Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20"

Transkript

1 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller historiemodul med gennemgang af formalia uge 20 Individuel- eller gruppevejledning om elevernes problemformulering etc. uge Skriveuge fredag d.29. maj fredag d. 5. juni Individuel vejledning i skriveuge uge 23 Aflevering af opgave i adm.2 og i lectio fredag d. 5. juni kl Fra fredag d.29. maj til fredag d. 5. juni (incl.) 2015 skal du skrive en opgave i et af fagene dansk og historie eller en tværfaglig opgave i både dansk og historie. Opgaven skal bl.a. bruges som en træning af de større skriftlige opgaver, som du senere vil komme til at skrive i det 3-årige forløb: Studieretningsopgave og ATsynopsis i 2g og Studieretningsprojekt og AT-synopsis i 3g. Valg af fag Senest d. 12. maj skal du vælge og give din dansk- og/eller historielærer besked om, hvorvidt du vil skrive i dansk, historie eller begge fag. Valg af område og emne I samarbejde med dine lærere, som også er dine vejledere, skal du derefter vælge, hvilket fagligt område og hvilket emne/hvilken problemformulering du vil beskæftige dig med i opgaven. Dine lærere kan evt. definere et overordnet emne, som opgaven skal falde indenfor. Problemformuleringen skal lægge op til en besvarelse, der bevæger sig inden for flere taksonomiske niveauer, herunder en redegørende, en analytisk, en fortolkningsmæssig og en perspektiverende. Se oversigten over anvendte begreber og taksonomi på side 4-6. Senest mandag d.18. maj skal du aflevere en blanket med emne/problemformulering samt en foreløbig disposition og litteraturliste til din dansk- og/eller historielærer. Blanketten vil ligge til udskrift i dit skema i lectio. Hvis opgaven skrives i dansk, skal området have tilknytning til det faglige arbejde, men væsentlige dele af opgaven skal ligge uden for det stof, som tidligere er gennemgået i faget, ligesom du ikke må genanvende tidligere besvarede opgaver. I historie skal opgavens område have tilknytning til undervisningen. Eleven skal her kunne trække på en grundlæggende viden. Hvis opgaven skrives i både dansk og historie skal teorier og metoder fra begge fag indgå i opgaven. Vejledning Dine lærere skal vejlede dig i afgræsning af dit emne, hjælpe dig med formulering af en problemformulering, og hvor og hvordan du bedst finder materiale til opgaven. Men det er dig selv, der har ansvaret for, at dine lærere er informeret om, hvor langt du er kommet i dine forberedelser. På den måde kan de også vejlede dig bedst.

2 - 2 - Vær i god tid med at søge materiale. Heri vil skolens studiecenter også være en god hjælp. I uge vil du få et kursus i informationssøgning i Studiecenteret. Du vil desuden få vejledning i forbindelse med din problemformulering i løbet af skriveugen, og du vil i forbindelse med et dansk- og/eller historiemodul inden skriveugen få vejledning i, hvilke krav der stilles til dansk-/historieopgaven. Opgaveugen Opgaven skal skrives fra d. 29. maj til og med d. 5. juni. Du får undervisningsfri i disse dage til at skrive opgaven, men skolens ressourcer og studiecenter er tilgængelige i opgaveugen, bortset fra i helligdagene, hvor skolen er lukket. I løbet af skriveugen skal du komme til en vejledningssamtale på typisk 15 min., som du er forpligtet til at møde op til. Besvarelse Opgaven skal besvares og afleveres individuelt. Flere elever kan vælge samme område, men skal have formuleret forskellige problemformuleringer. Man vil dog kunne arbejde sammen på den måde, at dele af problemformuleringen kan gå igen i forskellige opgaver, så man derved kan samarbejde omkring de fælles formuleringer. Der er afsat 20 elevtidstimer til opgaven, hvilket svarer til, at du bruger 4 timer om dagen i gennemsnit i de 5 afsatte skoledage. Opgaven skal fylde 7-10 maskinskrevne sider med punktstørrelse 12 og et antal tegn med mellemrum svarende til ca pr. side. excl. indholdsfortegnelse, bilag, litteraturliste, figurer, billeder. Hvis opgaven skrives tværfagligt skal den indeholde teorier og metoder fra begge fag. Således skal opgaven ved f.eks. inddragelse af litterære værker fra dansk anvende både tekstanalyse og teori og metode til analyse af historiske problemstillinger i litteraturen, mens den ved f.eks. en historiefaglig synsvinkel skal indeholde materialekritik, en udviklingsdimension og en samfundsdimension. Eksempler på flerfaglige opgaver kan være: Sagaer og vikingetid Barok og enevælde Holberg og oplysningstid Nationalromantik og dannelsen af national identitet i 1800-tallet Det folkelige gennembrud i litteratur og samfund Pontoppidans novellesamling Skyer og provisorietidens Danmark Modernisme og velfærdsstat Den historiske roman som genre Massekommunikation og historieformidling Aflevering Opgaven skal afleveres fredag d. 5. juni kl.14 i kasserne foran adm.2. Du skal aflevere 1 eksemplar, hvis du skriver i et fag, og 2 eksemplarer, hvis du skriver i begge fag. Opgaven skal være afleveret, for at du kan rykkes op i 2g. Du skal endvidere uploade din opgave i lectio under dansk. Bedømmelse Bedømmelsen af opgavebesvarelsen foretages af faglæreren/-lærerne og er en faglig helhedsvurdering. I bedømmelsen lægges vægt på: emnebehandling, herunder dokumentation anvendelse af faglig viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder formidling, herunder struktur og fokus fremstilling, herunder kildeoplysning, noteapparat, litteraturhenvisninger, angivelse af citat, litteraturliste, indholdsfortegnelse, forside, sidetal, overskrifter og underoverskrifter.

3 - 3 - Endvidere indgår det i bedømmelsen, om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet. Der gives én karakter. Sygdom Bliver du syg i løbet af ugen, skal du straks underrette skolen, som så vil tage stilling til, hvad der videre skal ske. Du skal under alle omstændigheder kunne dokumentere din sygdom. Studiecentret Når du skal i gang med at finde materialer til din opgave, er det naturligt at du først går til Studiecentret, skolens bibliotek. Alle 1g klasser vil få et målrettet søgekursus i Studiecenteret i uge I Studiecenteret kan du låne bøger om dit emne få hjælp til at søge relevante steder på internettet, f.eks. i udvalgte databaser få hjælp til at finde og bestille artikler og bøger fra andre biblioteker (brug Bibliotek.dk). arbejde selvstændigt eller i grupper i fred og ro Det er vigtigt, at du begynder din søgning efter materialer til din opgave i god tid før skrivedagene. Der er ofte stor efterspørgsel på materialerne. Mange elever skriver inden for det samme emne, og hvis du ikke er hurtigt ude, er bøgerne allerede udlånt og det kan være svært at nå at få skaffet materialer hjem. Du søger i Studiecentrets base fra skolens computere (ikon på skrivebordet) eller hjemmefra (via skolens portal) Når du låner bøger, skal du huske enten at få lånet registreret elektronisk hos bibliotekaren eller at udfylde en låneseddel, som ligger ved døren. Lånetiden er en måned og Studiecentret er åbent i hverdagene mellem kl. 8 og 16. Brug det

4 - 4 - Taksonomi i historie Indledende er det vigtigt at skelne mellem kilder og grundbogsstof. Kilder er groft sagt tekster fra den samtid, der skrives om, der kan udtrykke holdninger, hvor grundbogsstof er historiebøger, der er skrevet i nutiden om begivenheder i fortiden. Historiebøger bør ikke udtrykke holdninger, men gør det undertiden. Redegørelse i historie handler om (kort) overordnet at gengive de vigtigste forhold. Det gøres typisk ud fra grundbogstekster, men kan også betyde en kort indholdgengivelse af en kilde. Det er vigtigt at forstå, at en redegørelse ikke er et referat af en anden tekst, men en kortfattet gengivelse af emnet for teksten. Man kan for eksempel redegøre for begivenhederne i 1. verdenskrig. Eller man kan redegøre for deltagerne i 1. verdenskrig. Grænsen mellem redegørelse og analyse i historiefaget er flydende. I analysen lægger man vægt på årsager og konsekvenser, eller man nuancerer (eller opdeler) noget, så man fx ser på forskellige interesser. En analyse er længere og mere dybdegående end en redegørelse. Man kan analysere et emne ud fra både grundbøger og kilder. At vurdere betyder at tage stilling til noget. I historie kan man vurdere årsagerne til 1. verdenskrig. Det betyder, at man skal tage stilling til, hvilke årsager/konsekvenser der har betydet meget, og hvilke der har betydet mindre. Det gør man på baggrund af en redegørelse eller en analyse, som har fremdraget en mængde muligheder, man kan tage stilling til. I en vurdering kan man benytte sig af både grundbogsstof og kilder, men det er typisk, at man forsøger at vurdere på baggrund af mere end en tekst. (Men flere kilder kan dog fx godt være optrykt i den samme bog). At diskutere er i historie (ligesom i andre fag) at tage stilling på baggrund af en neutral gennemgang af flere (mindst to) muligheder eller synspunkter. Diskussionen minder således om vurderingen. Som i andre fag stiger graden af selvstændighed fra redegørelse over analyse til vurdering/diskussion. Historie handler dog ofte om fjerne og dermed svært tilgængelige emner, så en redegørelse kan være svær nok i sig selv. Empiri, teori og metode i historie Historie kan defineres både som et humanistisk og et samfundsvidenskabeligt fag. Mht. den humanistiske del er det fortolkningen af tanker, tekster, handlinger etc., der er det metodiske princip. Se under empiri og metode i dansk. Udgangspunktet for den samfundsvidenskabelige undersøgelse (empiri) kan defineres som de strukturer og elementer, som menneskelige fællesskaber består af EU, den danske stat, familien, fritidsklubben. Undersøgelsernes metoder kan inden for samfundsvidenskab være kvantitative, som udtrykkes i tal eller størrelser, eller kvalitative hvor andre mere nuancerede forhold end tal er gældende. Konkret kan metoderne f.eks. være statistisk analyse, observation, eksperiment, simulation etc.

5 - 5 - Taksonomi i dansk I dansk arbejder vi dels med primærlitteratur eller primærtekster og sekundærlitteratur eller sekundærtekster. Primærlitteratur/-tekster er fiktive eller ikke-fiktive tekster inden for det litterære/sproglige/mediemæssige stofområde, som er den centrale genstand for vores opgave. Det kan altså være en roman, en artikel, en film etc. Sekundærlitteraturen/-sekundærteksterne er det oftest ikke-fiktive faglitterære materiale, der skal bruges som redskaber til undersøgelsen af primærlitteraturen. Det kan være litteraturhistorie, litterære analyser, grundbøger i sprog og grammatik, fagbøger om medier og journalistik, filmanmeldelser etc. Som du kan se af ovenstående taksonomiske oversigt er det nederste trin på den taksonomiske stige referatet, redegørelsen og beskrivelsen. Her arbejder du med tekstens mest overfladiske lag, som f.eks. kunne være et referat af handlingen, en redegørelse for /beskrivelse af tekstens udgivelsesår, forfatter, tema, emner, tekstens ydre komposition etc. Det næste trin er analysen. Her fokuserer du stadig på arbejdet med din primærtekst, men du bevæger dig nu ned i en dybere og mere kompleks analyse af værkets dybere lag. Du ser på elementer som indre komposition, anvendelse af sprog og stil, personernes karakter, adfærd og relationer, miljøet, argumentationsformer i ikke-fiktive tekster, dramaturgiske elementer i film, drama etc. Fortolkningen er det næste trin sammen med sammenfatning og refleksion. Her sammenfatter du dine iagttagelser og konklusioner fra analysen og ser på, hvad teksten vil fortælle, eller hvilken oplevelse den vil give sine læsere. Når man fortolker, så læser man en mening, der ligger bagved teksten - altså som ikke kan læses umiddelbart, men som alligevel er en del af kunstværket. Til fortolkningen kan man få god hjælp af sekundærlitteraturen og af at bruge bestemte metoder. Fx skal symboler i tekster fortolkes, for deres betydning står der ikke direkte. Eller modsætninger i teksten kan fortolkes til at dække noget bredere. Er der fx en rig og en fattig person, der mødes, kan det fortolkes bredere som forskellige samfundsgrupper. Under fortolkningen hører også budskabet. Du bevæger dig på dette trin mellem din primærteksts univers og verden udenfor. Endelig på det sidste trin arbejder du med, hvilke sammenhænge værket/teksten indgår i. Hvordan kan værket perspektiveres til historiske, litterære, mediemæssige, sproglige sammenhænge uden for sig selv. Hvordan relaterer det sig til andre værker/tekster. Hvilken kontekst er det placeret i. Hvilken betydning har det eller har det haft. Empiri, teori og metode i dansk Dansk hører med til det humanistiske hovedområde. Udgangspunktet for humanistiske undersøgelser (empiri) er dels det ikkehåndgribelige i form af tanker, ytringer, handlinger, ideer og følelser etc. og dels det håndgribelige i form af sprog, skrifter, kunstværker, arkitektur etc. Dansk s metode er den hermeneutiske, som arbejder med fortolkningen som forudsætning for erkendelsen (forforståelsen) og omvendt. Dette kaldes den hermeneutiske spiral.

6 - 6 - Taksonomien i dansk-/historieopgaven Ovennævnte beskrivelse af taksonomierne i de to fag kan illustreres ved hjælp af Blooms taksonomi. Arbejdet med opgaven foregår trinvis, hvor du starter med at indsamle viden arbejder med forståelsen af denne viden anvender og behandler stoffet analyserer, fortolker og sammenligner stoffet producerer, designer og reviderer opgaven forsvarer, bedømmer, kritiserer opgaven Vær opmærksom på, at du i arbejdet med opgaven ofte må vende tilbage til lavere trin, inden du kan færdiggøre opgaven Tilegne sig viden Beskrive Redegøre Identificere Definere Nævne Genkende Forklare Formulere Afgrænse Illustrere Med egne ord beskrive Anvende Vælge Skelne Afprøve Behandle Analysere Finde Udlede Sammenholde Sammenligne Fortolker Samle Kombinere Producere Designe Revidere Diskutere Overveje Forsvare Bedømme Kritisere Kontrollere Afgøre Snyd og plagiat Det er snyd eller plagiat, hvis du kopierer en skriftlig opgave eller væsentlige dele af en skriftlig opgave f.eks. fra nettet eller en klassekammerat, og afleverer opgaven som dit eget produkt. bruger afsnit fra en skriftlig kilde ordret uden kildeangivelse (skjult citat). kopierer sætninger, fraser eller idéer fra andre, uden at lave præcise kildehenvisninger. tager specielle eller markante udtryk fra et andet værk og bruger dem i din egen opgave uden at kreditere ophavsmanden. får en anden til at skrive din opgave eller dele heraf. benytter elektronisk oversættelse (maskinoversættelse) i sprogfag. afleverer en opgave med et mangelfuldt kildehenvisningssystem, så man ikke kan se, hvilke kilder, du har brugt. parafraserer så tekstnært, at det ligner direkte afskrift. Snyd indberettes til skolens ledelse. Afleveringer, der af faglæreren vurderes som snyd, bliver registreret som ikkeafleverede. Snyd i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamen. Snyd udløser en skriftlig advarsel, som noteres i Lectio.

7 - 7 - Korrekte citater og kildeangivelse Hvordan indsætter jeg citater rigtigt? Citater illustrerer og fremhæver forfatterens argumentation og underbygger bogens udsagn. De tjener desuden som dokumentation for, at de iagttagelser, du gør dig i teksten, eller de konklusioner, du uddrager af teksten er holdbare. Der er dog visse regler for brugen af citater, som er vigtige at følge. Et citat er den ordrette eller indholdsmæssige gengivelse af andres tekster eller ytringer. Det er tilladt at bruge citater, når disse fungerer som bevis for et givet synspunkt, bidrager til en bedre forståelse eller er med til at uddybe det fremførte. Hvad og i hvilket omfang der kan citeres, uden at det vil blive betragtet som plagiat og dermed snyd fremgår af følgende. Når man arbejder med citater, er der fire grundregler, man bør holde sig for øje: Genkendelighed: Læseren skal umiddelbart kunne genkende, hvilke passager der udgør et citat. Nøjagtighed: I det direkte citat skal ordene, ordstillingen, retskrivningen og tegnsætningen - altså også fejl overtages direkte fra originalen. Man kan gøre opmærksom på eventuelle fejl med bemærkningen [sic!] umiddelbart efter det pågældende ord. Umiddelbarhed: Man bør så vidt muligt bruge originale tekster til citater. Det vil sige, at man ved fremmedsproglige tekster bør citere i originalsproget. Hensigtsmæssighed: Man bør kun benytte sig af citater, hvis de virkelig er relevante for det tema, der behandles i bogen. Der er også nogle formalia, man skal overholde: 1. Citatets begyndelse og slutning markeres med anførselstegn: Man kan lære umådeligt meget af de gamle ordsprog, men man gør det ikke. 2. Hvis man udelader ord/passager fra det originale citat, fremhæver man udeladelsen ved hjælp af firkantede parenteser og tre punktummer: Man kan lære umådeligt meget af [ ] ordsprog, men man gør det ikke. 3. Ordret tale i citater skal markeres med en anden type anførselstegn: På et tidspunkt udtalte Robert Storm Petersen følgende:»man kan lære umådeligt meget af de gamle ordsprog, men man gør det ikke.«4. Citater i et citat markeres ved start og slut med et enkelt anførselstegn : Han betegnede ham som forbryder, hvis karriere der burde sættes en stopper for, og skældte ham ud. 5. Egne indskud i et citat skal sættes i en firkantet parantes: Præsidenten [i USA] vælges for en fireårig periode. 6. Når man citerer verslinjer og strofer kan man enten gengive dem direkte efter originalen eller markere linjeskift med skråstreg / og slutningen af strofen med dobbelt skråstreg //. Kildeangivelse I forbindelse med kildeangivelse af et citat er der flere muligheder. Den mest almindelige er en fodnote (på samme side) eller en slutnote (efter kapitlet eller hovedteksten). Disse markeres med et hævet tal i hovedteksten. Selve fod- eller slutnoten indeholder så de nødvendige oplysninger til at kunne identificere kilden. Disse omfatter forfatter, titel, udgivelsessted, udgivelsesår og sidetal.

8 - 8 - Litteraturfortegnelsen i bogens tillæg bør så indeholde den komplette kildeangivelse. Et citat uden anførselstegn kalder man et plagiat. Juridisk set drejer det sig om tyveri af åndelig ejendom, da fremmede ideer er blevet fremsat som værende ens egne. Udarbejdelse af litteraturliste En litteraturliste er en samlet liste over de materialer, du har brugt i din opgave. Det kan være bøger, artikler, musik, film, hjemmesider på internettet osv. Litteraturlisten placeres til sidst i opgaven. Hvis du både har primærlitteratur (materialet, der skal analyseres) og sekundærlitteratur (som omhandler den primære litteratur og skal bruges til at besvare de spørgsmål, der er i din problemformulering) skal litteraturlisten opdeles i to. Det er vigtigt, at din litteraturliste er præcis og konsekvent. Alle referencerne skal være udarbejdet efter samme standard, så listen fremstår overskuelig og nem at bruge (først forfatter, så titel osv.) Din lærer og andre læsere skal nemlig kunne finde tilbage og tjekke de oplysninger, som du henviser til i din opgave. Brug oplysningerne der står på bogens titelside eller kolofonen (på efterfølgende venstre side). Alle de benyttede materialer listes alfabetisk i litteraturlisten, opdelt i bøger, artikler, billeder, film, musik, hjemmesider på internettet, osv. Husk altid: 1. Forfatter (efternavn, fornavn) 2. Titel og evt. undertitel. (kursiv) 3. Udgave (dog ikke 1. udgave) 4. Forlag/udgiver 5. Udgivelsesår Eksempel på en litteraturliste Primær litteratur: Ramsland, Morten: Hundehoved. Rosinante, Sekundær litteratur: Bøger: Eisenberg, Alex: Theresienstadt elegi. Klim, Holocaust in Den store danske encyklopædi, bind 8. Gyldendal/Danmarks Nationalleksikon, Rünitz, Lone: Danmark og de jødiske flygtninge Museum Tusculanum, Sode-Madsen, Hans (red.): Dengang i Theresienstadt: deportationen af de danske jøder Det Mosaiske Trossamfund, Artikler: Arnheim, Arthur: Hvorfor slap danskerne i Theresienstadt for at blive transporteret østpå? in Rambam, nr. 12, 2003, s Blüdnikow, Bent: Det store bedrag in Weekendavisen, Internetsider: Mennecke, Martin: Hvad er et Folkedrab? Besøgt d Theresienstadt in Den store danske. Gyldendals åbne encyklopædi, u.å. Besøgt d Tyskland,

9 - 9 - _%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyskland_1933_-1949/Theresienstadt? highlight=theresienstadt Vogelsang, Peter og Brian B. M. Larsen: Danske jøders skæbne Besøgt Læs mere om litteraturlister i skrivemetroen eller på hjemmesiden under elev/1g vejledninger.

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Historie-/danskopgaven i 2g

Historie-/danskopgaven i 2g 2011 Historie-/danskopgaven i 2g Nærum Gymnasium 2 Historie-/danskopgaven i 2.g en vejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De formelle krav og rammer... 3 3. Opgavens emne... 3 3. Om det danskfaglige

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

projket VEJLEDNING TIL SRP

projket VEJLEDNING TIL SRP studie retnings projket VEJLEDNING TIL SRP 2012-2013 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

1g-opgaven i dansk. Råd og vink

1g-opgaven i dansk. Råd og vink 1g-opgaven i dansk 1.g opgave i dansk 2014 Råd og vink Præsentation 1g opgaven skal fungere som øvelse i metoder, der skal anvendes i senere opgaver. Derfor ligger der allerede i 1g opgaven bestemte krav

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

INDHOLD. Studiecenteret s. 11

INDHOLD. Studiecenteret s. 11 1 INDHOLD Studieretningsprojektet s. 2 Valg af fag s. 3 Indledende vejledning s. 3 Individuel vejledning s. 3 Valg af område s. 4 Opgaveformulering s. 4 Udlevering af opgaven s. 5 Opgaveugerne s. 5 Sprog

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave. DANSK A Eksempler på emner

Større Skriftlig Opgave. DANSK A Eksempler på emner Større Skriftlig Opgave DANSK A Eksempler på emner Den større skriftlige opgave Denne folder giver dig et indblik i, hvad det indebærer at skrive større skriftlig opgave (SSO) i de forskellige fag, og

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2013 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2013 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2013 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Indhold. Studiecenteret 11

Indhold. Studiecenteret 11 Indhold Større skriftlige opgave Vigtige datoer 2 Valg af fag 2 Vejledning 3 Opgavens område og emne 3 Offentliggørelse af opgaveformulering 3 Opgaveuge 4 Opgaver i fremmedsprog 4 Besvarelsen 4 Citat,

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - februar 2016 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - februar 2016 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - februar 2016 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS s trin til en bedre SRP Indholdsfortegnelse side Formål & mål De indgående fag side side Vejledning side 6 Opgaveformulering Bedømmelsen side side 7 8 SRP i fremmedsprog side

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium. β-version 2.1

Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium. β-version 2.1 Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium β-version 2.1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formalia... 3 Forside... 3 Omfang... 3 Sidenummerering... 3 Sprog... 3 Computerindstillinger... 3 Opgavens Indhold...

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere