Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST"

Transkript

1 Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST EgnsINVEST Side 1 af 85

2 Investeringsforeningen EgnsINVEST... 3 Generel information om investeringsforeningen:... 5 Information om de inkluderede afdelinger: EgnsINVEST Emerging Østen EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte, Akk EgnsINVEST Europa EgnsINVEST Obligationer EgnsINVEST Tyskland, Akk EgnsINVEST Norden EgnsINVEST Sundhed EgnsINVEST Obligationer, Højrentelande EgnsINVEST Korte obligationer EgnsINVEST Emerging Østeuropa EgnsINVEST Østen EgnsINVEST Danmark EgnsINVEST Lange obligationer EgnsINVEST Tyskland EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte Investeringsforeningen EgnsINVEST Information om tegning og indløsning i foreningen Rettigheder, vedtægter, regnskabsforhold m.v.: EgnsINVEST Side 2 af 85

3 . Investeringsforeningen EgnsINVEST Fællesprospekt for afdelingerne: EgnsINVEST Emerging Østen EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte, Akk. EgnsINVEST Europa EgnsINVEST Obligationer EgnsINVEST Tyskland, Akk. EgnsINVEST Norden EgnsINVEST Sundhed EgnsINVEST Obligationer Højrentelande EgnsINVEST Korte obligationer EgnsINVEST Emerging Østeuropa EgnsINVEST Østen EgnsINVEST Danmark EgnsINVEST Lange obligationer EgnsINVEST Tyskland EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte Offentliggørelsesdato Prospektet er offentliggjort den 12. januar EgnsINVEST Side 3 af 85

4 . Bestyrelsens erklæring Vi erklærer herved, - at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og - at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer. Horsens, den 12. januar 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen EgnsINVEST Johannes Lund Andersen formand Anders Buhl-Christensen næstformand Peter Have Søren Iversen Knud Lomborg Steffen Löfvall Hans Jørgen Nielsen Finn Odegaard Jan Trøjborg Torben Vilsgaard EgnsINVEST Side 4 af 85

5 . Generel information om investeringsforeningen: Foreningen Investeringsforeningen EgnsINVEST Vitus Berings Plads Horsens Registreringsnummer hos Finanstilsynet Investeringsforeningen er registreret i Finanstilsynet under FT Registreringsnr. hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Foreningen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nummer: Foreningens stiftelsesdato Foreningen er stiftet 1. november Formål Foreningens formål er fra offentligheden eller en nærmere i vedtægternes pkt angivet kreds af offentligheden at modtage midler, der investeres i danske og udenlandske instrumenter for at opnå størst muligt afkast og værdiforøgelse under hensyntagen til en rimelig risikospredning. Bestyrelse Samfundsforsker, Johannes Lund Andersen, Nørre Tranders Vej 30, 9000 Ålborg (formand) Aalborg Universitet 2. viceborgmester, Anders Buhl-Christensen, Lindegårdsvej 79, Tvede/Linde, 8900 Randers (næstformand) Vildtforvaltningskonsulent, Peter Have, Grønnerupvej 48, 9760 Vrå (næstformand) Skov- og Naturstyrelsen - Nordjyllands Statsskovdistrikt Direktør, Søren Iversen, Strandvejen 17, 7800 Skive Pendo ApS Adm. direktør, Knud Lomborg, Hvedebjergvej 66, 8220 Brabrand F & H A/S Seniorkonsulent, Steffen Löfvall, Hakonsvej 4B, 2880 Bagsværd MOCH A/S Radiotekniker, Hans Jørgen Nielsen, Vinkelvej 13, 9500 Hobro Selvstændig EgnsINVEST Side 5 af 85

6 Skolebibliotekskonsulent, Finn Odegaard, Kærvej 113, 7190 Billund Billund Kommune Borgmester, Jan Trøjborg, Dallerupvej 5, 8781 Stenderup Horsens Kommune Direktør, Torben Vilsgaard, Arnakvej 32, 8270 Højbjerg Incuba Venture Vederlag til bestyrelse Det samlede vederlag til bestyrelsen i foreningen beregnes som et fast beløb, der godkendes af generalforsamlingen. Vederlaget til bestyrelsen udgjorde i 2007: 250 tkr. Investeringsforvaltningsselskab EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens. Direktion: Jacob Snedker Revision PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Resenvej 81, 7800 Skive, statsautoriseret revisor Michael Laursen. Depotselskab Sparbank A/S Adelgade Skive Depotselskabsaftale Foreningen har indgået aftale med Sparbank A/S, Adelgade 8, 7800 Skive om, at denne som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for afdelingen i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders forudgående skriftlig varsel til den første i en måned. Depotselskabet skal påse, at 1. en forenings udstedelse og indløsning af medlemmernes andele foretages i overensstemmelse med reglerne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og vedtægterne, 2. værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, der sælges for foreningens regning, kun udleveres mod, at salgssummen (modydelsen) indbetales til depotselskabet, EgnsINVEST Side 6 af 85

7 3. betaling for værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, der købes for foreningens regning, kun finder sted mod levering af disse til depotselskabet, 4. udbetaling af udbytte eller henlæggelse af overskud til forøgelse af formuen foregår i overensstemmelse med foreningens vedtægters regler herom, 5. værdiansættelsen af en forenings beholdning af pantebreve sker i overensstemmelse med reglerne herom, 6. en forenings køb og salg af værdipapirer og afledte finansielle instrumenter sker i overensstemmelse med 46 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., 7. køb og salg af andre værdier, herunder pantebreve, foretages til priser, der ikke er mindre fordelagtige end dagsværdien. For sin funktion som depotbank modtager Sparbank A/S et årligt vederlag fra hver investeringsafdeling målt på gennemsnitsformuen pr. måned. Herudover betales et anslået særskilt vederlag for opbevaring og clearing af udenlandske værdipapirer. Vederlaget beregnes som en procentdel p.a. af værdipapirernes kursværdi ultimo hver måned. Afdeling Vederlag for funktion som depotbank Vederlag for opbevaring og clearing af udenlandske værdipapirer EgnsINVEST Emerging Østeuropa 0,03 % p.a. 0,14 % p.a. EgnsINVEST Østen 0,03 % p.a. 0,09 % p.a. EgnsINVEST Emerging Østen 0,03 % p.a. 0,28 % p.a. EgnsINVEST Sundhed 0,03 % p.a. 0,13 % p.a. EgnsINVEST Korte obligationer 0,01 % p.a. - EgnsINVEST Danmark 0,03 % p.a. - EgnsINVEST Obligationer 0,01 % p.a. - EgnsINVEST Europa 0,03 % p.a. 0,05 % p.a. EgnsINVEST Lange obligationer 0,01 % p.a. - EgnsINVEST Norden 0,03 % p.a. 0,04 % p.a. EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte 0,03 % p.a. 0,04 % p.a. EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte, Akk. 0,03 % p.a. 0,07 % p.a. EgnsINVEST Tyskland 0,03 % p.a. 0,04 % p.a. EgnsINVEST Tyskland, Akk. 0,03 % p.a. 0,04 % p.a. EgnsINVEST Side 7 af 85

8 EgnsINVEST Obligationer, Højrentelande 0,015 % p.a. 0,015 % p.a. Administration, samarbejdspartner Administration Foreningen har indgået aftale med EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. Administrationsbidraget til EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S er p.t. fastsat til højst årligt at måtte udgøre de i nedenstående skema anførte procentsatser beregnet af den gennemsnitlige formue. Administrationsbidraget er sammensat af omkostninger, som kan henføres direkte til den enkelte afdeling (depotselskabet, Finanstilsynet, Værdipapircentralen, OMX) og af honorar til investeringsforvaltningselskabet, men eksklusiv handelsomkostninger. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Afdeling Fast procentsats EgnsINVEST Sundhed 1,65% EgnsINVEST Emerging Østeuropa 1,85% EgnsINVEST Emerging Østen 1,85% EgnsINVEST Østen 1,65% EgnsINVEST Tyskland 1,75% EgnsINVEST Tyskland, Akk. 1,75% EgnsINVEST Norden 1,60% EgnsINVEST Europa 1,60% EgnsINVEST Danmark 1,50% EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte, Akk. 1,75% EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte 1,75% EgnsINVEST Obligationer, Højrentelande 1,45% EgnsINVEST Lange obligationer 0,80% EgnsINVEST Obligationer 0,75% EgnsINVEST Korte obligationer 0,65% Investeringsrådgivning og formidling af foreningsandele Foreningens investeringsforvaltningsselskab, EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S, der er ansvarlig for den daglige porteføljestyring, har indgået aftale om investeringsrådgivning med EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S. Aftalen indebærer, at EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S yder rådgivning til EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S om transaktioner, som EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S anser for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Rådgivningen skal ske i overensstemmelse med de retningslinier, som foreningens bestyrelse har fastlagt i individuelle investeringsinstrukser for de enkelte afdelinger. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S, som tager stilling til, om forslagene skal gennemføres. EgnsINVEST Side 8 af 85

9 Betalingen til EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S for investeringsrådgivning er indeholdt i ovennævnte administrationsbidrag til investeringsforvaltningsselskabet og udgør p.t. de i nedenstående skema anførte procentsatser. Afdeling Fast procentsats EgnsINVEST Sundhed 0,20% EgnsINVEST Emerging Østeuropa 0,20% EgnsINVEST Emerging Østen 0,20% EgnsINVEST Østen 0,20% EgnsINVEST Tyskland 0,35% EgnsINVEST Tyskland, Akk. 0,35% EgnsINVEST Norden 0,20% EgnsINVEST Europa 0,20% EgnsINVEST Danmark 0,20% EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte, Akk. 0,35% EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte 0,35% EgnsINVEST Obligationer, Højrentelande 0,15% EgnsINVEST Lange obligationer 0,10% EgnsINVEST Obligationer 0,10% EgnsINVEST Korte obligationer 0,10% Den foran omtalte aftale mellem EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S og EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S om ydelse af investeringsrådgivning er delelement i en samlet aftale med fondsmæglerselskabet om ydelse af investeringsrådgivning, formidling af foreningsandele og diverse administrative assistancer i forbindelse med foreningernes valuta- og værdipapirhandler. EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S gennemfører på afdelingernes vegne køb og salg af værdipapirer, efter instruks fra EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S, til de nedenfor anførte kurtagesatser (angivet i procent af handelsværdi): Papirtype Danske aktier Obligationer Udenlandske aktier Sats (angivet i procent af handelsværdi) 0,20% + evt. eksterne omk. 0,05% + evt. eksterne omk. 0,30% + evt. eksterne omk. Kurtagen er indregnet i de enkelte afdelingers anførte emissions- og indløsningsomkostninger. Kurtagesatsen er eksklusiv eksterne omkostninger og skatter. Fondsmæglerselskabet formidler i eget regi alene salg af foreningsandele til professionelle, primært institutionelle investorer, og kan for egen regning over for disse evt. fastsætte vilkår, som afviger fra de i prospektets afsnit om emissionspris angivne satser. Formidlingen af foreningsandele til øvrige investorer varetager EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S via andre finansielle formidlere på vilkår, som aftales disse parter imellem, og kan for egen regning over for disse evt. fastsætte vilkår, som afviger fra de i prospektets afsnit om emissionspris angivne satser. De finansielle formidlere fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningsandele, og EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S kan sideløbende hermed iværksætte egen markedsføring af foreningsandele. Som honorar for de finansielle formidleres ydelser betales et formidlingshonorar beregnet ud fra den EgnsINVEST Side 9 af 85

10 gennemsnitlige kursværdi af de af foreningens noterede investeringsandele, som opbevares i depot i det pågældende pengeinstitut. Betalingen til EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S for formidling af foreningsandele m.v. er indeholdt i ovennævnte administrationsbidrag til investeringsforvaltningsselskabet og udgør p.t. de i nedenstående skema anførte estimerede procentsatser. Afdeling Fast procentsats EgnsINVEST Sundhed 0,92% EgnsINVEST Emerging Østeuropa 1,09% EgnsINVEST Emerging Østen 1,04% EgnsINVEST Østen 0,96% EgnsINVEST Tyskland 1,01% EgnsINVEST Tyskland, Akk. 0,84% EgnsINVEST Norden 0,98% EgnsINVEST Europa 0,93% EgnsINVEST Danmark 0,94% EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte, Akk. 1,03% EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte 1,02% EgnsINVEST Obligationer Højrentelande 0,88% EgnsINVEST Lange obligationer 0,44% EgnsINVEST Obligationer 0,45% EgnsINVEST Korte obligationer 0,34% Markedsføring og kommunikation Foreningens investeringsforvaltningsselskab, EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S, der er ansvarlig for den daglige drift, har indgået aftale om markedsføring og kommunikation med EgnsINVEST Management A/S. Aftalen indebærer, at EgnsINVEST Management A/S skal bistå EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S, med markedsføring af Foreningerne, kommunikation samt med udvikling af nye produkter indenfor rammerne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.. Betalingen til EgnsINVEST Management A/S for bistand til markedsføring, kommunikation og produktudvikling er indeholdt i ovennævnte administrationsbidrag til investeringsforvaltningsselskabet og udgør p.t. de i nedenstående skema anførte procentsatser. Afdeling Fast procentsats EgnsINVEST Sundhed 0,20% EgnsINVEST Emerging Østeuropa 0,20% EgnsINVEST Emerging Østen 0,20% EgnsINVEST Østen 0,20% EgnsINVEST Tyskland 0,15% EgnsINVEST Tyskland, Akk. 0,15% EgnsINVEST Norden 0,20% EgnsINVEST Europa 0,20% EgnsINVEST Side 10 af 85

11 EgnsINVEST Danmark 0,20% EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte, Akk. 0,15% EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte 0,15% EgnsINVEST Obligationer Højrentelande 0,15% EgnsINVEST Lange obligationer 0,10% EgnsINVEST Obligationer 0,10% EgnsINVEST Korte obligationer 0,10% Aftalerne mellem EgnsINVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S og henholdsvis EgnsINVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S og EgnsINVEST Management A/S kan opsiges med 6 måneders varsel. Aftalerne kan dog i henhold til lov om finansiel virksomhed 104 stk. 2 opsiges med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse. Dog skal investeringsforvaltningsselskabet i henhold til aftalen betale en godtgørelse herfor. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til EDB, depotselskab, revision, bestyrelse, administration, tilsyn, markedsføring og salg, må i henhold til vedtægterne ikke overstige nedenstående procent af højeste formueværdi inden for regnskabsåret: Afdelingstype Sats Aktieafdelinger 2,5% Obligationsafdelinger 1,5% Årlige omkostninger i procent (ÅOP) ÅOP for investeringsbeviser er et samlet nøgletal, som under visse standardiserede forudsætninger viser investors forventede samlede omkostninger ved at spare op i foreningen. ÅOP er ikke en individuel omkostningsberegning for den enkelte investor. ÅOP indeholder administrationsomkostninger, handelsomkostninger ved den løbende drift samt investors handelsomkostninger i form af maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Afdeling ÅOP Danmark 1,76 % Norden 1,78 % Europa 1,91 % Østen 2,11 % Emerging Østen 2,51 % Emerging Østeuropa 2,28 % Sundhed 1,92 % Korte obligationer 0,76 % Obligationer 0,89 % Højt Udbytte 2,54 % Højt Udbytte, Akk. 2,30 % Tyskland 2,91 % Tyskland, Akk. 2,58 % Lange obligationer 1,14 % Obligationer, Højrentelande 1,95 % EgnsINVEST Side 11 af 85

12 Information om de inkluderede afdelinger: EgnsINVEST Emerging Østen Afdelingens målgruppe Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker at investere pensionsmidler og almindelig opsparing. Afdelingen henvender sig primært til investorer, som ønsker et supplement til de traditionelle brede geografiske afdelinger. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år og investorer, som er risikovillige. Afdelingens SE-nr.: Afdelingen er stiftet 19. februar Fondskode hos VP Fondskode: DK Investeringsmål Afdelingens midler placeres i aktier i store, mellemstore og små selskaber i Fjernøsten på tværs af en række forskellige sektorer. Via forvaltningen af porteføljen er det målsætningen på langt sigt at give investorerne et afkast, der afspejler udviklingen på de asiatiske aktiemarkeder, som har status som emerging market. Som grundlag for styringen benytter EgnsINVEST Morgan Stanleys definition af, hvilke lande der kan betegnes som emerging markets, og hvilke der kan betegnes som udviklede markeder. Dette betyder, at et land kun kan indgå i afdelingen, så længe det har status som emerging market. Fører den økonomiske udvikling i landet således til, at det opnår status som et udviklet marked efter Morgan Stanleys definition, kan landet ikke længere indgå i EgnsINVEST Emerging Østen, idet udvælgelsen af aktier kun finder sted inden for det investeringsunivers, som er defineret af benchmark. Dette betyder, at EgnsINVEST Emerging Østen udvikles i takt med, at landene i regionen udvikler sig, således at afdelingen altid har en eksponering mod lande, som befinder sig på et tidligt vækststadie. Der vælges som hovedregel kun selskaber, der indgår i benchmark. Benchmark Som benchmark anvendes Morgan Stanley Capital International Emerging Asia indekset inkl. udbytte Bevisudstedende eller kontoførende Afdelingen er udbyttebetalende og bevisudstedende. EgnsINVEST Side 12 af 85

13 Udbytte seneste 5 år Seneste fem års udbytte i kr. og % pr. foreningsandel. Investor skal være opmærksom på, at afdelingen i 2005 skiftede status fra at være akkumulerende til at være udloddende med udlodningsregulering fra 1. juli 2005, hvorfor der ikke tidligere er udbetalt udbytte. År Udbytte i kr. 8,75 kr. 7,75 kr. 2,75 kr. Udbytte i % 8,75 % 7,75 % 2,75 % Resultat seneste 5 år Seneste fem års resultat i % pr. 100 kr. s foreningsandel. Afdelingen er startet i april År *2004 Resultat i % 21,26 % 14,51 % 46,97 % 5,36 % *2004 tal er for perioden Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Performance for benchmark Afkastet på benchmark kan opgøres til: År *2004 Benchmark afkast i pct. 27,27 18,62 46,55 1,34 Afdelingen er stiftet 19. februar *2004 tal er for perioden Afdelingens formue Afdelingens formue 31. december 2007 (1.000 Kr.): Risici Investor skal være opmærksom på, at de omtalte forventninger om afkast ikke er nogen garanti for fremtidig afkast. Endvidere skal investor være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Foreningsandelene kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være mere eller mindre værd end på investeringstidspunktet. Investor skal bl.a. være opmærksom på nedenstående forhold: EgnsINVEST Side 13 af 85

14 Udsving på aktiemarkederne: Aktiemarkederne svinger meget og kan falde væsentligt som en reaktion på selskabsspecifikke forhold, politiske forhold, regulerings-, markedsmæssige forhold og generelle økonomiske forhold. Eksponering: Udenlandske aktiemarkeder kan være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Desuden giver investeringer i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Selskabsspecifikke forhold: Værdien af en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er væsentligt forskellig fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Øvrige forhold: Investering i afdelingen er forbundet med høj risiko. Generelt er aktierne i emerging markets præget af større volatilitet end selskaber i den mere udviklede del af verden bl.a. som følge af politiske og økonomiske forhold. Ovenstående omtalte risikoforhold er ikke udtømmende, da andre forhold ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af aktiernes værdi. Desuden kan forskellige dele af aktiemarkedet reagere forskelligt på disse forhold. Fastholdelse af risikoprofil For at fastholde den overordnede risikoprofil er der fastlagt rammer for udsving i afdelingens sektor- og landefordeling/valutafordeling i forhold til benchmark. Som et numerisk mål for afvigelsen på afkast i forhold til benchmark anvendes tracking error. Tracking error giver en indikation af, hvor tæt afkastet på afdelingen følger afkastet på benchmark. I EgnsINVEST Emerging Østen er det målet at holde en tracking error under 4% pr. år. Der skal dog gøres opmærksom på, at der er tale om en målsætning, og at tracking error derfor kan overstige 4%'s grænsen. Fastsættelse af emissionspris ved løbende emission Emissionsprisen fastsættes for hver afdeling i medfør af 2 i bekendtgørelse nr. 713 af 21. juni 2007 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Emissionsprisen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og til nødvendige omkostninger ved emissionen. De angivne maksimale emissionstillæg kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om det konkrete emissionstillæg på hjemmesiden. Emissionstillægget har følgende fordeling: Vederlag til finansielle formidlere: 0,50 % Markedsføring, herunder trykning og annoncering: 0,00 % EgnsINVEST Side 14 af 85

15 Kurtage og øvrige handelsudgifter ved køb af værdipapirer: 0,61 % Øvrige markedsafledte omkostninger 0,39 % Offentlige afgifter: 0,00 % I alt 1,50 % Indløsningspris Indløsningsprisen fastsættes for hver afdeling i medfør af 2 i bekendtgørelse nr. 713 af 21. juni 2007 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de nødvendige aktiver til indløsning af foreningsandelene. Indløsningsprisen fastsættes ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af værdipapirer og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. De angivne maksimale indløsningsfradrag kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om det konkrete indløsningsfradrag på hjemmesiden. Indløsningsfradraget har følgende fordeling: Handelsudgifter ved salg af værdipapirer 0,61 % Øvrige udgifter ved indløsning 0,00 % Øvrige markedsafledte omkostninger 0,39 % Indløsningsfradrag i alt 1,00 % Omsættelighed Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Der gælder ingen indskrænkninger i foreningsandelenes omsættelighed. Flytning mellem afdelinger Et medlem kan flytte fra én afdeling til en anden ved at sælge andelene i den eksisterende afdeling og så købe andele i en ny. De eneste omkostninger, som er forbundet hermed, vil være eventuel kurtage til pengeinstituttet. Administrationsomkostninger Afdelingen er startet i april (2004 tal er for perioden ) År Administrationsomkostninger 1,85 % 1,85 % 1,85 % 1,29 % Vederlag til investeringsforvaltningsselskabet Vederlaget til investeringsforvaltningsselskabet udgjorde i 2007: tkr. EgnsINVEST Side 15 af 85

16 Vederlag for Finanstilsynet Vederlaget til Finanstilsynet udgjorde i 2007: 9 tkr. Skat Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21 stk. 3-5 anførte krav til aktivmassen. Beskatning af foreningen: Afdelingen beskattes ikke selvstændigt. Beskatning af medlemmerne: Ved beskatning af foreningsandelene skal der skelnes mellem kursgevinster/tab på investeringsforeningsandelen og udlodning fra investeringsforeningsandelen. Frie midler: Kursgevinster fra foreningsandelene beskattes som aktieindkomst Realiserede kurstab kan modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier og investeringsforeningsandele der investerer i aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. Ved opgørelse af aktieindkomsten anvendes gennemsnitsmetoden (salgssummen fratrukket den gennemsnitlige købssum for den pågældende investeringsforeningsandel). Udlodningen er sammensat af udbytteindtægter, renteindtægter samt nettokursgevinster ved salg af aktier der er ejet i mindre end tre år. Den del af udbyttet der stammer fra renteindtægter beskattes som kapitalindkomst, den øvrige del beskattes som aktieindkomst. Pensionsmidler: Kursgevinst/-tab beskattes med 15 % pensionsskat. Den del af udlodningen, der stammer fra renteindtægter af afdelingens kontantbeholdning, beskattes med 15 % pensionsskat. Den del, der stammer fra afdelingens investering i aktier, beskattes med 15 % aktieafkastskat. Børneopsparing: Der betales ikke skat af afkastet. Selskaber: Sælges investeringsforeningsandele ejet i mindre end tre år, er gevinster skattepligtig indkomst. Sælges andele, ejet i mere end tre år, er gevinster skattefri. Kurstab kan modregnes i tilsvarende gevinster, hvis ejertiden er under 3 år. Kurstab kan ikke modregnes, hvis ejertiden er mere end 3 år. Udlodningen opdeles i en almindelig selskabsindkomstdel og en del, der kun skal medregnes med 66 %. I henhold til EU's renteskattedirektiv er afdelingen klassificeret som en type A. Det vil sige, at afdelingens andel af rentebærende fordringer er mindre end eller lig med 15%. Udlodningsfrekvens samt beskatning heraf Udbyttet udbetales via indehaverens konto i det kontoførende institut. Udbyttet udbetales en gang om året efter den ordinære generalforsamling. Der tilbageholdes 28% i aconto skat i forbindelse med udlodningen. Dette gælder dog under visse forudsætninger ikke udbytte, som udloddes på foreningsandele, der indgår i pensionsdepot eller børneopsparingsdepot. EgnsINVEST Side 16 af 85

17 EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte, Akk. Afdelingens målgruppe Afdelingen henvender sig primært til investorer, der ønsker at investere midler under virksomhedsskatteordningen. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år og investorer, som er risikovillige. Afdelingens SE-nr.: Afdelingen er stiftet den 23. august Fondskode hos VP Fondskode: DK Investeringsmål Afdelingens midler placeres i globale aktier på tværs af en række forskellige lande og sektorer. Formålet med EgnsINVEST Aktier, Højt Udbytte Akk. er at sikre et langsigtet attraktivt aktieafkast, hvilket forventes at kunne opnås gennem investering i aktier, som udbetaler et højt udbytte. Denne type aktier har historisk vist sig at give et højere langsigtet afkast end markedet generelt. Afdelingen vil derfor primært investere i selskaber, hvor den forventede udbyttebetaling er høj. I udvælgelsen af aktierne vil der være fokus på store og mellemstore veletablerede selskaber, der traditionelt leverer en solid indtjening og som samtidig har en sund balance. En langsigtet evne til at generere en solid og høj indtjening danner typisk fundamentet for et højt direkte afkast til investorerne. Afdelingen koncentrerer sig om en relativ lille global portefølje, i forhold til de traditionelle EgnsINVEST aktieafdelinger, med mellem selskaber. Højst 10% af selskaberne må være fra emerging market lande. Investering i emerging market lande er forbundet med høj risiko. Generelt er aktierne i disse markeder præget af større volatilitet end selskaber i den mere udviklede del af verden bl.a. som følge af politiske og økonomiske forhold. For at reducere afdelingens samlede risiko er der en begrænsning på eksponeringen i disse regioner. Der anvendes Morgan Stanleys definition og klassifikation af hvorvidt et land er et emerging market land. Herudover er der ingen geografiske eller valutariske eksponeringsrestriktioner. Der kan foretages valutasikring i det omfang, det vurderes at være fordelagtigt. Afdelingen kan anvende finansielle instrumenter, herunder valutaterminskontrakter, til reduktion af porteføljerisikoen. Valutasikring skal foretages under hensyntagen til Finanstilsynets retningslinier. Vægten af selskaberne indgår i en samlet betragtning af afdelingen, således at risikoen er balanceret bedst muligt. Afdelingen investerer udelukkende i danske og udenlandske børsnoterede selskaber. EgnsINVEST Side 17 af 85

18 Afdelingen investerer udelukkende i aktier, der vurderes at have en tilstrækkelig fremtidig informationsstrøm, analysedækning og likviditet. Benchmark Afdelingen har ikke noget benchmark, da der ikke eksisterer et passende markedsindeks for afdelingens investeringsområde. Der er tale om et aktieprodukt, der i sin porteføljesammensætning afviger væsentligt fra EgnsINVESTs traditionelle aktieafdelinger og almindeligt anerkendte markedsindeks. Sammenlignet med MSCI AC World Index, vil afdelingen udvise betydelige sektor- og landeafvigelser. Bevisudstedende eller kontoførende Afdelingen er akkumulerende og bevisudstedende. Udbytte seneste 5 år Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte. Resultat seneste 5 år Seneste fem års resultat i % pr. 100 kr. s foreningsandel. Afdelingen er startet i november År Resultat i % 1,05 % 20,63 % Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Afdelingens formue Afdelingens formue 31. december 2007 (1.000 kr.) Risici Investor skal være opmærksom på, at de omtalte forventninger om et højt direkte afkast ikke er nogen garanti for et højt direkte afkast. Der investeres i selskaber, der forventes at udbetale et højt udbytte, men der er ingen garanti for, at historisk høje udbytter fra et selskab er ensbetydende med fremadrettede høje udbytter. Endvidere skal investor være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Foreningsandelene kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være mere eller mindre værd end på anskaffelsestidspunktet. Investor skal desuden bl.a. være opmærksom på nedenstående forhold: Udsving på aktiemarkedet: Investor skal være opmærksom på, at på trods af afdelingens defensive karakter, vil det samlede afkast være afhængigt af de generelle udsving på aktiemarkederne. Aktiemarkeder kan falde som reaktion på selskabsspecifikke, politiske, EgnsINVEST Side 18 af 85

19 reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Som udgangspunkt vil afdelingen have en høj eksponering af europæiske selskaber, hvorfor afdelingen i høj grad er eksponeret overfor udviklingen i de europæiske markeder. Eksponering: Udenlandske aktiemarkeder kan være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Desuden giver investeringer i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Selskabsspecifikke forhold : Værdien af en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede marked og derved give et afkast, som er meget forskellig fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da afdelingen kan investere op til 10% af formuen i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier. Ovenstående omtale af risikofaktorer er ikke udtømmende, idet andre faktorer ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af aktiernes værdi. Desuden kan forskellige dele af aktiemarkedet reagere forskelligt på disse forhold. Fastholdelse af risikoprofil Afdelingen koncentrerer sig om en relativ lille global portefølje, i forhold til de traditionelle EgnsINVEST aktieafdelinger, med mellem selskaber. For at fastholde den overordnede risikoprofil er der fastlagt rammer for afdelingens investeringer i de enkelte sektorer. Højst 10% af selskaberne må være fra emerging market lande. Investering i emerging market lande er forbundet med høj risiko. Generelt er aktierne i disse markeder præget af større volatilitet end selskaber i den mere udviklede del af verden bl.a. som følge af politiske og økonomiske forhold. For at reducere afdelingens samlede risiko er der en begrænsning på eksponeringen i disse regioner. Der anvendes Morgan Stanleys definition og klassifikation af hvorvidt et land er et emerging market land. Som udgangspunkt er der dog ingen geografiske eller valutariske eksponeringsrestriktioner. Fastsættelse af emissionspris ved løbende emission Emissionsprisen fastsættes for hver afdeling i medfør af 2 i bekendtgørelse nr. 713 af 21. juni 2007 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Emissionsprisen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og til nødvendige omkostninger ved emissionen. De angivne maksimale emissionstillæg kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om det konkrete emissionstillæg på hjemmesiden. Emissionstillægget har følgende fordeling: Vederlag til finansielle formidlere: 1,25 % EgnsINVEST Side 19 af 85

20 Markedsføring, herunder trykning og annoncering: 0,49 % Kurtage og øvrige handelsudgifter ved køb af værdipapirer: 0,37 % Øvrige markedsafledte omkostninger 0,14 % Offentlige afgifter: 0,00 % I alt 2,25 % Indløsningspris Indløsningsprisen fastsættes for hver afdeling i medfør af 2 i bekendtgørelse nr. 713 af 21. juni 2007 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de nødvendige aktiver til indløsning af foreningsandelene. Indløsningsprisen fastsættes ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af værdipapirer og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. De angivne maksimale indløsningsfradrag kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om det konkrete indløsningsfradrag på hjemmesiden. Indløsningsfradraget har følgende fordeling: Handelsudgifter ved salg af værdipapirer 0,37 % Øvrige udgifter ved indløsning 0,39 % Øvrige markedsafledte omkostninger 0,14 % Indløsningsfradrag i alt 0,90 % Omsættelighed Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Der gælder ingen indskrænkninger i foreningsandelenes omsættelighed. Flytning mellem afdelinger Et medlem kan flytte fra én afdeling til en anden ved at sælge andelene i den eksisterende afdeling og så købe andele i en ny. De eneste omkostninger, som er forbundet hermed, vil være eventuel kurtage til pengeinstituttet. Administrationsomkostninger Seneste fem års administrationsomkostninger i % af gennemsnitsformuen. Afdelingen er startet i november År Administrationsomkostninger 1,75 % 1,75 % EgnsINVEST Side 20 af 85

21 Vederlag til investeringsforvaltningsselskabet Vederlaget til investeringsforvaltningsselskabet udgjorde i 2007: tkr. Vederlag for Finanstilsynet Vederlaget til Finanstilsynet udgjorde i 2007: 12 tkr. Skat Beskatning af foreningen Afdelingen er akkumulerende og skattefri. Afdelingen belægges dog med en ekstraskat på 15 pct. af aktieudbytter fra danske selskaber. Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Beskatning af medlemmerne Frie midler: Beskatningen af investorerne sker i form af en lagerbeskatning af andelene i foreningen. Lagerprincippet indebærer, at investorerne beskattes af alle realiserede og urealiserede værdistigninger og kan omvendt fratrække alle realiserede og urealiserede værditab. Gevinst og tab beskattes som kapitalindkomst for personer ved investering af frie midler. Virksomhedsordningen: Beskatningen af investorerne sker i form af en lagerbeskatning af andelene i foreningen. Lagerprincippet indebærer, at investorerne beskattes af alle realiserede og urealiserede værdistigninger og kan omvendt fratrække alle realiserede og urealiserede værditab. Gevinst og tab beskattes med den gældende sats for beskatning af virksomhedsordninger. Pensionsopsparing: Beskatningen af investorerne sker i form af en lagerbeskatning af andelene i foreningen. Lagerprincippet indebærer, at investorerne beskattes af alle realiserede og urealiserede værdistigninger og kan omvendt fratrække alle realiserede og urealiserede værditab. Kursgevinst/-tab beskattes efter gældende regler for pensionsbeskatning og beskattes med 15%. Børneopsparing: Der betales ikke skat af afkastet Selskaber: Beskatningen af investorerne sker i form af en lagerbeskatning af andelene i foreningen. Lagerprincippet indebærer, at investorerne beskattes af alle realiserede og urealiserede værdistigninger og kan omvendt fratrække alle realiserede og urealiserede værditab. Gevinst og tab beskattes med den gældende sats for beskatning af selskaber. I henhold til EU's renteskattedirektiv er afdelingen klassificeret som en type A. Det vil sige, at afdelingens andel af rentebærende fordringer er mindre end eller lig med 15%. EgnsINVEST Side 21 af 85

22 Udlodningsfrekvens samt beskatning heraf Afdelingen udbetaler ikke udbytte. EgnsINVEST Europa Afdelingens målgruppe Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker at investere pensionsmidler og almindelig opsparing. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år og investorer, som er risikovillige. Afdelingens SE-nr.: Afdelingen er stiftet 27. november Fondskode hos VP Fondskode: DK Investeringsmål Afdelingens midler placeres i europæiske aktier på tværs af en række forskellige sektorer og lande med undtagelse af emerging markets. Her anvendes Morgan Stanley's definition af, hvilke lande der betegnes som emerging markets. Afdelingens midler investeres primært i store og mellemstore virksomheder. Via forvaltningen af porteføljen er det målsætningen på langt sigt at give investorerne et afkast, der afspejler den generelle udvikling på de europæiske aktiemarkeder, der her måles som udviklingen i MSCI Europe Index inkl. geninvesteret udbytte. Udgangspunktet for udvælgelsen af selskaber, der skal indgå i porteføljen vil være sammensætningen på lande, sektor- og industrigruppeniveau, hvor vi i forvaltningen vil tilstræbe at ligge forholdsvis neutralt. Der vælges som hovedregel kun selskaber, der indgår i benchmark. Benchmark Som benchmark anvendes MSCI Europe (Morgan Stanley Capital International) inkl. geninvesteret udbytte. Bevisudstedende eller kontoførende Afdelingen er udbyttebetalende og bevisudstedende. Udbytte seneste 5 år Seneste fem års udbytte i kr. og % pr. foreningsandel. År Udbytte i kr. 4,75 kr. 4,50 kr. 2,75 kr. 1,50 kr. 1,25 kr. Udbytte i % 4,75 % 4,50 % 2,75 % 1,50 % 1,25 % EgnsINVEST Side 22 af 85

23 Resultat seneste 5 år Seneste fem års resultat i % pr. 100 kr. s foreningsandel. År Resultat i % 1,67 % 15,70 % 23,76 % 7,42 % 12,71% Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Performance for benchmark Afkastet på benchmark kan opgøres til: År Benchmark afkast i pct. 2,72 19,54 26,43 12,06 12,48 Afdelingens formue Afdelingens formue 31. december 2007 (1.000 kr.): Risici Investor skal bl.a. være opmærksom på nedenstående forhold: Udsving på aktiemarkederne: Aktiemarkederne svinger meget og kan falde væsentligt som en reaktion på selskabsspecifikke forhold, politiske forhold, regulerings-, markedsmæssige forhold og generelle økonomiske forhold. Eksponering: Udenlandske aktiemarkeder kan være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Desuden giver investeringer i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Selskabsspecifikke forhold: Værdien af en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er væsentligt forskellig fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Fastholdelse af risikoprofil For at fastholde den overordnede risikoprofil er der fastlagt rammer for udsving i porteføljens sammensætning af aktier på industrigruppe- og industriniveau samt landefordeling i forhold til benchmark. Som et numerisk mål for afvigelsen på afkast i forhold til benchmark anvendes tracking error. Tracking error giver en indikation af, hvor tæt afkastet på afdelingen følger afkastet på benchmark. I EgnsINVEST Europa er det målet at holde en tracking error under 5% pr. år. Der skal dog gøres opmærksom på, at der er tale om en målsætning, og at tracking error derfor kan overstige 5%'s grænsen. EgnsINVEST Side 23 af 85

24 Fastsættelse af emissionspris ved løbende emission Emissionsprisen fastsættes for hver afdeling i medfør af 2 i bekendtgørelse nr. 713 af 21. juni 2007 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Emissionsprisen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og til nødvendige omkostninger ved emissionen. De angivne maksimale emissionstillæg kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om det konkrete emissionstillæg på hjemmesiden. Emissionstillægget har følgende fordeling: Vederlag til finansielle formidlere: 0,01 % Markedsføring, herunder trykning og annoncering: 0,00 % Kurtage og øvrige handelsudgifter ved køb af værdipapirer: 0,45 % Øvrige markedsafledte omkostninger 0,14 % Offentlige afgifter: 0,00 % I alt 0,60 % Indløsningspris Indløsningsprisen fastsættes for hver afdeling i medfør af 2 i bekendtgørelse nr. 713 af 21. juni 2007 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de nødvendige aktiver til indløsning af foreningsandelene. Indløsningsprisen fastsættes ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af værdipapirer og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. De angivne maksimale indløsningsfradrag kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om det konkrete indløsningsfradrag på hjemmesiden. Indløsningsfradraget har følgende fordeling: Handelsudgifter ved salg af værdipapirer 0,45 % Øvrige udgifter ved indløsning 0,01 % Øvrige markedsafledte omkostninger 0,14 % Indløsningsfradrag i alt 0,60 % Omsættelighed Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Der gælder ingen indskrænkninger i foreningsandelenes omsættelighed. EgnsINVEST Side 24 af 85

25 Flytning mellem afdelinger Et medlem kan flytte fra én afdeling til en anden ved at sælge andelene i den eksisterende afdeling og så købe andele i en ny. De eneste omkostninger, som er forbundet hermed, vil være eventuel kurtage til pengeinstituttet. Administrationsomkostninger Seneste fem års administrationsomkostninger i % af gennemsnitsformuen. År Administrationsomkostninger 1,60 % 1,60 % 1,60 % 1,61 % 1,65 % Vederlag til investeringsforvaltningsselskabet Vederlaget til investeringsforvaltningsselskabet udgjorde i 2007: tkr. Vederlag for Finanstilsynet Vederlaget til Finanstilsynet udgjorde i 2007: 10 tkr. Skat Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21 stk. 3-5 anførte krav til aktivmassen. Beskatning af foreningen: Afdelingen beskattes ikke selvstændigt. Beskatning af medlemmerne: Ved beskatning af foreningsandelene skal der skelnes mellem kursgevinster/tab på investeringsforeningsandelen og udlodning fra investeringsforeningsandelen. Frie midler: Kursgevinster fra foreningsandelene beskattes som aktieindkomst Realiserede kurstab kan modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier og investeringsforeningsandele der investerer i aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. Ved opgørelse af aktieindkomsten anvendes gennemsnitsmetoden (salgssummen fratrukket den gennemsnitlige købssum for den pågældende investeringsforeningsandel). Udlodningen er sammensat af udbytteindtægter, renteindtægter samt nettokursgevinster ved salg af aktier der er ejet i mindre end tre år. Den del af udbyttet der stammer fra renteindtægter beskattes som kapitalindkomst, den øvrige del beskattes som aktieindkomst. Pensionsmidler: Kursgevinst/-tab beskattes med 15 % pensionsskat. Den del af udlodningen, der stammer fra renteindtægter af afdelingens kontantbeholdning, beskattes med 15 % pensionsskat. Den del, der stammer fra afdelingens investering i aktier, beskattes med 15 % aktieafkastskat. Børneopsparing: Der betales ikke skat af afkastet. EgnsINVEST Side 25 af 85

26 Selskaber: Sælges investeringsforeningsandele ejet i mindre end tre år, er gevinster skattepligtig indkomst. Sælges andele, ejet i mere end tre år, er gevinster skattefri. Kurstab kan modregnes i tilsvarende gevinster, hvis ejertiden er under 3 år. Kurstab kan ikke modregnes, hvis ejertiden er mere end 3 år. Udlodningen opdeles i en almindelig selskabsindkomstdel og en del, der kun skal medregnes med 66 %. I henhold til EU's renteskattedirektiv er afdelingen klassificeret som en type A. Det vil sige, at afdelingens andel af rentebærende fordringer er mindre end eller lig med 15%. Udlodningsfrekvens samt beskatning heraf Udbyttet udbetales via indehaverens konto i det kontoførende institut. Udbyttet udbetales en gang om året efter den ordinære generalforsamling. Der tilbageholdes 28% i aconto skat i forbindelse med udlodningen. Dette gælder dog under visse forudsætninger ikke udbytte, som udloddes på foreningsandele, der indgår i pensionsdepot eller børneopsparingsdepot. EgnsINVEST Obligationer Afdelingens målgruppe Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker at investere almindelig opsparing. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på mellem tre og fem år og investorer med mellem risikovillighed. Afdelingens SE-nr.: Afdelingen er stiftet 29. august Fondskode hos VP Fondskode: DK Ex-kupon fondskode: DK Efter afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling vil foreningsandele tegnet under fondskode DK smelte sammen med foreningsandele tegnet under DK Investeringsmål Afdelingens midler placeres i obligationer udstedt i et EU/EØS-land, i en EU/EØSmøntenhed og noteret på en fondsbørs i et EU/EØS-land. Afdelingen investerer højst 50% af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. 88, stk. 1 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Via forvaltningen af porteføljen er det målsætningen på langt sigt at give investorerne et afkast, der afspejler det generelle afkast på investering i danske obligationer med mellemlang restløbetid. Som benchmark anvendes i denne forbindelse: 25% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index 75% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index hvilket svarer til en strategi med en sammenvægtet varighed på 4,50. Korrigeret varighed er et tilnærmet udtryk for, hvor meget kursen på en obligation ændrer sig, hvis renten stiger eller falder et procentpoint. Jo højere korrigeret varighed, EgnsINVEST Side 26 af 85

27 jo mere følsom er obligationskursen som udgangspunkt for udsving i det underliggende renteniveau. Porteføljen bliver sammensat som et mix af konverterbare- og inkonverterbare realkreditobligationer og inkonverterbare statsobligationer, med det primære formål at give investorerne et godt afkast efter skat. Det betyder at der vil blive fokuseret på obligationer med lav kuponrente. Den sammenvægtede korrigerede varighed af obligationsbeholdningen skal for at opfylde strategien være ikke under 3 og ikke over 5. Inden for dette varighedsspænd vil afkastet søges optimeret ved på baggrund af økonomiske analyser at udnytte ændringer i renteniveauet, samt udnytte ændringer i den relative prissætning på/mellem de forskellige obligationstyper. Benchmark Som benchmark anvendes: 25% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index 75% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index hvilket svarer til en strategi med en sammenvægtet varighed på 4,50. Benchmark består af en sammenvægtning af toneangivende danske statsobligationer og viser på langt sigt et retvisende billede af udviklingen på den mellemlange del af det danske obligationsmarked. Bevisudstedende eller kontoførende Afdelingen er udbyttebetalende og bevisudstedende. Udbytte seneste 5 år Seneste fem års udbytte i kr. og % pr. foreningsandel. År Udbytte i kr. 1,75 kr. 1,50 kr. 3,85 kr. 6,05 kr. 5,45 kr. Udbytte i % 1,75 % 1,50 % 3,85 % 6,05 % 5,45 % Resultat seneste 5 år Seneste fem års resultat i % pr. 100 kr. s foreningsandel. År Resultat i % 1,86 % 0,50 % 3,21 % 5,65 % 3,28 % Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. Performance for benchmark Afkastet på benchmark kan opgøres til: År EgnsINVEST Side 27 af 85

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST EGNS-INVEST Emerging Østeuropa EGNS-INVEST Østen EGNS-INVEST Emerging Østen EGNS-INVEST Global Biotek & Medicin EGNS-INVEST Korte obligationer

Læs mere

Fuldstændigt samleprospekt for Placeringsforeningen EgnsINVEST

Fuldstændigt samleprospekt for Placeringsforeningen EgnsINVEST Fuldstændigt samleprospekt for Placeringsforeningen EgnsINVEST EgnsINVEST Side 1 af 30 . Placeringsforeningen EgnsINVEST... 3 Generel information om foreningen:... 5 Information om de inkluderede afdelinger:...

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Forenklet prospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST Basis obligationer

Forenklet prospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST Basis obligationer Forenklet prospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST Basis obligationer Bestyrelsens erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for

Fuldstændigt prospekt for Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Tegningsprospekt Afdeling Bolig

Tegningsprospekt Afdeling Bolig Tegningsprospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 5 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 7 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK SEPTEMBER 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST, DANSKE OBLIGATIONER PROSPEKT 21. maj 2007 G4:Users:steno:Desktop:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ProspektObligationer070521final.doc . Afdeling Etik

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Forenklet prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou (herefter "Investeringsforeningen" eller "Foreningen"). Foreningens

Læs mere

Tegningsprospekt. EgnsINVEST Klima & Miljø Investeringsforeningen EgnsINVEST

Tegningsprospekt. EgnsINVEST Klima & Miljø Investeringsforeningen EgnsINVEST Tegningsprospekt EgnsINVEST Klima & Miljø Investeringsforeningen EgnsINVEST Tegningsprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST Klima & Miljø Bestyrelsens erklæring Vi erklærer herved, - at oplysningerne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Februar 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen LD Invest Fællesprospekt for 7 afdelinger Oktober 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for det fuldstændige prospekt for 3 Revisors

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2016. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale

Læs mere

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer

PROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer PROSPEKT Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer 26. juni 2013 Ansvar for prospektet for... 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for... 4 Foreningen... 5 1. Foreningens navn,

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Offentliggjort 26. november 2007

Offentliggjort 26. november 2007 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Korte obligationer Korte obligationer (Pension) Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer (Pension) Lange obligation Akk.

Læs mere