ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)"

Transkript

1 ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I EKSPLOSIONSFARLIG ATMOSFÆRE MAJ 2000

2 - 2 - BEMÆRKNINGER 1. Denne vejledning er tænkt som en håndbog for alle parter, som direkte eller indirekte berøres af direktiv 94/9/EF, der sædvanligvis kaldes ATEX-direktivet (ATEX = Atmosphères Explosibles ). Opmærksomheden henledes på, at hensigten alene er at lette anvendelsen af direktiv 94/9/EF, og at det er direktivets tekst, som er retskraftig. Dette dokument er ikke en retskraftig fortolkning af direktivet. Det kan imidlertid benyttes som et opslagsværk, som sikrer, at direktivet anvendes på ensartet måde af alle involverede. Det er hensigten, at vejledningen skal medvirke til at sikre den frie bevægelighed for varer 1 i Den Europæiske Union 2 gennem de forklaringer og præciseringer, som medlemsstaternes regeringseksperter i enighed samt andre berørte parter er nået frem til. Eksistensen af disse harmoniserede fortolkninger forventes at nedbringe anvendelsen af beskyttelsesklausulen til et minimum, i det mindste i tilfælde, hvor anvendelsen skyldes divergerende fortolkninger. 2. Vejledningen er udarbejdet af de kompetente tjenester i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik i samarbejde med en gruppe regeringseksperter fra medlemsstaterne, repræsentanter for den europæiske industri, de europæiske standardiseringsorganer samt organisationer, som er betroet tekniske opgaver i forbindelse med tredjepartsmellemkomst i procedurerne for overensstemmelsesvurdering. 3. Vejledninger er offentligt tilgængelige men ikke bindende i samme forstand som retsakter vedtaget af Fællesskabet. De retligt bindende bestemmelser er dem, der er afledt af direktiv 94/9/EF. 4. Henvisninger til CE-mærket og EF-overensstemmelseserklæringen i denne vejledning vedrører alene direktiv 94/9/EF. For at produkter henhørende under direktiv 94/9/EF kan markedsføres i EU, skal al anden relevant lovgivning også anvendes. 1 2 I denne vejledning forstås ved varer materiel, sikringssystemer, udstyr anordninger, komponenter og kombinationer heraf som defineret i direktiv 94/9/EF. I henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) (Rådets og Kommissionens Beslutning 94/1/EF af 13. december 1993, EFT L 1 af 3. januar 1994, s. 1) skal Liechtensteins, Islands og Norges områder, hvad angår gennemførelsen af direktiv 94/9/EF, anses for ligeværdige med Fællesskabets område. Når udtrykket Fællesskabets område anvendes i denne vejledning, gælder der det samme for EØS's område.

3 - 3 - INDHOLD SIDE 1. INDLEDNING Almindelige bemærkninger Overgangsperiode FORMÅLET MED ATEX-DIREKTIVET 94/9/EF HOVEDBEGREBER Markedsføring af ATEX-produkter Ibrugtagning af ATEX-produkter Fabrikant Produktion af ATEX-produkter til egen brug Bemyndiget repræsentant Andre personer, som er ansvarlige for markedsføringen Materiel Aggregater Aggregater som er fuldt beskrevne konfigurationer af dele Aggregater med forskellige konfigurationer Installationer Elektrisk materiel Autonom funktion Sikringssystemer Komponenter I HVILKE TILFÆLDE FINDER DIREKTIV 94/9/EF ANVENDELSE? ATEX-analyse Er den pågældende eksplosionsfarlige atmosfære omfattet af direktiv 94/9/EF? Hvilke arter af produkter er omfattet af direktiv 94/9/EF? Fastlæggelse af materielgruppe og materielkategori Materielgruppe I Materielgruppe II Beskyttelseniveau for forskellige materielkategorier Risikovurdering for produkter Klassificering MATERIEL, SOM UDTRYKKELIG ER UNDTAGET FRA DIREKTIV 94/9/EF ANVENDELSE AF DIREKTIV 94/9/EF SIDELØBENDE MED ANDRE DIREKTIVER, SOM MÅTTE FINDE ANVENDELSE ANVENDELSE AF DIREKTIV 94/9/EF PÅ BRUGTE, REPAREREDE ELLER ÆNDREDE PRODUKTER OG PÅ RESERVEDELE PROCEDURER FOR OVERENSSTEMMELSESVURDERING Produkter, som er i overensstemmelse med direktiv 94/9/EF 8.2 Kvalitetssikring og kvalitetskontrol i produktionsfasen 8.3 Undtagelsesvis fravigelse fra procedurerne for overensstemmelsesvurdering 9. UDPEGELSE AF BEMYNDIGEDE ORGANER

4 OVERENSSTEMMELSESDOKUMENTER Dokumenter, som udstedes af fabrikanten EF-overensstemmelseserklæring Attestering 3 af overensstemmelse for komponenter Dokumenter, som ledsager produktet Dokumenter, som udstedes af det bemyndigede organ MÆRKNING AF MATERIEL CE-mærke Supplerende mærker Særlige mærker Supplerende mærker Mærkning af små komponenter Eksempler på mærkning BESKYTTELSESKLAUSULEN OG DEN TILKNYTTEDE PROCEDURE 13. HARMONISEREDE EUROPÆISKE STANDARDER Standarder, som offentliggøres i EF-Tidende Standardiseringsprogram Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3.1: Bilag 3.2: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Teksten til direktiv 94/9/EF Henvisninger til nationale retsakter, som er afledt af direktiv 94/9/EF Liste over kompetente myndigheder, som er Kommissionen bekendt Centrale kontaktpunkter, som varetager gennemførelsen af direktiv 94/9/EF i medlemsstaterne og EØS-staterne. Liste over bemyndigede organer Liste over harmoniserede standarder Standardiseringsprogram, som er udfærdiget af Kommissionen med henblik på udarbejdelse af harmoniserede standarder i medfør af direktiv 94/9/EF for ikkeelektrisk materiel Standardiseringsprogram, som er udfærdiget af Kommissionen med henblik på udarbejdelse af harmoniserede standarder i medfør af direktiv 94/9/EF for elektrisk materiel Spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af direktiv 94/9/EF, herunder væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav Nyttige adresser Bemærkning: Oplysningerne i bilag 3 til 10 var korrekte pr. maj Se Corrigenda til den engelske udgave af direktiv 94/9/EF (EFT L 21 af ).

5 INDLEDNING 1.1 Almindelige bemærkninger Formålet med denne vejledning er at præcisere visse forhold og procedurer, som er omhandlet i direktiv 94/9/EF 4 om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Denne vejledning bør anvendes i sammenhæng med direktivet og med Europa-Kommissionens Vejledning i anvendelsen af de direktiver, der er udarbejdet på grundlag af den nye metode og den globale metode" ("den blå vejledning"). Denne vejledning henvender sig ikke kun til medlemsstaternes kompetente myndigheder, men også de vigtigste berørte økonomiske beslutningstagere som fabrikanter, brancheforeninger, de organer, som varetager udarbejdelsen af standarder, og de, som varetager procedurer for overensstemmelsesvurdering. Først og fremmest skal dette dokument sikre, at direktivet, når det anvendes korrekt, fører til fjernelse af de hindringer og vanskeligheder for den frie omsætning (frie bevægelighed) af varer inden for Den Europæiske Union (se fodnote 2), som nogen af de berørte grupper kan komme ud for, hvad angår de aspekter, som vedrører tilstedeværelse af eksplosionsfarlig atmosfære. Det må påpeges, at udredningerne i denne vejledning alene vedrører anvendelsen af direktiv 94/9/EF, medmindre andet er angivet. Alle berørte parter må være opmærksomme på, hvilke andre krav, der ligeledes kan finde anvendelse (se kapitel 6). Direktiv 94/9/EF, som er et direktiv efter den nye metode, fastlægger væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav og overlader den tekniske formulering af de pågældende i direktivet til standarder, først og fremmest harmoniserede europæiske standarder. Direktiv 94/9/EF er et direktiv med total harmonisering, dvs. dets bestemmelser erstatter den eksisterende divergerende nationale og europæiske lovgivning om de samme emner, således som det nu er fastlagt i direktiv 94/9/EF. Direktiv 94/9/EF skulle være afledt i national lovgivning pr. 1. september Dets bestemmelser har (kun på frivillig basis) fundet anvendelse siden den 1. marts Direktiv 94/9/EF dækker imidlertid et så bredt område, at der er et udtalt behov for en overgangsperiode for at sikre en glidende overgang til en ordning, der omfatter hele Fællesskabet og bygger på den nye metode. 1.2 Overgangsperiode Ved vedtagelsen af direktiv 94/9/EF gav Rådet mulighed for en overgangsperiode frem til 30. juni I denne overgangsperiode indtil 30. juni 2003 kan fabrikanterne vælge at markedsføre og/eller tage i brug: i. produkter, som er produceret i overensstemmelse med direktiv 94/9/EF, hvorved den frie bevægelighed for produkterne er sikret i henhold til direktivet; eller, ii. produkter, som er produceret i overensstemmelse med nationale bestemmelser, som var gældende i fabrikantens stat på den dato, da direktivet blev vedtaget (dvs. den 23. marts 1994), hvorved den frie bevægelse for materiel er garanteret i henhold til EF-traktatens artikel 28, dog med den eventuelle undtagelse, som der gives mulighed i artikel 30; eller, 4 EFT L 100 af

6 - 6 - iii. iv. elektrisk materiel, som er bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, og som anvender bestemte typer af sikringssystemer, produceret i overensstemmelse med Rådets direktiv 79/196/EF efter den gamle metode 5 (som ændret ved Kommissionens direktiver 84/47/EØF 6, 88/571/EØF 7, 94/26/EF 8 og 97/53/EF 9 ); eller elektrisk materiel, som er bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegasholdige miner, og som er produceret i overensstemmelse med Rådets direktiv 82/130/EØF efter den gamle metode 10 (som ændret ved Kommissionens direktiv 88/35/EØF 11, 91/269/EØF 12, 94/44/EF 13 og 98/65/EF 14 ). I overgangsperioden kan fabrikanten vælge mellem ovennævnte muligheder, men overensstemmelse med direktiv 94/9/EF vil sikre fri bevægelighed for produkterne i EU. Direktiv 94/9/EF finder anvendelse på produkter produceret både i og uden for EU. Det såkaldte rammedirektiv om eksplosionsfarlig atmosfære 76/117/EØF indførte procedurer, som en fabrikant kunne anvende i forbindelse med elektrisk udstyr konstrueret til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Rammedirektivet blev suppleret med særdirektiver, som direkte henviser til harmoniserede europæiske standarder. Det første af særdirektiverne var 79/196/EØF (se iii. ovenfor). I 1982 vedtoges endnu et direktiv (82/130/EØF) vedrørende elektrisk materiel, som var bestemt til anvendelse under jorden i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegasholdige miner Dette direktiv er almindelig kendt under navnet Gassy Mines -direktivet. Direktivet vedrører også sådant materiel, som anvendes i installationer over jorden til sådanne miner (se iv. ovenfor). Både det første særdirektiv og Gassy Mines -direktivet er blevet underkastet en række yderligere direktiver gennem ændringer og tilpasninger til den tekniske udvikling, som giver fabrikanterne mulighed for at bruge de seneste udgaver af de harmoniserede standarder, som er angivet i disse yderligere direktiver. 15. Allerede udstedte overensstemmelsesattester er dog fortsat gyldige (medmindre de udløber inden) til og med 30. juni 2003, efter hvilken dato direktiv 94/9/EF bliver ufravigeligt 16. Harmoniserede standarder, som forventes at give mulighed for formodning om overensstemmelse med direktiv 94/9/EF, bør tilvejebringes snarest, senest når dette direktiv bliver ufravigeligt. I mangel af harmoniserede standarder skal der anvendes passende løsninger for at opfylde væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav. Efter 30. juni 2003 skal alle produkter, som markedsføres eller tages i brug, være i overensstemmelse med direktiv 94/9/EF, da både de gamle direktiver om eksplosionsfarlig atmosfære og de natio EFT L 43 af EFT L 31 af EFT L 311 af EFT L 157 af EFT L 257 af EFT L 59 af EFT L 20 af EFT L 134 af EFT L 248 af EFT L 257 af Opmærksomheden henledes på, at når først en liste er erstattet, kan man (efter en overgangsperiode) ikke længere vælge de tidligere versioner til at attestere overensstemmelsen med det pågældende gamle direktiv om eksplosionsfarlig atmosfære. En undtagelse herfra er den bestemmelse i bilag B til direktiv 82/130/EØF, som udgør ændringer af europæiske standarder. Til orientering blev de seneste tilpasninger til den tekniske udvikling af direktiv 79/196/EØF beskrevet i direktiv 97/53/EF af 11. september Heri anføres andenudgaverne af EN serien af standarder, og E -generationen af overensstemmelsesattester er nu til rådighed. Direktiv 82/130/EØF er nu ændret ved direktiv 98/65/EF.

7 - 7 - nale bestemmelser i hele EU da er ophævet. Direktiv 94/9/EF vil finde anvendelse på alle produkter, som hører ind under de gamle direktivers område og derudover omfatte ikke-elektriske produkter og produkter til brug i støvholdigt miljø, hvor der er eksplosionsfare. Direktiv 94/9/EF finder anvendelse på produkter, som markedsføres i EU, uanset om de er produceret i eller uden for Fællesskabet. For elektrisk materiel vil de nuværende harmoniserede standarder, således som de er opført i de gamle direktiver om eksplosionsfarlig atmosfære, givetvis være nyttige som et skridt mod at godtgøre overensstemmelse med direktiv 94/9/EF, indtil der foreligger et komplet sæt harmoniserede standarder for så vidt angår direktiv 94/9/EF. Efterhånden som standarderne i de gamle direktiver med ændringer (jf. fodnote 17) i sig selv dækker en række væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav (foreskrevet i direktiv 94/9/EF), vil det måske være lettere for producenterne at benytte disse udgaver og derudover anvende supplerende foranstaltninger for de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som endnu ikke er omfattet af harmoniserede standarder. Navnlig gælder dette i overgangsperioden. BESTEMMELSER UNDER DEN GAMLE OG DEN NYE METODE I OVERGANGSPERIODEN 1. marts10. oktober 30. september 30. juni DEN GAMLE METODE Direktiv 94/26/EF om tilpasning til tekniske udvikling af direktiv 79/196/EØF (liste over harmoniserede standarder af generation D) Direktiv 97/53/EF om tilpasning til den tekniske udvikling af direktiv 79/196/EØF (liste over harmoniserede standarder af generation E) Direktiv 82/130/EØF som tilpasset ved direktiv 98/65/EF (liste over harmoniserede standarder af generation D og E) DEN NYE METODE Direktiv 94/9/EF FORKLARING: Certificering Markedsføring og/eller ibrugtagning Reservedele (se kapitel 7 i denne vejledning) medmindre de anses for materiel, komponenter eller sikringssystemer ifølge direktiv 94/9/EF

8 FORMÅLET MED ATEX-DIREKTIVET 94/9/EF Formålet med direktiv 94/9/EF er at sikre fri bevægelighed inden for EU for de produkter, det finder anvendelse på. Derfor indeholder direktivet, baseret på EF-traktatens artikel 95, bestemmelser om harmoniserede forskrifter og metoder til fastlæggelse af overensstemmelse. I direktivet konstateres det, at for at fjerne handelshindringer gennem den nye metode, som er fastlagt i Rådets afgørelse af 7. maj , må der fastsættes væsentlige krav til sikkerhed og andre relevante egenskaber, som sikrer et højt beskyttelsesniveau. Disse væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav er opstillet i direktiv 94/9/EF i bilag II. Efter den 30. juni 2003 må produkter kun markedsføres på EU's område og frit omsættes og benyttes, således som de er konstrueret og bestemt til i det pågældende forventede miljø, hvis de er i overensstemmelse med direktiv 94/9/EF (og anden relevant lovgivning). Det skal bemærkes, at direktiv 94/9/EF for første gang fastlægger væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav for ikke-elektrisk materiel, som er bestemt til brug i eksplosionsfarlig atmosfære, og materiel bestemt til brug i et miljø, som er eksplosionsfarligt på grund af støvrisici, samt for anordninger, som er bestemt til anvendelse uden for eksplosionsfarlig atmosfære, men er nødvendige for eller bidrager til, at materiellet og sikringssystemerne kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici. Her er området blevet udvidet i forhold til de eksisterende nationale bestemmelser. Der vil i de følgende kapitler blive redegjort nærmere for kravene til overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 94/9/EF. 3. HOVEDBEGREBER 18 I denne vejledning forstås ved produkt : materiel, sikringssystemer, anordninger, komponenter og kombinationer heraf. Det må understreges, at direktiv 94/9/EF lægger forpligtelser på den person, som bringer produkter på markedet og/eller tager dem i brug, hvad enten dette er producenten, dennes bemyndigede repræsentant, importøren eller nogen anden ansvarlig person. Direktivet fastlægger ikke regler for brug af materiel i eksplosionsfarlig atmosfære. Brug af materiel i eksplosionsfarlig atmosfære er reguleret ved direktiv 89/655/EØF. Kort fortalt bestemmes det i dette direktiv, at produkter kun må anvendes, hvis de er i overensstemmelse med de relevante direktiver (artikel 95-direktiver), som finder behørig anvendelse på produktet på det tidspunkt, hvor dette markedsføres eller tages i brug. Derudover er det hensigten at regulere anvendelsen af produkter i eksplosionsfarlig atmosfære ved et Rådets direktiv om mindstekrav til forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, som er udsat for risiko fra eksplosionsfarlig atmosfære ; direktivet bliver et særdirektiv i den i artikel 16 i direktiv 89/391/EØF anvendte forstand og vil bygge på artikel 138 i EF-traktaten. 19 Sædvanligvis skal anvendelsen af sådanne produkter i eksplosionsfarlig atmosfære overvåges som led i den overvågningsaktivitet, der udøves af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne EFT C 136 af , s.1 Vedrørende generelle definitioner henvises også til Vejledning i anvendelsen af de direktiver, der er udarbejdet på grundlag af den nye metode og den globale metode ( den blå vejledning ). Yderligere definitioner, som er specielle for direktiv 94/9/EF, er omhandlet i kapitel 4 af denne vejledning. Se det ændrede forslag til et rådsdirektiv om mindstekrav til forbedring af sikkerhed og sundhed under arbejdet for arbejdstagere, som er udsat for risiko fra eksplosionsfarlig atmosfære. EFT C 184 af

9 Markedsføring af ATEX-produkter Herved forstås den første tilrådighedsstillelse, hvad enten det sker mod betaling eller gratis, af produkter, på EU's marked, med henblik på distribution og/eller brug i EU. Kommentarer: Begrebet markedsføring bestemmer det øjeblik, hvor produkterne for første gang bringes fra produktionsstadiet til EU's marked eller importstadiet fra en stat uden for EU til distribution og/eller brug i EU. Eftersom begrebet markedsføring kun refererer til første gang, produkterne stilles til rådighed i EU med distribution og/eller brug i EU for øje, omfatter ATEX-direktivet 94/9/EF kun nye ATEX-produkter, som er produceret inden for EU og nye eller brugte ATEX-produkter, som er importeret fra en stat uden for EU. Direktivets bestemmelser og forpligtelser vedrørende markedsføring finder anvendelse efter den 30. juni 2003 på hver enkelt produkt uden hensyn til produktionsdato og -sted. Det påhviler producenten at sikre, at hvert enkelt af hans produkter er i overensstemmelse, når disse hører ind under direktivets område. Ved tilrådighedsstillelse forstås overdragelse af produktet, dvs. enten ved ejerskifte eller fysisk overgivelse af produktet fra fabrikanten, dennes i EU bemyndigede repræsentant eller importøren, til den person, som er ansvarlig for distributionen af produktet på EU's marked, eller overdragelse af produktet til slutbrugeren, mellemhandleren eller brugeren i en kommerciel transaktion, mod betaling eller gratis, uanset hvilket retligt instrument overførslen bygger på (salg, lån, leje, leasing, gave eller ethvert andet retligt instrument). ATEX-produktet skal opfylde direktivets bestemmelser i overdragelsesøjeblikket. Hvis en fabrikant, hans i EU etablerede repræsentant eller importøren i et katalog udbyder produkter omfattet af direktivet, anses disse ikke for at være markedsført, før de faktisk er stillet til rådighed for første gang. Som følge heraf behøver produkter, som udbydes i et katalog, ikke at være i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 94/9/EF, men dette forhold må være tydeligt angivet i kataloget. Markedsføring af produkter omfatter ikke: - overdragelse af produkter fra fabrikanten til dennes i EU etablerede repræsentant, som på fabrikantens vegne er ansvarlig for at sikre overensstemmelse med direktivet; - import til EU med henblik på reeksport, dvs. i henhold til aftaler om forarbejdning; - produktion af produkter i EU med henblik på eksport til en ikke-eu-medlemsstat; - udstilling af produkter på messer og udstillinger 20. Sådanne produkter er ikke nødvendigvis i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 94/9/EF, men dette forhold må klart angives ved de udstillede produkter. Den person, som markedsfører produktet i EU, hvad enten det er fabrikanten, dennes bemyndigede repræsentant eller, hvis ingen af dem er etableret i EU, importøren eller enhver anden ansvarlig person, skal opbevare EF-overensstemmelseserklæringen til rådighed for den kompetente myndighed. Den tekniske dokumentation skal i givet fald på anmodning stilles til rådighed for den udøvende myndighed inden for et rimeligt tidsrum (se bilag III, VI, VIII). Disse dokumenter skal af den pågældende opbevares tilgængeligt for den kompetente myndighed i ti år efter, at den sidste enhed er produceret. Dette gælder såvel for produkter produceret i EU som for produkter, der importeres fra en ikke-medlemsstat. 3.2 Ibrugtagning af ATEX-produkter 20 Se direktivets artikel 2.3

10 Herved forstås den første ibrugtagning på EU's område af de produkter, der henvises til i direktiv 94/9/EF, af produktets slutbruger. Kommentarer : Produkter, som omfattes af direktiv 94/9/EF, tages i brug, når de bruges første gang. Produkter, som er klar til brug, så snart de er markedsført, og som ikke behøver blive samlet eller installeret, og for hvilke distributionsforholdene (opbevaring, transport osv.) er uden betydning for produktets præstationer, betragtes som værende taget i brug, så snart det er markedsført, såfremt det er umuligt at fastlægge, hvornår det bruges første gang. 3.3 Fabrikant Herved forstås den person, som er ansvarlig for konstruktion og produktion af produkter, som omfattes af direktiv 94/9/EF, med henblik på markedsføring i EU på egne vegne. Enhver, som foretager en væsentlig ændring af et produkt, således at produktet bliver svarende til et nyt 21, med henblik på at markedsføre det i EU, bliver også fabrikant. Kommentarer : Fabrikanten er ansvarlig for: - at foretage en analyse til afgørelse af, om hans produkt er omfattet af direktiv 94/9/EF, og hvilke forskrifter der finder anvendelse på det (som nærmere redegjort for i kapitel 4); - at produktets konstruktion og produktion er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er fastlagt i direktivet; - ved hjælp af de i direktivet fastlagte procedurer til vurdering af produktets overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav (se artikel 8). Fabrikanten har alene det endelige ansvar for produktets overensstemmelse med de pågældende direktiver. Han skal have en sådan forståelse både af produktets konstruktion og produktion, at han er i stand til at afgive en erklæring om sådan overensstemmelse hvad angår alle pågældende bestemmelser og forskrifter i de relevante direktiver. Fabrikanten kan uddelegere visse operationer, f.eks. konstruktion eller produktion af produktet, til underleverandører, forudsat han bevarer overordnet kontrol med og ansvar for produktet som helhed. Tilsvarende kan han bruge færdigfremstillede artikler eller komponenter, uanset om de er CEmærkede eller ikke, til fremstilling af produktet uden at miste sin status som fabrikant. Artikel 8 og 10 i direktiv 94/9/EF og de dertil knyttede bilag fastlægger de forpligtelser, som påhviler fabrikanten hvad angår overensstemmelsesvurdering, CE-mærkning, EF-overensstemmelseserklæring, attestering af overensstemmelse (hvis relevant) og ordninger til opbevaring af EFoverensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, så disse står til rådighed for de kompetente myndigheder i en periode af ti år efter det sidste produkt er fremstillet. 3.4 Produktion af ATEX-produkter til egen brug Enhver, som til eget formål tager produkter i brug, der er omfattet af dette direktiv, anses for fabrikant. Han er forpligtet til at efterleve direktivet i forbindelse med ibrugtagningen. 3.5 Bemyndiget repræsentant 21 Se kapitel 6 i denne vejledning

11 Herved forstås de(n) person(er), som fabrikanten har givet udtrykkelig skriftlig bemyndigelse til at optræde på sine vegne med hensyn til visse af sine forpligtelser i EU. Det omfang, hvori den bemyndigede repræsentant kan indgå forpligtelser, som er bindende for fabrikanten, er begrænset ved de pågældende artikler i direktivet og bestemmes af den bemyndigelse, som fabrikanten har tildelt ham. For eksempel kan repræsentanten være bemyndiget til at foretage afprøvning på EU's område, underskrive EF-overensstemmelseserklæringen, påføre CE-mærke og opbevare EF-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation inden for EU til rådighed for de kompetente myndigheder. Kvalitetskontrolsystemet hos den bemyndigede repræsentant/ansvarlige person vil ikke være underkastet vurdering af et bemyndiget organ, hvilket derimod gælder kvalitetskontrolsystemet hos den faktiske fabrikant. Det ville ikke være rimeligt at bedømme kvalitetskontrolsystemet hos en person, som ikke producerer produktet og eventuelt kun er en handelsagent. Kommentarer : Artikel 8 og 10 i direktiv 94/9/EF og de dertil knyttede bilag 3 9 fastlægger de forpligtelser, som påhviler den i EU etablerede repræsentant hvad angår overensstemmelsesvurdering, CE-mærkning, EF-overensstemmelseserklæring og ordninger til opbevaring af EF-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, så disse står til rådighed for de kompetente myndigheder i en periode af ti år efter det sidste produkt er fremstillet. 3.6 Andre personer, som er ansvarlige for markedsføring Når hverken fabrikanten eller den bemyndigede repræsentant er etableret i EU, har enhver anden person, som er bosiddende i EU og bringer produktet på markedet i EU, forpligtelser i medfør af direktivet. Den eneste forpligtelse består i, at det nødvendige materiale opbevares og er til rådighed for den kompetente myndighed i ti år efter, at det sidste produkt er produceret. I sin egenskab af person, som er ansvarlig for markedsføringen, har vedkommende ikke ret til at påtage sig andre opgaver, som alene er forbeholdt fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant (f.eks. at underskrive EF-overensstemmelseserklæringen). 3.7 Materiel 22 Ved materiel 23 forstås, som defineret i direktiv 94/9/EF, maskiner, apparater, faste eller mobile anordninger, betjeningsanordninger og instrumenter, detektionssystemer og forebyggende systemer, som, alene eller kombineret, er bestemt til fremstilling, overførsel, oplagring, måling, regulering, transformering af energi og bearbejdning af materiale, og som ved de potentielle tændkilder, de besidder, vil kunne fremkalde en eksplosion. Efter drøftelser i det stående udvalg og i standardiseringsorganerne skal det bemærkes, at materiel med egensikkerhed hører ind under direktivet Aggregater Det har vist sig, at en række af de forskellige sprogversioner af ATEX-direktiverne fortolker visse definitioner forskelligt. Hensigten med de oplysninger, som gives her, at orientere de berørte parter i hele EØS om den fælles holdning, som der er enighed om blandt medlems- staterne. De har imidlertid ikke på nogen måde indvirkning på de forskellige versioner, således som disse er gennemført ved den relevante nationale lovgivning, heller ikke fabrikantens ret til at vælge denne vej, hvis han måtte ønske det. Direktivets artikel 1, stk. 3, litra a)

12 Af udtrykket kombineret i ovenstående definition fremgår, at et aggregat, som er dannet ved kombination af to eller flere stykker materiel tillige med eventuelle nødvendige komponenter, må betragtes som et produkt, som hører under direktiv 94/9/EF (se fodnote 1), forudsat at aggregatet markedsføres og/eller tages i brug af en ansvarlig person (som da bliver fabrikant af dette aggregat) som én enkelt funktionel enhed. Sådanne aggregater er ikke nødvendigvis klar til brug, men kræver at blive installeret korrekt. I brugsanvisningen (bilag II, punkt ) må dette tages i betragtning på en sådan måde, at der sikres overensstemmelse med direktiv 94/9/EF uden nogen yderligere overensstemmelsesvurdering, forudsat at montøren har fulgt anvisningerne korrekt. I tilfælde, hvor aggregatet består af forskellige stykker materiel som defineret af direktiv 94/9/EF, som tidligere blev bragt på markedet af forskellige fabrikanter, skal disse stykker materiel være i overensstemmelse med direktivet, herunder være underkastet behørig overensstemmelsesprøvning, CE-mærkning osv. Fabrikanten af aggregatet kan forudsætte, at disse stykker materiel er i overensstemmelse og kan indskrænke sin egen risikovurdering af aggregatet til de yderligere antændelsesfarer og andre relevante farer (som defineret i bilag II), som bliver relevante som følge af den endelige kombination. Hvis der påvises yderligere farer, er en yderligere overensstemmelsesvurdering af aggregatet med henblik på disse yderligere risici nødvendig. Tilsvarende kan den, der samler aggregatet, forudsætte overensstemmelse af de komponenter, som er ledsaget af en af komponentfabrikanten udstedt attest, hvori denne erklærer, at de er i overensstemmelse. Hvis derimod fabrikanten af aggregatet indbygger dele uden CE-mærke i aggregatet (fordi delene produceres af ham selv eller han har modtaget dem fra leverandøren med henblik på yderligere forarbejdning foretaget af ham selv) eller komponenter, som ikke ledsages af ovennævnte attest, må han ikke forudsætte, at sådanne dele er i overensstemmelse, og hans overensstemmelsesvurdering af aggregatet skal da omfatte disse dele i nødvendigt omfang. Aggregater kan markedsføres på forskellige måder: Aggregater, som er fuldt beskrevne konfigurationer af dele Her har fabrikanten i forvejen defineret en eller flere ufravigelige kombinationer af dele og markedsfører dem som (en) udelt(e) funktionel(le) enhed(er). F.eks. kan nævnes instrumentering bestående af en føler, en transmitter, en zenerspærring og en strømforsyning, hvis de leveres fra én og samme leverandør. Ovennævnte dele sammensættes af samme person (fabrikanten af aggregatet) og markedsføres som én udelt funktionel enhed. Denne person tage ansvar for, at det samlede aggregat er i overensstemmelse med direktivet. EF-overensstemmelseserklæringen og brugsanvisningen skal henvise til aggregatet som helhed. Det skal klart fremgå (f.eks. af en vedlagt liste over alle dele og/eller en liste over sikkerhedsrelaterede data), hvilke(n) kombination(er), der udgør aggregaterne. Fabrikanten tager ansvaret for overensstemmelsen med direktivet og skal derfor i henhold til bilag II, punkt give klare anvisninger for samling/installering/betjening/vedligeholdelse osv. i brugsanvisningen Aggregater med forskellige konfigurationer Her har fabrikanten fastlagt en hel række af forskellige dele, som udgør et modulært system. Enten han eller brugeren/installatøren vælger og kombinerer fra dette sortiment dele til et aggregat, som tjener det konkrete formål. Som eksempel kan nævnes et modulært system til flammesikkert omskiftnings- og reguleringsudstyr, bestående af et sortiment af flammesikre indkapslinger af forskellig størrelse, samt en række kontakter, klemmer, afbrydere osv. Skønt delene i dette tilfælde ikke nødvendigvis sammensættes af fabrikanten af aggregatet, og de markedsføres som én enkelt funktionel enhed, er fabrikanten ansvarlig for aggregatets overensstemmelse, så længe delene vælges fra det fastlagte sortiment og vælges og kombineres efter hans anvisninger. EF-overensstemmelseserklæringen og brugsanvisningen skal henvise til det modulære system som helhed. Det skal tydeligt fremgå, hvilke dele, der udgør det modulære system, og hvordan de udtages

13 til et fleksibelt aggregat. Fabrikanten skal derfor i henhold til bilag II. punkt i brugsanvisningen give klare anvisninger for samling/installering/betjening/vedligeholdelse osv. Overensstemmelsesvurdering af sådanne modulære systemer kan foretages ved, at man ud af de mulige og nyttige konfigurationer i det mindste vurderer dem, som er ugunstigst med hensyn til de relevante risici (værste tilfælde). Hvis disse konfigurationer anses for at være i overensstemmelse med væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 94/9/EF, kan fabrikanten deraf slutte, at overensstemmelsen ligeledes gælder alle andre konfigurationer. Skal der senere føjes andre dele til det modulære system, kan det selvfølgelig blive nødvendigt at udpege og vurdere de værste tilfælde igen. Tabellen på side 14 giver en kortfattet oversigt over de forskellige situationer vedrørende aggregater Installationer En ofte forekommende situation er, at dele af allerede certificeret materiel markedsføres uafhængigt af en eller flere fabrikanter og ikke markedsføres af en enkelt juridisk person som én udelt funktionel enhed (som beskrevet i 3.7.1). At kombinere sådant udstyr og installere det hos brugeren anses ikke for fabrikation og resulterer således ikke i materiel; resultatet af en sådan operation er en installation og ligger uden for området af direktiv 94/9/EF. Installatøren skal sikre, at de fra begyndelsen overensstemmende stykker materiel stadig er i overensstemmelse, når de tages i brug. Af denne grund skal han nøje følge alle installationsanvisninger fra fabrikanterne. Direktivet fastsætter ikke bestemmelser for installationsprocessen. Installering af sådant materiel vil sædvanligvis være underkastet lovmæssige krav i medlemsstaterne. F.eks. kan nævnes instrumentering bestående af en føler, en transmitter, en zenerspærring og en strømforsyning, hvis dette leveres af flere leverandører og er installeret på brugerens ansvar Elektrisk materiel Direktiv 94/9/EF definerer ikke elektrisk materiel. Da sådant materiel imidlertid er underkastet sin egen procedure for overensstemmelsesvurdering, kan den følgende definition, som anerkendes af størstedelen af medlemsstaterne, være nyttig: Elektrisk materiel: Materiel, som svarer til definitionen i kapitel 3.7 og indeholder elektriske dele, og som anvendes til frembringelse, lagring, måling, distribution og omdannelse af elektrisk energi, til styring af funktionen af andet materiel ad elektrisk vej eller til bearbejdning af materialer ved direkte anvendelse af elektrisk energi. Det skal dog bemærkes, at et færdigt produkt, som er samlet med brug af både elektriske og mekaniske elementer, ikke nødvendigvis kræver vurdering som elektrisk materiel, såfremt kombinationen ikke medfører yderligere risici (vedr. nærmere detaljer henvises til kapitel 3.7.1). Eksempler: En pumpe (ikke-elektrisk) vurderes efter de behørige procedurer for overensstemmelsesprøvning og tilsluttes derefter en elektromotor (elektrisk materiel), som allerede er blevet vurderet. Så længe det kombinerede materiel ikke frembyder ekstra risici, er yderligere vurdering med henblik på den elektriske del ikke nødvendig. Tilsluttes denne pumpe og elektromotor uden at have været gennem den behørige procedure for overensstemmelsesprøvning, anses det resulterende produkt for elektrisk materiel og behandles tilsvarende ved overensstemmelsesvurderingen.

14 Tabel 1: Oversigt over krav til aggregater SITUATION: 1. dele: Aggregatet sammensat af Materiel, sikringssystemer, anordninger (artikel 1.2), alle CE-mærkede, og komponenterne ledsaget af en attestering (artikel 8.3). (dele, hvis overensstemmelse er godtgjort) Udstyr, sikringssystemer (artikel 1, stk. 2), herunder dele, som ikke er CE-mærket, og komponenter, som ikke ledsages af en attestering (artikel 8.3). (dele, hvis overensstemmelse ikke er godtgjort) 2. Konfiguration: Aggregatet markedsføres som 3. RESULTAT: fabrikanten kan forudsætte overensstemmelse af 4. Overensstemmelsesvurdering 5. Oplysninger, som skal gives a) ved EFoverensstemmelseserklæringen b) ved anvisninger for installering og brug Nøje defineret (-ede) konfiguration(er) Et modulært system af dele, som specifikt udvælges og konfigureres til et nærmere bestemt formål, eventuelt af brugeren/installatøren. Nøje bestemt(e) konfiguration(er) Alle dele Alle dele Kun dele, hvis overensstemmelse er godtgjort Overensstemmelsesvurderingen skal omfatte hele konfigurationen og tage hensyn til alle risici, som kan tænkes at opstå ved vekselvirkning mellem de kombinerede dele ved den påtænkte anvendelse. a) Angivelse af alle dele, som aggregatet består af; b) tilstrækkelige anvisninger for installering og brug til at sikre, at det resulterende aggregat er i overensstemmelse med alle de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 94/9/EF. Overensstemmelsesvurderingen skal af de mulige og nyttige konfigurationer i det mindste omfatte dem, som skønnes at være de ugunstigste hvad angår alle mulige risici, som kan opstå ved vekselvirkning mellem de kombinerede dele ved den påtænkte anvendelse. a) Angivelse af alle dele, som det +modulære system består af ; b) anvisninger for valg af dele, som skal kombineres til opfyldelse af det ønskede formål, og for installering og brug, tilstrækkelige til at sikre, at det resulterende aggregat er i overensstemmelse med alle de pågældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 94/9/EF. Overensstemmelsesvurderingen skal omfatte: alle dele, af hvilke overensstemmelsen ikke er godtgjort med hensyn til alle risici, og alle konfigurationer vedrørende alle risici, som kan tænkes at opstå ved vekselvirkning mellem de kombinerede dele, begge med henblik på den påtænkte anvendelse. a) Angivelse af alle dele, som aggregatet består af; b) tilstrækkelige anvisninger for installering og brug til at sikre, at det resulterende aggregat er i overensstemmelse med alle de pågældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 94/9/EF. Et modulært system af dele, som specifikt udvælges og konfigureres til et nærmere bestemt formål, eventuelt af brugeren/installatøren. Kun dele, hvis overensstemmelse er godtgjort Overensstemmelsesvurderingen skal omfatte: alle dele, som indgår i det +modulære system, vedrørende alle risici, og ud af de mulige og nyttige konfigurationer, i det mindste dem, som anses for ugunstigst med hensyn til alle risici, som kan tænkes opstå ved vekselvirkning mellem de kombinerede dele, begge med henblik på den påtænkte anvendelse. a) Angivelse af alle dele, som det +modulære system består af ; b) anvisninger for valg af dele, som skal kombineres for at opfylde det ønskede formål, og anvisninger for installering og brug, tilstrækkelige til at sikre, at det resulterende aggregat er i overensstemmelse med alle de pågældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 94/9/EF.

15 Autonom funktion Et produkt anses for at være autonomt fungerende, hvis det på sikker måde kan anvendes til at yde eller medvirke til at yde en af de påtænkte funktioner i artikel 1, stk. 2, eller artikel 1, stk. 3, litra a) eller b), uden at der behøver tilføjes yderligere dele. Dette udelukker ikke, at det er nødvendigt at følge nærmere bestemte anvisninger for installering og brug. Visse arter af produkter kan, afhængigt af, i hvilket omfang der allerede er foretaget overensstemmelsesvurdering før de markedsføres og/eller tages i brug, anses for enten at have eller ikke at have autonom funktion. 3.9 Sikringssystemer Ved sikringssystemer 24 forstås konstruktivt bestemte enheder, bortset fra komponenter, som er bestemt til øjeblikkelig at standse opstående eksplosioner og/eller begrænse det effektive omfang af eksplosionsflammer og eksplosionstryk. Eksempler på sikringssystemer med autonom funktion er: tilbagebrændingssikringer; vandbeholderspærrer; systemer til eksplosionsaflastning (f.eks. ved hjælp sprængskiver, udluftningsplader, eksplosionsluger osv.); ildslukningsspærrer Komponenter Ved en komponent 25 forstås ethvert element, som er afgørende nødvendigt for materiellets og sikringssystemernes sikre funktion, men som ikke har autonom funktion. Komponenter, som er bestemt til indbygning i materiel eller sikringssystemer, og som er ledsaget af en overensstemmelseserklæring, herunder en erklæring om deres specifikationer og om, hvordan de skal indbygges i produkter (jf. artikel 8, stk. 3), anses for at være i overensstemmelse med de pågældende bestemmelser i direktiv 94/9/EF. Ex komponenter som defineret i den europæiske standard EN er ligeledes komponenter i den i ATEX-direktivet 94/9/EF anvendte forstand. Komponenter må ikke være påført CE-mærke, medmindre andet foreskrives i andre direktiver (f.eks. direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF). Eksempler: klemmer; trykknapenheder; relæer; tomme flammesikre indkapslinger; ballastmodstand til glødelamper; målere (f.eks drejespoleinstrumenter); indkapslede relæer og kontakter, med klemmer og/eller direkte ledning Direktivets artikel 1, stk. 3, litra b) Direktivets artikel 1, stk. 3, litra c)

16 I HVILKE TILFÆLDE FINDER DIREKTIV 94/9/EF ANVENDELSE? Fabrikanten, dennes bemyndigede repræsentant eller den person, som først markedsfører et produkt i EU eller tager produktet i brug på EU's marked, skal afgøre, om det er omfattet af direktiv 94/9/EF og i så fald anvende dettes bestemmelser. Fabrikanten (i direktivets bredeste forstand) skal derfor foretage en ATEX-analyse på grundlag af direktiv 94/9/EF. 4.1 ATEX-analyse Er den pågældende eksplosionsfarlige atmosfære omfattet af direktiv 94/9/EF? Direktiv 94/9/EF er et direktiv efter den nye metode og det er derfor hensigten, at det skal give mulighed for fri bevægelighed for varer i Fællesskabet. Dette opnås ved, at de retlige sikkerhedsforskrifter harmoniseres ved brug af en risikorelateret metode. Derudover er det formålet med direktivet at fjerne eller i det mindste minimere de risici, der forbundet med anvendelse af visse produkter i eller i forbindelse med eksplosionsfarlig atmosfære. Dette indebærer, at sandsynligheden for optræden af eksplosionsfarlig atmosfære ikke blot vurderes en enkelt gang med en statisk betragtningsmåde, men også under hensyntagen til alle driftsforhold, som kan følge af procesforløbet. Eksplosionsfarlig atmosfære i den i direktiv 94/9/EF anvendte forstand er defineret som en blanding i) af brandfarlige stoffer i form af gasser, dampe, tåge eller støv; ii) med luft; iii) under atmosfæriske betingelser 26 ; iv) hvori forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den uforbrændte blanding (det skal bemærkes, at i tilstedeværelse af støv er det ikke altid, at hele støvmængden opbruges ved forbrændingen). En atmosfære, der kan tænkes at blive eksplosiv som følge af de lokale forhold eller driftsforholdene, kaldes eksplosionsfarlig atmosfære. Det er kun denne art af eksplosionsfarlig atmosfære, som produkter henhørende under direktiv 94/9/EF er udformet til (se også kapitel 4.3 Risikovurdering ). Det er vigtigt at bemærke, produkter ikke er omfattet af direktiv 94/9/EF 27 når de er bestemt til anvendelse i eller i forbindelse med atmosfære, som kan tænkes at være eksplosionsfarlig, men når et eller flere af de bestemmende elementer i) til iv) ovenfor ikke er tilstede Hvilke arter af produkter er omfattet af direktiv 94/9/EF? For at høre ind under direktivet skal et produkt være: a) materiel, som defineret i artikel 1, stk. 3, litra a), eller b) et sikringssystem, som defineret i artikel 1, stk. 3, litra b), eller c) en komponent, som defineret i artikel 1, stk. 3, litra c), eller d) en sikkerheds-, kontrol- eller regulerings anordning som defineret i artikel 1, stk Direktiv 94/9/EF definerer ikke, hvad der skal forstås ved atmosfæriske betingelser. En omgivelsestemperatur på 20 C til 60 C og et trykområde mellem 0,8 bar og 1,1 bar kan dog være passende som grundlag for produkternes konstruktion og beregnet anvendelse. Dette udelukker ikke, at produkterne kan være specielt konstrueret og vurderet med henblik på lejlighedsvis anvendelse uden for disse betingelser. Det skal bemærkes, at elektriske produkter normalt konstrueres og afprøves med henblik på anvendelse ved en omgivelsestemperatur på 20 C til 40 C i overensstemmelse med standard EN Produkter, der er konstrueret med henblik på anvendelse uden for dette temperaturområde, kræver tilføjelse af supplerende mærkning og yderligere afprøvning efter behov. Som eksempel på sådan atmosfære kan nævnes: Blandinger, som er eksplosive uden luft (f.eks. H 2 blandinger med Cl 2 ), blandinger af brandfarlige stoffer med andre iltningsmidler end luft, tryk- og/eller temperaturforhold, som er uden for det atmosfæriske område, osv.

17 a) Materiel Materiel anses kun for at høre ind under direktivet, hvis det (enten helt eller delvis) er bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære; det forhold, at en tilsigtet eksplosionsfarlig atmosfære kan være til stede indvendigt i materiellet, er ikke relevant, dog med følgende mulige undtagelser: Hvis et produkt, som indeholder en tilsigtet eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. en beholder, i sig selv indeholder materiel med en autonom funktion som beskrevet i direktivet, befinder sidstnævnte materiel sig faktisk i eksplosionsfarlig atmosfære, skønt den er indesluttet i beholderen, og hører derfor under direktivet. Hvis det materiel, som indeholder en tilsigtet eksplosionsfarlig atmosfære, på grund af sin konstruktion, betjening osv. kan skabe en eksplosionsfarlig atmosfære, som helt eller delvis omgiver det, befinder det pågældende materiel sig i realiteten i eksplosionsfarlig atmosfære og hører derfor under direktivet. Endnu et bestemmende element ved udstyret er i direktivets forstand, at det skal have sin egen mulige tændkilde. Som potentielle tændkilder kan nævnes: Elektriske gnister, lysbuer og stikflammer, elektrostatiske udladninger, elektromagnetiske bølger, flammer og varme gasser, mekanisk fremkaldte gnister, optisk stråling, kemisk flammeinitiering 28, kompression. I visse tilfælde er der tale om et produkt, som indeholder en eksplosionsfarlig atmosfære, som forsætligt antændes. Det er selvsagt ikke hensigten, at sådanne produkter skal høre ind under direktiv 94/9/EF, medmindre der foreligger andre relevante risici. Materiel kan siges at have sin egen potentielle tændkilde, hvis det - når det betjenes som det er bestemt til (herunder fejlfunktion mv. i et omfang, som afhænger af materiellets kategori, jf. direktivets bilag I) i eksplosionsfarlig atmosfære - er i stand til at antænde den eksplosionsfarlige atmosfære, medmindre der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger. Derfor skal materiel sikre den nødvendige grad af beskyttelse. Til at sikre denne nødvendige grad af beskyttelse kan forskellige teknikker tænkes anvendt, f.eks. egensikkerhed, trykventilering, øget sikkerhed osv Der skal tages højde for den specifikke undtagelse i artikel 1, stk. 4, i direktiv 94/9/EF for materiel, hvor eksplosionsfaren udelukkende skyldes tilstedeværelsen af ustabile eksplosive eller kemiske stoffer. Andre eksempler er givet i listen over standarder i bilag 6

18 Disse overvejelser fører til følgende tabel: Tabel 2: Hvornår finder direktiv 94/9/EF anvendelse? Omstændighed Materiel med egen potentiel tændkilde Analyse Materiel, som skal anvendes i eller i forbindelse med eksplosionsfarlig atmosfære Materiel, hvor en tilsigtet indvendig eksplosionsfarlig atmosfære er til stede Resultat Materiel, som hører ind under direktiv 94/9/EF A JA JA JA JA B NEJ JA JA NEJ a)b) C JA NEJ JA NEJ a)b) D JA JA NEJ JA E NEJ NEJ JA NEJ a)b) F JA NEJ NEJ NEJ b) G NEJ JA NEJ NEJ b) H NEJ NEJ NEJ NEJ b) a) b) men JA for produkter inde i den indvendige eksplosionsfarlige atmosfære. Desuden må det tages i betragtning, at materiellet som helhed skal være i stand til at fungere i overensstemmelse med de driftsparametre, som er fastlagt af fabrikanten, og som sikrer den nødvendige beskyttelsesgrad i henhold til bilag II, punkt (principper for integreret eksplosionssikring). Altså JA for ikke elektrisk (mekanisk) materiel, når der befinder sig en tilsigtet eksplosiv atmosfære inde i materiellet (f.eks. blæsere, ventilatorer eller kompressorer, som afgiver antændelige blandinger), og der må antages at være en potentiel tændkilde. Men JA for anordninger i henhold til direktivets artikel 1, stk. 2, se nedenfor. b) Sikringssystem Det giver sig selv, at et sikringssystem ud fra sin tilsigtede funktion altid helt eller delvis er monteret i og anvendes i eksplosionsfarlig atmosfære. Da sikringssystemets funktion er at eliminere eller mindske de farlige virkninger af en eksplosion (en sikkerhedsfunktion), hører det ind under direktivet, uanset om det har sin egen potentielle tændkilde eller ikke. I dette første tilfælde skal det desuden overholde de specifikke væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav for materiel. I henhold til artikel 1, stk. 3, litra b), markedsføres sikringssystemer særskilt som systemer med autonom funktion 30. Følgelig skal deres overensstemmelse med de pågældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag II vurderes efter artikel 8, stk. 2, og de skal være mærket i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2. Sikringssystemer kan selvfølgelig også markedsføres som en integrerende del af materiel. Teknisk set er de stadig sikringssystemer som følge af deres funktion, men anses i direktivets forstand ikke for sikringssystemer hvad angår overensstemmelsesvurdering og mærkning. I sådanne tilfælde vurderes deres overensstemmelse sammen med overensstemmelsesvurderingen af det materiel, de er indbygget i, ved hjælp af de metoder, der foreskrives i artikel 8, i henhold til dette materiels gruppe og kategori. De markedsføres ikke særskilt. Det skal dog bemærkes, at de særlige væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag II.3 også finder anvendelse på integrerede sikringssystemer. 30 Se Corrigenda til den engelske udgave af direktiv 94/9/EF (EFT L 21 af ).

19 c) Komponenter De to bestemmende elementer for komponenter i artikel 1, stk. 3, litra c) er, at de: er afgørende nødvendige for sikker funktion af materiellet og sikringssystemerne (ellers behøvede de ikke at være underkastet direktivets bestemmelser); men ikke er autonomt fungerende (se 3.8) (ellers måtte de enten anses for materiel, sikringssystemer eller anordninger efter artikel 1, stk. 2). Denne definition dækker et lang række dele, som er almindeligt anvendt i teknikken, herunder målere, bremser, beholdere, varmeelementer, hasper, vogne, kontravægte, spoler, klamper, forbindelseselementer, håndgreb, spænder, drejeelementer osv. Ifølge artikel 8,stk. 3 skal komponenters overensstemmelse vurderes efter samme procedurer som det materiel og de sikringssystemer og anordninger i henhold til artikel 1, stk. 2, hvori de skal indbygges. For eksempel bliver drivremme, lejer, zenerdioder osv. ikke markedsført med den udtrykkelige hensigt at skulle indbygget i materiel, sikringssystemer eller anordninger svarende til artikel 1, stk. 2, men til generel teknisk anvendelse. Deres overensstemmelse (dvs. egnethed til det påtænke formål hvad angår sikkerheden af det produkt, som de indbygges i) skal vurderes sammen med overensstemmelsesvurderingen af det samlede produkt. Hvis komponenter markedsføres med den udtrykkelige hensigt at skulle indbygges i udstyr, sikringssystemer eller anordninger i henhold til artikel 1, stk. 2 (som f.eks. eksplosionssikre klemmerækker, flammesikre indkapslinger osv.), skal de vurderes særskilt efter artikel 8, stk. 3 og ledsages af an attestering af overensstemmelsen som omhandlet i artikel 8, stk. 3. i modsat fald kan medlemsstaterne forbyde, begrænse eller hindre markedsføring deraf (artikel 4, stk. 2) og kan ikke antage, at de er i overensstemmelse (artikel 5, stk. 1). d) Sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger som defineret i artikel 1, stk. 2. De to hovedpunkter i artikel 1, stk. 2 er: i) at sikkerhedsanordninger, kontrolanordninger og reguleringsanordninger, såfremt de bidrager til eller er nødvendige for sikker funktion af materiel eller sikringssystemer hvad angår eksplosionsrisiko, er underkastet direktivets bestemmelser; ii) at sikringsanordninger er omfattet, selv om de er placeret uden for den eksplosionsfarlige atmosfære. For sådanne anordninger finder de væsentlige krav kun anvendelse i den udstrækning de er en forudsætning for, at anordningerne kan fungere og betjenes sikkert og pålideligt hvad angår eksplosionsrisici (bilag II, indledende bemærkning B) Definitionen i i) fører til følgende konsekvenser: 1. Andre anordninger end sikkerheds- kontrol- og reguleringsanordninger er ikke omfattet. (Dog kunne en anordning af enhver art, som bidrager til eller er nødvendig for sikker funktion, anses for en sikkerhedsanordning); 2. Anordninger, herunder sikkerheds- kontrol og reguleringsanordninger, som hverken bidrager til eller er nødvendige for sikker funktion hvad angår eksplosionsrisiko, er ikke omfattet; 3. Selv ikke sikkerheds- kontrol og reguleringsanordninger, som bidrager til eller er nødvendige for sikker funktion, men hvad angår andre risici end eksplosionsrisikoen, er omfattet; Eksempler på anordninger, som falder ind under artikel 1.2: En strømforsyning til et målesystem med egensikkerhed (Ex i), som anvendes til overvågning af procesparametre; En pumpe, trykreguleringsanordning, backuplager osv., som sikrer tilstrækkelig tryk- og væsketilførsel til et hydraulisk aktiveret sikkerhedssystem (hvad angår eksplosionsrisikoen);

20 Overbelastningssikringer til elektromotorer af beskyttelsestype EEx e Øget sikkerhed ; Styreenheder, som er placeret i et sikkert område, for et miljøovervågningssystem, som består af gasdetektorer fordelt i et eksplosionsfarligt område, og som skal foretage indgreb, hvis farlige gaskoncentrationer detekteres; Styreenheder for følere for temperatur, tryk, flow, osv., som er placeret i et sikkert område med henblik på at levere oplysninger til kontrol af elektrisk udstyr, som anvendes ved produktion eller vedligeholdelse i et eksplosionsfarligt område. Eksempler på anordninger, som ikke falder ind under artikel 1, stk. 2: Koblingsudstyr og numeriske styreenheder mv., som ikke vedrører sikkerhedsfunktioner (i henseende til eksplosionsrisiko); på grund af punkt 2 ovenfor; Punkt ii) angiver, at anordninger som de ovenfor definerede hører ind under direktivet, også selv om de er uden for den eksplosionsfarlige atmosfære. Af sikkerhedsmæssige og økonomiske grunde foretrækker man i de fleste tilfælde at montere sådanne anordninger i et ikke farligt område. Dog kan det tænkes nødvendigt, at sådanne anordninger undertiden placeres i eksplosionsfarlig atmosfære. I sådanne tilfælde kan anordningerne ligeledes betegnes som materiel, skønt dette ikke udtrykkelig står i direktivet. Der kan være tale om to situationer: Har anordningen sin egen potentielle tændkilde, gælder ud over de krav, der følger af artikel 1, stk. 2, kravene for materiel; Har anordningen ikke sin egen potentielle tændkilde, anses anordningen ikke for materiel, men selvfølgelig gælder stadig de krav, der følger af artikel Fastlæggelse af materielgruppe og materielkategori For at fastlægge, hvilken procedure for overensstemmelsesvurdering der skal anvendes, skal fabrikanten først på grundlag af den tilsigtede anvendelse afgøre, hvilken gruppe og kategori, produktet hører hjemme i. Hvad angår direktivet er materiel, herunder om nødvendigt anordninger og komponenter, inddelt i to grupper. Anordninger skal vurderes efter kategorien af det materiel eller sikringssystem, som de er nødvendige for eller bidrager til. Gruppe I omfatter materiel, som er bestemt til brug i miner under jorden samt i disses installationer over jorden, hvor der kan opstå fare som følge af grubegas og/eller brændbart støv; Gruppe II omfatter materiel bestemt til anvendelse andre steder, hvor der kan opstå fare på grund af eksplosiv atmosfære. Disse grupper er underinddelt i kategorier som vist nedenfor. Den måde, hvorpå denne kategorisering har fundet sted, belyser en af hovedsondringerne mellem gruppe I og II. For gruppe I afhænger kategoriseringen (blandt andre faktorer) af, om energitilførslen skal afbrydes i tilfælde af, at der forekommer eksplosionsfarlig atmosfære. For gruppe II afhænger kategoriseringen af (se kapitel 4.4), hvor produktet skal anvendes i eksplosionsfarlig atmosfære, og om en sådan atmosfære hele tiden er til stede eller forventes at optræde langvarigt eller kortvarigt. Anordninger skal vurderes i henhold til kategorien af det materiel eller sikringssystem, som de er nødvendige for eller bidrager til.

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver Info om Process Engineering A/S Process Engineering A/S udfører rådgivende ingeniøropgaver for procesindustrien, indenfor levnedsmiddel-, farmaceutisk og kemisk industri. Eksempler på ydelser indenfor

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

ATEX FORUM 29. april 2014

ATEX FORUM 29. april 2014 ATEX FORUM 29. april 2014 Grænsefladen mellem ATEX og MD NLF-pakken og ændringer i ATEX/94 direktivet. - Nyt ATEX 2014/34/EU direktiv. 20140429/Erik Lund Lauridsen Slide 1 MD- og ATEX-direktiverne 20140429/Erik

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/309 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 Alle værdier er udfyldt i forhold af a Tilhørende elektrisk materiel omfatter elektriske sikkerhedskontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlig atmosfære,

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1) BEK nr 1305 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20150039085 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015 Orienteringsmøde Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold Energistyrelsen, 28. september 2015 Center for Tele i Energistyrelsen Direktiverne Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) 2015/1 LSF 92 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Energistyrelsen, j.nr. 2015-6274 Fremsat den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF

Eksplosionsbeskyttelse i Europa. ATEX direktiv 99/92/EF Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktiv 99/92/EF Ved Thomas Wagner Sødring Eksplosion og brand på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Kolding Eksplosionsbeskyttelse i Europa ATEX direktivet Implementering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

Nye krav trin-for-trin

Nye krav trin-for-trin Nye EU-krav 15. sep. 15 Nye krav trin-for-trin Indlæg på seminar om nye EU-krav v/annette Dragsdahl, DI og Jan Roed, Sikkerhedsstyrelsen Hvilke nye områder berøres? Lovgivning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked.

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked. 6. april 2016 Sag nr. 20160046006 Information til importører og forhandlere af segboards Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere