Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013"

Transkript

1 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger april 2013

2 2

3 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i april 2013 Bidragyder(e): Center for Arealtilskud Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN:

4 Indledning 1 Velkommen Ændringer i ordningerne i forhold til Læsevejledning Opdatering af vejledninger på nettet Kort om Særlig miljøstøtte under artikel Hvem kan få støtte? Hvilke arealer kan få støtte? Kan du søge miljøstøtte i randzoner? Ansøgning om støtte Ansøgningsfrist Prioritering mellem ordningerne Ekstensivt landbrug Formål Hvad kan du få i støtte? Hvilke arealer kan få støtte? Arealer med græs Brak på økologiske arealer Permanente afgrøder Støttebetingelser Ingen pesticider Nedsat forbrug af gødning Gødningskvoteberegningen skal helt eller delvist udfyldes Forpligtelsesperiode Ikke støtteberettigede arealer Ikke støtteberettigede afgrøder Kombination af Ekstensivt landbrug med andre arealstøtteordninger Ansøgning om støtte Prioritering Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer Formål Hvad kan du få i støtte? Hvilke arealer kan få støtte? Støttebetingelser Pleje af arealet

5 Indledning Pleje med afgræsning Pleje med slæt og afgræsning Ingen gødning og pesticider Forpligtelsesperiode Ikke støtteberettigede arealer Kombination med andre arealstøtteordninger Ansøgning Prioritering Bemærkninger til prioritering Etablering af flerårige energiafgrøder Formål Hvad kan du få i støtte? Hvilke arealer kan få støtte? Minimumsareal Støttebetingelser Artsvalg Plantetæthed Etablering Arbejdsarealer Dokumentation Høst/Stævning Kombination med andre arealstøtteordninger Ansøgning Afgrødekoder Anden lovgivning Naturbeskyttelsesloven Skovloven arealer med fredskovspligt Støtteberettigede arealer under Randzoneloven Lov om drift af landbrugsjord Prioritering Produktion af flerårige energiafgrøder Formål Hvad kan du få i støtte? Hvilke arealer kan få støtte?

6 Indledning Minimumsareal Støttebetingelser Artsvalg Plantetæthed Arbejdsarealer Høst/Stævning Kombination med andre arealstøtteordninger Ansøgning Afgrødekoder Prioritering Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske Formål Hvad kan du få i støtte? Hvilke arealer kan få støtte? Minimumsareal Støttebetingelser Autoriseret til økologi Plantning Artsvalg og plantetæthed Arbejdsarealer Opbinding Dokumentation Ikke støtteberettigede arealer Kombination med andre arealstøtteordninger Ansøgning Prioritering Afgrødevariation Formål Hvad kan du få i støtte? Hvilke arealer kan få støtte? Støttebetingelser Afgrødeliste Eksempler Ikke støtteberettigede arealer

7 Indledning 7.7 Kombination med andre arealstøtteordninger Ansøgning Prioritering Generelt for de særlige miljøstøtteordninger Udbetaling af støtte Udbetalingskonto Oplysninger til Skat Kontrol og nedsættelse af støtten Kontrol i forhold til markblokke Administrativ kontrol Fysisk kontrol på stedet Nedsættelse af støtte ved arealrelateret overtrædelse Nedsættelse af støtte ved misligholdelse Særlige omstændigheder ved ansøgning om støtte Overdragelse af enkelte marker eller en hel bedrift Force Majeure Myndighedernes brug af oplysninger Brug af data i ansøgningsskemaet Opbevaring af kontroloplysninger Den registreredes rettigheder Klagemuligheder Retsgrundlag Adresser og telefonnumre til NaturErhvervstyrelsen

8 Indledning 1 Velkommen Denne vejledning omhandler reglerne for ordningerne under Særlig miljøstøtte under artikel 68. Hensigten med Særlig miljøstøtte er at øge muligheden for at drive miljøvenligt landbrug. I 2013 kan du søge 6 forskellige Særlig miljøstøtteordninger: Ekstensivt landbrug Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer Etablering af flerårige energiafgrøder Produktion af flerårige energiafgrøder Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske Afgrødevariation Hvis der sker ændringer i forhold til ordningerne, vil dette blive annonceret på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside samt gennem nyhedsbreve. Du kan med fordel vælge at abonnere på NaturErhvervstyrelsens nyhedsbreve. 1.1 Ændringer i ordningerne i forhold til 2012 Ordning Oversigt over ændringer siden 2012 Ekstensivt landbrug og Pleje af EBstøtteberettigede græsarealer Ekstensivt landbrug og Pleje af EBstøtteberettigede græsarealer Ekstensivt landbrug og Pleje af EBstøtteberettigede græsarealer Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske Alle ordninger Gødningskvoteberegningen skal opdateres senest 7 dage efter, at en ændring er foretaget. Der er tilføjet yderligere prioriteringskriterier som underliggende opdeling af de hidtidige prioriteringskategorier. Gødningskvoteberegningen er ikke længere en del af Fællesskemaet, men findes som et særskilt skema Gødningskvote og Efterafgrøder 2013 på Tast Selv-service Flere blåbærsorter bliver støtteberettigede. Der er mulighed for at få dispensation til at blande flere støtteberettigede afgrøder på en mark. Indførelse af obligatoriske randzoner og muligheden for at søge randzonekompensation medfører ændringer for de særlige miljøstøtteordninger. Læs mere i afsnit

9 Indledning Læsevejledning Vejledningen for Særlig miljøstøtte under artikel 68 er opbygget således: Kapitel 1 er en kort introduktion til Særlig miljøstøtte samt beskrivelse af, hvordan ordningerne søges, vigtige datoer og hvilke regler der gælder for prioritering af ordningerne. Kapitel 2 beskriver støttebetingelserne for Ekstensivt landbrug. Kapitel 3 beskriver støttebetingelserne for Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer. Kapitel 4 beskriver støttebetingelserne for Etablering af flerårige energiafgrøder. Kapitel 5 beskriver støttebetingelserne for Produktion af flerårige energiafgrøder. Kapitel 6 beskriver støttebetingelserne for Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske. Kapitel 7 beskriver støttebetingelserne for Afgrødevariation. Kapitel 8 beskriver reglerne for udbetaling, kontrol og nedsættelse, klagemulighed og retsgrundlag. Uanset hvilken af de 6 ordninger du søger, er det vigtigt, at du også læser de 2 generelle kapitler 1 og 8. Disse to kapitler indeholder regler og oplysninger, som gælder for alle ordninger, der ikke nødvendigvis er beskrevet i de kapitler, som beskriver de enkelte ordninger Opdatering af vejledninger på nettet Vejledningen om Særlig miljøstøtte under artikel 68 opdateres løbende på NaturErhvervstyrelsen vil på hjemmesiden og i nyhedsbreve informere om ændringer af reglerne og vejledningen. Bliv abonnent her. I Vejledning til Fællesskema 2013 kan du læse mere om, hvordan du udfylder ansøgningen om Særlig miljøstøtte under artikel 68 i Fællesskemaet, vejledningen finder du på Vejledning om Enkeltbetaling 2013 finder du på Derudover findes vejledninger til de 5-årige miljø- og økologistøtteordninger samt Ø-støtteordningen på Kort om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Særlig miljøstøtte under artikel 68 har til formål at øge indsatsen på miljø- og naturområdet. Støtten gives til landbrugsarealer, der dyrkes med en særlig hensyntagen til miljøet. Det kan f.eks. ske ved at dyrke afgrøder med et særligt miljøsigte som de flerårige energiafgrøder. Du kan også være med til at beskytte vandmiljø og biodiversitet ved at undlade brug af pesticider og nedsætte tilførslen af kvælstof eller ved at pleje græsarealer, som eksempelvis i ordningerne Ekstensivt landbrug og Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer. 8

10 Indledning Den særlige miljøstøtte bliver forvaltet efter reglerne om direkte støtte ligesom ordningen Enkeltbetaling. Den særlige miljøstøtte har baggrund i artikel 68 i den reviderede EU-forordning om direkte støtte fra 2009, der gør det muligt at målrette midler til miljøformål. 1 Grundlæggende gælder de samme betingelser og forpligtelser som for ordningen Enkeltbetaling, men derudover gælder særlige betingelser og forpligtelser, som der kompenseres for med den særlige miljøstøtte. Støtteordningerne under artikel 68 er 1-årige ordninger, og der kan søges om støtte hvert år i Fællesskemaet 2. Der gælder samme frister for ansøgning til de 1-årige miljøstøtteordninger som for ordningen Enkeltbetaling og samme procedurer for kontrol. Støtten bliver udbetalt inden for samme periode som ordningen Enkeltbetaling, og den særlige miljøstøtte vil også indgå i beregningen af den graduering, hvor der overføres midler fra den direkte støtte til Landdistriktsprogrammet Hvem kan få støtte? Du kan få Særlig miljøstøtte under artikel 68, hvis du er ejer eller forpagter af landbrugsjord i Danmark og er aktiv landbruger og udøver landbrugsaktivitet. Landbrugsaktivitet vil her sige produktion af landbrugs- og gartneriprodukter eller bevarelse af jorden i god landbrugs- og miljømæssig stand. Både enkeltpersoner og selskaber, som fx I/S, A/S, ApS og a.m.b.a. kan søge. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder, som du driver under samme CVR-nummer. 1.4 Hvilke arealer kan få støtte? Det er et krav for at opnå Særlig miljøstøtte for alle 6 ordninger, at arealerne er støtteberettigede under ordningen Enkeltbetaling. Det er tillige et krav, at det areal hvortil der søges om Særlig miljøstøtte, skal udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha, 1 Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger om direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere. 2 Det gælder dog for etableringsordningerne for energiafgrøder og økologiske frugt- og bærplantager, at det kun er muligt at søge om støtte i etableringsåret. 3 Graduering: I 2013 vil der blive fratrukket 10 % af den del af din totale direkte landbrugsstøtte (graduering), som ligger over svarende til ca kr. Der er endvidere indført en såkaldt progressiv graduering, såfremt det samlede direkte støttebeløb for en bedrift er større end (ca kr.), idet den del af støttebeløbet, der ligger over , reduceres med yderligere 4 %. 9

11 Indledning For at opnå støtte skal du samlet søge om støtte til minimum 2 ha under den direkte arealbaserede støtte (Enkeltbetaling og Særlig miljøstøtte under artikel 68) eller søge om udbetaling af dyrepræmier for minimum 300 euro Kan du søge miljøstøtte i randzoner? Randzonearealer kan som udgangspunkt både opnå randzonekompensation og støtte under ordningen Enkeltbetaling, hvis arealet er støtteberettiget under ordningen Enkeltbetaling. Til gengæld kan miljøstøtteordningerne, med undtagelse af ordningen Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer, ikke søges i randzonearealet. Hvis du søger en miljøstøtteordning til en mark, hvor der også er et randzoneareal, skal du angive hele markens areal i Fællesskemaet samt indtegne hele marken i Internet Markkort. Arealet, hvortil der udbetales Særlig miljøstøtte, reduceres med arealet af den randzone, der ligger indenfor marken, med mindre der er tale om en mark, hvortil der er søgt om tilskud fra ordningen Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer. Se mere i Vejledning til Fællesskema 2013 på Kun ordningen Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer kan som nævnt kombineres med muligheden for at søge randzonetilskud, og der søges således til hele markens areal inklusive randzonearealet. Arealer omfattet af en miljøstøtteordning kan blive afgrænset af en randzone. Et areal, der er afgrænset fra andre arealer af en randzone, kan betragtes som sammenhængende, hvis arealer ligger i samme markblok, selvom arealerne er adskilt af en randzone. 1.5 Ansøgning om støtte Du søger om Særlig miljøstøtte under artikel 68 på Fælleskemaet. Det skal du gøre online på Husk, at i 2013 skal alle ansøgninger foretages elektronisk. Særlig miljøstøtte under artikel 68 søges på siden 1-årige ordninger i Fællesskema Husk, at hvis du kun søger om Særlig miljøstøtte, skal du som minimum også udfylde siderne Forside, Bedriftens ejendomme, Markplan og Enkeltbetaling, der er de samme sider, som du udfylder, når du søger Enkeltbetaling. Hvis du søger støtte til Ekstensivt landbrug, skal du også udfylde gødningskvoteberegning i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder, der også ligger på Tast Selv-service. Alle de landbrugsarealer, du søger støtte til og de øvrige arealer, der indgår i din bedrift, skal være indtegnet på et markkort. Indtegningen foretages online på NaturErhvervstyrelsens Internet Markkort (IMK): Hvis du har søgt om Særlig miljøstøtte i 2012, skal du være opmærksom på, at hvis du anvender muligheden i Fællesskemaet for at overføre sidste års markplan til 2013, så overføres ansøgning om Særlig miljøstøtte ikke automatisk fra 2012 til

12 Indledning Læs mere om indtegning af marker og om at udfylde Fællesskemaet i Vejledning til Fællesskema 2013 på Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen for Særlig miljøstøtte under artikel 68 følger fristen for ordningen Enkeltbetaling, det vil sige, at ansøgningsfristen er forlænget til den 25. april Dine markkort med indtegning af alle dine marker skal ligeledes være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 25. april Hvis vi modtager din ansøgning eller markkort efter ansøgningsfristen, bliver der foretaget et fradrag i støtten på 1 % pr. arbejdsdag, ansøgningen er forsinket. Sidste dag for modtagelse af en forsinket ansøgning inkl. markkort er den 21. maj Ansøgninger modtaget efter denne dato accepteres ikke. Frem til den 31. maj 2013 er det muligt at komme med ændringer til de oplysninger, som du allerede har indsendt i Fællesskemaet, herunder er det muligt at tilføje marker og ændre størrelsen af marker. Du har endvidere mulighed for at trække et areal ud af din ansøgning, så længe du ikke har modtaget en høring fra NaturErhvervstyrelsen vedr. det pågældende areal, herunder en varsling om kontrol eller lignende. Læs mere i Vejledning til Fællesskema 2013, som kan findes på Vigtige frister vedr. ansøgning, forpligtigelse og udbetaling af Særlig miljøstøtte under artikel 68: 1. august 2012 Gødningsplanperiode begynder. 1. januar 31. december 2013 Betingelserne for de støtteberettigede arealer skal være opfyldt. 1. februar 2013 Online-ansøgningssystemet (Fællesskemaet) åbner. 25. april 2013 Frist for rettidig indsendelse af Fællesskemaet. 21. maj 2013 Sidste frist for indsendelse af Fællesskemaet. 31. maj 2013 Frist for ændringer til Fællesskemaet. 15. juni 2013 Frist for etablering af flerårige energiafgrøder. 15. juli 2013 Frist for indsendelse af dokumentation for plantning af energiafgrøder. 31. juli 2013 Gødningsplanperiode slutter. 1. december 2013 Frist for etablering og indsendelse af dokumentation for plantning i ordningen Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske. December juni 2014 Udbetaling af Særlig miljøstøtte. 11

13 Indledning 1.7 Prioritering mellem ordningerne Der er afsat 229 mio. kr. i 2013 til de særlige miljøstøtteordninger. Dette beløb har også betydning for budgetteringen i den enkelte ordning. I det tilfælde, at der i en ordning bliver ansøgt om støtte til et større beløb, end der er afsat midler til, vil NaturErhvervstyrelsen foretage en prioritering imellem ansøgerne inden for ordningen. Modellen for denne prioritering afhænger af den enkelte ordning og er nærmere beskrevet i de kapitler, som vedrører den enkelte ordning. Prioriteringen gennemføres på baggrund af de oplysninger, der er indsendt pr. 25. april Du vil i løbet af juni 2013 få besked om, hvorvidt din ansøgning er prioriteret eller ej. At en mark er prioriteret, betyder ikke automatisk, at der udbetales støtte til den pågældende mark, da der ikke er taget stilling til, om de ansøgte arealer reelt opfylder betingelserne for støtte. 12

14 Ekstensivt landbrug 2 Ekstensivt landbrug 2.1 Formål Formålet med denne støtteordning er at fremme ekstensiv landbrugsproduktion, herunder økologisk produktion. Målet er at reducere udvaskningen af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler fra landbruget til vandmiljøet og dermed opnå en større hensyntagen til miljøet, naturen og biodiversiteten. 2.2 Hvad kan du få i støtte? Støttesatsen er 110 euro, som svarer til ca. 820 kr. pr. ha om året. 2.3 Hvilke arealer kan få støtte? For at kunne opnå støtte under ordningen Ekstensivt landbrug skal et areal være støtteberettiget efter reglerne for ordningen Enkeltbetaling, og det skal anvendes til produktion af landbrugsafgrøder eller til afgræsning. Støtteberettigede marker skal udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha. Arealer under 0,30 ha ses dog som sammenhængende, hvis der er en støtteberettiget passage på min. 4 m bredde til andre støtteberettigede arealer, og arealerne ligger i samme markblok. Ansøgningen om støtte til Ekstensivt Landbrug skal desuden indgå i en samlet ansøgning om støtte til minimum 2,00 ha støtteberettiget jord eller dyrepræmier på over 300 euro. Se afsnit Arealer med græs Der er særlige krav til arealer med græs. På arealer med græs i omdrift og permanent græs er det et krav, at arealerne skal afgræsses, eller der skal tages slæt inden for perioden 15. maj til 31. august. Du kan altså ikke nøjes med at foretage en afpudsning. Arealerne skal under normale vejrforhold 4 fremstå med et lavt plantedække den 31. august Hvis arealet er plejet med afgræsning, skal alle dele af arealet den 31. august fremstå med mindst 50 % af plantedækket under 40 cm højt. Enkelte områder på under 100 m 2, hvor der den 31. august er et plantedække på over 40 cm højde, vil dog blive accepteret, hvis de er en del af en helhed, hvor plantedækket i øvrigt opfylder betingelserne til plantedække. 4 Undtagelser fra definitionen normale vejrforhold dækker perioder med for årstiden helt unormale vejrforhold, der resulterer i, at arealerne ikke lever op til betingelserne for støtte. NaturErhvervstyrelsen vil melde ud på hjemmesiden hvis en sådan undtagelse fra definitionen normale vejrforhold træder i kraft med angivelse af de geografiske områder, undtagelsen berører. 13

15 Ekstensivt landbrug Hvis arealet er plejet med slæt med mulighed for afgræsning, skal arealet den 31. august fremstå med lavt plantedække, dvs. at det tydeligt fremgår, at der har været taget minimum et slæt i perioden 21. juni 31. august. For økologiske arealer 5 med græs i omdrift er der en undtagelse fra reglen om slæt eller afgræsning. Her er det muligt at anvende arealerne til grøngødning, så arealet kun afpudses, og det afslåede materiale efterlades som gødning. Hvis et areal anvendes til grøngødning, skal det anmeldes med afgrødekode 264 på markplanen i Fællesskemaet. Derudover er det en betingelse, at: - plantedækket nedpløjes inden for perioden fra den 1. august 2013 til og med den 31. oktober 2013 i ansøgningsåret, eller - arealerne er etableret med en kløvergræsblanding med mindst 15 vægtprocent kløver, og at du i hele ansøgningsåret opbevarer dokumentation for indkøb af den anvendte kløvergræsblanding og dokumentation for, at der har været en anden hovedafgrøde end græs på arealerne i kalenderåret forud for ansøgningsåret. For arealer med græs gælder i øvrigt de samme regler som på ordningen Enkeltbetaling. Læs om regler for plantedække og sammensætning af plantearter i Vejledning til Enkeltbetaling Brak på økologiske arealer På økologiske arealer 7 er det muligt at lægge arealet brak i en begrænset periode for at bekæmpe rodukrudt. Det betragtes som landbrugsmæssig udnyttelse af arealet, og arealet er berettiget til støtte under Ekstensivt landbrug. Der er to typer brak: sortbrak og minisommerbrak. Sortbrak: Vinterrug høstes først i maj. Det kan spredes på marken eller høstes som grønrug. Der pløjes eller foretages en gennemskærende harvning, som fortsættes hen over sommeren. I august pløjes marken, og der sås en efterafgrøde. Minisommerbrak: Ved minisommerbrak sås der vårsæd, når jorden er dyrkbar. Vårsæden høstes grøn eller spredes på marken sidst i juni, og der gennemføres minisommerbrak fra sidst i juni, hvor marken ligger sort i 6-8 uger, og der jordbehandles. Ved dyrkning af kløvergræs udnyttes kløvergræsmarken frem til sidst i juni, og man kan herefter gennemføre minisommerbrak. 5 Et areal betragtes som økologisk, når det ved ansøgningsfristen i ansøgningsåret er omlagt eller er under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion under en bedrift, der er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller er under en bedrift, der er omfattet af en ansøgning til NaturErhvervstyrelsen om autorisation. 14

16 Ekstensivt landbrug Permanente afgrøder For arealer med permanente afgrøder gælder samme regler som for ordningen Enkeltbetaling. Arealer med permanente afgrøder som fx. vin, lavskov og frugttræer skal drives landbrugsmæssigt med henblik på høst for at være støtteberettigede. Om et areal er drevet med henblik på høst, afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Som eksempler på, at et areal med permanente afgrøder kan vurderes som drevet landbrugsmæssigt, kan nævnes følgende: Der foreligger dokumentation for beplantning af arealet (kvittering for indkøb af planter). Arealet er drevet plantagemæssigt, dvs. at afgrøden fremstår veldefineret og som en plejet kultur. Der kan fremvises dokumentation for salg af afgrøder. På arealer med lavskov er det et krav, at der stævnes/høstes mindst én gang hvert tiende kalenderår. Læs mere om hvilke træsorter, der regnes som lavskov og om reglerne for høst af permanente afgrøder i Vejledning til Enkeltbetaling Se endvidere afsnit 2.5 Ikke støtteberettigede arealer vedr. fredskovspligtige arealer med permanente afgrøder Hvis du producerer vin til andet end privat brug, skal du registreres hos NaturErhvervstyrelsen som vinproducent. 2.4 Støttebetingelser Arealer, der er omfattet af ordningen Ekstensivt landbrug skal dyrkes med nedsat tilførsel af kvælstofgødning og uden brug af pesticider Ingen pesticider På arealer, hvortil du søger om støtte under Ekstensivt landbrug, må du ikke anvende kemiske plantebeskyttelsesmidler, herunder midler til bejdsning af udsæd. Du skal gemme bilag for indkøb af såsæd. Du må dog anvende de plantebeskyttelsesmidler, der er tilladt i økologisk jordbrugsproduktion i Danmark. Denne betingelse skal overholdes i hele kalenderåret. Du kan finde listen over disse midler i NaturErhvervstyrelsens Vejledning til økologisk jordbrugsproduktion, hvor listen indgår som bilag Nedsat forbrug af gødning Det er en betingelse for støtte, at du dyrker arealerne med en nedsat tilførsel af kvælstof, og her skal du vælge mellem to modeller for reduktion af kvælstofkvoten: 1. Maksimal tilførsel af 140 kg total N pr. ha på bedriftens samlede harmoniareal: 6 Se i øvrigt Vejledning til økologisk jordbrugsproduktion 15

17 Ekstensivt landbrug I planperioden 2012/2013 må der på bedriftens harmoniareal maksimalt tilføres 140 kg total N pr. ha. Som total N regnes hele mængden af kvælstof i den udbragte gødning, uden hensyntagen til hvilke mængder der skal udnyttes i husdyrgødning, jf. udnyttelsesprocenterne i gødskningsbekendtgørelsen 7. Vær opmærksom på, at du ifølge gødskningsbekendtgørelsen altid er forpligtet til at følge den beregnede N-kvote for dine marker i gødningskvoteberegningen. Hvis din beregnede samlede kvælstofkvote for udnyttet N på harmoniarealet er mindre end 140 kg N pr. ha på harmoniarealet, er det den N-kvote, der er gældende for din bedrift, uanset reglen om anvendelse af maksimalt 140 kg total N pr. ha på harmoniarealet på bedriftsniveau % af N-kvoten for marker under Ekstensivt landbrug medregnes i bedriftens samlede N-kvote: I planperioden 2012/13 må de marker, hvortil du søger støtte til Ekstensivt landbrug, kun indgå med 75 % af deres kvælstofkvote, når den samlede kvote for bedriften beregnes. Det er en betingelse, at N-kvoten i gødningskvoteberegningen reduceres med 25 % på hver enkelt mark, hvortil der søges Ekstensivt landbrug. Dermed skal marker i ordningen Ekstensivt landbrug indgå med deres reducerede N-kvote i den samlede N-kvote på bedriften Gødningskvoteberegningen skal helt eller delvist udfyldes Du skal på siden Forside i Fællesskemaet angive, hvilken af de to betingelser (140 kg total N eller 75 % kvote) du vælger at overholde i den planperiode, der begyndte den 1. august 2012 og udløber 31. juli Hvis du har valgt at overholde betingelsen om maksimalt 140 kg total N pr. ha harmoniareal, skal du oplyse på kolonne 9 i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder, hvilke af dine arealer, der er harmoniarealer. Husk at tjekke om alle relevante marker er markeret, og husk at fjerne evt. krydser i kolonne 9, hvis der er markeret ved marker, som ikke indgår i harmoniarealet, jf. harmonireglerne i Miljøstyrelsens husdyrgødningsbekendtgørelse. Hvis du har valgt at overholde betingelsen om at reducere til 75 % af N-kvoten for det ansøgte areal, skal du udfylde gødningsoplysninger i gødningskvoteberegningen. Oplysningerne skal omfatte alle bedriftens marker. Når du ansøger i det elektroniske Fællesskema 2013 på Fødevareministeriets Tast Selv-service, udfyldes og udregnes flere af gødningsoplysningerne automatisk. Du skal kontrollere, at der er oplyst jordbundstype og forfrugt for de enkelte marker, og kolonnerne 23 og 24 skal være udfyldt, således at N-kvoten for de pågældende marker er reduceret til de 75 %. 7 Bekendtgørelse nr. 804 af 18.juli 2012 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække 16

18 Ekstensivt landbrug Uanset hvilken model, du har valgt for kvælstofreduktion, skal der på din bedrift være en version af gødningskvoteberegningen, som du kan fremvise ved fysisk kontrol og omfatter alle marker 8 på bedriften, det kan f.eks. være skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder eller Skema A. Det er vigtigt, at det fremgår, hvordan kvoten er reduceret på de enkelte marker, og hvad den samlede reducerede kvote for bedriften er. Du skal være opmærksom på, at du er forpligtiget til at have opdateret din gødningskvoteberegning senest 7 dage efter, at du har lavet en ændring Forpligtelsesperiode Du er forpligtiget til at overholde betingelsen om nedsat tilførsel af kvælstof i planperioden 2012/13, dvs. fra den 1. august 2012 til den 31. juli Alle øvrige støttebetingelser skal overholdes i hele kalenderåret Husk at du som ansøger er ansvarlig for, at forpligtelserne overholdes i hele perioden, også selv om du ikke selv har rådighed over arealet i hele perioden. Se afsnit om overdragelse. 2.5 Ikke støtteberettigede arealer Der gives ikke støtte til arealer, hvor der er tilsagn om miljøbetinget tilskud eller miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger bortset fra arealer med tilsagn om tilskud til etablering af efterafgrøder. Ligeledes gives der ikke støtte til arealer, hvor der ikke må anvendes kemiske plantebeskyttelsesmidler som følge af: tilsagn om tilskud efter anden lovgivning, aftale, der indebærer direkte betaling for disse forpligtelser, servitut eller pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning. Du kan f.eks. ikke få tilskud til et areal, der efter 3 i Naturbeskyttelsesloven er omfattet af en forpligtelse til at undlade brug af kemiske plantebeskyttelsesmidler, eller som er omfattet af en fredning, der medfører sådan en forpligtelse. Det er dog muligt at få tilskud til arealer, der er omfattet af en forpagtningsaftale, så længe der ikke indgår en direkte økonomisk kompensation som en del af aftalen. Det kan eksempelvis være en forpagtningsaftale mellem en kommune og en landmand om afgræsning af et kommunalt ejet areal. Arealer med lavskov eller frugttræer, hvor der er pålagt fredskovspligt, er ikke støtteberettigede under ordningen Enkeltbetaling og dermed heller ikke under ordningen Ekstensivt landbrug. Du skal endvidere være opmærksom på, at lysåbne arealer i skov heller ikke er støtteberettigede 8 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 415 af 3.maj 2011 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, 23 stk. 3, skal gødningsplaner/gødningskvoteberegninger og gødningsregnskaber opbevares på bedriften i 5år. 17

19 Ekstensivt landbrug under ordningerne Enkeltbetaling og Ekstensivt landbrug. Du kan som udgangspunkt se på Internet Markkort i Tast Selv-service, om en mark er omfattet af fredskovspligt. Vær opmærksom på at Ekstensivt landbrug kan kombineres med Omlægningsstøtte til økologisk jordbrug, da tilsagn om omlægningsstøtte ydes som kompensation for at omlægge bedriftens arealer til økologisk jordbrug. Endelig skal du være opmærksom på, at reglerne for opbevaring og ikke-jordbrugsmæssige aktiviteter på arealer, hvortil der er søgt støtte til Ekstensivt landbrug, som udgangspunkt er de samme som i ordningen Enkeltbetaling. Der kan dog ikke udbetales støtte til arealer, hvor der opbevares landbrugsprodukter i mere end 8 dage i perioden 1. april 31. august Ikke støtteberettigede afgrøder Du kan kun søge støtte til arealer, der er støtteberettigede under ordningen Enkeltbetaling. Der er dog visse afgrødekoder, som ikke er støtteberettiget under ordningen Ekstensivt landbrug, selvom de kan være støtteberettiget under ordningen Enkeltbetaling. Følgende afgrødekoder kan ikke kombineres med ansøgning til Ekstensivt Landbrug: Kode Kode 253 Miljøgræs MVJ-ordning 1 (80 N) 254 Miljøgræs MVJ-ordning 2 (0 N) 350 Miljøgræs med N-kvote 585 Skovrejsning i projektområde som ikke er omfattet af tilsagn 310 Udyrket mark 586 Offentlig skovrejsning 311 Skovtilplantning 587 Skovrejsning på tidligere landbrugsjord årig udtagning 588 Statslig skovrejsning årig udtagning med skov 589 Bæredygtig skovdrift 315 Miljøgræs med udtagningsforpligtelse 317 Vådområder med udtagningsforpligtelse 318 Ikke landbrugsarealer - med pleje tilsagn 900 Øvrige afgrøder 903 Lysåbne arealer i skov 905 Anden anvendelse af tilsagnsarealer 18

20 Ekstensivt landbrug 319 Miljøtilsagn, der ikke er landbrugsarealer 906 Afmeldte arealer 320 Braklagte randzoner 907 Økologiske naturarealer 321 Miljøtiltag, ej landbrugsarealer 908 Naturarealer ansøgning om miljøtilsagn 2.6 Kombination af Ekstensivt landbrug med andre arealstøtteordninger Støtte til Ekstensivt landbrug kan kun kombineres med følgende ordninger: Omlægningstilskud til økologisk jordbrug (OM 5-årig). Etablering af flerårige energiafgrøder. Produktion af flerårige energiafgrøder. Etablering af efterafgrøder. Enkeltbetaling. Ø-støtte. Etablering af økologiske frugttræer og bærbuske. 2.7 Ansøgning om støtte Du søger om støtte til Ekstensivt landbrug i Fællesskema Ordningen søges på siden 1- årige støtteordninger, hvor du i kolonnen Ekstensivt landbrug skal sætte kryds ud for hver af de marker, som du ønsker at søge støtte til. Derudover skal du på siden Forside sætte kryds ud for den model, du vælger for reduktion af kvælstoftilførsel (max 140 kg total N pr. ha på harmoniarealet, eller 75 % af kvælstofkvoten på de ansøgte marker). Se i kapitel hvilke gødningsoplysninger du skal indberette. Husk også at udfylde skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder se kapitel Prioritering Hvis ikke alle ansøgninger til Ekstensivt landbrug kan imødekommes, vil der ske en prioritering mellem ansøgningerne. Prioriteringen sker mellem de fire kategorier, som du kan se nedenfor og i den viste rækkefølge: 1. Private 9 økologiske 10 marker. 9 Ved en privat mark forstås, at ansøgning er indgivet af en privat person/virksomhed. 19

21 Ekstensivt landbrug 2. Private konventionelle marker. 3. Offentlige 11 økologiske marker. 4. Offentlige konventionelle marker. Hvis ikke alle ansøgninger inden for en af de ovennævnte hovedgrupper kan imødekommes, prioriteres der inden for hver hovedgruppe efter følgende undergrupper: A. Marker 12 i nitratfølsomme indvindingsområder. B. Marker i områder med særlige drikkevandsinteresser. C. Marker i områder med drikkevandsinteresser. D. Marker i områder uden drikkevandsinteresser. Hvis der ikke er midler til at imødekomme alle ansøgere i en undergruppe, prioriteres markerne efter størrelse indenfor den enkelte undergruppe, så store marker prioriteres over små marker. 10 Ved en økologisk mark forstås, at marken indgår i en bedrift, som ved ansøgningsfristen er autoriseret til økologisk jordbrugsproduktion eller er omfattet af en ansøgning herom. 11 Ved en offentlig mark forstås, at ansøgning er indgivet af en offentlig institution, en offentlig virksomhed eller et kommunalt fællesskab. 12 Marker, der ligger i en markblok, der helt eller delvist er beliggende i de pågældende områder. Der tages udgangspunkt i de markblokgrænser, der er gældende den 1. februar samt 25. april 2013 samt de registreringer af nitratfølsomme områder og drikkevandsområder, der er registreret på Miljøportalen den 1. februar Ved prioritering af en mark, der er berørt af markblokændringer, anvendes markblokkene på det af de to anførte tidspunkter, der giver den mest fordelagtige prioritering. 20

22 Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer 3 Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer 3.1 Formål Formålet med denne støtteordning er at fremme en ekstensiv drift af græsarealer ved pleje med afgræsning eller slæt og uden tilførsel af gødning samt plantebeskyttelsesmidler. Den ekstensive drift af græsarealer skal bidrage til at øge biodiversiteten generelt samt reducere udvaskningen af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler til vandmiljøet. 3.2 Hvad kan du få i støtte? Støttesatsen afhænger af, om du vælger, at marken skal plejes med afgræsning eller med slæt med mulighed for afgræsning: Støttesatsen udgør 221 euro pr. ha svarende til ca kr. pr. ha for arealer, der skal plejes med afgræsning. Støttesatsen udgør 121 euro pr. ha svarende til ca. 900 kr. pr. ha for arealer, der plejes med slæt og/eller afgræsning 3.3 Hvilke arealer kan få støtte? Du har mulighed for at søge Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer for græsarealer, som i ansøgningsåret er støtteberettiget efter reglerne for ordningen Enkeltbetaling. Det er muligt at søge på såvel permanente græsarealer som omdriftsgræsarealer. Hvis du har et græsareal, kan du også vælge at søge et 5-årigt tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer for græsarealer, se mere i Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologistøtteordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Du skal være opmærksom på, at du ikke samme år kan opnå støtte fra begge græsordninger til samme areal. Du skal endvidere være opmærksom på, at du ikke kan søge om støtte til Pleje af EBstøtteberettigede græsarealer, hvis arealet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, jf. artikel 34, som er beskrevet nærmere i Vejledning om Enkeltbetaling. Støtteberettigede marker skal udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha. Arealer under 0,30 ha ses dog som sammenhængende, hvis der er en støtteberettiget passage på min. 4 m bredde til andre støtteberettigede arealer, og arealerne ligger i samme markblok. Ansøgningen om støtte til Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer skal desuden indgå i en samlet ansøgning om støtte til minimum 2,00 ha støtteberettiget jord eller dyrepræmier på over 300 euro. Se afsnit 1.4. Derudover gælder generelt reglerne i ordningen Enkeltbetaling. 21

23 Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer 3.4 Støttebetingelser Pleje af arealet Arealet skal fastholdes som et græsareal i hele kalenderåret og må kun plejes med afgræsning eller slæt med mulighed for afgræsning. Du skal i Fællesskemaet vælge mellem en af to muligheder: pleje med afgræsning eller pleje med slæt med mulighed for afgræsning. Uanset hvilken mulighed du vælger, skal arealet fremstå med et lavt plantedække 31. august Af hensyn til fugle og vildt må arealet ikke slås i perioden fra 1. maj og til og med 20. juni Hvis arealerne er beliggende inden for de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certificering af frø, skal plantedækket dog slås inden blomstring på anmodning fra den berørte frøavler. Plantedækket må endvidere slås på afgrænsede områder med flyvehavre, hejrearter, brændenælder, tidsler, kæmpebjørneklo, engbrandbæger og vårbrandbæger før 20. juni Hvis du slår arealet før 20. juni 2013 grundet en af de nævnte plantearter, skal du give NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud skriftligt besked herom, inden slåningen foretages Pleje med afgræsning Hvis du vælger at pleje med afgræsning, skal det ske med husdyr (kun heste og/eller drøvtyggere). Afgræsningen skal foretages med et græsningstryk, som afpasses efter forholdene, således at overgræsning undgås, og plantedækket opretholdes. I perioden 21. juni til 31. august 2013 er det muligt at supplere afgræsningen med slæt, hvis det sker som en naturlig del af afgræsningen. Det er muligt at afpudse arealet, hvis afpudsningen sker efter afgræsning. Der må tilskudsfodres med halm og stråfoder (ikke wrap). Dyr under 6 måneder må tilskudsfodres med korn og kraftfoder i kalveskjul. Hvis arealet er plejet med afgræsning, skal alle dele af arealet den 31. august fremstå med lavt plantedække, dvs. mindst 50 % af plantedækket skal være under 40 cm højt. Enkelte områder på under 100 m 2, hvor der den 31. august er et plantedække på over 40 cm højde, vil dog blive accepteret, hvis de er en del af en helhed, hvor plantedækket i øvrigt opfylder betingelserne til plantedække Pleje med slæt og afgræsning Hvis du vælger at pleje med slæt med mulighed for afgræsning i perioden 21. juni 31. august, skal arealet plejes således, at det den 31. august fremstår med lavt plantedække, og at det tydeligt fremgår, at der har været taget minimum ét slæt i perioden 21. juni 31. august. 22

24 Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer Ingen gødning og pesticider Der må ikke anvendes plantebeskyttelsesmidler på arealet, og der må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr. Du er forpligtiget til at udarbejde gødningskvoteberegning efter reglerne i gødskningsbekendtgørelsen, for arealer omfattet af Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer for den planperiode, der udløber i Du kan udarbejde gødningskvoteberegning i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i Tast Selv-service, og det skal fremgå af gødningskvoteberegningen, at kvælstof-kvoten er 0 kg N pr ha for hver af de marker, som er omfattet af ordningen. Gødningskvoteberegningen skal udarbejdes efter reglerne i gødskningsbekendtgørelsen, uanset om bedriften er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Du skal opbevare gødningskvoteberegningen på bedriften, så den kan fremvises ved kontrol. Du skal være opmærksom på, at du er forpligtiget til at have opdateret din gødningskvoteberegning senest 7 dage efter, at du har lavet en ændring. 3.5 Forpligtelsesperiode Du er forpligtet til at overholde støttebetingelserne i hele kalenderåret 2013 herunder bl.a. krav til afgræsning og/eller slæt, samt der ikke må tilføres gødning og anvendes pesticider. Du skal være opmærksom på, at forpligtigelsen til at udføre gødningskvoteberegning over den reducerede gødningsanvendelse følger planperioden 2012/13, dvs. fra 1. august 2012 til 31. juli Ikke støtteberettigede arealer Du kan ikke søge støtte til arealer, der i 2013 samtidig er omfattet af en anden lovgivning, servitut, eller pligt, hvor der er krav om udtagning, braklægning, afgræsning eller slæt m.m. Du kan ikke få støtte til arealer, hvortil der udbetales Enkeltbetaling som følge af, at arealet er omfattet af undtagelsesbestemmelser i art. 3413, se Vejledning om Enkeltbetaling Dog kan du få støtte til arealer, der indgår i et demonstrationsprojekt efter Lov om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), og hvor der ikke ydes tilskud for afgræsning eller slæt. 3.7 Kombination med andre arealstøtteordninger Støtte til Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer kan kun kombineres med følgende ordninger: Omlægning til økologisk landbrug (OM 5-årig) Ø-støtte 13 Artikel 34, stk. 2 i Rådets forordning nr. 73/

25 Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer Enkeltbetaling Fastholdelse af vådområder (arealer der ikke er omfattet af undtagelsesregler i art. 34) Randzonekompensation 3.8 Ansøgning Ansøgning skal ske på siden 1-årige ordninger i Fællesskemaet i kolonnen Pleje af EBstøtteberettigede græsarealer. Det er i Fællesskemaet, at du skal angive, hvilke plejeforpligtigelser du påtager dig: Afgræsning (sæt kryds i kolonne Afgræsning ) eller Afgræsning eller slæt (sæt kryds i kolonne Afgræsning eller slæt ). Hvis du søger støtte til et permanent græsareal, skal du anvende afgrødekoden 276 (permanent græs og kløvergræs uden N-norm). Hvis støtten søges til et græsareal i omdrift, skal du anvende afgrødekoden 264 (græs og kløvergræs uden N-norm). De to afgrødekoder skal anvendes, uanset om arealet afgræsses, eller der tages slæt. 3.9 Prioritering I det tilfælde at alle ansøgninger til Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer ikke kan imødekommes, vil der ske en prioritering mellem ansøgningerne. Prioriteringen sker mellem de 10 kategorier, som du kan se nedenfor og i den viste rækkefølge: Prioritering af ansøgningerne 1: Privat drevne permanente græsarealer 14 inden for de særligt udpegede Natura 2000-områder 2: Privat drevne 3-arealer med permanent græs 3: Privat drevne permanente græsarealer indenfor Natura 2000, men udenfor de særligt udpegede områder. 4: Offentligt drevne permanente græsarealer inden for de særligt udpegede områder i Natura : Offentligt drevne 3-arealer med permanent græs 6: Offentligt drevne permanente græsarealer indenfor Natura 2000, men udenfor de særligt udpegede områder. 7: Privat drevne permanente græsarealer i øvrigt 8: Offentligt drevne permanente græsarealer i øvrigt 14 Marker, der ligger i en markblok, der helt eller delvist er beliggende i de pågældende områder. Der tages udgangspunkt i de markblokgrænser, der er gældende den 1. februar samt 25. april 2013 samt de registreringer af nitratfølsomme områder og drikkevandsområder, der er registreret på Miljøportalen den 1. februar Ved prioritering af en mark, der er berørt af markblokændringer, anvendes markblokkene på det af de to anførte tidspunkter, der giver den mest fordelagtige prioritering for ansøger. 24

26 Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer 9: Andre privat drevne græsarealer i omdrift 10: Andre offentligt drevne græsarealer i omdrift Hvis der ikke er midler til at imødekomme alle ansøgere i en prioriteringsklasse, prioriteres markerne efter størrelse indenfor den enkelte prioriteringsklasse, så store marker prioriteres over små marker Bemærkninger til prioritering Permanente græsarealer Permanente græsarealer er arealer, der anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder, hvad enten der er tale om naturlige (selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer, som har været holdt uden for bedriftens omdrift i mindst 5 år. Arealer, der har været dyrket med græs eller andet grøntfoder i de sidste 5 år, er således omfattet af reglerne om permanente græsarealer. Afbrydelse af 5-årsperioden med græs eller andet grøntfoder kan kun ske ved at dyrke omdriftsafgrøder. Således afbryder natur, brak og udyrkede arealer ikke 5-årsperioden. Underkendte græs- eller grøntfoderarealer afbryder heller ikke 5-årsperioden. Et areal ophører med at være et permanent græsareal, når det er genopdyrket med en omdriftsafgrøde, der ikke er græs eller grøntfoder. 3-arealer Permanente græsarealer er ikke automatisk omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, mens græsarealer, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, normalt vil være permanente græsarealer, såsom enge og overdrev. Beskyttelse efter 3 i Naturbeskyttelsesloven kan kun ophøre efter ansøgning i kommunen, så en 3-forpligtigelse fortsætter, selvom arealet ophører med at være permanent græs med deraf følgende krav om reetablering med græs. Det bemærkes, at en eventuel 3-forpligtigelse ikke behøver at være registreret, for at den skal overholdes, derfor kan du spørge kommunen, hvis du er i tvivl. Natura 2000 Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper samt vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. På Internet Markkort (IMK) kan ses, hvilke arealer Natura udpegningen omfatter. Efter indstilling fra Naturstyrelsen er der udpeget særlige områder indenfor Natura 2000, der dels er særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer og dels rummer interesser i forhold til særlig fuglevenlig drift. 25

27 Etablering af flerårige energiafgrøder 4 Etablering af flerårige energiafgrøder 4.1 Formål Formålet med denne støtteordning er at fremme produktionen af biomasse, som kan erstatte fossile brændstoffer og dermed reducere CO 2 -udledningen. Ordningen skal endvidere bidrage til at reducere udvaskningen af næringsstoffer. 4.2 Hvad kan du få i støtte? Der ydes 564 euro pr. ha svarende til ca kr. pr. ha. Der er tale om en etableringsstøtte. Det vil sige, at der kun kan ydes støtte til arealer, som etableres i perioden fra den 1. januar 2013 til 15. juni Hvis du allerede har tilplantet arealer med energiafgrøder, er det muligt at opnå støtte til disse arealer under ordningen Produktion af flerårige energiafgrøder, der er beskrevet i kapitel 5 i denne vejledning. Husk, at du ikke samme år kan opnå støtte under begge ordninger til samme areal. 4.3 Hvilke arealer kan få støtte? Alle arealer, hvortil der søges om støtte til Etablering af flerårige energiafgrøder, skal også leve op til betingelserne under ordningen Enkeltbetaling, Minimumsareal For at kunne modtage etableringsstøtte til energiafgrøder skal du som minimum ansøge om og etablere 1,00 ha flerårige energiafgrøder. Denne hektar kan dog være fordelt over flere marker, fx 2 marker på 0,30 ha og 1 mark på 0,40 ha. Arealerne, hvortil der søges om støtte, skal være velafgrænsede i forhold til øvrige områder og afgrøder. Støtteberettigede marker skal udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha. Arealer under 0,30 ha ses dog som sammenhængende, hvis der er en støtteberettiget passage på min. 4 m bredde til andre støtteberettigede arealer, og arealerne ligger i samme markblok. Ansøgningen om støtte til energiafgrøder skal desuden indgå i en samlet ansøgning om støtte til minimum 2,00 ha støtteberettiget jord eller dyrepræmier på over 300 euro. Se afsnit 1.4. Derudover gælder reglerne i ordningen Enkeltbetaling, fx med hensyn til minimumsbredde på marken på 7,5 m. 4.4 Støttebetingelser For at opnå støtte til Etablering af flerårige energiafgrøder skal nedenstående betingelser overholdes. Du er forpligtet til at overholde alle støttebetingelser i hele kalenderåret

28 Etablering af flerårige energiafgrøder Artsvalg Der skal etableres en af følgende arter: - arter af Pileslægten (Salix sp.) - arter af Poppelslægten (Poppulus sp.) - Rødel (Alnus glutinosa) - Ask (Fraxinus excelsior) - Hassel (Corylus avellana) Der må dog også optræde enkelte selvsåede træer af andre arter. I ordningen Enkeltbetaling kan der være op til 25 % buske og træer af andre arter end de ovenfor nævnte, denne mulighed findes ikke i ordningen Etablering af flerårige energiafgrøder Plantetæthed Plantetætheden skal minimum være: For Pil, Rødel, Ask og Hassel: planter/ha. For renbestande af Poppel: planter/ha. Blandinger af de forskellige arter og slægter: planter/ha. Minimumsplantetallet skal opretholdes igennem hele kalenderåret. En samling af skud, der skyder fra den samme rod eller stød, skal i denne sammenhæng forstås som én plante Etablering Etableringen af energiafgrøden skal finde sted i perioden den 1. januar 15. juni Der skal være tale om nyetablering. Med nyetablering menes der, at hele arealet skal etableres fra bar mark. Det er muligt at opnå støtte til etablering (genplantning) af flerårige energiafgrøder på arealer, hvor der forud har været energiafgrøder, hvis arealet inden genplantningen har været jordbearbejdet, og gamle plantedele herunder rodsystemer er nedpløjet eller fjernet fra arealet. Supplerende plantninger i en eksisterende energiafgrøde med henblik på at opretholde plantetallet anses ikke som etablering og er dermed ikke støtteberettiget Arbejdsarealer Hvis du har etableret spor og gange på din mark til færdsel i området med henblik på vedligeholdelse af arealet, må det ikke ske på bekostning af plantetætheden. Beplantede gange og ubefæstede køreveje må højst udgøre 20 % af din mark, og marken skal stadig leve op til kravet om plantetæthed. Derfor skal antallet af planter være tilsvarende højere på den tilplantede del af arealet, hvis der er gange og veje på arealet. 27

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle Økologisk Arealtilskud 2015 Lene Vejbæk og Per F. Ahle 1 Økologisk Arealtilskud Økologisk Arealtilskud: ny ordning fra 2015 erstatter: - Miljøbetinget tilskud - Ekstensivt landbrug - Omlægningstilskud

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 7. juli 2015. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag. 3. juli 2015. Nr. 828. Lovtidende A 2015 Udgivet den 7. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 828. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 2 og 3, 18, 19, stk. 1 og 3, 20, 26 a, stk. 1-3, og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel årige miljøstøtte-ordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel årige miljøstøtte-ordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtte-ordninger Version 4 22. april 2012 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sprøjtefrie randzoner

Sprøjtefrie randzoner Sprøjtefrie randzoner Disposition! Politiske mål! Beskrivelse af målsatte vandløb og søer! Fordele ved braklægning! Tilskudsmuligheder gennem MVJ-ordninger! Effekt på natur og miljø! Driftstab! Ukrudts-

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Bilag 5 - Faktaark artikel 68

Bilag 5 - Faktaark artikel 68 Bilag 5 - Faktaark artikel 68 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 24. maj 2012 Faktaark artikel 68 Indhold 1. Faktaark a Art. 68 ordning: Ekstensivt landbrug...3 2. Faktaark

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordninger. November 2013

Instruks for kontrol af arealordninger. November 2013 Instruks for kontrol af arealordninger November 2013 Kolofon Denne kontrolinstruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragsydere: Hans Erik Dylmer, Anne Bach, Elisabeth Anne Westerman, Emine

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Ekstensivt landbrug, Pleje af permanente græsarealer og Etablering af flerårige energiafgrøder.

Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Ekstensivt landbrug, Pleje af permanente græsarealer og Etablering af flerårige energiafgrøder. Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Ekstensivt landbrug, Pleje af permanente græsarealer og Etablering af flerårige energiafgrøder. 1. udgave februar 2011 Vejledning om Særlig miljøstøtte

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2013 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2010 til 31. juli 2011 Revideret juli 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS-

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Lovtidende A. Høringsudkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække

Lovtidende A. Høringsudkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække Lovtidende A Høringsudkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2,

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

GRUND-OG GRØN BETALING

GRUND-OG GRØN BETALING GRUND-OG GRØN BETALING Erfaringer fra 2015 og nyheder i 2016 Kirsten Elkjær, kel@gefion.dk Manglende MFO var den store udfordring i 2015 For lidt MFO kan opstå af flere årsager: Kludder i slåning af MFO

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2014 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Vejledning til Fællesskema 2010

Vejledning til Fællesskema 2010 Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Kolofon Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 5601_15 Maj 2015 Kolofon Instruks for kontrol af arealordninger 2015 5601_15 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

Hvilken afgrødekode skal bruges?

Hvilken afgrødekode skal bruges? Tilsagnstype Relevant afgrødekode Hvilken afgrødekode skal bruges? 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 253 Brug afgrødekoden 253 (Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N) (omdrift)) til landbrugsarealer, når du har

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere