større skriftlig opgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "større skriftlig opgave"

Transkript

1 større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO

2 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som man selv vælger. Opgaven vægtes med 1,5 i det samlede eksamensgennemsnit. Hvilke fag Den større skriftlige opgave skrives i ét, to eller tre fag. Et af fagene skal du have eller have haft på mindst B-niveau. Hvis du skriver inden for flere fag, er der mulighed for at kombinere b-niveau faget med fag på c-niveau. Du skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, hvor du har fulgt faget. Emne Sammen med din(e) vejleder(e) vælger du emne for opgaven. Emnet må gerne ligge i forlængelse af et emne, du har haft i undervisningen, men det skal indeholde nyt stof eller nye synsvinkler. Det er din(e) vejleder(e), som laver den endelige opgaveformulering. Opgaven bedømmes af din(e) vejleder(e) og en censor udefra. Tilmelding og gode råd Valg af fag og emne foregår på en tilmeldingsblanket, som afleveres på kontoret med underskrift for dig selv og din(e) vejleder(e). Når du har afleveret tilmeldingsblanketten, skriver du dit valg af fag og emne ind på Lectio.Nærmere vejledning følger. Valg af fag og emne skal ske senest torsdag den 9. oktober kl. 12:00. Efter denne dato kan du ikke ændre fag og emne. Vigtige datoer og tidspunkter Torsdag den 11. september Orientering om SSO i festsalen kl. 11:45-12:15 Klassevejledning I torsdag den 11. september Værkstedsundervisning i klasserne: Brainstorm i grupper om mulige emner.

3 Klassevejledning II torsdag den 25. september Værkstedsundervisning: Der arbejdes videre med ideer til SSO emner. Efter timen skal alle kursister have formuleret mindst en mulig overskrift for opgaven, som skrives in i et fælles klassedokument i Google. Klassevejledning III torsdag den 2. oktober Sidste runde med mulighed for vejledning og afklaring. Kursister, der har valgt fag og emner, udfylder tilmeldingsskemaer og sørger for underskrifter fra vejledere. Tilmelding afleveres på kontoret. Herefter skrives emne og fag ind i Lectio. Torsdag den 9. oktober Sidste frist for valg af fag og emne. Fredag d. 12. december Udlevering af SSO kl. 11:30. Fredag d. 19. december Aflevering af SSO senest 11:30. Vejledning og forberedelsesfase Et vigtigt formål med at skrive større skriftlig opgave er at demonstrere, at du har lært: At finde relevant litteratur At bearbejde stof fra forskellige kilder (bøger, internettet mv.) At tage selvstændigt stilling til problemer inden for et rimeligt begrænset emneområde. Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave en aftale med din vejleder. Skal din vejleder have mulighed for at formulere en opgave, som du kan være tilfreds med, er det nødvendigt, at der er en god kontakt mellem jer under dit forberedende arbejde med opgaven. Det er det vigtigt, at du er aktiv og får aftalt nogle møder med din vejleder i vejledningsfasen.

4 Det er en god ide, at du skriver spørgsmål, ideer, foreløbig litteraturliste ned inden møderne med din vejleder, så jeres møder bliver så effektive som mulige, og du husker at få spurgt om det vigtigste. Du vil typisk diskutere disse områder med dine vejledere: Opfattelse af det valgte emne. Det er vigtigt, at du og vejleder er enige om, hvad opgaven skal handle om. Den anvendte litteratur. Der er vigtigt, at du finder frem til de relevante og centrale værker/ artikler. Afgrænsning af emnet. Det er vigtigt, at opgaven hverken bliver for bred eller for snæver. Præcisering af opgaveformuleringen. Der er vigtigt, at der bliver overensstemmelse mellem dine ønsker og den endelige opgaveformulering. Opgaveformulering Når du har valgt fag og emne, og du sammen med vejlederne har fået afgrænset emnet, formulerer dine vejledere opgaven og afleverer den på kontoret, Det er med andre ord vejlederne, som i sidste instans formulerer den opgave, som du skal skrive. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset, og den skal i præcise formu leringer angive, hvad der kræves af dig. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at du ikke på forhånd kan skrive væsentlige afsnit af opgaven. Den skal desuden inddrage nogle aspekter, der ikke er blevet drøftet under vejledningen. Der kan også være vedlagt bilag, som du skal inddrage i opgaven. Du får din opgaveformulering fredag den 12. december kl i Festsalen. Opgaveperioden Der er afsat en uge til at skrive opgaven. I denne uge er der ingen undervisning i 2. HF. I løbet af ugen skal du have mulighed for at komme i kontakt med din(e) vejleder(e). Skolens lokaler, bibliotek og øvrige udstyr vil være til rådighed for dig i opgaveperioden. Skolen kan også stille lokaler til rådighed, hvis du ønsker at arbejde på skolen i opgaveperioden. Hvis du ønsker det, skal du i god tid inden opgaveperioden henvende dig til John Frederiksen på kontoret.

5 Biblioteket Den litteratur, du skal bruge til din opgave, skal hovedsagelig skaffes fra folkebiblioteker og forskningsbiblioteker, hvilket kan tage tid. Det er derfor vigtigt, at du i god tid inden orienterer dig i, hvilke bøger der findes om dit emne. Det vil være en god ide, at du henvender dig til skolens bibliotekar Kirsten Hansen Ostler. Du kan låne bøgerne på biblioteket og se, hvilke bøger du helt præcis kan bruge til din opgave. Du må så forsøge at få forlænget låneperioden eller bestille de bøger igen, som du skal bruge i løbet af opgaveperioden. Du bør også undersøge aviser, magasiner, internettet og diverse artikel- og databaser for at have den nyeste viden inden for dit emne. Bemærk, at dine undervisningsbøger og et par Wikipedia-opslag ikke alene kan udgøre dit kildemateriale! Der skal indgå materiale ud over undervisningen. I større skriftlige opgaver, hvor der indgår fremmedsprog, skal en del af de anvendte kilder være på det/ de fremmede sprog. Opgaven Opgaven skal indeholde følgende dele: Forside den første side i besvarelsen skal være det ark med opgaveformuleringen, som du får udleveret fredag den 12. december kl Abstract Hvad abstract skal indeholde, kan du se under VGT-modellen: Abstract*. Indholdsfortegnelse Hvordan du bygger den op, kan du se på under VGT-modeller: Opgaveskrivning*. Indledning her tager du udgangspunkt i den stillede opgaveformulering: Hvad vil jeg undersøge? Hvordan vil jeg gå frem? Det er en god idé at rette i din indledning til slut, så det, du lover i indledningen, faktisk er det, du gør i opgaven. Hoveddel husk at opdele hoveddelen i kapitler og afsnit. Husk, at der skal være citater, litteraturhenvisninger og evt. forklarende noter. Når du citerer, skal det være en ordret gengivelse af, hvad der er skrevet eller sagt, og det skal være klart, hvor du citerer fra (din kilde). Konklusion konklusionen er opgavens afsluttende del, og det er her, du skal sammenfatte opgavens hovedpointer. Du skal være opmærksom på, at der skal være sammenhæng mellem konklusionen og problemformuleringen. Skriv ikke om, hvad du selv synes, du har fået ud af at arbejde med opgaven. Litteraturliste Hvordan den opbygges, kan du se under VGT-modeller: Opgaveskrivning*. * Du får adgang til VGT-modeller i Lectio. Kirsten Hansen Ostler hjælper gerne med at skaffe bøger hjem til SSO.

6 Eventuelle bilag du kan vælge at lægge grafer, tabeller, forsøgsbeskrivelser, DVD er o.a. som bilag til opgaven, men vedlæg kun bilag, som du henviser direkte til i opgaven. Bilagene nummeres og skrives på indholdsfortegnelsen (bilag 1, bilag 2, etc). Kopiering Du skal selv foretage kopiering af tekster, billeder, tabeller m.v. i forbindelse med forberedelse og udarbejdelse af opgaven. Du kan bruge kopimaskinerne i Videnscentret og ophold. Omfang og form Der er ikke fastsat retningslinjer for, hvor meget den større skriftlige opgave skal fylde. Normalt vil sider være passende. Skriv med 1½ linjeafstand og venstre og højremargen på 2-3 cm. Der er almindeligvis tekstlinjer på en side. Indholdsfortegnelse, noter, litteraturlister, grafer og tabeller samt eventuelle illustrationer og tekstbilag bliver ikke talt med ved opgørelse af besvarelsens omfang, heller ikke når de er placeret inde i teksten. Opgavebesvarelsen skal udarbejdes på dansk. Skolen kan dog godkende, at den helt eller delvist udarbejdes på fremmedsprog. Opgavebesvarelsen kan være håndskrevet eller udskrevet på printer, men skal være læselig og i et sprog, der ikke er meningsforstyrrende mht. formuleringer, stavning etc. Aflevering Opgaven skal, for at kunne bedømmes, afleveres senest fredag den 19. december 2014, kl , i fællesarealet. Hvis du ikke afleverer opgaven rettidigt, vil du få karakteren -3. Du skal aflevere tre underskrevne eksemplarer - originalen og to kopier. Du har selv ansvaret for, at tekniske hjælpemidler til renskrift og kopiering fungerer, så tidsfristen ikke bliver overskredet. Bedømmelse Opgaven bedømmes af din(e) vejleder(e) og en censor udpeget af undervisnings ministeriet (censor er fra et andet gymnasium eller HF-kursus). De fastsætter i fællesskab karakteren.

7 Det er vigtigt for bedømmelsen, at du har besvaret de stillede spørgsmål i opgaveformuleringen, og at du viser evne til selvstændigt at tage stilling til de problemer, som opgaven indeholder. Desuden lægges der vægt på, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt. NB: Hvis det i forbindelse med bedømmelsen af opgaven bliver konstateret, at du ikke selv har udarbejdet besvarelsen, og/eller hvis væsentlige dele af den er afskrift fra ikke angivne kilder, kan rektor indkalde dig og dine vejledere til en samtale om besvarelsens indhold. Hvis formodningen om snyd bliver bekræftet, bliver du bortvist fra den pågældende prøve og kan først gå op til en ny prøve i den efterfølgende termin. Det betyder, at du ikke får en HF-eksamen sommer 2015! Efter klagefristens udløb (se tidsplanen) kan du få udleveret besvarelserne. Besked om karakteren Du kan se din karakter på Lectio, når den er fastsat og indført i eksamensprotokollen. Kontoret giver dig besked, når du kan se den. Da censors bedømmelse skal være afsluttet senest seks arbejdsuger efter, at opgaverne er modtaget til bedømmelse, forventer vi, at alle karakterer er kontoret i hænde senest den 6. februar Mulighed for at klage Hvis du vil klage over din karakter, skal det ske skriftligt og begrun det inden 14 dage efter, at karakteren er offentliggjort. Eventuel klage indgives til rektor. Sygdom Hvis du bliver syg i opgaveperioden, skal du straks give rektor besked, og du skal fremskaffe en lægeattest. Sygeeksamen afholdes normalt i august-september. Du kan skrive sygeopgave inden for samme emne, men der skal formuleres en ny opgaveformulering. NB: Hvis det er praktisk muligt, kan sygeeksamen dog afholdes i forbindelse med en ferie i forårssemestret, men der må ikke bruges undervisningstid i 2. HF til afvikling af sygeeksamen i den større skriftlige opgave.

8 god arbejdslyst til alle

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Landsudvalget

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere