Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb"

Transkript

1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni

2 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011

3 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade København V Tlf.: Fax: On-line ISBN Layout og grafisk produktion GP-Tryk A/S Billedmateriale istockphoto Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. 2

4 ANALYSE AF BEDSTE PRAKSIS FOR BRUG AF RAMMEAFTALER Indhold Kapitel 1 Indledning... 4 Kapitel 2 Om rammeaftaler 2.1 Hvad er en rammeaftale? Hvorfor anvende rammeaftaler? Omfang og udvikling i brug af rammeaftaler... 9 Kapitel 3 Økonomi og kvalitet i rammeaftaler 3.1 Prisanalyse Transaktionsomkostninger Kvalitet og kvalitetsudvikling Kapitel 4 Udbudsreglerne og rammeaftaler 4.1 Den retlige regulering af rammeaftaler Hvad siger udbudsreglerne om konkrete forhold vedr. rammeaftaler? Kapitel 5 Tjeklister 5.1 Tjekliste til økonomiske forhold Tjekliste til kvalitetsmæssige forhold Tjekliste til juridiske forhold

5 UDBUDSRÅDET Kapitel 1 Indledning Gennem de seneste år er brugen af rammeaftaler steget, og ca. en tredjedel af danske EU-udbud er i dag udbud af rammeaftaler. Under de rette forudsætninger er rammeaftaler et vigtigt instrument til offentlige indkøb, blandt andet fordi de kan sikre den offentlige myndighed bedre priser og fleksibilitet i indkøbsfunktionen. Realisering af besparelsen og den øgede fleksibilitet forudsætter dog, at rammeaftale instrumentet anvendes hensigtsmæssigt. Udbudsrådet har konstateret en efterspørgsel blandt offentlige indkøbere efter konkrete redskaber, der kan hjælpe dem til en bedre anvendelse af rammeaftaler. Udbudsrådet har derfor taget initiativ til at udarbejde Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler 1 samt denne tilknyttede håndbog. Analysen såvel som håndbogen fokuserer på tre aspekter ved rammeaftaler: Det økonomiske, det kvalitetsmæssige og det juridiske. Håndbogen giver inspiration til, hvordan rammeaftaler kan anvendes for at opnå økonomisk fordelagtige priser. Endvidere indeholder håndbogen en guide til udbudsreglerne, og med afsæt i en række problemstillinger, som brugerne har rejst i analysen, gennemgår håndbogen de væsentligste regler på området. Det juridiske aspekt udgør den væsentligste del af håndbogen. Håndbogen præsenterer 21 opmærksomhedspunkter i en tjekliste, som brugere og udbydere af rammeaftaler, med fordel kan forholde sig til, når de arbejder med rammeaftaler. Opmærksomhedspunkterne er samlet i en let anvendelig tjekliste i håndbogens kapitel 5. Målgruppen for håndbogen er primært indkøbere i kommune, region og stat, som påtænker at udbyde en rammeaftale. Håndbogen er relevant for indkøbere, hvad enten man er bruger af en central rammeaftale hos et indkøbsfællesskab, eller er udbyder af en rammeaftale. Sekundært kan håndbogen fungere som inspiration for beslutningstagere, som fastlægger indkøbspolitikken. 1 Analysen er bygget på en brugerundersøgelse gennemført af Copenhagen Economics for Udbudsrådet, der identificerer de problemstillinger, som brugere, udbydere og leverandører oplever i forbindelse med indgåelse og anvendelse af rammeaftaler. 4

6 ANALYSE AF BEDSTE PRAKSIS FOR BRUG AF RAMMEAFTALER Fokus er alene rettet mod rammeaftaler både dem, der indgås centralt og dem der indgås decentralt. Det betyder, at analysen ikke sammenligner indkøbsformer og dermed vurderer, hvornår rammeaftaler er relevante at benytte sammenlignet med eksempelvis et almindeligt udbud. Selvom analysen udelukkende behandler rammeaftaler, er det dog ikke et udtryk for, at rammeaftaler altid er den mest hensigtsmæssige indkøbsform for offentlige myndigheder. Valget af indkøbsform afhænger altid af en konkret vurdering i den enkelte situation. Der kan blandt andet være situationer, hvor den efterspurgte ydelse er så kompleks, at en rammeaftale ikke er den mest hensigtsmæssige indkøbsform. I nedenstående boks 1.1. opsummeres analysens samledes konklusioner. For en yderligere uddybning af resultaterne henvises i den samlede analyse, som er tilgængelig på Udbudsrådets hjemmeside. Boks 1.1: Håndbogens opbygning og indhold Håndbogen indeholder i alt 5 kapitler. Indledningen udgør kapitel 1. Kapitel 2: Om rammeaftaler I Danmark køber det offentlige ind for ca. 270 mia. kr. årligt hos private leverandører. Samtidig er 32 pct. af indgåede kontrakter efter danske EU-udbud rammeaftaler. Brugerne af rammeaftaler vurderer, at de kan anvende rammeaftaler bedre fremadrettet, ved enten at lade flere indkøbsområder være omfattet af rammeaftaler, ved at acceptere en købforpligtelse på rammeaftaler, eller ved at forbedre decentrale institutioners loyalitet over for eksisterende rammeaftaler. Kapitel 3: Økonomi og kvalitet i rammeaftaler En prisanalyse viser, at 9 ud af 10 undersøgte produkter kan indkøbes til en lavere pris, hvis indkøbet sker via en rammeaftale, og ikke direkte hos leverandøren. Der kan opnås økonomisk fordelagtige priser på en rammeaftale eksempelvis, når indkøbsvolumen på den enkelte rammeaftale er stor, når aftalen er omfattet af en købsforpligtelse, og når de efterspurgte produkter er standardiserede. Det kræver stor opmærksomhed fra den offentlige myndigheds side, når der udarbejdes kravspecifikationer for at opnå det rette balance mellem kvalitet og økonomi. 5

7 UDBUDSRÅDET Kapitel 4: Udbudsreglerne og rammeaftaler Kapitlet behandler en række juridiske problemstillinger, herunder: Hvilken retstilstand gælder, hvis rammeaftaler er ulovlige? Hvilke tildelingskriterier skal anvendes i forbindelse med miniudbud? Kan miniudbud og direkte tildeling anvendes under samme rammeaftale? Er det muligt at tilslutte sig en rammeaftale, der allerede er i funktion? Kapitel 5: Tjekliste Tjeklisten indeholder opmærksomhedspunkter i forhold til økonomi, kvalitet og jura i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler 6

8 ANALYSE AF BEDSTE PRAKSIS FOR BRUG AF RAMMEAFTALER Kapitel 2 Om rammeaftaler - UDARBEJDET AF UDBUDSRÅDETS SEKRETARIAT Kapitel 2 giver et generelt overblik over rammeaftaleinstrumentet. Kapitlet peger på, hvad der karakteriserer en rammeaftale, samt hvorfor og hvornår rammeaftaler ordregivere og brugere anses rammeaftaler som nyttige at anvende. Kapitlet trækker blandt andet på resultaterne af en brugerundersøgelse 2, som viser, hvordan brugerne anvender rammeaftaler, Endvidere viser kapitlet, at brugen af rammeaftaler i Danmark har været stigende over de seneste år, og at Danmark er det EU-land, som anvender rammeaftaler mest. 2.1 HVAD ER EN RAMMEAFTALE? Udbudsdirektivet definerer en rammeaftale som en aftale indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere økonomiske aktører (leverandører). En rammeaftale har til formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås på baggrund af rammeaftalen i løbet af en given periode, især med hensyn til pris og den mængde af varer eller tjenesteydelser, der skal indkøbes. 3 Rammeaftaler er således karakteriseret ved at fastlægge en ramme om de kontrakter, der senere indgås. Formålet med rammeaftaler er således at fastlægge en række af de vilkår, der skal gælde for de efterfølgende kontrakter, der indgås på baggrund af rammeaftaler. Rammeaftaler dækker både over aftaler indgået af én myndighed med én eller flere leverandører og aftaler indgået af en indkøbscentral eller et indkøbsfællesskab 2 Brugerundersøgelsen er gennemført af Copenhagen Economics og omfatter brugere af rammeaftaler, udbydere af rammeaftaler samt private leverandører under offentlige rammeaftaler. Formålet med brugerundersøgelsen har været at afdække udfordringer og fordele ved brug af rammeaftaler til offentlige indkøb. I Analyse af bedste praksis for rammeaftalen uddybes den anvendte metode til gennemførelse af brugerundersøgelsen. Brugerundersøgelsen er gennemført i perioden fra 14. januar til 24. januar 2011 ved hjælp af et webbaseret spørgeskema. Der er i perioden modtaget i alt 109 besvarelser. 3 Udbudsdirektivets art. 1, stk. 5 7

9 UDBUDSRÅDET på vegne af flere myndigheder med flere leverandører. 4 Rammeaftaler med flere leverandører benævnes også parallelle rammeaftaler. En rammeaftale indebærer ikke som udgangspunkt en forpligtelse for ordregiveren til rent faktisk at benytte rammeaftalen. Brugerne af rammeaftaler kan dog forpligte sig til at skulle anvende en rammeaftale via indgåelse af aftale om købspligt. Når der opstår et konkret behov for leverancer omfattet af rammeaftalen, giver rammeaftalen ordregiveren mulighed for at afgive en bestilling til leverandøren på aftalen. Leverandøren er i hele kontraktperioden forpligtet til at imødekomme bestillinger fra ordregiveren på de vilkår, der er fastsat i aftalen HVORFOR ANVENDE RAMMEAFTALER? Det kan være nyttigt for offentlige myndigheder at anvende rammeaftaler, når der er tvivl om, hvor stor en mængde af et givent produkt eller en given ydelse myndigheden har behov for at indkøbe, og på hvilket tidspunkt myndighedens behov for en leverance må forventes at indtræde. Eksempelvis anvender mange offentlige myndigheder rammeaftaler i forhold til indkøb af kopipapir, fordi myndigheden ikke på forhånd ved, hvor stort behovet for kopipapir er over flere måneder. En myndighed, der har haft en rammeaftale i udbud i henhold til udbudsdirektivet, kan tildele en leverandør på rammeaftalen ordrer uden at gennemføre endnu et selvstændigt EU-udbud. Myndigheden behøver således ikke at iværksætte en selvstændig udbudsproces i rammeaftalens løbetid, når det konkrete indkøbsbehov opstår, men kan blot foretage bestillinger direkte hos leverandørerne på rammeaftalen. Rammeaftaler kan ligeledes indgås af en fælles indkøbscentral på vegne af en kreds af ordregivende myndigheder. Ved at foretage konkrete anskaffelser på baggrund af rammeaftalen indgået af indkøbscentralen, kan myndighederne undgå at gennemføre selvstændige udbud. Via en rammeaftale har myndighederne således mulighed for at opnå fleksibilitet i indkøbsprocessen. De ordregivende myndigheder oplever en administrativ lettelse ved ikke at skulle håndtere en udbudsproces. Endvidere kan en rammeaftale reducere transaktionsomkostningerne både for ordregiveren og tilbudsgiverne, da der spares omkostninger til henholdsvis gennemførelse af et selvstændigt udbud og udarbejdelse af tilbud. 4 Udbudsdirektivets art. 1, stk. 10 indeholder en definition af begrebet indkøbscentral 5 Der kan dog aftales mellem parterne, at leverandøren ikke nødvendigvis skal levere. 8

10 ANALYSE AF BEDSTE PRAKSIS FOR BRUG AF RAMMEAFTALER Offentlige myndigheder kan som udgangspunkt lette indkøbsprocesserne og reducere transaktionsomkostninger i forbindelse med udbud ved at anvende rammeaftaler. Det sker, fordi rammeaftalen medfører, at myndigheden kun én gang skal gennemføre et udbud. Hvis myndigheden ikke anvendte en rammeaftale, men i stedet laver nye udbud hver gang et indkøbsbehov opstår, vil myndigheden bruge mange ressourcer på udarbejdelse og gennemførelse af udbud. Rammeaftalernes evne til at reducere transaktionsomkostninger ved udbud varierer dog. Dette er eksempelvis afhængig af, om der anvendes miniudbud på rammeaftalen. Rammeaftaler, hvor tildelingen sker efter en genåbning af konkurrencen ved miniudbud, vil indebære et vist ressourceforbrug hos myndighederne, da der skal gennemføres en udbudslignende proces. Også på leverandørsiden er et miniudbud forbundet med et vist ressourceforbrug, da der skal udarbejdes et tilbud til ordregiveren, når denne har indledt processen ved miniudbud. Der er således fordele og ulemper forbundet med offentlige myndigheders anvendelse af rammeaftaler. Nogle fordele og ulemper knytter sig endvidere til de forskellige rammeaftaletyper, idet der eksempelvis er forskel på, om en offentlig myndighed anvender egne rammeaftaler eller rammeaftaler indgået af indkøbsfællesskab og indkøbscentraler. Ved centralt indgåede rammeaftaler nævnes i brugerundersøgelsen indkøbscentralens juridiske kompetencer eller tekniske indsigt som en fordel for den ordregivende myndighed. Samtidig beskriver brugerne den begrænsede mulighed for tilpasning til lokale krav og ønsker som en ulempe for den ordregivende myndighed i brugerundersøgelsen. 2.3 OMFANG OG UDVIKLING I BRUG AF RAMMEAFTA- LER Over de seneste år er brugen rammeaftaler steget på europæisk plan. I 2009 var ca. 32 pct. af danske kontrakter indgået efter EU-udbud rammeaftaler. Gennemsnittet for anvendelse af rammeaftale i EU i 2009 er 16 pct. I EU er Danmark således det land, der oftest anvender rammeaftaler. 6 I forbindelse med danske udbud viser en stikprøvesøgning 7 på Mercells udbudsdatabase, at kommunerne stod for ca. 43 pct. af de udbudte rammeaftaler aftaler, imens regioner og stat stod for henholdsvis 18 pct. og 15 pct. Af de resterende rammeaftaler blev 13 pct. udbudt af forsyningsvirksomheder, 2 pct. af Statens og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, og endeligt 10 pct. af andre typer af organisationer, fx boligforeninger og indkøbsfællesskaber. Det skal bemærkes, at selvom 6 PWC for EU-Kommissionen Søgning på udbud i første halvår 2010 med søgeordet rammeaftale. 9

11 UDBUDSRÅDET SKI kun står for en relativt lille andel af rammeaftalerne, så repræsenterer SKI s rammeaftaler en væsentlig større andel, hvis det opgøres i omsætning. SKI og Statens Indkøb kan ifølge udbudsdirektiverne defineres som indkøbscentraler. Rammeaftaler kan dog også udbydes af mindre organiserede sammenslutningen af offentlige myndigheder end indkøbscentraler. Langt de fleste kommuner er i dag en del af et frivilligt indkøbsfællesskab. Indkøbsfællesskaber er mindre formaliserede indkøbssamarbejder og har ofte ikke et fællessekretariat. Typisk skiftes myndighederne i stedet for til at gennemføre udbud af rammeaftaler på vegne af hele fællesskabet. Rammeaftaler kan således udbydes af mange typer af enheder: indkøbscentraler, indkøbsfællesskaber eller individuelle myndigheder. Der findes i alt 11 kommunale indkøbsfællesskaber i Danmark, jf. boks 2.1. Boks 2.1: Indkøbscentraler og kommunale indkøbsfællesskaber i Danmark Der er to store indkøbscentraler i Danmark, SKI og Statens Indkøb. Herudover findes en række mindre indkøbscentraler, fx Amgros og Kombit. SKI, Statens og Kommunernes Indkøbsservice, blev etableret i 1994 og er ejet delvist af staten og KL. Alle kommuner, regioner og statslige myndigheder har mulighed for at trække på SKI s aftaler. Statens Indkøb blev etableres i 2006 og i dag ejet af staten med organisatorisk forankring i Økonomistyrelsen. Statens Indkøbs rammeaftaler er på nogle områder obligatoriske for statslige myndigheder at anvende, imens kommuner og regioner frivilligt kan anvende en række af rammeaftalerne i Statens Indkøb. Statens indkøbsprogram er baseret på principper om standardisering, koordinering og forpligtelse. Alle tre principper bidrager til at sikre blandt andet stordriftsfordele og gennemsigtighed for leverandørerne, hvilket resulterer i lavere priser Der findes 11 organiserede indkøbsfællesskaber i Danmark, der tilsammen organiserer hovedparten af alle danske kommuner. 12-by samarbejdet Fællesindkøb Fyn Fællesudbud Sjælland Indkøbsfællesskabet HHO Indkøbsfællesskabet Nordsjælland Jysk Fællesindkøb Limfjord Vest Sydjysk Kommuneindkøb Vestegnens indkøbsforum Aalborg-modellen Spar 5 Kilde: 10

12 ANALYSE AF BEDSTE PRAKSIS FOR BRUG AF RAMMEAFTALER Brugen af rammeaftaler i Danmark er således udbredt, og rammeaftaler anvendes på alle myndighedsniveauer. Hovedparten af de adspurgte brugerne i brugerundersøgelsen angiver, at deres brug af rammeaftaler har været stigende over de seneste år, jf. Figur 2.1. Figur 2.1: Hvordan har jeres indkøb under rammeaftaler udviklet sig i de sidste fem år? Faldende 2,2% Uændret 6,5% Svagt stigende 17,4% Noget stigende 45,7% Kraftigt stigende 23,9% Ved ikke 4,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kilde: Udbudsrådet Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler. I brugerundersøgelsen angiver brugerne, at årsagen til denne stigning i indkøb under rammeaftaler bl.a. er større fokus på at opnå besparelser, ønske om at undgå klagesager ved at anvende centrale rammeaftaler, mere systematik i udbudsprocessen og endeligt gode erfaringer med rammeaftaleinstrumentet. I forhold til den fremadrettede anvendelse af rammeaftaler er der en udbredt holdning blandt respondenterne om, at der er potentiale for at anvende rammeaftaler bedre. Brugerundersøgelsen viser, at hovedparten af brugerne vurderer, at de kan anvende rammeaftalerne bedre end de gør i dag. I undersøgelsen svarer ca. 75 pct. af brugerne, at de mener, at de kan anvende rammeaftaler bedre end i dag. Brugerne indikerer dermed, at der er et potentiale for yderligere anvendelse af rammeaftaler. Brugerne begrunder deres vurdering i tre overordnede forhold. For det første forklarer nogle, at de i stigende grad kan anvende købsforpligtelse, når de indgår rammeaftaler, for derigennem at hente bedre priser. For det andet vurderer andre, at de kan blive bedre til at udnytte eksisterende rammeaftaler, eksempelvis 11

13 UDBUDSRÅDET ved at myndighedens institutioner bliver bedre til at anvende og trække på de allerede indgåede rammeaftaler. Den tredje og sidste forklaring, som brugerne angiver i brugerundersøgelsen, er, at der er mulighed for at anvende rammeaftale på nye indkøbsområder, som ikke i dag er omfattet af rammeaftaler. Samlet set viser kapitel 2, at rammeaftaler er et hyppigt anvendt redskab, når det offentlige køber ind. Samtidig viser analysen, at der er mange måder at tilrettelægge sin anvendelse af rammeaftale-redskabet på. Dette understreger, at det kræver et grundigt forarbejde for at sikre, at anvendelsen rammeaftalerne og dermed myndighedens indkøbsstrategi er optimalt. 12

14 ANALYSE AF BEDSTE PRAKSIS FOR BRUG AF RAMMEAFTALER Kapitel 3 Økonomi og kvalitet i rammeaftaler - UDARBEJDET AF UDBUDSRÅDETS SEKRETARIAT MED UDGANGSPUNKT I RAPPORTENS BIDRAG FRA COPENHAGEN ECNOMICS I dette kapitel opsummeres de væsentlige konklusioner for Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler vedrørende det økonomiske og kvalitetsmæssige aspekt af rammeaftaler. Copenhagen Economics har udarbejdet de kapitler i analysen, kapitler og i nedenstående bringes væsentlige brudstykker fra disse kapitler. For en uddybning af resultaterne henvises til selve analysen. 3.1 PRISANALYSE Copenhagen Economics har gennemført en illustrativ prisanalyse på en række varer og tjenester købt under rammeaftaler og uden for rammeaftaler. Formålet med prisanalysen er at belyse, om der er en prisgevinst ved indkøb under rammeaftaler i forhold til indkøb uden forudgående udbud, og om der er sammenhæng mellem rammeaftalernes type og priserne, der opnås. I forbindelse med prisanalysen er det valgt at sammenligne priser på rammeaftaler med tilsvarende priser uden for aftale. Rammeaftalepriserne sammenlignes således ikke med priser på egentlige offentlige kontrakter. Baggrunden for denne sammenligning er, at de udførte interviews har afsløret, at langt de fleste offentlige indkøbere ikke anser en offentlig kontrakt som et alternativ til indkøb via rammeaftale. Især for kommunernes vedkommende medfører udbudspligten, at valget ofte står mellem forskellige typer af rammeaftaler, mens indkøb gennem offentlige kontrakter praktisk ikke vurderes som en reel mulighed. For langt de fleste produktgrupper er det derfor ikke muligt at finde sammenlignelige og et tilstrækkeligt varieret udsnit af priser på offentlige kontrakter. Prisanalysen tager i øvrigt ikke højde for en række andre faktorer, der påvirker priserne på samme produkt under forskellige rammeaftaler, fx leveringsbetingelser og købsforpligtelse. I alt ti grupper af varer og tjenester indgår i analysen. Det drejer sig om benzin og diesel, kopipapir, rengøringsmidler, forbrugsartikler, bøger, 13

15 UDBUDSRÅDET fødevarer leveret decentralt, fødevarer til storkøkken, sygeplejeartikler, vikarydelser samt måtteservice. Varerne og tjenesterne er udvalgt til at afspejle de offentlige myndigheders indkøb under rammeaftaler. Prisanalysen indeholder derfor flere varer end tjenesteydelser. 8 Analysen er illustrativ og kan ikke anvendes til at beregne et konkret besparelsespotentiale ved at indkøbe under rammeaftaler. Prisanalysen omfatter kun et udvalg af varer og tjenester og er ikke fuldt repræsentativt for de offentlige indkøb. Prisanalysen af de ti udvalgte varer og tjenester indikerer, at der stort set altid er en prisgevinst på rammeaftaler i forhold til indkøb uden for aftale, men at der er store prisvariationer mellem rammeaftalerne. Rammeaftaler ser således ud til at give væsentligt større prisgevinster på nogle produktgrupper end på andre, jf. Figur 3.1. Figuren nedenfor illustrerer besparelsen ved indkøb indenfor en rammeaftale sammenlignet med indkøb udenfor en rammeaftale. Figuren viser dels den gennemsnitlige besparelse inden for hver produktgruppe, dels spredningen i opnåede besparelser via forskellige rammeaftaler. 8 Prisanalysens metode kan ses uddybet i Analyse af bedste praksis for rammeaftaler og i dennes boks

16 ANALYSE AF BEDSTE PRAKSIS FOR BRUG AF RAMMEAFTALER Figur 3.1: Prisgevinster ved at købe ind via en rammeaftale sammenlignet med indkøb uden for en rammeaftale 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Benzin og diesel på tankstation Bøger Vikarydelser Fødevarer leveret til decentrale enheder Fødevarer leveret til storkøkken Kopipapir Sygeplejeartikler Rengøringsmidler Forbrugsartikler Måtteservice Gennemsnitlig prisgevinst Note: De sorte lodrette linjer markerer gevinstspændet for hver produktgruppe Kilde: Udbudsrådet Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler. Benzin og diesel er eksempler på produkter, hvor prisen på rammeaftaler kun er på niveau med priserne uden for aftale, mens der især er store prisgevinster ved et koordineret indkøb af måtteservice gennem rammeaftale. Også ved indkøb af forbrugsartikler og i nogle tilfælde ved indkøb af kopipapir, rengøringsmidler og sygeplejeartikler viser analysen, at priserne på rammeaftalen kan være væsentligt bedre, end hvad der kan opnås uden for aftale, jf. figur 4.1. Denne konklusion på prisanalysen er i tråd med, hvad brugerne, udbyderne og leverandørerne til rammeaftaler vurderer. 72 pct. angiver, at rammeaftaler giver noget eller væsentligt lavere priser. Kun 5,4 pct. af de adspurgte i brugerundersøgelsen angiver, at rammeaftaler giver højere priser end andre indkøbsformer, jf. figur

17 UDBUDSRÅDET Figur 3.2: Opnås lavere priser på varer og ydelser under rammeaftaler i forhold til indkøb under andre former? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, væsentlig lavere priser Ja, noget lavere priser Samme priser Nej, noget højere priser Nej, væsentlig højere priser Ved ikke Brugere Udbydere Leverandører Samlet Note: Figuren er baseret på spørgsmål nr. 13, 59 og 108 i appendiks 3. Kilde: Udbudsrådet Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler. I Udbudsrådets Analyse af bedste praksis for rammeaftaler nuanceres yderligere forhold vedrørende indkøbspriser på rammeaftaler, eksempelvis illustreres/undersøges det, hvordan og hvorfor nogle produkter kan indkøbes til forskellige priser på forskellige rammeaftaler. I analysen undersøges, hvilke faktorer, der spiller ind på indkøbspriserne på en rammeaftale. Analysen viser på baggrund af brugerundersøgelsen samt en række interviews, at forhold som indkøbsvolume, aftaleloyalitet samt kvalitetskrav og kravspecifikationer, har betydning for prisniveauet. En stor indkøbsvolume fordelt på relativt få produkter giver som regel en god pris. Dette skyldes, at leverandøren reducerer sine marginalomkostninger og kan derfor tilbyde den offentlige myndighed en god pris. Der er flere måde at sikre store indkøbsvolumer på. En sikker vej er, at flere myndigheder går sammen og koordinere sine indkøb, eksempelvis via et indkøbsfællesskab. Leverandørens sikkerhed for salg via en rammeaftale påvirker den pris, som leverandører tilbyder den offentlige myndighed. Aftaleloyalitet er således afgørende for indkøbsprisen. Aftaleloyalitet kan opnås gennem flere veje. Den vej, som 16

18 ANALYSE AF BEDSTE PRAKSIS FOR BRUG AF RAMMEAFTALER umiddelbart vurderes at have den største effekt, er indskrivelse af en købsforpligtelse i kontrakten, hvorved myndigheden forpligtes til at gennemføre alle sine indkøb via rammeaftalen. Høje kvalitetskrav og omfattende kravspecifikationer påvirker prisen i opadgående retning. Mange krav stilles dog med god grund, og kan ikke undværes. Andre krav er unødvendige og fordyrende. Udbydere af rammeaftaler skal derfor være dygtige til alene at lade kravspecifikationerne omfatte nødvendige forhold og kvalitetskrav. Ved at lade rammeaftalen omfatte standardprodukter, og dermed anvende standardkrav, reduceres leverandørernes omkostninger og dermed også prisen. 3.2 TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER Omkostningerne ved at lave udbud og ved at give tilbud er et vigtigt aspekt ved indgåelse af aftaler. Høje administrative omkostninger de såkaldte transaktionsomkostninger reducerer de samlede økonomiske fordele ved rammeaftaler. Høje transaktionsomkostninger kan også betyde, at brugerne går uden om rammeaftaler og køber ind ved siden af aftalerne. Brugere, udbydere og leverandører betragter det som en fordel ved rammeaftaler, at de afløfter udbudspligten i forhold til almindelige kontrakter. Ved at pulje indkøb og professionalisere håndteringen af indkøbsprocesserne kan indkøbsadministrationen reduceres i sammenligning med en situation, hvor mange enkelte brugere står for at gennemføre indkøb. Og er rammeaftaler nemme at benytte, og gør de det enklere at købe ind for den enkelte bruger, fx ved brug af e-handel, betyder det højere loyalitet, og dermed at offentlige myndigheder kan høste større økonomiske fordele af indkøb. Ikke desto mindre kan der være betydelige omkostninger ved at udbyde og anvende rammeaftaler. Omkostningerne berører både udbyderne, brugerne og leverandørerne. Knap halvdelen af brugerne oplever, at deres administrationsomkostninger er lavere, når de bruger rammeaftaler, jf. Figur 3.3. Til gengæld er det markant, at ingen brugere angiver, at deres omkostninger ved at bruge rammeaftaler er højere. For brugerne kan der være transaktionsomkostninger forbundet med at anvende regler, tildele kontrakter og gennemføre miniudbud. 17

19 UDBUDSRÅDET Figur 3.3: Har din organisation samlet set reduceret de interne administrationsomkostninger til indkøb ved at indgå og bruge rammeaftaler? 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ja, meget lavere omkostninger Ja, noget lavere omkostninger Nej, uændrede omkostninger Nej, noget større omkostninger Brugere Nej, meget større omkostninger Ved ikke Note: Figuren er baseret på spørgsmål nr. 19. Kilde: Udbudsrådet Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler. Analysen viser, at udbyderne har et lidt andet syn på fordele for brugerne. 75 pct. af udbyderne vurderer, at brugerne har reduceret deres administrationsomkostninger ved at anvende rammeaftaler. Udbydere af rammeaftaler oplever også transaktionsomkostningerne, og disse omfatter tid og omkostningerne forbundet med udarbejdelse og gennemførelse af udbud, tildeling af kontrakten, håndtering af klager og overvågning af levering af produktet. Brugere og udbydere rapporterer, at det er en stigende belastning at håndtere klagesager, blandt andet fordi det er billigt at klage, og fordi en enkelt fodfejl kan betyde, at en aftale nødvendigvis skal genudbydes. Leverandører oplever transaktionsomkostningerne, når de udarbejder og indsender tilbud, når de forhandler rammeaftaler og/eller miniudbud, og når de efterfølgende overvåger rammeaftalens funktion. Til tider kan leverandører have mistanke om, at udbyderen ikke respekterer rammeaftalen og fx laver direkte køb fra en konkurrerende leverandør uden for rammeaftalen. Derfor bruger virksomheder i nogle tilfælde tid og ressourcer på at overvåge og eventuelt håndhæve deres kontraktmæssige rettigheder. 18

20 ANALYSE AF BEDSTE PRAKSIS FOR BRUG AF RAMMEAFTALER 3.3 KVALITET OG KVALITETSUDVIKLING Indkøb gennem rammeaftaler vil i de fleste tilfælde indebære et kompromis i forhold til de særlige ønsker og krav til kvalitet, som lokale brugere har. Derfor er det et kritisk aspekt ved indgåelse af rammeaftaler at sikre en acceptabel kvalitet, samtidig med at der opnås prisgevinster. I stigende grad er der også kommet fokus på kvalitetsudviklingen af produkter og tjenester under rammeaftaler. Rammeaftaler varer typisk den maksimale længde på fire år. Men der sker en hurtigere og hurtigere produktudvikling på mange områder, som betyder produktforbedringer og nogle gange prisfald. En aftales kontraktbestemmelser eller løbetid kan begrænse muligheden for kvalitetsudvikling og lavere priser. Konsekvensen kan være, at offentlige myndigheder betaler en højere pris for en vare eller får en ringere kvalitet, end markedet kan tilbyde. 9 Gennem brugerundersøgelsen og dybdeinterviews er udfordringerne med at sikre kvaliteten og kvalitetsudviklingen under rammeaftaler blevet undersøgt. Undersøgelsen viser, at det generelt ikke opleves som en væsentlig udfordring at sikre kvaliteten under rammeaftaler. Offentlige myndigheder kan gennem udbud af rammeaftaler og ved brug af fx efterfølgende miniudbud sikre kvaliteten af varer og ydelser ligesom gennem almindelige kontrakter. Undersøgelsen tyder dog på, at det ikke er uden omkostninger, at offentlige indkøbere stiller detaljerede og nogle gange høje kvalitetskrav, som skal opfyldes af leverandørerne. Interviewene tyder på, at der er en risiko for, at der stilles højere krav til kvalitet, end der er behov for. Det kan fx ske ved, at der stilles krav til tekniske løsninger, som reelt ikke bruges, eller der er et ønske om at indkøbe markedets bedste varer eller services, hvor mindre kunne gøre det. Hermed kan kvalitetskrav gå ud over prisgevinsterne. Til gengæld viser undersøgelsen, at det er en udfordring at sikre kvalitetsudviklingen under rammeaftalens kontraktperiode. Ca. en tredjedel af bruger og udbydere i brugerundersøgelsen angiver, at de har oplevet problemer med at sikre kvalitetsudvikling i varer og ydelser i løbet af kontraktperioden. 9 Der er også kommet et stigende fokus på kvalitetsudvikling ud fra en anden vinkel, nemlig at offentlige indkøb kan stimulere innovation og produktudvikling i erhvervslivet. Denne vinkel på offentlige indkøb skal ikke nærmere belyses her, hvor vi ser på indkøb primært ud fra brugernes krav til kvalitet. 19

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere