Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:"

Transkript

1 Kommunaludvalget KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1. effektiviseringspotentialet som følge af et mindre fremtidigt årsværksforbrug til sagsbehandling, vejledning og udbetaling/opkrævning. 2. omkostningerne til implementering af en centraliseret objektiv sagsbehandling Effektiviseringspotentiale i årsværk Effektiviseringspotentialet ved en centralisering af den objektive sagsbehandling vurderes at være uafhængigt af, i hvilket organisatoriske regi en centralisering finder sted. I begge modeller vurderes det således realistisk at opnå et fremtidigt produktivitetsniveau svarende til produktiviteten i den tredje bedste kommune på hver enkelt opgaveområde i dag. Effektiviseringspotentialet vil skulle opnås gennem udvikling og standardisering af arbejdsgange på baggrund af kommunal best practice samt digitalisering inden for det eksisterende regelgrundlag. Det fulde effektiviseringspotentialet vurderes at kunne realiseres, når centrene har gennemgået en optimeringsfase på to år. Forud for overdragelsen af opgaverne til centrene vil implementeringsorganisationen have to år til at sikre, at alle de nødvendige rammer for en mere effektiv sagsbehandling er på plads, når opgaven overdrages. Udover de rent praktiske forhold såsom lokaler og arbejdsstationer, vil det bl.a. sige, at der på baggrund af studier af best practice fastlægges nye, standardiserede arbejdsgange, og at den nødvendige it-understøttelse tilpasses den nye organisering. Dermed består den primære opgave i den to år lange optimeringsfase i, at sagsbehandlerne skal (uddannes i og) opbygge erfaring med de nye arbejdsgange. Derudover skal uhensigtsmæssige arbejdsgange tilpasses, ligesom der om nødvendigt kan foretages justeringer i opgavesplittet. Effektiviseringspotentialet i årsværk er beregnet efter følgende metode: (a) der er beregnet et bruttopotentiale ved at effektivisere de årsværk, der overføres til centrene, og (b) det er beregnet, hvor mange nye årsværk der vil skulle allokeres til kommunerne til vejledning om opgaver, som centrene har ansvaret for, til assistance af borgeres kontakt med centrene og til transaktionsomkostningerne. En detaljeret gennemgang af business casens effektiviseringsside, herunder de detaljerede beregningsforudsætninger, fremgår af bilag 1a. Bruttopotentialet En centralisering af den objektive sagsbehandling indebærer, at i alt knap årsværk overføres til centrene. Såfremt der opnås et fremtidigt produktivitetsniveau svarende til produktiviteten i den tredje bedste kommune på opgaveområderne i dag, vil det være muligt at realisere et bruttopotentiale i centrenes sagsbehandling, vejledning og udbetaling/opkrævning på 730 årsværk, jf. tabel 1.1.

2 2 Tabel 1.1 Bruttopotentiale (årsværk) pension pension støtte penge bidrag Årsværk der overføres til centrene Effektivisering af sagsbehandlingen i centrene Effektivisering af vejledning i centrene Effektivisering af udbetaling og opkrævning i centrene Førtids- Bolig- Barseldag Børne- Folke- Bruttopotentiale Kilde: Egne beregninger Total Kommunale driftsomkostninger ifbm. centralisering af den objektive sagsbehandling 1 En centralisering af den objektive sagsbehandling betyder, at kommunerne vil skulle varetage en række opgaver på vegne af centrene. Disse opgaver er der forbundet en række kommunale driftsomkostninger med, som vil skulle afholdes for at kunne realisere bruttopotentialet: 1. Kommunerne vil ligesom i dag have ansvar for håndteringen af den generelle vejledning vedr. opgaver, som fremadrettet ligger i centrene, hvis borgerne møder personligt op i kommunerne. Dermed varetager kommunerne en vejledningsopgave på vegne af centrene, som der vil skulle afsættes årsværk til. 2. Kommunerne skal assistere borgerne i deres kommunikation med centrene. Dette dækker fx over assistance til de borgere, der ikke er i stand til at kommunikere telefonisk/pr. brev med centrene, og hvor kommunerne derfor tilbyder dem assistancen ansigt-til-ansigt. 3. Fordelingen af opgaver mellem kommuner og centre vil medføre transaktionsomkostninger til udveksling af information, udarbejdelse af arbejdsgange og koordination mm. Samlet set vurderes en centralisering af den objektive sagsbehandling at forudsætte, at der afsættes 150 årsværk til kommunale driftsomkostninger, jf. tabel 1.2. Det forventes, at en stor del af disse årsværk vil blive besat med kommunale medarbejdere på sagsområderne i dag, der fravælger at flytte med deres opgaver til centrene, herunder medarbejdere der arbejder med netop disse konkrete vejledningsopgaver i dag. 1 Det skal bemærkes, at kommunerne i dag varetager en del af de opgaver, der betegnes som driftsomkostninger. Beregningsteknisk er der taget udgangspunkt i, at alle opgaver, der ikke vedrører socialfaglige delafgørelser og delydelser, overføres til centrene, hvorfor der ikke længere er årsværk i kommunerne til at løse fx den generelle vejledningsopgave. For at beregne nettoeffektiviseringspotentialet fratrækkes de kommunale driftsomkostninger således bruttopotentialet..

3 3 Tabel 1.2 Kommunale driftsomkostninger ifbm. centralisering af den objektive sagsbehandling pension pension støtte penge bidrag Årsværk til generel vejledning i kommunerne Årsværk til kommunal assistance Årsværk til transaktionsomkostninger Førtids- Bolig- Barseldag Børne- Folke- Kommunale driftsomkostninger Kilde: Egne beregninger Samlet effektiviseringspotentiale (nettopotentiale) Det samlede effektiviseringspotentiale, som følge af et reduceret behov for årsværk til centrenes sagsbehandling, vejledning og udbetaling/opkrævning, kan således opgøres til i alt 580 årsværk, jf. tabel 1.3. Total Tabel 1.3 Samlet potentiale (årsværk) Folkepensiopensiostøtte Førtids- Bolig- Barseldag Børne- Total penge bidrag Bruttopotentiale Kommunale driftsomkostninger Nettopotentiale Kilde: Egne beregninger Under antagelse af en samlet årsværkspris for de omfattede årsværk på (ekskl. omkostninger til de dedikerede sagsbehandlingssystemer), vil en centraliseret objektiv sagsbehandling fuldt implementeret realisere et effektiviseringspotentiale på ca. 280 mio. kr. årligt. Det skal bemærkes, at der ved opgørelsen af effektiviseringspotentialet er taget udgangspunkt i det eksisterende regelgrundlag, ligesom der ikke er antaget en effektivisering af de opgaver, der bliver tilbage i kommunerne. Besparelser ved billigere indkøb af it-licenser Kommunerne betaler i dag godt 380 mio. kr. årligt for den dedikerede itunderstøttelse, der er en forudsætning for sagsbehandlingen på de omfattede sagsområder. Alene for brugen af sagsbehandlingssystemet KMD Social Pension betaler kommunerne årligt 165 mio. kr. i it-licensudgifter.

4 4 Det er vurderingen, at et centraliseret fællesindkøb af disse systemer vil kunne give betydeligt lavere priser end i dag, hvor kommunerne enkeltvist forhandler med KMD. Da SKAT i forbindelse med skattefusionen overtog sagsbehandlingssystemet KMD-IND (inddrivelse) fra kommunerne, lykkedes det således SKAT at forhandle sig frem til en pris, der var ca. 30 pct. mindre end den kommunale betaling. Det er således vurderingen, at en centralisering af den objektive sagsbehandling udover besparelsen som følge af et reduceret behov for årsværk også vil muliggøre en besparelse gennem billigere indkøb af it-licenser. Dette nærmere omfang vil skulle undersøges nærmere. Implementeringsomkostninger En centralisering af den objektive sagsbehandling forudsætter, at der afholdes implementeringsomkostninger til såvel forberedelsen af implementeringen som den konkrete implementering, hvor medarbejdere og opgaver centraliseres. Det er ikke muligt at skønne de præcise implementeringsomkostninger ved en centralisering af den objektive sagsbehandling på nuværende tidspunkt. Dette skyldes, at implementeringsomkostningerne vil være meget afhængige af den helt konkrete centraliseringsmodel, herunder en endelig stillingtagen til antallet af sagsbehandlingscentre og i hvilket omfang de to modeller vil kunne gøre brug af eksisterende enheder/ressourcer. Endvidere er der en generel usikkerhed om, hvor mange medarbejdere, der vil vælge at flytte med opgaven. Disse spørgsmål vil skulle undersøges nærmere af implementeringsorganisationen. Der er derfor foretaget et overordnet skøn over de samlede implementeringsomkostninger, som vurderes at beløbe sig til knap 370 mio. kr. fordelt over årene Implementeringsomkostningerne fordeler sig på fire hovedposter, jf. tabel 1.4. Implementeringsomkostninger er specificeret yderligere i bilag 1b. Tabel 1.4 Estimerede implementeringsomkostninger Implementeringsomkostninger Mio. kr. Implementeringsorganisation 153 Etablering af arbejdspladser 58 Medarbejderhåndtering 69 Diverse 55 Subtotal 335 Buffer + 10 % 33 Total 368

5 5 Implementeringsorganisationens arbejde er delt op i fire faser; opstart, design og test, implementering og drift. Udgifter til en overgangsorganisation er således inkluderet. Etablering af arbejdspladser inkluderer udgifter til lokaleindretning, kontoretablering og it til den enkelte arbejdsstation. Medarbejderhåndtering inkluderer udgifter til fratrædelsesgodtgørelser, genplaceringer, flyttegodtgørelser, kompetenceudvikling og rekruttering mv. Diverse inkluderer udgifter til mindre digitaliseringsprojekter, digitalisering af sagsakter, pilotprojekt og en omstillingspulje til medarbejdere der bliver i kommunerne. Skønnet for de samlede implementeringsomkostninger er som beskrevet behæftet med en del usikkerhed. Der vurderes dog at være tale om et øvre skøn for de samlede omkostninger. I forbindelse med de enkelte antagelser er der valgt en tilgang, hvor estimatet ikke er sat for lavt. Der er endvidere tilføjet en buffer på yderligere 10 pct. Det skal særligt bemærkes, at der i implementeringsomkostningerne er afsat en pulje på 30 mio. kr. til udgifter vedrørende it. Der vil skulle foretages en nærmere analyse af den eksisterende it-understøttelse i dag, på baggrund af hvilken denne pulje vil kunne ændres. Der er endvidere skønnet over udgifterne til implementeringsorganisationen i Udgifterne til implementeringsorganisationen i 2010 estimeres med større sikkerhed, da der alene er tale om udgifter til implementeringsorganisationen og ikke til udgifter forbundet med selve implementeringen, herunder overflytningen af de enkelte medarbejdere. Det estimeres, at udgifterne til implementeringsorganisationen i 2010 vil være ca. 50 mio. kr. Midlerne, der afsættes til etablering og drift af en implementeringsorganisation, omfatter udgifter til bemanding i såvel SKAT som i BM. Der er endnu ikke taget stilling til fordelingen af udgifterne imellem organisationerne.

6 6 Bilag 1A. Gennemgang af business case for objektiv sagsbehandling effektiviseringspotentiale Dette notat indeholder en kort beskrivelse af opbygningen af effektiviseringssiden af business casen for objektiv sagsbehandling. Beregningen af det samlede potentiale består af følgende overordnede skridt: Af de oprindelige årsværk udskilles de årsværk, der fortsat skal ligge i kommunerne til opgaver vedrørende socialfaglige delafgørelser og socialfaglige delydelser, som kommunerne fortsat vil have ansvaret for (fx det personlige tillæg på folkepensionsområdet). På de resterende knap årsværk, som centraliseres, beregnes der et potentiale for frigørelse af årsværk på baggrund af Deloitte analysernes opgørelse af stordriftsfordele. En centralisering forudsætter, at kommunerne på vegne af centrene løser en række opgaver på vegne af centrene (den generelle vejledning og assistance af borgeres kommunikation med centrene). Antallet af årsværk, der afsættes hertil, beregnes med udgangspunkt i ressourceforbruget i dag. Opgavesplittet mellem centralt og lokalt niveau vil indebære behovet for samarbejde og koordination mellem centralt og lokalt niveau. Der beregnes derfor transaktionsomkostninger herved. Opgavesplit mellem centre og kommuner En centraliseret objektiv sagsbehandling vil som hovedregel have ansvaret og al sagsbehandling på sagsområderne. Der er dog aktiviteter i den egentlige sagsbehandling, som det fortsat er mest hensigtsmæssigt at varetage lokalt. Det drejer sig om diverse socialfaglige delafgørelser og delydelser, og de aktiviteter der er tilknyttet hertil. Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet har foretaget en vurdering heraf, og der er dermed fremkommet et opgavesplit, hvor opgaver svarende til 316 ud af årsværk forbliver i kommunerne, mens resten af opgaverne fremadrettet skal løses i centrene. Det betyder, at der er blevet flyttet rundt på en række årsværk i forhold til Deloittes analyser. Af nedenstående tabel 1 fremgår det hvor mange årsværk, der er forbundet med området i dag, og hvor mange årsværk der forventes at overflytte til centrene (fordelt på underaktiviteter).

7 7 Tabel 1 Fordeling af årsværk på baggrund af opgavesplit (fremadrettet) Folke- Førtids- Bolig- Børne- pension pension støtte Barselsdagpenge bidrag Total Årsværk i dag Årsværk der overføres til centrene Nyansøgninger Aktive sager Generel vejledning Udbetaling og opkrævning Tillægssager Beboerindskudslån Årsværk i kommunerne Note: Årsværk i dag tager udgangspunkt i data fra Deloittes spørgeskemaundersøgelse. Fordelingen af årsværk fremadrettet er baseret på opgavesplit fra Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet. Fremadrettet produktivitet og effektivisering i sagsbehandlingen Ved beregningen af det fremtidige ressourceforbrug, er der taget udgangspunkt i, at centrene ved fuld implementering kan opnå en produktivitet svarende til den 3. bedste kommune i dag inden for hvert af opgaveområderne. I business casen tages der udgangspunkt i den produktivitet for kommunerne, der er beregnet af Deloitte i rapporterne. Produktivitetsberegningerne er således baseret på, at alle årsværk overføres til centrene, fx de 720 årsværk på folkepensionsområdet. Som det fremgår af opgavesplittet i ovenstående afsnit, forbliver en række årsværk i kommunerne til håndteringen af de socialfaglige delafgørelser og delydelser. Denne håndtering vurderes at være mere transaktionstung, indebære en større grad af ansigt-til-ansigt kontakt med borgerne og dermed indeholde færre stordriftsfordele end de øvrige opgaver på sagsområderne. Det vurderes, at disse opgaver dermed har påvirket effektiviseringsprocenten i Deloittes analyser i negativ retning og dermed undervurderer effektiviseringsprocenten ved de opgaver, som centraliseres. Selvom opgaverne bliver i kommunerne, vil Deloittes effektiviseringsprocenter blive benyttet i beregningerne af effektiviseringspotentialet. I nedenstående tabel 2 fremgår effektiviseringsprocenter inden for de enkelte sagsområder fordelt på sagstyper. På baggrund af effektiviseringsprocenten beregnes antallet af årsværk, der kan frigøres inden for hvert af områderne, med udgangspunkt i de årsværk, der overflyttes til området.

8 8 Der er ikke gennemført selvstændige produktivitetsanalyser for vejledningsopgaven og udbetalings- og opkrævningsopgaven. Effektiviseringsprocenterne for hhv. vejledningen i centrene og udbetaling og opkrævning estimeres i Deloittes rapporter til at være halvdelen af effektiviseringsprocenten inden for de øvrige opgaver nyansøgninger og løbende sager. Effektiviseringsprocenten for disse opgaver er således vægtet og efterfølgende halveret. Tabel 2 Effektiviseringsprocenter fordelt på sagstyper Barselsdagpenge Nyansøgninger 49 % 49 % 47 % 47 % 70 % Aktive sager 46 % 46 % 35 % 51 % 62 % Tillægssager 58 % 58 % Beboerindskudslån % - - Vejledning i centrene 25 % 25 % 20 % 25 % 33 % Udbetaling og opkrævning 25 % 25 % 20 % 25 % 33 % Kilde: Produktivitetsberegninger stammer fra Deloittes rapporter om objektiv sagsbehandling. På baggrund af effektiviseringsprocenterne i tabel 2 og årsværksfordelingerne i tabel 1, kan det samlet bruttopotentiale ved en centralisering af den objektive sagsbehandling beregnes til at være på 730 årsværk, jf. tabel 3. Tabel 3 Bruttopotentiale (årsværk) pension pension støtte Barselsdagpenge bidrag Total Årsværk der overføres til centrene Effektivisering af sagsbehandlingen i centrene Effektivisering af vejledning i centrene i centrene Effektivisering af udbetaling og opkrævning i centrene Førtids- Bolig- Børne- Folkepension Førtidspension Boligstøtte Børnebidrag Folke- Bruttopotentiale Kilde: Egne beregninger

9 9 Den fremadrettede vejledningsopgave i kommunerne Vejledningen i kommunerne i dag kan opdeles i tre typer af vejledning: 1. Generel vejledning i borgerserviceskranken/modtagelsesskranken i forvaltningen. 2. Generel vejledning som ikke er tilknyttet en konkret sag. 3. Vejledning tilknyttet konkrete sager Årsværksforbruget på den tredje vejledningstype er integreret i de årsværk, der benyttes til selve sagsbehandlingen. Ved en centralisering håndteres borgernes konkrete sager af centrene. Kommunerne vil derfor ikke længere skulle foretage vejledning vedrørende konkrete sager (type 3). Kommunerne vil derimod fortsat skulle foretage vejledning af type 1 og 2 om opgaver, som centrene fremover har ansvaret for, såfremt borgerne vælgere at henvende sig i form af et personligt fremmøde på kommunen. Hvis borgeren vælger andre kanaler, fx brev eller telefon, varetages vejledningen af centrene. Kommunerne vil således skulle gives et antal nye årsværk til at yde vejledning af type 1 og 2 om opgaver, som centrene fremadrettet har ansvaret for. Antallet af årsværk i kommunerne estimeres med udgangspunkt i antallet af årsværk, der i dag benyttes til at yde hhv. type 1 og type 2 vejledning om opgaver, som centrene fremadrettet har ansvaret for. Heraf beregnes det antal årsværk, som kommunerne i dag bruger på vejledningen 2, hvor denne finder sted ansigt-til-ansigt med borgerne. Dermed fås det antal nye årsværk, som kommunerne vil skulle bruge fremadrettet, hvis vejledningens indhold havde det samme omfang som i dag. Som det fremgår af notatet om servicemodel, vil vejledningens indhold imidlertid have et mindre indhold end i dag. Således vil den kommunale vejledningsopgave fremover være relativt begrænset og primært bestå i: Udlevering og modtagelse af ansøgningsskemaer samt vejledning i hvilke dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen Besvarelse af overordnede spørgsmål vedr. ansøgningen og ydelsen Gøre opmærksom på borgernes mulighed for at søge om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning. Det er til brug for business casen skønnet, at indholdet i den fremtidige kommunale vejledningsopgave vil have et omfang på hhv. 90 og 50 pct. af den vejledning af type 1 og 2, som kommunerne i dag varetager ansigt-til-ansigt med borgerne vedrørende opgaver, som centrene fremadrettet har ansvaret for. Af nedenstående tabel 4 fremgår for hvert sagsområde: 2 Der er ikke foretaget analyser af ATA-kontaktens omfang for så vidt angår vejledning af type 1. Det er antaget, at denne har et omfang svarende til ATA-kontakten ved nyansøgninger, som på tværs af sagsområder er den mest ATA-krævende proces.

10 10 antallet af årsværk, der i dag benyttes til hhv. type 1 og 2 vejledning om opgaver, som centrene fremadrettet har ansvaret, andelen af sagsbehandlingstiden i dag hvor vejledningen finder sted ansigttil-ansigt med borgerne, den fremtidige kommunale vejlednings indholdsmæssige størrelse i forhold til indholdet i vejledningen i dag, antallet af årsværk kommunerne fremadrettet vil skulle bruge til at yde vejledning af type 1 og type 2 om opgaver, som centrene fremadrettet har ansvaret for. Tabel 4 Type 1 og 2 vejledning i kommunerne fremadrettet Folke- Førtids- Bolig- Barsels- dag- Børne- pension pension støtte penge bidrag Total Årsværk til type 1 vejledning i dag Andel af type 1 vejledning i kommunerne, der ydes ansigt-til-ansigt 36 % 36 % 33 % 15 % 38 % - Den fremadrettede kommunale vejlednings indholdsmæssige størrelse i forhold til vejledningen i dag 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % - Årsværk til type 1 vejledning i kommunerne fremadrettet Årsværk til type 2 vejledning i dag Andel af type 2 vejledning i kommunerne der ydes ansigt-til-ansigt 28 % 28 % 33 % 16 % 26 % - Den fremadrettede kommunale vejlednings indholdsmæssige størrelse i forhold til vejledningen i dag 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % - Årsværk til type 1 vejledning i kommunerne fremadrettet Årsværk i kommunerne fremadrettet Note: Årsværk til type 1 og 2 vejledning i centrene fremadrettet er baseret på data fra Deloittes spørgeskemaundersøgelse samt det fremadrettede opgavesplit fra Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet. Andelen af vejledning, der ydes ansigt-til-ansigt, er baseret på data fra Deloittes målgruppeanalyse. Fremadrettede årsværk til vejledning i kommunerne er Finansministeriets beregninger. Kommunal assistance til borgernes kommunikation med centrene Udover den generelle vejledningsopgave, jf. ovenfor, vil kommunernes også have til opgave at assistere borgerne i kommunikationen med sagsbehandlingscentrene. Denne bistand er primært rettet mod de borgere, som vil have vanskeligt ved at kommunikere telefonisk/pr. brev med centrene (ATA-borgere), men alle borgere vil have adgang til den kommunale assistance. Den kommunale assistance til borgernes kommunikation med centrene vil være en ny opgave, og der skal derfor afsættes årsværk i kommunerne til denne opgave.

11 11 Deloitte har foretaget en målgruppeanalyse for hvert af de omfattede sagsområder. Målgruppeanalysen viser, at det for en mindre men varierende procentdel af borgerne vil være nødvendigt med ansigt-til-ansigt kontakt, hvis sagsbehandlingen skal kunne gennemføres fagligt korrekt (ATA-borgere). Med udgangspunkt i målgruppeanalysens øvre skøn 3 for den andel af sagsbehandlingstiden, der vedrører gruppen af borgere, hvor ansigt-til-ansigt kontakt er nødvendig, beregnes antallet af nye årsværk, der fremadrettet skal benyttes i kommunerne til assistancen af denne gruppe af borgere på baggrund af årsværk til sagsbehandlingen (inkl. udbetaling/opkrævning) i centrene. Der foretages endvidere en omkostningsmæssig korrektion for, at den kommunale assistance til borgernes kommunikation med centrene kan udføres af mindre kvalificeret personale (fx studentermedhjælpere) end dedikerede sagsbehandlere. Denne omkostningsmæssige korrektion er sat til 75 pct., jf. nedenstående tabel 5. Tabel 5 Årsværk til kommunal assistance til borgernes kommunikation med centrene pension pension støtte Barselsdagpenge bidrag Total Årsværk til sagsbehandling (inkl. udbetaling/opkrævning) i centrene Andel af sagsbehandlingstiden vedr. ATA-borgere (øvre skøn) 9 % 9 % 9 % 5 % 6 % - Årsværk til kommunal assistance Omkostningsmæssig korrektion 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % - Årsværk til kommunal assistance Førtids- Bolig- Børne- Folke- Kilde: Skøn for gruppen af borgere, der har behov for ATA-kontakt inden for hvert område stammer fra Deloittes målgruppeanalyse. Anm.: Årsværk til sagsbehandling er opgjort eksklusiv årsværk til vejledning, da den kommunale assistance til borgernes kommunikation med centrene alene er relevant vedrørende konkrete sager. Transaktionsomkostninger Der er foretaget et skøn over transaktionsomkostningerne forbundet med de foreslåede opgavesplit. Der vil være omkostninger forbundet med, at kommunerne skal indhente oplysninger fra centrene til deres opgaver. Der vil ligeledes være transaktionsomkostninger af mere generel karakter forbundet med koordination og samarbejde mellem centre og kommuner. 3 I Deloittes målgruppeanalyse opereres der med et øvre og et nedre skøn for størrelsen for ATA-målgruppen inden for hvert af områder.

12 12 Det skønnes med betydelig usikkerhed, at transaktionsomkostninger inden for hvert område vil have et omfang svarende til 3 pct. af de opgaver, der lades tilbage i kommunerne. Det betyder, at der på tværs af områderne forventes at være transaktionsomkostninger på ca. 14 årsværk. Opsamling Det samlede nettopotentiale ved en centralisering af den objektive sagsbehandling kan opgøres til 580 årsværk, jf. tabel 6. Der er i alt et samlet bruttopotentiale på 730 årsværk ved effektivisering af centrenes sagsbehandling, centrenes vejledningsopgave og centrenes opgaver med udbetaling/opkrævning. For at muliggøre en centralisering af den objektive sagsbehandling, skal kommunerne samtidig have 136 årsværk til den vejledning om opgaver, som centrene har ansvaret for, og til den kommunale assistance af borgeres kommunikation med centrene. Endelig er 14 årsværk afsat til at dække transaktionsomkostningerne ved det nye opgavesplit. Tabel 6 Samlet potentiale (årsværk) Barselsdagpenge Folkepension Førtidspension Boligstøtte Børnebidrag Total Effektivisering af sagsbehandlingen Effektivisering af vejledning i centrene Effektivisering af udbetaling og opkrævning i centrene Bruttopotentiale Årsværk til type 1 og 2 vejledning i kommunerne Årsværk til kommunal assistance Transaktionsomkostninger Nettopotentiale Kilde: Egne beregninger.

13 Bilag 1B. Gennemgang af business case for objektiv sagsbehandling implementeringsomkostninger Tabel 1 Implementeringsomkostninger - mio. kr. Implementeringsorganisation 153 Etablering af arbejdspladser 58 Medarbejderhåndtering 69 Diverse 55 Subtotal 335 Buffer + 10 % 33 Total 368 Antal årsværk til center Antal medarbejdere der skal overgå til center Kommunerne har indberettet, at der er i alt med sagsbehandlingsopgaver på de fem oprindelige områder. Dette vil svare til en gennemsnitlig arbejdstid på 23 timer per uge per medarbejder i et center. Det antages, at medarbejderne i centret gennemsnitligt skal arbejde 30 timer per uge, hvilket svarer til ca medarbejdere, der skal overgå til centrene. De centraliserede opgaver udgør for mange medarbejdere en begrænset andel af deres samlede opgave portefølje Forventet andel der overgår 67% Antal medarbejdere der faktisk overgår Behov for rekruttering 693 Implementeringsorganisation Opstart Det antages at opstartsfasen vil tage 3 måneder 3 Det antages, at der allokeres 9 medarbejdere på fuld tid 9 Der regnes med en gennemsnitlig udgift per årsværk inkl. overhead på Det antages, at der allokeres 1 chef på fuld tid (LR 37) 1 Der regnes med en gennemsnitlig udgift per årsværk til LR 37 på

14 14 Design og test Det antages, at designfasen vil tage 12 måneder 12 Det antages, at der allokeres 75 medarbejdere 75 Der regnes med en gennemsnitlig udgift per årsværk inkl. overhead på Det antages, at der allokeres 5 chefer på fuld tid (LR 37) 5 Der regnes med en gennemsnitlig udgift per årsværk til LR 37 på Det antages, at der allokeres 1 chef på fuld tid (LR 39) 1 Der regnes med en gennemsnitlig udgift per årsværk til LR 39 på Implementering og udrulning Det antages, at implementering og udrulning vil tage 9 måneder. 9 Det antages, at der allokeres 100 medarbejdere 100 Der regnes med en gennemsnitlig udgift per årsværk inkl. overhead på Det antages, at der allokeres 5 chefer på fuld tid (LR 37) 5 Der regnes med en gennemsnitlig udgift per årsværk til LR 37 på Det antages, at der allokeres 1 chef på fuld tid (LR 39) 1 Der regnes med en gennemsnitlig udgift per årsværk til LR 39 på Drift Drift og overdragelsesorganisation - 12 måneder 12 Det antages, at der allokeres 50 medarbejdere på fuld tid 50 Der regnes med en gennemsnitlig udgift per årsværk inkl. overhead på Det antages, at der allokeres 3 chefer på fuld tid (LR 37) 3 Der regnes med en gennemsnitlig udgift per årsværk til LR 37 på Det antages, at der allokeres 1 chef på fuld tid (LR 39) 1 Der regnes med en gennemsnitlig udgift per årsværk til LR 39 på Konsulentudgifter

15 15 Total - implementeringsorganisation Etablering af arbejdspladser Kontoretablering (borde, stole, reoler mv.) Gennemsnitlig udgift pr. årsværk på kr Antal medarbejdere Lokaleindretning (kabelføring mv.) Gennemsnitlig udgift pr. årsværk på kr Antal medarbejdere It-investeringer (datalinjer, systemudvikling, hardware, software mv.) Investeringer i pc ere, servere, printere, softwarelicenser (ekskl. fagsystemer) mv. på kr. pr. årsværk Antal medarbejdere Subtotal Arbejdspladser til ledere + plus 10 % 10% Total etablering af arbejdspladser Medarbejderhåndtering Antal medarbejdere Der antages en omkostning på kr. for hvert af de årsværk, som fratræder frivilligt Det antages, at 20 % fratræder frivilligt 20% Omkostning per genplaceret årsværk Per antages det, at der skal være ca. 960 årsværk i centrene, jf effektiviseringen, svarende til ca medarbejdere Det antages, jf. ovenstående at ca medarbejdere overgår fra kommunerne 1.400

16 16 Der er per behov for at genplacere 200 medarbejdere (ekslusiv naturlig afgang) Omkostning per flyttegodtgørelse Det antages, at der skal udbetales flyttegodtgørelse til 5 % af medarbejderne 5% Omkostning per sagsanlæg Det antages, at der er sagsanlæg fra 0,5 % af medarbejderne 0,5% Kompetenceudvikling per medarbejder Rekruttering (udgifter per medarbejder) - det antages at der rekrutteres 33 % af de medarbejdere Total - medarbejderhåndtering Diverse Mindre digitalisering af områderne Der afsættes en investeringspulje til en mindre digitalisering af områderne, herunder selvbetjeningsløsninger, udvikling af kanalstrategi, itintegration og lign Pilotprojekt Det antages, at 2 kommuner deltager i pilotprojektet - ca. 45 kommunaltlønnede medarbejdere i 6 mdr. 45 Der afsættes 25 % ekstra udgifter til pilotprojekt i center Der afsættes 4 årsværk i centeret til tilrettelæggelse og udførelse til en ÅV pris på Omstillingspulje Det antages, at ca. 500 medarbejdere/kommuner kan/vil søge puljen 500 Der afsættes per medarbejder Arkiv Scanning antages at koste per hyldemeter Det antages, at der er ca sider per hyldemeter

17 17 Det antages, at der skal scannes ca. 50 mio. sider Total - diverse Udgifter til implementeringsorganisation i 2010 Udgifter til opstart og 75 % af udgifterne til design afholdes i Det antages, at 50 % af konsulentudgifterne afholdes i Buffer Total

18

Dette notat udbygger beskrivelsen af den kommunale model, jf. rapport af 14. oktober 2009.

Dette notat udbygger beskrivelsen af den kommunale model, jf. rapport af 14. oktober 2009. Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt N O T A T Uddybning af den fælleskommunale model til effektivisering af objektiv sagsbehandling Dette notat udbygger beskrivelsen af

Læs mere

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Borgerservice Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark Dato: 8. maj 2012 1.

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Bilag Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Bilag Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Bilag Februar 2008 I tabeller kan afrunding medføre,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN

OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser Januar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om viden om effekter af de sociale

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder

Omkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder Omkostningsvurdering af Processuelle Netværksmøder Oktober 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager 3. maj 2012 Erhvervsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Om løsningen 4 1.3 Undersøgelsesdesign 6 1.4 Segmentering

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København

Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København Undersøgelsens rammer og indhold Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om der er foretaget registreringer

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Bilag 2 Model og business case for samling af løn- og personaleadministrative

Bilag 2 Model og business case for samling af løn- og personaleadministrative Bilag 2 Model og business case for samling af løn- og personaleadministrative opgaver i KK Indhold 1. Løn- og personaleadministration i dag 2. Fælles løn- og personaleadministration 3. Opgavefordeling

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x Digitaliseret læring Business case Projektets formål Projektet har til formål at udnytte de digitale læringsværktøjers muligheder i forhold til at øge selvstændiggørelse af elevernes arbejde. Dvs. at gøre

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner

Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner Effektivisering i øget samarbejde mellem kommuner TØF 29. April 2013 Oplæg v/ Manager Andreas Østergaard Poulsen, BDO BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Redskabssamling til gevinstrealisering

Redskabssamling til gevinstrealisering Redskabssamling til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til værktøjer........................................ 3 2 Gevinsttræ som strukturerende metode................................

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016

Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året. Januar 2016 Beretning til Statsrevisorerne om besparelsespotentialet ved obligatorisk Digital Post på ca. 1 mia. kr. om året Januar 2016 BERETNING OM BESPARELSESPOTENTIALET VED OBLIGATORISK DIGITAL POST PÅ CA. 1 MIA.

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77.

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77. Dato 03-06-2011 Sagsbehandler Hanne Rasmussen Telefon nr. 7257 7397 Mail hra@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-76271 Sags nr. 1849-17630 Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Notat - Fortroligt Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Forretningsudvalget

Læs mere

Implementering af straxen i Sorø Kommunes Borgerservicecenter

Implementering af straxen i Sorø Kommunes Borgerservicecenter Implementering af straxen i Sorø Kommunes Borgerservicecenter v/bodil Thomsen, Borgerservice & IT chef, KTCs årsmøde Fredag den 21. september 2012 Udgangspunktet s Borgerservicecenter efteråret 2009 Kontanthjælp

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

KOMMUNERNES YDELSESSYSTEM (KY) FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG

KOMMUNERNES YDELSESSYSTEM (KY) FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG KOMMUNERNES YDELSESSYSTEM (KY) FØRMÅLING PÅ TIDSFORBRUG København den 02. september 2014 1 Indhold 1 Baggrund for analyse... 3 2 Hovedresultat 20 pct. effektiviseringspotentiale... 3 3 Effektivisering

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Effektivisering af jobcentrene

Effektivisering af jobcentrene Effektivisering af jobcentrene Et dybere indblik i Jobcenter Frederikshavns produktivitet, effekter og udviklingsmuligheder Dagsorden 1 Introduktion og præsentation 2 Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering Nr. Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I gangværende ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter 100 100 100 100 100 Agerhøjudstykning,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Mastercase 2011. Driftsledelse med tryk på LEDELSE. Driftsledelse og effektivisering. Kunde: Ankestyrelsen

Mastercase 2011. Driftsledelse med tryk på LEDELSE. Driftsledelse og effektivisering. Kunde: Ankestyrelsen Mastercase 2011 Driftsledelse med tryk på LEDELSE Kunde: Ankestyrelsen Vi har et godt indtryk af Valcon, og vi har allerede anbefalet dem til en anden afdeling herinde, som nu selv er gået i gang med et

Læs mere

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indhold Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indledning s. 2 Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes betjening af borgere

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST)

Omkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST) Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi (MST) November 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

HR-Centret 07-10-2015

HR-Centret 07-10-2015 NOTAT HR-Centret 07-10-2015 Lønstrategi pr. 03-11-2015 (vedtaget revision) Indledning Løn, der fastsættes centralt, er løsrevet fra de opgaver, mål og politikker, som fastsættes lokalt. Centralt fastsatte

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Kommunaludvalget 2012-13 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Samråd D-H, KOU alm. del Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Spørgsmål D: Vil ministeren redegøre for

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse KVANTITATIV ANALYSE 09. maj 2016 Viden og Analyse/NNI og CHF Sammenfatning Analysens hovedkonklusioner: Flere af unge mellem 25 og 29 år forlader

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

2. Sammenfatning af analysens scenarier. I analysen skitseres to scenarier for den fremadrettede varetagelse af sprogundervisningsopgaven.

2. Sammenfatning af analysens scenarier. I analysen skitseres to scenarier for den fremadrettede varetagelse af sprogundervisningsopgaven. analyse 1. Indledning og baggrund Denne analyse af de økonomiske og styringsmæssige forhold for Furesø skal afdække effektiviseringspotentialer i forhold til kommunens varetagelse af danskundervisningsopgaven.

Læs mere

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning)

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning) Økonomi Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn giver ifølge Deloitte færre brandsyn og et potentiale 0,77 mio. (ca. et årsværk + følgeomkostninger). Effektiviseringen kræver en delvis

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Næstved Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Kommunaludvalget KOU alm. del Bilag 40 Offentligt

Kommunaludvalget KOU alm. del Bilag 40 Offentligt Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Bilag 40 Offentligt Til medlemmer af Folketingets Kommunaludvalg Notat om centralisering af Objektiv sagsbehandling fra Borgerservice-udvalget under HK/Kommunal i

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg.

Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg. Punkt 4. Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg. 2014-4855. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets drøftelse en model for, hvordan mikrolån kan etableres i Aalborg

Læs mere

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode Notat 23. september 2014 Oplysning om revideret metode til beregning af fordelingsvirkninger af ændringer i offentligt forbrug Finansministeriet har konstateret, at de hidtidige beregninger af fordelingsvirkninger

Læs mere

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK I Udbetaling Danmark arbejder man systematisk med præstationsledelse, hvilket har bidraget til en gennemgribende effektivisering af virksomheden. I 2015

Læs mere

Vedr. Resultatløn for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden pr. 1.1.-31.12. 2014.

Vedr. Resultatløn for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden pr. 1.1.-31.12. 2014. Vedr. Resultatløn for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden pr. 1.1.-31.12. 2014. Med henvisning til bestyrelsesbeslutning af 11.12. 2013 og til bemyndigelsesbrev af 27.6. 2013 fra MBU til bestyrelserne

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm.

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. KL s syn på digitalisering Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. direktør i KL Kommunalreformen gik på to ben: 1) Borgeren i centrum o o

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Gevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem

Gevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem Gevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem Kaare Pedersen, projektchef, KL kaa@kl.dk - 3125 3504 06-05-2014 1 Potentiale KSD -40% KY -20% Budget 2015-2018 Mål Personale og

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne NOTAT 1. december 2011 A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne J.nr. 11-440-0001 Tilsynsenheden/PJE Der har siden slutningen af 1990 erne været et politisk ønske om

Læs mere