Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 50 Folketinget Fremsat den 6. november 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 43 ændres» 45, stk. 1 og 2«til:» 45, stk. 1, 2 og 6«. 2. I 45, stk. 2, indsættes efter»udbud«:», jf. dog stk. 6«. 3. I 45 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:»stk. 6. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at Radio- og tv-nævnet uden udbud kan meddele tilladelse til foreninger m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse.«stk. 6-8 bliver herefter stk. 7-9.» 45 a. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at der højst kan udstedes et bestemt antal programtilladelser til ikkekommercielt tv i hvert af de otte regionale områder svarende til de regionale TV 2-virksomheders områder. Stk. 2. Kulturministeren kan endvidere fastsætte regler om, at tilladelseshavere til ikkekommerciel tv-programvirksomhed i et regionalt område skal være hjemmehørende i dette område, og at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen m.v. skal have bopæl i tilladelsesområdet, samt at tilladelseshaverne selv skal producere deres programmer.«5. I 47, stk. 2, ændres» 45, stk. 1 og 2«til:» 45, stk. 1, 2 og 6«. 2 Loven træder i kraft den 1. januar Efter 45 indsættes: Kulturmin. j.nr AK000983

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Partierne bag den mediepolitiske aftale for besluttede den 2. maj 2013 på baggrund af et oplæg fra Kulturstyrelsen at gennemføre en ny lokal-tv-ordning med øget fokusering på kvalitet og lokalt indhold pr. 1. januar Beslutningen indebærer, at en ny lokal-tv-ordning skal rumme stærkere krav om, at programmerne skal have lokalt indhold. Det skal således være en forudsætning for tilladelse og tilskud til lokal-tv, at programmerne er produceret fra og til og om/med befolkningen i lokalområdet. Tilskudsmidlerne vil endvidere blive fordelt på færre lokal-tv-stationer, som derved får bedre mulighed for at producere tv. Der skal desuden kunne stilles krav om, at stationens programmer skal have et vist minimumspublikum, for at stationen fortsat kan have tilladelse til at sende og modtage tilskud. Endelig skal der afsættes særlig sendetid og etableres en særlig støttepulje til foreninger, fonde m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Langt størstedelen af beslutningens enkeltdele vil kunne gennemføres uden lovændringer, men enkelte elementer forudsætter vedtagelse af nye bemyndigelsesbestemmelser i radio- og fjernsynsloven, således at kulturministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse heraf. Det drejer sig om adgangen til at fastsætte et nærmere bestemt antal mulige programtilladelser i hver enkelt region, til at fastsætte, at tilladelseshaver skal have hjemsted i det pågældende regionale sendeområde, og at tilladelseshaver selv skal producere sine programmer, og endelig til at fastsætte en særlig regulering for foreninger m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, således at foreninger m.v., der opfylder disse krav, kan opnå tilladelse og tilskud til at udsende ved hjælp af de samme sendemuligheder, som ikkekommercielt lokal-tv i øvrigt benytter, uden at skulle leve op til kravene om lokalt indhold og minimumspublikum. 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Gældende ret Den gældende ordning for ikkekommercielt tv blev indført i 2009 i forbindelse med overgang til digitalt tv i Danmark, hvorved stationernes sendeaktivitet blev flyttet til multipleks 1 (MUX 1), dvs. det pågældende sendebånd i det jordbaserede digitale tv-sendenet. Principperne for ordningen blev beskrevet i forbindelse med bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed nr. 149, fremsat den 25. februar Der henvises til Folketingstidende , Till. A, s og 4561, Till. B, s. 1046, Till. C, s Efter det nævnte lovforslags endelige vedtagelse og ikrafttræden udstedte kulturministeren med hjemmel heri nærmere regler i bekendtgørelsesform, jf. den gældende bekendtgørelse om ikke-kommercielt tv i MUX 1 nr af 20. december Af bemærkningerne til det nævnte lovforslag fremgår bl.a., at ordningen i et nærmere beskrevet omfang skulle rumme mulighed for landsdækkende ikkekommercielt tv, at den udvidede sendetid over hele landet som følge af overgang til digitalt tv i Danmark bl.a. skulle give mulighed for at udsende interessebestemt tv, som ikke samtidig har tilknytning til et bestemt geografisk lokalområde eller region, at der ikke skulle være noget til hinder for, at samme tvforetagende kunne søge og opnå tilladelse til at sende i flere regioner, og således ikke noget krav om at tv-foretagendet skulle have hjemsted i det regionale område, hvor programvirksomheden udøves, at Radio- og tv-nævnet ved uddeling af tilladelser og tildeling af tilskud skulle søge at sikre en samlet programvirksomhed af alsidig karakter og herved prioritere tv produceret til lokalområdet højest, dernæst egenproduceret lokal-tv i øvrigt, mens indkøbt tv i øvrigt skulle have lavest prioritet, og at udtrykket»egenproduceret«tv efter omstændighederne kunne omfatte programmer produceret som co- eller entrepriseproduktioner. Det bemærkedes i det nævnte lovforslag, at det i øvrigt følger af gældende ret, at Radio- og tv-nævnet alene yder tilskud til ikkekommercielle stationer, der har bred kontakt til lokalsamfundet Kulturministeriets overvejelser Lovforslaget tilsigter at give hjemmel til, at kulturministeren i bekendtgørelsesform kan fastsætte nærmere regler, der gennemfører den politiske beslutning af 2. maj 2013 om en ny ordning for ikkekommercielt lokal-tv. Som led i ønsket om at stille stærkere krav om, at programmerne skal have lokalt indhold, skal der således være hjemmel til, at det bl.a. gøres til en forudsætning for tilladelse og tilskud til lokal-tv, at programmerne er produceret fra lokalområdet og af tilladelseshaveren selv. Endvidere er det i overensstemmelse med ministerens mulighed for at fastsætte regler for programvirksomheden, jf. gældende radioog fjernsynslov 45, stk. 5, tanken at stille krav om, at programmerne skal være rettet til befolkningen i det regionale tilladelsesområde, og at programmerne i nærmere bestemt omfang skal have lokalt indhold, hvorved forstås, at programmerne handler om forhold eller er med personer fra lokalområdet. Med henblik på at øge kvaliteten af programmerne og skabe en mere overskuelig og sammenhængende programflade er det endvidere hensigten at fastsætte en øvre grænse for

3 3 det antal tilladelser, der kan udstedes i de enkelte regionale sendeområder. Der skal afsættes særlig sendetid og etableres en særlig støttepulje til foreninger m.v., hvis formål er at producere tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Der skal således være hjemmel til, at ministeren kan fastsætte, at der etableres en særlig ordning for foreninger m.v., hvis formål er at producere tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, at der i øvrigt alene skal kunne gives og opretholdes tilladelse og tilskud til programvirksomhed med betydelig grad af lokalt indhold, hvorfor der ikke skal være noget landsdækkende sendebånd, at udtrykket egenproduktion inden for denne ordning ikke skal omfatte hverken co- eller entrepriseproduktioner, at tilladelseshaver skal have hjemsted i det regionale sendeområde, hvor programvirksomheden udøves, og at Radio- og tv-nævnet ved udbud højest kan meddele et nærmere bestemt antal tilladelser i de enkelte regionale sendeområder. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det forventes ikke, at lovforslaget samlet set har økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester. 8. Hørte myndigheder m.v. Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Radio- og tv-nævnet, Rigsrevisionen, Teleklagenævnet, Aller Media A/S, Berlingske Media, BFE (Branchen ForbrugerElektronik), Bonnier Publications A/S, Boxer TV ApS, Copydan, DAF (Dansk Annoncørforening), Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Advokater, Danske Handicaporganisationer, Danske Medier, Danske Regioner, Den Kristne Producentkomité, Det Centrale Handicapråd, DI ITEK (Dansk Industri IT, Tele, Elektronik og Kommunikation), DIGI-TV I/S, DILEM (Danske Idébaserede Lokale Elektroniske Medier), DR, Egmont Magasiner, FAEM (Foreningen af Arbejderbevægelsens Elektroniske Medievirksomheder), FDA (Forenede Danske Antenneanlæg), Fynske Medier, GRAMEX, Høreforeningen, Information, JP/Politikens Hus, Jyske Medier, KL (Kommunernes Landsforening), KLF Kirke & Medier, KODA, Kristeligt Dagblad, MediaWatch, MetroXpress A/S, MTG A/S, MUF (Multimedieforeningen), NCB (Nordisk Copyright Bureau), Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Producentforeningen, PROSA, RADIOERNE, RettighedsAlliancen, Rådet for Etniske Minoriteter, SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), Samrådet for Ophavsret, SBS TV A/S, Sjællandske Medier, SLRTV, SLS Forum (Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer), Stofa A/S, Teracom A/S, TI (Tele Industrien), TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2-virksomheder, Viasat, YouSee, Ældresagen. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindre udgifter (hvis ja, angiv omfang) Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne

4 4 Forholdet til EU-retten Lovforslaget er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås at ændre lovens 43, hvorefter Radio- og tvnævnet kan yde tilskud, jf. 92 a, til ikkekommercielle lokale radiostationer og ikkekommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af 45, stk. 1, 2 og 6. Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 2. Hensigten med at ændre henvisningen» 45, stk. 1 og 2«, i 43 til» 45, stk. 1, 2 og 6«, er at udvide bemyndigelsesbestemmelsen i 43, således at Radio- og tvnævnet kan yde tilskud til foreninger, fonde eller lignende, hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Det er tanken, at tilskud til foreninger m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse skal ydes med 1,5 mio. kr. af Radio- og tv-nævnet fra puljen til ikkekommerciel lokalradio og -tv. Til nr. 2 Den foreslåede tilføjelse er en konsekvensændring af lovforslagets 1, nr. 3, hvorefter ministeren kan fastsætte, at Radio- og tv-nævnet uden udbud kan meddele tilladelse til foreninger m.v., hvis formål er at producere tv, som er produceret og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Hensigten med tilføjelsen er således at gøre opmærksom på undtagelsen i lovens 45, stk. 6, til kravet om udbud. Til nr. 3 Den foreslåede bestemmelse indebærer, at kulturministeren kan fastsætte regler om, at Radio- og tv-nævnet uden udbud kan udstede programtilladelse til ikkekommercielt tv til foreninger m.v., hvis formål er at producere tv, som er produceret og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Det er tanken, at kulturministeren i en bekendtgørelse fastsætter, at Radio- og tv-nævnet uden forudgående udbud efter ansøgning kan udstede tilladelse til foreninger m.v., der opfylder ovennævnte krav, og hertil at Radio- og tvnævnet bl.a. kan lægge vægt på ansøgers økonomiske formåen samt ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring m.v. indenfor tv-drift eller lignende. Henvisningen i bestemmelsen til, at Radio- og tv-nævnet ikke skal anvende udbudsforretning medfører således, at nævnets vurdering i modsætning til de øvrige tilladelser til MUX 1, ikke skal ske ved en skønhedskonkurrence (dvs. en konkurrence på indholdsmæssige parametre fremfor en udstedelse af tilladelse baseret på det højeste bud ved auktion). Alternativt kan kulturministeren i henhold til lovens 45, stk. 1 og 2, fastsætte at, tilladelse til foreninger m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse udstedes efter udbud. Det er hensigten, at Radio- og tv-nævnet i sin vurdering af hvilke ansøgere, der skal have tilladelse, skal lægge vægt på, at ansøger er en forening, fond eller lignende, der har som formål at producere ikkekommercielt lokal-tv, og at programmerne skal produceres af og rettes mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og i tillæg hertil enten psykisk funktionsnedsættelse eller intellektuel funktionsnedsættelse. De angivne betingelser til ansøgerne om, at programmerne skal produceres af og rettes mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og endvidere psykisk funktionsnedsættelse eller intellektuel funktionsnedsættelse er ikke kumulative. Det betyder, at ikke alle tre krav skal være opfyldt på én gang, men at to ud af de tre krav, hvor den fysiske funktionsnedsættelse skal være den ene, er nok til at opfylde vilkårene i bestemmelsen. Det er endvidere tanken, at tilladelser, der udstedes i henhold til nærværende regel, skal benytte de samme sendemuligheder som ikkekommercielt lokal-tv i øvrigt (MUX 1), og at disse tilladelseshavere ikke skal være omfattet af en række af ordningens krav bl.a. om lokalt indhold og lokalt publikum. Det er ligeledes tanken, at varigheden af tilladelser udstedt efter denne bestemmelse skal være lig de øvrige tilladelseshavere i MUX 1. Som det er nævnt i bemærkninger ovenfor til 1, nr. 1, er det hensigten at yde tilladelseshavere efter 45, stk. 6, et samlet tilskud på 1,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet skal finansieres af puljen til ikkekommerciel lokalradio og -tv. I tilfælde af at Radio- og tv-nævnet efter ansøgning herom udsteder mere end én tilladelse, er det hensigten af tilskuddet på 1,5 mio. kr. årligt skal fordeles ligeligt mellem tilladelseshaverne. Det er afslutningsvis tanken, at kulturministeren i medfør af lovens 45, stk. 5, i bekendtgørelsen, der vedrører nærværende bestemmelse, fastsætter en fast ugentlig sendetid i de respektive tilladelsesområder, til tilladelseshavere efter denne bestemmelse. Til nr. 4 Den foreslåede bestemmelse i 45 a, stk. 1, indebærer, at kulturministeren kan fastsætte regler om, at der højst kan udstedes et bestemt antal programtilladelser til ikkekommercielt tv i hvert af de otte regionale områder svarende til de

5 5 regionale TV 2-virksomheders områder. Det nærmere bestemte maksimum for antal tilladelser i hvert regionalt område skal fastsættes ud fra en samlet vurdering, hvori indgår hensynet til befolkningstallet, til det konstaterede publikum til ikkekommercielt tv, og til mangfoldighed i de enkelte regioner. Det er hensigten, at Radio- og tv-nævnet ved uddeling af tilladelser og tildeling af tilskud som hidtil skal søge at sikre en samlet programvirksomhed af alsidig karakter med særlig vægt på det lokale indhold men dog højst udstede tilladelser i hvert enkelt regionalt sendeområde svarende til det af ministeren fastsatte maksimale antal. Dette betyder, at nævnet vil kunne meddele afslag, hvor der er indkommet flere ansøgninger end det fastsatte maksimale antal tilladelser, uanset om der måtte være ledig sendetid i sendeområdet. Det er fortsat hensigten, at alle tilladelseshavere og kun disse skal være berettiget til tilskud. Den foreslåede bestemmelse i første led af 45 a, stk. 2, indebærer, at kulturministeren kan fastsætte regler om, at tilladelseshavere til ikkekommerciel tv-programvirksomhed i et regionalt område skal være hjemmehørende i dette område, samt at tilladelseshaverne selv skal producere deres programmer og tillige, at et flertal af foreningens m.v. medlemmer skal have bopæl i tilladelsesområdet. Tilladelseshaver skal være organiseret som en forening, fond eller lignende. Foreningen m.v. skal have hjemsted i området. Kravet tænkes i bekendtgørelsesform bl.a. udmøntet ved et krav, om at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i området. Det betyder, at personer bosiddende andetsteds ikke er udelukkede fra at deltage, så længe flertallet i bestyrelsen er bosat i området og foreningen har hjemsted i området. Det anses af afgørende betydning for at sikre det lokale indhold i programudbuddet, at programmerne produceres af foreninger m.v. hjemmehørende i det pågældende tilladelsesområde. Tilknytning og tilstedeværelse i området giver indsigt i lokale politiske dagsordner, kontakt med lokalbefolkningen og mulighed for direkte kontakt med centrale aktører i området med heraf følgende viden om, hvad der optager befolkningen i området og mulighed for at producere lokal-tv, der aktuelt og faktisk relaterer sig til og udspringer af lokalområdet. Den ikkekommercielle tv-virksomhed skal således foregå udenfor et konkurrerende marked. Endvidere er det med andet led af den foreslåede bestemmelse i 45 a, stk. 2, tanken at skærpe kravene til lokal egenproduktion således, at co- og entrepriseproduktioner ikke inden for denne ordning skal anses som produceret af tilladelseshaver selv. Hensigten hermed er bl.a. at forhindre, at ordningen benyttes i samarbejdskonstruktioner, hvor programvirksomheden reelt udøves af tværregionale produktionsselskaber, som ikke med sikkerhed har den lokale tilknytning og forankring, som ordningen tilsigter at tilgodese. Det følger af de EU-retlige forpligtelser i artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), EU-Tidende 2010 nr. L 95, side 1, at medlemsstaterne, når det er muligt, med passende midler skal drage omsorg for, at tv-spredningsforetagender afsætter mindst 10 pct. af den sendetid, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, eller 10 pct. af programbudgettet til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagendet. Som det fremgår, vil kravet om, at tilladelseshaver selv skal producere sine programmer, fuldt ud kunne stilles for programmer, der består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og tekst-tv, mens kravet ikke fuldt ud vil kunne stilles for øvrige programmer. Det er ikke hensigten at fastsætte en fast fordeling mellem de enkelte programkategorier for alle tilladelseshavere, idet denne fordeling må bero på den i hver enkelt ansøgning givne konkrete beskrivelse af den planlagte programvirksomhed, som Radio- og tvnævnet ved tilladelsesudstedelsen vil forpligte den pågældende tilladelseshaver til at overholde. Behovet for af hensyn til opfyldelsen af den EU-retlige forpligtelse at kunne dispensere fra kravet om, at tilladelseshaver selv skal producere sine programmer, vil derfor afhænge af den konkrete tilladelseshavers programmers faktiske fordeling på de enkelte programkategorier. Det er derfor hensigten i den kommende bekendtgørelse at fastsætte, at Radio- og tv-nævnet skal have mulighed for at se bort fra kravet om, at tilladelseshaver selv skal producere alle programmer, for andre programkategorier end de ovennævnte, for op til 10 pct. af en tilladelseshavers sendetid eller 10 pct. af tilladelseshaverens programbudget, forudsat denne procentdel udgøres af europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tilladelseshaveren. Til nr. 5 Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 3. Hensigten med at ændre henvisningen» 45, stk. 1 og 2«i 47, stk. 2, til» 45, stk. 1, 2 og 6«er at præcisere, at undtagelsen i 47, stk. 2, til hovedreglen i 47, stk. 1, tillige omfatter tilladelser til foreninger m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Tilladelse til distribution af ikkekommerciel lokal-tv i MUX 1 indehaves af DIGI TV I/S, ejet af DR og TV2 Danmark A/S, jf. 3, stk. 4. Henvisningen i 47, stk. 2, til 3, stk. 4, betyder, at for stationer, der ønsker at sende i MUX 1, hvortil der i medfør af 3, stk. 4, er udstedt distributionstilladelse, kan ministeren fastsætte, at tilladelse hertil skal udstedes af Radio- og tv-nævnet. Ved tilføjelsen af stk. 6 sikres det, at kulturministeren ligeledes kan fastsætte, at tilladelse i medfør af 45, stk. 6 kræver tilladelse af Radio- og tv-nævnet. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft 1. januar 2014.

6 6 Af hensyn til kommende ansøgere samt muligheden for at meddele disse en passende ansøgningsfrist forventes udbud igangsat umiddelbart efter lovens fremsættelse i Folketinget med forbehold for lovens vedtagelse og ikrafttræden. Afgørelse om tildeling af tilladelser henholdsvis afslag foretages først efter lovens ikrafttræden. Det bemærkes, at tilladelserne udstedt efter den gældende ordning udløber den 31. december 2013, og at det ikke er hensigten at forlænge disse, men foretage udbud efter reglerne i den nye ordning.

7 7 Bilag 1 1 Kapitel 7 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013, foretages følgende ændringer: Radio- og tv-nævnet 43. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud, jf. 92 a, til ikkekommercielle lokale radiostationer og ikkekommercielle tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af 45, stk. 1 og 2, og til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed. 1. I 43 ændres,» 45, stk. 1 og 2«til:» 45, stk. 1, 2 og 6«Kapitel 8 Programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering samt on demand-audiovisuel programvirksomhed 45. Udøvelse af programvirksomhed foranstaltet af radio- og tv-foretagender og øvrige medietjenesteudbydere, der hører under dansk myndighed, kan kun ske med tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Dette gælder dog ikke programvirksomhed omfattet af 47 samt DR s, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed efter 12, 31 og 38 a. Stk. 2. Tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder meddeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud. Stk. 3. Tilladelse til programvirksomhed efter stk. 1 kan betinges af betaling af koncessionsafgift. Stk. 4. Koncessionsafgiftens mindstestørrelse, beregningsgrundlag og betalingsterminer skal fremgå af udbudsmaterialet. Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte regler om udbudsforretninger i henhold til stk. 2 og tilladelser i henhold til stk. 1, herunder om udøvelse af programvirksomheden og varigheden af tilladelser. Kulturministeren kan endvidere fastsætte, at Radioog tv-nævnet i forbindelse med udstedelse af tilla- 2. I 45, stk. 2, indsættes efter»udbud«:», jf. dog stk. 6

8 8 delser til programvirksomhed og efter regler fastsat af kulturministeren kan fastsætte vilkår for programvirksomheden m.v. Kulturministeren kan fastsætte regler om sendesamvirker. Stk. 6. Kulturministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 2 i forbindelse med forsøgsvirksomhed og midlertidig programvirksomhed. Stk. 7. Radio- og tv-nævnet kan forlænge tilladelser til lokal radioprogramvirksomhed og tilladelser til udøvelse af ikkekommerciel programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet i MUX 1. Stk. 8. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om forlængelse af tilladelser efter stk I 45 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:»stk. 6. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at Radio- og tv-nævnet uden udbud kan meddele tilladelse til foreninger m.v., hvis formål er at producere ikkekommercielt tv, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse.«stk. 6-8 bliver herefter stk Efter 45 indsættes som ny paragraf:» 45 a. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at der højst kan udstedes et bestemt antal programtilladelser til ikkekommercielt tv i hvert af de otte regionale områder svarende til de regionale TV 2-virksomheders områder. Stk. 2. Kulturministeren kan endvidere fastsætte regler om, at tilladelseshavere til ikkekommerciel tv-programvirksomhed i et regionalt område skal være hjemmehørende i dette område, og at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen m.v. skal have bopæl i tilladelsesområdet, samt at tilladelseshaverne selv skal producere deres programmer.«47. Foretagender, der udøver programvirksomhed ved hjælp af satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale tv-sendemulighedelser, kortbølgesendemuligheder eller øvrige elektroniske kommunikationsnet, og som hører under dansk myndighed, skal lade sig registrere hos Radio- og tv-nævnet, jf. dog stk. 2. Medietjenesteudbydere, der udbyder on demand-audiovisuel programvirksomhed omfattet af 2, stk. 1, nr. 4, kan udøve programvirksomhed uden registrering. Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, at udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder, hvor tilladelse til distribution er meddelt i henhold til 3, stk. 4, forudsætter tilladelse meddelt af Radio- og tv-nævnet i medfør af 45, stk. 1 og 2. Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering i henhold til stk. 1, 1. pkt. 5. I 47, stk. 2, ændres» 45, stk. 1 og 2«til:» 45, stk. 1, 2 og 6«.

9 9 Stk. 4. Kulturministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om de foretagender, der er omfattet af stk. 1 og 2, herunder regler om, at foretagenderne skal gøre oplysninger, der identificerer foretagendet over for seerne og brugerne, tilgængelige. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S. Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S. Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den 6. februar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/ DANMARK A/S

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S. (Gennemførelse af medieaftale for 2012-2014 mv.

Forslag. til. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S. (Gennemførelse af medieaftale for 2012-2014 mv. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Gennemførelse af medieaftale for 2012-2014 mv.) 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) LBK nr 255 af 20/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2042536 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1517 af 27/12/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 2010/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 680065 Fremsat den 6. oktober 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til

Læs mere

2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013. Betænkning. over

2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013. Betænkning. over 2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1)

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) Kulturudvalget 2013-14 L 50 Bilag 1 Offentligt NOTAT Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) 6.november 2013

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5 og 6, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011 som ændret

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) BEK nr 145 af 18/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-009476 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Høringsliste vedrørende udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringsliste vedrørende udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Høringsliste vedrørende udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Medier 8. oktober 2015 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 11 a.

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5-7, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

2009/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016. Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016. Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399 Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt NOTAT 7. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt tv i MUX 1 Kulturstyrelsen sendte den 5. juli 2013 et udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil jeg fortælle jer om i dag? Reglerne om skjult reklame - Ikkekommerciel lokalradio nu og fra 2018 - Ikkekommerciel lokal-tv - Generelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2014/1 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2305243 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag

Læs mere

Forslag. til. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 3. juli 2014 Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Genbeskikkelse af DR s bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2- virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra Public

Læs mere

Høringsliste vedr. forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

Høringsliste vedr. forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk Høringsliste vedr. forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 3 ACE Denmark

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 12. oktober Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 23. september Nr

Lovtidende A Udgivet den 12. oktober Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 23. september Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 12. oktober 2013 23. september 2013. Nr. 1188. Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) Herved bekendtgøres lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Bilag 10: Radio- og fjernsynsloven Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Genbeskikkelse af DR s bestyrelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed LBK nr 506 af 10/06/2004 (Gældende) LOV nr 1404 af 21/12/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed 1. Følgende har ret til at udøve

Læs mere

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN

Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1. Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september LOKAL-TV KANALEN Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 278 Offentligt Alex Heick. Tonemestervej 9, 2400 Kbh. NV. alexheick@dadlnet.dk side 1 Foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. september Vision for lokal-tv i Mux

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER Oversigten handler om on-demand audiovisuel programvirksomhed, hvis hovedformål er at

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed

Kapitel 1 Udøvelse af programvirksomhed Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed - Lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 Herved bekendtgøres lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed med de ændringer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

L 138 Forslag 1 » 6 a. » 7 b.

L 138 Forslag 1 » 6 a. » 7 b. Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2015-16 Fremsat den 26. februar 2016 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) Herved bekendtgøres lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klage over afgørelse om genopslag af programtilladelse truffet af Lokalradionævnet for Silkeborg, Them, Kjellerup, Hammel og Gjern kommuner.

Klage over afgørelse om genopslag af programtilladelse truffet af Lokalradionævnet for Silkeborg, Them, Kjellerup, Hammel og Gjern kommuner. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Silkeborg Kommune 2. Nielsen & Nørager Lokalradionævnet Metropol Rådhuset Frederiksberggade 16 Søvej 1-3 1459 Kbh. K. 8600 Silkeborg København den 3. februar 2005 Klage over afgørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere