blandt andre faktorer) af, om energitilførslen skal afbrydes i tilfælde af, at der forekommer eksplosionsfarlig atmosfære. For gruppe II afhænger kategoriseringen af (se kapitel 4.4), hvor produktet skal anvendes i eksplosionsfarlig atmosfære, og om en sådan atmosfære hele tiden er til stede eller forventes at optræde langvarigt eller kortvarigt. Anordninger skal vurderes i henhold til kategorien af det materiel eller sikringssystem, som de er nødvendige for eller bidrager til.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

maskindirektivet 2006/42/EF

maskindirektivet 2006/42/EF EUROPA-KOMMISSIONEN ERHVERV Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF 2. udgave Juni 2010 Indledning til 2. udgave Direktiv 2006/42/EF er en revideret version af maskindirektivet, hvoraf

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0068 DA 01.04.1998 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor "B RÅDETS DIREKTIV 93/68/EØF af 22. juli 1993 om ændring af direktiv 87/404/EØF

Læs mere

3.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. maj 2000

3.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. maj 2000 3.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 162/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/14/EF af 8. maj 2000 om indbyrdes tilnærmelse af

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Kvanefjeld Lett Advokatfirma DCE - Nationalt Center for

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere