Standard Kontraktvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard Kontraktvilkår"

Transkript

1 Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens generalforsamling. 1. Havnemærke Ethvert fartøj med hjemsted i S/I Vallensbæk Havn med fast eller midlertidig havneplads(inklusiv joller på land), skal være tydeligt afmærket med havnemærke. På fartøjer med stævnen mod broen placeres havnemærket som hovedregel på bagbords side af stævnen, og på fartøjer med hækken mod broen på styrbords side af hækken. Havnemærket skal altid være synligt fra broen. På joller med landplads placeres havnemærket på hækken. Ved skift af havneplads, og når fartøjet forlader havnen permanent, skal havnemærket udskiftes/fjernes. 2. Forsikring Ethvert fartøj med fast eller midlertidig plads i havnen skal være ansvarsforsikret. Dokumentation herfor skal forevises havnemyndigheden på forlangende. 3. Retten til at benytte havneplads Retten til at benytte havnepladsen er personlig, og det er ikke tilladt at bytte, udlåne eller udleje denne. Alle havnepladsanvisninger administreres af havnekontoret. Havnemyndigheden kan ændre en tildelt plads, såfremt en bedre udnyttelse af havnens kapacitet gør det nødvendigt. I de tidsrum fartøjsejeren ikke benytter den anviste havneplads, kan havnen frit disponere over denne. Gæstepladsleje tilfalder havnen. Fartøjsejere med en havneplads, der er forsynet med et optaget/ledig skilt, skal vende skiltet til ledig, hvis fartøjet forlader havnen i mere end 1 døgn; hjemkomsttidspunkt bør noteres. Hvis en havneplads har været forladt i mere end 3 døgn uden at skiltet er vendt til ledig, kan havnemyndigheden vende skiltet. 4. Pligt til oplysning om skift af fartøj Fartøjsejerne har pligt til omgående, at oplyse havnekontoret om adresseændring, samt skift til et andet fartøj. Dette gælder også, selv om skift af fartøj ikke medfører ændring af pladstype. 5. Misligholdelse af aftale om brugsret til havneplads Såfremt en fartøjsejer, a) groft eller gentagne gange tilsidesætter Havnereglementet, Standard Kontraktvilkår, Havnens Vedtægt eller anvisninger fra havnemyndigheden eller havnebestyrelsen, b) udlåner eller udlejer sin havneplads til en anden, c) afgiver forkerte oplysninger om fartøjets mål, d) anvender havnepladsen erhvervsmæssigt uden havnebestyrelsens skriftlige tilladelse, e) forsømmer sin pligt til at anmelde udskiftning af sit fartøj herunder indbringer et fartøj på havnens område, der overstiger maksimummålene for havnepladsen, f) indtager narkotika, udviser utilstedelig adfærd, begår straffelovsovertrædelse på havnens område, g) ophører med at være medlem af en båd- eller sejlklub med hjemsted på S/I Vallensbæk Havn, betragtes det som misligholdelse af aftalen, hvilket kan medføre, at havnemyndigheden opsiger denne. fortsættes Side 1 af 8

2 fortsat Havnemyndigheden afgør i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt det under pkt. e) nævnte forhold kan ordnes ved, at fartøjsejeren skifter til større pladstype og får reguleret indskuddet. Havnekontingentet reguleres ligeledes. Hvis en fartøjsejer ikke anvender korrekte, fjedrende, anerkendte fortøjninger, jf. pkt. 20. uanset henstillinger og pålæg fra havnemyndigheden, kan havnebestyrelsen forlange, at fartøjsejeren deponerer et af havnemyndigheden fastsat beløb, som sikkerhed for den risiko og de skader, den manglende fortøjning kan medføre. Undladelse af dette betragtes ligeledes som misligholdelse af aftalen. Ved skriftlig henvendelse til fartøjsejerne vedr. ovennævnte forhold, kan der opkræves et af generalforsamlingen fastsat administrationsgebyr, jf. takstregulativet. 6. Indskud og Havnekontingent a) Der skal altid indgås aftale om brugsret til havneplads og betales indskud for en pladstype, der mindst svarer til fartøjets størrelse. Dette gælder også, hvis en fartøjsejer på grund af pladsmangel får anvist en midlertidig plads. Havnepladsindskud og regulering af dette i forbindelse med skift til større pladstype skal være betalt senest en måned efter, at opkrævning er modtaget fra havnen. Ved for sen indbetaling beregnes morarente jf. takstregulativet. b) Havnekontingentet, der fremgår af havnens takstregulativ, forfalder til betaling hver 1. marts og dækker til udgangen af februar det følgende år. Kontingentet dækker den på havnepladsen hvilende andel i de løbende driftsudgifter, drift og vedligeholdelse af havneanlægget, og dets tekniske materiel, og ret til vederlagsfri brug af højtryksspulere, mastekraner og havnens øvrige fællesfaciliteter. Endvidere dækker kontingentet en årlig søsætning og optagning på fartøjsejers risiko i det omfang, havnens materiel kan håndtere fartøjet. Der kan ikke reduceres i kontingentet, selvom en eller flere af ovennævnte rettigheder ikke benyttes/ikke kan benyttes. c) Jollepladsleje dækker plads på land hele året, og brug af elspil ved jollerampen. d) Nye fartøjsejere betaler kvartalsvis havnekontingent regnet fra det kvartal, i hvilket aftale er underskrevet, og indtil udgangen af februar det følgende år. Fartøjsejere der skifter til anden pladstype, får reguleret havnekontingentet beregnet for det kvartal, i hvilket den nye plads er stillet til rådighed. e) En indskyder, der ikke har fartøj eller ikke indbringer sit fartøj på havnen, opkræves ½ kontingent, såfremt havnekontoret modtager skriftlig meddelelse om, at havnepladsen ikke påregnes benyttet. Havnen disponerer over pladsen, indtil indskyderen, mindst 1 måned før pladsen ønskes benyttet, meddeler dette til havnekontoret. Der foretages regulering op til fuldt kontingent fra det kvartal, i hvilket indskyderen indbringer sit fartøj på havnens område. f) Ved opsigelse af havneplads skal indskud tilbagebetales den opsigende fartøjsejer, når og i det omfang en ny fartøjsejer har betalt indskud, jf. vedtægt 20. Tilbagebetalingen fradrages eventuelle forfaldne ydelser og gebyrer m.v. til havnen og tilhørsklubben, og kan først finde sted, når fartøjet og vinterstativ m.v. er fjernet fra havnens område, og fartøjets havnemærke er fjernet. I tilfælde, hvor havnebestyrelsen opsiger aftalen, tilbagebetales havnepladsindskuddet i øvrigt efter samme regler, som er gældende, når en fartøjsejer selv opsiger aftalen. Havnen er ikke forpligtet til, men kan efter omstændighederne tilbagekøbe gamle kontrakter, oprindeligt indgået før oktober 2006, efter de priser, der til enhver tid fremgår af Takstregulativet. Betalt havnekontingent reguleres forholdsmæssigt efter overdragelsestidspunktet. Side 2 af 2

3 7. Havnepladser a) Der er fastsat nedenstående standardstørrelser for havnepladserne og maksimal bredde for de fartøjer, der må ligge på de enkelte pladstyper. Et antal pladser er kortere eller længere end de standardlængder, der er angivet nedenfor. Prisen på pladsen er fastsat i forhold til pladsbredden. Standardmål Maksimal Type bredde længde fartøjsbredde 0 2,2 x 7 m 1,8 m 1 2,5 x 8 m 2,1 m 2 2,8 x 10 m 2,3 m 3 3,0 x 11 m 2,5 m 4 3,6 x 13 m 3,1 m 5 4,0 x 14 m 3,5 m 6 4,6 x 15 m 4,1 m 7 5,5 x 18 m 5,0 m Et fartøj må ikke ligge med agterenden udenfor pælene, med mindre der er givet særlig tilladelse hertil, og fartøjet i øvrigt er forsvarligt fortøjet med spring. b) Bredden af pladserne er udmålt som dels centerafstanden mellem fortøjningspælene, udmålt ca. 1 meter over vandoverfladen ved normal vandstand, dels som et kontrolmål, målt på broen. Bredden af visse pladser kan afvige fra standardmålene. Bredden på en plads må derfor i praksis accepteres af fartøjsejerne, hvis den er indtil ca. 10 cm for smal i forhold til standardbredden. c) Hvis en plads er bredere end standardbredden, kan det efter skriftlig ansøgning til havnemyndigheden normalt godkendes, at der ligger et tilsvarende bredere fartøj på pladsen. Fartøjet må i så fald være ligeså meget bredere, som pladsens mål overstiger standardbredden. d) Havnemyndigheden kan dispensere, hvis en tildelt plads er så smal, at den fastsatte frigang ikke kan overholdes for et fartøj med maksimumbredde for pågældende pladstype. e) Hvis en plads efter havnemyndighedens vurdering afviger væsentligt fra standardbredden eller andre særlige forhold taler for det, kan pladsen omklassificeres til en større eller mindre type. f) Foruden standardstørrelserne 0-7 kan havnemyndigheden i særlige tilfælde omklassificere eksisterende pladser til specialpladser eller etablere specialpladser, hvis mål afviger væsentligt fra standardpladserne. Som specialpladser henregnes f.eks. pladser, der er meget lange i forhold til bredden (eller omvendt) eller er placeret på lavt vand eller er bredere end pladstype 7. Priserne for specialpladser fastsættes af havnebestyrelsen. 8. Ventelisten for havnepladser Ventelisten er inddelt i afsnit, et for hver bro. For hver fartøjsejer, som optages på ventelisten, noteres hvornår dette sker, hvilken pladstype der ønskes, og hvilken havneplads eller hvilke havnepladser, der ønskes. Administrationsgebyr i henhold til takstregulativet betales ved optagelse på ventelisten. På ventelisten optages fartøjsejere: - Der ønsker at skifte til en anden pladstype, - der har fået anvist en midlertidig havneplads, - med fast havneplads, der ønsker en anden havneplads. Optagelse på ventelisten sker ved henvendelse til havnekontoret. Man kan opføres på ventelisten med to ønsker. Fartøjsejerne noteres på ventelisten i den rækkefølge, hvori de henvender sig. Fartøjsejerne modtager herefter skriftlig bekræftelse på, at optagelse på ventelisten har fundet sted, og kvitterer herfor på havnens kopi af bekræftelsen. Ventelisten foreligger tilgængelig på havnekontoret. fortsættes Side 3 af 3

4 fortsat En ledig havneplads tilbydes/tildeles den fartøjsejer, der står øverst på ventelisten. Fartøjsejere, der har fast havneplads på broen og har stået på ventelisten i mindst 6 måneder vil få tilbudt en ledig havneplads på egen bro før andre fartøjsejere, der har stået i længere tid på ventelisten. Vil man skifte til en anden bro, eller ændre sit pladsønske, medfører det, at man placeres som den sidst optagne på ventelisten. For at have rettighed til en havneplads, som indgår i et bytte, der ønskes af to andre fartøjsejere, skal man ligeledes have været på ventelisten i mindst 6 måneder. Fartøjsejeren kontaktes på den adresse eller det telefonnummer, der senest er oplyst til havnen. 9. Tilbudt havneplads accepteres ikke Hvis en tilbudt havneplads ikke accepteres, forbliver fartøjsejeren på ventelisten med uændret placering, hvorefter den næste fartøjsejer på ventelisten får tilbudt pladsen. Hvis en fartøjsejer to gange har afvist en tilbudt havneplads, placeres fartøjsejeren som den senest optagne på ventelisten. 10. Administrationsgebyr Ved pladsændring modtager fartøjsejeren skriftlig oplysning om bro- og pladsnummer for den nye havneplads, og opkræves et administrationsgebyr i henhold til takstregulativet. 11. Bytning af havnepladser af samme type Havnemyndigheden kan godkende pladsbytte mellem to parter fra hver sin bro, som har indgivet skriftlig anmodning herom, underskrevet af dem begge. Det er en forudsætning, at dette pladsbytte respekterer ventelisten. Skifte til en anden havneplads må ikke finde sted, før skriftlig godkendelse er meddelt af havnemyndigheden. 12. Fartøjer med for stor dybgang Hvis en fartøjsejer, der står for tur til en ledig havneplads, har et fartøj med for stor dybgang til havnepladsen, vil den første af de efterfølgende fartøjsejere på ventelisten, der har et fartøj med passende dybgang få tilbudt havnepladsen. 13. Midlertidige havnepladser I det omfang pladsforholdene tillader det, kan en fartøjsejer, der har behov for en pladstype, der ikke er ledig, anvises en midlertidig plads. En midlertidig plads kan være: - En plads der er lejet af en indskyder, der ikke har et fartøj, eller af andre årsager ikke har behov for at benytte pladsen, eller - en ledig plads, der er større end den type, fartøjsejeren har behov for. Fartøjsejeren/indskyderen kan påregne, at disponere over den midlertidige havneplads, indtil der kan tildeles en fast plads; såfremt den fartøjsejer, der har lejet den pågældende plads, selv skal benytte den, eller pladsen udlejes til anden side, anvises der en anden midlertidig plads. Der betales samme indskud og havnekontingent for en midlertidig plads, som for en fast tildelt plads, svarende til fartøjets størrelse. Når en fartøjsejer med midlertidig havneplads får tildelt en fast havneplads fra ventelisten, udgår fartøjsejeren automatisk af denne. En fartøjsejer, der har fast havneplads, kan ikke få tilladelse til at benytte en midlertidig plads, dette gælder dog ikke for vinterpladser. Side 4 af 4

5 14. Havneplads kan ikke benyttes Hvis havnemyndigheden vurderer, at en fast havneplads ikke længere kan benyttes grundet uafhjælpelige forhold, kan fartøjsejeren få tildelt den første ledige plads, der passer til fartøjet uden om ventelisten. 15. Skift af fartøj Skift af fartøj meddeles havnekontoret, senest ved fartøjets ankomst til havnen. Skifter en fartøjsejer til et større (bredere) fartøj, der ikke svarer til havnepladsen, skal der skiftes til en pladstype, der svarer til det nye fartøjs størrelse. Regulering af havnepladsindskud og havnekontingent foretages i overensstemmelse med gældende regler. Hvis den hidtidige havneplads kan anvendes, er fartøjsejeren berettiget til at beholde pladsen. 16. Større havneplads kan ikke tildeles Hvis havnepladsen ikke kan anvendes eller fartøjsejeren har behov for at skifte til en pladstype, der ikke er ledig, noteres fartøjsejeren på ventelisten og tildeles plads efter de gældende regler. Indtil en større fast plads kan tildeles, jf. ventelisten, kan fartøjet afhængig af pladsforholdene i havnen og efter aftale med havnemyndigheden: - Enten blive liggende midlertidig på den hidtidige plads, hvis den frie gennemsejling mellem pælene tillader det, og det ikke skønnes at være til gene for nabofartøjerne, - eller få anvist en midlertidig plads. 17. Mindre havneplads kan ikke tildeles Ønsker fartøjsejeren at skifte til en mindre pladstype, der ikke er ledig på det pågældende tidspunkt, noteres fartøjsejeren på ventelisten og tildeles plads efter de gældende regler. Indtil en fast mindre plads kan tildeles, jf. ventelisten, kan fartøjet afhængig af pladsforholdene i havnen og efter aftale med havnemyndigheden: - Enten blive liggende midlertidig på den hidtidige plads, - eller få anvist en midlertidig plads. 18. Havneplads til 2 fartøjer i forbindelse med køb/salg Fartøjsejere, der i forbindelse med køb/salg midlertidigt har et ekstra fartøj, som ønskes afhændet, kan jf. takstregulativet, hvis forholdene tillader det: - Have det ekstra fartøj liggende på en af havnemyndigheden anvist havneplads, eller stående på land, gratis i 1 måned. Herefter betales månedsleje med 25% rabat. Efter 5 måneder med rabat betales normal månedsleje for det ekstra fartøj. Ved eventuel søsætning/optagning betales taksten for gæstefartøj, første gang med 25% rabat. Disse regler gælder kun såfremt fartøjsejeren inden det ekstra fartøj bringes til havnens område meddeler havnekontoret, at der ønskes plads til et ekstra fartøj. Ellers betales takst som for gæstefartøj. 19. Forandringer m.v. på broerne Der må ikke foretages nogen form for tilbygninger, forandringer eller nagelfaste anbringelser på broer og pæle uden havnemyndighedens skriftlige godkendelse. Fartøjet betragtes som forsvarligt fortøjet, når følgende retningslinier er overholdt: Hver fortøjning skal have en brudstyrke, der mindst svarer til 1/3 af fartøjets totalvægt. Fartøjet skal være forsynet med mindst to fortøjninger i stævnen og to agter. Større fartøjer på pladstype 7 og specialpladser skal desuden fortøjes med spring til midterpæle. Bildæk eller lignende må ikke anvendes som fendere. Havnemyndigheden skal kunne godkende enhver fortøjning og affendring. Uforsvarlige fortøjninger eller fendere kan af havnemyndigheden udskiftes for fartøjsejerens regning. Side 5 af 5

6 Når et fartøj forlader sin plads i havnen, skal fortøjningerne anbringes forsvarligt på pæle og bro. Der må ikke ligge løse fortøjninger i vandet. 21. Fortøjninger og indhalere Når havnepladsen forlades for vinteroplægning, skal fortøjninger og indhalere fjernes af fartøjsejeren. Havnemyndigheden er berettiget til at fjerne efterladte fortøjninger og indhalere for at undgå beskadigelse af pæle og broer. 22. Overvintring i vandet Fartøjsejere, der ønsker at lade deres fartøjer overvintre i vandet, skal meddele dette til havnemyndigheden inden 1. november. Fartøjsejerne kan blive pålagt, at forhale deres fartøjer til en af havnemyndigheden anvist mere beskyttet havneplads for overvintring. Forhaling kan ske efter aftale med havnemyndigheden. Dokumentation for udvidet vinterforsikring skal forevises på forlangende. Fartøjet skal flyttes tilbage til den sædvanlige havneplads på forlangende af havnemyndigheden - dog senest 1. april. Havnemyndighedens anvisning vedrørende supplerende/ændrede fortøjninger m.v. i vinterhalvåret skal ubetinget efterkommes. 23. Fartøjer på land Fartøjsejere, der ønsker deres fartøjer opbevaret på land i sommerperioden, skal meddele dette til havnemyndigheden. Havnemyndigheden er berettiget til, at flytte fartøjer, til en anden plads på land. Fartøjsejere må ikke flytte fartøjer opbevaret på land uden havnemyndighedens tilladelse. I det omfang havnens kran ikke kan håndtere en flytning f. eks. hvis andre fartøjer står i vejen afholdes eventuelle udgifter til fremmed assistance af ejeren. Det påhviler ubetinget enhver fartøjsejer at holde rent omkring sit fartøj. Alt affald hidrørende fra klargøring, reparation m.v. skal fjernes dagligt efter arbejdets ophør. For fartøjsejere der ikke retter sig efter ovenstående, kan havnemyndigheden for fartøjsejerens regning lade foretage den fornødne rengøring og oprydning. 24. Elektricitet Forbrug af elektricitet er brugerbetalt. Havnebestyrelsen fastsætter de nærmere regler for betaling. Det er forbudt at anvende el til opvarmning af fartøjet. 220 v el-tilslutning til et fartøj, der står på land, må kun finde sted, når fartøjet er under opsyn. Under særlige omstændigheder kan havnemyndigheden give tilladelse til el-tilslutning uden ejerens tilstedeværelse. Sådan tilladelse skal altid indhentes før evt. tilslutning Der må kun anvendes de til stikdåserne hørende stikpropper. Elkabler må ikke være til gene for kørende eller gående trafik. 400 V el-tilslutning må kun finde sted efter udtrykkelig forudgående tilladelse. Brug af 400 V el-tilslutning er kun midlertidig. Overtrædelse af reglerne kan medføre krav om betaling af kontrolafgift, jf. takstregulativet. 25. Arbejde med havnens materiel I havnekontingentet er inkluderet én årlig søsætning og optagning med havnens materiel og under medvirken af havnens personale. Yderligere optagning og søsætning afregnes i henhold til gældende takstregulativ. Mobilkran og traktor må kun betjenes af havnens personale eller personer, der er bemyndiget hertil af Side 6 af 6

7 havnemyndigheden. Brug af mastekraner, elspil og havnens øvrige materiel sker på fartøjsejerens/ hvervgivers ansvar og risiko. Ved søsætning/optagning - herunder transport med mobilkranen - har fartøjsejeren ansvaret for, at styrelinerne er vel dimensionerede og forsvarligt fastgjorte til fartøjet. 26. Søsætning/optagning Havnemyndigheden må ikke foretage søsætning eller optagning med mindre ansvarsforsikring og samtlige forfaldne ydelser til havnen og tilhørsklubber er betalt. De for mobilkran og bolværk fastsatte vægtgrænser må ikke overskrides. Fartøjer, der ønskes søsat/optaget på havnen, men overstiger de fastsatte vægtgrænser for mobilkran m.v., skal søsættes fra bolværket ved hjælp af kranvogn el. lign., og de dermed forbundne udgifter er havnen uvedkommende. 27. Afrigning, afstivningsgrej og mærkning Aftale om søsætning/optagning af fartøjer over havnens bolværk eller bedding aftales med havnemyndigheden. Fartøjet skal afrigges i god tid før det for optagning aftalte tidspunkt. Fartøjsejeren skal sørge for nødvendigt hjælpemandskab (to personer), efter aftale med havnemyndigheden. Endvidere skal veldimensioneret afstivningsgrej, vinterstativer, bukke eller lignende i nødvendigt omfang anbringes klargjort på et med havnemyndigheden aftalt sted, før optagning kan finde sted. Havnemyndigheden kan nægte optagning af et fartøj, såfremt dets afstivningsgrej ikke kan godkendes; grejet kan kræves ændret efter havnemyndighedens anvisninger. Såfremt anvisningerne ikke efterkommes, kan den fornødne afstivning foretages af havnemyndigheden for ejerens regning. Efterladt afstivningsgrej, og grej der ikke er mærket med fartøjets navn, samt fartøjsejerens registreringsnummer i havnen, kan fjernes af havnemyndigheden for fartøjsejerens regning og risiko. Efter søsætning må der kun efterlades stativer, klodslag og bukke. Alt andet grej af enhver art skal fjernes fra havnens område umiddelbart efter søsætning. Sker det ikke, vil det uden videre blive bortskaffet. 28. Dårlig vedligeholdelse Havnemyndigheden kan forbyde, at et dårligt vedligeholdt fartøj søsættes/optages fra havnens område. Havnebestyrelsen kan i en sådan sag afkræve fartøjsejeren et depositum, der skal sikre, at fartøjet uden udgift for havnen kan fjernes, såfremt det ikke er bragt i forsvarlig stand til en af havnebestyrelsen fastsat dato. 29. Værkstedet Værkstedet er til fri afbenyttelse for alle medlemmer, der har havneplads eller fast jolleplads på land. Det er ikke tilladt at anvende elovne til opvarmning af værkstedet. 30. Orden i værksted og mastehus Svejsning i værkstedet og i mastehuset er forbudt af hensyn til brandfaren. Brugerne af værkstedet og mastehuset har pligt til at rydde op efter sig og i øvrigt medvirke til, at der er ordnede forhold i huset herunder har sidste mand, der forlader huset, pligt til at sørge for, at lyset er slukket og dørene låste. Side 7 af 7

8 31. Brug af forbudt bundmaling a) Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer (1) medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlige eller grov misligholdelse. b) Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende. Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt båd- og/eller pladsejeren har påført eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende er båd- og/eller pladsejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser. c) Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder forbudte stoffer kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at båd- og/eller pladsejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse. (1) Pt. jf. Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr af 12/12/2005, med senere ændringer) og Bek. om ændring af bekendtgørelse begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002). 32. Reparationer og vedligeholdelse Fartøjer søsat og beliggende i havnen må ikke være genstand for reparationsarbejde, slibning, svejsearbejde osv. som kan være til gene for andre fartøjer i havnen. For fartøjer på land skal der ved reparationer, svejsearbejde og lign afdækkes således at dette ikke beskadiger andre fartøjer. Slibestøv i forbindelse med våd- og tørslibning skal opsamles så der ikke kan ske forurening af jorden omkring båden. 33. Afgørelser fortolkning Havnebestyrelsen træffer afgørelser vedrørende forhold, der ikke er nævnt i Standard Kontraktvilkår, og eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkning af vilkårnes bestemmelser. Anke efter første afsnit vedrørende havnebestyrelsens afgørelser kan indbringes skriftligt for generalforsamlingen og fremsendes via havnebestyrelsen. Godkendt på S/I Vallensbæk Havns ordinære generalforsamling den Side 8 af 8

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn 1 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Orden De enkelte klubbestyrelser skal være havnefogeden behjælpelige med at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen Havneregulativ HAVNEREGULATIV Ændret 12.01.2014 I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Ophold på havnen Bådpladslejere i Fredericia Lystbådehavn er - i lighed med andre, der opholder sig eller færdes i havneområdet

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver pladshaver og bruger i øvrigt er pligtig til at følge de retningslinjer,

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

Regler for bådpladsen

Regler for bådpladsen Regler for bådpladsen Motorbådsklubben 1 af 1943 Regler for bådpladsen 1) Et aktivt medlem har kun ret til en vand- og landplads. Sidst indmeldte medlemmer kan ikke gøre krav på plads til sin båd, såfremt

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. HAVNEREGLEMENT Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed, er en havnefoged og bestyrelse valgt jf. Arresø

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

LOVE for København Motorbådsklub

LOVE for København Motorbådsklub LOVE for København Motorbådsklub Vedtaget af generalforsamlingen den 24. marts 2013. 1 Navn, stander og formål KØBENHAVNS MOTORBÅDSKLUB, forkortet KMK, er stiftet den 31. maj 1923. Klubbens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E 1 Havnens vedligehold og pladsleje 2005/2006 Der er i vinterens løb udarbejdet en tilstandsrapport for havnen af Cowi a/s, med henblik på at kunne langtids-planlægge

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2008

Rungsted Havn Efterår 2008 Rungsted Havn Efterår 2008 55 53,2N 12 33,2E Havnens Havnens faste faste stativer stativer Havnen udsendte information i marts, og en folder i juni/juli om det nye tiltag med havnens anskaffelse af faste

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare.dk BESTYRELSEN G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION marts 2002 Bestyrelsen redigeret udgave 260202 Carportene i G/F Astershaven

Læs mere

RUNGSTED HAVN Forår 2012

RUNGSTED HAVN Forår 2012 RUNGSTED HAVN Forår 2012 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2012/2013 På trods af den voldsomme stormflod der ramte havnen den 27. november 2011, med store skader til følge, vil priserne for den kommende sæson

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

LOVE for Københavns Motorbådsklub

LOVE for Københavns Motorbådsklub LOVE for Københavns Motorbådsklub Vedtaget af generalforsamlingen den 25. marts 2012. 1 Navn, stander og formål KØBENHAVNS MOTORBÅDSKLUB, forkortet KMK, er stiftet den 31. maj 1923. Klubbens hjemsted er

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vedtægter for BYGGGARANTIEN

Vedtægter for BYGGGARANTIEN Vedtægter for BYGGGARANTIEN 1 - Formål Byggegarantiens overordnede formål er at sikre, en ensartet høj kvalitet på alt håndværksmæssigt arbejde, udført af Byggegarantiens medlemmer. Garantien sikrer, at

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ringkøbing-Skjern Kommune 0 Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1 FÆLLES BESTEMMELSER: Ejer og administration

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn.

Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Havne reglement for overholdelse af orden i Bogø Havn. Bogø havn, Havnereglement Side 1 af 10 Havneområde Bogø Havn Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt rette linjer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG SKT. CLEMENS TORV 17 DK-8000 AARHUS C TEL (+45) 86 13 86 00 ADV@FRANKIBURG.DK WWW.FRANKIBURG.DK BANK 4387 0016858188 SWIFT-BIC DABADKKK IBAN DK3330000016858188 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET

Læs mere

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (revideret 2012x)

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bådskuret (revideret 2012x) Bådlauget Halvtolv Husorden for Bådskuret (revideret 2012x) Husorden Bådskur Indholdsfortegnelse Illustrationerne er Søværnets oprindelige konstruktionstegninger. Rigsarkivet, Kbh. Indhold: 1. Alment om

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Dokumentnr.: 727-2010-110666 side 1 1. Indledning Formålet med dette administrationsgrundlag er at varetage offentlighedens interesser i forhold til stranden

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) og Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af Hesten:...

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. E/F Teglholmen Waterfront Teglholm Tværvej 3 29 2450 København SV. Herefter kaldet kunden

Samarbejdsaftale. mellem. E/F Teglholmen Waterfront Teglholm Tværvej 3 29 2450 København SV. Herefter kaldet kunden Samarbejdsaftale mellem E/F Teglholmen Waterfront Teglholm Tværvej 3 29 2450 København SV Herefter kaldet kunden og ParkZone A/S Valhøjs Allé 174-176 2610 Rødovre CVR-nr.: 27 39 66 82 Herefter kaldet leverandøren.

Læs mere

Love. for Dragør Kajak Klub

Love. for Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2010 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsforeningen Danmark

Vedtægter for Ejendomsforeningen Danmark Vedtægter for Ejendomsforeningen Danmark Stiftet den 23. maj 1860 1 I 1 Navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Ejendomsforeningen Danmark. Foreningens navn forkortes ED. Foreningens binavne

Læs mere

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune.

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET PROMENADEN FOR PARKERINGSLAUGET [*] F Bilag 1: 1. NAVN Bilag 1: 1.1 Parkeringslaugets navn er Parkeringslauget Promenaden (i det følgende kaldet Lauget ). 2. FORMÅL OG HJEMSTED

Læs mere

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme Privat udlejning Varmeregnskab Afregning af varme Varmeregnskabets modtagelse 2 Når du modtager varmeregnskabet, bør du kontrollere om: (sammenhold tallene med regnskabet på næste side) 1) Det anførte

Læs mere