BEST PRACTICE KATALOG [DANSKE EKSEMPLER] Drop Diskrimination

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEST PRACTICE KATALOG [DANSKE EKSEMPLER] Drop Diskrimination"

Transkript

1 BEST PRACTICE KATALOG [DANSKE EKSEMPLER] Drop Diskrimination

2 Danske best practice eksempler på undervisningsforløb/aktiviteter Undervisningsmaterialer Ungdomsbyens site om medborgerskab. Her findes det anvendte materiale i Ungdomsbyens kurser om medborgerskab. Materialet henvender sig fra klasse Alle inklusiv, Ungdomsbyen Materialet er udformet med særligt henblik på lærere og elever i folkeskolens ældste klasser. Det vil dog også kunne bruges af andre, der arbejder med medborgerskab og ligebehandling, f.eks. i foreninger, institutioner eller organisationer. Materialet skal give viden og redskaber til at arbejde med medborgerskab i en faglig sammenhæng med særligt fokus på at sikre inklusion af alle i fællesskabet. Det vil sige, at det skal give viden om, hvordan medborgerskab fungerer gennem inklusive mekanismer. Materialet skal også give inspiration til at handle inkluderende og ikkediskriminerende i praksis. Det gælder enkeltvis såvel som i større sammenhænge, ikke mindst i klassen og i skolen. UBUportalen er udgivet af den danske UNESCO Nationalkommission i samarbejde med og finansieret af Undervisningsministeriet. Her findes kildehenvisninger, links, artikler, litteraturforslag, undervisningseksempler samt eksempler på, hvordan det kan lade sig gøre at skabe forskellige typer af bæredygtig udvikling. Her er bl.a. fokus på medborgerskab, lige muligheder for alle samt kulturel mangfoldighed. Nedenstående link er til Mellemfolkeligt Samvirkes liste over undervisningsmateriale om racisme henvendt klassetrin. Her findes også litteratur til de mindre klasser samt materialer til læreren. Her findes også forslag til undervisningsidéer til de forskellige klassetrin. *Samme materiale er listet under Inspiration til din undervisning Foreningen SOS mod Racisme har i juni 2009 udgivet Minileksikon 2009: Fakta om flygtninge, indvandrere og diskrimination. Leksikonet giver kortfattede og aktuelle oplysninger

3 om etniske minoriteter her i landet samt om menneskerettigheder og diskrimination. Bogens målgruppe er folkeskolens ældste klasser, gymnasieelever og studerende. Amerikanske billeder er Jacob Holdts hjemmeside, som baserer sig på hans lysbilledshow om racisme, fattigdom og racevold. Hjemmesiden indeholder også diverse artikler, lyd og video. *Samme materiale er listet under Film og TV-spot Hallo Danmark er et undervisningsmateriale udviklet af Dansk Røde Kors, som handler om, hvad forskellighed betyder og hvilke vanskeligheder og fordele, det rummer. Det handler også om hvordan vi hver især tackler forskellighed. Formål med materialet er at give læreren idéer og henvisninger til, hvor man kan finde film og litteratur til, at sammensætte et undervisningsforløb om mangfoldighed. Materialet giver inspiration til at skabe rammerne for undervisningen samt henvisninger til andre brugbare materialer, som film, bøger, blade og links. Det henvender sig til klassetrin og er oplagt at bruge i fagene dansk, kristendom/ religion og engelsk. *Samme materiale er listet under Inspiration til din undervisning KROSSS: Kick Racism out of Sport, Schools and Society. Af Albertslund Kommune m. fl. Dette projekt ser på best practices og resultater i forhold til lighed og antidiskrimination i sport og uddannelse. Der vil blive udviklet en undervisnings DVD med pointer fra projektet, materiale til brug for lærere, der giver viden om blandt andet anti-diskrimination, en hjemmeside mm. Det er dog ikke færdiggjort ved redaktionens afslutning, men kan søges på nedenstående link: De komplekse rettigheder, er en essaysamling af forskellige kendte, danske forfattere, De udvalgte temaer afspejler problemstillinger, som essaysamlingens forfattere har fundet centrale i relation til menneskets rettigheder, ansvar og pligter. De kan inddrages som samfundsorienterende og filosofiske emner i f.eks. dansk- og samfundsfagsundervisningen. Til hvert emne er der forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med teksterne og hvilke problemstillinger der kan være relevante at behandle. Materialet henvender sig til folkeskolens klasse Idékatalog Undervisning i menneskerettigheder Dette materiale sætter fokus på Børns rettigheder, og på hvilke handlemuligheder eleverne kan tage i anvendelse, for at børns rettigheder sikres. Det er intentionen, at eleverne ikke får en oplevelse af magtesløshed over verdens grusomheder, men derimod oplever håb og lyst til at handle og tage ansvar. Emner der behandles er for eksempel forskelsbehandling, børns ret til at udøve religion og kultur og

4 retten til at udtrykke sin mening. Der er forslag til hvordan temaerne kan indarbejdes i folkeskolens mange forskellige fag, og materialet henvender sig både til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Folkedrab.dk/UNG er en hjemmeside lavet af Dansk Institut for Internationale Studier, Holocaust og folkedrab. Formålet er at eleverne lærer om folkedrab og får en bedre forståelse for de mekanismer, der kan føre til folkedrab. Websiden tager udgangspunkt i seks forskellige temaer, der alle lægger op til diskussion og personlig stillingtagen i klasseværelset. Den indeholder også baggrundstekster om syv forskellige folkedrab, filmklip, ordbog, forslag til projektopgaver samt en interaktiv "test din viden". Lærere har mulighed for at finde inspiration i lærervejledningen på websiden, og der findes også forslag til konkrete undervisningsforløb. Siden henvender sig til udskolingsklasserne i folkeskolen. Dialogspørgsmål Disse 9 spørgsmål sætter fokus på emner som etniske minoriteters adgang til det danske arbejdsmarkedet, mangfoldighed, personlig stillingtagen til diskrimination i det offentlige rum og sætter spørgsmålstegn ved hvad danskhed er. Desuden kan begrebet kultur diskuteres, som en foranderlig størrelse. Materialet består udelukkende af farvestrålende spørgsmålskort og kan bruges til en bred målgruppe. Webetik. Her kan findes forslag til undervisningsforløb om div. Etiske overvejelser omkring brug af mobiltelefon og internet, blandt andet om mobning. Det nedenstående link fører til materiale henvendt til klassetrin. På Undervisningsministeriets hjemmeside EMU Danmarks Undervisningsportal, kan findes inspiration til- og konkrete undervisningsforløb til alle klassetrin og inden for alle fag. Fx kan man finde forløb om forskellige religioner, som kan bruges til at højne viden om og forståelse for mangfoldighed i samfundet. *Samme materiale er listet under Inspiration til din undervisning Rigtigt og forkert en publikation om unges holdninger Hvad er rigtigt og forkert? Børnerådet stillede til i sommeren 2005 en række spørgsmål om tolerance, normer og adfærd til et Børne- og Ungepanel. Udgivelsen, Rigtigt og forkert, indeholder kvantitative og kvalitative interviews med unge samt en baggrundsartikel om, hvad der karakteriserer teenagere i dag, og hvordan man som voksen kan komme i øjenhøjde med unge. Udgivelsen kan bl.a. bruges at tage afsæt i til forældremøder, hvor unges holdninger og

5 adfærd er til debat, og som udgangspunkt når klassen fx skal diskutere tolerance eller kriminalitet. *Samme materiale er listet under Inspiration til din undervisning I filmen "Dukketesten" skal 41 brune, danske børn i alderen fire til otte år vælge den flotteste dukke. Næsten alle vil have den hvide dukke. Den 12 minutter lange film Dukketesten indeholder samtaler med i alt 41 børn, i alderen fire til otte år. 37 af dem vælger den hvide dukke. Ingen vælger entydigt den brune dukke. Hvorfor ikke? Filmen, der er inspireret af et lignende amerikansk forsøg fra 1940'erne, er lavet af skuespiller og debattør Hassan Preisler for Institut for Menneskerettigheder. Filmen blev udgivet i anledning af 60-året for Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Filmen kan ses her: *Samme materiale er listet under Film og TV-spot Når mennesker mødes er et idékatalog til interkulturel undervisning for undervisere og indeholder forskellige øvelser til at skærpe elevernes globale handlekompetencer. På hjemmesiden findes desuden diverse andre lærerressourcer og forslag til konkrete undervisningsforløb. *Samme materiale er listet under Inspiration til din undervisning Bøger Karen Borberg: Børn har egne rettigheder, Dansklærerforeningen Med udgangspunkt i artiklerne i konventionen om Børns rettigheder præsenterer bogen en lang række ideer og oplæg til undervisning. Der er både ideer til indskoling, mellemtrin og de ældste klasser. Oplæggene giver mulighed for at reflektere over fælles værdinormer uanset etnisk oprindelse eller historisk tid. Heldigvis er vores folkeskole for alle. Elever med flygtninge- eller indvandrerbaggrund skriver dagbog, Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr 33, Undervisningsministeriet Dagbogsindlæg giver et indblik i indvandrerbørn og unges oplevelser og hverdag i den danske folkeskole. Teksterne er delt op i fire emner: 1) To sprog i skolen, 2) Diskrimination og krav om tilpasning, 3) Familie, venner og ungdomskultur og 4) Savn og sorg. Helen Dyrbye m.fl.: Xenophobe s guide to the Danes, Ravette Publishing Der gøres grin med danskerne og dansk mentalitet set udefra. Bogen er derfor oplagt til at behandle emnet, hvad er det at være dansk og er vi alle sådan. Rejsen til landet med lige muligheder, Frydenlund 2008.

6 Bogen er et tankeeksperiment. Forskellige mennesker er blevet bedt om at forestille sig, hvordan det er at leve i hovedstaden i et land, hvor princippet om inklusion af alle i samfundsfællesskabet er sat i højsædet, og hvor lige muligheder og frihed til forskellighed er realiseret. Ud fra de forestillinger er der forfattet en rejseguide, der beskriver seks bydele i Landet med Lige Muligheders hovedstad. Hver af bydelene er beskrevet med udgangspunkt i et af de seks områder, som er prioriteret i EU- Året for Lige Muligheder for Alle 2007 : alder, handicap, køn, race og etnicitet, tro og religion samt seksuel orientering. Tanken har været at give nogle bud på, hvordan et mere inkluderende samfund kan håndtere de udfordringer, som findes i et mangfoldigt samfund: Hvordan kan vi indrette en arbejdsplads, institution, by, land mv., hvor alle føler sig respekteret og har de bedste muligheder for at være med i fællesskabet? Der er mange muligheder, hvis vi sætter vores forestillingsevne rigtigt i gang, og bogen er tænkt som debatoplæg såvel som undervisningsmateriale til f.eks. ungdomsuddannelserne Frie og lige menneskets rettigheder. Ditte Goldschmidt, Pædagogisk Psykologisk Forlag, Bogen kommenterer FN s Verdenserklærings 30 artikler om menneskerettigheder, ligesom de enkelte menneskerettigheders historiske og idéhistoriske baggrund beskrives. Endvidere opridses udviklingen af menneskerettigheder siden Verdenserklæringen med eksempler fra Danmark og andre lande, og bogen indeholder en oversigt over diverse konventioner samt klage- og kontrolmuligheder. Faye Jacobsen; Anette: Ret mig her og ret mig der. Gyldendals Zoom-serie, Bogen handler om børns og unges pligter og rettigheder i Danmark. Om børns og unges situation i skolen, i familien, på arbejdspladsen, i samfundet i det hele taget. Den inddrager holdninger og politik, lovovertrædelser samt børns og unges retssikkerhed Medborgerskab i skolen, Til et folk de alle hører. Anette Faye Jacobsen. Alinea Historiefagligt undervisningshæfte til grundskolen i serien "Medborgerskab i skolen". Materialet henvender sig til folkeskolens mellemtrin. Det handler om, hvad det vil sige at være medborger i samfundet, og hvordan skolen kan være med til at understøtte børn og unges uddannelse og opdragelse til medborgerskab såvel lokalt som globalt. Gennem temaer om slaveriets ophævelse, religionsfrihedens indførelse og udvidelsen af stemmeretten belyses samfundets inklusions- og eksklusionsmekanismer. Til hvert kapitel hører opgavesæt, som inddrager eleverne og lægger op til diskussion. Medborgerskab i skolen, Det er enhvers ansvar. Akademisk Forlag Formålet er at give lærere en teoretisk ballast i form af en række refleksioner over, hvad det indebærer at arbejde med medborgerskab. Derudover ønskes det, at formidle erfaringer og ideer, som undervisere og skoleledere kan omsætte til egen praksis på deres skole. Klædt på til verden en håndbog til undervisere om interkulturel kompetence. Ellen Farr, Lilian Rohde og Lone Smidt. Geografforlaget 2009.

7 Denne bog indeholder faglige forløb for indskoling, mellemtrin og overbygning. Derudover indeholder den en lang række øvelser samt introduktion til forskellige pædagogiske tilgange, som er særligt relevante i arbejdet med interkulturel kompetence. Bogen indeholder også en lang række links samt materialeoversigt. Film og TV-spot Der kan findes diverse film og undervisningsmateriale til grundskolen og ungdomsuddannelserne på Det Danske Filminstituts hjemmeside Diskrimination gør ondt er en kampagne lavet af Institut for Menneskerettigheder. Den sætter med et TV-spot fokus på diskrimination. Der oplyses om rettigheder og konsekvenser af diskrimination. TV-spottet kan ses på nedenstående link. Amerikanske billeder er Jacob Holdts hjemmeside, som baserer sig på hans lysbilledshow om racisme, fattigdom og racevold. Hjemmesiden indeholder også diverse artikler, lyd og video. *Samme materiale er listet under Undervisningsmateriale At gå i et med tapetet, er en kortfilm fra Institut for menneskerettigheder. Den sætter fokus på mangfoldighed, i dette tilfælde konkret i arbejdslivet, men kan også bruges i andre sammenhæng. I filmen "Dukketesten" skal 41 brune, danske børn i alderen fire til otte år vælge den flotteste dukke. Næsten alle vil have den hvide dukke. Den 12 minutter lange film Dukketesten indeholder samtaler med i alt 41 børn, i alderen fire til otte år. 37 af dem vælger den hvide dukke. Ingen vælger entydigt den brune dukke. Hvorfor ikke? Filmen, der er inspireret af et lignende amerikansk forsøg fra 1940'erne, er lavet af skuespiller og debattør Hassan Preisler for Institut for Menneskerettigheder. Filmen blev udgivet i anledning af 60-året for Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Filmen kan ses her: *Samme materiale er listet under Undervisningsmateriale Sort hvid, er en kortfilm fra DR til brug i undervisning i racisme. Salaam Filmfestival - film og dialog om kulturmøder og globalt udsyn.

8 Gennem oplæg og dialog får publikum mulighed for at tale om filmenes temaer med folk, der har en stor viden og erfaring på området. Sådan søger filmfestivalen, at fremdrage, belyse og forhåbentligt opløse gensidigt angst, fastlåste forestillinger og fordomme - og at anvise veje til kulturmødets frugtbare udfoldelse. Salaam er en filmfestival sammensat af film, der provokerer stereotype opfattelser, åbner for fantasien og motiverer elever og lærere til eftertanke og debat. Festivalens mål er at styrke elevernes interkulturelle kompetencer og øge deres ulandskundskab. På nedenstående link kan et besøg bookes. Det er ikke gratis. *Samme materiale er listet under besøg Fjern fordomme er en kampagne lavet af Institut for menneskerettigheder. Den sætter med tvspottet fjern fremmedfrygten fokus på fordomme om mennesker som har en anden etnisk baggrund end en selv. På sitet kan man blandt andet læse mere om hvad diskrimination er, hvilke rettigheder man har og hvor man kan henvende sig hvis man er blevet diskrimineret. Spil live Mars spirit of humanity - debat- og rollespil om ligeværd og mangfoldighed designet af Zentropa Interaction i anledning af det Europæiske år "Lige muligheder for alle 2007". Spillet kan gratis printes ud fra hjemmesiden og bruges i 1-4 dobbeltlektioner. Formål med spillet er, at skærpe elevernes opmærksomhed i forhold til begreber som forskellighed og ligeret, at vise sammenhæng mellem stillingtagen og konsekvens i forhold til det enkelte menneske og, at sætte fokus på åbenhed, mangfoldighed og ligeværd. Det henvender sig især til de ældste klasser i grundskolen, men også til ungdomsuddannelserne. Der arbejdes tværfagligt indenfor dansk, samfundsfag, historie og kristendom/religion. Rollespillet Unge på Flugt er et undervisningsprojekt, udviklet af Ungdommens Røde Kors, hvor skoleelever på egen krop oplever, hvad det vil sige at være flygtning. I et 24-timers live rollespil spiller eleverne somaliske flygtninge og bliver af Unge på Flugts instruktørgruppe ledt igennem en simuleret flugt. Rollespillet henvender sig primært til unge mellem 14 og 18 år. Langt de fleste rollespil afholdes på efter-, ungdoms- og folkeskoler. Det koster 150,-kr. pr deltager, dog minimum 5000,- pr. spil. *Samme materiale er listet under besøg

9 Spil virtuelt React er et interaktivt spil på nettet, udviklet af Ungdommens Røde Kors og handler om mobning og konflikter. Hjemmesiden Globalis er FN forbundets interaktive verdensatlas, hvor man blandt andet selv kan lave sine egne kort og grafer. Målet med Globalis er at vise verdens ligheder og uligheder, og hvordan vi påvirker livet på planeten primært med visuelle hjælpemidler. Hjemmesiden henvender sig til folkeskolens klasse, og er især relevant i fagene historie, geografi, samfundsfag, biologi og matematik. I lærings- og oplevelsesspillet på Internettet Mod alle odds følger man et ungt menneskes flugt fra undertrykkelse i hjemlandet til en ny tilværelse i et andet land. På baggrundsfakta siderne kan eleverne blandt andet læse om menneskerettigheder og international ret, samt om flygtningeskæbner og om flygtninges oplevelser. Eleverne kan også se korte filmindslag og høre flygtningene selv berette om deres erfaringer på forskellige områder. Det er formålet at øge skoleelevers viden og forståelse for flygtninge og deres situation. Der findes lærervejledninger til støtte for planlægning af undervisningen til alle spillets kapitler. De indeholder forslag til baggrundsmateriale, øvelser og diskussionsemner. (Vær opmærksom på at man, evt. midlertidigt, skal tillade pop-op vinduer for at åbne information til lærere) Besøg FN-Forbundet tilbyder gæstelærer undervisning til klasse, i globale forhold og FN's arbejde inden for f.eks. u-landsbistand, flygtninge, menneskerettigheder, børnearbejde samt fred og konflikt. Underviserne formidler svære og komplekse problemstillinger videre til unge i folkeskolen og sætter danske unges dagligdag i perspektiv i forhold til andre unges dagligdag i u-landene. En gæstelærer koster 550,-kr. + lærerens transport. Spillerforeningens kampagne Giv racismen det røde kort er imod racisme i og omkring fodbolden og i samfundet som sådan, og kampagnen er for integration og for positiv mangfoldighed. En del af kampagnen er skolebesøg hvor fodboldspillere kommer ud på

10 skolerne og taler om racisme og diskrimination i Danmark. Skolebesøgene varer 60 minutter og henvender sig til klasse og ungdomsuddannelserne. Man kan bestille et gratis besøg her: Salaam Filmfestival - film og dialog om kulturmøder og globalt udsyn. Gennem oplæg og dialog får publikum mulighed for at tale om filmenes temaer med folk, der har en stor viden og erfaring på området. Sådan søger filmfestivalen, at fremdrage, belyse og forhåbentligt opløse gensidigt angst, fastlåste forestillinger og fordomme - og at anvise veje til kulturmødets frugtbare udfoldelse. Salaam er en filmfestival sammensat af film, der provokerer stereotype opfattelser, åbner for fantasien og motiverer elever og lærere til eftertanke og debat. Festivalens mål er at styrke elevernes interkulturelle kompetencer og øge deres ulandskundskab. På nedenstående link kan et besøg bookes. Det er ikke gratis. *Samme materiale er listet under Film Rollespillet Unge på Flugt er et undervisningsprojekt, udviklet af Ungdommens Røde Kors, hvor skoleelever på egen krop oplever, hvad det vil sige at være flygtning. I et 24-timers live rollespil spiller eleverne somaliske flygtninge og bliver af Unge på Flugts instruktørgruppe ledt igennem en simuleret flugt. Rollespillet henvender sig primært til unge mellem 14 og 18 år. Langt de fleste rollespil afholdes på efter-, ungdoms- og folkeskoler. Det koster 150,-kr. pr deltager, dog minimum 5000,- pr. spil. *Samme materiale er listet under Spil live Inspiration til din undervisning Pædagogisk Center udgiver blandt andet publikationer om pædagogiske emner, hvori Lærere og pædagoger kan hente inspiration og viden om opdragelse og undervisning, almen psykologi, samt læsning. På deres hjemmeside kan man finde Psykologisk pædagogisk bibliotek, Tosprogssamlingen, Medieværkstedet, Fællessamlingen mv. hvor der kan findes undervisningsmateriale, inspiration til lærere mm. Blandt andet omhandler materialet hvordan man arbejder med tosprogede børn. Nogle af materialerne kan kun lånes af ansatte i Albertslund Kommune. Mellemfolkeligt Samvirkes liste over undervisningsmateriale om racisme henvendt klassetrin. Her findes også litteratur til de mindre klasser samt materialer til læreren. Her findes også forslag til undervisnings ideer til de forskellige klassetrin

11 *Samme materiale er listet under undervisningsmateriale På Undervisningsministeriets hjemmeside EMU Danmarks Undervisningsportal, kan findes inspiration til- og konkrete undervisningsforløb til alle klassetrin og inden for alle fag. Fx kan man finde forløb om forskellige religioner, som kan bruges til at højne viden om, og forståelse for mangfoldighed i samfundet. *Samme materiale er listet under undervisningsmateriale Artikel om interkulturel undervisning af Inger M. Clausen konsulent i Sektionen for tosprogede elever, Københavns Kommune. Her findes oversigter over interkulturelt undervisningsmateriale til de forskellige klassetrin, samt erfaringer med interkulturel undervisning. Hallo Danmark er et undervisningsmateriale udviklet af Dansk Røde Kors, som handler om, hvad forskellighed betyder og hvilke vanskeligheder og fordele, det rummer. Det handler også om hvordan vi hver især tackler forskellighed. Formål med materialet er at give læreren idéer og henvisninger til, hvor man kan finde film og litteratur til, at sammensætte et undervisningsforløb om mangfoldighed. Materialet giver inspiration til at skabe rammerne for undervisningen samt henvisninger til andre brugbare materialer, som film, bøger, blade og links. Det henvender sig til klassetrin og er oplagt at bruge i fagene dansk, kristendom/ religion og engelsk. *Samme materiale er listet under undervisningsmateriale Plads til forskellighed er et projekt som Undervisningsministeriet har gennemført. Her kan findes erfaringer og anbefalinger fra projektet, der omhandlede udvikling af redskaber og metoder til at skabe en undervisning der kan rumme flerkulturel mangfoldighed og skabe tryghed for alle. Projektet fokuserer særligt på følgende: Sprog og kommunikation, samarbejde i klassen, relationerne mellem elev-elev og elev-lærer, konflikthåndtering og undervisningsens indhold. Nogle af publikationerne kan mod betaling af ekspeditionsgebyr rekvireres, andre skal købes. Undervisning i demokrati er en publikationen fra Undervisningsministeriet, der giver inspiration til, hvordan lærere og ledelse i grundskoler og ungdomsuddannelser kan arbejde med at bevidstgøre eleverne om demokrati og demokratiske værdier. Derudover giver den nogle bud på, hvordan man håndterer ekstremisme på skoler og uddannelsesinstitutioner.

12 Når mennesker mødes er et idékatalog til interkulturel undervisning for undervisere og indeholder forskellige øvelser til at skærpe elevernes globale handlekompetencer. På hjemmesiden findes desuden diverse andre lærerressourcer og forslag til konkrete undervisningsforløb. *Samme materiale er listet under undervisningsmateriale Rigtigt og forkert en publikation om unges holdninger Hvad er rigtigt og forkert? Børnerådet stillede til i sommeren 2005 en række spørgsmål om tolerance, normer og adfærd til et Børne- og Ungepanel. Udgivelsen, Rigtigt og forkert, indeholder kvantitative og kvalitative interviews med unge samt en baggrundsartikel om, hvad der karakteriserer teenagere i dag, og hvordan man som voksen kan komme i øjenhøjde med unge. Udgivelsen kan bl.a. bruges at tage afsæt i til forældremøder, hvor unges holdninger og adfærd er til debat, og som udgangspunkt når klassen fx skal diskutere tolerance eller kriminalitet. *Samme materiale er listet under Undervisningsmateriale Inspiration til dine elever Her findes hjælp og vejledning til, at skrive projektopgave om flygtninge i Danmark eller i verden. Henvender sig til udskolingens elever.

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde lærersider 77 mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde 78 lærersider Fokus Serhat arbejder som frivillig på Asylcenter Kongelunden, hvor han selv har boet som barn og flygtning sammen

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Giv racismen det røde kort

Giv racismen det røde kort Evaluering af kampagnen Giv racismen det røde kort Spillerforeningen i Danmark [December 2011] Giv racismen det røde kort [Indholdsfortegnelse] Indledning 2 Hovedkonklusioner og anbefalinger 3 Evalueringens

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere