Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20"

Transkript

1 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller historiemodul med gennemgang af formalia uge 20 Individuel- eller gruppevejledning om elevernes problemformulering etc. uge Skriveuge fredag d.29. maj fredag d. 5. juni Individuel vejledning i skriveuge uge 23 Aflevering af opgave i adm.2 og i lectio fredag d. 5. juni kl Fra fredag d.29. maj til fredag d. 5. juni (incl.) 2015 skal du skrive en opgave i et af fagene dansk og historie eller en tværfaglig opgave i både dansk og historie. Opgaven skal bl.a. bruges som en træning af de større skriftlige opgaver, som du senere vil komme til at skrive i det 3-årige forløb: Studieretningsopgave og ATsynopsis i 2g og Studieretningsprojekt og AT-synopsis i 3g. Valg af fag Senest d. 12. maj skal du vælge og give din dansk- og/eller historielærer besked om, hvorvidt du vil skrive i dansk, historie eller begge fag. Valg af område og emne I samarbejde med dine lærere, som også er dine vejledere, skal du derefter vælge, hvilket fagligt område og hvilket emne/hvilken problemformulering du vil beskæftige dig med i opgaven. Dine lærere kan evt. definere et overordnet emne, som opgaven skal falde indenfor. Problemformuleringen skal lægge op til en besvarelse, der bevæger sig inden for flere taksonomiske niveauer, herunder en redegørende, en analytisk, en fortolkningsmæssig og en perspektiverende. Se oversigten over anvendte begreber og taksonomi på side 4-6. Senest mandag d.18. maj skal du aflevere en blanket med emne/problemformulering samt en foreløbig disposition og litteraturliste til din dansk- og/eller historielærer. Blanketten vil ligge til udskrift i dit skema i lectio. Hvis opgaven skrives i dansk, skal området have tilknytning til det faglige arbejde, men væsentlige dele af opgaven skal ligge uden for det stof, som tidligere er gennemgået i faget, ligesom du ikke må genanvende tidligere besvarede opgaver. I historie skal opgavens område have tilknytning til undervisningen. Eleven skal her kunne trække på en grundlæggende viden. Hvis opgaven skrives i både dansk og historie skal teorier og metoder fra begge fag indgå i opgaven. Vejledning Dine lærere skal vejlede dig i afgræsning af dit emne, hjælpe dig med formulering af en problemformulering, og hvor og hvordan du bedst finder materiale til opgaven. Men det er dig selv, der har ansvaret for, at dine lærere er informeret om, hvor langt du er kommet i dine forberedelser. På den måde kan de også vejlede dig bedst.

2 - 2 - Vær i god tid med at søge materiale. Heri vil skolens studiecenter også være en god hjælp. I uge vil du få et kursus i informationssøgning i Studiecenteret. Du vil desuden få vejledning i forbindelse med din problemformulering i løbet af skriveugen, og du vil i forbindelse med et dansk- og/eller historiemodul inden skriveugen få vejledning i, hvilke krav der stilles til dansk-/historieopgaven. Opgaveugen Opgaven skal skrives fra d. 29. maj til og med d. 5. juni. Du får undervisningsfri i disse dage til at skrive opgaven, men skolens ressourcer og studiecenter er tilgængelige i opgaveugen, bortset fra i helligdagene, hvor skolen er lukket. I løbet af skriveugen skal du komme til en vejledningssamtale på typisk 15 min., som du er forpligtet til at møde op til. Besvarelse Opgaven skal besvares og afleveres individuelt. Flere elever kan vælge samme område, men skal have formuleret forskellige problemformuleringer. Man vil dog kunne arbejde sammen på den måde, at dele af problemformuleringen kan gå igen i forskellige opgaver, så man derved kan samarbejde omkring de fælles formuleringer. Der er afsat 20 elevtidstimer til opgaven, hvilket svarer til, at du bruger 4 timer om dagen i gennemsnit i de 5 afsatte skoledage. Opgaven skal fylde 7-10 maskinskrevne sider med punktstørrelse 12 og et antal tegn med mellemrum svarende til ca pr. side. excl. indholdsfortegnelse, bilag, litteraturliste, figurer, billeder. Hvis opgaven skrives tværfagligt skal den indeholde teorier og metoder fra begge fag. Således skal opgaven ved f.eks. inddragelse af litterære værker fra dansk anvende både tekstanalyse og teori og metode til analyse af historiske problemstillinger i litteraturen, mens den ved f.eks. en historiefaglig synsvinkel skal indeholde materialekritik, en udviklingsdimension og en samfundsdimension. Eksempler på flerfaglige opgaver kan være: Sagaer og vikingetid Barok og enevælde Holberg og oplysningstid Nationalromantik og dannelsen af national identitet i 1800-tallet Det folkelige gennembrud i litteratur og samfund Pontoppidans novellesamling Skyer og provisorietidens Danmark Modernisme og velfærdsstat Den historiske roman som genre Massekommunikation og historieformidling Aflevering Opgaven skal afleveres fredag d. 5. juni kl.14 i kasserne foran adm.2. Du skal aflevere 1 eksemplar, hvis du skriver i et fag, og 2 eksemplarer, hvis du skriver i begge fag. Opgaven skal være afleveret, for at du kan rykkes op i 2g. Du skal endvidere uploade din opgave i lectio under dansk. Bedømmelse Bedømmelsen af opgavebesvarelsen foretages af faglæreren/-lærerne og er en faglig helhedsvurdering. I bedømmelsen lægges vægt på: emnebehandling, herunder dokumentation anvendelse af faglig viden og fagets/fagenes grundlæggende metoder formidling, herunder struktur og fokus fremstilling, herunder kildeoplysning, noteapparat, litteraturhenvisninger, angivelse af citat, litteraturliste, indholdsfortegnelse, forside, sidetal, overskrifter og underoverskrifter.

3 - 3 - Endvidere indgår det i bedømmelsen, om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet. Der gives én karakter. Sygdom Bliver du syg i løbet af ugen, skal du straks underrette skolen, som så vil tage stilling til, hvad der videre skal ske. Du skal under alle omstændigheder kunne dokumentere din sygdom. Studiecentret Når du skal i gang med at finde materialer til din opgave, er det naturligt at du først går til Studiecentret, skolens bibliotek. Alle 1g klasser vil få et målrettet søgekursus i Studiecenteret i uge I Studiecenteret kan du låne bøger om dit emne få hjælp til at søge relevante steder på internettet, f.eks. i udvalgte databaser få hjælp til at finde og bestille artikler og bøger fra andre biblioteker (brug Bibliotek.dk). arbejde selvstændigt eller i grupper i fred og ro Det er vigtigt, at du begynder din søgning efter materialer til din opgave i god tid før skrivedagene. Der er ofte stor efterspørgsel på materialerne. Mange elever skriver inden for det samme emne, og hvis du ikke er hurtigt ude, er bøgerne allerede udlånt og det kan være svært at nå at få skaffet materialer hjem. Du søger i Studiecentrets base fra skolens computere (ikon på skrivebordet) eller hjemmefra (via skolens portal) Når du låner bøger, skal du huske enten at få lånet registreret elektronisk hos bibliotekaren eller at udfylde en låneseddel, som ligger ved døren. Lånetiden er en måned og Studiecentret er åbent i hverdagene mellem kl. 8 og 16. Brug det

4 - 4 - Taksonomi i historie Indledende er det vigtigt at skelne mellem kilder og grundbogsstof. Kilder er groft sagt tekster fra den samtid, der skrives om, der kan udtrykke holdninger, hvor grundbogsstof er historiebøger, der er skrevet i nutiden om begivenheder i fortiden. Historiebøger bør ikke udtrykke holdninger, men gør det undertiden. Redegørelse i historie handler om (kort) overordnet at gengive de vigtigste forhold. Det gøres typisk ud fra grundbogstekster, men kan også betyde en kort indholdgengivelse af en kilde. Det er vigtigt at forstå, at en redegørelse ikke er et referat af en anden tekst, men en kortfattet gengivelse af emnet for teksten. Man kan for eksempel redegøre for begivenhederne i 1. verdenskrig. Eller man kan redegøre for deltagerne i 1. verdenskrig. Grænsen mellem redegørelse og analyse i historiefaget er flydende. I analysen lægger man vægt på årsager og konsekvenser, eller man nuancerer (eller opdeler) noget, så man fx ser på forskellige interesser. En analyse er længere og mere dybdegående end en redegørelse. Man kan analysere et emne ud fra både grundbøger og kilder. At vurdere betyder at tage stilling til noget. I historie kan man vurdere årsagerne til 1. verdenskrig. Det betyder, at man skal tage stilling til, hvilke årsager/konsekvenser der har betydet meget, og hvilke der har betydet mindre. Det gør man på baggrund af en redegørelse eller en analyse, som har fremdraget en mængde muligheder, man kan tage stilling til. I en vurdering kan man benytte sig af både grundbogsstof og kilder, men det er typisk, at man forsøger at vurdere på baggrund af mere end en tekst. (Men flere kilder kan dog fx godt være optrykt i den samme bog). At diskutere er i historie (ligesom i andre fag) at tage stilling på baggrund af en neutral gennemgang af flere (mindst to) muligheder eller synspunkter. Diskussionen minder således om vurderingen. Som i andre fag stiger graden af selvstændighed fra redegørelse over analyse til vurdering/diskussion. Historie handler dog ofte om fjerne og dermed svært tilgængelige emner, så en redegørelse kan være svær nok i sig selv. Empiri, teori og metode i historie Historie kan defineres både som et humanistisk og et samfundsvidenskabeligt fag. Mht. den humanistiske del er det fortolkningen af tanker, tekster, handlinger etc., der er det metodiske princip. Se under empiri og metode i dansk. Udgangspunktet for den samfundsvidenskabelige undersøgelse (empiri) kan defineres som de strukturer og elementer, som menneskelige fællesskaber består af EU, den danske stat, familien, fritidsklubben. Undersøgelsernes metoder kan inden for samfundsvidenskab være kvantitative, som udtrykkes i tal eller størrelser, eller kvalitative hvor andre mere nuancerede forhold end tal er gældende. Konkret kan metoderne f.eks. være statistisk analyse, observation, eksperiment, simulation etc.

5 - 5 - Taksonomi i dansk I dansk arbejder vi dels med primærlitteratur eller primærtekster og sekundærlitteratur eller sekundærtekster. Primærlitteratur/-tekster er fiktive eller ikke-fiktive tekster inden for det litterære/sproglige/mediemæssige stofområde, som er den centrale genstand for vores opgave. Det kan altså være en roman, en artikel, en film etc. Sekundærlitteraturen/-sekundærteksterne er det oftest ikke-fiktive faglitterære materiale, der skal bruges som redskaber til undersøgelsen af primærlitteraturen. Det kan være litteraturhistorie, litterære analyser, grundbøger i sprog og grammatik, fagbøger om medier og journalistik, filmanmeldelser etc. Som du kan se af ovenstående taksonomiske oversigt er det nederste trin på den taksonomiske stige referatet, redegørelsen og beskrivelsen. Her arbejder du med tekstens mest overfladiske lag, som f.eks. kunne være et referat af handlingen, en redegørelse for /beskrivelse af tekstens udgivelsesår, forfatter, tema, emner, tekstens ydre komposition etc. Det næste trin er analysen. Her fokuserer du stadig på arbejdet med din primærtekst, men du bevæger dig nu ned i en dybere og mere kompleks analyse af værkets dybere lag. Du ser på elementer som indre komposition, anvendelse af sprog og stil, personernes karakter, adfærd og relationer, miljøet, argumentationsformer i ikke-fiktive tekster, dramaturgiske elementer i film, drama etc. Fortolkningen er det næste trin sammen med sammenfatning og refleksion. Her sammenfatter du dine iagttagelser og konklusioner fra analysen og ser på, hvad teksten vil fortælle, eller hvilken oplevelse den vil give sine læsere. Når man fortolker, så læser man en mening, der ligger bagved teksten - altså som ikke kan læses umiddelbart, men som alligevel er en del af kunstværket. Til fortolkningen kan man få god hjælp af sekundærlitteraturen og af at bruge bestemte metoder. Fx skal symboler i tekster fortolkes, for deres betydning står der ikke direkte. Eller modsætninger i teksten kan fortolkes til at dække noget bredere. Er der fx en rig og en fattig person, der mødes, kan det fortolkes bredere som forskellige samfundsgrupper. Under fortolkningen hører også budskabet. Du bevæger dig på dette trin mellem din primærteksts univers og verden udenfor. Endelig på det sidste trin arbejder du med, hvilke sammenhænge værket/teksten indgår i. Hvordan kan værket perspektiveres til historiske, litterære, mediemæssige, sproglige sammenhænge uden for sig selv. Hvordan relaterer det sig til andre værker/tekster. Hvilken kontekst er det placeret i. Hvilken betydning har det eller har det haft. Empiri, teori og metode i dansk Dansk hører med til det humanistiske hovedområde. Udgangspunktet for humanistiske undersøgelser (empiri) er dels det ikkehåndgribelige i form af tanker, ytringer, handlinger, ideer og følelser etc. og dels det håndgribelige i form af sprog, skrifter, kunstværker, arkitektur etc. Dansk s metode er den hermeneutiske, som arbejder med fortolkningen som forudsætning for erkendelsen (forforståelsen) og omvendt. Dette kaldes den hermeneutiske spiral.

6 - 6 - Taksonomien i dansk-/historieopgaven Ovennævnte beskrivelse af taksonomierne i de to fag kan illustreres ved hjælp af Blooms taksonomi. Arbejdet med opgaven foregår trinvis, hvor du starter med at indsamle viden arbejder med forståelsen af denne viden anvender og behandler stoffet analyserer, fortolker og sammenligner stoffet producerer, designer og reviderer opgaven forsvarer, bedømmer, kritiserer opgaven Vær opmærksom på, at du i arbejdet med opgaven ofte må vende tilbage til lavere trin, inden du kan færdiggøre opgaven Tilegne sig viden Beskrive Redegøre Identificere Definere Nævne Genkende Forklare Formulere Afgrænse Illustrere Med egne ord beskrive Anvende Vælge Skelne Afprøve Behandle Analysere Finde Udlede Sammenholde Sammenligne Fortolker Samle Kombinere Producere Designe Revidere Diskutere Overveje Forsvare Bedømme Kritisere Kontrollere Afgøre Snyd og plagiat Det er snyd eller plagiat, hvis du kopierer en skriftlig opgave eller væsentlige dele af en skriftlig opgave f.eks. fra nettet eller en klassekammerat, og afleverer opgaven som dit eget produkt. bruger afsnit fra en skriftlig kilde ordret uden kildeangivelse (skjult citat). kopierer sætninger, fraser eller idéer fra andre, uden at lave præcise kildehenvisninger. tager specielle eller markante udtryk fra et andet værk og bruger dem i din egen opgave uden at kreditere ophavsmanden. får en anden til at skrive din opgave eller dele heraf. benytter elektronisk oversættelse (maskinoversættelse) i sprogfag. afleverer en opgave med et mangelfuldt kildehenvisningssystem, så man ikke kan se, hvilke kilder, du har brugt. parafraserer så tekstnært, at det ligner direkte afskrift. Snyd indberettes til skolens ledelse. Afleveringer, der af faglæreren vurderes som snyd, bliver registreret som ikkeafleverede. Snyd i forbindelse med eksamen medfører automatisk bortvisning fra den pågældende eksamen. Snyd udløser en skriftlig advarsel, som noteres i Lectio.

7 - 7 - Korrekte citater og kildeangivelse Hvordan indsætter jeg citater rigtigt? Citater illustrerer og fremhæver forfatterens argumentation og underbygger bogens udsagn. De tjener desuden som dokumentation for, at de iagttagelser, du gør dig i teksten, eller de konklusioner, du uddrager af teksten er holdbare. Der er dog visse regler for brugen af citater, som er vigtige at følge. Et citat er den ordrette eller indholdsmæssige gengivelse af andres tekster eller ytringer. Det er tilladt at bruge citater, når disse fungerer som bevis for et givet synspunkt, bidrager til en bedre forståelse eller er med til at uddybe det fremførte. Hvad og i hvilket omfang der kan citeres, uden at det vil blive betragtet som plagiat og dermed snyd fremgår af følgende. Når man arbejder med citater, er der fire grundregler, man bør holde sig for øje: Genkendelighed: Læseren skal umiddelbart kunne genkende, hvilke passager der udgør et citat. Nøjagtighed: I det direkte citat skal ordene, ordstillingen, retskrivningen og tegnsætningen - altså også fejl overtages direkte fra originalen. Man kan gøre opmærksom på eventuelle fejl med bemærkningen [sic!] umiddelbart efter det pågældende ord. Umiddelbarhed: Man bør så vidt muligt bruge originale tekster til citater. Det vil sige, at man ved fremmedsproglige tekster bør citere i originalsproget. Hensigtsmæssighed: Man bør kun benytte sig af citater, hvis de virkelig er relevante for det tema, der behandles i bogen. Der er også nogle formalia, man skal overholde: 1. Citatets begyndelse og slutning markeres med anførselstegn: Man kan lære umådeligt meget af de gamle ordsprog, men man gør det ikke. 2. Hvis man udelader ord/passager fra det originale citat, fremhæver man udeladelsen ved hjælp af firkantede parenteser og tre punktummer: Man kan lære umådeligt meget af [ ] ordsprog, men man gør det ikke. 3. Ordret tale i citater skal markeres med en anden type anførselstegn: På et tidspunkt udtalte Robert Storm Petersen følgende:»man kan lære umådeligt meget af de gamle ordsprog, men man gør det ikke.«4. Citater i et citat markeres ved start og slut med et enkelt anførselstegn : Han betegnede ham som forbryder, hvis karriere der burde sættes en stopper for, og skældte ham ud. 5. Egne indskud i et citat skal sættes i en firkantet parantes: Præsidenten [i USA] vælges for en fireårig periode. 6. Når man citerer verslinjer og strofer kan man enten gengive dem direkte efter originalen eller markere linjeskift med skråstreg / og slutningen af strofen med dobbelt skråstreg //. Kildeangivelse I forbindelse med kildeangivelse af et citat er der flere muligheder. Den mest almindelige er en fodnote (på samme side) eller en slutnote (efter kapitlet eller hovedteksten). Disse markeres med et hævet tal i hovedteksten. Selve fod- eller slutnoten indeholder så de nødvendige oplysninger til at kunne identificere kilden. Disse omfatter forfatter, titel, udgivelsessted, udgivelsesår og sidetal.

8 - 8 - Litteraturfortegnelsen i bogens tillæg bør så indeholde den komplette kildeangivelse. Et citat uden anførselstegn kalder man et plagiat. Juridisk set drejer det sig om tyveri af åndelig ejendom, da fremmede ideer er blevet fremsat som værende ens egne. Udarbejdelse af litteraturliste En litteraturliste er en samlet liste over de materialer, du har brugt i din opgave. Det kan være bøger, artikler, musik, film, hjemmesider på internettet osv. Litteraturlisten placeres til sidst i opgaven. Hvis du både har primærlitteratur (materialet, der skal analyseres) og sekundærlitteratur (som omhandler den primære litteratur og skal bruges til at besvare de spørgsmål, der er i din problemformulering) skal litteraturlisten opdeles i to. Det er vigtigt, at din litteraturliste er præcis og konsekvent. Alle referencerne skal være udarbejdet efter samme standard, så listen fremstår overskuelig og nem at bruge (først forfatter, så titel osv.) Din lærer og andre læsere skal nemlig kunne finde tilbage og tjekke de oplysninger, som du henviser til i din opgave. Brug oplysningerne der står på bogens titelside eller kolofonen (på efterfølgende venstre side). Alle de benyttede materialer listes alfabetisk i litteraturlisten, opdelt i bøger, artikler, billeder, film, musik, hjemmesider på internettet, osv. Husk altid: 1. Forfatter (efternavn, fornavn) 2. Titel og evt. undertitel. (kursiv) 3. Udgave (dog ikke 1. udgave) 4. Forlag/udgiver 5. Udgivelsesår Eksempel på en litteraturliste Primær litteratur: Ramsland, Morten: Hundehoved. Rosinante, Sekundær litteratur: Bøger: Eisenberg, Alex: Theresienstadt elegi. Klim, Holocaust in Den store danske encyklopædi, bind 8. Gyldendal/Danmarks Nationalleksikon, Rünitz, Lone: Danmark og de jødiske flygtninge Museum Tusculanum, Sode-Madsen, Hans (red.): Dengang i Theresienstadt: deportationen af de danske jøder Det Mosaiske Trossamfund, Artikler: Arnheim, Arthur: Hvorfor slap danskerne i Theresienstadt for at blive transporteret østpå? in Rambam, nr. 12, 2003, s Blüdnikow, Bent: Det store bedrag in Weekendavisen, Internetsider: Mennecke, Martin: Hvad er et Folkedrab? Besøgt d Theresienstadt in Den store danske. Gyldendals åbne encyklopædi, u.å. Besøgt d Tyskland,

9 - 9 - _%C3%98strig,_Schweiz_og_Liechtenstein/Tyskland_1933_-1949/Theresienstadt? highlight=theresienstadt Vogelsang, Peter og Brian B. M. Larsen: Danske jøders skæbne Besøgt Læs mere om litteraturlister i skrivemetroen eller på hjemmesiden under elev/1g vejledninger.

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2014 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (4. dec.-18 dec. 2014) Studieretningsprojektets

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015

Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Information om Dansk/Historie-opgaven 2015 Indholdsfortegnelse Side 1.0 Dansk- / Historieopgaven 3-1.1 Formålet med Opgaven 3-1.2 Tidsplan og omfang 3 2.0 Opgavens indhold 4-2.1 Titelforsiden 4-2.2 Indholdsfortegnelsen

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være?

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være? TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE I 2. HF Vejledning til eleverne Hvad drejer det sig om? 1 Den større skriftlige opgave i 2.hf er en individuel eksamen, og karakteren tæller med

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 11. december 2015, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport.

Word-kursus. Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Word-øvelse: Denne opgave går ud på at lære nogle af de funktioner, der skal til for at få værktøjet i orden til at lave en god teknisk rapport. Nogle af de gennemgåede Word-funktioner er nok kendt af

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Information til elever om AT-eksamen 2015 Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Indhold Køreplan for AT-eksamen s. 2 Orientering om AT-eksamen 2014 s. 3 Sct. Knud-manualen s. 5 Uddybende om synopsen i AT

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. Side 1 af 9 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 9, s. 99-109. At vide Hvordan får man mest mulig brugbar viden? Når man læser tekster, finder materiale og opsøger

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF På SG har vi i slutningen af 1.g en mulighed for at lave en mindre skriftlig opgave i historie i samarbejde med et andet af klassens fag. Formålet med

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere