Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden"

Transkript

1 Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

2 Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2007 Tekst: Journalist Mette Breinholdt Design: Pia Jensen Tryk: Scanprint as Foto: Andreas Szlavik, på nær billede side 18 af Palle Skov samt forside af Morten Jac Publikationen er tilrettelagt af Niels Sandø & Anne Rygaard Bennedsen. Tak til læge Lise Dyhr, sygeplejerske Nicoline Bank Nielsen, sygeplejerske Gitte Iversen, antropolog Grete Brorholt og ph.d.-studerende (folkesundhedsvidenskab) Maria Kristiansen for værdifulde kommentarer og forslag samt input i tilrettelæggelsen af publikationen. Tak fil professor Mette Hartlev, Københavns Universitet og lektor Iben Jensen, Roskilde Universitetscenter for deres kommentarer til publikationen. De eksempler, der præsenteres i denne publikation, stammer dels fra interviews gennemført forud for udarbejdelsen af dette materiale dels fra følgende publikationer: Kristiansen, Maria og Nielsen, Anna Mygind: Komplekse møder, Hospitalspersonalets oplevelser af mødet med etniske minoritetspatienter på en børneafdeling, speciale på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, december 2004 Mirdal, Gretty M: Tyrkiske kvinders somatiske klager: Tyve år efter, Månedsskrift for praktisk lægegerning, juli 2005; nr. 83 Breinholdt, Mette: Fru Ansari til diabeteskontrol, Ugeskrift for læger 2004; vol. 166; nr. 46; s Breinholdt, Mette: Svage patienter afslører mangler i sundhedsvæsenet, Ugeskrift for læger 2004; vol. 166; nr. 46; s Breinholdt, Mette: Støj på linien, Fysioterapeuten 2004, nr. 16 Breinholdt, Mette: Et kulturelt perspektiv, Fysioterapeuten 2004, nr. 16 Jacobsen, Eva Thune; Karise, Sussi og Dyhr, Lise: Mødet mellem 1. generationsindvandrerkvinder og det danske sundhedsvæsen Rapport fra et pilotprojekt, DSI Dansk Sundhedsinstitut Johnsdotter, Sara og Essén Birgitta: Förhöjd förekomst av akuta kejsarsnitt bland kvinnor med ursprung i somalia: Patientens eller vårdens ansvar? I Tidsskrift for Sygdom og Samfund 7, 2007: Etniske minoriteter og sundhedssystemer s Pjecen kan rekvireres hos: Sundhedsstyrelsens Publikationer c/o Schultz Information a/s Tel: Publikationen kan også bestilles på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Pris: 0,- kr. Dog betales der for porto og ekspeditionsgebyr. Trykt ISBN Elektronisk ISBN Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

3 Indhold Forord... 4 Kapitel 1: Midt i mangfoldigheden... 7 Mødet med det fremmede...9 Sprogbarrieren...9 Signalforvirring racisme frygten Kapitel 2: Ord for ord...15 Nødløsninger Faglige hensyn...18 Gode råd om tolkning...19 Kapitel 3: Kulturernes spejlsal...21 Opfattelser i forandring Nyttig generalisering...24 et spejlbillede...25 Kulturens skygge...26 ensom og udsat...28 Angst og aggressiv...30 roller på spil Kapitel 4: Professionelle nøgler...33 Interkulturel kompetence Diagnose og lidelse finmasket kategorisering...39 Kapitel 5: Svære samtaler...41 En lukket dør...44 Tabu-emner...46 Kapitel 6: Ret og rimeligt Informeret samtykke...48 Ret til fortrolighed...49 ret til behandling...50 Åbenhed og grænser Kapitel 7: Vil du vide mere Litteratur og nyttige adresser...54 Kildeliste Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

4 Forord Cirka 7% af befolkningen i Danmark kommer fra ikke-vestlige lande, hvilket også afspejler sig i patientsammensætningen på hospitalerne. Disse patienter møder, som alle andre, sundhedsvæsnet med en forventning og et krav om ordentlig pleje, omsorg og behandling. Mødet mellem personale og patienter, med anden etnisk baggrund end dansk, kan være præget af forestillinger og usikkerhed fra begge parter, som blandt andet bunder i forskellige forventninger til mødet mellem patient og sundhedsvæsen. Denne publikation sætter fokus på de udfordringer og opgaver, der kan være i mødet med etniske minoritetspatienter og giver nogle anbefalinger til, hvad man som sundhedsprofessionel, afdeling eller sygehusledelse kan gøre for at gøre mødet så godt som muligt. Vi har ikke kunnet give en fuldstændig beskrivelse af de problemer og udfordringer, der kan opstå i mødet mellem sundhedsprofessionel og etniske patienter, ligesom publikationen ikke præsenterer fuldstændige og færdige løsningsforslag. Men forhåbentlig kan den give inspiration til, at emnet tages op på de enkelte afdelinger, og at medarbejderne taler om, hvordan de sikrer det bedste møde med etniske patienter. En vigtig anbefaling vil være at møde patienter med anden etnisk baggrund som de mennesker og patienter de er, og spørge til det man er i tvivl om ligesom med andre patienter. Det vil være væsentligt at tage den enkelte patients bekymringer alvorligt, og at sikre at der er nogenlunde overensstemmelse mellem det, patienten forventer med hensyn til pleje og behandling og det, der rent faktisk kan tilbydes. Selvom det kan være problematisk at udpege en bestemt samfundsgruppe som et fokus for en indsats, har vi ikke desto mindre valgt at gøre det i denne publi- 4 Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

5 kation. Vi har fundet det nødvendigt at kategorisere gruppen etniske minoritetspatienter som en fokusgruppe, fordi mange sundhedsprofessionelle oplever, at der kan være nogle særlige udfordringer i arbejdet med denne gruppe patienter. Samtidig bliver det danske samfund gradvist mere multikulturelt, hvilket vil stille sundhedsprofessionelle over for nogle nye udfordringer i forhold til at sikre, at alle patienter modtager den optimale behandling og pleje. Vi trodser altså faren for at bidrage til dem og os -tænkningen i et håb om, at denne publikation kan bidrage til at forbedre mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter. Publikationen bygger på interviews med sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, forskning, artikler og praksiserfaring. Der vil bagerst i publikationen være en liste med anvendt litteratur, ligesom der vil være forslag til videre læsning om de behandlede emner. Publikationen kan læses i sin helhed, eller dele af den kan bruges som afsæt for diskussioner mellem kolleger eller på afdelingen. Else Smith Centerchef Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden 5

6 Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

7 Kapitel 1 Midt i mangfoldigheden Mødet med det fremmede, med andre skikke og andre forståelser af verden, er både udfordrende, frustrerende og spændende. Og så er det desuden hverdagen på de fleste hospitalsafdelinger. Kapitlet giver en introduktion til nogle af de udfordringer, mødet med etniske minoritetspatienter byder på.

8 Sygeplejersken på afdeling M2 åbner døren ind til Yasemins stue. Hun skal lige tjekke temperaturen og høre, hvordan Yasemin har det. Men idet sygeplejersken åbner døren, får hun øje på Yasemins mand, der ligger knælende på gulvet og beder. Skyndsomst trækker sygeplejersken sig tilbage, men fanger lige Yasemins blik, der ser forbløffet på hende: Jamen kom da ind, siger Yasemin. Han beder bare. Eksemplet er et kig ind i hverdagen på danske hospitaler, hvor patienter med baggrund i andre samfund og sundhedssystemer møder og udfordrer sundhedspersonalet. Selvom mennesker med anden etnisk baggrund end dansk eller vestlig efterhånden udgør omkring syv procent af den danske befolkning, er der rigtig mange med traditionel dansk baggrund, som ikke har personligt kendskab eller venskab med folk, der har rødder i andre egne af verden. Sygeplejersken i eksemplet blev befippet, da hun blev mødt af noget, hun ikke lige forstod eller vidste, hvordan hun skulle forholde sig til. Selv med mange års erfaring i at arbejde med etniske minoritetspatienter, reagerede hun med gode gammeldanske dyder som: man skal jo ikke trænge sig på, og man skal værne om privatlivets fred. Og så skal man under ingen omstændigheder være for nyfigen. Perker eller nydansker I denne bog bliver der brugt følgende betegnelser om de etniske grupper i sundhedsvæsenet: - Etnisk minoritetspatient, indvandrerpatient eller patient med anden etnisk baggrund end dansk, beskriver patienter, der enten ikke taler godt dansk og/eller har betydende erfaring med et andet sundhedssystem og andre sygdomsopfattelser end det majoritets-danske. - Sundhedsprofessionelle bliver som hovedregel beskrevet, som om de har danske rødder, har dansk som modersmål og har betydende erfaring med det majoritetsdanske sundhedssystem og sygdomsopfattelser. - Ppatient eller sundhedsprofessionel med danske rødder, betegner en person, der har betydende erfaring med det majoritets-danske samfund, danske ritualer og danske sundhedsvæsen og har dansk som modersmål. Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

9 Midt i mangfoldigheden De fleste kan sikkert genkende befippelsen, den lille trækken sig tilbage følelsesmæssigt, fulgt af en smule ubehag, fordi man er i en situation, man ikke lige ved, hvordan man skal tackle. Det fremmede berører os, gør os på en gang usikre og pirrer vores nysgerrighed. Mødet med det fremmede Mødet med det fremmede konfronterer os med vores egen måde at leve og tænke på. Det gælder såvel patienten med rødder i Libanon som den danske sygeplejerske. En af de ting mange sundhedsprofessionelle lægger mærke til, i mødet med etniske minoritetspatienter, er oplevelsen af en anden måde at være familie og pårørende på i forbindelse med sygdom. Eksempelvis er de imponerede over den opbakning, nogle etniske minoritetspatienter får fra deres pårørende. En social- og sundhedsassistent fra en hjerteafdeling fortæller, hvordan de pårørende bader patienterne og kommer med mad til dem. Andre oplever, at det kan være svært at håndtere en situation, hvor der hele tiden er pårørende samlet om patienten. De er bekymrede for, om patienten får nok hvile, og ikke mindst er de bekymrede for, om gæsterne forstyrrer de øvrige patienter på stuen. Sprogbarrieren Selv om en anderledes adfærd ofte er den, der springer i øjnene, er det dog sprogproblemer, der fylder mest i dagligdagen. Flere mener, at hvis der ikke var sproglige problemer, ville sundhedspersonalet kun sjældent opleve problemer i forhold til anderledes opfattelser af sygdom og behandling. Etniske smerter I en kronik i ugeskrift for læger fra 2006 skriver læge Stine lund: For eksempel er udtrykket»etniske smerter«en terminologi, der er vidt udbredt på de hospitaler, jeg har arbejdet på. Det bruges om mennesker fra andre kulturer, der giver udtryk for at have smerter, men den virkelige betydning er, at vi synes, at patienten overdriver og ikke fejler noget alvorligt. Det er naturligvis ikke acceptabelt og kan give anledning til decideret fejlbehandling. Citat fra artikel i ugeskrift for læger 2006; 168(18):1782: Fra hvidovre til Zanzibar, det personlige lægeløfte, debat i kronik Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

10 Man kan godt føle sig magtesløs, når man skal kommunikere, siger en socialog sundhedsassistent fra en hjertemedicinsk afdeling i et fokusgruppeinterview. En vigtig del af hendes arbejde er at yde omsorg for patienten ved at tale med hende ved sengekanten. Sådanne uformelle samtaler er blandt andet med til at give et indtryk af, hvordan forholdene er i hjemmet, eller den kan afdække, hvilke problemer og bekymringer patienten har i forbindelse med sin sygdom. For alle faggrupper i sundhedsvæsenet gælder det, at den sproglige barriere kan minimere de uformelle samtaler med fremmedsprogede patienter. Følgen er ofte en oplevelse af dårlig samvittighed, fordi den sundhedsprofessionelle ikke synes, hun gør sit arbejde ordentligt. Faktisk oplever mange sundhedsprofessionelle arbejdet med indvandrerpatienter frustrerende netop fordi, de føler, de ikke kan gøre deres arbejde godt nok. For at klare oplevelsen af ikke at gøre sit arbejde tilfredsstillende er det en almindelig reaktion at blive irriteret på patienterne. En sundhedsperson fortæller i en interviewundersøgelse, hvordan hun blev irriteret over en mor, der mødte op i en propfuld modtagelse. Og hun står bare, og det er på en måde og det ved jeg godt, lyder underligt men på en måde synes jeg, det er enormt anmassende at stå der på den måde. Stå der på den måde og ikke kunne tale sproget og forvente, I skal bare gøre noget nu, ikke? Og man kan ikke tale med hende, siger hun. 10 Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

11 Midt i mangfoldigheden Sundhedspersonen giver samtidig udtryk for, at et højt tempo i dagligdagen ikke altid levner plads til at man har det nødvendige overskud til at engagere sig i patientens øvrige problemer. Hun siger Der er det bare, det er en travl hverdag, så man har svært ved lige at forholde sig til, at hun går derhjemme, og hun er lukket ude af samfundet, og hun taler ikke sproget...og hun er ligesom alle andre mødre, hun vil gerne have behandlet sit barn. Men det er bare Det er panden mod en mur, når vi ikke kan sproget. (Kristiansen, Maria og Nielsen, Anna Mygind 2004) For langt de fleste sundhedsprofessionelle er sprogbarrieren således et område, man skal løse og forholde sig konstruktivt til, hvis man vil skabe større patienttilfredshed og øge oplevelsen af succes i arbejdet med etniske minoritetspatienter. Signalforvirring Det er ikke kun sproglige problemer, der kan fylde i arbejdet med etniske minoritetspatienter. Patienternes opfattelse af sygdom, deres forståelse af sundhedsvæsenet samt deres måde at være syge på og eksempelvis give udtryk for smerte, kan være anderledes, end den sundhedsprofessionelle er vant til. Patientrollen Hvordan vi reagerer på sygdom og lidelse, er langt fra naturgiven. Den samme smerte den samme lidelse kan få helt forskelligt udtryk alt efter, hvem den rammer. Eksempelvis er det ganske normalt, at nogle børn helt fra små lærer, at de skal dæmpe deres reaktion på smerte. Mens andre børn lærer, at de skal råbe højt og græde. Nogle lærer, at de skal være aktive og selv tage del i behandlingen, mens andre lærer, at de skal forholde sig passivt og overlade helbredelsen til familie og autoriteter. Personalet vil ofte have en opfattelse af den gode patient, som en patient, der er let at arbejde med, og følger de råd, der bliver givet. Prøv at overveje, hvad du synes er en god patient, og hvordan du forventer, patienterne udtrykker smerte, sorg og lidelse. Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden 11

12 De forskellige måder at forklare sygdom og reagere på sygdom på kan let føre til misforståelser. I værste fald kan det føre til en dårligere behandling og pleje af den etniske minoritetspatient. Eksempelvis kan det være svært at vurdere smerteintensiteten hos en patient, der udtrykker smerte på en markant anderledes måde, end man er vant til. Som en sundhedsprofessionel siger: Det kan virke voldsomt, når de klager sig. Det virker som om, man ikke gør noget, selvom man synes, man har forsøgt alt. En anden sundhedsprofessionel har oplevet, at en patient, som de troede bare reagerede kraftigt på noget, der ikke var så alvorligt, døde. - Så det var altså alvorligt alligevel. For at vurdere smerteintensiteten kan det være en hjælp at få patienten til at sætte sammenlignende ord på smerten eller beskrive med billeder, hvordan han har det. For at få et signal om smertens styrke og forventningen til sundhedspersonalet, kan man også spørge, hvad patienten ville have gjort, hvis han ikke var på hospitalet. Patienten kan desuden VAS-score sin smerte. Det vil sige, at patienten på en skala fra 0-10 angiver, hvor ondt hun har. På den måde kan man måle smerten med patientens egen målestok. En sundhedsprofessionel på et apopleksiafsnit fortæller om en mandlig patient, der igen og igen ringede på klokken. I den situation blev personalet i tvivl i om, Os og dem eller mig og de andre For at vi kan beskrive verden omkring os, deler vi den op i enheder: Vi klassificerer ting, fænomener, dyr og ikke mindst hinanden. Men samtidig har de navne, vi giver vores klasser, betydning for, hvordan vi opfatter dem. Navnene får også betydning for, hvordan de klassificerede oplever sig selv. Kalder vi nogen for fremmedarbejdere, viser det, at de bliver set som et fremmed element i samfundet. Og kalder vi nogen for midaldrende, udelukker vi muligheden for at forbinde dem med en adfærd, vi tillægger ungdom eller alderdom. Prøv eksempelvis at overveje, hvilke klassifikationer, der er foretaget i kapitlet, og ikke mindst hvem vi og os dækker over. 12 Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

13 Midt i mangfoldigheden hvordan de skulle vurdere omfanget af hans symptomer: Ringede patienten igen og igen, fordi han havde en patriarkalsk opfattelse af de kvindelige sundhedprofessionelle som tjenende ånder, eller var det fordi, hans hjerneskade medførte, at han havde mistet tidsopfattelsen? Patientens fremmede kulturelle baggrund gjorde personalet usikre på hvordan de skulle handle i den aktuelle situation. De ville ikke have haft den samme tvivl, hvis der havde været tale om en patient med dansk baggrund, men den kulturelle faktor medførte tvivl og usikkerhed. Racisme frygten En anden barriere i sundhedspersonalets møde med den etniske minoritetspatient, er en frygt for at blive beskyldt for at være racist. Bekymringen kan føre til, at sundhedspersonalet tøver med at sætte professionelle grænser. Omvendt er det heller ikke ualmindeligt, at etniske minoritetspatienter frygter at blive udsat for diskrimination. Frygten for at blive diskrimineret kan i nogle tilfælde være forklaringen på, hvorfor en etnisk minoritetspatient måske forventer at blive set af en behandler med det samme. På den måde handler patienten aktivt i en situation, hvor hun føler sig i risiko for at blive diskrimineret. I den situation kan det være nødvendigt at respektere patientens bekymring og forklare, hvordan sundhedsvæsenet hænger sammen: Hvorfor der er ventetid, hvorfor man ikke får penicillin, hvis patienten har en virus og så videre. Selvom frygten for at blive diskrimineret ikke er unormal, tyder meget på, at langt de fleste etniske minoritetspatienter er tilfredse med behandlingen. Decideret diskrimination er tilsyneladende ret sjælden. Det udelukker dog ikke, at mennesker bliver behandlet forskelligt alt efter, hvor godt deres patientrolle og sygdomsforståelse harmonerer med sundhedspersonalet. Når det er besværligt med informeret samtykke på grund af sprogvanskeligheder, eller når patient og behandler ikke deler sygdomsopfattelse, kan beskeder blive misforstået og symptomer blive fejltolket. Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden 13

14 Mødet med den etniske minoritetspatient I en undersøgelse fra 2004, er læger, sygeplejerske samt social- og sundhedsassistenter på sygehusene blevet spurgt til deres erfaringer fra arbejdet med etniske minoritetspatienter. (Jette J. Michaelsen, 2004). Andel, der erklærer sig enig i nævnte udsagn: læger Sygeplejersker Sosu-assistenter Indvandrerpt. er en særlig belastning for sygehuspersonalet 75% 49% 54% Indvandrerpt. er mere krævende end danske 52% 49% 65% De pårørende til indvandrerpt. er ofte mere en støtte for afdelingen end de pårørende til danskfødte patienter 26% 44% 31% Har inden for den sidste måned oplevet, at indvandrerpt. havde andre behov end de sædvanlige for danskfødte 37% 41% 16% En del indvandrerpatienters forventninger om medicinering er ude af proportioner 58% 42% 47% Hvad har du gjort/oplevet i din professionelle kontakt med indvandrere på hospitalet inden for den sidste måned: Oplevet at patienten ikke fik den fornødne behandling/pleje/rådgivning 25% 27% 19% Oplevet at patienten ikke forstod råd og vejledning 58% 58% 66% Tallene viser, at sundhedspersonalet i høj grad oplever arbejdet med indvandrerpatienter som en belastning. Samtidig oplever personalet også, at indvandrerpatienter ikke altid får den fornødne behandling og pleje, ligesom de ofte oplever at patienterne ikke forstår råd og vejledning. Tallene viser også, at der er forskel mellem faggrupperne. Det kan blandt andet skyldes forskellige erfaringer, arbejdsopgaver og adgangen til at bruge tolk. 14 Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

15 Kapitel 2 Ord for ord Sproget er et centralt værktøj for plejepersonalet. Men i arbejdet med den etniske minoritetspatient er sproget ofte en væsentlig barriere. Et problem der skal overkommes. Kapitlet giver nogle bud på, hvad man kan gøre, når patient og sundhedsprofessionelle ikke taler samme sprog.

16 En af grundpillerne i behandling og pleje er kommunikation. For at kunne yde den bedste pleje undersøger personalet patientens behov og søger blandt andet at lindre gennem samtale og forståelse. Plejepersonalet har en vigtig opgave med at forklare patienten, hvad der sker i behandlingsforløbet, drøfte patientens bekymringer i forhold til sygdommen og sygdommens konsekvenser, formidle prøveresultater og opnå patientens accept af behandlingen. Når den sundhedsprofessionelle og patienten ikke deler samme sprog, er den sundhedsprofessionelle frarøvet et af sine væsentligste værktøjer. Det skaber ikke kun frustration og gør dagligdagen besværlig. Det betyder også en barriere i forhold til lovens krav om at sikre informeret samtykke til pleje og behandling. På Rigshospitalet har en kræftafdeling taget sprogproblemet alvorligt, og stort set alle nyindlagte patienter, der ikke taler dansk, får en tolk cirka 1/2 time hver dag i tiden omkring stuegang. Sprogvanskeligheder er kilden til alle misforståelser. Det, at man ikke kan gøre sig forståelig og forklare hvilken sammenhæng, patienten er blevet en del af, er stærkt problematisk. Som alle andre mennesker er patienterne dybt kriseramte, når de bliver indlagt her. Det er ofte et meget akut forløb, hvor sygdommen kan have udviklet sig over nogle få uger. I den situation har man brug for at tale om sin sygdom og alle de bekymringer, den giver anledning til. Så derfor bruger vi tolk hver dag i det 16 Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

17 Ord for ord første stykke tid. Så har vi en base at kommunikere ud fra. Patienterne skal jo også have en chance for at finde ud af, hvad færdselsreglerne er på et hospital, siger en sygeplejerske fra afdelingen. Når patienten så er faldet til, kommer tolken sjældnere, men stadig forholdsvis hyppigt, for at opretholde en god dialog. Sygeplejersken fortæller, at hvis det af en eller anden grund ikke lykkes at få en tolk, så er det at tingene begynder at skride, og de trælse situationer opstår med pårørende, der spiser maden og patienter, der bliver vrede, fordi de føler sig overset. (Baggrundsinterview 2007) Nødløsninger Men det er langt fra altid så lige til at skaffe en tolk. Eksempelvis hvis kommunikationsbehovet er nu og her: Når patienten skal i bad, når de pårørende er urolige over, hvad der foregår, eller når en planlagt operation pludselig bliver aflyst. I disse situationer må man gribe til andre metoder. Lader man hæmningerne falde, kan man komme langt med praktiske instruktioner ved hjælp af kropssprog. Samtidig har flere erfaret, at det kan give anledning til et godt forløsende grin, når man står og vifter med arme og ben. I erkendelse af at det ikke altid er muligt at skaffe en tolk, har man flere steder udarbejdet billedmateriale. Såkaldte billedtolke. Man kan udarbejde billedtolke på de mest gængse sprog, som beskriver eksempelvis almindelige behandlingsforløb. Retningslinier for tolk Hospitalerne i det tidligere H:S har udarbejdet en vejledning i brug af tolk. Vejledingen indeholder blandt andet beskrivelse af, hvornår man skal bruge tolk, krav til tolken samt gode råd i tolkesituationen. En vejledning kan være en god støtte i hverdagens beslutninger. Har dit hospital en vejledning eller retningslinier for brug af tolk? Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden 17

18 Telefontolk På Kolding Sygehus deltog børneafdelingen i Migrant Friendly Hospitals som dansk pilotsygehus. I den forbindelse indførte de øget brug af telefontolkning med Soundstation. Afdelingen har særdeles gode erfaringer med metoden. Der var et markant fald i brug af familiemedlemmer og venner til tolkning, personalet oplevede, at tolkene var lettere at få fat på og ca. en tredjedel oplevede, at deres arbejdssituation blev forbedret. På børneafdelingen i Kolding foregår telefontolkning ved, at man ringer op til det tolkefirma, afdelingen har en aftale med. Tolkning kan normalt aftales indenfor et kvarter til en halv time. Tolkesamtalen finder derefter sted i et uforstyrret rum med Soundstation placeret på et bord mellem personalet og de forældre, der skal tales med. Nogle hospitaler og afdelinger benytter sig også af en mappe, hvor en række af de mest gængse ord, der bliver brugt på afdelingen, står på både dansk og de mest almindelige fremmedsprog. Endelig er det også almindeligt, og et godt, supplerende redskab, med pjecer på andre sprog end dansk. Man skal bare være opmærksom på, at der altid skal gives mundtlig information og at skriftlig information om et behandlingsforløb derfor ikke opfylder kravene til informeret samtykke. Men det kan være et rigtig godt supplement. Det er også en almindelig strategi at benytte sig af patientens pårørende og venner. I nogle tilfælde kan det også være en acceptabel mulighed, eksempelvis hvis der er tale om formidling af praktiske oplysninger. Dog bør man helt afholde sig fra at benytte mindreårige børn, med mindre der er tale om akutte situationer. I nogle situationer foretrækker patienten, at en pårørende eller ven skal tolke. Det kan blandt andet skyldes, at nogle sproggrupper kun består af ganske få mennesker i Danmark. Tolken kan således være en person, patienten kender, og som han eller hun ikke ønsker skal delagtiggøres i personfølsomme emner. Nogle patienter har oplevet, at tolken ikke har overholdt sin tavshedspligt, og at private forhold dermed er blevet udbredt inden for gruppen. I sådanne situationer kan patienterne have et forståeligt ønske om selv at vælge, hvem der skal lægge øre til fortrolige oplysninger. Faglige hensyn Selv om ønsket om, at en pårørende eller en ven skal tolke, er forståeligt, må man som sundhedsprofessionel ind i mellem afgøre, at opgaven skal løses af en professionel 18 Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

19 Ord for ord tolk. Hvis tolken ikke er professionel, er der større risiko for, at visse ting ikke bliver oversat, eller ikke bliver oversat korrekt. Eksempelvis fordi tolken finder budskabet upassende eller krænkende, eller ikke kender ordene. Den uprofessionelle tolk kan også begynde at udlægge, hvad henholdsvis patient og sundhedsperson mener. Endelig kan ønsket om, at en ven eller et familiemedlem skal tolke, skyldes pres fra omgivelserne. Så selvom patienten selv ønsker det, kan det altså være den rigtige løsning at sige til patienten, at hun skal have en professionel tolk. Hvis der ikke er adgang til en professionel tolk på sygehuset kan det være en løsning at benytte sig af en telefon-tolk (som vist på billedet ovenfor). Gode råd om tolkning På kræftafdelingen på Rigshospitalet oplever personalet at betyder det meget for kvaliteten af den behandling og pleje der gives, at der er adgang til tolk. Men selv hvis det er en dygtig tolk, er der en række faldgruber, som det er vigtigt at være opmærksom på. Eksempelvis vurderes det at ordene kun udgør syv procent af det, vi formidler. Over halvdelen formidles gennem kropssproget, mens godt en tredjedel formidles gennem den betoning, vi giver ordene. Og ligesom ordene er forskellige fra sprog til sprog, har kropssprogets signaler og ordenes betoning forskellig betydning i forskellige befolkningsgrupper. Selv hvis det er en dygtig tolk, er det ikke sikkert, han formår at få oversat det hele: Både ord, kropssprog og intonation. Samtidig er det sådan, at mens vi forholdsvis nemt kan lære os et nyt sprog, er det meget sværere at ændre vores måde at betone ordene på og det kropssprog, der følger Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden 19

20 dem. Selvom den etniske minoritetspatient har lært dansk er det altså langt fra sikkert, at han også har lært det danske kropssprog og den danske måde at betone ordene på, hvilket let kan føre til misforståelser, netop fordi vi tror, vi forstår hinanden. Eksempelvis kan forskel i ordenes betoning, få nogle mennesker med accent til at lyde mere klagende eller mere krævende eller bydende for dansksprogede ører, end de egentlig selv mener, de udtrykker sig. I sagens natur har sundhedspersonen og patienten ikke mulighed for at vide, hvordan deres udsagn bliver oversat, og det kan derfor også være svært at vide, om en besked er forstået, hvilket i sidste ende kan få betydning for behandlingen og for patientens mulighed for eksempelvis at tage medicinen rigtigt. For at overkomme de barrierer, som brug at tolk indebærer, skal man øve sig. Nogle afdelinger har som fast rutine at undervise nye medarbejdere i interkulturel kommunikation og brug af tolk. Et par gode råd er, at man skal: Have øjenkontakt og opmærksomhed på patienten ikke tolken, og tale direkte til patienten Vurdere om patienten virker nærværende: Spørger han om ting, han ikke forstår, er det gode tegn på, at samtalen fungerer Bede patienten genfortælle pointerne i samtalen Omsorg uden ord: Der er forskellige måder at yde omsorg på, selvom man ikke deler sprog. Eksempelvis virker det tillidsvækkende, hvis man husker patientens navn. Eller hvis man husker små ting, man ved, patienten sætter pris på. Det kan være sukker til kaffen eller et rent tørklæde efter badet eller bare et smil. 20 Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

21 Kapitel 3 Kulturernes spejlsal Hvad er kultur, og hvad betyder kulturen i vores omgang med hinanden? Det handler dette kapitel om. Men kultur er langt fra alt, der betyder noget for mødet med den etniske minoritetspatient. Sociale og økonomiske forhold har mindst lige så stor betydning, ligesom de oplevelser og erfaringer, der udgør patientens livshistorie, er en vigtig faktor.

22 Suad er fra Somalia, hun bærer tørklæde og er muslim, så hun vil sikkert ikke plejes af afdelingens mandlige sygeplejerske. Det er jo hendes kultur. Sådan kunne ræsonnementet meget vel lyde på en hospitalsafdeling i Danmark. Koblingen mellem kultur og antagelse af, hvad folk tænker og ønsker er almindelig. Den hviler på det homogene kulturbegreb. En opfattelse af at man som menneske er bærer af en kultur. Som del af en kultur har man overtaget sine ideer, værdier og normer fra tidligere generationer og bærer dem videre i sig. Det homogene kulturbegreb ser altså kultur som noget statisk og afgrænset. Det er muligt at beskrive en kultur og dermed skaffe sig viden om de mennesker, der er en del af kulturen, og det er muligt at forklare menneskers handlinger ved at henvise til deres kultur. Kulturbegreber Tabel der beskriver de to forskellige kulturbegreber, der bliver nævnt i bogen: Spørgsmål Det homogene kulturbegreb Det heterogene kulturbegreb Hvad er kultur? Ideer, værdier, regler og normer, som mennesker overtager fra den foregående generation, og som man forsøger at bringe videre oftest noget forandret til næste generation Viden, betydning og værdier som mennesker deler og forhandler med andre inden for forskellige sociale fællesskaber. Man kan tilhøre flere forskellige fællesskaber på samme tid Hvor findes kultur? Har alle i en kultur de samme værdier? Kan kulturs betydning forudsiges? Kultur findes i mennesket Alle har de samme værdier Kulturs betydning kan forudsiges Kultur findes mellem mennesker Folk har forskellige værdier Kulturs betydning kan undersøges Andre steder kalder man de samme kulturbegreber for det beskrivende og det komplekse kulturbegreb som i eksempelvis Iben Jensens: Grundbog i kulturforståelse. 22 Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra v. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Baggrund / erfaringer Forskning i sundhed blandt

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Etiske overvejelser i arbejdet med etniske minoritetspatienter

Etiske overvejelser i arbejdet med etniske minoritetspatienter Etiske overvejelser i arbejdet med etniske minoritetspatienter af Marianne C. Kastrup, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet Gennem de sidste 20 år

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Kun en tåbe frygter ikke sproget

Kun en tåbe frygter ikke sproget Kun en tåbe frygter ikke sproget Dorthe Nielsen Adjunkt, Klinisk sygeplejeforsker Arndis Svabo, Trine Rønde Kristensen, Karen Margrethe Korsholm, Morten Sodemann Fakta Ringere adgang til sundheds forebyggelse

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Rehabilitering. Resultat og forankring af indsatsen afhænger af, om borgeren

Rehabilitering. Resultat og forankring af indsatsen afhænger af, om borgeren 8 l ergoterapeuten l maj 2005 i sundhed Patienten i centrum. Det plejer at være et plus-ord. Men med tilføjelsen Patienten har ansvar for sin behandling og ret til selvbestemmelse, risikerer tankegangen

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Tro, omsorg og interkultur

Tro, omsorg og interkultur Tro, omsorg og interkultur ERFARINGER FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Redigeret af Naveed Baig, Marianne Kastrup & Lissi Rasmussen Hans Reitzels Forlag Indhold Indledning 9 Interkultur 10 Social- og sundhedssektoren

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

FRONTOTEMPORAL DEMENS

FRONTOTEMPORAL DEMENS FRONTOTEMPORAL DEMENS Denne pjece indeholder information om døve og døvblinde borgere med frontotemporal demens (FTD). Den henvender sig til pårørende, nærmeste omsorgsgivere og andre fagfolk. Udarbejdet

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter

Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter Præsentation af registrerede henvendelser, undervisning og andre aktiviteter Udarbejdet februar 2013 Sanne Rie Cissé, akademisk medarbejder ERT I. Kort oversigt: ERT i tal 2012 II. Patient-, pårørende-

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Respekt men hvordan?

Respekt men hvordan? Respekt men hvordan? Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere