l ære EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l ære EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)"

Transkript

1 digita mid ll eer l ære EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)

2 2 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER Indhold Evaluering af digitale læremidler Didaktiske læremidler Didaktiske læremidler I: Platforme: Temaportaler, fagportaler, fagsystemer og supplerende hjemmesider Didaktiske læremidler II: Forløb: Selvstudieforløb og undervisningsforløb Didaktiske delelementer Didaktiske delelementer I: Elevhenvendte læringsmoduler: Opgaver, læringsspil, interaktive assistenter, evaluering, elevvejledninger mv Didaktiske delelementer II: Lærerhenvendte materialer: Undervisningsplan, årsplan, didaktisk fagtekst, lærervejledning, skabelon.. 12 Funktionelle læremidler Funktionelle læremidler: Værktøjer: Produktion, kommunikation og processtyring.. 15 Semantiske læremidler Semantiske læremidler I: Sagtekster: Sagprosa, videoer og hjemmesider Semantiske læremidler II: Sagtekster: Animation og simulation Semantiske læremidler III: Æstetiske tekster:! "#$%&'(()*+(,*-!.&/!01!20/3,()*43'&!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5!5!566

3 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER 3 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER Denne pjece præsenterer et værktøj til evaluering af digitale læremidler. Værktøjet kan bruges af lærere, teams, vejledere og pædagogiske konsulenter ved diskussion af, hvilke digitale læremidler der er gode og kan anbefales til køb og brug. Værktøjet består konkret i spørgsmål inden for fem parametre. Da der!"#$%&'(")$&*+,%-$../)$&012$,&#/)/0(.$&.3,$'/#.$,4&5(,&6/&7#6/-.$0&*+,%-$.-./)$&2(,('$0,$&0/.&#$&*+,%-$../)$&012$,8&9:.$#$%&%-(.&#$,&%0/..$%&*+,%-$../)$& evalueringsspørgsmål til et undervisningsforløb og til et præsentations- 2,+),('8&;6$,&(*&#$&*+,%-$../)$&012$,&#/)/0(.$&.3,$'/#.$,&$,&-+,0&<$%-,$6$04& før parametrene er oplistet. Værktøjet er i første omgang udviklet til brug ved evaluering af digitale læremidler på KMD s platform til valg og administration af læremidler: KMD Education. På denne platform giver lærerne.3,$'/#.$,"$&-(,(-0$,$,&2:&$"&%-(.(&*,(&$0&0/.&*$'8&9$.6&+'&#$0& naturligvis er en forsimpling af komplicerede overvejelser, så kan det være en god måde at arbejde med værktøjet på. Det gør det overskueligt og hurtigt at vurdere de læremidler, man har anvendt, og dele overvejelser og erfaringermed andre. Men man kan også bruge værktøjet til at arbejde mere grundigt med faglig udvikling gennem diskussion af digitale læremidler. 9:.$#$%&-("&.3,$,$&/&$0&*()0$('&0()$&"+).$&(*&#$&.3,$'/#.$,4& de har afprøvet, op til diskussion, og vurdere dem ud fra de parametre, der præsenteres i denne pjece. =3,-0>?$0&-("&+)%:&("6$"#$%&0/.&<()),7"#%("(.1%$4&56/%&'("&6/.& skrive en anmeldelse af et læremiddel, og det kan anvendes i læreruddannelsen og på efteruddannelseskurser. Læs mere om baggrunden for evalueringskriterierne i Thomas Illum Hansens artikel Evaluering af digitale læremidler, Værktøjet er udviklet af Thomas Illum Hansen, Læremiddel.dk/ UC Lillebælt, og Jeppe Bundsgaard, DPU/Aarhus Universitet, med økonomisk støtte fra KMD i forbindelse med udviklingen af KMD Education. Værktøjet er første version. Vi modtager gerne kommentarer og forslag til forbedringer. Vi håber I får god brug af værktøjet.

4 4 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER DIDAKTISKE LÆREMIDLER A/#(-0/%-$&.3,$'/#.$,&5(,&$"&/"#<1))$0&#/#(-0/-4&#$,&6(,$0()$,& B$,$&(*&*>.)$"#$&+2)(6$,&/&7"#$,6/%"/")$"C& Udpeger faglige mål Formidler indhold Rammesætter aktiviteter og opgaver 90>00$,&+)&6$?.$#$,&.3,$,$"8 Didaktiske læremidler kan fx være E.(0*+,'$C&0$'(2+,0(.$,4&*()2+,0(.$,4&*()%1%0$'$,&+)&%72- plerende hjemmesider Forløb: selvstudieforløb og undervisningsforløb Didaktiske læremidler adskiller sig fra didaktiske delelementer F#$,&-7"&6(,$0()$,&$"-$.0$&+2)(6$,G&6$#4&(0&#$&2:&%1%0$'(0/%-& 6/%&6(,$0()$,&B$,$&+2)(6$,&/&7"#$,6/%"/")$"8

5 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER 5 DIDAKTISKE LÆREMIDLER I Platforme: temaportaler, fagportaler, fagsystemer og supplerende hjemmesider Indholdskvalitet Er læremidlet autentisk og relevant? Behandler det emner og problemstillinger på en meningsfuld måde, der kan relateres til elevernes hverdag og det omgivende samfund? Er dets indhold eksemplarisk? Repræsenterer det almene og væsentlige dele af et fag, der samtidig relaterer til elevernes problemhorisont? Har det en transferværdi, dvs. kan det bruges til noget, der rækker ud over den aktuelle skolesammenhæng? Er det troværdigt og pålideligt? Formidler det viden på $"&*1.#$%0)>,$"#$&':#$4&#$,&$,&+2#(0$,$0&/&*+,5+.#&0/.&"1& *()./)&+)&23#()+)/%-&6/#$"H&90$''$,&#$0&+6$,$"%&'$#& gældende læreplaner? Omfang Rummer læremidlet et bredt repertoire af indhold, så det 5$"6$"#$,&%/)&0/.&B$,$&<,7)$,$&'$#&*+,%-$../)$&012$,&(*& behov, forudsætninger og interesser? I,&#$0&,/'$./)0&#3--$"#$&+)&*1.#$%0)>,$"#$&/&*+,5+.#&0/.&$0& fag eller et fagligt område? Er det muligt at tilrettelægge en varieret undervisning? J7''$,&#$0&$"&6(,/(0/+"&(*&'$0+#$,&+)&/"#5+.#%012$,H&I,& der inspiration til tilstrækkeligt med forskelligartede elevaktiviteter? Er der en afbalanceret faglig vægtning? Er der en overvægt (*&$"&<$%0$'0&012$&/"#5+.#&$..$,&(-0/6/0$0$,H& 7'8)*)%(')*'%1! K3))$,&.3,$'/#.$0&+2&0/.&7"#$,6/%"/")%#/L$,$"0/$,/")H&I,& #$0&'7./)0&(0&0/.,$00$.3))$&$"&#/L$,$"0/$,$0&2,+),$%%/+"4&#$,& $,&0/.)3")$./)&*+,&B$,$&012$,&(*&$.$6$,4&%:&B$,$&.3,$,&'$,$H&I,& #$,&6$?.$#"/")&0/.&.3,$,$"&/&7"#$,6/%"/")%#/L$,$"0/$,/")H 90>00$,&#$0&7"#$,6/%"/")%#/L$,$"0/$,/")&#/,$-0$&)$""$'& redskaber til stilladsering, organisering, lærerstøtte? Er indhold og aktiviteter forståelige i form af en struktur og

6 6 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER kompleksitet, der modsvarer elevernes sociale, kognitive og emotionelle kompetencer? Har indhold og aktiviteter en grad af åbenhed, alsidighed og kompleksitet, så alle elever bliver engageret og udfordret som deltagere i undervisningen? Genbrugelighed Fungerer læremidlet sammen med andre læremidler, som lærer og elever har adgang til? I,&#$0&$0&:<$"0&$..$,&.7--$0&%1%0$'H&M("&#$0&/"0$),$,$%&'$#& %-+.$"%&/"0,("$0&F*N&9-+.$O"0,(&$..$,&P,+"0$,G&$..$,&2+,0$*>.?$- andre sammenhænge? Er det muligt og tilladt at redigere og/eller integrere indholdet (billeder, animationer, tekster) i lærerens og elevernes eget arbejde? I,&#$,&0/.%0,3--$./)$&,$00/)5$#$,&0/.&%1%0$'$0H&I,&#$,&(#)(")& 0/.&%1%0$'$0&$..$,&#$&2,+#7Q$,$#$&2,+#7-0$,&/&#$"&0/#& eleverne går på skolen og efterfølgende? Kan elevarbejdet +6$,*>,$%&0/.&("#,$&%1%0$'$,H Brugervenlighed Har læremidlet appel og er det appetitvækkende? Har det en god navigationsstruktur (ved man, hvor man er, og hvor man kan komme hen)? Er det nemt at orientere sig /&),(!-4&.(1+704&#$%/)"4&+6$,%-,/*0$,4&./"-4&0$-%0<+-%$4&*,$'53- vede nøgleord mm.? I,&#$0&B$-%/<$.0&F)+#$&)$"6$?%0(%0$,4&5>?&),(#&(*&*,/5$#4& <,7)$,-+"0,+.4&*$?.6(.)&-("&"$'0&+')>,$%GH&R#"100$%&Q+'- puterens interaktive potentiale hensigtsmæssigt? Fungerer det teknisk? Er det let og ukompliceret at logge ind? Responderer læremidlet hurtigt? Er det let at gemme +)&!"#$&2,+#7-0$,H&I,&#$,&/"0$),$,$0&5?3.2&0/.&(0&.>%$&0$-"/- ske problemer? Er der tilpas begrænset, men tilstrækkelig og forståelig fejlmelding og brugervejledning?

7 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER 7 DIDAKTISKE LÆREMIDLER II Forløb: selvstudieforløb og undervisningsforløb Indholdskvalitet Er forløbet autentisk og relevant? Behandler det emner og problemstillinger på en meningsfuld måde, der kan relateres til elevernes hverdag og det omgivende samfund? Er dets indhold eksemplarisk? Repræsenterer det almene og væsentlige dele af et fag, der samtidig relaterer til elevernes problemhorisont? Er læremidlet troværdigt og pålideligt? Formidler det viden 2:&$"&*1.#$%0)>,$"#$&':#$4&#$,&$,&+2#(0$,$0&/&*+,5+.#&0/.&"1& faglig og pædagogisk viden? 90$''$,&#$0&+6$,$"%&'$#&)3.#$"#$&.3,$2.("$,H& Læringsudbytte R#6/-.$,&$.$6$,"$&%/)&2:&(..$&$..$,&#$&B$%0$&.3,/")%"/6$(7$,& F57%-$&+)&,$)$.*>.)$4&*+,%0:&+)&("6$"#$4&("(.1%$,$&+)& fortolke, vurdere og kritisere og skabe og konstruere)? Er der en organisk sammenhæng mellem de forskellige læringsniveauer? Lærer eleverne nok? Har det lærte overføringsværdi (transfer)? Kan det bruges til noget, der rækker ud over den aktuelle skolesammenhæng? Bidrager det til at øge elevernes aktionsradius? Har.3,/")%7#<100$0&$0&<,$#0&*(6"$"#$&("6$"#$.%$%+',:#$H&P:,& $.$6$,"$&$,*(,/")&'$#&B$,$&*+,%-$../)$&-+"-,$0$&$-%$'2.$,H& Indgår de i forskellige anvendelsessituationer? Udvikler eleverne sig på det metakognitive plan? Er de i %0("#&0/.&(0&,$B$-0$,$&+6$,&#$,$%&.3,/")%7#<100$&+)&#$0%& anvendelsesmuligheder? 7'8)*)%(')*'%1 K3))$,&*+,.><$0&+2&0/.&7"#$,6/%"/")%#/L$,$"0/$,/")H&I,&#$0& '7./)0&(0&0/.,$00$.3))$&$"&#/L$,$"0/$,$0&2,+),$%%/+"4&#$,&$,& 0/.)3")$./)&*+,&B$,$&012$,&(*&$.$6$,4&%:&B$,$&.3,$,&'$,$H&I,& #$,&6$?.$#"/")&0/.&.3,$,$"&/&7"#$,6/%"/")%#/L$,$"0/$,/")H 90>00$,&#$0&7"#$,6/%"/")%#/L$,$"0/$,/")&#/,$-0$&)$""$'& redskaber til stilladsering, organisering, lærerstøtte?

8 8 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER Er indhold og aktiviteter forståelige i form af en struktur og kompleksitet, der modsvarer elevernes sociale, kognitive og emotionelle kompetencer? Har indhold og aktiviteter en grad af åbenhed, alsidighed og kompleksitet, så alle elever bliver engageret og udfordret som deltagere i undervisningen? Genbrugelighed Fungerer læremidlet sammen med andre læremidler, som lærer og elever har adgang til? I,&#$0&$0&:<$"0&$..$,&.7--$0&%1%0$'H&M("&#$0&/"0$),$,$%&'$#& %-+.$"%&/"0,("$0&F*N&9-+.$O"0,(&$..$,&P,+"0$,G&$..$,&2+,0$*>.?$- andre sammenhænge? Er det muligt og tilladt at redigere og/eller integrere indholdet (billeder, animationer, tekster) i lærerens og elevernes eget arbejde? I,&#$,&0/.%0,3--$./)$&,$00/)5$#$,&0/.&%1%0$'$0H&I,&#$,&(#)(")& 0/.&%1%0$'$0&$..$,&#$&2,+#7Q$,$#$&2,+#7-0$,&/&#$"&0/#&$.$6$,"$& går på skolen og efterfølgende? Kan elevarbejdet overføres 0/.&("#,$&%1%0$'$,H Brugervenlighed Har læremidlet appel og er det appetitvækkende? Har det en god navigationsstruktur (ved man, hvor man er, og hvor man kan komme hen)? Er det nemt at orientere sig /&),(!-4&.(1+704&#$%/)"4&+6$,%-,/*0$,4&./"-4&0$-%0<+-%$4&*,$'53- vede nøgleord mm.? I,&#$0&B$-%/<$.0&F)+#$&)$"6$?%0(%0$,4&5>?&),(#&(*&*,/5$#4& <,7)$,-+"0,+.4&*$?.6(.)&-("&"$'0&+')>,$%GH&R#"100$%&Q+'27- terens interaktive potentiale hensigtsmæssigt? Fungerer det teknisk? Er det let og ukompliceret at logge ind? Responderer læremidlet hurtigt? Er det let at gemme +)&!"#$&2,+#7-0$,H&I,&#$,&/"0$),$,$0&5?3.2&0/.&(0&.>%$&0$-"/%-$& problemer? Er der tilpas begrænset, men tilstrækkelig og forståelig fejlmelding og brugervejledning?

9 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER 9 DIDAKTISKE DELELEMENTER Didaktiske delelementer er kendetegnet ved at varetage enkelte af følgende opgaver i undervisningen: Formidle indhold Træne aktiviteter 9/'7.$,$&2,+Q$%%$, Instruere i arbejdsgange Rammesætte opgaver Vejlede i håndtering af arbejdsprocesser, produktion og fremlæggelser Repræsentere skabeloner til planlægning, dokumentation, +2<1)"/")&(*&(,<$?#%,7'4&$6(.7$,/") Didaktiske delelementer kan fx være: Elevhenvendte læringsmoduler: opgaver, læringsspil, interaktive assistenter, evaluering, elevvejledninger mv. Lærerhenvendte materialer: undervisningsplan, årsplan, didaktisk fagtekst, lærervejledning, skabelon Didaktiske delelementer adskiller sig fra didaktiske læremidler F#$,&%1%0$'(0/%-&6(,$0()$,&B$,$&+2)(6$,&/&7"#$,6/%"/")$"G&6$#& at de kun varetager enkelte opgaver. Didaktiske delelementer kan være del af et didaktisk læremiddel eller fungere som selvstændige læremidler, der indgår i et undervisningsforløb.

10 10 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER DIDAKTISKE DELELEMENTER I Elevhenvendte læringsmoduler: opgaver, læringsspil, interaktive assistenter, evaluering, elevvejledninger mv. Indholdskvalitet Er læremidlet relevant? Er det muligt at integrere det i en meningsfuld sammenhæng? Er dets indhold eksemplarisk? Repræsenterer det almene og væsentlige dele af en faglig proces? Er det troværdigt og pålideligt? Kan det indgå i et forløb på $"&':#$4&#$,&$,&+2#(0$,$0&/&*+,5+.#&0/.&"1&*()./)&+)&23#()+gisk viden? Understøtter det en undervisning, der stemmer overens med gældende læreplaner? Tilgængelighed Er læremidlet tilgængeligt i form af en struktur og kompleksitet, der modsvarer elevernes kompetencer? Har det en god navigationsstruktur (ved man, hvor man er, og hvor man kan komme hen)? Er det nemt at orientere sig /&),(!-4&.(1+704&#$%/)"4&+6$,%-,/*0$,4&./"-4&0$-%0<+-%$4&*,$'53- vede nøgleord mm.? I,&#$0&.3%<(,0&+)&<,7)$,6$"./)0&/&-,(*0&(*&7#0,1--$0&+)&#$0%&,10'$&F%30"/")%,10'$&+)&.1#S&+)&</..$#%$-6$"%$,G&+)&'7.0/- modale samspil mellem repræsentationsformer (tale, tekst, </..$#$,4&#/(),(''$,4&%1'<+.$,4&.1#%2+,&''8GH& Fungerer det teknisk? Er det let og ukompliceret at logge ind? Responderer det hurtigt? Er der teknisk understøttelse af læsning (oplæsning), skrivning (fx talegenkendelse, stavestøtte) og lignende? Læringsudbytte T/#,()$,&#$0&0/.&(0&$.$6$,$&7#6/-.$,&%/)&2:&B$,$&.3,/")%"/- 6$(7$,&F57%-$&+)&,$)$.*>.)$4&*+,%0:&+)&("6$"#$4&("(.1%$,$& og fortolke, vurdere og kritisere og skabe og konstruere) eller til at de udvikler sig på det metakognitive plan? Er de /&%0("#&0/.&(0&,$B$-0$,$&+6$,&#$,$%&.3,/")%7#<100$&+)&#$0%& anvendelsesmuligheder?

11 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER 11 Understøtter det en organisk sammenhæng mellem de forskellige læringsniveauer? Lærer eleverne nok? Har det lærte overføringsværdi (transfer)? Kan det bruges til noget, der rækker ud over den aktuelle skolesammenhæng? Bidrager det til at øge elevernes aktionsradius? Har lærings- 7#<100$0&$0&<,$#0&*(6"$"#$&("6$"#$.%$%+',:#$H& Fleksibilitet T/#,()$,&.3,$'/#.$0&0/.&7"#$,6/%"/")%#/L$,$"0/$,/")H&U/6$,& det mulighed for eller kommer det med forslag til undervis- "/")%#/L$,$"0/$,/")H& 90>00$,&#$0&7"#$,6/%"/")%#/L$,$"0/$,/")&#/,$-0$&)$""$'& redskaber til stilladsering, organisering, lærerstøtte? M("&#$0&<,7)$%&0/.&(0&0/.,$00$.3))$&$"&#/L$,$"0/$,$0&2,+),$%- %/+"4&#$,&$,&0/.)3")$./)&*+,&B$,$&012$,&(*&$.$6$,4&%:&B$,$&.3,$,& mere? Har indhold og/eller aktiviteter en grad af åbenhed, alsidighed og kompleksitet, så de elever, der bruger det, bliver engageret og udfordret som deltagere i undervisningen? ;(,&#$0&$0&B$-%/<$.0&#$%/)"&'$#&)+#$&)$"6$?%0(%0$,4&5>?& grad af frihed og brugerkontrol og kan fejlvalg nemt +')>,$%H&R#"100$%&Q+'270$,$"%&/"0$,(-0/6$&2+0$"0/(.$& hensigtsmæssigt? Genbrugelighed Fungerer læremidlet sammen med andre læremidler, som lærer og elever har adgang til? I,&#$0&$"&#$.&(*&$0&:<$"0&$..$,&.7--$0&%1%0$'H&M("&#$0&/"0$- ),$,$%&'$#&%-+.$"%&/"0,("$0&F*N&9-+.$O"0,(&$..$,&P,+"0$,G&$..$,& bruges i andre sammenhænge? Er det muligt og tilladt at redigere og/eller integrere indholdet (billeder, animationer, tekster) i lærerens og elevernes eget arbejde? I,&#$,&0/.%0,3--$./)$&,$00/)5$#$,&0/.&%1%0$'$0H&I,&#$,&(#)(")& 0/.&%1%0$'$0&$..$,&#$&2,+#7Q$,$#$&2,+#7-0$,&/&#$"&0/#4& eleverne går på skolen og efterfølgende? Kan elevarbejdet +6$,*>,$%&0/.&("#,$&%1%0$'$,H

12 12 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER DIDAKTISKE DELELEMENTER II Lærerhenvendte materialer: undervisningsplan, årsplan, didaktisk fagtekst, lærervejledning, skabelon Indholdskvalitet Er læremidlet relevant? Behandler det emner og problemstillinger på en meningsfuld måde, der kan relateres til lærerens og elevernes hverdag og det omgivende samfund? Er dets indhold eksemplarisk? Repræsenterer det almene og væsentlige dele af et fag, der samtidig relaterer til lærerens problemhorisont? Er læremidlet troværdigt og pålideligt? Formidler det viden 2:&$"&*1.#$%0)>,$"#$&':#$4&#$,&$,&+2#(0$,$0&/&*+,5+.#&0/.&"1& faglig og pædagogisk viden? Understøtter det en undervisning, der stemmer overens med gældende læreplaner? Læringsudbytte Understøtter det en undervisning, hvor eleverne udvikler sig 2:&B$,$&.3,/")%"/6$(7$,&F57%-$&+)&,$)$.*>.)$4&*+,%0:&+)&("- 6$"#$4&("(.1%$,$&+)&*+,0+.-$4&67,#$,$&+)&-,/0/%$,$&+)&%-(<$& og konstruere)? Er der en organisk sammenhæng mellem de forskellige læringsniveauer? Lærer eleverne nok? Understøtter det en undervisning, der har overføringsværdi (transfer)? Kan det lærte bruges til noget, der rækker ud over den aktuelle skolesammenhæng? Understøtter det en undervisning, der bidrager til at øge $.$6$,"$%&(-0/+"%,(#/7%H&;(,&.3,/")%7#<100$0&$0&<,$#0& favnende anvendelsesområde? Får eleverne erfaring med B$,$&*+,%-$../)$&-+"-,$0$&$-%$'2.$,H&O"#):,&#$&/&*+,%-$../)$& anvendelsessituationer? Understøtter det en undervisning, hvor eleverne udvikler sig 2:&#$0&'$0(-+)"/0/6$&2.("H&T./6$,&#$&/&%0("#&0/.&(0&,$B$-0$,$& +6$,&#$,$%&.3,/")%7#<100$&+)&#$0%&("6$"#$.%$%'7./)5$#$,H

13 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER 13 7'8)*)%(')*'%1 T/#,()$,&.3,$'/#.$0&0/.&#/L$,$"0/$,$0&7"#$,6/%"/")H& 90/..$,&#$0&,$#%-(<$,&0/.&%0/..(#%$,/")4&+,)("/%$,/")&+)V$..$,& lærerstøtte til rådighed? M("&#$0&<,7)$%&0/.&(0&0/.,$00$.3))$&$"&#/L$,$"0/$,$0&2,+),$%- %/+"4&#$,&$,&0/.)3")$./)&*+,&B$,$&012$,&(*&$.$6$,4&%:&B$,$&.3,$,& mere? M6(./!Q$,$,&$..$,&%0>00$,&#$0&.3,$,$"%&+6$,6:)"/")&+)V eller opfølgning på elevernes faglige og metakognitive udvikling? Genbrugelighed I,&/"#5+.#$0&,$.$6("0&(0&("6$"#$&/&B$,$&%(''$"53")$& (over tid eller i forhold til forskellige elever)? M"100$,&.3,$'/#.$0&("&0/.&("#,$&.3,$'/#.$,4&%+'&.3,$,&+)& elever har adgang til? Er det muligt og tilladt at redigere og/eller integrere indholdet (billeder, animationer, tekster) i lærerens og elevernes eget arbejde? I,&#$,&0/.%0,3--$./)$&,$00/)5$#$,&0/.&%1%0$'$0H&I,&#$,&(#)(")& 0/.&%1%0$'$0&$..$,&#$&2,+#7Q$,$#$&2,+#7-0$,&/&#$"&0/#4&.3,$,$"&

14 14 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER anvender det? Kan lærerarbejdet overføres til andre %1%0$'$,H Brugervenlighed Er læremidlet tilgængeligt i form af en struktur og kompleksitet, der modsvarer lærerens udfordringer? Er det relevant i forhold til den praksis læreren står i? Er det læsbart og brugervenligt? Er der et passende forhold mellem fagsprog og konkrete eksempler? Har det en god navigationsstruktur (ved man, hvor man er, og hvor man kan komme hen)? Er det nemt at orientere sig /&),(!-4&.(1+704&#$%/)"4&+6$,%-,/*0$,4&./"-4&0$-%0<+-%$4&*,$'53- vede nøgleord mm.? Fungerer det teknisk? Er det let og ukompliceret at logge ind? Responderer læremidlet hurtigt? Er det let at gemme +)&!"#$&2,+#7-0$,H&I,&#$,&/"0$),$,$0&5?3.2&0/.&(0&.>%$&0$-"/- ske problemer? Er der tilpas begrænset, men tilstrækkelig og forståelig fejlmelding og brugervejledning?

15 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER 15 FUNKTIONELLE LÆREMIDLER Funktionelle læremidler er kendetegnet ved at fungere som redskaber og værktøjer, der bruges til at håndtere indhold og (,<$?#%2,+Q$%%$,&/&7"#$,6/%"/")$"8&A$0&-("&63,$&$"&$..$,&B$,$&(*& følgende funktioner: Produktion Reception Kommunikation Evaluering Kompensation 9>)"/") Dataindsamling W"(.1%$ Beregning E,+Q$%%01,/") Funktionelle læremidler kan fungere som didaktiske delelementer i et didaktisk læremiddel. FUNKTIONELLE LÆREMIDLER Værktøjer: produktion, kommunikation og processtyring 98)#(':'()(! Hjælper læremidlet til at løse den aktuelle opgave nemt, $L$-0/60&+)&-6(./!Q$,$0H& 90>00$,&+)&+20/'$,$,&#$0&(,<$?#%2,+Q$%%$"H&X)$,&#$0&-6(./0$ten af proces og produkt? X)$,&#$0&<,7)$,$"%&'7./)5$#$,&+)&(-0/+"%,(#/7%&F(7)'$"- ting)? Fungerer læremidlet teknisk? Er det let og ukompliceret at logge ind? Responderer læremidlet hurtigt? Er det let at )$''$&+)&!"#$&2,+#7-0$,H&I,&#$,&/"0$),$,$0&5?3.2&0/.&(0&.>%$& tekniske problemer? Er der tilpas begrænset, men tilstrækkelig og forståelig fejlmelding og brugervejledning?

16 16 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER Samarbejde 90>00$,&.3,$'/#.$0&$"&#/(.+)/%-&%('(,<$?#%2,+Q$%H&Y/.<1#$,& #$0&$"&-.(,&,+..$*+,#$./")&'$#&*+,%-$../)$&,+..$,&+)&01#$./)$& sociale regler? Er det muligt at kommunikere om proces og produkt? Kan samarbejdsprocessen monitoreres (af elever eller lærer)? Kan man få indblik i processens historiske forløb? I,&#$0&'7./)0&(0&,7..$&2,+Q$%%$"&0/.<()$&+)&*+,0,1#$&0/#./)$,$& ændringer? Tilgængelighed I,&.3,$'/#.$0%&7#0,1-&+)&*+,'&"$'0&(0&*+,%0:H Er det intuitivt og let at huske? Er det nemt at lære at ("6$"#$&F.$(,"(</./01GH& 9-(.&'("&)>,$&#$0&%(''$&*,(&)(")&0/.&)(")H Er det tilpasset målgruppen? Genbrugelighed Fungerer læremidlet sammen med andre læremidler, som lærer og elever har adgang til? I,&#$0&$0&:<$"0&$..$,&.7--$0&%1%0$'H&M("&#$0&/"0$),$,$%&'$#& %-+.$"%&/"0,("$0&F*N&9-+.$O"0,(&$..$,&P,+"0$,G&$..$,&2+,0$*>.?$- andre sammenhænge? Er det muligt og tilladt at redigere og/eller integrere indholdet (billeder, animationer, tekster) i lærerens og elevernes eget arbejde? I,&#$,&0/.%0,3--$./)$&,$00/)5$#$,&0/.&%1%0$'$0H&I,&#$,&(#)(")& 0/.&%1%0$'$0&$..$,&#$&2,+#7Q$,$#$&2,+#7-0$,&/&#$"&0/#& eleverne går på skolen og efterfølgende? Kan elevarbejdet +6$,*>,$%&0/.&("#,$&%1%0$'$,H Brugervenlighed Har læremidlet appel og er appetitvækkende? Har det en god navigationsstruktur (ved man, hvor man er, og hvor man kan komme hen)? Er det nemt at orientere sig /&),(!-4&.(1+704&#$%/)"4&+6$,%-,/*0$,4&./"-4&0$-%0<+-%$4&*,$'53- vede nøgleord mm.? I,&#$0&B$-%/<$.0&F)+#$&)$"6$?%0(%0$,4&5>?&),(#&(*&*,/5$#4& <,7)$,-+"0,+.4&*$?.6(.)&-("&"$'0&+')>,$%GH&R#"100$%&Q+'-

17 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER 17 puterens interaktive potentiale hensigtsmæssigt? Fungerer det teknisk? Er det let og ukompliceret at logge ind? Responderer læremidlet hurtigt? Er det let at gemme +)&!"#$&2,+#7-0$,H&I,&#$,&/"0$),$,$0&5?3.2&0/.&(0&.>%$&0$-"/- ske problemer? Er der tilpas begrænset, men tilstrækkelig og forståelig fejlmelding og brugervejledning?

18 18 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER SEMANTISKE LÆREMIDLER 9$'("0/%-$&.3,$'/#.$,&$,&-$"#$0$)"$0&6$#4&(0&#$&5(,&$0& <$01#"/")%/"#5+.#4&'$"&/--$&$"&/"#<1))$0&#/#(-0/-8&9$'("0/%-$& læremidler kan fx være: 9()0$-%0$,C&%()2,+%(4&6/#$+$,&+)&5?$''$%/#$, 9()0$-%0$,C&("/'(0/+"&+)&%/'7.(0/+" Z%0$0/%-$&0$-%0$,C&%->"./00$,(07,4&!.'&+)&Q+'270$,%2/. 9$'("0/%-$&.3,$'/#.$,&-("&*7")$,$&%+'&#/#(-0/%-$&#$.$.$'$"- ter i et didaktisk læremiddel.

19 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER 19 SEMANTISKE LÆREMIDLER I Sagtekster: sagprosa, videoer og hjemmesider Engagerende Er læremidlet fængende (har det et involverende drive/en spændende fortælling)? I,&#$0&,$.$6("0&+)&'+0/6$,$"#$&F-"100$,&#$0&("&0/.&<,7)$,$"%& problemhorisont)? I,&#$0&7#*+,#,$"#$&F1#$,&#$0&0/.2(%&'+#%0("#GH Giver det mening at arbejde med det igennem længere tid? Indholdskvalitet I,&.3,$'/#.$0%&7#0,1-&+)&/"#5+.#&(70$"0/%-&+)&*()./)0&+)& sagligt relevant? Behandler det emner og problemstillinger på en meningsfuld måde, der kan relateres til elevernes hverdag og det omgivende samfund? Er det troværdigt og pålideligt? Formidler det viden på $"&*1.#$%0)>,$"#$&':#$4&#$,&$,&+2#(0$,$0&/&*+,5+.#&0/.&"1& *()./)&+)&23#()+)/%-&6/#$"H&90$''$,&#$0&+6$,$"%&'$#& gældende læreplaner? Er dets indhold eksemplarisk? Repræsenterer det almene og væsentlige dele af et fag, der samtidig relaterer til elevernes problemhorisont? Har det en transferværdi, dvs. kan det bruges til noget, der rækker ud over den aktuelle skolesammenhæng? Tilgængelighed Er læremidlets indhold tilgængeligt i form af en struktur og kompleksitet, der modsvarer elevernes sociale, kognitive og emotionelle kompetencer? I,&#$0&"$'0&(0&+,/$"0$,$&%/)&/&),(!-4&.(1+704&#$%/)"4&+6$,%-,/*- ter, link, tekstbokse, fremhævede nøgleord mm? I,&#$0&.3%<(,0&+)&<,7)$,6$"./)0&/&-,(*0&(*&7#0,1--$0&+)&#$0%&,10'$&F%30"/")%,10'$&+)&.1#S&+)&</..$#%$-6$"%$,G4&-+'2+sition, fremstilling af begreber og multimodale samspil mellem repræsentationsformer (tale, tekst, billeder, diagrammer,

20 20 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER %1'<+.$,4&.1#%2+,&''8GH& O'>#$-+''$,&#$0&*+,%-$../)$&012$,&(*&<$5+6&+)&*+,7#%30- ninger? Læringsudbytte Lærer man noget væsentligt ved at bruge læremidlet? I,&#$0&$L$-0/604&+)&.3,$,&'("&"+-H& I,&7#<100$0&(*&(.'$"&,$.$6("%4&+)&>)$,&#$0&<,7)$,$"%& aktionsradius (har det overføringsværdi)? I,&#$0&B$-%/<$.0&'$#&5>?&),(#&(*&*,/5$#&+)&B$,$&,$.$6("0$& 6(.)'7./)5$#$,4&#$,&:<"$,&*+,&6(,/(0/+"&+)&*+,#1<$.%$H Brugervenlighed Har læremidlet et minimalistisk og funktionelt design? ;(,&#$0&(22$.&+)&$0&Q++.&+)&(22$0/063--$"#$&7#0,1-H Har det en god navigationsstruktur (ved man, hvor man er, +)&56+,&'("&-("&-+''$&5$"GH&I,&#$0&B$-%/<$.0&F)+#$&)$"- vejstaster, høj grad af frihed, brugerkontrol, fejlvalg kan nemt +')>,$%GH&R#"100$%&Q+'270$,$"%&/"0$,(-0/6$&2+0$"0/(.$& hensigtsmæssigt? Fungerer det teknisk? Responderer det hurtigt? Er der integreret hjælp til at løse tekniske problemer? Er der tilpas begrænset, men tilstrækkelig og forståelig fejlmelding og brugervejledning? SEMANTISKE LÆREMIDLER II Sagtekster: animation og simulation Brugerkontrol 9-(<$,&<,7)$,$"%&5("#./")$,&$"&*+,%-$.4&#$,&)>,&$"&*+,%-$.&/& forhold til indhold og/eller struktur? M("&<,7)$,$"&%01,$&.3,$'/#.$0%&0$'2+H I,&<,7)$,$"%&5("#./")$,&%01,$#$4&%0>00$#$&$..$,&/--$S%0>00$#$H I,&#$0&'7./)0&(0&$-%2$,/'$"0$,$&'$#&/"#5+.#&+)&7#0,1-H& Indholdskvalitet I,&.3,$'/#.$0%&7#0,1-&+)&/"#5+.#&(70$"0/%-&+)&*()./)0&+)&

21 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER 21 sagligt relevant? Behandler det emner og problemstillinger på en meningsfuld måde, der kan relateres til elevernes hverdag og det omgivende samfund? Er det troværdigt og pålideligt? Formidler det viden på $"&*1.#$%0)>,$"#$&':#$4&#$,&$,&+2#(0$,$0&/&*+,5+.#&0/.&"1& *()./)&+)&23#()+)/%-&6/#$"H&90$''$,&#$0&+6$,$"%&'$#& gældende læreplaner? Er dets indhold eksemplarisk? Repræsenterer det almene og væsentlige dele af et fag, der samtidig relaterer til elevernes problemhorisont? Har det en transferværdi, dvs. kan det bruges til noget, der rækker ud over den aktuelle skolesammenhæng? Tilgængelighed Er læremidlets indhold tilgængeligt i form af en struktur og kompleksitet, der modsvarer elevernes sociale, kognitive og emotionelle kompetencer? I,&#$0&"$'0&(0&+,/$"0$,$&%/)&/&),(!-4&.(1+704&#$%/)"4&+6$,%-,/*- ter, link, tekstbokse, fremhævede nøgleord mm? I,&#$0&.3%<(,0&+)&<,7)$,6$"./)0&/&-,(*0&(*&7#0,1--$0&+)&#$0%&,10'$&F%30"/")%,10'$&+)&.1#S&+)&</..$#%$-6$"%$,G4&-+'2+sition, fremstilling af begreber og multimodale samspil mellem repræsentationsformer (tale, tekst, billeder, diagrammer, %1'<+.$,4&.1#%2+,&''8GH& O'>#$-+''$,&#$0&*+,%-$../)$&012$,&(*&<$5+6&+)&*+,7#%30- ninger? Læringsudbytte Lærer man noget væsentligt ved at bruge læremidlet? I,&#$0&$L$-0/604&+)&.3,$,&'("&"+-H& I,&7#<100$0&(*&(.'$"&,$.$6("%4&+)&>)$,&#$0&<,7)$,$"%& aktionsradius (har det overføringsværdi)? I,&#$0&B$-%/<$.0&'$#&5>?&),(#&(*&*,/5$#&+)&B$,$&,$.$6("0$& 6(.)'7./)5$#$,4&#$,&:<"$,&*+,&6(,/(0/+"&+)&*+,#1<$.%$H Brugervenlighed Har læremidlet et minimalistisk og funktionelt design? ;(,&#$0&(22$.&+)&$0&Q++.&+)&(22$0/063--$"#$&7#0,1-H Har det en god navigationsstruktur (ved man, hvor man er, +)&56+,&'("&-("&-+''$&5$"GH&I,&#$0&B$-%/<$.0&F5>?&),(#&(*&

22 22 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER *,/5$#4&<,7)$,-+"0,+.4&*$?.6(.)&-("&"$'0&+')>,$%GH&R#"100$%& computerens interaktive potentiale hensigtsmæssigt? Fungerer det teknisk? Responderer det hurtigt? SEMANTISKE LÆREMIDLER III ;4()('4#)!()#4()*<!4#$%&'(()*+(,*-!.&/!01!20/3,()*43'& Intensitet Giver det mulighed for en intens spændingsoplevelse (fx /&-,(*0&(*&$0&5("#./")%'300$0&2.+0&$..$,&<$01#"/")%*7.#$& begivenheder)? Har det en æstetisk sammenhængende form? E/,,$,&#$0&<,7)$,$"%&%("%$,&+)&"1%)$,,/)5$#H Giver det mulighed for en intens og stemningsmættet +2.$6$.%$&F*N&/&-,(*0&(*&<$01#"/")%'300$0&%2,+)&+)V$..$,& stemningsmættede situationer)? Originalitet Fremstiller læremidlet et indhold (emne, problemstilling, 53"#$.%$G&2:&$"&+,/)/"(.&+)&*+,&.3%$,$"&"1%-(<$"#$& måde? T,1#$,&#$0&'$#&6("0$&*+,$%0/../")$,&+)&"+,'$,H

23 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER 23 Åbner det for et dialogisk fortolkningsfællesskab? Anvender det sprog og andre repræsentationsformer på "1%-(<$"#$&':#$,H Kompleksitet Rummer læremidlet spændinger og kontraster, der udfordrer og kræver fortolkning? Er det fremstillede værdiunivers sammensat (komplekst i modsætning til simpelt)? Åbner det for en mere kompleks forståelse af verden, eller lukker det sig om sin egen verden? Er dets form kompleks (spiller sproget og andre repræsentationsformer sammen med indholdet på udfordrende og fortolkningskrævende måder)? Relevans Rammer læremidlet inden for elevens individuelle problemhorisont? Rummer det almene, eksistentielle problemstillinger? Rummer det aktuelle, samfundsmæssige problemstillinger? Åbner det for fagligt relevante indholdsområder og faglig perspektivering? Tilgængelighed Er læremidlets indhold tilgængeligt i form af en struktur og kompleksitet, der modsvarer elevernes sociale, kognitive og emotionelle kompetencer? I,&#$0&"$'0&(0&+,/$"0$,$&%/)&/&),(!-4&.(1+704&#$%/)"4&+6$,%-,/*- ter, link, tekstbokse, fremhævede nøgleord mm? I,&#$0&.3%<(,0&+)&<,7)$,6$"./)0&/&-,(*0&(*&7#0,1--$0&+)&#$0%&,10'$&F%30"/")%,10'$&+)&.1#S&+)&</..$#%$-6$"%$,G4&-+'2+sition, fremstilling af begreber og multimodale samspil mellem repræsentationsformer (tale, tekst, billeder, diagrammer, %1'<+.$,4&.1#%2+,&''8GH& O'>#$-+''$,&#$0&*+,%-$../)$&012$,&(*&<$5+6&+)&*+,7#%30- ninger?

24 =7,#$,/")%2(,('$0,$"$&$,&7#6/-.$0&+)&!"("%/$,$0&/&*+,</"#$.%$& med udviklingen af it-platformen KMD Education.

l ær e m id l l e EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)

l ær e m id l l e EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) digita m id l l e l ær e er EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) 2 EVALUERING AF DIGITALE LÆREMIDLER Indhold Evaluering af digitale læremidler................

Læs mere

Inspirationseftermiddag. Evaluering af digitale læremidler Jeppe Bundsgaard

Inspirationseftermiddag. Evaluering af digitale læremidler Jeppe Bundsgaard Inspirationseftermiddag Evaluering af digitale læremidler Jeppe Bundsgaard Didaktiske Digitale læremidler Formidlingsorienterede læremidler Repetitive læremidler Praksisstilladserende læremidler Stilladserende

Læs mere

Skolemessen 2012. Anvendelse af it i skolen - og undervisningsdifferentiering

Skolemessen 2012. Anvendelse af it i skolen - og undervisningsdifferentiering Skolemessen 2012 It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Anvendelse af it i skolen - og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Digital undervisning i et nordisk læringsrum

Digital undervisning i et nordisk læringsrum Digital undervisning i et nordisk læringsrum 9. april 2015 Hvilke digitale læremidler virker? Professor Jeppe Bundsgaard Forskning i digitale læremidler Tre typer læremidler Didaktiske læremidler Udpeger

Læs mere

DIKU-Konference om digital læring 2. oktober Hvilke digitale værktøjer og teknologier virker?

DIKU-Konference om digital læring 2. oktober Hvilke digitale værktøjer og teknologier virker? DIKU-Konference om digital læring 2. oktober 2014 Hvilke digitale værktøjer og teknologier virker? Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på

Læs mere

Digital dannelse og eleven som producent

Digital dannelse og eleven som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Titel Digital dannelse og eleven som producent Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Læs mere

Vurdering af digitale læremidler hvorfor og hvordan? Læremiddelmesse Horsens den 5.september 2013

Vurdering af digitale læremidler hvorfor og hvordan? Læremiddelmesse Horsens den 5.september 2013 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vurdering af digitale læremidler hvorfor og hvordan? Læremiddelmesse Horsens den 5.september 2013 Karina Kiær Cand.pæd. i didaktik Pædagogisk konsulent ved Center for Undervisningsmidler

Læs mere

LÆREMIDDELTJEK - HVOR TJEKKET ER DET? VINGSTED 041110. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) UCSyddanmark og Læremiddel.dk

LÆREMIDDELTJEK - HVOR TJEKKET ER DET? VINGSTED 041110. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) UCSyddanmark og Læremiddel.dk LÆREMIDDELTJEK - HVOR TJEKKET ER DET? VINGSTED 041110 Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) UCSyddanmark og Læremiddel.dk SKOLEBIBLIOTEKETS DAG 2010 - LÆREMIDLERNE OG SKOLENS LÆRINGSCENTER [ ét enkelt af spørgsmålene.]:

Læs mere

Digitale veje i danskfaget

Digitale veje i danskfaget Digitale veje i danskfaget Birgi&e Therkildsen Danskfaglig konsulent for grundskole og læreruddannelse i Dansklærerforeningens Hus Er det undervisningen læremidlerne eleverne læreren der er/ skal være

Læs mere

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering KvaN-konference It og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Er det differentiering?

Læs mere

Web 2.0 værktøjer til fremmedsprogsundervisning. Danièle Eychenne dey@ucc.dk www.ucc.dk/cfu/

Web 2.0 værktøjer til fremmedsprogsundervisning. Danièle Eychenne dey@ucc.dk www.ucc.dk/cfu/ Web 2.0 værktøjer til fremmedsprogsundervisning dey@ucc.dk www.ucc.dk/cfu/ Dagens program 8.30-10.00 Go morgen Enquête Undervisningsdifferentiering Lege med Padlet hands-on 10.00-10.15 Kaffepause med frugt

Læs mere

Matematik og mundtlige prøver 23. januar 2013

Matematik og mundtlige prøver 23. januar 2013 Matematik og mundtlige prøver 23. januar 2013 It i folkeskolen Drøm eller mareridt? Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

Læs mere

Læring og erkendelse. Erkendelser er noget man når frem til. Erfaringer er noget man gør sig. Oplevelse er noget man har eller får

Læring og erkendelse. Erkendelser er noget man når frem til. Erfaringer er noget man gør sig. Oplevelse er noget man har eller får Læremiddeltjek Undervisningsmidler fremmer den meget hensigtbetonede undervisning, de er fantasiforladte, entydige, røvtriste, overpædagogiske i deres hjælpeløshed. Undervisningen bliver sådan set nok

Læs mere

Undervisningsdifferentiering og it

Undervisningsdifferentiering og it Styrk potentialet 15. april 2015 Titel Undervisningsdifferentiering og it Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Differentiering handler om eleverne Man kan differentiere

Læs mere

Digitale læremidler og læremiddelkulturer

Digitale læremidler og læremiddelkulturer Digitale læremidler og læremiddelkulturer Til at inddele Lærestoffet, give Eleverne det paa en synlig Måde, og gjøre Læregangen anskuelig, bruger man Læremidler. De bidrage saaledes baade til at gjøre

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus på at læse for at lære; læsning styrkes i og

Læs mere

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program Teoretiske og praktiske vinkler på elev til elev læring, som kunne være afsendt for nogle overordnede tanker ift. jeres kommende aktionslæringsforløb. Didaktik Samarbejdsformer Elev

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD

KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD KREATIV BRUG AF IPADS I DAGTILBUD Ved Jette Aabo Frydendahl Cand. it og lektor Via University College MIN OPGAVE I DAG Med de nye teknologier har vi fået unikke muligheder for at skabe læringsmiljøer,

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Anmeldelser og læremiddeltjek

Anmeldelser og læremiddeltjek Anmeldelser og læremiddeltjek Fagbladet Folkeskolen (199.000 læsere per nummer) månedsmagasinet Undervisere (113.000 læsere per nummer) folkeskolen.dk undervisere.dk specialpaedagogik.dk ernaeringogsundhed.dk

Læs mere

AOF-seminar Scandic Silkeborg

AOF-seminar Scandic Silkeborg AOF-seminar Scandic Silkeborg 21. august 2015 Multimodalitet og didaktik med digitale ressourcer Find slides på jeppe.bundsgaard.net Professor Jeppe Bundsgaard Deltager i et netværkssamfund Fordrer nye

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Resultater fra demonstrationsskoleforsøg

Resultater fra demonstrationsskoleforsøg Resultater fra demonstrationsskoleforsøg - Ved Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet og Thomas Illum Hansen, UC Lillebælt Indsatsen skal bidrage til at skabe en fagligt stærkere folkeskole, hvor

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design. Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse.

Læseplan for faget håndværk og design. Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse. Læseplan for faget håndværk og design Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse. Grundlæggende for faget håndværk og design er håndværksmæssig forarbejdning af

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/5 Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål Målet med forløbet er at øge elevernes kritiske læsekompetencer omkring fiktive tekster, her i form af

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering UCL Temadøgn It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Præsentation d. 4. september CFU Nordjylland

Præsentation d. 4. september CFU Nordjylland KMD Education DIAS 1 Præsentation d. 4. september CFU Nordjylland Bring digitaliseringen i spil i forberedelsen, i undervisningen og i læringen og giv skole- og forvaltningsledelsen et solidt udgangspunkt

Læs mere

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet; mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Madopskrift forløbsvejledning

Madopskrift forløbsvejledning Madopskrift forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4. klasse

Læs mere

KMD A/S BØRNEINTRA. ERFAmøde Odense, den 12. december 2013

KMD A/S BØRNEINTRA. ERFAmøde Odense, den 12. december 2013 BØRNEINTRA ERFAmøde Odense, den 12. december 2013 VELKOMMEN _22 kommuner repræsenteret i dag AGENDA 9:30 Velkommen KWJ 9:35-9:50 Status på transitionen CMH 9:50-10.00 Version 2.8 gennemgang HHD 10.00-10.30

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter:

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter: Generelt om Fokus Fokus er et fuldt dækkende undervisningsmateriale til naturfagene i udskolingen. Fokus er et 100 % digitalt grundsystem til naturfagene i udskolingen. Fokus består af en hjemmeside til

Læs mere

Tilgængelighed - er mere end muligheden for oplæsning. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk)

Tilgængelighed - er mere end muligheden for oplæsning. Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Tilgængelighed - er mere end muligheden for oplæsning Dorthe Carlsen (dca@ucsyd.dk) Opdrag: Tilgængelighed i tekster Læremiddeltjek, der er et evaluerings- og vurderingsværktøj, skelner mellem udtryksmæssig,

Læs mere

Vestre Skole, Grenaa

Vestre Skole, Grenaa Vestre Skole, Grenaa 7. december 2011 It-didaktisk design Fra vision til didaktisk praksis Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Introduktion I nedslag 1 har I arbejdet med målpilen, som et værktøj til læringsmålstyret undervisning. Målpilen er bygget

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

30-08-2012. Faglig læsning i skolens humanistiske fag. Indhold. Den humanistiske fagrække i grundskolen. Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012

30-08-2012. Faglig læsning i skolens humanistiske fag. Indhold. Den humanistiske fagrække i grundskolen. Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012 Faglig læsning i skolens humanistiske fag Temadag om faglig læsning, Aalborg 2012 Elisabeth Arnbak Center for grundskoleforskning DPU Århus Universitet Indhold 1. Den humanistiske fagrække 2. Hvad karakteriserer

Læs mere

Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014. It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole

Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014. It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014 It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist

Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Reportage - forløbsvejledning Af Anja Qvist Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering

SKRIV I DANSK. 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering SKRIV I DANSK 3 fokuspunkter: Grundlæggende skrivekompetencer Stilladsering Evaluering Stx-bekendtgørelsen fra 2010 Multimodalt blik på skriftligt arbejde 90 Stk. 2: Skriftligt arbejde kan have form af

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard.

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard. Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Titel og eleven Digital dannelse som producent Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Læs mere

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen

Matematik på mellemtrinnet. Kort om evalueringen Matematik på mellemtrinnet Kort om evalueringen Kort om evalueringen Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har i en evaluering set på arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på grundskolens

Læs mere

Preview af formularskabelon

Preview af formularskabelon Preview af formularskabelon Vælg tema: Blåt tema Det valgte tema gemmes automatisk i skabelonen Import Elevplan 6.klasse KK Elevplan 6 klasse Dansk Status Progression i forhold til seneste læringsmål for

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Sigt og ram plet! om potentialeorienteret undervisning i tysk

Sigt og ram plet! om potentialeorienteret undervisning i tysk Sigt og ram plet! om potentialeorienteret undervisning i tysk Workshop CBS 30. januar 2015 Alle elever skal blive så dygtige, som de kan - også i tysk Program Målsætning læringsmål, tegn og feedback Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve Pædagogisk handleplan for SOSU Greve Oprettet: 11/11/11 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE PÆDAGOGISK HANDLEPLAN FOR SOSU GREVE... 3 DEL 1: SKOLENS IDENTITET... 3 1.1 Læringssyn... 3 1.2 Undervisningssyn...

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Næstved Sprog- og Integrationscenter

Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter 19. september 2015 Didaktik med digitale ressourcer Find slides på jeppe.bundsgaard.net Professor Jeppe Bundsgaard Program Kl. 9 Didaktik og it Kl. 10.15 Oplæg til

Læs mere

Lærerseminar om digitale læringsformer og pædagogik

Lærerseminar om digitale læringsformer og pædagogik Lærerseminar om digitale læringsformer og pædagogik 29. april 2015 Didaktik med digitale ressourcer Find slides på jeppe.bundsgaard.net Professor Jeppe Bundsgaard Deltager i et netværkssamfund Fordrer

Læs mere

Uddannelsesplan EUD-IT

Uddannelsesplan EUD-IT Uddannelsesplan EUD-IT Navn: Keld Lund Andersen Adresse: Hjortshøjparken 82 By: Hjortshøj Tlf.: 86 22 22 75 E-mail: kla@ats.dk Ansættelsesskole: Aarhus tekniske Skole Undervisningsområde: Mediegrafisk

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Målstyret undervisning i danskfaget

Målstyret undervisning i danskfaget Målstyret undervisning i danskfaget 1. december 2014 Multimodale tekster i danskfaget Professor Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Slides på www.jeppe.bundsgaard.net De nye Fælles

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Hvad kan it? Strukturere Organisere Simulere Producere Adgang til viden

Hvad kan it? Strukturere Organisere Simulere Producere Adgang til viden Slides kan hentes fra http://www.simon-skov-fougt.dk/main/foredrag Digitalisering Ph.d.-stipendiat Simon Skov Fougt Digitalisering Teknologifetichisme Ubegrænsede muligheder Læringspotentiale? It mennesker

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Kompetencemål for Madkundskab

Kompetencemål for Madkundskab Kompetencemål for Madkundskab Madkundskab er både et praktisk og et teoretisk fag, der kombinerer faglig og videnskabelig fordybelse med kreativt og innovativt arbejde, håndværksmæssigt arbejde, æstetiske

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Mediepædagogisk møde i Silkeborg 17. september 2012

Mediepædagogisk møde i Silkeborg 17. september 2012 Mediepædagogisk møde i Silkeborg 17. september 2012 Digitale læremidler & Didaktisk fantasi Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj

Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj Hvorfor er medialisering godt i sprogundervisning? Det er helt tydeligt, at det øger motivationen for faget hos den enkelte elev, når det er muligt at anvende

Læs mere

Skolegade Skole Brønderslev. Søgning og læsning på nettet

Skolegade Skole Brønderslev. Søgning og læsning på nettet Skolegade Skole Brønderslev 7. august 2015 DigitaleTitel læremidler Søgning og læsning på nettet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Mål og plan Mål At deltagerne har grundlag

Læs mere

INSPIRATIONSOPLÆG FOR EN IT-STRATEGI PÅ 0-18 ÅRSOMRÅDET

INSPIRATIONSOPLÆG FOR EN IT-STRATEGI PÅ 0-18 ÅRSOMRÅDET INSPIRATIONSOPLÆG FOR EN IT-STRATEGI PÅ 0-18 ÅRSOMRÅDET Børne- og Skoleudvalgets møde den 20. marts 2014 Indhold 1. Fremtidens (digitale) kompetencer... 2 2. Digitale læremidler som pædagogisk it i dagtilbud

Læs mere

En beskrivelse af det dannelses- lærings og fagsyn som udgør jeres fundament for jeres planlægning af forløbet

En beskrivelse af det dannelses- lærings og fagsyn som udgør jeres fundament for jeres planlægning af forløbet AD-ugen 46-2013 Didaktiske overvejelser En beskrivelse af det dannelses- lærings og fagsyn som udgør jeres fundament for jeres planlægning af forløbet Vi har valgt at anskue vores læringssyn som værende

Læs mere

Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt. September 2014 Side 1

Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt. September 2014 Side 1 Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt September 2014 Side 1 Program Velkommen Arbejdsgruppen bag prøven Prøvens rammer og indhold Prøven trin for trin Model for disposition Gode råd FAQ Side

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Computerstøttet undervisning på 3. årgang.

Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Marts 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Projektets mål. Målet er at udvikle praksisformer, som inddrager it til støtte for ALLE elevers læse- og skriveudvikling. Målet

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

VEJLEDNING DEN PÆDAGOGISKE BASISMODEL I UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD

VEJLEDNING DEN PÆDAGOGISKE BASISMODEL I UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD VEJLEDNING DEN PÆDAGOGISKE BASISMODEL I UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD Indhold 3 Indledning 5 Fremtidens Dagtilbud kort fortalt 8 Det dynamiske læringsmiljø 17 En målrettet, systematisk pædagogisk

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

FAGLIG SKRIVNING. Klara Korsgaard

FAGLIG SKRIVNING. Klara Korsgaard FAGLIG SKRIVNING Klara Korsgaard 4 gode grunde til at skrive i alle fag Hvad er skrivning? Fagenes skrivekulturer Læsning og skrivning og læring Hva så? Bud på idéer 4 gode grunde til at skrive i alle

Læs mere

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler:

Udfordring AfkØling. Lærervejledning. Indhold. I lærervejledningen finder du følgende kapitler: Udfordring AfkØling Lærervejledning Indhold Udfordring Afkøling er et IBSE inspireret undervisningsforløb i fysik/kemi, som kan afvikles i samarbejde med Danfoss Universe. Projektet er rettet mod grundskolens

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april Didaktik og digitale læremidler i undervisningen Udfordringsdifferentiering med it-understøttelse

Ordblinde og it-konferencen 8. april Didaktik og digitale læremidler i undervisningen Udfordringsdifferentiering med it-understøttelse Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Didaktik og digitale læremidler i undervisningen Udfordringsdifferentiering med it-understøttelse Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr.

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Evaluering af elever af besøg på Århus Universitet. Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Hvordan var besøget struktureret? o Hvad fungerede godt? 1. At vi blev ordentligt

Læs mere

Faglig læsning i 6. klasse: At læse og forstå fagtekster

Faglig læsning i 6. klasse: At læse og forstå fagtekster Faglig læsning i 6. klasse: At læse og forstå fagtekster Det er tirsdag sidst i november. Klokken er 10.45. Klassen skal have dansk. Klasselokalet er småt, og de 21 elever sidder tæt. Denne dag er én elev

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning

Prøver Evaluering Undervisning Prøver Evaluering Undervisning Biologi og geografi Maj-juni 2011 Indhold Indledning 2 Formålet med de digitale afgangsprøver i biologi og geografi 2 Biologi 2 Geografi 3 Opgavekonstruktion og parallelopgaver

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Fælles Mål Danmarks privatskoleforening den 15.01.2014

Fælles Mål Danmarks privatskoleforening den 15.01.2014 Fælles Mål Danmarks privatskoleforening den 15.01.2014 Baggrund Nationale undersøgelser Fælles Mål er for omfattende, diffuse, ikke prioriterede og i nogle tilfælde for brede. Fælles Mål kobles ikke til

Læs mere

Temadag Gennemførelse af talentudvikling i hovedforløbet. Talentudvikling i lyset af differentiering, hvad er mulighederne

Temadag Gennemførelse af talentudvikling i hovedforløbet. Talentudvikling i lyset af differentiering, hvad er mulighederne Temadag Gennemførelse af talentudvikling i hovedforløbet Talentudvikling i lyset af differentiering, hvad er mulighederne 28-09-16 Karin Løvenskjold Svejgaard Lektor Alle elever er forskellige Der er tre

Læs mere