MEDICINHÅNDTERING - barrierer mod fejl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDICINHÅNDTERING - barrierer mod fejl"

Transkript

1 MEDICINHÅNDTERING - barrierer mod fejl

2 Medicinhåndtering er et servicedesignprojekt, der har til formål at skabe bedre forudsætninger for korrekt og sikker medicinhåndtering på Sygehus Lillebælt, med henblik på at mindske fejlmedicinering. Det er et udviklingsprojekt under projekt Brugerdreven Innovation til udvikling af Velfærdsteknologier mellem Designskolen Kolding, INVIA, Enhed for Velfærdsinnovation og Kolding Sygehus. Projektet varede fra oktober 2011 til september 2012 (eksklusiv implementeringsfasen).

3 03 Indholdsfortegnelse 1. Problemstilling 2. Proces & procesoversigt 3. Research - fase 1 - indsigt 4. Analyse og fortolkning 5. Udvælgelse 6. Konklusion fase 1 7. Konceptudvikling -fase 2 - idé- & konceptudvikling 8. Løsninger, prototyper og resultat 9. Præsentation af fase Implementering 11. Kontaktinfo

4 04 Problemstilling Fejlmedicinering udgør 34% af alle utilsigtede hændelser på sygehusene i Danmark ca patienter om året. Endvidere er fejlmedicinering skyld i indlæggelser årligt. 3% af disse indlæggelser fører til dødsfald. Det koster samfundet omkring 4-8 mia. kr. på årsbasis. 8-15% af alle indlæggelser skyldes forkert medicin eller forkert anvendelse af medicinen. Op mod halvdelen af disse indlæggelser kunne være forebygget (Kilde: Dansk Selskab for Patientsikkerhed). Ifølge sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen kan det derfor betale sig at yde en ekstra indsats for at nedbringe medicineringsfejl. Medicinhåndtering forstås normalt som den rigtige medicin til den rigtige patient, i den rigtige dosis på det rigtige tidspunkt via den rigtige administrationsvej. Og ikke mindst den arbejdskultur og de arbejdsgange, som præger/knytter sig til medicinhåndtering. Rammen om projektet Medicinhåndteringsprojektet tager udgangspunkt i Kolding Sygehus Børne, P12 og P3 afdeling. Det er den første afdeling af sin art, der sætter fokus på patientsikkerhed for børn i Danmark. Succeskriteriet for projektet er at reducere antallet af utilsigtede hændelser, relateret til fejlmedicinering på Kolding Sygehus, samt at udbrede løsningerne til børneafdelingerne landet over. Barrierer mod fejl designløsninger Designskolen Kolding og Invia har valgt at arbejde med en barrierer mod fejl tilgang. Løsningerne er baseret udfra et human factor syn, som gør, at alle aspekter for at begå fejl, er taget i ed. Vi har udviklet fire konkrete designløsninger, både i form af nye produkter, processer og politikker, som supplerer hinanden og dermed udgør en samlet helhedsorienteret løsning. Projektets proces og løsninger præsenteres i de følgende sider.

5 05 Proces Projektet blev indledt med omfattende observationer og interviews, med det formål at få indblik i hospitalets hverdag, og at få afdækket og beskrevet relevante behov, ønsker og adfærd. Udover at følge det daglige arbejde blandt personalet på både børneafdelingen og den medicinske afdeling, gennemførte Designskolen Koldings designere og Invias antropolog også en række interviews med personale, patienter og pårørende, samt med eksterne eksperter indenfor medicin, human factor og patientsikkerhed. Projektgruppen besøgte også andre store sygehuse for at blive inspireret. Gennem flere runder med sygehus personalet, blev prototyper afprøvet og løsningerne færdigudviklet og klargjort til implementering. Der er udviklet 4 konkrete løsninger i form af produkter og services for børneafdelingen, som tilsammen udgør en helhedsorienteret designløsning. Efter de indledende feltstudier, blev der afholdt en række designeksperimenter og idéudviklingsworkshops sammen med hospitalets personale. De mange idéer blev videre bearbejdet og de bedste udvalgt til videreudvikling i tæt samarbejde med personalet og med opbakning fra sygehusledelsen.

6 06 Procesoversigt Research 1 2 Observation Interviews Analyse 3 4 Workshops Mulighedsrum 5 6 Præsentation af fase 1 Idéudvikling 7 Workshops 8 9 Løsningsoversigt Udvikling og afprøvning af prototyper? Præsentation af fase 2 Implementering og testperiode 12 Fase 1/Indsigt Fase 2/Idé- og produktudvikling

7 07 Research: Fase 1 Problem-/Opgaveformulering Hvordan tilrettelægges og dokumenteres en research-/indsigtsfase, der kan identificere mulighedsrum, og som kan danne grundlag for det videre forløb, idé- og konceptudviklingsfase? Et mulighedsrum er et analytisk defineret felt, der indeholder muligheder for forbedringer. Der kan dog være flere løsninger til forbedring af et givent mulighedsrum. Formål At udvikle koncepter og produkter på baggrund af iagttagelser og indsigt i brugernes behov, ønsker og motivation/krav. Mål At frembringe evidensbaserede materialer, i form af de mulighedsrum, der danner basen for idé- og udviklingsfasen. Succeskriterier Succeskriterier for researchfasen er, at den bliver gennemført i henhold til projektbeskrivelse og tidsplan. At frembringe et solidt og veldokumenteret materialegrundlag som følgegruppen på Kolding Sygehus kan træffe kvalificerede beslutninger ud fra.

8 08 Research: Indsigt Inden feltarbejdet på Kolding Sygehus, blev der foretaget omfattende skrivebordsresearch om emnet medicinhåndtering. Det gav et bredt indblik i og en forståelse af opgavens kompleksitet. Endvidere blev der afholdt et introduktionsmøde med relevante repræsentanter fra børneafdelingen og den medicinske afdeling for at planlægge forløbet og afstemme forventningerne. Sidst men ikke mindst blev der afholdt et præsentationsmøde for personalet på begge afdelinger for at forklare og uddybe det kommende forløb. Observation Interviews INDSIGT Metode Indsigtsfasen er en iterativ proces, hvor der veksles mellem skrivebordsresearch, observation og interview. Research Analyse

9 09 Indsigt: Observation Afbrydelse Emballage lighed Sygeplejerske give baby medicin via sonder Leder efter lægemiddel Sygeplejerske skriver optrukne medicin på emballage Leder efter ting fra skuffen Når det går stærkt ved akut situation Patient og pårørende Kalender til bestilling af medicin Hygiejne i medicinrum

10 010 Indsigt: Interview & designeksperiment Indsigterne analyserede og kategoriseret i klynger og med en overskrift for hver. Ud fra hver kategori, blev der yderligere foretaget observationer for at nå frem til en solid forståelse af problemstillingerne. Eksempel på en kategori: Hvad har personalet i lommerne? Personalet blev bedt om at tage ting op af deres lommer og placere dem på bordet. Bordet var inddelt i fire lommer. De gav en kort beskrivelse og evt. forklaringer på, hvorfor de valgte at have de pågældende ting på sig. Intensionen med dette designeksperiment var at indsamle en anden form for viden end den fra observationerne og interviewene, nemlig tavsviden. Denne viden kan bidrage til en mere holistisk forståelse af personalets faglighed og tankegang.

11 011 Analyse Oversigt over problemstillinger omkring den nuværende medicinhåndteringsproces Lægemiddelordination? Patientidentifikation Styrke/dose Lægemiddeladministration Pårørende Afbrud/forstyrrelse Hygiejne Retningslinier/instrukser Emballage Kvittering for medicin Pinex? 250gr Pinex 125gr? Pinex 125gr Pinex 250gr Lægemiddeldispensering

12 012 Fortolkning Analysen af feltarbejdet førte frem til spor, der fortolkes og defineres som mulighedsrum. Et mulighedsrum er, som tidligere nævnt, et analytisk defineret felt, der indeholder muligheder for forbedringer. Der kan være flere løsninger til forbedring af et sådant mulighedsrum. Resultatet blev til 8 mulighedsrum med følgende titler: - Lægemiddelordination - Hygiejne i medicinrummet - Forstyrrelser og afbrydelser - Emballage - Retningslinier - Patientidentifikation - Kvittering for medicin - Forældre som ressourcer Eksempler på mulighedsrum ses til højre.

13 013 Udvælgelse: Præsentation af fase 1 Indsigtsfasen blev præsenteret af projektgruppen fra Designskolen Kolding og Invia til ledelsen og følgegruppen fra Kolding Sygehus januar Her blev personalet bedt om at tage stilling til de enkelte mulighedsrum og vælge dem ud, som de anså for værende nødvendige at addressere og forbedre. Nicolai fra Invia præsenterer projktet for deltagerne... En overraskelse fra projektgruppen til deltagerne... Tak for gaven...:) Deltagerne vælger deres mulighedsrum m hjerte og piller... Deltagerne begrunder deres valg af mulighedsrum

14 014 Konklusion fase 1 Efter at have præsenteret mulighedsrummerne for følgegruppen og efterfølgende modtaget feedback på de enkelte mulighedsrum, går projektgruppen nu i gang med at udvælge de mulighedsrum, som har mest potentiale til næste fase - nemlig idé- og produktudviklingsfasen.

15 015 Konceptudvikling Formål At udvikle koncepter og produkter på baggrund af iagttagelser og indsigt i brugernes behov, ønsker og motivation/krav. Mål At frembringe løsninger, i form af fysiske produkter, der er implementerebare. Succeskriterier Succeskriterier for denne fase er at reducere antallet af utilsigtede hændelser, relateret til fejlmedicinering på Kolding Sygehus, via de fremlagte løsninger, samt at udbrede idéerne til børneafdelingerne landet over.

16 016 Fase 2: Idé- & konceptudvikling Brugerinddragelse i idéudviklingen For at sikre konstant fremdrift, brugerinddragelse og medejerskab i projektet, har vi løbende afholdt arbejdsmøder og idéudviklingsworkshops med sygehuspersonalet. Metode Konceptfasen er en iterativ proces, hvor der veksles mellem idégenering, konceptudvikling og afprøvning af prototyper, både for sig og i fællesskabet med personalet. Koncept udvikling Idéudviklingsworkshops havde til formål at kvalificere, prioritere og videreudvikle de idéer, der blev udviklet på baggrund af brugeranalysen. Der blev arbejdet med konkrete problemsstillinger ved hjælp af visualiseringer og co-creation af prototyper. Arbejdsmøder havde til formål at bringe personalets viden i spil, at skabe medejerskab, mening og sikre forankring af projektet. Projektets foreløbige status blev præsenteret i form at visualiseringer og prototyper for at skabe en dialog og et fælles grundlag at træffe beslutninger udfra i det videre forløb. Idégenerering Koncept? Afprøvning

17 017 Konceptudvikling: Løsningsområder Lægemiddelordination Lægemiddeldispensering Patient og pårørendes ressourcer Tjekliste Tjekliste ipad stativ til kliniske procedurer Patientbog Opmærksomhedskampagne vedr. forstyrrelser og afbrydelser

18 018 Løsning 1: Tjeklister Baggrund Lægemiddelordination- og lægemiddeldispenseringstjekliste er inspireret af luftfartsvæsenet. Det centrale element i luftfarten er anvendelse af en tjekliste, der sikrer sig, at en række væsentlige forhold er i orden, inden et take off og inden en landing. Brug af tjeklisten på hospitaler rundt om i verden har vist sig at medføre væsentlig reduktion (ca. 30%) af dødelighed og komplikationer (Haynes et al 2009). På Børneafdelingen har man gentagne gange ved stikprøvekontrollen af lægemiddelordination fundet fejl ved ordinationer og til tider også ved dispensering. Det er ofte, at det er de samme typer fejl, der går igen. Disse fejl er nu listet op på en tjekliste, hvor lægen skal gå dem igennem imens han foretager en ordination. På den måde sikrer man sig, at alle læger gør brug af den samme procedure uanset om man er rutineret afdelingslæge eller nyuddandet reservelæge. Tjeklisterne er placeret ved computerne og i et lommerformat som de kan have med sig rundt. Flere internationale undersøgelser har påvist, at ensartede arbejdsgange og procedurer gavner den mennesklige faktor og dermed minimerer mennskelige fejl.

19 019 Resultat: Tjeklister Sikker ordinationstjekliste til læger Sikker dispenseringstjekliste til sygeplejersker

20 020 Løsning 2: Kliniske retningslinjer Baggrund Hidtil har de forugående arbejdsprocesser forude for kliniske procedurer, der drejer sig om at lægge drop, skifte forbindinger, give medicin via sonder med mere, været omstændelige. Procedurer som at finde en ledig computer, logge på, søge og printe, finde et rullebord til remedierne, etc. er meget tidskrævende. Størstedelen af instrukserne er skrevet i tekstform og uden tilknytning af visuelt materiale. Det kan skabe usikkerhed og misforståelse for den sygeplejerske, der skal udføre opgaven. Oven i købet kan kliniske procedurer være komplekse at udføre og der er ofte brug for en mere erfaren sygeplejerske til at instruere den mindre erfarne. I mange tilfælde udføres procedurerne forskelligt fra gang til gang og det kan skabe utryghed hos patient og pårørende.

21 021 Proces: ipadstativ Referencen er hentet fra det eksisterende dropstativ Her ses prototyperne i deres forskellige faser af forløbet.

22 022 Proces: Video Her ses videoprototyperne blive afprøvet i de forskellige scenarier undervejs i processen.

23 023 Proces: Inspiration Model for praktiske færdigheder i sygepleje Indhold & rækkefølge er kerneaspekterne ved en praktisk færdighed. Det indebærer, at de nødvendige trin er inkluderet og udført i en logisk rækkefølge. Nøjagtighed betyder præcision i bevægelsestrin, instruktion og information. Nøjagtighed er vigtig for at opretholde sikkerhed for patienten, sygeplejersken og miljøet. Lethed betyder, at tempo og rytme er tilpasset både patienten og typen af praktisk færdighed, og at den praktiske færdighed udføres ubesværet. Intergration betyder, at alle parallelle aspekter i den praktiske færdighed er samstemt. Integrationen betyder også, at færdigheden som helhed er tilpasset patientens nuværende tilstand og situation. Omsorgsfuld væremåde betyder at skabe en atmosfære, hvor patientens værdighed opretholdes, selvbestemmelse sikres under hensyntagen til patientens aktuelle tilstand og velværen understøttes. Modellen er udviklet af forskningsgruppen RINS (Research in Nursing Skills) til støtte for undervisning og læring.

24 024 Afprøvning af ipadstativ og video

25 025 Resultat Ipad m. video instrukser Kan roteres 90 grader Rustfri stålbakke til sterilt remedie Justerbart håndtag Rustfri stålbakke til ikke sterilt remedie Kanylebeholder Rustfri affaldskurv Hjul m. bremseklods

26 026 Løsning 3: Opmærksomhedskampagne Baggrund I et hospitalsmiljø er forstyrrelser og afbrydelser en del af dagligdagen. Forstyrrelser kan bl.a. være defineret ved støj eller snak. Telefoner der ringer. Aircondition i et rum. Håndværkere, der arbejder. Man kan blive forstyrret i sit forehavende, hvis telefonen ringer eller en patient eller kollega henvender sig til en. Afbrydelsen sker i det øjeblik man må stoppe en arbejdsgang for at reagere på forstyrrelsen. Man kan også blive afbrudt, hvis en computer går ned, man mangler at indhente noget information for at komme videre. Man kan ikke undgå afbrydelser, men de kan være mere eller mindre uhensigtsmæssige eller langvarige, hvilket er med til at påvirke udførslen af den givne opgave. Og jo længere man er afbrudt og jo mere kompliceret karakter afbrydelsen har, jo længere kan det tage at finde tråden igen i det man var igang med. Ofte må man starte forfra. Derved vil udførslen af opgaven tage længere tid end hvis man ikke blev afbrudt. I gennemsnit tager det 25 minutter at komme tilbage hvor man slap og opgaven vil tage tre gange så lang tid at udføre end ellers. Forskning peger på at afbydelser og forstyrrelser kan afføde fejl. Afbrydelser og forstyrrelser kan føre til træthed, svigtende koncentration, dårlig hukommelse, irritation, dårligere samarbejde og nedsat arbejdsglæde. Dette kan endevidere føre til at der begåes flere fejl, hvilket i sidste ende kan gå ud over patienterne. I følge sygehuspersonalet er kerneopgaven at have tid til familierne - at tale sundhedsfremmende og forebyggende. Mindre tid til patienterne pga. travlhed kan føre til, at personalet måske føler de kunne have gjort mere, uanset om patienterne oplever det på samme måde. Mindre tid til patienterne kan på den måde virke hæmmende for deres helbredelse, dvs. de bruger mere tid end nødvendigt på hospitalet. Så Hvert minut tæller. Temaet for kampagnen hedder derfor Tak for tiden - Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser, fordi tiden er vigtig. Temaet tager udgangspunkt i at udover at minimere fejl, affødt af afbrydelser og forstyrrelser, kan det også frigøre mere tid til patienterne og kerneopgaverne i forhold til disse. Bl.a. at tale forebyggende og sundhedsfremmende. Bedre tid og færre afbrydelser betyder at man lettere kan holde fokus i en medicineringssituation og derved lettere undgå at begå fejl.

27 027 Tema, virkemidler og kriterier for kampagnen Kampagnevirkemidler og elementer...kultur er noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand for opmærksomhed (Hamran, 1994). For at kampagnen skal virke, er det nødvendigt at man først bliver bevidst om problemstillingen, at kunne skabe en kulturændring der resulterer i færre unødige afbrydelser og forstyrrelser. For at en kulturændring kan finde sted kræver det at målgruppen, dvs. både ledelse og personale, engageres i kampagnens tilblivelse, gennemførelse, implementering og evaluering. Med det udgangspunkt er kampagnen ikke kun defineret ved sit færdige koncept og materiale, men også ved den arbejdsproces der har ført til det færdige resultat. Derfor er alle faser inddraget i beskrivelsen af kampagnens faser og deres materiale gjort tilgængeligt, som en del af kampagnepakken. Kampagnekriterier Børnehøjde, humor og kant. Konceptbeskrivelse Med udgangspunkt i kampagnekriterierne, blev brugen af handskedukker brugt som kommunikatorer i kampagnen. Personalet har selv udviklet handskedukkerne under fase 2 workshoppen. Derved har de fået ejerskab på dem og de vil være genkendelige og danne grundlag for intern snak om deres baggrund og roller. Ved at bruge handskedukker kan man tale om emnet afbrydelser og forstyrrelser uden det bliver for personrettet. Man taler igennem dukkerne. Ved ydermere at sætte dukkerne i spil kan man vise situationer hvor en afbrydelse og forstyrrelse finder sted og lettere diskutere disse uden det bliver for personligt. Ved at arbejde med rollerne og situationerne, kan man ydermere vende disse fra en nuværende til en foretrukken situation. På den måde er personalet med til selv at designe løsningsforslag til problemstillingerne. En af sygeplejerskerne på Børneafdelingen anvender i forvejen fingerdukker i sin kommunikation med både børn og forældre. Dette anser hun som et godt redskab, der bl.a. også kan indikere hvor dårligt et barn er. Hvis det ikke reagerer på dukkerne betyder det, som regel, at barnet er meget dårligt. Denne indsigt viser, at der er potentaile i også at anvende handskedukkerne rent fysisk som en del af kommunikationen med børn og pårørende på afdelingen.

28 028 Proces En af sygeplejerskerne på Børneafdelingen anvender i forvejen fingerdukker i sin kommunikation med både børn og forældre. Her ses de første spæde skitser af handskedukker og de forskellige karakterer. Handskedukke-workshoppen med personalet, hvor der blev fremstillet dukker og indspilning af videoer med forskellige forstyrrelser og afbrydelsers scenarier.

29 Et samarbejdsprojekt imellem Designskolen Kolding og INVIA Oplæg udarbejdet af Kim Aagaard Holm, Designastronaut HJÆLP med at undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser - fordi tiden er vigtig Vi har brug for din hjælp til at udvikle karakterer, i form af handskedukker, til en bevidsthedskampagne, vi er ved at lave omkring afbrydelser og forstyrrelser her på børneafdelingen. Det er en kampagne, der taler til både følelser og humøret, med det hovedformål at komme vores børn og pårørende til gode, men også at skabe større arbejdsglæde i hverdagen. Når vi har skabt karaktererne, klippet og klistret, vil vi sammen sætte dem i spil, og opføre en række scenarier, der omhandler afbrydelser og forstyrrelser. Disse optages på video og vises den 13. Juni 2012 til Fælles Onsdag. Handskedukkerne videreudvikles efterfølgende af en professionel designer til brug i kampagnen. Udover at have nogle sjove timer sammen, er formålet med workshoppen og kampagnen at skabe: Mindre stress Mere overskud Større overblik Mindre glemsomhed Bedre samarbejde Større arbejdsglæde Bedre tid til kerneopgaverne Kortere indlæggelse og behandlingsforløb Derfor inviteres du til workshop onsdag d. 23. maj kl. 8:00-11:00 i lokale Storebælt. Der ydes ikke honorering ved deltagelse. Vi glæder os til at se dig! Med venlig hilsen, Kim og Hân, Designskolen Kolding Rapport: Medicinhåndtering - barrierer mod fejl 029 Kampagnens elementer Kampagneelementer Kampagneelementer 1 Bevidsthedskampagne omkring afbrydelser og forstyrrelser - baggrund og research Status Forstyrrelser og afbrydelser Bevidsthedskampagne 2 Invitation Workshop for personalet på børneafdelingen onsdag d. 23. maj kl Tak for tiden Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Fordi tiden er vigtig Program Workshop for personalet på børneafdelingen onsdag d. 23. maj kl Mødelokale Storebælt 8.00 Velkomst og intro Formål: at udvikle karakterer/roller og fortællinger i fællesskab. Optage videoer til Fælles onsdag 8.15 Opdeling i grupper Fire grupper. Vælg en case fra bordet. 2 borde m. sygeplejerske cases. 1 bord m. læge cases. 1 bord m. sekretær cases 8.30 Udvikle karaktererne Udfra casen og handlingen, beslut hvilke karakterer der skal laves. Lav karaktererne som handskedukker. Overdriv gerne. Lav en kort beskrivelse på papir for hver karakter. Giv dem navne Pause 10 minutter Udvikle skuespillet Beskriv handling og dialog. Øv det. Hvis i kan nå det, lav både handlingen der viser problemet, men derudover også hvad den foretrukne situation kunne være i stedet for. Brug evt. Afbrydelses Barometret Opføre skuespillet Opfør jeres case med handskedukkerne, der samtidigt optages på video Hvad har vi lært. Hvilke temaer. Hvad kan vi bruge det til. Hvordan kan vi vise det til Fælles Onsdag Slut. Tak for tiden. Tak for tiden Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Fordi tiden er vigtig Workshop Workshop CASES Sygeplejersken CASES Bord 1 Sygeplejersken Bord 1 Børneambulatoriet Workshop Skuespil synopsis/storyboard Noter: Scener og dialog Gruppe nr.: Deltagere, navn og funktion: Titel: Sygeplejersken Børneambulatoriet har sine egne patienter hele dagen. Bliver forstyrret flere gange af en læge der ikke har sygeplejerske med i sit program den dag. Lægen har brug for hjælp til at bestille 1. Sygeplejersken blodprøver eller har finde sine egne rekvisitter patienter til patienten, hele dagen. der skal Bliver have forstyrret det flere gange af med hjem. Hun en bliver læge forstyrret der ikke i en har samtale sygeplejerske hun har med med i sit en program familie. Det den er dag. svært Lægen at har brug for vende tilbage og hjælp finde til fokus at bestille igen. blodprøver Sygeplejersken eller bliver finde rekvisitter forsinket i til sit patienten, program og der skal have det patienterne må med vente, hjem. hvilket Hun kan bliver medføre forstyrret utilfredshed. i en samtale hun har med en familie. Det er svært at vende tilbage og finde fokus igen. Sygeplejersken bliver forsinket i sit program og Hvis vi ikke har patienterne fast skrivebordsplads må vente, hvilket kan kan vende medføre tilbage utilfredshed. i løbet af en dag og ikke får alle sine ting med sig, når man forlader sin vante plads, må man vende tilbage og forstyrre 2. Hvis dem vi ikke der har sidder en fast i rummet. skrivebordsplads Vi kan ikke vi altid kan gennemskue vende tilbage og til vide i løbet af en dag hvad vi har brug og for ikke hele får dagen, alle sine mange ting med vejledninger, sig, når man pjecer forlader mm har sin man vante ved plads, sin må man vende plads. Ofte ved tilbage man ikke og hvem forstyrre der dem får brug der sidder for rummet i rummet. akut Vi i kan løbet ikke af dagen altid gennemskue og og vide troede at rummet hvad var vi ledigt har brug når man for hele kom dagen, tilbage. mange Det giver vejledninger, en masse pjecer spildtid, mm hvor har man ved sin man ikke lige nåede plads. at Ofte lave ved noget, man som ikke man hvem kunne der får hvis brug rummet for rummet /pladsen akut var ledig i løbet af dagen og eller man viste at troede man kunne at rummet have var den ledigt hele når dagen man selv. kom tilbage. Det giver en masse spildtid, hvor man ikke lige nåede at lave noget, som man kunne hvis rummet /pladsen var ledig Ofte bliver den sygeplejerske eller man viste der at man sidder kunne først have for på den kontoret hele dagen forstyrret selv. idet det falder naturligt at spørge den man ser først når man træder ind af døren. Når hun sidder på sin plads tager 3. hun Ofte telefoner, bliver den skriver sygeplejerske notater fra der tlf. sidder samtaler, først forbereder på kontoret sig til forstyrret dagens idet det falder program mm. Afbrydelserne naturligt at spørge betyder den at man hun ser ikke først bliver når færdig man med træder det ind arbejde af døren. hun Når er hun sidder på i gang med mister, sin plads koncentrationen, tager hun telefoner, er mindre skriver effektiv, notater glemmer fra tlf. hvad samtaler, hun er forbereder ved eller sig til dagens ikke får skrevet program på den rigtige mm. Afbrydelserne patient eller ikke betyder får skrevet at hun cpr. ikke Nr. bliver ned og færdig ikke med kan det arbejde hun er registrere efter telefonsamtalen. i gang med mister, koncentrationen, er mindre effektiv, glemmer hvad hun er ved eller ikke får skrevet på den rigtige patient eller ikke får skrevet cpr. Nr. ned og ikke kan registrere efter telefonsamtalen. Lægen Lægen Henning Sygeplejersken Gertrud WORKSHOP d HOLD Kolding Sygehus Mette, Charlotte, Tine CASE Lægens bord Lægen sidder i dikterrummet og laver TGK på en patient. En sygeplejerske kommer ind og går hen til lægen med et stykke papir, som hun beder lægen kigge på. Papiret er skrevet af en forælder til et barn, som lægen skal gå stuegang på senere og omhandler de observationer, forældrene har gjort sig omkring barnet. Lægen må afbryde midt i et diktat og kigge på papiret og gør derefter sygeplejerske opmærksom på, at det må vente til der skal gåes stuegang på patienten. Lægen bliver afbrudt i det vedkommende er ved og mister fokus og koncentrationen. Risikoen er også, at der er noget man ikke husker at skrive eller gøre. Research Koncept og idéoplæg Handskedukkeworkshop for personalet 3 Mit Afbrydelses barometer 4 Tak for tiden Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Fordi tiden er vigtig Tak Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Fordi tiden er vigtig Børneafdelingen for tiden Action card Tak for tiden Undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Fordi tiden er vigtig Kravlenisseark 1/4 Oplæg omkring afbrydelser og forstyrrelser til Tværfaglig Onsdag Videoer fra handskedukkeworkshop, der viser situationer hvor afbrydelser og forstyrrelser foregår Handskedukke kravlenisser klip-selv ark

30 030 Rapport: Medicinhåndtering - barrierer mod fejl Kampagnens elementer Kampagneelementer og fors lser tyr e d r ry n e d ti r fo er Badges med handskedukkekarakterene og kampagnebudskabet Tak for tiden vi g ti g r vi lse n d e o rd a y r v afb g h om o og elser b r lille tyr m En fors r de og dgå un JM F o rd i ti d e n U Undgår vi unødige afbrydelser og forstyrrelser får vi: Færre fejl/utilsigtede hændelser Mindre stress Mere overskud Større overblik Mindre glemsomhed Bedre samarbejde Større arbejdsglæde e gå unød ig U nd Bordskilt er afbrydels er vigtig en unødige Undgå relser...fordi tid tyr og fors Fo før du vi g Diadem til at bære under medicinering Er det den rette person, du søger hjælp hos? Kan en anden evt. hjælpe? Er der opgaver, hvor man bør undgå at forstyrre og afbryde? Fx ved medicinering og stuegang? Sørg for at holde pauser, så du bedre kan håndtere afbrydelser og forstyrrelser Hjælp hinanden med at prioritere opgaverne - og med at sige til og fra. Kortere indlæggelse og behandlingsforløb NCE et? ASSISTA problem selv løse og instrukser. r Kan jeg ingslinje Tjek retn Tak Fo Fokusér på kerneopgaven. Hvad er konsekvensen af at afbryde, eller lade sig afbryde? Arbejd til stadighed med kulturen omkring afbrydelser og forstyrrelser og find sammen løsninger på, hvordan vi kan minimere dem. rd i ti d e n e r Idéer - Afmærkning 6 for tident ig e gå unød ig U nd re VENT på et bed besked. er hjælp en Jeg søg eller lægger kt, tidspun delser og bry fo af r elser y rr st Kampagne gaveæske til Pixiebøger og badges elser e afbryd en er vigtig unødig tid Undgå r...fordi tyrrelse og fors ti d e n e r Brug Mit Afbrydelses Barometer til at vurdere situationen. Hvis du er i tvivl, så afbryd. at AKUT r ikke med Jeg tøve hjælp. bede om Bedre tid til kerneopgaverne Halloo!uhuu! J for tident rd i 7 gode råd til at undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Mit lses Afbrydeeter Baromforstyrrer! Tænk, delser og bry fo af r Tak elser y rr st Halløj! ig #PE å unødige a fb g nd k a T Pixiebog om afbrydelser og forstyrrelser og hvad vi kan gøre ved det r se el 5 vi g Stilleplads Stillerum elser e afbryd en er vigtig unødig tid Undgå r...fordi tyrrelse og fors 7 gode råd til at undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Brug Mit Afbrydelses Barometer til at vurdere situationen. Hvis du er i tvivl, så afbryd. Er det den rette person, du søger hjælp hos? Kan en anden evt. hjælpe? Er der opgaver, hvor man bør undgå at forstyrre og afbryde? Fx ved medicinering og stuegang? 7 gode råd til at undgå unødige afbrydelser og forstyrrelser Sørg for at holde pauser, så du bedre kan håndtere afbrydelser og forstyrrelser. Brug Mit Afbrydelses Barometer til at vurdere situationen. Hvis du er i tvivl, så afbryd. Hjælp hinanden med at prioritere opgaverne - og med at sige til og fra. Fokusér på kerneopgaven. Hvad er konsekvensen af at afbryde, eller lade sig afbryde? Arbejd til stadighed med kulturen omkring afbrydelser og forstyrrelser og find sammen løsninger på, hvordan vi kan minimere dem. Mit elses Afbryd eter Barom Sørg for at holde pauser, så du bedre kan håndtere afbrydelser og forstyrrelser. Hjælp hinanden med at prioritere opgaverne - og med at sige til og fra. Fokusér på kerneopgaven. Hvad er konsekvensen af at afbryde, eller lade sig afbryde? Arbejd til stadighed med kulturen omkring afbrydelser og forstyrrelser og find sammen løsninger på, hvordan vi kan minimere dem.! forstyrrer Mit elses Afbryd eter Barom ls e ryde r og fo r Tak for tiden CE t? ASSISTAN løse probleme kser. t F ojeg selvgslinjer og instru Kan ig rd rv Tjek retnin JM #PE U nd i ti d e n e på et bedre ed. VENT r hjælp en besk Jeg søge eller lægger tidspunkt, Posters 4 versioner bry af delser og fo r Tak Fo elser y rr st på et bedre ed. VENT r hjælp en besk Jeg søge eller lægger tidspunkt, for tident ig AKUT afbikke med at Jeg tøver hjælp. bede om e! forstyrrer gå unød ig før du U nd Tænk, elser y rr st CE t? ASSISTAN løse probleme kser. selv Kan jeg gslinjer og instru Tjek retnin ig at AKUT ikke med Jeg tøver hjælp. bede om e før du Er der opgaver, hvor man bør undgå at forstyrre og afbryde? Fx ved medicinering og stuegang? gå unød ig Tænk, Er det den rette person, du søger hjælp hos? Kan en anden evt. hjælpe? rd i ti d e n e r vi g JM #PE Dørhanger Forstyrrelsesskilt Folie med kampagnebudskab på døre i ind til medicin- og personalerum (Bestilles separat) MEDICINERING Portrætter af handskedukker ING INER

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.

BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! 2. OKTOBER 2013. Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I. BRUGERDREVEN INNOVATION DER BLIVER TIL NOGET! Velkommen til Kick out på projekt brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, B.I.V 2. OKTOBER 2013 hos Syddansk Sundhedsinnovation Forskerparken

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin

Skab orden og overblik ved hjælp af 5S. - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Skab orden og overblik ved hjælp af 5S - Sortér - Sæt i system - Støv af - Standardisér - Selvdisciplin Vi har for lidt plads! Mange sygehuse er opført for år tilbage og ikke dimensioneret til at rumme

Læs mere

Er der en hospitalsklovn gemt i dig?

Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Hospitalsklovneuddannelsen Danske hospitalsklovne tilbyder nu 6 pladser på vores professionelle hospitalsklovneuddannelse, der denne gang afvikles som et mesterlæreforløb.

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE

Den brugerdrevne innovationsproces DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE DESIGN AF PROCESSER MED PATIENTINDDRAGELSE 1 Ved Nicolai Mendgaard-Larsen, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation 2 Den brugerdrevne innovationsproces FORSTÅ

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland

Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Vidensforum for brugerinddragelse Danske Patienter 21.juni 2011 Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Kolde fakta Samling af de 3 hospitaler i Nord i ét nybyggeri Økonomisk ramme: 3.8 mia kr. Planlagt

Læs mere

Er der en hospitalsklovn gemt i dig?

Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Hospitalsklovneuddannelsen Danske hospitalsklovne tilbyder nye pladser på vores professionelle hospitalsklovneuddannelse. Uddannelsen er en artistisk uddannelse, der

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI

10 gode råd. til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI 10 gode råd til dig som arbejder sammen med en hjerneskadet kollega. HJERNESKADECENTRET BOMI De nærmeste kolleger skal vide, hvad den hjerneskadede medarbejders begrænsninger betyder i hverdagen på arbejdspladsen.

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Fælles udvikling og gennemførelse af ny uddannelsespraksis til mennesker med leddegigt

Fælles udvikling og gennemførelse af ny uddannelsespraksis til mennesker med leddegigt Indlæg v.ulla Møller Ølgaard, Carsten Dalegaard, Kim Hørslev-Petersen Projekt DUPAL, Forskningsenheden, Kong Christian X`s Gigthospital, Gråsten. Fælles udvikling og gennemførelse af ny uddannelsespraksis

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder Samskabende godmorgen øvelse Siden sidst Seminar 1 Seminariet hvor mindset var i fokus Seminariet hvor samskabende proces var

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere