Analyse af dansk musikeksport 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af dansk musikeksport 2002"

Transkript

1 Analyse af dansk musikeksport 2002 Januar 2004 wwwsafriduodk Foto: Morten Ryggaard Rapporten er udarbejdet af for: IFPI-Danmark Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Danske Populærautorer DJBFA Sekretariat: Kunststyrelsen/Musikcentret

2 Analyse af dansk musikeksport 2002 Dokument nr p a, no 1 Revision nr a Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JBCA, CCR MIKK CCR

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 2 Baggrund og fremgangsmåde 3 21 Baggrund 3 22 Fremgangsmåde 4 3 Vareeksport 6 4 Vederlag og rettighedsindtægter 9 5 Eksport af tjenester Licensindtægter fra udlandet til danske pladeselskaber Indtægter fra danske kunstneres optrædener i udlandet Udenlandske kunstneres brug af studiefaciliteter i Danmark Indtægter til danske producere, der arbejder for udenlandske kunstnere Indtægter til danske musikforlag 16 6 Sammenfatning og perspektivering 17 C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

4 2 1 Introduktion Denne rapport indeholder en kortlægning og analyse af indtægterne fra eksport af dansk musik og produkter relateret hertil i år 2002 Rapporten er udarbejdet af COWI A/S for IFPI Danmark, Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Danske Populærautorer og DJBFA - Danske Sangskrivere og Komponister Kunststyrelsens Musikcenter har været sekretariat for arbejdet Formålet med undersøgelsen er at lave en samlet opgørelse af den danske musikeksport Undersøgelsen er tilrettelagt på en måde, så det er muligt for opdragsgiverne og øvrige interessenter på egen hånd at gennemføre en identisk undersøgelse i årene fremover Samtidig sikrer den anvendte metode, at det tilnærmelsesvist er muligt at sammenligne resultaterne med resultaterne fra tilsvarende studier gennemført i Sverige og Norge I fremtiden vil det således være muligt hvert år at foretage konsistente og direkte sammenlignelige studier af musikbranchens eksportindtægter på tværs af de tre nordiske lande Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i de følgende kapitler: Kapitel 2 indeholder undersøgelsens baggrund og fremgangsmåde Kapitlerne 3-5 indeholder præsentationen af henholdsvis musikbranchens samlede vareeksport, opgørelser over vederlags- og rettighedsindtægter, samt den samlede eksport af tjenesteydelser inden for musikindustrien Endelig indeholder Kapitel 6 en sammenfatning af resultaterne samt en perspektivering af den danske musikeksport i forhold til musikeksporten i Norge og Sverige C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

5 3 2 Baggrund og fremgangsmåde 21 Baggrund Dansk musikeksport udgør en betydelig eksportindtægt for det danske samfund til gavn for både beskæftigelse og valutabalancen De tidligere studier som opdragsgiverne til denne rapport har foretaget i årene viser, at musikeksporten i perioden udgjorde cirka 2 mia kr En eksport som dermed har betydning for både valuta indtægter og beskæftigelse, og som kan aflæses direkte i udenrigshandels- og beskæftigelsesstatistikker Samtidig har musikeksporten indirekte betydning for dansk kultur- og erhvervsliv generelt Den indirekte effekt af at musikken - ligesom dansk film - medvirker til at "sætte Danmark på verdenskortet" kan kun vanskeligt gøres op i penge Der er dog næppe tvivl om, at betydningen er meget betragtelig Når danske operasangere optræder på scener i New York, Berlin og Paris, er det af næsten uvurderlig betydning for kendskabet til et land som vores Og når dansk populærmusik spilles på udenlandske radiostationer og danske musikvideoer vises på MTV og andre TV stationer, er det et meget stort og meget købedygtigt publikum, der dermed får kendskab til dansk kulturliv og i bredere forstand, til Danmark Kulturfremstød og handelsfremstød går dermed hånd i hånd I de senere år har indtægterne fra musikeksporten været svagt vigende En del af årsagen til de vigende indtægter skal ses i det faldende CD salg (som til dels er faldet pga piratkopiering), samtidig med at konkurrencen om musikkøbernes gunst generelt er blevet skærpet på de internationale markeder Der er behov for en koordineret og sammenhængende indsats til fremme af dansk musikeksport, hvis de senere års nedadgående udvikling skal vendes Branchen selv kan gøre meget for at vende udviklingen, men der kan også være behov for et stærkere politisk fokus på vilkårene for dansk musik og musikeksport I den forbindelse er det afgørende at have et godt videngrundlag vedrørende de nuværende eksportindtægter, deres fordeling, samt ikke mindst hvorledes indtægterne for Danmark kan sammenlignes med musikeksporten i vore skandinaviske nabolande Denne undersøgelse er et vigtigt skridt på vejen til at sikre dette overblik, og undersøgelsen kan forhåbentlig danne grundlag for en kvalificeret dialog mellem musikbranchen, ministerier og andre interessenter om den fremtidige indsats for at styrke dansk musikeksport C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

6 4 22 Fremgangsmåde De tidligere års undersøgelser af Danmarks musikeksport, har primært baseret sig på spørgeskemaundersøgelser blandt pladeproducenter, koncertarrangører mv Disse undersøgelser har - som alle den type undersøgelser - haft en svingende svarprocent og en varierende præcision, hvad angår de opgivne tal Det gør det vanskeligt at sammenligne udviklingen i Danmarks musikeksport - både over tid og i forhold til udviklingen i andre lande For at sikre en mere ensartet opgørelse af Danmarks musikeksport baserer denne undersøgelse sig i højere grad på officielle tal fra bla Danmarks Statistik og årsrapporter fra relevante organisationer som fx KODA, NCB og GRAMEX Disse officielle tal er efterfølgende suppleret med oplysninger fra centrale aktører inden for de områder af musikbranchen, hvor der ikke allerede foreligger samlede opgørelser af eksportaktiviteterne Det gælder for eksempel pladeproducenters licensindtægter fra udlandet, indtægter fra danske kunstneres optrædener i udlandet, indtægter fra udenlandske musikeres brug af studiefaciliteter i Danmark og licensindtægter til danske musikforlæggere Disse tal er opgjort på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt danske pladeproducenter og en række interviews med repræsentanter fra større danske studier, managementbureauer, musikforlæggerforeningen og producere, der arbejder for udenlandske kunder C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

7 5 Analyse af dansk musikeksport I nedenstående boks gives en beskrivelse af den præcise fremgangsmåde C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

8 6 3 Vareeksport I denne del af undersøgelsen har vi valgt at anvende samme branchemæssige afgrænsning af musikerhvervet, som Kulturministeriet og Erhvervsministeriet tidligere har anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af Danmarks kreative potentiale Det betyder, at musikerhvervet er defineret som virksomheder tilhørende følgende syv brancher: Som det fremgår, er der tale om en forholdsvis bred definition af musikerhvervet, hvor der både er medtaget virksomheder, der beskæftiger sig med at udgive og reproducere lydoptagelser samtidig med, at også forhandlere og producenter af musikinstrumenter indgår i opgørelsen Den forholdsvis brede definition er valgt for at give et samlet overblik over musikeksporten - både den del som er knyttet direkte til de enkelte kunstnere, men også de dele af erhvervet, hvor sammenhængen er af mere indirekte karakter, som fx virksomheder, der lever af at fremstille CD ere eller musikinstrumenter I nedenstående tabel præsenteres hhv omsætning og eksport for perioden for samtlige syv branchegrupper, der tilsammen udgør musikerhvervet C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

9 7 Tabel 31 Samlet vareeksport i perioden for musikerhvervet fordelt på brancher Selvom der arbejdes med den mest detaljerede brancheinddeling, er der enkelte af brancherne, der indeholder dele, som ikke er direkte relateret til musikerhvervet Dette er især et problem i forhold til branchen Engroshandel med indspillede og uindspillede cd ere, dvd ere, videobånd mv" For at få et bedre skøn over fordelingen på de forskellige medier inden for denne branche har vi kontaktet nogle af de største virksomheder i branchen med aktiviteter inden for alle de nævnte medier På baggrund heraf er det muligt at komme med et estimat for fordelingen dels mellem indspillede og uindspillede medier og dels for fordelingen mellem DVD ere, videoer og CD ere inden for denne branche, som fylder relativt meget i det samlede billede jf Tabel 32 nedenfor Tabel 32 Fordeling af eksporten i 2002 for branchen Engroshandel med indog uindspillede CD ere, DVD ere, videoer C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

10 8 Alt efter temperament kan man således definere musik henholdsvis snævert og mere bredt Nogle vil således hævde, at tallene for DVD og Video produktion bør trækkes ud af totalen I nærværende undersøgelse har vi valgt at præsentere det samlede beløb, da det svarer til den definition, der er anvendt i forbindelse med Danmarks kreative potentiale C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

11 9 4 Vederlag og rettighedsindtægter Vederlag og rettighedsindtægter fra udlandet til danske rettighedshavere som fx komponister, tekstforfattere, musikere mfl udgør en anden væsentlig eksportindtægt I Danmark er der i alt tre organisationer med ansvar for at indkassere forskellige former for vederlag til danske rettighedshavere KODA varetager ophavsrettigheder for danske og internationale komponister, sangskrivere og musikforlæggere og indkasserer vederlag når deres værker fremføres offentligt i Danmark KODA tager sig således af fremførelsesretten KODA indgår samtidig i et internationalt samarbejde med søsterorganisationer over hele verden og modtager herigennem afregning til komponister og sangskrivere, når dansk musik fremføres offentligt i radio og tv i udlandet NCB varetager de mekaniske rettigheder til musikværker på vegne af komponister, tekstforfattere og musikforlag De mekaniske rettigheder omfatter retten til at indspille musik, fremstille eksemplarer og sprede eksemplarer NCB varetager de mekaniske ophavsrettigheder i hele Norden og Baltikum og arbejder på mandat fra de nordiske ophavsretsselskaber NCB er således ansvarlig for at indkassere vederlag til danske komponister, tekstforfattere mv, når deres værker bliver indspillet og distribueret i udlandet Gramex er godkendt af Kulturministeriet til som fællesorganisation for udøvende kunstnere og producenter at gøre krav på vederlag for offentlig fremførelse af lydoptagelser inden for det danske område I modsætning til KODA, som indkasserer vederlag til komponister og tekstforfattere varetager Gramex de udøvende kunstneres rettigheder Gramex varetager de tilsvarende rettigheder i udlandet via gensidighedsaftaler med tilsvarende institutioner i andre lande og modtager herigennem indtægter til de udøvende kunstnere og producenter, når dansk musik fremføres offentligt i udlandet Nedenstående Tabel 41 viser de samlede indtægter fra udlandet til danske rettighedshavere for hver af de tre organisationer C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

12 10 Tabel 41 Indtægter fra udlandet til danske rettighedshavere KODA, NCB og Gramex (mio kr) KODA indkasserede i år 2002 knap 26 mio kr til danske komponister, tekstforfattere og forlag, som betaling for offentlig fremførelse af deres værker i udlandet Det fremgår af tabellen, at der er tale om en stigning på ca 25 procent fra år 2000 til 2002 NCB indkasserede betalinger for de mekaniske rettigheder til komponister og tekstforfattere for i alt ca 13 mio kr i 2002 Der er tale om en lille stigning i forhold til 2000, men et fald i størrelsesordnen 2 mio kr i forhold til år 2001 Gramex indkasserede i 2002 i alt godt 2 mio kr til de danske udøvende kunstnere og producenter for offentlig fremførelse af deres musik i udlandet Også på dette område er der tale om en stigning i størrelsesordnen 25 procent i forhold til år 2000 Til trods for at NCBs samlede indtægter har været vigende i år 2002 gør denne udvikling sig ikke gældende inden for alle NCB's forretningsområder Et af de områder hvor NCB har oplevet stor fremgang de senere år er inden for ringetoner til mobiltelefoner Nedenstående tabel viser udviklingen i de samlede indtægter til danske rettighedshavere som kommer fra download af dansk komponerede ringesignaler i udlandet Box 1 - Nye forretningsområder: Ringetoner til mobiltelefoner Vederlag til danske rettighedshavere for ringesignaler hentet ned i udlandet Selv om tallene er relativt beskedne og langt fra tilstrækkelige til at opveje det fald, der har været i CD-salget, er der tale om en bemærkelsesværdig udvikling C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

13 11 NCB er således den eneste af de tre organisationer, der har oplevet tilbagegang i indtægterne fra udlandet i perioden En væsentlig forklaring på denne udvikling er, at NCB's indtægter er nært knyttet til antallet af solgte CD'ere, og dermed også påvirkes bla af det faldende CD salg Omvendt gælder det for både KODA og Gramex, at et stigende antal radiostationer både i Danmark og i udlandet påvirker indtægterne i positiv retning Endelig skal det bemærkes at tallene for samtlige tre organisationer i høj grad også påvirkes af, om danske hits får international succes I årene umiddelbart efter, at grupper som fx Aqua topper de internationale hitlister, kan dette direkte aflæses i tallene for udenlandske indtægter til danske rettighedshavere C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

14 12 5 Eksport af tjenester Der foregår også en betydelig eksport af tjenesteydelser inden for musikbranchen Desværre eksisterer der kun i meget begrænset omfang systematiske oplysninger om størrelsen af disse eksportaktiviteter Det betyder, at tallene for eksporten af tjenester nødvendigvis må estimeres baseret på oplysninger indhentet via interview, spørgeskema-undersøgelser, samt regnskabsoplysninger fra udvalgte aktører, der vurderes at tegne sig for en stor andel af den samlede tjenesteeksport eller på anden vis være særligt repræsentative Kortlægningen har koncentreret sig om fem centrale områder, hvor det vurderes, at der foregår en betydelig eksport af tjenester Det gælder: Licensindtægter fra udlandet til danske pladeselskaber Indtægter fra danske kunstneres optrædener i udlandet Udenlandske musikeres brug af studiefaciliteter i Danmark Udenlandske kunstnere som gør brug af danske producere Indtægter fra udlandet til danske musikforlag I det følgende gennemgås de fem områder hver for sig 51 Licensindtægter fra udlandet til danske pladeselskaber En række af de større pladeselskaber med afdelinger i mange forskellige lande eksporterer ikke CD ere over landegrænser I stedet betales en licensafgift (en royalty) til den afdeling, som har kontrakt med den pågældende kunstner, mens selve fremstillingen og distributionen foregår i det land, hvor musikken skal sælges I tilfældet, hvor en dansk kunstner udgives i Sverige, er det den svenske afdeling, som står for at indspille og distribuere CDerne og indkassere indtægterne herfra Til gengæld skal det svenske selskab afregne en licens til den danske afdeling for at gøre brug af den danske kunstner Nedenstående Tabel 51 viser de samlede licensindtægter til danske pladeproducenter fra udlandet C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

15 13 Tabel 51 Licensindtægter fra udlandet til danske pladeproducenter i 2002 Det fremgår af Tabel 51, at pladeselskaber omfattet af undersøgelsen i alt modtog mere en 38 mio kr i licensindtægter fra udlandet i år 2002 Det vesteuropæiske marked er det absolut største marked og tegner sig for godt halvdelen af indtægterne Det nordamerikanske marked står for ca 20 procent af indtægterne, mens Japan og Asien hver især står for ca 10 procent 52 Indtægter fra danske kunstneres optrædener i udlandet Når danske kunstnere engageres til at optræde i udlandet, er der tale om eksport af en tjenesteydelse, og betalingen herfor skal tælles med i den samlede opgørelse af dansk musikeksport Desværre findes der ikke en samlet opgørelse over de indtægter som danske kunstnere genererer via deres optrædener i udlandet For at få oplysninger på dette område er der derfor gennemført en række telefoninterview med management bureauer og agenturer, som repræsenterer danske kunstnere i udlandet Resultaterne ses af Tabel 52 Tabel 52 Indtægter som følge af danske kunstneres optrædener i udlandet 2002 C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

16 14 En del informanter har ikke ønsket at bidrage med denne type oplysninger Det gælder især bureauer og agenturer, der kun repræsenterer en enkelt eller nogle få danske kunstnere med aktiviteter i udlandet, som af diskretionshensyn ikke har ønsket at oplyse disse tal De angivne tal beror derfor på et skøn og er behæftet med en del usikkerhed Det ses, at tallet er relativt lille set i forhold til en række af de øvrige eksportindtægter Men det er vurderingen fra flere af de bureauer, vi har talt med, at indtægterne fra kunstneres optrædener i udlandet vil være stigende i årene fremover 53 Udenlandske kunstneres brug af studiefaciliteter i Danmark Danmark har en række studier, der kan tilbyde faciliteter af høj international standard Og flere af disse har været i stand til også at tiltrække udenlandske kunstnere, som har valgt at foretage indspilninger i Danmark Når udenlandske kunstnere gør brug af danske studiefaciliteter, er der tale om eksport af en tjeneste, og beløbet, som betales til studiet, skal indgå i den samlede eksport Der eksisterer ikke materiale, som giver et samlet overblik over, hvor udbredt det er, at udenlandske kunstnere benytter danske studier Der er derfor gennemført en række telefoninterview med større danske studier Interviewrunden afslørede, at det er relativt få danske studier, som har betjent udenlandske kunstnere i 2002 Samtidig angiver flere af de studier, som har haft udenlandske kunder, at det udgør en meget begrænset del af deres samlede omsætning Der er således i alt en håndfuld studier, hvor udenlandske kunder genererer en omsætning af en vis betydning Enkelte af disse har leveret regnskabsoplysninger, der præcist angiver, hvor mange kroner udenlandske kunder har betalt, mens andre blot har leveret et skøn over branchens samlede omsætning fra udenlandske kunder Tabel 53 Indtægter fra udenlandske kunstneres brug af danske studiefaciliteter 2002 C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

17 15 54 Indtægter til danske producere, der arbejder for udenlandske kunstnere Danmark har fostret en række prominente navne indenfor producerverdenen, hvoraf nogle er røget helt til tops og i dag primært arbejder for store udenlandske kunstnere Nogle vælger at blive boende og arbejde i Danmark, mens andre har valgt at slå sig permanent ned i udlandet Selvom vi i denne opgørelse udelukkende har fokuseret på producere med fast bopæl i Danmark, har det alligevel vist sig vanskeligt at få oplysninger om de samlede indtægter fra udenlandske kunstneres brug af danske producere Det skyldes først og fremmest, at de enkelte producere har været tilbageholdende med at afgive denne type oplysninger Argumentet har været at oplysningerne går for tæt på den enkelte producer og giver direkte mulighed for at skønne over det samlede indkomstniveau Og det er forhold, som de fleste har ønsket at betragte som private oplysninger Det er dog lykkedes at få enkelte af repertoirefolkene på de store pladeselskaber til at komme med et bud på den samlede omsætning fra udenlandske kunstneres brug af danske producere Som det fremgår af Tabel 54, er der tale om et beløb i størrelsesordnen 8-12 mio kr i 2002 Tabel 54 Indtægter fra udenlandske kunstneres brug af danske producere 2002 Box 2 Danske producere på den internationale scene C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

18 16 55 Indtægter til danske musikforlag Der er ikke modtaget tilstrækkeligt materiale fra musikforlag i Danmark til at foretage en egentlig analyse af eksportindtægter, der ikke afregnes via NCB Det har derfor ikke været muligt at vurdere den præcise værdi af eksport af noder eller salg af licenser til noder Ud fra interviews med nøglepersoner fra danske musikforlag og Dansk Musikforlæggerforening skønnes en eksportindtægt på mindst 10 mill kr Tabel 55 Indtægter fra udlandet til danske musikforlag, 2002 C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

19 17 6 Sammenfatning og perspektivering Som det ses af Tabel 31 ovenfor er især den danske vareeksport faldet fra 2000 til 2003 Den samlede danske musikeksport er dog fortsat i 2002 på 700 mio DKK Fordelingen mellem eksport af varer, vederlag og tjenester vises i figuren nedenfor Vareeksporten udgør fortsat langt den største andel Figur 61 Danmarks samlede musikeksport i år 2002 (mio DKK) Til sammenligning vises nedenfor tilsvarende figurer for henholdsvis Sverige og Norge Norges samlede musikeksport udgjorde i 2001 (bemærk danske og svenske tal er for 2002) 205 mio NOK, igen med vareeksporten som den største Figur 62 Norges samlede musikeksport i år 2001 (mio NOK) C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

20 18 For Sverige gælder det, at eksporten er langt større end i de to andre lande I 2002 udgjorde den således i alt mere end 67 mia SEK Det interessante ved de svenske tal er derudover, at eksporten, der stammer fra vederlag, er meget omfattende - og overstiger alene den samlede danske eksport Figur 63 Sveriges samlede musikeksport i 2002 (mio SEK) For at gøre tallene for de tre lande sammenlignelige har vi konverteret beløbene til Euro I Tabellerne nedenfor præsenteres således de tre landes eksport opgjort på henholdsvis varer, vederlag og tjenester Tabel 61 Musikeksport (varer) Fra Danmark, Sverige og Norge, (mio EUR) Som det ses af Tabel 61 er vareeksporten fra Sverige langt større end i de to andre lande Og den har været stigende Der er dog vigtigt at bemærke, at de svenske tal dækker over en noget bredere definition af musikeksport, end tilfældet er i den danske undersøgelse For eksempel inkluderer de svenske tal eksporten af maskiner til fremstilling af CDer Denne del af eksporten udgjorde i 2002 alene cirka 22 mio Euro 1 1 De svenske tal inkluderer også for eksempel indtægter fra juridisk assistance, mm i forbindelse med musik kontrakter, etc Det blev besluttet ved igangsættelsen af den danske undersøgelse at holde både dette, samt eksport af udstyr til fremstilling af CDer ude af den danske opgørelse C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

21 19 Selvom den svenske vareeksport, som det fremgår, overstiger den danske og norske, er det især på vederlagsområdet, at Sverige skiller sig ud Den svenske vareeksport er 6,5 gange så stor som den danske, mens indtægterne fra vederlag overstiger de danske indtægter med mere end en faktor 26 (se Tabel 62, samt Figur 64) Forklaringen på Sveriges (også forholdsmæssigt) store - og stadigt stigende - vederlagsindtægter er et sammenfald af flere omstændigheder Dels har svensk musikindustri især gennem de seneste 30 år opbygget et betydeligt internationalt katalog inden for specielt rock og pop (Abba, Roxette, Europe, The Cardigans, div musicals etc), der kontinuerligt er blevet og fortsat bliver udnyttet Dels har den høje kunstneriske standard og professionaliseringsgrad, der har kendetegnet den svenske industri i samme periode, også skabt international interesse for svensk kreativt talent, herunder især på sangskrivnings- og producerområdet Sangskrivere som Max Martin, Andreas Carlsson mmfl har således stået bag tekst og musik til verdensstjerner som Britney Spears, Jennifer Lopez, Celine Dion, Westlife mfl, der med millionsalg genererer betragtelige rettighedsindtægter for de svenske ophavsmænd Med i billedet hører dog også, at den multinationale organisationsstruktur inden for musikforlagsbranchen betyder, at også indtægter fra danske, norske og finske sangskrivere, der har kontrakt med multinationale musikforlag, går via Sverige, hvor disse forlags skandinaviske kontor er placeret Forlagets andel af disse indtægter (op til 50%) forbliver i Sverige og indgår i opgørelsen som en "svensk eksportindtægt", selvom sangskriveren udmærket kan være dansk Det ses også af Tabel 62, at de danske vederlags-indtægter - i modsætning til tallene for vare-eksporten - har været stabile og endda stigende med cirka 20 procent i perioden Tabel 62 Eksportindtægter fra vederlag for Danmark, Sverige og Norge (mio EUR) C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

22 20 Figur 64 Musikeksportens fordeling på indtægtskilder i de tre lande (procentvis) Endelig vises tallene for eksport af tjenesteydelser i Tabel 63 Det skal bemærkes, at disse tal udelukkende er baseret på skøn De danske skøn er relativt konservative Tabel 63 Eksport af tjenesteydelser for henholdsvis Danmark, Sverige og Norge (mio EUR) De samlede tal ses af Tabel 64 Dan samlede danske eksport er 94 mio Euro i 2002, mens den svenske er 737 mio Euro og den norske er 25 mio Euro 2 Tabel 64 Samlet musikeksport fra de tre skandinaviske lande i 2002 (mio EUR) 2 Tallene skal læses med de forbehold der er gjort dels mht den danske eksport (se kap 3) og dels mht de svenske tal der bla inkluderer udstyr til fremstilling af CDer C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

23 21 Box 3 Perspektivering - de indirekte effekter af dansk musik spillet i udlandet C:\Documents and Settings\dgk\My Documents\div1\ccr\Musikeksport draft report_4doc

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

DANISH MUSIC AWARDS 2011 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer

DANISH MUSIC AWARDS 2011 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer DANISH MUSIC AWARDS 2011 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer Regelsæt for indstilling af fonogrammer og kunstnere til Danish Music Awards 2011 i kategorierne gældende for pop/rock og beslægtede

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011

INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 INDTÆGTSANALYSE AF DANSKE SPILLEFILM PREMIERE 2003/2007/2011 DET DANSKE FILMINSTITUT / FEBRUAR 2014 Indtægtsanalyse af danske spillefilm med premiere i hhv. 2003, 2007 og 2011 1. Hovedresultater fra analysen

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

... fra vinyl og CD til bits og bytes

... fra vinyl og CD til bits og bytes ... fra vinyl og CD til bits og bytes Mikael Højris Mikael Højris Den nye Musikbranche... fra vinyl og CD til bits og bytes www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016 Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion 1. februar 2016 Agenda 1. Kort introduktion 2. Økologi i Danmark hvordan udvikler økologien sig? 3. Afsætning af kylling og økologiske kyllinger i Danmark

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

De kulturelle midler

De kulturelle midler De kulturelle midler Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik.

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet.

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 328 Offentligt representing the worldwide Til Folketingets medlemmer af Kulturudvalget København K, 28/08 2009 Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009

Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 154 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 18. februar 2009 Bidrag til samlenotat Europa Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2015 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og Koda.

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2015 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og Koda. DANISH MUSIC AWARDS 2015 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer Regelsæt for indstilling af fonogrammer og kunstnere til Danish Music Awards 2015 i kategorierne gældende for pop/rock og beslægtede

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Vidensdag 27. september 2010

Vidensdag 27. september 2010 Vidensdag 27. september 2010 De kreative branchers erhvervspotentiale Musikzonen en af fire oplevelseszoner under EBST Kort status på analyse området musik som erhverv Hvad er fremtidens analyse behov

Læs mere

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse:

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse: Den 21. november 2003 blev af Ophavsretslicensnævnet i sag nr. 89 2 P Klip ved Per Christensen mod Gramex afsagt følgende Kendelse: Indledning Sagen angår størrelsen af det vederlag, som klageren, 2 P

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv

Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv Velkommen til samarbejde med DR Medieindkøb. Når du producerer en produktion til DR er du som producent eneansvarlig for at DR

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

MIDEM 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 28. maj 2008 Jour.nr.: MIDEM 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på MIDEM 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Projektets formål 2. Evalueringens

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

I4. kvartal var der en stigning på

I4. kvartal var der en stigning på Bogbarometret Bogsalget i Danmark, 4. kvartal 21 og hele året 4. kvartal 21 Hele året 21 +4% I4. kvartal var der en stigning på godt 4% i kroneomsætningen i forhold til 4. kvartal i 2, mens der kunne registreres

Læs mere

Kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser

Kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser 30. oktober 2006 Analysesektionen i FOA Kommunernes brug af private leverandører til tjenesteydelser Et af hovedelementerne i økonomiaftalen mellem KL og regeringen fra i sommer er konkurrence mellem det

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015

DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 1 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015 Dansk Musikomsætning 2015 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2015. Musik er overalt i vores

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Fra: "Fremtidsorientering", nr. 3, 2001 KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Af Knud Larsen, sociolog og idrætsforsker ved forskningsinstitutionen Idrætsforsk. Konkurrenceidrætten har været karakteriseret

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere