Stillings- og personprofil. Sygehusdirektør Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Sygehusdirektør Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Sygehusdirektør Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland April 2019

2 Opdragsgiver Region Sjælland Adresse Slagelse Sygehus (primære arbejdssted) Ingemannsvej Slagelse Telefon: Stilling Sygehusdirektør Refererer til Sygehusdirektøren refererer til direktionen i Region Sjælland Ansættelsesforhold Ansættelse sker på kontrakt, og øvrige vilkår følger cheflønsaftalen. Stillingen er aflønnet på et attraktivt niveau med 1,25 mio. kr. årligt, hvortil kommer 20,46 % i pension. Tiltrædelse: 1. juli 2019 eller efter aftale Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: Adm. direktør Per Bennetsen Telefon Eller MUUSMANN Adm. direktør Lars Muusmann Telefon Rekrutteringsprocessen Ansøgningsfrist: Onsdag den 1. maj 2019 kl Søg stillingen på 1. samtale: Torsdag den 9. maj 2019 Test: Mandag den 13. maj samtale: Onsdag den 22. maj

3 Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) sygehuse NSR sygehuse er primær sygehus for borgere og har i 2019 et budget på ca. 1,9 mia. kr. Der er ca ansatte og 420 sengepladser. Slagelse Sygehus er akutsygehus og modtager døgnet rundt akutte patienter i akutafdelingen og varetager endvidere planlagt behandling inden for en række områder, herunder blandt andet inden for de medicinske specialer, kirurgi (benign kirurgi og kræftkirurgi) og ortopædkirurgi. Sygehuset har regionsfunktion inden for blandt andet klinisk mikrobiologi (indtil 2020), gynækologi og obstetrik, pædiatri og ortopædkirurgi. Næstved Sygehus er et af regionens to specialsygehuse og varetager behandling inden for blandt andet de medicinske specialer samt elektiv ortopædkirurgi. Sygehuset har endvidere regionsfunktion inden for blandt andet diagnostisk radiologi, lungesygdomme, klinisk immulogi samt non-malign smertebehandling. Sygehuset har døgnbemandet visiteret skadestue. Næstved Sygehus huser Garantiklinikken, som varetager planlagte ambulante behandlinger inden for behandlingsgarantien for alle regionens sygehuse, herunder ortopædkirurgi, urologi, reumatologi, kirurgi, neurologi og kardiologi. Garantiklinikken har endvidere en satellitfunktion i Slagelse, som varetager røntgenundersøgelser. Ringsted Sygehus varetager aktuelt hele regionens behandling af kirurgiske brystlidelser, herunder især brystkræft. Funktionen forventes flyttet til Sjællands Universitetshospital i løbet af Regionens center for mammografiscreening er også placeret på Ringsted Sygehus. Der er aktuelt overvejelser om at flytte den samlede funktion til Sjællands Universitetshospital. Den overordnede ledelse varetages af sygehusledelsen, som p.t. består af konstitueret sygehusdirektør Michael Werchmeister (returnerer til stillingen som psykiatridirektør), vicedirektør Charlotte Bøll Larsen og konstitueret vicedirektør Anne Grethe Larsen. Endvidere er lægefaglig vicedirektør Knut Borch-Johnsen på Holbæk Sygehus i en periode også en del af direktionen på NSR sygehuse. Den ene af vicedirektørstillingerne er ledig til besættelse og vil blive besat, når der er ansat en sygehusdirektør. Den kommende sygehusdirektør vil således deltage i denne rekrutteringsproces. På NSR sygehuse er der fokus på at sikre, at patienterne får den rette behandling til rette tid, og det er målsætningen, at man som patient kun tilbringer den nødvendige tid på sygehuset. NSR sygehuse har de seneste år været gennem store organisatoriske forandringer. Som led i regionens sygehusplan er Slagelse Sygehus udviklet som et af regionens fire akutsygehuse, og Næstved Sygehus skal udvikles som specialsygehus med primært udredning og elektive funktioner. NSR sygehuse står lige nu som en organisation med store udfordringer, ikke mindst som konsekvens af sagen vedrørende de mangelfulde undersøgelser for brystkræft på Ringsted Sygehus. Der er i organisationen en grundlæggende ambition om og vilje til at se fremad og komme ind i en positiv udvikling, hvor høj kvalitet, tryghed hos patienter og faglig stolthed hos personalet skal være bærende elementer i fortællingen om NSR sygehuse. Den nye sygehusdirektør får en meget vigtig opgave i at igangsættes processer, som kan understøtte denne udvikling. 3

4 De otte nationale mål for sundhedsområdet omsættes i Region Sjælland til drifts- og udviklingsaftaler på en række driftsområder, herunder NSR sygehuse. Formålet med drifts- og udviklingsaftalen for NSR sygehuse er at understøtte sygehusets udvikling i den retning, som Regionsrådet har fastlagt i regionens strategi. Konkret har Regionsrådet besluttet, at der i 2019 skal være særligt fokus på: Overholdelse af behandlings- og udredningsret, med færrest mulige kontakter til sygehusene Overholdelse af kræftpakker Forebyggelse af ikke-nødvendige indlæggelser Patienttilfredshed. Se drifts- og udviklingsaftalen for NSR sygehuse for 2019 her: Drifts- og udviklingsaftale 2019 Ledelsesopgaven som sygehusdirektør på NSR Sygehusledelsen på NSR sygehuse skal sikre, at der løbende pågår en velstruktureret strategisk, faglig og organisatorisk udvikling, og at NSR sygehuse fremstår attraktiv for borgerne med fokus på høj faglig kvalitet og sammenhængende forløb. I den forbindelse er der en særlig opgave i at sikre ledelsesmæssig dialog og sammenhæng mellem de enkelte afdelinger på sygehusene og i det samlede ledelseshierarki på sygehusene. Sygehusledelsen skal med ansvaret for ét samlet sygehus beliggende på flere matrikler sikre en løbende faglig og styrings- og ledelsesmæssig integration mellem matriklerne. Sygehusdirektøren har en vigtig rolle som inspirator og drivkraft for konsolidering og udvikling af sygehusene og har sammen med sygehusledelsen et særligt ansvar for den tværgående koordination på NSR sygehuse og for formidlingen af regionens og sygehusenes visioner, strategier og mål. Sygehusdirektøren indgår i regionens koncernledelse og har her et medansvar for regionens strategiske udvikling. Herunder har sygehusdirektøren et særligt ansvar for at sikre samarbejde, koordination og arbejdsdeling med regionens øvrige sygehuse, således at sygehusene tilsammen fremstår som Region Sjællands Sygehusvæsen. Tilsvarende er der en særlig opgave med at understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen og herunder styrke samarbejdet med almen praksis og kommunerne i sygehusets optageområde (Slagelse, Næstved, Sorø og Ringsted). Sygehusledelsen udgør et team med komplementære kompetenceprofiler, der tilsammen dækker den daglige og ledelsesmæssige opgaveportefølje på sygehuset. Udgangspunktet er, at der skal være lægefaglige, sundhedsfaglige og administrative kompetencer blandt de tre personer i sygehusledelsen eller i tæt tilknytning hertil. 4

5 Sygehusdirektøren har som del af sygehusledelsen ansvaret for at: Udvikle NSR sygehuse inden for rammerne af Regionsrådets beslutninger, visioner og strategiske indsatser for Region Sjælland. Kommunikere hospitalets strategi, mål og indsatsområder, både internt og eksternt. Medvirke aktivt til at sikre profilering af NSR sygehuse og udvikling af positivt omdømme for NSR sygehuse. Sikre drift og udvikling af NSR sygehuse, herunder et balanceret fokus på personale, kvalitet, service, aktivitet, økonomi og overholdelse af patientrettigheder. Dette arbejde foregår i et tæt og tillidsfuldt samspil med sygehusenes afdelinger. Sygehusdirektøren skal både agere konstruktiv samarbejdspartner for afdelingsledelserne og samtidig stå fast og angive retning, når det er nødvendigt. Sikre, at NSR sygehuse fremadrettet forbliver en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde højt kvalificerede ledere og medarbejdere. Gå forrest i videreudvikling af en fælles kultur, der giver sammenhængskraft på tværs af faggrupper, matrikler og organisation, og som baserer sig på værdibaseret styring. Holde ledelsesmæssigt fokus på tværgående styringsopgaver. Sikre initiativer til og fokus på løbende at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet af ydelserne til gavn for patienterne. Understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor flere opgaver flyttes tættere på borgerne. Samspillet med kommuner, almen praksis og øvrige interessenter skal prioriteres og udvikles. Understøtte udviklingen af Region Sjælland og herunder regionens samlede sygehusvæsen i samarbejde med de øvrige sygehuse og den øvrige koncernledelse. Sikre inddragelse og involvering af personale med fokus på trivsel og udvikling af alle ledere og medarbejdere. Skabe rammerne for at udvikle forsknings- og innovative aktiviteter, der kan bidrage til udvikling og kvalitet af sygehusets ydelser. Fastholde og udvikle sygehuset som et godt uddannelsessted med høj kvalitet. Have fokus på økonomi- og ressourcestyring som en vigtig ramme for al aktivitet. Sikre den nødvendige koordination af driftsorganisationen på NSR sygehuse inden for klinik, logistik, teknik, it, hygiejne, kommunikation og MED-organisation. Have et balanceret og målrettet ledelsesfokus på hver af matriklerne i Slagelse, Næstved og Ringsted. Det bliver en central opgave for sygehusdirektøren at prioritere udviklingen af en fælles kultur, som kan skabe mening, retning og sammenhæng for ledere og medarbejdere, og som kan bi- 5

6 drage til at skabe vi-følelse, fællesskab og stolthed ved at have NSR sygehuse som arbejdsplads. NSR sygehuse er præget af ledere og medarbejdere med stort engagement og høj faglighed, hvorfor udgangspunktet for at arbejde med en fælles kultur er rigtig godt. Den nye sygehusdirektør skal indgå i tæt og konstruktiv sparring med afdelingsledelserne om strategi, behandlingsmæssige og andre kliniske opgaver, tværsektorielt samarbejde, patientservice, kvalitetsarbejde, forskning og uddannelse samt styring af ressourcer og økonomi. En anden vigtig opgave for sygehusdirektøren bliver at bidrage til fortsat digitalisering af hospitalet, i særlig grad i relation til de kliniske funktioner, herunder fortsat udvikling og nyttiggørelse af Sundhedsplatformen i det kliniske arbejde og anvendelse af data fra Sundhedsplatformen. Sygehusdirektøren får sammen med den øvrige sygehusledelse ansvar for dialog og samarbejde med koncerndirektionen, regionens øvrige sygehuse, regionens tværgående centre og øvrige enheder, med Regionsrådet samt med eksterne samarbejdspartnere, herunder ikke mindst kommunerne og de praktiserende læger. Det er vigtigt, at sygehusledelsen videreformidler resultaterne af dette samarbejde til hele organisationen på NSR sygehuse. Den kommende sygehusdirektør skal have fokus på at styrke uddannelse og kompetenceudviklingen af ledere og medarbejderne, så kompetenceniveauet til stadighed lever op til ambitionerne om at yde den højeste faglige kvalitet og skabe patientsikkerhed i top. Sygehusdirektøren skal prioritere indsatser rettet mod arbejdsmiljø, personaleledelse, rekruttering og et åbent og tillidsfuldt samspil med MED-organisationen. Personlige og faglige kvalifikationer Sygehusdirektøren skal kunne veksle mellem at arbejde på det overordnede strategiske niveau i en stor kompleks organisation og samtidigt kunne agere smidigt og handlingsorienteret i et tillidsfuldt samarbejde med den øvrige sygehusledelse, direktionen i regionen, regionens øvrige enheder, afdelingsledelser og andre aktører. Sygehusdirektøren skal have en synlig og åben ledelsesstil, der inviterer til dialog og inspirerer til samarbejde og udvikling, og som sætter direktøren i stand til at skabe et velfungerende samarbejde med regionens administration og politikere. Det er derfor vigtigt, at sygehusdirektøren har politisk tæft som forudsætning for at kunne fungere balanceret, involverende og handlekraftig i en politisk styret organisation. Det er væsentligt, at sygehusdirektøren formår at skabe en naturlig respekt om sin person og legitimitet om sin ledelsesstil som grundlag for at skabe tillid i befolkningen, i det politiske system og på sygehusene. Patienterne skal være trygge og i gode hænder. 6

7 Sygehusdirektøren skal med sin erfaring, viden og personlige kompetencer kunne navigere mellem at tilføre nye perspektiver og ny viden i organisationen, samtidig med at ledere og medarbejdere på alle niveauer og fra alle faggrupper oplever, at de bliver set, hørt og respekteret. Sygehusdirektøren skal turde gå nye veje og stå fast, når det er påkrævet. Sygehusdirektøren skal kunne skabe forandringer og bidrage til at implementere forandringsledelse på højt niveau. Der lægges vægt på, at forandringsarbejdet er konkret, og at forandringer og forbedringer er virkningsfulde og holdbare. Sygehusdirektøren skal have en helhedsorienteret tilgang med inddragelse af hele sundhedssektoren i opgaveløsningerne. Det er vigtigt, at sygehusdirektøren kan sætte en fælles retning for den fortsatte udvikling af NSR sygehuse. Retningen skal være tydelig, og argumentationen for retningen skal være stærk og troværdig. Sygehusdirektøren skal kunne mobilisere og anvende hospitalets ressourcer i udviklingen af en konstruktiv og positiv organisationskultur og skal have en klar forståelse af samspillet mellem struktur, kultur og adfærd. Evnen til at engagere og motivere skal være tydelig hos den nye sygehusdirektør, ligesom vedkommende skal være i stand til at delegere kompetence og ansvar til ledere og medarbejdere på alle niveauer. Sygehusdirektøren skal have viden om og erfaringer med økonomistyring i store og komplekse organisationer. Vedholdenhed og robusthed er nødvendige personlige egenskaber, og sygehusdirektøren skal være en inspirerende samarbejdspartner for den øvrige sygehusledelse og afdelingsledelserne på NSR sygehuse samt være i stand til at træffe beslutninger og afslutte processer. Sygehusdirektøren skal have stærke kommunikative egenskaber og skal kunne formå at formidle budskaber og informationer til ledere og medarbejdere på NSR sygehuse og i eksterne sammenhænge og skal i alle sammenhænge fremstå overbevisende og velargumenterende. Sygehusdirektøren skal have en positiv udstråling og være karakteriseret af en fleksibel, udadvendt og åben arbejdsform samt faglig personlig autoritet og gennemslagskraft, der bidrager til at skabe troværdighed og respekt. Sygehusdirektøren skal være en holdspiller, der bidrager konstruktivt til udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Uddannelse og tidligere beskæftigelse Sygehusdirektøren skal have en sundhedsfaglig eller samfundsfaglig baggrund suppleret med betydelig ledelseserfaring og dokumenterede resultater fra tidligere ledelsesfunktioner i komplekse organisationer. En relevant lederuddannelse er en fordel. Den nye sygehusdirektør skal endvidere have erfaring fra sundhedssektoren og gerne fra sygehusdrift. Indgående erfaring med kulturudvikling på tværs af fagligheder og organisatorisk/geografisk tilknytning vil være en klar fordel. 7

8 Sygehusdirektøren skal have erfaring med at navigere sikkert i en organisation, hvor forskellige politiske, faglige og organisatoriske forståelser og tilgange er et vilkår for varetagelse af ledelsesopgaven. Om Region Sjælland Region Sjælland arbejder for at gøre en forskel for borgerne i regionen og gøre en forskel i de situationer, hvor borgere bliver til patienter. Se: Region Sjælland på forkant. Regionsrådet i Region Sjælland har med Region Sjælland på forkant sat kursen og rammen om de strategiske indsatser i perioden Strategien bygger på fire overordnede visioner: Et sundhedsvæsen med borgernes behov i centrum Et både nært og specialiseret sundhedsvæsen for alle Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø En region i vækst og udvikling. Den overordnede mission Vi er til for dig er rammesættende for regionens virksomhed, hvor målet er at skabe det bedst mulige niveau i service og kvalitet. Et yderligere element i Region Sjælland på forkant er de principper, som regionen arbejder med udgangspunkt i: Region Sjælland er én organisation Tillid er den bærende værdi Vi er professionelle og prioriterer kerneopgaverne Vi kan noget forskelligt og bruger det til fælles styrke VI nyttiggør innovation og går nye veje Vi vægter det, der skaber kvalitet og effekt Vi forpligter os i samarbejdet med borgere, private og offentlige virksomheder. Region Sjællands indsatser tager udgangspunkt i værdibaseret styring, hvor fokus er på at levere de ydelser, som patienten har behov for, og som dermed skaber værdi. Det betyder, at det er ledere og medarbejdere, der lokalt tager stilling til, hvordan opgaverne løses bedst muligt. Det er de otte nationale mål på sundhedsområdet, der danner rammen om den værdibaserede styring. De otte mål er: Bedre sammenhængende patientforløb Styrket indsats for kronikere og ældre patienter 8

9 Forbedret overlevelse og patientsikkerhed Behandling af høj kvalitet Hurtig udredning og behandling Øget patientinddragelse Flere sunde leveår Mere effektivt sundhedsvæsen. Der er ca årsværk i Region Sjælland, hvoraf ca er beskæftiget inden for sundhedsområdet. Budgettet på sundhedsområdet udgør mere en 90 procent af regionens samlede budget. Region Sjællands samlede budget er på 19 mia. kr. Der var i 2017 ca indlæggelser og godt 1 mio. ambulante besøg i Region Sjællands Sygehusvæsen. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos MUUSMANN. 9

Stillings- og personprofil. Lægefaglig vicedirektør Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland

Stillings- og personprofil. Lægefaglig vicedirektør Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland Stillings- og personprofil Lægefaglig vicedirektør Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland Maj 2019 Opdragsgiver Region Sjælland Adresse Slagelse Sygehus (primære arbejdssted) Ingemannsvej

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Vicedirektør Lægeligt ansvarlig

Vicedirektør Lægeligt ansvarlig Stillings- og personprofil Vicedirektør Lægeligt ansvarlig Sygehus Vendsyssel April 2015 Opdragsgiver Sygehus Vendsyssel, Region Nordjylland Adresse Sygehus Vendsyssel Bispensgade 37 9800 Hjørring Telefon

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Administrerende Sygehusdirektør

Administrerende Sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende Sygehusdirektør Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark September 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland

Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland Sygehusdirektør til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Region Sjælland 2 Sygehusdirektør Situationen Stillingen som sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted (NSR) sygehuse skal besættes i

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægefaglig vicedirektør Herlev og Gentofte Hospital

Stillings- og personprofil. Lægefaglig vicedirektør Herlev og Gentofte Hospital Stillings- og personprofil Lægefaglig vicedirektør Herlev og Gentofte Hospital Februar 2019 Opdragsgiver Herlev og Gentofte Hospital, Region Hovedstaden Adresse Herlev Hospital Gentofte Hospital Herlev

Læs mere

Præsentation af NSR 21. juni Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Præsentation af NSR 21. juni Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Præsentation af NSR 21. juni 2017 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Sygehusledelsen Vagn Bach Sygehusdirektør Trine Holgersen Vicedirektør Charlotte Bøll Larsen Vicedirektør Kort om NSR Vi er en del

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark September 2018 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægefaglig direktør Regionshospital Nordjylland

Stillings- og personprofil. Lægefaglig direktør Regionshospital Nordjylland Stillings- og personprofil Lægefaglig direktør Regionshospital Nordjylland December 2018 Opdragsgiver Regionshospital Nordjylland, Region Nordjylland Adresse Regionshospital Nordjylland Bispensgade 37

Læs mere

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017 Stillings- og personprofil Overtandlæge Frederikssund Kommune August 2017 Opdragsgiver Frederikssund Kommune Adresse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Telefon: 47 35 10 00 www.frederikssund.dk

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund Nordsjællands Hospital

Vicedirektør med lægefaglig baggrund Nordsjællands Hospital Vicedirektør med lægefaglig baggrund Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Kort introduktion Organisation og strategier Jobbet og personen Rekrutteringsprocessen Kort introduktion

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. OUH - Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Region Syddanmark

Stillings- og personprofil. Direktør. OUH - Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Region Syddanmark Stillings- og personprofil Direktør OUH - Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Region Syddanmark Marts 2014 Opdragsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Stillings- og personprofil Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Høje-Taastrup Kommune Oktober 2015 Opdragsgiver Høje-Taastrup Kommune Adresse Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup 43

Læs mere

Job- og kravprofil. Medicoteknisk chef Region Syddanmark

Job- og kravprofil. Medicoteknisk chef Region Syddanmark Job- og kravprofil Medicoteknisk chef Region Syddanmark Februar 2019 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling Medicoteknisk chef Refererer

Læs mere

Job- og Kravprofil. Vicedirektør. Nyt OUH Region Syddanmark. Februar 2019

Job- og Kravprofil. Vicedirektør. Nyt OUH Region Syddanmark. Februar 2019 Job- og Kravprofil Vicedirektør Nyt OUH Region Syddanmark Februar 2019 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Projektorganisationen for Nyt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Psykiatrien Syd

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Psykiatrien Syd Stillings- og personprofil Ledende overlæge Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland September 2015 Opdragsgiver Psykiatrien Region Sjælland Stilling Ledende overlæge Psykiatrien Syd Færgegaardsvej

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus Stillings- og personprofil Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus November 2015 Opdragsgiver Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Adresse Holbæk Sygehus Smedelundsgade

Læs mere

Holbæk Sygehus. et ambitiøst og veldrevet akutsygehus Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1

Holbæk Sygehus. et ambitiøst og veldrevet akutsygehus Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1 Holbæk Sygehus et ambitiøst og veldrevet akutsygehus 01660 - Pixi_Holbæk Sygehus_(hal).indd 1 22-06-2015 14:34:09 På Holbæk Sygehus er patienten vores partner Patienter skal kende os for høj faglig kvalitet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Stillings- og personprofil. Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Stillings- og personprofil Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Maj 2016 Opdragsgiver Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Adresse Herlufsvænge 14A 4700 Næstved (arbejdssted) Stilling Økonomichef

Læs mere

Specialeansvarlig overlæge

Specialeansvarlig overlæge Stillings- og personprofil Specialeansvarlig overlæge Neonatalafsnittet Børne- og Ungeafdelingen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Marts 2019 Opdragsgiver Sydvestjysk Sygehus, Børne- og Ungeafdelingen Adresse

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Sygehusdirektør til Nykøbing F. Sygehus - Et akutsygehus i rivende udvikling

JOB- OG KRAVPROFIL. Sygehusdirektør til Nykøbing F. Sygehus - Et akutsygehus i rivende udvikling Sygehusdirektør til Nykøbing F. Sygehus - Et akutsygehus i rivende udvikling Anledning Stillingen som sygehusdirektør for Nykøbing F. Sygehus er ledig og ønskes besat snarest mulig. Reference- og organisationsforhold

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

Koncerndirektør Region Sjælland

Koncerndirektør Region Sjælland Koncerndirektør Region Sjælland 2 Koncerndirektør Situationen Stillingen som koncerndirektør i Region Sjælland med reference til administrerende direktør Per Bennetsen skal besættes i det nye år. Region

Læs mere

Job- og Kravprofil. Klinikchef. Friklinikken Region Syddanmark. august 2017

Job- og Kravprofil. Klinikchef. Friklinikken Region Syddanmark. august 2017 Job- og Kravprofil Klinikchef Friklinikken august 2017 Arbejdsgiver Adresse Stilling Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Klinikchef Refererer til Koncerndirektør Rikke Vestergaard Ansættelsesforhold

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør PLO. Praktiserende Lægers Organisation

Stillings- og personprofil. Direktør PLO. Praktiserende Lægers Organisation Stillings- og personprofil Direktør PLO Praktiserende Lægers Organisation Oktober 2015 Opdragsgiver PLO s bestyrelse Adresse Praktiserende Lægers Organisation PLO Kristianiagade 12 2100 København Ø Tlf.

Læs mere

Stillings- og personprofil. IT-chef. Hovedstadens Beredskab

Stillings- og personprofil. IT-chef. Hovedstadens Beredskab Stillings- og personprofil IT-chef Hovedstadens Beredskab Februar 2018 Opdragsgiver Hovedstadens Beredskab Adresse Bag Rådhuset 3 1550 København V www.hbr.dk Stilling IT-chef Refererer til Direktøren Ansættelsesforhold

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Job- og Kravprofil. Direktør. OUH og Nyt OUH Region Syddanmark. April 2017

Job- og Kravprofil. Direktør. OUH og Nyt OUH Region Syddanmark. April 2017 Job- og Kravprofil Direktør OUH og Nyt OUH Region Syddanmark April 2017 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 OUH Odense Universitetshospital

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland UDKAST God ledelse og styring i God ledelse og styring i er en politisk ledet orga- tage problemer op med ledelsen, hvis der er Demokratisk udgangspunkt Dygtighed nisation, hvor regionsrådet beslutter

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Administrerende Sygehusdirektør

Administrerende Sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende Sygehusdirektør Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Janaur 2017 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76

Læs mere

Lægefaglig vicedirektør

Lægefaglig vicedirektør Stillings- og personprofil Lægefaglig vicedirektør Maj 2019 Opdragsgiver Amager og Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden Adresse Amager Hospital Hvidovre Hospital Italiensvej 1 Kettegård Allé 30 2300 København

Læs mere

Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Mission - Vision 2019 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2019 Vi vil i vores tværfaglige samarbejde med patienten i centrum være kendt for, til enhver tid at stræbe imod at

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Velkommen til Regionshospital Nordjylland. Introduktion for nyansatte

Velkommen til Regionshospital Nordjylland. Introduktion for nyansatte Velkommen til Regionshospital Nordjylland Introduktion for nyansatte Hospitalsledelsen Hospitalsdirektør Plejefaglig direktør Lægefaglig direktør Henrik Larsen Charlotte Fuglesang Claus Brøckner Nielsen

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

København juni Jobprofil

København juni Jobprofil København juni 2017 Jobprofil VICEDIREKTØR TIL BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPIT AL 1. Indledning Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (BFH) søger en sundhedsfaglig vicedirektør. Stillingen er vakant,

Læs mere

DRIFTS- OG UDVIKLINGSAFTALE Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

DRIFTS- OG UDVIKLINGSAFTALE Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse DRIFTS- OG UDVIKLINGSAFTALE 2018 a Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2018 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Drifts- og udviklingsaftalens formål 2 1.2. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Læs mere

Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar 2017 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Fremtidens sundhedsvæsen i Syddanmark 2 Vores fælles udfordringer på tværs af sektorer

Læs mere

Stillings- og personprofil for leder i Visitation og Hjælpemidler

Stillings- og personprofil for leder i Visitation og Hjælpemidler Januar 2019 Stillings- og personprofil for leder i Visitation og Hjælpemidler Sundheds- og omsorgsområdet, Norddjurs Kommune Ansættelsessted Stilling Refererer til Ansættelsesforhold Sundheds- og omsorgsområdet,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Special-/chefkonsulent

Special-/chefkonsulent Stillings- og personprofil Special-/chefkonsulent Nyt Hospital Nordsjælland August 2017 Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter Opdragsgiver Nyt Hospital Nordsjælland Adresse Nordsjællands Hospital

Læs mere

Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil

Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Ungdomsskoleleder

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sundheds- og uddannelseschef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Stillings- og personprofil. Sundheds- og uddannelseschef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Stillings- og personprofil Sundheds- og uddannelseschef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Maj 2016 Opdragsgiver Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Adresse Herlufsvænge 14A 4700 Næstved (arbejdssted)

Læs mere

Job- og kompetenceprofil for. Chefstilling i Direktionens Stab. Marts 2019

Job- og kompetenceprofil for. Chefstilling i Direktionens Stab. Marts 2019 Job- og kompetenceprofil for Chefstilling i Direktionens Stab Marts 2019 1 Herning Kommune søger snarest og senest pr. 1. juni 2019 en ny Chef i Direktionens Stab. Indledning Herning Kommune er med et

Læs mere

DRIFTS- OG UDVIKLINGSAFTALE Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

DRIFTS- OG UDVIKLINGSAFTALE Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse DRIFTS- OG UDVIKLINGSAFTALE 2019 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse» Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Drifts- og udviklingsaftalens formål 2 1.2. Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 3

Læs mere

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Frederikssund Kommune tilbyder spændende lederstilling inden for Handicap og Botilbud Indledning Frederikssund Kommune søger en ny engageret leder

Læs mere

Sundhedschef. Frederikssund Kommune

Sundhedschef. Frederikssund Kommune Sundhedschef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en sundhedschef. Stillingen, der er nyoprettet i forbindelse med en organisationsændring, er vakant og ønskes besat

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund Nordsjællands Hospital

Vicedirektør med lægefaglig baggrund Nordsjællands Hospital Vicedirektør med lægefaglig baggrund Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisation og strategier Jobbet og personen Rekrutteringsprocessen 13-08-2014 www.malenehansen.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Produktions- og planlægningschef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse September 2016

Stillings- og personprofil. Produktions- og planlægningschef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse September 2016 Stillings- og personprofil Produktions- og planlægningschef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse September 2016 Opdragsgiver Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Arbejdssted Herlufvænge 14A, 4700 Næstved

Læs mere

København december Jobprofil

København december Jobprofil København december 2018 Jobprofil PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON HR-CHEF 1. Indledning Professionshøjskolen Absalon har bedt Genitor om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny HR-chef. Job- og

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2018 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2018 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Sammen om Fremtidens Thisted. - en beskrivelse af det fremtidige Regionshospital Nordjylland, Thisted

Sammen om Fremtidens Thisted. - en beskrivelse af det fremtidige Regionshospital Nordjylland, Thisted Sammen om Fremtidens Thisted - en beskrivelse af det fremtidige Regionshospital Nordjylland, Thisted 2 Et akuthospital i fortsat udvikling Akuthospitalet i Thisted består - og det gør det også fremover.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Forebyggelseschef. Hovedstadens Beredskab

Stillings- og personprofil. Forebyggelseschef. Hovedstadens Beredskab Stillings- og personprofil Forebyggelseschef Hovedstadens Beredskab Maj 2019 Opdragsgiver Hovedstadens Beredskab Adresse Bag Rådhuset 3 1550 København V Stilling Refererer til Ansættelsesforhold Forebyggelseschef

Læs mere

Afdelingsleder til Aktiv Pleje og Omsorg. Job- og personprofil

Afdelingsleder til Aktiv Pleje og Omsorg. Job- og personprofil Afdelingsleder til Aktiv Pleje og Omsorg Job- og personprofil Refererer til: Chef for Sundhed og Rehabilitering Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig organisatorisk enhed under Social-

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings og personprofil. Lægefaglig direktør. Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark. April 2017

Stillings og personprofil. Lægefaglig direktør. Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark. April 2017 Stillings og personprofil Lægefaglig direktør Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark April 2017 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Job- og Kravprofil. Afdelingschef. Råds- og direktionssekretariatet Region Syddanmark. Maj 2017

Job- og Kravprofil. Afdelingschef. Råds- og direktionssekretariatet Region Syddanmark. Maj 2017 Job- og Kravprofil Afdelingschef Råds- og direktionssekretariatet Region Syddanmark Maj 2017 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil. Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen

Stillings- og personprofil. Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen Stillings- og personprofil Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen September 2016 Opdragsgiver Sundhedsstyrelsen Adresse Islands Brygge 67 2300 Københavns S (arbejdssted) Stilling Refererer til Ansættelsesforhold

Læs mere

Stillings- og personprofil for leder i Sundhed og Træning - VOL 2.0

Stillings- og personprofil for leder i Sundhed og Træning - VOL 2.0 Juni 2019 Stillings- og personprofil for leder i Sundhed og Træning - VOL 2.0 Sundheds- og omsorgsområdet, Norddjurs Kommune Ansættelsessted Stilling Refererer til Ansættelsesforhold Sundheds- og omsorgsområdet,

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Kirurgisk Afdeling Regionshospital Nordjylland August 2018 Opdragsgiver Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn Regionshospital Nordjylland Adresse Stilling Refererer til

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Stillings- og Personprofil. Administrationschef Dansehallerne April 2018

Stillings- og Personprofil. Administrationschef Dansehallerne April 2018 Stillings- og Personprofil Administrationschef Dansehallerne April 2018 Kort om Dansehallerne Dansehallerne en national platform og vigtig aktør inden for ny koreografisk scenekunst i Europa. Det er en

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Centerdirektør Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

Centerdirektør Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme Stillings- og personprofil Centerdirektør Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme April 2019 Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesforhold Rigshospitalet Rigshospitalet

Læs mere

Stillings- og personprofil for leder i Sundhed og Træning

Stillings- og personprofil for leder i Sundhed og Træning November 2018 Stillings- og personprofil for leder i Sundhed og Træning Sundheds- og omsorgsområdet, Norddjurs Kommune Ansættelsessted Stilling Refererer til Ansættelsesforhold Sundheds- og omsorgsområdet,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

1) Virksomhedsgrundlag

1) Virksomhedsgrundlag Sydvestjysk Sygehus - Tværgående Sydvestjysk Sygehus - 1 LEDELSE - 1.01 Virksomhedsgrundlag - Politikker og strategier Dokumentbrugere: SVS Læseadgang: Alle Tværgående Sydvestjysk Sygehus Udskrevet er

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Natur og Grønne Områder. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil

Rekruttering af afdelingsleder for Natur og Grønne Områder. Teknik og Miljø, Herning Kommune. Job- og kompetenceprofil Rekruttering af afdelingsleder for Natur og Grønne Områder Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Om stillingen... 3 2. Herning Kommune: Organisation, fakta, vision

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune

Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Job- og personprofil for sygeplejerske i akutteam i Assens Kommune Assens Kommune som arbejdsplads Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Drifts- og strategiaftale 2018 mellem Psykiatriledelsen og Kompetencecenter for Relationer og deeskalering

Drifts- og strategiaftale 2018 mellem Psykiatriledelsen og Kompetencecenter for Relationer og deeskalering Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kompetencecenter for Relationer og s formål og ansvarsområder... 3 1.2 Overordnede rammer og indsatsområder... 3 1.3 Værdier og vision for Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv (CPK) har en bred faglig profil, Vi samarbejder med erhvervslivet, borgerne og diverse organisationer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sundhedschef Dansk Sundhedssikring

Stillings- og personprofil. Sundhedschef Dansk Sundhedssikring Stillings- og personprofil Sundhedschef Dansk Sundhedssikring September 2018 Organisation Dansk Sundhedssikring (DSS) Adresse Dansk Sundhedssikring (DSS) Hørkær 12B 2730 Herlev Telefon: 70 20 61 21 www.ds-sundhed.dk

Læs mere

Dato: 30. januar Brevid:

Dato: 30. januar Brevid: Dato: 30. januar 2018 Brevid: 3484099 Opsamling af hidtidige drøftelser omkring Regionsrådets strategi 2018-2021 1. Strategiens formål Strategiens formål vil omfatte: De områder, hvor der er brug for en

Læs mere

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil Leder af Center for Læring og Trivsel Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 3 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 4 Ledelsesopgaven... 6 Lederprofil... 7 Ansættelsesvilkår... 7

Læs mere