Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsoversigt med budgetbemærkninger"

Transkript

1 BUDGET Anlægsoversigt med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt Udgift (U), Budget løbende priser, kr. Indtægt (I) Anlægsprojekter, anlægspuljer og byudviklingsprojekter A. Anlægsprojekter U I B. Anlægspuljer U C. Byudviklingsprojekter U D. Ikke-disponerede anlægsmidler U I alt, udgifter U I alt, indtægter I I alt A, B, C, D (netto) N E. Anlæg budgetlagt under finansiering U

2 Anlægsoversigt detaljeret Nr. Budget løbende priser, kr. Udgift (U), Indtægt (I) A. Anlægsprojekter U I Opførelse af nyt Rådhus U U Byfornyelse Gadehavegård U Byfornyelse Gadehavegård - refusion I Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard U Modernisering af vejbelysningsanlægget U Børne- og kulturhuset i Taastrup U Belysning af cykelstinettet i åbent land U Nedrivning af Selsmoseskolen U B. Anlægspuljer U Energirenovering af daginstitutioner U Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal Anlæg 4 Pulje til energioptimering i kommunens bygninger U Pulje til vedligeholdelse af bygninger U Renovering af institutionernes legepladser U Byudvikling og borgernære aktiviteter U C. Byudviklingsprojekter U Nærheden - udgifter til infrastruktur U Nærheden - etablering af daginstitutioner U Etablering af ny skole i Nærheden U Etablering af ny daginstitution i Høje- Taastrup C U Byggemodning i Høje-Taastrup C U Byggemodning vedr. regionale fritidsområder U D. Ikke disponerede anlægsmidler U

3 Nr. Budget løbende priser, kr. Udgift (U), Indtægt (I) Ikke disponerede anlægsmidler U I alt, udgifter U I alt, indtægter I I alt A, B, C og D (netto) N E. Finansiering U Letbanen Hensatte forpligtigelser U Grundkapitalindskud til genopførelse af 188 almene boliger, som nedrives i Taastrupgaard Grundkapitalindskud til genopførelse af 102 almene boliger, som nedrives i Blåkildegaard U U

4 Budgetbemærkninger til anlægsoversigt A. Anlægsprojekter Nr. 1 Opførelse af nyt Rådhus, Godkendt Godkendt ved budgetforlig samt BY9 af Beskrivelse Der blev ved budgetforlig afsat et rådighedsbeløb til renovering af Rådhuset. Byrådet har godkendt, at administrationen igangsætter arbejdet med planlægning og projektering af et nyt rådhus i stedet for renovering af det nuværende Rådhus. Økonomi Der er afsat i alt 242 mio. kr. til bygning af nyt Rådhus. Regnskab 2016 viser et forbrug på 2,1 mio. Der er afsat 117,9 mio. kr. i budget 2017, 72 mio. kr. i budget 2019 og 50 mio. kr. i Nr. 2 Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal, Godkendt Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse I 2016 trådte en ny lov i kraft vedrørende hestestalde og udearealer. I denne forbindelse opfylder ridehallen på Brandhøjgårdsvej 2 ikke de fremtidige krav. Ridehallen er en kommunal ejendom, som er udlånt til lokal rideklub. Den gamle stald kræver væsentlig ombygning for at opfylde de fremtidige krav. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det ikke er økonomisk forsvarligt at ombygge den eksisterende stald. I stedet anbefales det, at der opføres en ny, såfremt det fortsat skal være en kommunal opgave at stille stalden til rådighed. Økonomi Ved budgetforlig blev der afsat 0,2 mio. kr. i budgetår 2015 og 4 mio. kr. i budgetår Ved budgetforlig blev projektet forskudt med 1 år, således at beløbene er 0,2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i Det afsatte budget 2016 på 0,2 mio. kr. vedrørende forprojektering er på baggrund af 2. budgetopfølgning i 2016 rykket til budget Anlægsbudgettet på 4,0 mio. kr. i 2017 til etablering af ny hestestald er rykket til budget Nr. 3 Byfornyelse Gadehavegård, Godkendt Projektet er godkendt ved BY7 af samt godkendt i Byrådet Beskrivelse Projekt Områdefornyelse Gadehavegård er startet med henblik på at vende udviklingen i området. Hertil skal der anlægges stier, veje, infrastruktur og sociale aktiviteter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt, at det ansøgte tilskud er reserveret til projektet. Økonomi Der er afsat 3 mio. kr. og refusioner med -1 mio. kr. i hvert af budgetårene 2015, 2016, 2018 og I budget 2017 udgør udgiftsbudgettet 1,2 mio. kr., da puljen finansierer cykellegebanen med 1,8 mio. kr. I budget 2017 er desuden budgetteret med indtægter fra refusioner på -1,0 mio. kr. 4

5 Nr. 4 Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard, Godkendt Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse Broen over jernbanen ved Hveen Boulevard trænger til en gennemgribende renovering. Broen er nødlidende, der er kommet fugt ind i betonkonstruktionen, og det har resulteret i, at der er faldet betonklumper på op til 10 kilo ned på jernbanesporene. Det er løbende nødvendigt at borthugge løst beton af hensyn til jernbanesikkerheden. Broen kræver en omfattende istandsættelse i form af ny fugtisolering, som ligger oven på selve betonkonstruktionen og under asfalten. Af hensyn til trafikafviklingen kan kun en retning istandsættes af gangen, hvorfor projektet skal gennemføres over 2 år. Indledningsvis skal der udarbejdes et detailprojekt. Økonomi Der er afsat i alt 0,5 mio. kr. i 2016 og 12,4 mio. kr. i hvert af årene 2017 og Nr. 5 Modernisering af vejbelysningsanlægget, Godkendt Godkendt af BY33 af samt BY23 af Beskrivelse Vejbelysningen i Høje-Taastrup Kommune udskiftes til armaturer til LEDteknologi. Økonomi Der er afsat 17,3 mio. kr. i 2017 og 19 mio. kr. i Nr. 6 Børne- og kulturhuset i Taastrup, Godkendt Godkendt ved budgetforlig samt BY19 af Beskrivelse I januar 2016 vedtog Byrådet en sammenlægning af Gadehaveskolen og Selsmoseskolen samt opførelse af et børnekulturhus med en tosporet klasse skole samt dagtilbud. Der blev i først omgang afsat 160 mio. kr. I marts 2017 vedtog Byrådet at afsætte 34,8 mio. kr. til hhv. opførelse af en multihal i forbindelse med børnekulturhuset, realisering af visionerne med børnekulturhuset og til øget daginstitutionskapacitet. Økonomi Der er i alt afsat 194,8 mio. kr. heraf 5 mio. kr. i 2017, 10 mio. kr. i 2018, 70 mio. kr. i 2019, 70 mio. kr. i 2020 og 39,8 mio. kr. i Nr. 7 Belysning af cykelstier i det åbne land i hele kommunen, Godkendt Godkendt ved budgetforlig I Direktionens budgetforslag er det afsatte beløb på 8 mio. kr. indarbejdet i Beskrivelse Serviceniveauet ændres til, at der kan etableres belysning af stier i det åbne land i Der optages dialog med relevante landsbylaug med henblik på at sikre, at belysningen er ønsket. Økonomi Der er afsat 8,0 mio. kr. i Det afsatte budget i 2018 er omplaceret fra 2019 og Nr. 8 Nedrivning af Selsmoseskolen, Godkendt Indarbejdet i Direktionens budgetforslag Beskrivelse Der er afsat et rådighedsbeløb til nedrivning af Selsmoseskolen. Økonomi Der er afsat 14 mio. kr. i B. Anlægspuljer Udmøntning af puljerne i konkrete anlægsprojekter fremlægges for Byrådet efter budgetvedtagelsen. Nr. 9 Energirenovering af daginstitutioner, Godkendt Godkendt i budgetforlig og budgetforlig Beskrivelse I budgetforlig 2013 er en pulje øremærket til energirenovering af daginstitutioner. Planen i 2018 er at fortætte energirenovering af daginstitutioner. Økonomi Der er afsat 11,7 mio. kr. i

6 Nr. 10 Pulje til vedligeholdelse af bygninger, Godkendt Godkendt i budgetforlig og budgetforlig Der er i Direktionens budgetforslag indarbejdet yderligere 15,0 mio. kr. i 2018, 15,0 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021 samt 15 mio. kr. i Puljen er på BY ændret idet 5 mio. kr. er flyttet fra 2018 til Beskrivelse Der afsættes årligt pulje til renoveringsopgaver (anlæg). Renoveringspuljen har til formål at samle renoveringsopgaver i puljer og være med til at nedbringe renoveringsefterslæbet. Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt et renoveringsefterslæb på ca. 195 mio. kr. Målsætning er at indhente renoveringsefterslæbet. Givet, at der ikke allokeres ressourcer til renoveringspuljen, vil dette medføre eksponentiel stigning i renoveringsefterslæbet. Renoveringsefterslæbet opgøres årligt ud fra nøgletal fra kommunens bygningsmasse. Økonomi Der er afsat 27,0 mio. kr. 2018, 15,0 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 10,0 mio. kr. i 2021 samt 15 mio. kr. årligt i Anlæg 4 Pulje til energioptimering i kommunens bygninger Godkendt Godkendt på budgetseminar den Beskrivelse Energioptimering af kommunens ejendomme gennemføres ved udskiftning af ventilationsanlæg, efterisolering af bygninger med varmetab og udskiftning af belysning til LED-belysning. Økonomi Der er afsat 5,0 mio. kr Nr. 11 Renovering af institutionernes legepladser, Godkendt Godkendt i budgetforlig og BY1 af Beskrivelse Institutionernes legepladsudstyr trænger til en gennemgribende renovering. Da legepladsudstyr i gennemsnit holder i ca. 15 år, skal der løbende afsættes midler til udskiftning, når det eksisterende bliver kasseret. I 2016 og årene fremover afsættes årligt en pulje til renovering af kommunes legepladser. Sidst man afsatte en pulje til udskiftning var i Det betyder, at det legepladsudstyr, som ikke blev udskiftet den gang, nu er kasseret eller snart bliver det. Økonomi Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2018 samt 2,0 mio. kr.årligt i Nr. 12 Byudvikling og borgernære aktiviteter, Godkendt Godkendt i budgetforlig Beskrivelse Der er afsat en pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter. Der udvikles og gennemføres projekter i følgende områder: Rønnevangsområdet (aftalt i budgetforlig 2014) Blåkildekvarteret Stationsforpladsen i Hedehusene Fløng som idrætslandsby Projektet i Rønnevangsområdet blev udviklet i 2014 og gennemført i Projektet vedrørende Fløng Idrætslandsby forventes gennemført i Der er afsat 3,5 mio. kr. til projektet i Økonomi Der er afsat 4 mio. kr. i 2018 samt årligt i C. Byudviklingsprojekter Nr. 13 Nærheden - udgifter til infrastruktur, Godkendt Projektet er godkendt ved BY42 af Beskrivelse Byudviklingsprojektet Nærheden indeholder en række anlægsprojekter herunder etablering af infrastruktur (veje og bro) i tilknytning til byudviklingsprojektet. Økonomi Der er afsat 10 mio. kr. i 2017, 25 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i Der er 6

7 endvidere af sat 60 mio. kr. til Sydvej i Nr. 14 Nærheden - etablering af daginstitutioner, Godkendt Projektet er godkendt ved BY42 af Beskrivelse Byudviklingsprojektet Nærheden indeholder en række anlægsprojekter herunder etablering af daginstitutioner. Økonomi Der er afsat 32 mio. kr. i Der er endvidere afsat 16 mio. kr. i 2023 og igen i Nr. 15 Etablering af ny skole i Nærheden, Godkendt Godkendt i budgetforlig , Godkendt ved budgetforlig , Godkendt ved BY4 af Beskrivelse Med budgetforliget for 2015 blev der afsat 150 mio. kr. til første etape af den nye skole i Nærheden. Ved budgetforlig blev den samlede økonomiske ramme øget til alt 350 mio. kr. Ved Byrådssag den blev den samlede ramme øget med 60 mio. kr., så den samlede ramme udgør 410,0 mio. kr. Økonomi Regnskab 2016 viser et forbrug på 34,541 mio. Derudover er afsat 53,894 mio. kr. i 2017, 161,641 mio. kr. i 2019, 123,283 mio. kr. i 2020 og 36,641 mio. kr. i Nr. 16 Etablering af ny daginstitution i Høje-Taastrup C., Godkendt Indarbejdet i Direktionens budgetforslag Beskrivelse Der er afsat et rådighedsbeløb til etablering af ny daginstitution i Høje-Taastrup C. Økonomi Der er afsat 16 mio. kr. i Nr. 17 Byggemodning i Høje-Taastrup C, Godkendt Godkendt i budgetforlig Der er indarbejdet 50,0 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr i Direktionens budgetforslag Beskrivelse Projektet vedrører omlægning af Blekinge Boulevard og Skåne Boulevard samt øvrige vejomlægninger. Økonomi Der er afsat 20,0 mio. kr. i 2017, 50 mio. kr. i 2018 samt 10 mio. kr. i Nr. 18 Byggemodning vedr. regionale fritidsområder, Godkendt Godkendt i budgetforlig Der er indarbejdet 15,0 mio. kr. i 2018 i Direktionens budgetforslag Beskrivelse Projektet vedrører forlængelse af Helgeshøj Allé frem til Roskildevej. Økonomi Der er afsat 20,0 mio. kr. i 2017 samt 15,0 mio. kr. i D. Anlæg ikke-disponerede anlægsmidler Nr. 19 Ikke-disponerede anlægsmidler, Godkendt Indarbejdet i Direktionens budgetforslag Beskrivelse Anlægsmidler, som endnu ikke er udmøntet i anlægsprojekter eller puljer. Økonomi Der er afsat 84 mio. kr. i E. Anlæg - budgetlagt under finansiering Nr. 20 Godkendt Beskrivelse Letbanen Hensatte forpligtigelser. Projektet er godkendt ved BY12 af ,BY12 af og BY10 af Ved byrådsmøde den godkendte Byrådet en samarbejdsaftale med Regeringen, Region Hovedstaden og de øvrige 10 kommuner i Ringby - Letbanesamarbejdet. I den forbindelse godkendtes en aftale om fordeling af den kommunale medfinansiering af letbanen mellem Lundtofte og Ishøj. De budgetmæssige konsekvenser blev indarbejdet førstegang i budgetoplægget

8 Økonomi Høje-Taastrup Kommunes anlægsindskud i Letbaneprojektet udgør 1,070 mio. kr. i 2016 og i perioden på 1,050 mio. kr. i hvert af budgetårene. Projektet løber til (bevillingen budgetreguleres hvert år) Nr. 21 Grundkapitalindskud til genopførelse af 188 almene boliger, som nedrives i Taastrupgaard Godkendt Behandles i august-møderækken i Beskrivelse Forslaget indeholder grundkapitalindskud til genopførelse af 188 almene boliger, som nedrives i Taastrupgaard. I alt 46,4 mio. kr. Økonomi Der er afsat 23,7 mio. kr. i 2018, 12,3 mio. kr. i 2019 og 10,4 mio. kr. i Nr. 22 Genopførelse af de 102 almene boliger, som nedrives i Blåkildegaard Godkendt Behandles i august-møderækken i Beskrivelse Forslaget indeholder grundkapitalindskud til genopførelse af 102 almene boliger, som nedrives i Blåkildegaard. Økonomi Der er afsat 25,2 mio. kr. i

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2017-2020 Anlægsoversigt 2017-2020 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2017-2020 Budget løbende priser, 1.000 kr. Udgift (U), Indtægt (I) 2017 2018 2019 2020 Salg af grunde og

Læs mere

HTK Budgetberegner 2016-19 Serviceramme 2016 2017 2018 2019 Serviceudfordring i forhold KL s tekniske serviceramme i 2016 21.976 44.000 75.000 99.000 Tekniske korrektioner ifm. 1. behandlingen 1.470-625

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring efter Byrådsmøde september

Bilag 1: Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring efter Byrådsmøde september Bilag 1: Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring efter Byrådsmøde september 2017 3.870 25.878 33.781 48.253 Reduktion af besparelser/effektivisering indarbejdet ved 1. behandlingen ISU11 Forhøjelsen

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Investeringsoversigt med budgetbemærkninger

Investeringsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2014-2017 Investeringsoversigt 2014-2017 med budgetbemærkninger 1. Investeringsoversigt 2014-2017 Sammenfatning af Investeringsoversigt 2014-2017 Udgift (U), Indtægt (I) 2014 2015 2016 Budget løbende

Læs mere

Ændrings A, F og Ø Serviceramme Serviceudfordring i direktionens budget ift. KL's tekniske serviceramme i opdateret med sep.møde 9.567 32.394 40.132 54.593 Merindtægter -706-506 -356-356 Effektiviseringer

Læs mere

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...

Læs mere

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

8. Landdistriktsudvalget

8. Landdistriktsudvalget 8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019: Mio. kr. Servicerammen

Læs mere

Forslag til tillægsbelling

Forslag til tillægsbelling 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

8. Landdistriktsudvalget

8. Landdistriktsudvalget 8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020: Mio. kr. 2020-priser

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014. Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Anlægsinvesteringer. (side )

Anlægsinvesteringer. (side ) (side 144-155) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling

Læs mere

6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg

6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg 6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Kultur- og fritidsudvalget Skattefinansieret anlæg Anlægspulje til idrætsformål 2018... 3 Ombygning af Vorup skoles idrætshal, Voruphuset...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048

Læs mere

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål

Læs mere

Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene

Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene Skole og uddannelsesudvalget i alt 0 0 0 0 anlægsbudget SKU 39.000 39.000 39.000 39.000 i alt 39.000 39.000 39.000 39.000 ØNSKER I ALT 39.000 39.000 39.000

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)

Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. februar 2016 salg af Vejlby Skole Dispositionsbeløbet fra indstilles anvendt til modernisering af Stensagerskolen og som tilskud til

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318 Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er

Læs mere

Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen.

Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen. Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget 2018-2021 1. behandlingen. Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest den 15. september hvert år udarbejde forslag til det kommende års budget til Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Budget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter:

Budget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter: Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.4.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,

Læs mere

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Oplæg til anlægsoversigt for efter budgetgennemgang juni-august 2013

Oplæg til anlægsoversigt for efter budgetgennemgang juni-august 2013 Oplæg til anlægsoversigt for 2014-2017 efter budgetgennemgang juni-august 2013 I dette notat præsenteres et revideret oplæg til anlægsoversigt for 2014-2017 efter den seneste budgetgennemgang af kommunens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune

Bygge- og anlægsprojekter i Syddjurs kommune Aarhus Lufthavn Tilskud til anlægsinvesteringer 2018 2020 3 Udføres ikke af kommunen Brandstation i Rønde Opførelse af ny brandstation i Rønde 2019-2020 10 Ukendt Hornslet Pulje til udvikling af offentlig

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

U U

U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129

Læs mere

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Oplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning

Oplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Budgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at:

Budgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at: Budgetaftale 2019-22 Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 14. september 2018 indgået forlig om Varde Kommunes budget for årene 2019-2022. Varde Kommune

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Færdiggørelse af idrætsprojekter... 3 Energioptimering LED lys selvejende

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byfornyelsesredegørelse

Byfornyelsesredegørelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet

Læs mere

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011

Læs mere

Anlægsbudget

Anlægsbudget 4. Socialudvalget Skattefinansieret anlæg Ny Solstrålen/Vester Tværvej... 1 Ombygning Marienborgvej... 2 Ombygning Harridslev... 3 Nyt aktivitetshus til handicappede... 4 Ældreboliger Saldo boligplanen...

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret. Bilag til indstilling

Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret. Bilag til indstilling Områdefornyelsen i Søndermarkkvarteret Bilag til indstilling Nuværende Udviklingsprojekter Skitselandskabsplan: Udviklet i samarbejde med KAB, FfB, Frederiksberg Kommune og Realdania Domus Vista: 127 Ungdomsboliger,

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017 Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Justeret budget 2010

Justeret budget 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. februar 2010 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Justeret budget 2010 Midttrafiks bestyrelse skal, i henhold til lovgivningen, vedtage

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Procedure for budget 2016 og o o v o e v rs r l s a l gså s re r ne e januar 2014

Procedure for budget 2016 og o o v o e v rs r l s a l gså s re r ne e januar 2014 Procedure for budget 2016 og overslagsårene 2017-19 15. januar 2014 Indledning Udgangspunktet for proceduren er budgetforliget for 2015 som er indgået af et flertal af byrådet. Proceduren omfatter: De

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere