Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed"

Transkript

1 Sendt elektronisk til: Indehaveren af Royal Exchange 26. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag på tilladelse til valutavekslingsvirksomhed til Royal Exchange, jf. 41, nr. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven). Royal Exchange skal fra den 26. september 2018 ophøre med at drive valutavekslingsvirksomhed. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVSMINISTERIET 2. Sagsfremstilling Royal Exchange med Abdul Hamid Osman som fuldt ansvarlig deltager blev stiftet i april Virksomheden påbegyndte dog først at udbyde valutaveksling i starten af Erhvervsstyrelsen var den 15. juni 2016 på kontrolbesøg hos virksomheden. Erhvervsstyrelsen anmodede i forbindelse med kontrolbesøget om at gennemse dokumentation for alle vekslinger foretaget siden virksomhedens opstart. Virksomheden oplyste, at de kun havde transaktionsbilag for perioden 2. april 2016 til 15. juni 2016, da virksomhedens revisor var i besiddelse af de foregående bilag i forbindelse med årsregnskabet. Erhvervsstyrelsen bemærkede i forbindelse med kontrolbesøget, at ingen af de vekslinger der var blevet udført i perioden 2. april 2016 til 15. juni 2016, var på over DKK. Kontrolbesøget resulterede i ét påbud, som blev meddelt virksomheden den 22. juni Påbuddet lød på, at virksomheden ikke havde tilstrækkelige skriftlige retningslinjer, som levede op til hvidvasklovens krav. Finanstilsynet modtog den 13. december 2017 ansøgning om tilladelse til at udbyde valutavekslingsvirksomhed i henhold til 41 i hvidvaskloven fra Royal Exchange. Ansøgningen indeholdt bl.a. en hvidvaskforretningsgang,

2 2 et budget og et udfyldt fit & proper-skema med CV og straffeattest for ledelsen. Virksomheden blev på det tidspunkt repræsenteret af Larsen & Jakobsen ApS ved revisor [udeladt]. Finanstilsynet gennemgik materialet og anmodede i brev af 2. maj 2018 virksomheden om yderligere materiale. Finanstilsynet vurderede, at det indsendte materiale ikke opfyldte kravene i hvidvasklovens 42, der omhandler de oplysninger, som en ansøgning om tilladelse til valutavekslingsvirksomhed som minimum skal indeholde. Finanstilsynet konstaterede bl.a., at virksomheden ikke havde: - indsendt en tilstrækkelig beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, jf. 42, nr. 3, - indsendt en risikovurdering af virksomhedens aktiviteter, jf. 42, nr. 7, jf. 7, stk. 1, og - indsendt en fyldestgørende IT-sikkerhedspolitik og hvidvaskforretningsgang, jf. 42, nr. 7, jf. 8, stk. 1. Både IT-sikkerhedspolitikken og hvidvaskforretningsgangen var begge generelle og ikke udarbejdet med udgangspunkt i ansøgervirksomheden, jf. hvidvasklovens 8 og bemærkningerne hertil. Hvidvaskforretningsgangen var endvidere ikke opdateret til gældende lovgivning. Derudover anmodede Finanstilsynet om samtykke til at hente ledelsens offentlige straffeattest, samt oplysninger om hvem virksomheden har udpeget som hvidvaskansvarlig, jf. 7, stk. 2. Finanstilsynet blev efterfølgende kontaktet af virksomheden rådgiver, nu repræsenteret af Regler & Råd [udeladt]. Finanstilsynet vejledet både telefonisk og skriftligt om, hvilke krav Finanstilsynet stillede til en ansøgning om tilladelse til udbud af valutaveksling. Finanstilsynet modtog den 4. juni 2018 revideret ansøgningsmateriale fra virksomheden, repræsenteret af Regler & Råd [udeladt]. Efter en gennemgang af det reviderede ansøgningsmateriale kunne Finanstilsynet konstatere, at den fremsendte beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, virksomhedens risikovurdering, IT-sikkerhedspolitik og hvidvaskforretningsgang fortsat ikke levede op til kravene i hvidvaskloven. Det indsendte materiale var fortsat ikke udarbejdet til virksomheden og tog bl.a. ikke udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering og forretningsmodel. Derudover var hvidvaskforretningsgangen fortsat ikke opdateret til gældende lovgivning.

3 3 Finanstilsynet kunne desuden konstatere, at virksomheden ikke havde givet Finanstilsynet samtykke til at hente ledelsens offentlige straffeattest. Finanstilsynet anmodede derfor på ny den 5. juli 2018 virksomheden om at indsende yderligere materiale, som opfyldte betingelserne i hvidvasklovens 41 og 42 samt samtykke til at hente ledelsens offentlige straffeattest. Den 20. juli 2018 modtog Finanstilsynet yderligere materiale fra virksomheden. Nu igen repræsenteret af Larsen & Jakobsen [udeladt]. I mellemtiden havde Finanstilsynet også fået samtykke til at hente virksomhedens ledelses offentlige straffeattest. Dette materiale lægges til grund for nærværende afgørelse. 3. Det retlige grundlag Hvidvaskloven fastsætter i 1, stk. 1, nr. 19, at udbydere af valutavekslingsvirksomhed er omfattet af hvidvaskloven. Det følger af 40 i hvidvaskloven, at valutavekslingsvirksomhed kun må udøves her i landet af virksomheder, der har tilladelse som valutavekslingsvirksomhed, eller af pengeinstitutter, Danmarks Nationalbank og offentlige myndigheder. Finanstilsynet kan give tilladelse til valutavekslingsvirksomhed, når virksomheden opfylder betingelserne oplistet i 41 i hvidvaskloven. Det følger af 41, stk. 1, nr. 4, at virksomheden på alle væsentlige områder skal have tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og forretningsgange, deriblandt om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, jf. 8, stk. 1. Det fremgår af bemærkninger 1 til bestemmelsen, at valutavekslingsvirksomheden for at opfylde kravene til at få en tilladelse i medfør af 41, stk. 1, nr. 4, skal udarbejde skriftlige politikker, procedurer og kontroller, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noteringsog underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og interne kontrolprocedurer. Endvidere fremgår det samme sted, at valutavekslingsvirksomhedens politikker, procedurer og kontroller skal udarbejdes med udgangspunkt i den risikovurdering, som virksomheden skal udarbejde i henhold til 7, stk. 1. Det fremgår af hvidvaskloven 42, at en ansøgning om tilladelse til valutavekslingsvirksomhed skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til 1 Lovforslag nr. 41/2016

4 4 brug for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne i 41 er opfyldt. Dette omfatter bl.a. en beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, oplysninger om medlemmer af virksomhedens ledelse, der dokumenterer, at egnetheds- og hæderlighedskravene i henhold til 45 er opfyldt, samt oplysninger om virksomhedens forretningsgange og interne kontrolmekanismer, herunder administrative, risikostyringsmæssige og regnskabsmæssige procedurer, omfattende, men ikke begrænset til: a) Virksomhedens it-sikkerhedspolitik, herunder en detaljeret risikovurdering af de planlagte aktiviteter, og en beskrivelse af de forebyggende foranstaltninger, som virksomheden har foretaget for at imødegå de identificerede risici, herunder svig og misbrug af følsomme personoplysninger. b) Virksomhedens forretningsgang for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder en detaljeret risikovurdering af de planlagte aktiviteter, og de forebyggende foranstaltninger, som virksomheden vil foretage for at imødegå de identificerede risici. Det følger af hvidvaskloven 8, stk. 1, at virksomheder og personer omfattet af denne lov skal have tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Politikker, kontroller og procedurer skal udarbejdes med udgangspunkt i risikovurderingen foretaget efter 7 under hensyntagen til virksomhedens størrelse. Det fremgår af bemærkninger til hvidvaskloven 8, stk. 1, at de skriftlige politikker, procedurer og kontroller skal tage udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, dvs. i virksomhedens egne forhold, herunder risikoanalysen af virksomhedens forretningsmodel, kundetyper og produkter m.v. og på en klar og tydelig måde beskrive, hvordan netop denne virksomhed skal overholde reglerne. En procedure skal indeholde en beskrivelse af forretningsområdet, dets ansvarsplacering, herunder hvem der er ansvarlig for udførelse af de enkelte opgaver, og hvorledes disse skal udføres. Procedurer skal være lettilgængelige og overskuelige for de ansatte. Overgangsordning Virksomheder, der udøver valutavekslingsvirksomhed, og som inden den 26. juni 2017 var registreret i Erhvervsstyrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask, kan fortsætte deres virksomhed her i landet uden tilladelse, jf. 81, stk. 4, i hvidvaskloven. Undtagelsesbestemmelsen er betinget af, at Finanstilsynet har modtaget ansøgning om tilladelse i henhold til 42 senest

5 5 den 31. december Virksomhederne kan fortsætte deres virksomhed her i landet uden tilladelse, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om ansøgningen. 4. Høringssvar Finanstilsynet sendte den 31. juli 2018 udkast til afgørelse i høring hos Royal Exchange. Royal Exchange har ved advokatfuldmægtig Kristina Kjældgaard Møller den 28. august 2018 afgivet høringssvar. Vedlagt høringssvaret er en ny risikovurdering af virksomheden, en ny hvidvaskforretningsgang benævnt Politikker, protokoller og procedurer, en IT-sikkerhedspolitik, samt information om den hvidvaskansvarliges forpligtelser samt en præcisering af forretningsmodellen. Virksomheden anfører indledningsvis, at Royal Exchange har i forbindelse med ansøgningen og de forskellige supplerende bilag arbejdet på, at gøre virksomhedens forebyggelse af hvidvask så effektiv som muligt, hvilket desværre ikke har fremgået med den fornødne klarhed af den tidligere indsendte ansøgning. 5. Finanstilsynets vurdering Finanstilsynet kan give tilladelse til valutavekslingsvirksomhed, når virksomheden opfylder hvidvasklovens betingelser herfor. Finanstilsynet har ved vurderingen af det indsendte materiale konstateret en række mangler i ansøgningsmaterialet, hvor de væsentligste behandles nedenfor Skriftlige politikker, procedurer og kontroller Finanstilsynet har modtaget tre udgaver af virksomhedens hvidvaskforretningsgang og IT-sikkerhedspolitik. Ingen af de tre udgaver ses at være udarbejdet med udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, jf. bemærkningerne til hvidvasklovens 7, stk. 1. Virksomheden har senest indsendt en ny hvidvaskforretningsgang den 20. juli Denne hvidvaskforretningsgang er bl.a. mangelfuld på følgende områder: Kundekendskabsprocedurer, herunder politisk eksponerede personer Undersøgelses- og noteringspligten Underretningspligten Interne kontroller Der henvises nærmere til afsnit nedenfor vedrørende de enkelte områder.

6 Generelt om hvidvaskforretningsgangen Virksomhedens procedurer/forretningsgange skal som nævnt tage udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering og dermed dens egne forhold. Det er ikke tilstrækkeligt blot at indarbejde en afskrift af hvidvaskloven eller Finanstilsynets vejledning, som ikke giver medarbejderen tilstrækkelig information/instruktion om, hvordan reglerne skal administreres netop i denne virksomhed. Derudover skal en forretningsgang beskrive, hvilke krav som skal overholdes, samt hvad medarbejderen skal gøre for at sikre, at det efterleves. Sluttelig skal det kunne dokumenteres ved løbende kontroller, at alle dele af forretningsgangen følges. Det er Finanstilsynets vurdering, at forretningsgangen ikke tager udgangspunkt i den konkrete virksomhed og dens forhold. Forretningsgangen ses ikke at udgøre et brugbart dokument for virksomhedens ansatte til at forstå, hvilke forpligtelser virksomheden har i henhold til hvidvaskloven, og hvordan medarbejderne skal påse, at disse efterleves, idet forretningsgangen er formuleret meget generelt og uden at angive konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre. Derudover er forretningsgangen flere steder selvmodsigende, hvilket er med til at skabe tvivl om, hvad det er for en konkret arbejdsgang, der skal udføres. Det kommer blandt andet til udtryk i forhold til, hvordan virksomhedens risikobaseret tilgang ser ud. På side 12 fremgår det, at virksomhedens anvender en risikobaseret tilgang med to trin i sin kundekendskabsprocedure, hvor alle kunder, der veksler over 500 Euro/3.700 DKK, klassificeres som høj risiko og alle kunder, der veksler under, klassificeres som lav risiko. På side 16 fremgår en risikobaseret tilgang på tre trin. Forretningsgangen er ligeledes tvetydig i forhold til, hvilke legitimationsformer virksomheden accepterer. På side 13 fremgår det, at virksomheden accepterer pas, kørekort, national ID kort og opholdstilladelse. På side 15 fremgår det, at virksomheden accepterer kopi af billedlegitimation og kopi af sygesikringsbevis. Derudover indeholder det udarbejdede tjekskema ikke alle de områder, som skal iagttages. Eksempelvis refererer tjekskemaet ikke til de skærpede procedurer, som skal iagttages for højrisiko kunder Kundekendskabsprocedurer Hvidvasklovens indeholder en række nærmere angivne krav til en virksomheds kundekendskabsprocedurer.

7 7 Forretningsgangen ses ikke at opfylde hvidvasklovens krav omkring gennemførelsen af kundekendskabsprocedurer. Det fremgår af forretningsgangen, at virksomheden anvender en risikobaseret tilgang i dens kundekendskabsprocedurer. Det fremgår dog ikke klart, hvilke typer af kunder virksomheden udfører skærpet kundekendskabsprocedure på, og hvordan virksomhedens skærpede kundekendskabsprocedurer adskiller sig fra de almindelige kundekendskabsprocedurer, jf. kravene i hvidvasklovens 17, stk. 1. Virksomheden skal ifølge forretningsgangen indhente tilstrækkelig legitimation hos kunderne, men det fremgår ikke, i hvilke tilfælde virksomheden vurderer, at der er behov for at indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, jf. 11, stk. 1, nr. 4, i hvidvaskloven. Det fremgår af forretningsgangen, at virksomheden ikke veksler valuta for personer, der veksler for andre (tredjepart) samt mindreårige. Forretningsgangen beskriver dog ikke, hvordan virksomheden sikrer, at kunden ikke handler på andres vegne eller ikke er mindreårig. Det følger af hvidvasklovens 18, stk. 1, at virksomheder og personer omfattet af denne lov skal have procedurer til at afgøre, om kunden, kundens reelle ejer, den begunstigede i henhold til en livsforsikringspolice, eller den begunstigedes reelle ejer, er en politisk eksponeret person, jf. 2, nr. 8. Endvidere skal der være procedurer til at afgøre om kunden er en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, jf. 2, nr. 6 og 7. Forretningsgangen indeholder et afsnit som hedder Politiske eksponeret person bosiddende i DK eller et andet land. Det fremgår af forretningsgangen, at kravene i afsnittet kun dækker udenlandske personer og danske personer der er bosiddende uden for Danmark. Definitionen af en politisk eksponeret person er ikke efter hvidvaskloven begrænset til at være personer bosiddende uden for Danmark. Der skal udføres skærpet kundekendskabsprocedure også på politisk eksponerede personer bosiddende i Danmark. Finanstilsynet har på sin hjemmeside offentliggjort en liste over de danske personer, der vurderes at være politisk eksponeret. Af forretningsgangen fremgår det bl.a. ikke, hvordan virksomheden kontrollerer, om en kunde er politisk eksponeret. Derudover fremgår det ikke, hvilke yderligere oplysninger virksomheden indhenter hos kunder, der er politisk eksponerede, i forbindelse med den skærpede kundekendskabsprocedure på den pågældende kunde. Det fremgår heller ikke af forretningsgan-

8 8 gen, at det er den hvidvaskansvarlige, der skal godkende forretningsforbindelser med politisk eksponerede personer, jf. 18, stk. 2 og 3, i hvidvaskloven. Finanstilsynet vurderer, at ovenstående ikke er tilstrækkeligt til at opfylde kravene om kundekendskabsprocedurer i medfør af i hvidvaskloven, ligesom det ikke er beskrevet tilstrækkeligt i forretningsgangen, jf. 8, stk Undersøgelsespligt og noteringspligt Det følger af hvidvasklovens 25, stk. 1, at virksomheden har en pligt til at undersøge en transaktion nærmere, hvis den observerer noget mistænkeligt hos en kunde. Undersøgelsen skal være med til at be- eller afkræfte mistanken og dermed, om det skal føre til en underretning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, jf. 26, stk. 1. Mistanken kan blandt andet opstå på baggrund af kundens adfærd, en konkret veksling eller et mønster af vekslinger. Virksomheden skal være opmærksom på, at der kan være stor forskel på kundens adfærd eller transaktionsmønster alt efter, om der er tale om hvidvask eller terrorfinansiering. Forretningsgangen indeholder afsnittet Opmærksomheds- og undersøgelsespligt, men afsnittet indeholder ikke en beskrivelse af, hvornår virksomheden vurderer, at der er tale om en usædvanlig transaktion, samt hvordan virksomheden undersøger mistænkelige forhold. I forbindelse med undersøgelsespligten er det vigtigt, at virksomheden noterer og opbevarer resultatet af undersøgelsen, jf. 25, stk. 2. Det fremgår af bemærkningerne til hvidvasklovens 25, stk. 2, at noteringspligten omfatter faktuelle oplysninger om kunden og transaktionen samt en konklusion. Notatet skal være tilstrækkeligt til at genopfriske hukommelsen og give andre, herunder andre medarbejdere og politiet, en forståelse af sagen. Finanstilsynet forstår virksomhedens forretningsgang således, at noteringspligten alene bliver opfyldt ved at notere og dokumentere vekslinger, der er over 500 euro. Det fremgår derimod ikke, at resultatet af virksomhedens undersøgelser noteres og gemmes, samt at dette foretages for beløb under og over 500 euro. Finanstilsynet vurderer, at dette ikke er tilstrækkeligt til at opfylde den undersøgelsespligt og noteringspligt, som virksomheden har i medfør af 25, stk. 1 og 2, i hvidvaskloven, ligesom det ikke er beskrevet tilstrækkeligt i forretningsgangen, jf. 8, stk. 1.

9 Underretningspligt Det følger af hvidvasklovens 26, stk. 1, at virksomheder og personer omgående skal underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet. Forretningsgangen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan underretningspligten iagttages, jf. hvidvasklovens 8, stk. 1. Under afsnittet Underretning til SØIK i forretningsgangen fremgår det, at virksomheden altid finder det mistænkeligt, hvis en kunde veksler over DKK. Finanstilsynet skal bemærke hertil, at en veksling under DKK også kan være mistænkelig, ligesom en veksling over DKK ikke nødvendigvis er mistænkelig. Hvis virksomheden finder et konkret forhold mistænkeligt, uanset vekslingens størrelse, skal virksomheden foretage en undersøgelse med henblik på at be- eller afkræfte mistanken. Hvis en undersøgelse ikke kan afkræfte en mistanke, skal der omgående ske underretning til SØIK. På dette punkt skelner virksomhedens forretningsgang heller ikke mellem mistanken om hvidvask og mistanken om terrorfinansiering. Finanstilsynet gør opmærksom på, at virksomheden i sine underretninger til SØIK skal skelne mellem underretninger, der vedrører hvidvask, jf. 26, stk. 3, og underretninger, der vedrører terrorfinansiering, jf. 26, stk. 4, i hvidvaskloven. Finanstilsynet vurderer, at dette ikke er tilstrækkeligt til at opfylde underretningspligten, som virksomheden har i medfør af 26, stk. 1-4, i hvidvaskloven, ligesom det ikke er beskrevet tilstrækkeligt i forretningsgangen, jf. 8, stk Interne kontroller Det følger af hvidvasklovens 8, stk. 1, at virksomheder og personer omfattet af denne lov skal have tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, som bl.a. skal omfatte intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Af bemærkninger til bestemmelsen fremgår det bl.a., at kravet om kontrol indebærer, at virksomheden skal foretage kontrol af, om virksomheden overholder lovens krav, Derudover fremgår det, at kontrolforanstaltningerne skal være beskrevet, kunne dokumenteres og skal foretages med en passende hyppighed på områderne risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-,

10 10 noterings- og underretningspligt og opbevaring af oplysninger. Forretningsgangen indeholder et ganske kort afsnit benævnt Intern kontrol. Afsnittet nævner blot at der udføres en stikprøvevis kontrol på en række områder hvert kvartal. Beskrivelsen i forretningsgangen giver ikke en medarbejder og ledelse et indblik i, hvad det er for nogle kontroller, der skal udføres. Finanstilsynet finder således ikke, at forretningsgangen lever op til hvidvasklovens krav om kontroller, jf. 8, stk Finanstilsynets vurdering af virksomhedens høringssvar Royal Exchange har sammen med høringssvaret bl.a. indsendt en opdateret risikovurdering og hvidvaskforretningsgang. Finanstilsynet har ikke vurderet de øvrige medsendte dokumenter, da dokumenterne ikke anses at være relevante for nærværende afgørelse. Finanstilsynet finder den nye risikovurdering tilstrækkelig, hvorfor afgørelsen er ændret som følge heraf. Royal Exchange har fremsendt en ny hvidvaskforretningsgang benævnt Politikker, protokoller og procedurer. Finanstilsynet bemærker, at virksomheden nu har fremsendt fire vidt forskellige hvidvaskforretningsgange i forbindelse med ansøgning om tilladelse til valutavekslingsvirksomhed. På den baggrund vurderer Finanstilsynet, at procedurerne til forebyggelse af hvidvask mv. ikke er tilstrækkeligt forankret i virksomheden. Finanstilsynet er derfor ikke betrygget i, at virksomheden har det fornødne fokus på bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Finanstilsynet har følgende bemærkninger til hvidvaskforretningsgangen: For så vidt angår kravet om kundekendskabsprocedurer fremgår det ikke tilstrækkeligt tydeligt, hvordan forretningsforbindelsen overvåges, hvornår der skal indhentes supplerende oplysninger om kunden, samt hvilke supplerende oplysninger der skal indhentes, jf. 11, stk. 1, nr. 5. Forretningsgangen beskriver ikke, hvordan virksomheden sikrer, at en fysisk kunde ikke er en erhvervskunde. Derudover fremgår det ikke, hvilke kundekendskabsprocedurer der gennemføres ved virksomhedskunder, herunder identifikation og kontrol af reelle ejere, jf. hvidvasklovens 14. Endvidere er det ikke beskrevet i forretningsgangen, hvornår virksomheden gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer, jf. 17, samt hvad der skal indhentes ved gennemførelsen af skærpede kundekendskabsprocedurer.

11 11 Virksomheden skriver på side 3, at Royal Exchange ikke betjener PEP er. Finanstilsynet bemærker, at reglerne om identifikation af PEP er er forebyggende, men det er ikke et forbud mod at betjene. Det er Finanstilsynets vurdering, at en virksomhed ikke har grundlag for at afvise at indgå et kundeforhold eller lukke eksisterende kundeforhold alene med den begrundelse, at en person er PEP eller er nærtstående eller nær samarbejdspartner til en PEP, jf. også Finanstilsynets Vejledning til reglerne om politisk eksponerede personer af 16. oktober Virksomhedens forretningsgang skal skelne mellem om mistanken vedrører hvidvask eller om mistanken vedrører terrorfinansiering. Finanstilsynet gør opmærksom på, at virksomheden i sine underretninger til SØIK skal skelne mellem underretninger, der vedrører hvidvask, jf. 26, stk. 3, og underretninger der vedrører terrorfinansiering, jf. 26, stk. 4, i hvidvaskloven. Det fremgår af den nye forretningsgang, at den hvidvaskansvarlige skal føre løbende kontrol med, at virksomhedens politikker efterleves, samt at disse er i overensstemmelse med hvidvasklovens regler. Men det fremgår ikke, hvilke kontroller som skal udføres og interval herfor. Det er ikke længere et krav i henhold til hvidvaskloven, at virksomheden har forretningsgange for overholdelse af EU forordninger om sanktioner. Men Finanstilsynet gør opmærksom på, at virksomheden stadig skal efterleve EU forordningerne, således at midler ikke gøres tilgængelige for de lande, personer, grupper, juridiske enheder og organer, der står oplistet i forordningerne. Dette indebærer bl.a., at kunderne skal screenes op i mod disse lister. Virksomheden er forpligtet til at gennemføre intern kontrol med, at denne kontrol fortages, ligesom Finanstilsynet fører tilsyn med, at EU forordningerne efterleves. Det er Finanstilsynets vurdering, at selvom virksomheden har fremsendt en hel ny hvidvaskforrentningsgang, indeholder dokumentet stadig væsentlige mangler. Virksomhedens bemærkninger og den indsendte nye hvidvaskforretningsgang har på den baggrund ikke givet anledning til at ændre Finanstilsynets udkast til afgørelse om afslag i sin helhed. 6. Afgørelse På baggrund af ovenstående er det Finanstilsynets vurdering, at Royal Exchange ikke opfylder 41, nr. 4, i hvidvaskloven, da Royal Exchange ikke har tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og forretningsgange, herunder om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, på alle væsentlige områder. Det bemærkes, at Finanstilsynet flere gange har givet virksomheden vejledning om, hvad en ansøgning om tilladelse til valutavekslingsvirksomhed skal indeholde.

12 12 Finanstilsynet giver således afslag på virksomhedens ansøgning om tilladelse til valutavekslingsvirksomhed af 13. december Finanstilsynet skal bemærke, at det i forbindelse med afgørelsen ikke er vurderet, om virksomheden opfylder de øvrige betingelser i 41, herunder om virksomhedens ledelse opfylder betingelser i hvidvasklovens 45, jf. 41, stk. 1, nr. 2. Virksomheden har i overensstemmelse med 81, stk. 4, i hvidvaskloven kunnet fortsætte med at udøve valutavekslingsvirksomhed uden tilladelse, indtil Finanstilsynets afgørelse forelå, da virksomheden var registreret hos Erhvervsstyrelsen pr. 26. juni 2017, og idet virksomheden indsendte ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet senest 31. december På baggrund af nærværende afgørelse skal virksomheden herefter den 26. september 2018 ophøre med at drive valutavekslingsvirksomhed. Virksomheden bedes skriftligt meddele Finanstilsynet, når valutavekslingsvirksomheden er ophørt, dog senest ved fristens udløb. 7. Offentliggørelse Det følger af 47, stk. 1, 1. pkt., i hvidvaskloven, at Finanstilsynet påser overholdelsen af loven og regler udstedt i medfør heraf. Det fremgår videre af 47, stk. 2, i hvidvaskloven, at Finanstilsynets bestyrelse indgår i tilsynet efter stk. 1, med den kompetence, som bestyrelsen er tillagt efter 345 i lov om finansiel virksomhed. Afgørelsen skal offentliggøres, jf. 55, stk. 1, 1. pkt., på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af den juridiske persons navn. Offentliggørelse skal ikke foretages, hvis offentliggørelsen vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden, jf. stk. 5. Offentliggørelse vurderes ikke at ville medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden i denne sag. Beslutningen om offentliggørelse er endelig og kan således ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 8. Klagevejledning Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. til adressen eller pr. post til Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf , jf. 76 i hvidvaskloven. Det fremgår af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog kr. Efter 15, stk. 4, i den

13 nævnte bekendtgørelse kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises. 13

Ansøgning om tilladelse til at Kronex ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Kronex ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Sendt elektronisk til: Bestyrelse og direktion for Kronex ApS 26. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Kronex ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at New Cash Company v/ayad Alawadi kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at New Cash Company v/ayad Alawadi kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Sendt elektronisk til: Indehaveren af New Cash Company 26. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at New Cash Company v/ayad Alawadi kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Til direktionen i DK-Exchange ApS 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Indehaveren af Euro Change 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag på tilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Direktionen for Burak ApS 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag på tilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Nordic Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Nordic Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Direktionen for Nordic Exchange ApS 31. august 2018 Ansøgning om tilladelse til at Nordic Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven.

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven. 27. april 2015 Sag 2015-1454 Vekselkontoret ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. januar 2017 Sag X16-BH-43-FG Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 8. december 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3.

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3. xxx 20. december 2016 Sag X16-BF-35-CM /xxx Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. oktober 2016 et anmeldt kontrolbesøg

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven.

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. Vekselkontoret 28. april 2015 Sag 2015-1946 /KAD Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen aflagde

Læs mere

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven xxx 1. december 2016 Sag X16-AV-58-VZ /YOL Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 23. september 2016 et anmeldt

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. februar 2014 (J.nr. 2013-0035150) Ansøgning om begrænset

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Quick-guide om hvidvaskloven for bogholdere og virksomhedsoprettere December 2018 Kære læser Vi har skrevet denne quick-guide til dig, der er bogholder. Måske hjælper

Læs mere

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang Finanstilsynet 3. marts 2015 J.nr. /mal Vejledning til Hvidvaskforretningsgang For at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering skal virksomheder omfattet af hvidvaskloven have tilstrækkelige

Læs mere

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25.

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25. Virksomhed Att.: 7. februar 2014 Sag Sendes pr. e-mail til Afgørelse vedrørende overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 28. januar 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Kontorhotellet 10. december 2015 Sag 2015-13527 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 25. november 2015 et varslet kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf. 72 40 56 00 * ean@naevneneshus.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af den 3. maj 2018 (j.nr. 17/01953) Stadfæstet, at krav i henhold

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative Formuepleje A/S Att.: Direktionen / Bestyrelsen Værkmestergade 25 8000 Aarhus C 18. juni 2018 Ref. csr J.nr. 6077-0048 Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative investeringsfonde Afgørelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos Selskabsopretteren 16. oktober 2015 Sag 2015-8962 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos, CVR.nr.. Kontrolbesøget

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E

2. advokatkreds K E N D E L S E København, den 29. april 2019 Sagsnr. 2018-1503/CHO 2. advokatkreds K E N D E L S E Ved anklageskrift af 1. juni 2018 har Advokatrådet indklaget advokat [A] for at have tilsidesat advokatpligterne, jf.

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Sammenfatning Ressourcerne til hvidvasktilsynet er i de seneste par år blevet øget, senest med den politiske aftale fra

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Marble Road Group ApS Sendt elektronisk til CVR 32095178 2. april 2019 Ophævelse af stemmerettigheder i [udeladt], jf. 62, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed 1. Afgørelse Finanstilsynet finder, at Marble

Læs mere

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste.

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste. Københavns Andelskasse Att.: Direktionen Tingskiftevej 5 2900 Hellerup 3. oktober 2016 Ref. AMV/SBA J.nr. 6252-0363 Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen ved salg

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB 24. januar 2014 Sag 2013-0035954 /PMN Hvidvasktilsyn afholdt den 16. december 2013. Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december 2013, hvor

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 1. februar 2017 Besvarelse af spørgsmål 29

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41)

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 23 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5 Sydbank A/S Att.: Bestyrelse og direktion cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk. 1 og 5

Læs mere

Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed [Udeladt] 15. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Att.: Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K. 9. december 2016 Ref. BJJ J.nr. 6222-0107 Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a,

Læs mere

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet Finanstilsynet 30. januar 2015 JURA J.nr. 6919-0035 kar/pan Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet 1. Indledning Denne rapport beskriver Finanstilsynets overordnede vurdering af de småog mellemstore

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed Spar Nord Bank A/S Att.: Bestyrelsen og direktionen cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk.

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017

Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017 Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017 Program Det overordnede formål Den nye hvidvasklov rammen er blevet bedre Risikovurdering - livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Persondatapolitik: Hvidbjerg Banks politik for behandling af personlige oplysninger

Persondatapolitik: Hvidbjerg Banks politik for behandling af personlige oplysninger Persondatapolitik: Hvidbjerg Banks politik for behandling af personlige oplysninger Information om behandling af persondata i Hvidbjerg Bank Generel oplysningspligt Inden Hvidbjerg Bank agerer som dataansvarlig,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Tryg Forsikring A/S Att.: Direktionen Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 5.juli 2017 J.nr. 6075-0003 og 6075-0007 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. marts 2016 (J.nr. 2015-9490). Revisionsvirksomhed meddelt

Læs mere

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering Marts 2019 Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme Tilrettelæggelsesnotat til Statsrevisorerne 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [A] pålægges en disciplinær sanktion, jf. retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [A] pålægges en disciplinær sanktion, jf. retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 19. marts 2019 Sagsnr. 2018-2106/CHO 5. advokatkreds K E N D E L S E Ved anklageskrift af 19. juni 2018, modtaget i Advokatnævnet den 21. august 2018, har Advokatrådet indklaget daværende

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Topdanmark Forsikring Att.: Direktionen Borupvang 4 2750 Ballerup 12. september 2017 J.nr.: 6075-0020 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Information om behandling af persondata i Jyske Realkredit

Information om behandling af persondata i Jyske Realkredit Information om behandling af persondata i Jyske Realkredit Generel oplysningspligt Inden Jyske Realkredit agerer som dataansvarlig, skal du efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår,

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2

Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2 Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB, Sverige Att.: Filialledelsen 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit 11, stk. 2 FINANSTILSYNET

Læs mere

Dansk ErhvervsFinansiering A/S (i det følgende kaldet DEF ) er dataansvarlig i forbindelse med behandling af oplysningerne.

Dansk ErhvervsFinansiering A/S (i det følgende kaldet DEF ) er dataansvarlig i forbindelse med behandling af oplysningerne. Side 1 af 5 PRIVATLIVSPOLITIK Denne privatlivspolitik finder anvendelse for kunder og personer, der interagerer med Dansk ErhvervsFinansiering A/S i forbindelse med deres tilknytning til kunder og/eller

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 8 Offentligt Finans og Leasing Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 E-mail: post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk

Læs mere

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Finanstilsynets indsats i relation til hvidvask og terrorfinansiering Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU

Læs mere

Persondatapolitik. Information om behandling af persondata i Frøslev-Mollerup Sparekasse.

Persondatapolitik. Information om behandling af persondata i Frøslev-Mollerup Sparekasse. Persondatapolitik Information om behandling af persondata i Frøslev-Mollerup Sparekasse. Generel oplysningspligt. Inden Frøslev-Mollerup sparekasse agerer som dataansvarlig, skal du efter Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2

Ændringsforslag. til 2. behandling af. forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 41) Til 2 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 15 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag XX Offentligt Februar 2017 Ændringsforslag til 2. behandling af forslag til

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Bekendtgørelse om onlinekasino 1. I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes:

Bekendtgørelse om onlinekasino 1. I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Bekendtgørelse om onlinekasino 1 I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på drift af

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Du har på vegne af K1 ApS søgt om optagelse i som henholdsvis pengeoverførelsesvirksomhed og Udbyder af tjenesteydelser.

Du har på vegne af K1 ApS søgt om optagelse i   som henholdsvis pengeoverførelsesvirksomhed og Udbyder af tjenesteydelser. Kendelse af 15. februar 2008 (J.nr. 2007-0013942). Optagelse i hvl-registeret nægtet samt adgang til registrering i webreg lukket. Hvidvaskningslovens 31, stk. 2. (Finn Møller, Anders Hjulmand og Steen

Læs mere

Den nye hvidvasklov Fondsmæglerforeningen 15. maj 2017

Den nye hvidvasklov Fondsmæglerforeningen 15. maj 2017 Den nye hvidvasklov Fondsmæglerforeningen 15. maj 2017 Tobias Thygesen & Jette Kristiansen Kontor for Governance, Hvidvaskforebyggelse og Betalingstjenester Emner Hvad skal finansielle virksomheder være

Læs mere

Carsten Hedegaard Fohlmann. Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Forkortelser. Baggrund for loven. Overblik. Tidsplan for vejledningen

Carsten Hedegaard Fohlmann. Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Forkortelser. Baggrund for loven. Overblik. Tidsplan for vejledningen Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen For revisions- og bogholderivirksomheder 1 Carsten Hedegaard Fohlmann Cand.merc.aud fra CBS Contar Regnskab ApS, etableret 1994 Næstformand i FDR Medlem

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Afgørelse om Arbejdstagernes Pensionskasses mulighed for at oprette og administrere den obligatoriske pensionsordning i Grønland

Afgørelse om Arbejdstagernes Pensionskasses mulighed for at oprette og administrere den obligatoriske pensionsordning i Grønland Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisiaqalernissamut Aningaasaateqarfiat, Arbejdstagernes Pensionskasse (SISA) Issortarfimmut 11/102 Box 9 3900 Nuuk 14. december 2018 J.nr. 560-0098 Sendt

Læs mere

Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten) 1. Introduktion. 2. Vores behandlingsaktiviteter Kundesamarbejdet

Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten) 1. Introduktion. 2. Vores behandlingsaktiviteter Kundesamarbejdet Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten) 1. Introduktion Haamann Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Haamann) er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af

Læs mere