Tillæg til IT strategi April 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til IT strategi 2011-13 April 2012"

Transkript

1 Tillæg til IT strategi April 2012 Indledning Formål med tillægget Dette tillæg anbefaler veje til at bringe skolerne videre frem mod de mål, der blev opstillet i "IT strategi ". Tillægget skal IKKE tilføje nye opgaver til den portefølje, der bliver peget på gennem de temaer, der blev peget på i strategien. Vi har vurderet på de erfaringer og det arbejde, der er gjort i kommunen gennem det sidste år. Med afsæt i dette ønsker vi med tillægget at "spidse pennen" og pege på, hvordan skolernes nystartede LC'er i samarbejde med skolens faggrupper kan udvikle på skolens tilgang til brugen af IT. Baggrund Ved udarbejdelse af IT strategi formulerede vi seks temaer, som skolerne blev anbefalet at være opmærksomme på: Det multimodale tekstbegreb Innovative læringsforløb Digitale læremidler Kommunikation, organisering og samarbejde Det pædagogiske læringscenter på nettet Teknologien som refleksionsværktøj Strategien blev udarbejdet med en bevidsthed om, at skolerne i skoleåret skulle bruge ressourcer på processen omkring arbejdet med en ny læringscentertanke. IT vejlederne skulle på vejlederkursus, og at en del vejledere skulle deltage i pd modulet "IT og medier" og yderligere indgå i udarbejdelse af handleplan for læsning og skrivning. Derfor ønskede vi i IT strategigruppen ikke at formulere en strategi, der låste arbejdet med udvikling af IT området for meget. I stedet valgte vi modellen med de ovennævnte temaer, idet vi samtidig lagde vægt på, at strategien skal være et dynamisk dokument, der bliver udviklet på hvert år. IT strategien skal således afspejle den virkelighed som vi opererer i: Et område i konstant og hurtig udvikling. Fra skolebibliotek til læringscenter Arbejdet med dette projekt har krævet en del ressourcer og stor omstillingsparathed af de implicerede parter. De enkelte læringscentre arbejder på at etablere nye praksisser på skolen, og det er i mange sammenhænge svært at fastlægge, hvordan arbejdsområder formuleres og fordeles mellem LC medarbejderne så hensigtsmæssigt som muligt. I denne skrivelse er der fokus på teknologien - IT og medier - men man skal være opmærksom på, at vi hermed ikke "blot" henvender os til én bestemt person, IT vejlederen, men i højere grad end tidligere henvender vi os til LC medarbejderne som et team. Tillæg til IT strategi Side 1

2 Anbefalede fokusområder i forhold til de opstillede temaer Eftersom vi ønsker at skabe afgørende forbedringer i udnyttelsen af teknologi til fremme af elevernes læring, skal skolerne sikre tilgængelighed til velfungerende teknologi, men dette er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt. Skolerne bør sikre en "rimelig fælles forståelse" for skolens læringssyn, og samtidig skabe rum for, at skolernes medarbejdere inden for de enkelte fag får diskuteret og videndelt om, hvordan IT og medier kan fremme læringen i netop deres fag og på tværs af fagene. Vi vælger derfor at pege på fire områder, der bør tildeles fokus: 1. Skolens læringssyn 2. Fagenes IT didaktik 3. Digitale læremidler 4. Lærende fællesskaber I de følgende afsnit argumenteres for valget af fokusområder, der redegøres for en del af Pædagogisk UdviklingsCenters planlagte tilbud, og der gives forslag til tilbud fra skolernes LC'er. Valget af fokusområder er som sagt ikke et forsøg på at pålægge skolerne nye arbejdsopgaver. De skal ses som værktøjer der sikrer, at alle lærere på alle skoler får en forståelse af, hvordan teknologien kan fremme elevernes læring. De valgte fokusområder vil samtidig skabe rum for - lokalt og fælleskommunalt - at sætte de kompetencer i spil, som deltagerne i årets vejlederkurser og pd-modulet "IT og mediepædagogik" har erhvervet. Horsens, april 2012 Den kommunale it strategigruppe Inge Johanne Andersen, afdelingsleder Langmarkskolen Torben A. Hansen, viceinspektør Lundskolen Dan G. Søgård, inspektør Højvangskolen Bjarne Hermansen, viceinspektør Hovedgård skole Margit W. Nielsen, inspektør Hattingskolen Flemming L. Smith, leder PUC Torben Baunsø, IT konsulent Tillæg til IT strategi Side 2

3 1. Skolens læringssyn De fire fokusområder Svært emne - men også vigtigt når vi taler om IT og medier. Med udviklingen af internettet, information lige ved hånden, avancerede søgemaskiner, Web 2.0 værktøjer og kraftfulde kommunikationsværktøjer er der basis for at "gentænke" fagenes didaktik, og dette kan med fordel indledes med en fælles afklaring af, hvordan skolen ønsker at arbejde med elevernes læring. I bogen Didaktik 2.0 peger man bl.a. på, at "det at finde og reproducere fakta er blevet en trivialitet i videnssamfundet, som slet ikke udfordrer eleverne i tilstrækkelig grad. Vidensmålene må derfor fra planlægningsstart også indeholde anvendelsesorienterede, analytiske og perspektiverende faglige målsætninger. Dette er ikke helt nemt i en skole, hvor den didaktiske rutine med emner og faktaviden er en del af alle læreres og elevers skolesocialisering." Skolernes medarbejdere skal se med nye øjne på deres egen praksis og vurdere, om man "tanker informationer" på eleverne, eller om man rent faktisk udnytter teknologien til at give eleverne nye tilgange til at indsamle information og reflektere over og præsentere deres viden, således at de motiveres i arbejdet og samtidig lærer på højest muligt niveau. Samtidig bør man overveje, om det er muligt bl.a. med teknologiens multimodale hjælpemidler at organisere undervisningen på nye måder, der i højere grad end tidligere inkluderer alle elever. Hvad gør PUC? 6. september og 1. november 2012 kl Temaeftermiddage om Læringssyn og inklusion Anbefalinger til skolernes LC'er Oplæg og debat i afdelinger / på pæd. råd om skolens læringssyn. Hvordan sikrer vi god læring? Arbejdet med emnet fortsættes i fagudvalg. På de skoler, der har deltaget i FLL, har en række kolleger arbejdet med afsæt i tanker omkring innovation størst mulig elevaktivitet elevernes selvstændige handling og styring af processer samarbejde autentisk kommunikation adgang til at skabe, producere og eksperimentere Kollegerne kan fortælle om deres oplevelse af projektet på afdelingsmøder / pæd. råd, og med afsæt i disse erfaringer kan kollegerne debattere, hvordan klasserne bedst muligt benytter arbejdsformen. Tillæg til IT strategi Side 3

4 2. Fagenes IT didaktik Da vi udarbejdede IT strategi , anbefalede vi bl.a., at "Læringscentrene organiserer møder for skolernes fagteams, hvor deltagerne udveksler erfaringer omkring brug af digitale læremidler". På nogle skoler er denne vidensudveksling formaliseret, mens organiseringen af videndelingen på mange skoler er mere tilfældig. I juni 2011 udkom "Slagelse rapporten". Læremiddel.dk - Nationalt Videncenter for Læremidler har for Slagelse kommune gennemført en kortlægning af potentialer og barrierer for integration af IT i fagene i Slagelse Kommunes skoler. Man kan i Horsens nikke genkendende til en del af rapportens konklusioner og dermed også med udbytte forholde sig til dens anbefalinger. I et afsnit om "Skolekulturens prioritering af en fælles forpligtende og opdateret faglighed" skrives bl.a.: "Ser man alene på, hvilke typer af samarbejde, som lærerne er forpligtiget til at prioritere, på skoleledelsernes forventningsstrukturer til lærernes arbejde og mere generelt på kommunens valg af indsatsområder, tegner undersøgelsen et billede af en skolekultur, hvor det fagfaglige samarbejde ikke har samme opmærksomhed fra ledelsesside som andre af skolens sammenknytningsstrategier (eks. indsats omkring brug af CL og inklusion). En skolekultur, som ikke er karakteriseret ved en fælles forpligtigende kollegial og faglig videndeling, fremstår i undersøgelsen derfor som en barriere for at kunne udnytte de potentialer, der består i, at skolerne allerede "in house" har den viden til rådighed, som er en forudsætning for, at alle lærere kan integrere IT i deres faglige undervisning." Som konsekvens af bl.a. dette faktum anbefaler rapporten bl.a.: "at den IT-faglige vejledning knyttes langt tættere til fagene. Dette kan gøres ved f.eks., at de faglige vejledere også har opgaven at lave IT-faglig vejledning, og i den forbindelse bør denne funktion styrkes og kravene til funktionen udvides". Anbefalingen skal kombineres med det faktum, at man fra mange sider i debatten omkring IT i skolen peger på vigtigheden af, at fagene får debatteret deres didaktik i lyset af de muligheder, som IT har åbnet for. Vi bør i Horsens sikre, at der skabes rum for en formel videndeling, således at den store faglige viden, som lærere på skolen besidder, bliver delt og udnyttet på skolen som helhed, samtidig med at potentialet i IT inddrages og udnyttes optimalt. Hvad gør PUC? Møde 6. december kl IT-didaktik for LC-vejledere og faggrupperepræsentanter Dansk Formål: Skabe en fælles forståelse for, hvordan vejlederne kan støtte faggrupperne i deres arbejde med at udnytte IT i faget mhp. at tilgodese danskspecifikke værktøjer, "nyt" læringssyn, multimodal tilgang og nye samarbejdsformer. Best practice eksempler. Møde 10. Januar kl IT-didaktik for LC-vejledere, matematikvejledere og faggrupperepræsentanter Matematik Formål: Skabe en fælles forståelse for, hvordan vejlederne kan støtte faggrupperne i deres arbejde med at udnytte IT i faget mhp. at tilgodese matematikspecifikke værktøjer,"nyt" Tillæg til IT strategi Side 4

5 læringssyn, multimodal tilgang og nye samarbejdsformer. Best practice eksempler. Anbefalinger til skolernes LC'er Fagudvalgsmøder med LC deltagelse på skolen, hvor man får debatteret skolens / fagets læringssyn, og hvordan man skal bruge IT til at fremme elevernes læring. I samarbejde med fagudvalgene udarbejdes en oversigt over skolens digitale læremidler (se også "3. Digitale læremidler"). Den enkelte skole afgør, hvordan indsatsen skaleres: Antal deltagende fag og årgange. I forlængelse af møderne kan de deltagende lærere i udvalgte klasser / årgange udarbejde et "eksemplarisk læringsforløb" (se også "4. Lærende fællesskaber"). Tillæg til IT strategi Side 5

6 3. Digitale læremidler Teknologien har gjort det nemt at tilgå "alverdens information", og denne information er tilgængeliggjort via mange modaliteter, både gennem tekst, billeder, lyd og video. Samtidig er der dukket en række Web 2.0 værktøjer op, som eleverne med fordel kan benytte, når information skal bearbejdes, remedieres (udtryk ændres fra f.eks. skrift til lyd eller video) og præsenteres. Nogle databaser og Web 2.0 værktøjer er didaktiseret med undervisning for øje, mens rigtig mange kræver, at læreren foretager en didaktisering af materialet, så det kan benyttes i relevante sammenhænge sammen med klasserne. Tilbudene stiger eksponentielt, og der er ikke tegn på, at denne stigningstakt vil aftage - tværtimod. Mangfoldigheden i tilbud stiller store krav til lærerne, når velegnede læremidler skal vælges, afprøves og sættes i drift i klassen. Skolernes læringscentre får en central rolle her, da de skal have et godt overblik over relevante værktøjer, så de kan vejlede lærerne og i nogle situationer medvirke aktivt i klasserne ved introduktion af nye værktøjer. Hvad gør PUC? Møde for skolebibliotekarer 23. August KMD Education / Materialeplatformen Intro til platformene. Hvilke platforme vil vi benytte, og hvordan kommer vi i gang på skolerne? Møde for IT vejledere 3. Oktober Workshop - Google Apps Præsentation af en række værktøjer og egenskaber i Google Apps. Eksempler på anvendelse til produktion, samarbejde og videndeling. Møde for IT vejledere 13. November Digitalt samarbejde og videndeling Hvilke værktøjer kan vi bringe i spil i forhold til samarbejde og videndeling (elever lærere skoler) Møde for skolebibliotekarer 29. November Læremidler Anbefalinger til læringscentret, fællessamlingen og CFU Digitale nettjenester Nye tjenester præsenteres Møde for IT vejledere 12. December Workshop Smartboard Hvordan kan man benytte Smartboardet som en interaktiv del af klassens digitale arbejde Møde for IT vejledere 15. Januar Workshop - Skoletube Tilgodese mange forskellige udtryksformer. Tillæg til IT strategi Side 6

7 Benyt elevernes produkter i en autentisk kommunikation. Møde for IT vejledere 19. Februar ipads Videndeling. Apps der "gør en forskel". Eksempler på skolers brug af ipads. Møde for skolebibliotekarer 23. Maj Læremidler Anbefalinger til læringscentret, fællessamlingen og CFU Digitale nettjenester Nye tjenester præsenteres. Opsamling på KMD Education/Materialeplatformen Anbefalinger til skolernes LC'er I samarbejde med fagudvalgene udarbejdes en oversigt over skolens digitale læremidler. Oversigten søges opdelt efter målgruppe: Fag og aldersgruppe Afholde workshops for medarbejdergrupper omkring udvalgte læremidler Tillæg til IT strategi Side 7

8 4. Lærende fællesskaber Gennem mange år har skolebibliotek og IT vejledere gennemført kurser, workshops og cafeeftermiddage for skolernes medarbejdere med det formål at udbrede viden om IT værktøjer og deres mulige benyttelse i undervisningen. Sideløbende med kurserne har vejlederne tilbudt deres sparring i årgangs- og fag-teams. Erfaringerne viser, at arrangementerne ofte har "behersket søgning", afsmitningen på arbejdet i klasserne er også "behersket", og IT vejlederen vejleder (selvfølgelig) med størst kompetence inden for sine egne fag, mens vejledningen i forhold til andre fag bliver mindre kompetent. Erfaringen er ikke en isoleret Horsens-erfaring. Billedet er enslydende fra resten af landet. Slagelse rapporten peger på, at rigtig mange lærere lærer mere om integration af IT i fagene gennem samarbejdet med kompetente kolleger, end de gør gennem IT vejlederne, eftersom IT vejledernes fag-faglige kompetencer som sagt oftest er knyttet sammen med "deres egne" fag. Dette uformelle samarbejde er prisværdigt og uundværligt, men samtidig er det uheldigt for skolen som organisation, at samarbejdet med IT kvalificerede faglærere i høj grad beror på tilfældigheder, hvorfor organisationens læring på IT området også vil bero på tilfældigheder. Konsekvensen af disse enslydende erfaringer er, at PUC og skolens læringscentre skal forsøge at etablere nye udviklings- og kursustilbud omkring IT, der knyttes tæt op mod lærernes daglige praksis, og som samtidig støttes i form af formel etablering af lærende fællesskaber. Som det fremgår af "2. Fagenes IT didaktik", anbefaler vi, at lærernes IT didaktiske overvejelser inden for fagene formaliseres. Samtidig vurderer vi, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis resultatet af arbejdet i disse lærende fællesskaber synliggøres eksempelvis på et website eller en blog, således at skolen får skabt billeder på, hvordan IT kan gøre en forskel. Hvad gør PUC? Møde for IT vejledere 13. November Digitalt samarbejde og videndeling Hvilke værktøjer kan vi bringe i spil i forhold til samarbejde og videndeling (elever lærere skoler) Anbefalinger til skolernes LC'er LC opretter en skoleblog eller et website til videndeling omkring læringsforløb (målgruppe lærerne). I forlængelse af møderne i fagudvalgene (forrige afsnit) kan deltagende lærere på klasseeller årgangsbasis udarbejde og gennemføre et "eksemplarisk læringsforløb". Forløbet beskrives og dokumenteres med elevprodukter på bloggen. LC opretter en skoleblog eller et website til videndeling omkring bøger, projekter og medier (målgruppe eleverne). LC sammensætter en redaktionsgruppe med deltagelse fra LC gruppen og interesserede elever. Bloggen skal være eksemplarisk, idet der her skal være rum til, at eleverne udvælger og fortæller om emner, der interesserer dem. Bloggen kan forhåbentlig inspirere klasserne til at oprette "klassens blog". Tillæg til IT strategi Side 8

9 Nogle henvisninger Fremtidens skole Kronik om fremtidens skole trykt i Fyns Stiftstidende. Jeppe Bundsgaard Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune (juni 2011) kolens_fag_i_slagelse_kommune.pdf Didaktik Læremiddelkultur mellem tradition og innovation Kap. 2: Didaktik Et nødvendigt paradigmeskift Kap. 3: Didaktik Didaktisk design for skolen i vidensamfundet Tillæg til IT strategi Side 9

Kompetenceplan for LC-netværket

Kompetenceplan for LC-netværket Kompetenceplan for LC-netværket År 2012-13 Dato: 13. juli 2012 Kompetenceplan for LC-netværket 2012-13 Oversigten på næste side indeholder datoer, tidspunkter og kort information om indhold/tema for netværksmøderne

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus.

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus. Læringprojekt multimodalitet, 4.årgang - et samarbejde mellem Hatting skole, Torsted skole og Pædagogiske UdviklingsCenter BØRN OG UNGE Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Jyllandsgade 16 8700 Horsens

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter , 2013 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Matematikfagteam på Filstedvejens Skole: Målet for matematikfagteamet er at udvikle matematikfaget på skolen at skabe et forum, hvor

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

It i skolen. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Univeristy College Syddanmark, 12. maj 2011

It i skolen. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Univeristy College Syddanmark, 12. maj 2011 It i skolen Mere it i skolen. Men hvorfor og hvordan? Oplægget sætter spot på it som en del af skolens hverdag som en udfordring og som et potentiale og kaster et blik dels på de it-baserede læremidler

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Slip undervisningen løs med digitale medier

Slip undervisningen løs med digitale medier Slip undervisningen løs med digitale medier Ole Christensen, lektor, Professionshøjskolen UCC Lars Tjørnelund Nissen, folkeskolelærer og mediepilot, Rantzausminde skole i Svendborg I denne artikel sættes

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

LÆREMIDDELTJEK - HVOR TJEKKET ER DET? VINGSTED 041110. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) UCSyddanmark og Læremiddel.dk

LÆREMIDDELTJEK - HVOR TJEKKET ER DET? VINGSTED 041110. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) UCSyddanmark og Læremiddel.dk LÆREMIDDELTJEK - HVOR TJEKKET ER DET? VINGSTED 041110 Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) UCSyddanmark og Læremiddel.dk SKOLEBIBLIOTEKETS DAG 2010 - LÆREMIDLERNE OG SKOLENS LÆRINGSCENTER [ ét enkelt af spørgsmålene.]:

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program Teoretiske og praktiske vinkler på elev til elev læring, som kunne være afsendt for nogle overordnede tanker ift. jeres kommende aktionslæringsforløb. Didaktik Samarbejdsformer Elev

Læs mere

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Baggrund. Strategi og kompetenceudviklingsmodel. Den strategiske ramme for kompetenceudvikling Skole og Fritid, Gentofte kommune.

Baggrund. Strategi og kompetenceudviklingsmodel. Den strategiske ramme for kompetenceudvikling Skole og Fritid, Gentofte kommune. Baggrund På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen fra efteråret 2006, de afledte dialogmøder i foråret 2007, samt senest den aktuelle kvalitetsrapport fra skoleområdet, tegner der sig et tydeligt

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen

Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen Janni Lind Sørensen, Børnehuset Ellebo Betina Baade Jensen, Børnegården Vinterselev Vejleder: Line Skov Hansen 1 Indhold Indledning...Side 3 It i dagtilbud... Side 3 Digital dannelse og kompetencer...side

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Spor 1-Inklusionsindsatsen

Spor 1-Inklusionsindsatsen Spor 1-Inklusionsindsatsen Tids- og aktivitetsplan Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Baggrund Baggrunden for indsatsen skal findes i såvel den langsigtede strategi som den politiske udvalgsplan, som

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Kompetenceudvikling i forbindelse med Den Sammenhængende Skoledag

Kompetenceudvikling i forbindelse med Den Sammenhængende Skoledag Kompetenceudvikling i forbindelse med Den Sammenhængende Skoledag Det overordnede formål med kompetenceudviklingen i forbindelse med Den Sammenhængende Skoledag er at skabe nær kompetenceudvikling for

Læs mere

IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014

IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014 IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014 Table of Contents [hide] 1 IT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 1.1 Undervisning i, med eller gennem it et historisk rids

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

Skoleudvikling. Skoleudvikling 2008/09

Skoleudvikling. Skoleudvikling 2008/09 Skoleudvikling 2008/09 1 Indsatsområder Nørreskov-Skolen Skoleudvikling 2007/08 Det pædagogiske Læringscenter (Skolebiblioteket) Udviklingsindsatsen 2007/08 har synliggjort det pædagogiske læringscenter

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Digital produktion - leg og læring på begyndertrinnet

Digital produktion - leg og læring på begyndertrinnet Digital produktion - leg og læring på begyndertrinnet Vejle den 19.11.2012 Birgitte Holm Sørensen Forskningslab: IT og Læringsdesign (ILD) Aalborg Universitet København Mastermodul IKT og læring i folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Sprog SPROG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Møder i læringscenterteamets netværk

Møder i læringscenterteamets netværk Møder i læringscenterteamets netværk Dato Skolebib.netværk IT-vejledernetværk Læsevejledernetværk 25/8 Kick of af På vej mod det ideelle læringscenter for læringscenterteamene og skoleledere Mødet afholdes

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Greve Kommune. Inkluderende it. - Nye muligheder for socialt og kognitivt udfordrede børn. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Inkluderende it. - Nye muligheder for socialt og kognitivt udfordrede børn. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Inkluderende it - Nye muligheder for socialt og kognitivt udfordrede børn En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på inkluderende it?...3 At HAVE

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

Læseplan for valg faget teknologi og kommunikation. 10. klasse

Læseplan for valg faget teknologi og kommunikation. 10. klasse Læseplan for valg faget teknologi og kommunikation 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Produktion og formidling 4 Analyse 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget teknologi

Læs mere

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen 5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen På Ellemarkskolen har 7. klasse normalt skolebod en gang om året. Her tjener de penge til deres kommende lejrskole. I dette skoleår har skoleboden

Læs mere

Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014

Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014 Bilag 6: Specialiseringsmoduler udbudt pa Bornholm i fora rssemesteret 2014 Specialiseringsmodul: Specialpædagogik... 1 Specialiseringsmodul: Det mangfoldige klasserum... 4 Specaliseringsmodul: IT og læring...

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

It projekt i Varde. Fra NASA til Ansager. Tistrup, Næsbjerg og Ansager Skoler

It projekt i Varde. Fra NASA til Ansager. Tistrup, Næsbjerg og Ansager Skoler It projekt i Varde Fra NASA til Ansager Tistrup, Næsbjerg og Ansager Skoler Konteksten DATA Areal Varde Kommune 1.236,7 Km2 (nr. 4 af 98 kommuner) Indbyggertal Varde Kommune 49.969 (nr. 37 af 98 kommuner)

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Mere IT i folkeskolen

Mere IT i folkeskolen Mere IT i folkeskolen Om Pædagogisk IT udvikling i skolerne i Syddjurs Kommune 2008-2011 Forord Ved Richard Volander, Formand for udvalget for familie og institutioner Syddjurs Kommune vil i 2008 bruge

Læs mere

Digital Dannelse i Prinsesseparken

Digital Dannelse i Prinsesseparken Handleplan for Digital Dannelse Vi lever i et vidensamfund, hvor internettet og digitale medier spiller en stor rolle i vores hverdag. Med henblik på at skabe kompetente medborgere, er de digitale medier

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

Fra Ord til Billede fra eksperimenter til ny praksis

Fra Ord til Billede fra eksperimenter til ny praksis Fra Ord til Billede fra eksperimenter til ny praksis Ole Christensen, lektor, Professionshøjskolen UCC Merete Skjødt Jørgensen, Projektleder, Svendborg kommune Fra Ord til Billede (OTB) er et udviklingsprojekt

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Efterskoleforeningens 9.klassesprojekt Procesdesign for eksperimentforløbet

Efterskoleforeningens 9.klassesprojekt Procesdesign for eksperimentforløbet Efterskoleforeningens 9.klassesprojekt Procesdesign for eksperimentforløbet Trine Juul Røttig tjuulr@gmail.com Twitter: @trinejr Procesdesign for 9.klassesprojektets eksperimentforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Digitale veje i danskfaget

Digitale veje i danskfaget Digitale veje i danskfaget Birgi&e Therkildsen Danskfaglig konsulent for grundskole og læreruddannelse i Dansklærerforeningens Hus Er det undervisningen læremidlerne eleverne læreren der er/ skal være

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

MULIGHEDER I DIGITALE LÆRINGSMILJØER

MULIGHEDER I DIGITALE LÆRINGSMILJØER MULIGHEDER I DIGITALE LÆRINGSMILJØER TORBEN KI RKEGAARD; RASMUS FI NK LORENTZEN; MARI ANNE GEORGSEN VI A UNI VERSI TY COLLEGE JOHNNY LI LLELUND; ANDERS WI NDING; ALEX THOLSTRUP LAURSEN TOVSHØJSKOLEN HENRIK

Læs mere

Præsentation d. 4. september CFU Nordjylland

Præsentation d. 4. september CFU Nordjylland KMD Education DIAS 1 Præsentation d. 4. september CFU Nordjylland Bring digitaliseringen i spil i forberedelsen, i undervisningen og i læringen og giv skole- og forvaltningsledelsen et solidt udgangspunkt

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Om de professionelles læring og udvikling

Ledelse & Organisation/KLEO. Om de professionelles læring og udvikling Om de professionelles læring og udvikling Ledelsesdimensioner WHAT Brug af viden i praksis Ledelseskapaciteter HOW Kompleks problemløsning At sætte mål og forventninger Strategisk ressourcebrug Understøtte

Læs mere

Del din viden. Skolelederseminar marts 2015

Del din viden. Skolelederseminar marts 2015 Del din viden Skolelederseminar marts 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Bevægelse og motion... 2 Den åbne skole... 3 Digitalisering og brug af it i undervisningen... 4 Faglig fordybelse... 5 Målstyret

Læs mere

Uddannelsesplan EUD-IT

Uddannelsesplan EUD-IT Uddannelsesplan EUD-IT Navn: Keld Lund Andersen Adresse: Hjortshøjparken 82 By: Hjortshøj Tlf.: 86 22 22 75 E-mail: kla@ats.dk Ansættelsesskole: Aarhus tekniske Skole Undervisningsområde: Mediegrafisk

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Styrkelse af lærernes it-kompetencer

Styrkelse af lærernes it-kompetencer Styrkelse af lærernes it-kompetencer Målsætning Forbedre og udvikle forudsætningerne for, at skolerne kan udnytte de læringsmæssige, pædagogiske og organisatoriske muligheder ved de digitale medier. Resultatkrav

Læs mere

INSPIRATIONSOPLÆG FOR EN IT-STRATEGI PÅ 0-18 ÅRSOMRÅDET

INSPIRATIONSOPLÆG FOR EN IT-STRATEGI PÅ 0-18 ÅRSOMRÅDET INSPIRATIONSOPLÆG FOR EN IT-STRATEGI PÅ 0-18 ÅRSOMRÅDET Børne- og Skoleudvalgets møde den 20. marts 2014 Indhold 1. Fremtidens (digitale) kompetencer... 2 2. Digitale læremidler som pædagogisk it i dagtilbud

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 2 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 4 Fokusområder 5 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 5 Matematikken i førskolealderen 6 Matematikken

Læs mere

Principper for inklusion

Principper for inklusion Principper for inklusion Inspiration til kommunens skolebestyrelser En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Hvorfor arbejde med principper for inklusion? Skolernes Udviklingsudvalg har taget initiativ

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Stine Clasen, Konsulent, Århus Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Udgangspunkt På det helt store lærred er der på en lang række områder brug for nye paradigmer og nye handlinger. På sundhedsområdet,

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Folkeskolereformen Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Glostrup Skole Skolen i skolen Involveringsprocessen Forankret i den strategiske ledelse & udviklingsenheden Afdelingslederne procesagenter

Læs mere

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen

Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Efterskoleforeningens syn på mangfoldighed og inklusion i efterskolen Udgivet af Efterskoleforeningen 2014 Fra 2005 begyndte vi at lave nogle særlige tiltag for at få en mere mangfoldig skole, for på daværende

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig

En af lærerne siger: Det handler meget om at have adgang til forskellige oplysninger, og det har computere og interaktive tavler bragt med sig Kap 5: Læringsaktivitet: Udvikling af professionsfaglighed Case-spil til læreruddannelsen Case 1: Skal internettet ind og bogen ud? Lærerne på Centralskolen har teammøde. De taler med hinanden om, hvordan

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere