MEDICINHÅNDTERING - barrierer mod fejl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDICINHÅNDTERING - barrierer mod fejl"

Transkript

1 MEDICINHÅNDTERING - barrierer mod fejl

2 Medicinhåndtering er et servicedesignprojekt, der har til formål at skabe bedre forudsætninger for korrekt og sikker medicinhåndtering på Sygehus Lillebælt, med henblik på at mindske fejlmedicinering. Det er et udviklingsprojekt under projekt Brugerdreven Innovation til udvikling af Velfærdsteknologier mellem Designskolen Kolding, INVIA, Enhed for Velfærdsinnovation og Kolding Sygehus. Projektet varede fra oktober 2011 til september 2012 (eksklusiv implementeringsfasen).

3 03 Indholdsfortegnelse 1. Problemstilling 2. Proces & procesoversigt 3. Research - fase 1 - indsigt 4. Analyse og fortolkning 5. Udvælgelse 6. Konklusion fase 1 7. Konceptudvikling -fase 2 - idé- & konceptudvikling 8. Løsninger, prototyper og resultat 9. Præsentation af fase Implementering 11. Kontaktinfo

4 04 Problemstilling Fejlmedicinering udgør 34% af alle utilsigtede hændelser på sygehusene i Danmark ca patienter om året. Endvidere er fejlmedicinering skyld i indlæggelser årligt. 3% af disse indlæggelser fører til dødsfald. Det koster samfundet omkring 4-8 mia. kr. på årsbasis. 8-15% af alle indlæggelser skyldes forkert medicin eller forkert anvendelse af medicinen. Op mod halvdelen af disse indlæggelser kunne være forebygget (Kilde: Dansk Selskab for Patientsikkerhed). Ifølge sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen kan det derfor betale sig at yde en ekstra indsats for at nedbringe medicineringsfejl. Medicinhåndtering forstås normalt som den rigtige medicin til den rigtige patient, i den rigtige dosis på det rigtige tidspunkt via den rigtige administrationsvej. Og ikke mindst den arbejdskultur og de arbejdsgange, som præger/knytter sig til medicinhåndtering. Rammen om projektet Medicinhåndteringsprojektet tager udgangspunkt i Kolding Sygehus Børne, P12 og P3 afdeling. Det er den første afdeling af sin art, der sætter fokus på patientsikkerhed for børn i Danmark. Succeskriteriet for projektet er at reducere antallet af utilsigtede hændelser, relateret til fejlmedicinering på Kolding Sygehus, samt at udbrede løsningerne til børneafdelingerne landet over. Barrierer mod fejl designløsninger Designskolen Kolding og Invia har valgt at arbejde med en barrierer mod fejl tilgang. Løsningerne er baseret udfra et human factor syn, som gør, at alle aspekter for at begå fejl, er taget i ed. Vi har udviklet fire konkrete designløsninger, både i form af nye produkter, processer og politikker, som supplerer hinanden og dermed udgør en samlet helhedsorienteret løsning. Projektets proces og løsninger præsenteres i de følgende sider.

5 05 Proces Projektet blev indledt med omfattende observationer og interviews, med det formål at få indblik i hospitalets hverdag, og at få afdækket og beskrevet relevante behov, ønsker og adfærd. Udover at følge det daglige arbejde blandt personalet på både børneafdelingen og den medicinske afdeling, gennemførte Designskolen Koldings designere og Invias antropolog også en række interviews med personale, patienter og pårørende, samt med eksterne eksperter indenfor medicin, human factor og patientsikkerhed. Projektgruppen besøgte også andre store sygehuse for at blive inspireret. Gennem flere runder med sygehus personalet, blev prototyper afprøvet og løsningerne færdigudviklet og klargjort til implementering. Der er udviklet 4 konkrete løsninger i form af produkter og services for børneafdelingen, som tilsammen udgør en helhedsorienteret designløsning. Efter de indledende feltstudier, blev der afholdt en række designeksperimenter og idéudviklingsworkshops sammen med hospitalets personale. De mange idéer blev videre bearbejdet og de bedste udvalgt til videreudvikling i tæt samarbejde med personalet og med opbakning fra sygehusledelsen.

6 06 Procesoversigt Research 1 2 Observation Interviews Analyse 3 4 Workshops Mulighedsrum 5 6 Præsentation af fase 1 Idéudvikling 7 Workshops 8 9 Løsningsoversigt Udvikling og afprøvning af prototyper? Præsentation af fase 2 Implementering og testperiode 12 Fase 1/Indsigt Fase 2/Idé- og produktudvikling

7 07 Research: Fase 1 Problem-/Opgaveformulering Hvordan tilrettelægges og dokumenteres en research-/indsigtsfase, der kan identificere mulighedsrum, og som kan danne grundlag for det videre forløb, idé- og konceptudviklingsfase? Et mulighedsrum er et analytisk defineret felt, der indeholder muligheder for forbedringer. Der kan dog være flere løsninger til forbedring af et givent mulighedsrum. Formål At udvikle koncepter og produkter på baggrund af iagttagelser og indsigt i brugernes behov, ønsker og motivation/krav. Mål At frembringe evidensbaserede materialer, i form af de mulighedsrum, der danner basen for idé- og udviklingsfasen. Succeskriterier Succeskriterier for researchfasen er, at den bliver gennemført i henhold til projektbeskrivelse og tidsplan. At frembringe et solidt og veldokumenteret materialegrundlag som følgegruppen på Kolding Sygehus kan træffe kvalificerede beslutninger ud fra.

8 08 Research: Indsigt Inden feltarbejdet på Kolding Sygehus, blev der foretaget omfattende skrivebordsresearch om emnet medicinhåndtering. Det gav et bredt indblik i og en forståelse af opgavens kompleksitet. Endvidere blev der afholdt et introduktionsmøde med relevante repræsentanter fra børneafdelingen og den medicinske afdeling for at planlægge forløbet og afstemme forventningerne. Sidst men ikke mindst blev der afholdt et præsentationsmøde for personalet på begge afdelinger for at forklare og uddybe det kommende forløb. Observation Interviews INDSIGT Metode Indsigtsfasen er en iterativ proces, hvor der veksles mellem skrivebordsresearch, observation og interview. Research Analyse

9 09 Indsigt: Observation Afbrydelse Emballage lighed Sygeplejerske give baby medicin via sonder Leder efter lægemiddel Sygeplejerske skriver optrukne medicin på emballage Leder efter ting fra skuffen Når det går stærkt ved akut situation Patient og pårørende Kalender til bestilling af medicin Hygiejne i medicinrum

10 010 Indsigt: Interview & designeksperiment Indsigterne analyserede og kategoriseret i klynger og med en overskrift for hver. Ud fra hver kategori, blev der yderligere foretaget observationer for at nå frem til en solid forståelse af problemstillingerne. Eksempel på en kategori: Hvad har personalet i lommerne? Personalet blev bedt om at tage ting op af deres lommer og placere dem på bordet. Bordet var inddelt i fire lommer. De gav en kort beskrivelse og evt. forklaringer på, hvorfor de valgte at have de pågældende ting på sig. Intensionen med dette designeksperiment var at indsamle en anden form for viden end den fra observationerne og interviewene, nemlig tavsviden. Denne viden kan bidrage til en mere holistisk forståelse af personalets faglighed og tankegang.

11 011 Analyse Oversigt over problemstillinger omkring den nuværende medicinhåndteringsproces Lægemiddelordination? Patientidentifikation Styrke/dose Lægemiddeladministration Pårørende Afbrud/forstyrrelse Hygiejne Retningslinier/instrukser Emballage Kvittering for medicin Pinex? 250gr Pinex 125gr? Pinex 125gr Pinex 250gr Lægemiddeldispensering

12 012 Fortolkning Analysen af feltarbejdet førte frem til spor, der fortolkes og defineres som mulighedsrum. Et mulighedsrum er, som tidligere nævnt, et analytisk defineret felt, der indeholder muligheder for forbedringer. Der kan være flere løsninger til forbedring af et sådant mulighedsrum. Resultatet blev til 8 mulighedsrum med følgende titler: - Lægemiddelordination - Hygiejne i medicinrummet - Forstyrrelser og afbrydelser - Emballage - Retningslinier - Patientidentifikation - Kvittering for medicin - Forældre som ressourcer Eksempler på mulighedsrum ses til højre.

13 013 Udvælgelse: Præsentation af fase 1 Indsigtsfasen blev præsenteret af projektgruppen fra Designskolen Kolding og Invia til ledelsen og følgegruppen fra Kolding Sygehus januar Her blev personalet bedt om at tage stilling til de enkelte mulighedsrum og vælge dem ud, som de anså for værende nødvendige at addressere og forbedre. Nicolai fra Invia præsenterer projktet for deltagerne... En overraskelse fra projektgruppen til deltagerne... Tak for gaven...:) Deltagerne vælger deres mulighedsrum m hjerte og piller... Deltagerne begrunder deres valg af mulighedsrum

14 014 Konklusion fase 1 Efter at have præsenteret mulighedsrummerne for følgegruppen og efterfølgende modtaget feedback på de enkelte mulighedsrum, går projektgruppen nu i gang med at udvælge de mulighedsrum, som har mest potentiale til næste fase - nemlig idé- og produktudviklingsfasen.

15 015 Konceptudvikling Formål At udvikle koncepter og produkter på baggrund af iagttagelser og indsigt i brugernes behov, ønsker og motivation/krav. Mål At frembringe løsninger, i form af fysiske produkter, der er implementerebare. Succeskriterier Succeskriterier for denne fase er at reducere antallet af utilsigtede hændelser, relateret til fejlmedicinering på Kolding Sygehus, via de fremlagte løsninger, samt at udbrede idéerne til børneafdelingerne landet over.

16 016 Fase 2: Idé- & konceptudvikling Brugerinddragelse i idéudviklingen For at sikre konstant fremdrift, brugerinddragelse og medejerskab i projektet, har vi løbende afholdt arbejdsmøder og idéudviklingsworkshops med sygehuspersonalet. Metode Konceptfasen er en iterativ proces, hvor der veksles mellem idégenering, konceptudvikling og afprøvning af prototyper, både for sig og i fællesskabet med personalet. Koncept udvikling Idéudviklingsworkshops havde til formål at kvalificere, prioritere og videreudvikle de idéer, der blev udviklet på baggrund af brugeranalysen. Der blev arbejdet med konkrete problemsstillinger ved hjælp af visualiseringer og co-creation af prototyper. Arbejdsmøder havde til formål at bringe personalets viden i spil, at skabe medejerskab, mening og sikre forankring af projektet. Projektets foreløbige status blev præsenteret i form at visualiseringer og prototyper for at skabe en dialog og et fælles grundlag at træffe beslutninger udfra i det videre forløb. Idégenerering Koncept? Afprøvning

17 017 Konceptudvikling: Løsningsområder Lægemiddelordination Lægemiddeldispensering Patient og pårørendes ressourcer Tjekliste Tjekliste ipad stativ til kliniske procedurer Patientbog Opmærksomhedskampagne vedr. forstyrrelser og afbrydelser

18 018 Løsning 1: Tjeklister Baggrund Lægemiddelordination- og lægemiddeldispenseringstjekliste er inspireret af luftfartsvæsenet. Det centrale element i luftfarten er anvendelse af en tjekliste, der sikrer sig, at en række væsentlige forhold er i orden, inden et take off og inden en landing. Brug af tjeklisten på hospitaler rundt om i verden har vist sig at medføre væsentlig reduktion (ca. 30%) af dødelighed og komplikationer (Haynes et al 2009). På Børneafdelingen har man gentagne gange ved stikprøvekontrollen af lægemiddelordination fundet fejl ved ordinationer og til tider også ved dispensering. Det er ofte, at det er de samme typer fejl, der går igen. Disse fejl er nu listet op på en tjekliste, hvor lægen skal gå dem igennem imens han foretager en ordination. På den måde sikrer man sig, at alle læger gør brug af den samme procedure uanset om man er rutineret afdelingslæge eller nyuddandet reservelæge. Tjeklisterne er placeret ved computerne og i et lommerformat som de kan have med sig rundt. Flere internationale undersøgelser har påvist, at ensartede arbejdsgange og procedurer gavner den mennesklige faktor og dermed minimerer mennskelige fejl.

19 019 Resultat: Tjeklister Sikker ordinationstjekliste til læger Sikker dispenseringstjekliste til sygeplejersker

20 020 Løsning 2: Kliniske retningslinjer Baggrund Hidtil har de forugående arbejdsprocesser forude for kliniske procedurer, der drejer sig om at lægge drop, skifte forbindinger, give medicin via sonder med mere, været omstændelige. Procedurer som at finde en ledig computer, logge på, søge og printe, finde et rullebord til remedierne, etc. er meget tidskrævende. Størstedelen af instrukserne er skrevet i tekstform og uden tilknytning af visuelt materiale. Det kan skabe usikkerhed og misforståelse for den sygeplejerske, der skal udføre opgaven. Oven i købet kan kliniske procedurer være komplekse at udføre og der er ofte brug for en mere erfaren sygeplejerske til at instruere den mindre erfarne. I mange tilfælde udføres procedurerne forskelligt fra gang til gang og det kan skabe utryghed hos patient og pårørende.

21 021 Proces: ipadstativ Referencen er hentet fra det eksisterende dropstativ Her ses prototyperne i deres forskellige faser af forløbet.

22 022 Proces: Video Her ses videoprototyperne blive afprøvet i de forskellige scenarier undervejs i processen.

23 023 Proces: Inspiration Model for praktiske færdigheder i sygepleje Indhold & rækkefølge er kerneaspekterne ved en praktisk færdighed. Det indebærer, at de nødvendige trin er inkluderet og udført i en logisk rækkefølge. Nøjagtighed betyder præcision i bevægelsestrin, instruktion og information. Nøjagtighed er vigtig for at opretholde sikkerhed for patienten, sygeplejersken og miljøet. Lethed betyder, at tempo og rytme er tilpasset både patienten og typen af praktisk færdighed, og at den praktiske færdighed udføres ubesværet. Intergration betyder, at alle parallelle aspekter i den praktiske færdighed er samstemt. Integrationen betyder også, at færdigheden som helhed er tilpasset patientens nuværende tilstand og situation. Omsorgsfuld væremåde betyder at skabe en atmosfære, hvor patientens værdighed opretholdes, selvbestemmelse sikres under hensyntagen til patientens aktuelle tilstand og velværen understøttes. Modellen er udviklet af forskningsgruppen RINS (Research in Nursing Skills) til støtte for undervisning og læring.

24 024 Afprøvning af ipadstativ og video

25 025 Resultat Ipad m. video instrukser Kan roteres 90 grader Rustfri stålbakke til sterilt remedie Justerbart håndtag Rustfri stålbakke til ikke sterilt remedie Kanylebeholder Rustfri affaldskurv Hjul m. bremseklods

26 026 Løsning 3: Opmærksomhedskampagne Baggrund I et hospitalsmiljø er forstyrrelser og afbrydelser en del af dagligdagen. Forstyrrelser kan bl.a. være defineret ved støj eller snak. Telefoner der ringer. Aircondition i et rum. Håndværkere, der arbejder. Man kan blive forstyrret i sit forehavende, hvis telefonen ringer eller en patient eller kollega henvender sig til en. Afbrydelsen sker i det øjeblik man må stoppe en arbejdsgang for at reagere på forstyrrelsen. Man kan også blive afbrudt, hvis en computer går ned, man mangler at indhente noget information for at komme videre. Man kan ikke undgå afbrydelser, men de kan være mere eller mindre uhensigtsmæssige eller langvarige, hvilket er med til at påvirke udførslen af den givne opgave. Og jo længere man er afbrudt og jo mere kompliceret karakter afbrydelsen har, jo længere kan det tage at finde tråden igen i det man var igang med. Ofte må man starte forfra. Derved vil udførslen af opgaven tage længere tid end hvis man ikke blev afbrudt. I gennemsnit tager det 25 minutter at komme tilbage hvor man slap og opgaven vil tage tre gange så lang tid at udføre end ellers. Forskning peger på at afbydelser og forstyrrelser kan afføde fejl. Afbrydelser og forstyrrelser kan føre til træthed, svigtende koncentration, dårlig hukommelse, irritation, dårligere samarbejde og nedsat arbejdsglæde. Dette kan endevidere føre til at der begåes flere fejl, hvilket i sidste ende kan gå ud over patienterne. I følge sygehuspersonalet er kerneopgaven at have tid til familierne - at tale sundhedsfremmende og forebyggende. Mindre tid til patienterne pga. travlhed kan føre til, at personalet måske føler de kunne have gjort mere, uanset om patienterne oplever det på samme måde. Mindre tid til patienterne kan på den måde virke hæmmende for deres helbredelse, dvs. de bruger mere tid end nødvendigt på hospitalet. Så Hvert minut tæller. Temaet for kampagnen hedder derfor Tak for tiden - Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser, fordi tiden er vigtig. Temaet tager udgangspunkt i at udover at minimere fejl, affødt af afbrydelser og forstyrrelser, kan det også frigøre mere tid til patienterne og kerneopgaverne i forhold til disse. Bl.a. at tale forebyggende og sundhedsfremmende. Bedre tid og færre afbrydelser betyder at man lettere kan holde fokus i en medicineringssituation og derved lettere undgå at begå fejl.

27 027 Tema, virkemidler og kriterier for kampagnen Kampagnevirkemidler og elementer...kultur er noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand for opmærksomhed (Hamran, 1994). For at kampagnen skal virke, er det nødvendigt at man først bliver bevidst om problemstillingen, at kunne skabe en kulturændring der resulterer i færre unødige afbrydelser og forstyrrelser. For at en kulturændring kan finde sted kræver det at målgruppen, dvs. både ledelse og personale, engageres i kampagnens tilblivelse, gennemførelse, implementering og evaluering. Med det udgangspunkt er kampagnen ikke kun defineret ved sit færdige koncept og materiale, men også ved den arbejdsproces der har ført til det færdige resultat. Derfor er alle faser inddraget i beskrivelsen af kampagnens faser og deres materiale gjort tilgængeligt, som en del af kampagnepakken. Kampagnekriterier Børnehøjde, humor og kant. Konceptbeskrivelse Med udgangspunkt i kampagnekriterierne, blev brugen af handskedukker brugt som kommunikatorer i kampagnen. Personalet har selv udviklet handskedukkerne under fase 2 workshoppen. Derved har de fået ejerskab på dem og de vil være genkendelige og danne grundlag for intern snak om deres baggrund og roller. Ved at bruge handskedukker kan man tale om emnet afbrydelser og forstyrrelser uden det bliver for personrettet. Man taler igennem dukkerne. Ved ydermere at sætte dukkerne i spil kan man vise situationer hvor en afbrydelse og forstyrrelse finder sted og lettere diskutere disse uden det bliver for personligt. Ved at arbejde med rollerne og situationerne, kan man ydermere vende disse fra en nuværende til en foretrukken situation. På den måde er personalet med til selv at designe løsningsforslag til problemstillingerne. En af sygeplejerskerne på Børneafdelingen anvender i forvejen fingerdukker i sin kommunikation med både børn og forældre. Dette anser hun som et godt redskab, der bl.a. også kan indikere hvor dårligt et barn er. Hvis det ikke reagerer på dukkerne betyder det, som regel, at barnet er meget dårligt. Denne indsigt viser, at der er potentaile i også at anvende handskedukkerne rent fysisk som en del af kommunikationen med børn og pårørende på afdelingen.

28 028 Proces En af sygeplejerskerne på Børneafdelingen anvender i forvejen fingerdukker i sin kommunikation med både børn og forældre. Her ses de første spæde skitser af handskedukker og de forskellige karakterer. Handskedukke-workshoppen med personalet, hvor der blev fremstillet dukker og indspilning af videoer med forskellige forstyrrelser og afbrydelsers scenarier.

29 Et samarbejdsprojekt imellem Designskolen Kolding og INVIA Oplæg udarbejdet af Kim Aagaard Holm, Designastronaut HJÆLP med at undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser - fordi tiden er vigtig Vi har brug for din hjælp til at udvikle karakterer, i form af handskedukker, til en bevidsthedskampagne, vi er ved at lave omkring afbrydelser og forstyrrelser her på børneafdelingen. Det er en kampagne, der taler til både følelser og humøret, med det hovedformål at komme vores børn og pårørende til gode, men også at skabe større arbejdsglæde i hverdagen. Når vi har skabt karaktererne, klippet og klistret, vil vi sammen sætte dem i spil, og opføre en række scenarier, der omhandler afbrydelser og forstyrrelser. Disse optages på video og vises den 13. Juni 2012 til Fælles Onsdag. Handskedukkerne videreudvikles efterfølgende af en professionel designer til brug i kampagnen. Udover at have nogle sjove timer sammen, er formålet med workshoppen og kampagnen at skabe: Mindre stress Mere overskud Større overblik Mindre glemsomhed Bedre samarbejde Større arbejdsglæde Bedre tid til kerneopgaverne Kortere indlæggelse og behandlingsforløb Derfor inviteres du til workshop onsdag d. 23. maj kl. 8:00-11:00 i lokale Storebælt. Der ydes ikke honorering ved deltagelse. Vi glæder os til at se dig! Med venlig hilsen, Kim og Hân, Designskolen Kolding Rapport: Medicinhåndtering - barrierer mod fejl 029 Kampagnens elementer Kampagneelementer Kampagneelementer 1 Bevidsthedskampagne omkring afbrydelser og forstyrrelser - baggrund og research Status Forstyrrelser og afbrydelser Bevidsthedskampagne 2 Invitation Workshop for personalet på børneafdelingen onsdag d. 23. maj kl Tak for tiden Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Fordi tiden er vigtig Program Workshop for personalet på børneafdelingen onsdag d. 23. maj kl Mødelokale Storebælt 8.00 Velkomst og intro Formål: at udvikle karakterer/roller og fortællinger i fællesskab. Optage videoer til Fælles onsdag 8.15 Opdeling i grupper Fire grupper. Vælg en case fra bordet. 2 borde m. sygeplejerske cases. 1 bord m. læge cases. 1 bord m. sekretær cases 8.30 Udvikle karaktererne Udfra casen og handlingen, beslut hvilke karakterer der skal laves. Lav karaktererne som handskedukker. Overdriv gerne. Lav en kort beskrivelse på papir for hver karakter. Giv dem navne Pause 10 minutter Udvikle skuespillet Beskriv handling og dialog. Øv det. Hvis i kan nå det, lav både handlingen der viser problemet, men derudover også hvad den foretrukne situation kunne være i stedet for. Brug evt. Afbrydelses Barometret Opføre skuespillet Opfør jeres case med handskedukkerne, der samtidigt optages på video Hvad har vi lært. Hvilke temaer. Hvad kan vi bruge det til. Hvordan kan vi vise det til Fælles Onsdag Slut. Tak for tiden. Tak for tiden Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Fordi tiden er vigtig Workshop Workshop CASES Sygeplejersken CASES Bord 1 Sygeplejersken Bord 1 Børneambulatoriet Workshop Skuespil synopsis/storyboard Noter: Scener og dialog Gruppe nr.: Deltagere, navn og funktion: Titel: Sygeplejersken Børneambulatoriet har sine egne patienter hele dagen. Bliver forstyrret flere gange af en læge der ikke har sygeplejerske med i sit program den dag. Lægen har brug for hjælp til at bestille 1. Sygeplejersken blodprøver eller har finde sine egne rekvisitter patienter til patienten, hele dagen. der skal Bliver have forstyrret det flere gange af med hjem. Hun en bliver læge forstyrret der ikke i en har samtale sygeplejerske hun har med med i sit en program familie. Det den er dag. svært Lægen at har brug for vende tilbage og hjælp finde til fokus at bestille igen. blodprøver Sygeplejersken eller bliver finde rekvisitter forsinket i til sit patienten, program og der skal have det patienterne må med vente, hjem. hvilket Hun kan bliver medføre forstyrret utilfredshed. i en samtale hun har med en familie. Det er svært at vende tilbage og finde fokus igen. Sygeplejersken bliver forsinket i sit program og Hvis vi ikke har patienterne fast skrivebordsplads må vente, hvilket kan kan vende medføre tilbage utilfredshed. i løbet af en dag og ikke får alle sine ting med sig, når man forlader sin vante plads, må man vende tilbage og forstyrre 2. Hvis dem vi ikke der har sidder en fast i rummet. skrivebordsplads Vi kan ikke vi altid kan gennemskue vende tilbage og til vide i løbet af en dag hvad vi har brug og for ikke hele får dagen, alle sine mange ting med vejledninger, sig, når man pjecer forlader mm har sin man vante ved plads, sin må man vende plads. Ofte ved tilbage man ikke og hvem forstyrre der dem får brug der sidder for rummet i rummet. akut Vi i kan løbet ikke af dagen altid gennemskue og og vide troede at rummet hvad var vi ledigt har brug når man for hele kom dagen, tilbage. mange Det giver vejledninger, en masse pjecer spildtid, mm hvor har man ved sin man ikke lige nåede plads. at Ofte lave ved noget, man som ikke man hvem kunne der får hvis brug rummet for rummet /pladsen akut var ledig i løbet af dagen og eller man viste at troede man kunne at rummet have var den ledigt hele når dagen man selv. kom tilbage. Det giver en masse spildtid, hvor man ikke lige nåede at lave noget, som man kunne hvis rummet /pladsen var ledig Ofte bliver den sygeplejerske eller man viste der at man sidder kunne først have for på den kontoret hele dagen forstyrret selv. idet det falder naturligt at spørge den man ser først når man træder ind af døren. Når hun sidder på sin plads tager 3. hun Ofte telefoner, bliver den skriver sygeplejerske notater fra der tlf. sidder samtaler, først forbereder på kontoret sig til forstyrret dagens idet det falder program mm. Afbrydelserne naturligt at spørge betyder den at man hun ser ikke først bliver når færdig man med træder det ind arbejde af døren. hun Når er hun sidder på i gang med mister, sin plads koncentrationen, tager hun telefoner, er mindre skriver effektiv, notater glemmer fra tlf. hvad samtaler, hun er forbereder ved eller sig til dagens ikke får skrevet program på den rigtige mm. Afbrydelserne patient eller ikke betyder får skrevet at hun cpr. ikke Nr. bliver ned og færdig ikke med kan det arbejde hun er registrere efter telefonsamtalen. i gang med mister, koncentrationen, er mindre effektiv, glemmer hvad hun er ved eller ikke får skrevet på den rigtige patient eller ikke får skrevet cpr. Nr. ned og ikke kan registrere efter telefonsamtalen. Lægen Lægen Henning Sygeplejersken Gertrud WORKSHOP d HOLD Kolding Sygehus Mette, Charlotte, Tine CASE Lægens bord Lægen sidder i dikterrummet og laver TGK på en patient. En sygeplejerske kommer ind og går hen til lægen med et stykke papir, som hun beder lægen kigge på. Papiret er skrevet af en forælder til et barn, som lægen skal gå stuegang på senere og omhandler de observationer, forældrene har gjort sig omkring barnet. Lægen må afbryde midt i et diktat og kigge på papiret og gør derefter sygeplejerske opmærksom på, at det må vente til der skal gåes stuegang på patienten. Lægen bliver afbrudt i det vedkommende er ved og mister fokus og koncentrationen. Risikoen er også, at der er noget man ikke husker at skrive eller gøre. Research Koncept og idéoplæg Handskedukkeworkshop for personalet 3 Mit Afbrydelses barometer 4 Tak for tiden Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Fordi tiden er vigtig Tak Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Fordi tiden er vigtig Børneafdelingen for tiden Action card Tak for tiden Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Fordi tiden er vigtig Kravlenisseark 1/4 Oplæg omkring afbrydelser og forstyrrelser til Tværfaglig Onsdag Videoer fra handskedukkeworkshop, der viser situationer hvor afbrydelser og forstyrrelser foregår Handskedukke kravlenisser klip-selv ark

30 030 Rapport: Medicinhåndtering - barrierer mod fejl Kampagnens elementer Kampagneelementer og fors lser tyr e d r ry n e d ti r fo er Badges med handskedukkekarakterene og kampagnebudskabet Tak for tiden vi g ti g r vi lse n d e o rd a y r v afb g h om o og elser b r lille tyr m En fors r de og dgå un JM F o rd i ti d e n U Undgår vi unødige afbrydelser og forstyrrelser får vi: Færre fejl/utilsigtede hændelser Mindre stress Mere overskud Større overblik Mindre glemsomhed Bedre samarbejde Større arbejdsglæde e gå unød ig U nd Bordskilt er afbrydels er vigtig en unødige Undgå relser...fordi tid tyr og fors Fo før du vi g Diadem til at bære under medicinering Er det den rette person, du søger hjælp hos? Kan en anden evt. hjælpe? Er der opgaver, hvor man bør undgå at forstyrre og afbryde? Fx ved medicinering og stuegang? Sørg for at holde pauser, så du bedre kan håndtere afbrydelser og forstyrrelser Hjælp hinanden med at prioritere opgaverne - og med at sige til og fra. Kortere indlæggelse og behandlingsforløb NCE et? ASSISTA problem selv løse og instrukser. r Kan jeg ingslinje Tjek retn Tak Fo Fokusér på kerneopgaven. Hvad er konsekvensen af at afbryde, eller lade sig afbryde? Arbejd til stadighed med kulturen omkring afbrydelser og forstyrrelser og find sammen løsninger på, hvordan vi kan minimere dem. rd i ti d e n e r Idéer - Afmærkning 6 for tident ig e gå unød ig U nd re VENT på et bed besked. er hjælp en Jeg søg eller lægger kt, tidspun delser og bry fo af r elser y rr st Kampagne gaveæske til Pixiebøger og badges elser e afbryd en er vigtig unødig tid Undgå r...fordi tyrrelse og fors ti d e n e r Brug Mit Afbrydelses Barometer til at vurdere situationen. Hvis du er i tvivl, så afbryd. at AKUT r ikke med Jeg tøve hjælp. bede om Bedre tid til kerneopgaverne Halloo!uhuu! J for tident rd i 7 gode råd til at undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Mit lses Afbrydeeter Baromforstyrrer! Tænk, delser og bry fo af r Tak elser y rr st Halløj! ig #PE å unødige a fb g nd k a T Pixiebog om afbrydelser og forstyrrelser og hvad vi kan gøre ved det r se el 5 vi g Stilleplads Stillerum elser e afbryd en er vigtig unødig tid Undgå r...fordi tyrrelse og fors 7 gode råd til at undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Brug Mit Afbrydelses Barometer til at vurdere situationen. Hvis du er i tvivl, så afbryd. Er det den rette person, du søger hjælp hos? Kan en anden evt. hjælpe? Er der opgaver, hvor man bør undgå at forstyrre og afbryde? Fx ved medicinering og stuegang? 7 gode råd til at undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Sørg for at holde pauser, så du bedre kan håndtere afbrydelser og forstyrrelser. Brug Mit Afbrydelses Barometer til at vurdere situationen. Hvis du er i tvivl, så afbryd. Hjælp hinanden med at prioritere opgaverne - og med at sige til og fra. Fokusér på kerneopgaven. Hvad er konsekvensen af at afbryde, eller lade sig afbryde? Arbejd til stadighed med kulturen omkring afbrydelser og forstyrrelser og find sammen løsninger på, hvordan vi kan minimere dem. Mit elses Afbryd eter Barom Sørg for at holde pauser, så du bedre kan håndtere afbrydelser og forstyrrelser. Hjælp hinanden med at prioritere opgaverne - og med at sige til og fra. Fokusér på kerneopgaven. Hvad er konsekvensen af at afbryde, eller lade sig afbryde? Arbejd til stadighed med kulturen omkring afbrydelser og forstyrrelser og find sammen løsninger på, hvordan vi kan minimere dem.! forstyrrer Mit elses Afbryd eter Barom ls e ryde r og fo r Tak for tiden CE t? ASSISTAN løse probleme kser. t F ojeg selvgslinjer og instru Kan ig rd rv Tjek retnin JM #PE U nd i ti d e n e på et bedre ed. VENT r hjælp en besk Jeg søge eller lægger tidspunkt, Posters 4 versioner bry af delser og fo r Tak Fo elser y rr st på et bedre ed. VENT r hjælp en besk Jeg søge eller lægger tidspunkt, for tident ig AKUT afbikke med at Jeg tøver hjælp. bede om e! forstyrrer gå unød ig før du U nd Tænk, elser y rr st CE t? ASSISTAN løse probleme kser. selv Kan jeg gslinjer og instru Tjek retnin ig at AKUT ikke med Jeg tøver hjælp. bede om e før du Er der opgaver, hvor man bør undgå at forstyrre og afbryde? Fx ved medicinering og stuegang? gå unød ig Tænk, Er det den rette person, du søger hjælp hos? Kan en anden evt. hjælpe? rd i ti d e n e r vi g JM #PE Dørhanger Forstyrrelsesskilt Folie med kampagnebudskab på døre i ind til medicin- og personalerum (Bestilles separat) MEDICINERING Portrætter af handskedukker ING INER

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem a rstyrrelser Tak for tiden Fordi tiden er vigtig En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem ...kultur er noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand

Læs mere

Halloo! Tak. Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser...fordi tiden er vigtig. for tiden

Halloo! Tak. Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser...fordi tiden er vigtig. for tiden tiden Tak forstyrrelser for tiden Undgå unødige afbrydelser og vigtig er Fordi Halloo! Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser...fordi tiden er vigtig Opgaveformulering Bevidsthedskampagne Afbrydelser

Læs mere

Model for praktisk færdighedsudøvelse

Model for praktisk færdighedsudøvelse Model for praktisk færdighedsudøvelse Indhold Præsentation af Model for praktisk færdighedsudøvelse Modelforståelse Anvendelse af modellen som et vejlednings- og læringsredskab i forskellige arenaer Udvikling

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør

Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør Område og mulige spørgsmål Referencer Notater Patientsikkerhed organisering

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel Patientsikkerhed i primærsektoren Patientsikkerhed i primærsektoren 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel Kerneårsagsanalyse Ved en kerneårsagsanalyse analyseres en utilsigtet hændelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Workshop: Antropologiske undersøgelser Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Kort introduktion Program for workshop Ditte Campbell fortæller om hendes arbejde med antropologiske

Læs mere

Delirium Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Delirium Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Delirium Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Kære pårørende til patienter med intensiv delirium Din nærmeste/vores patient har svært ved at holde

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

- som redskab til at fremme patienternes deltagelse i stuegang. Foto: Charlotte Dahl

- som redskab til at fremme patienternes deltagelse i stuegang. Foto: Charlotte Dahl Patientens tavle - som redskab til at fremme patienternes deltagelse i stuegang Foto: Charlotte Dahl Helle Poulsen, Klinisk Sygeplejespecialist, Organkirurgi KS, Sygehus Lillebælt Participatory design

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk Afdeling E Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-58

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015

Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015 Forebyg medicineringshændelser Masterclass i Kommunal Medicinhåndtering 2015 Typiske risikofyldte medicineringshændelser med udgangspunkt i særlig farlige lægemidler udgangspunkt i særlig farlig situationer

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole

Max s Håndvaskeskole Lærerens manual. Max s Håndvaskeskole Max s Håndvaskeskole Lærerens manual Max s Håndvaskeskole Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Hændelsestyper og variable med definitioner. Implementeres i DPSD 1.januar 2006

Hændelsestyper og variable med definitioner. Implementeres i DPSD 1.januar 2006 Hændelsestyper og variable med definitioner. Implementeres i DPSD 1.januar 2006 1 Sundhedsstyrelsen har besluttet, at rapporter indsendt til styrelsen fra 1. januar 2006 skal være kategoriseret i henholdsvis

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak

Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed. DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak Involvering af kræftpatienter i patientsikkerhed DSI: Helle Max Martin & Laura Navne Kræftens bekæmpelse: Henriette Lipczak 1 Præsentation Om projektet Viden fra litteraturen Resultater: Involvering i

Læs mere

Teamsamarbejde om målstyret læring

Teamsamarbejde om målstyret læring Teamsamarbejde om målstyret læring Dagens program Introduktion Dagens mål Sociale mål Gennemgang Øvelse Teamsamarbejde Gennemgang Værdispil Planlægningsredskab til årsplanlægning Introduktion Arbejde med

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt for dig? En kvalitativ undersøgelse af borgerinddragelse i Sundhed og Omsorg September 2017 1 Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse gennemført af Sundhed

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM?

HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? HVORDAN KAN DESIGNPROCESSEN UNDERSTØTTE UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJEHJEM? PROCES- & YDELSESBESKRIVELSE Nærværende udkast til en proces- & ydelsesbeskrivelse er udarbejdet på baggrund af et møde mellem

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

KRITERIER FOR INDDRAGELSE

KRITERIER FOR INDDRAGELSE KRITERIER FOR INDDRAGELSE Hvad er ORGANISATORISK INDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er INDIVIDUEL INDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet KRITERIER

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår?

1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår? ikon 1: Forberedelse 1. Problemformulering 2. Hvordan bliver vi i stand til at løse problemet? 3. Hvem og hvornår? Vedr.: Det er svært at når Beskriv den pædagogiske udfordring og den iagttagede adfærd.

Læs mere

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Pårørendeinformation Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som pårørende på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Charlotte Niss & Henriette Søgaard Lauridsen 4MSc Industriel Design, Arkitektur & Design Aalborg Universitet Efterår

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Temadag for ledere i primærsektoren

Temadag for ledere i primærsektoren Temadag for ledere i primærsektoren Tilsynsenhedens forventninger til ledere i primærsektoren Helle Lerche Nordlund Embedslægeinstitutionen Øst og Tilsyn Styrelsen for Patientsikkerhed Læringsenheden Tilsynsenheden

Læs mere

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den 1.9.2010 Jeg vil i nedenstående handleplan besvare følgende fire spørgsmål, stillet af Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap og Psykiatri i forbindelse

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Introduktionskursus. Anvendelse af Human Factors i forbindelse med sikkerhedsrunderinger i Region Syddanmark. Kursets formål

Introduktionskursus. Anvendelse af Human Factors i forbindelse med sikkerhedsrunderinger i Region Syddanmark. Kursets formål Introduktionskursus Anvendelse af Human Factors i forbindelse med sikkerhedsrunderinger i Region Syddanmark Fredericia 17. marts 2011 Thomas Koester og Charlotte Hjort FORCE Technology Kursets formål Formålet

Læs mere

Gør det der virker i praksis - Hvordan implementeres de gode handlinger? Inger Nicolaisen 04.09.2013

Gør det der virker i praksis - Hvordan implementeres de gode handlinger? Inger Nicolaisen 04.09.2013 Gør det der virker i praksis - Hvordan implementeres de gode handlinger? Inger Nicolaisen 04.09.2013 Hvordan lykkes vi under de givne rammer? 2 Komplekse systemer giver komplekse udfordringer Et hospital

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Den Intelligente Pilleæske

Den Intelligente Pilleæske Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Den Intelligente Pilleæske Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere