REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009"

Transkript

1 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg Til stemmeudvalget blev valgt: Connie W., Niels og Jess. Det blev godkendt at punkt nr. 5 B blev taget efter beretningen. 3. Beretning Vandforbruget er faldet gennem det sidste år, så vi nu sparer kr. på det kommende budget, og der bliver tale om yderligere fald i el- og vandforbrug, når der bliver opsat nye vaskmaskiner. Fremover kan man i forbindelse med den frivillige køkkenudskiftning vælge Svanekøkken, som er billigere end HTH og derfor udløser et lavere huslejetillæg, eller man kan vælge at gå op til maksimumbeløbet og til gengæld få flere elementer. Desværre er vi løbet ind i nogle uventede udgifter, som betyder, at visse vedligeholdelseskonti er kraftigt overskredet. Der er udarbejdet udtyndingsplan for alle friarealer mellem husene. Deadline for fældningsønsker ændres fra næste år til d. 1. oktober. Der er blevet malet ekstra meget i år, hvilket betyder, at behovet for g-d-s-malerarbejde i 2010 bliver meget begrænset. 5 sydvendte gavlpartier er blevet udskiftet, og der er udført en hel del betonreparationer. Betonvægge på Øen er blevet afrenset, men afrensning i gangene mod Havnevejen udsættes et år. Der er foretaget gennemgang af tagene, og der skal til næste år foretages reparationer for ca kr. Der er planer om at flytte grusdepotet til Grenhusenes containerplads, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: En beboer spurgte om det ikke er muligt, at beboerne selv afvasker væggene i gangene for at spare den udgift? Henning Davidsen svarede, at firmaet der udfører afvaskningen af betonvæggene først kommer og smører noget på murene der dræber algerne, så det er en omstændig proces. Bestyrelsens/udvalgets beretning blev taget til efterretning. 1

2 4. Budget 2010/11 Børge indledte med at oplyse omkring den varslede huslejestigning på 5,9 %. En stor del af denne huslejestigning, skyldes bl.a. stigende renovationsudgifter, forsikringer og ejendomsskatter. Udgiften til boligadministrationen (DAB) stiger samtidig med 25 % idet det er vedtaget ved lov, at der bliver lagt moms på denne udgift. Udskiftningen af vaskemaskiner i de 2 vaskerier, betyder, at der årligt kan spares ca kr. Denne besparelse forslår bestyrelsen bliver benyttet sådan at konto 118 (vaskerier og beboerhus) bliver nedsat med kr. og konto 115 (vedligeholdelsesarbejder) bliver forhøjet med kr. det vil på den måde ikke påvirke huslejen. Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget med en huslejestigning på 5,9 %. 5. Renoveringsarbejder m.m. a. Renovering af sydvendte gavle over dørpartier Malerbehandlingen på de gavle der er renoveret er foregået for sent, derfor ser de nye gavle i øjeblikket lysere ud end de andre gavle. Bestyrelsen foreslå, at der i 2010 bliver foretaget en gennemgang af beklædningen på gavlene, og der efterfølgende bliver fugerepareret der hvor det er nødvendigt. Der vil så først blive renoveret sydvendte gavle i næste budget år (2011/12), på den måde kan det undgås at påvirke huslejen. Det blev herefter sat til afstemning at der i 2010 vil blive foretaget en midlertidig reparation af gavlene, i 2011 vil halvdelen af gavlene blive renoveret og i 2012 vil den resterende del af gavlene blive renoveret. Anslået udgift kr. finansieret med 2/3 Landsbyggefondsmidler og 1/3 lån af egne midler. Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. Spørgsmål og bemærkninger til renoveringsarbejder: En beboer spurgte til hvor stor en del af udgiften til renoveringsarbejdet, der er udgifter til maler? Til dette svarede Børge Jensen, at udgiften ligger lidt over 500 kr. pr. gavl. En anden beboer spurgte hvorfor der ikke bliver valgt vedligeholdelsesfri materialer? Michael Skov fra DAB, svarede at der er blevet valgt den profil, der i forvejen er benyttet på gavlene. Det vedligeholdelsesfri materiale er plastic. Børge Jensen svarede, at bestyrelsen gerne vil undersøge dette nærmere, men at det har været undersøgt tidligere og det var ikke særligt kønt med vedligeholdelsesfri materiale. En beboer spurgte om hvor de gavle der er renoveret kan ses henne. Der blev svaret, af gavlene ved nr allerede er renoverede. b. Udskiftning af vaskemaskiner. Det blev vedtaget, at der kommer 3 nye vaskemaskiner i hvert vaskeri, og at centrifugerne fjernes. 2

3 c. Modernisering af badeværelser mod huslejetillæg Den ordning der er i øjeblikket er meget gammel. Der er lister på hvem der har fået foretaget renovering + isolering af badeværelser tilbage fra Forslaget omkring modernisering af badeværelser gælder også for de beboere der tidligere har fået renoveret badeværelse. Forslaget indebærer at afdelingen optager lånet og pengene tilbagebetales ved huslejetillæg. Forslaget blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 6. Forslag til ændringer af Vedligeholdelsesreglementet og Vedligeholdelsesstandard a. Forslag til ændringer i Vedligeholdelsesreglementet Alle punkter blev vedtaget med overvældende flertal. b. Forslag til ændringer i Vedligeholdelsesstandard Alle punkter blev vedtaget med overvældende flertal. 7. Godkendelse af ordensregler/benyttelse af Fællesgrenen - Bilag Spørgsmål til uddelte bilag: En beboer spurgte om hvor man afhenter nøgle til Fællesgrenen og om der skal betales for lån af Fællesgrenen, hvis der afholdes fællesarrangementer for beboerne i Grenhusene? Til dette svarede Gitte Andersen fra Aktivgruppen, at nøgleafhentning samt betaling kan foretages hos en af medlemmer hos Aktivgruppen. Navnene på medlemmerne af Aktivgruppen står i den omdelte folder. Der skal ikke betales for lån af Fællesgrenen hvis lokalet benyttes til fællesarrangementer for Grenhusene s beboere. Ordensregler/benyttelse af Fællesgrenen blev herefter enstemmigt godkendt. 8. Indkomne forslag a. Fældning af nogle af de store træer bag lagepladsen v GH. 99 Forslagsstiller fortalte, at forslaget indebærer at få fældet en del af de træer der står og skygger ned på legepladsen. Det gør at legeredskaberne ofte er våde. Børge Jensen, svarede at der er afsat kr. til fældning af træer i Grenhusene, og at forslaget vil blive behandlet sammen med de øvrige fældningsønsker, hvilket blev taget til efterretning. b. Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at etablere en solvarmeløsning til det varme vand Forslagsstillere fortalte, at det kan være attraktivt for beboerne med brug af solvarme da der kan spares penge og CO2. Det er derfor de foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe med beboere og folk fra bestyrelsen til at undersøge mulighederne. c. Hvis solvarmeprojektet kan gennemføres med en huslejestigning på max. 200 kr. pr. måned, må bestyrelsen igangsætte projektet. Forslagsstillere trak forslaget tilbage, da forslaget vil kræve et stort indgreb i husene, og det vil derfor kræve et ekstraordinært møde for at beslutte det. 3

4 Spørgsmål til punkt b og c: En beboer sagde, at det er et virkelig godt initiativ, at der er nogen der har rejst dette forslag. Beboeren spurgte til muligheder for at undersøge omkring brug af solceller i stedet, da det vil kunne spare på al el-forbruget i boligerne. Beboeren foreslår derfor at det udvalgt der skal nedsættes undersøge både brug af solvarme og solceller. En anden beboer sagde, at de tal der er fremsat ikke kan passe, og at der i stedet burde bruges energi på at vedligeholde andre steder, eller spares på varmen og vandet. Børge Jensen, fortalte at Grenhusudvalget støtter at der bliver nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge mulighederne, men at der må påregnes ydereligere kr. pr. hus og at det kræver en tilpasning af de eksisterende forhold i husene. Det vil samtidig kræve at yderligere store træer skal fældes for at det er muligt at tilbyde alle solvarme. Det vil samtidig være en fordel at undersøge forslaget med brug af større solpaneler på 6,6 m 2. Det må forventes at en samlet udgift vil blive på 5,5 mio. kr. og projektet vil kræve en kommunal godkendelse og projektet skal ud i licitation. Den besparelse der vil kunne opnås ved at få solvarme på elvandvarmerne vil være: 1 person ca kr. årligt 3 personer ca kr. årligt 4 personer ca kr. årligt. Udgiften til afvikling af lån på 5,5 mio kr. over 15 år vil være ca kr. årligt pr. hus Hertil kommer henlæggelser til nyt anlæg, anslået udgift ca. 200 kr. mdl. pr. hus. Kommentar fra en af forslagsstillerne: De synes selv det er en god idé at nedsætte et udvalg der består at beboere og medlemmer af bestyrelsen. En beboer sagde, at det er vigtigt også at undersøge muligheden for brug af solceller. Det blev herefter vedtaget, at der nedsættes et udvalg til at undersøge mulighederne omkring solvarme. Følgende blev valgt til udvalget: Ole Barklund, Jesper Bjerg, Henrik Persson, Ole Smidt + repræsentanter fra grenhusudvalget/bestyrelse. Det blev taget til efterretning, at undersøge omkring brug af solceller samtidig. d. Bestyrelsen pålægges at følge vedtægternes 13 stk. 1,2. afsnit: Afholdes der ikke regnskabsmøde jf. 12, stk.3, udsendes endvidere sidst godkendte årsregnskab. Forslagsstilleren fortalte, at der i vedtægterne 13 står, at hvis der ikke afholdes regnskabsmøde, skal det sidste godkendte regnskab også udsendes. Det der udsendes inden afdelingsmødet er et budget over indtægter og udgifter, men der mangler aktiver og passiver. 4

5 Børge Jensen svarede, at der aldrig tidligere har været protesteret over den benyttede fremgangsmåde, som i øvrigt benyttes i alle andre afdelinger administreret af DAB, og DAB s juridiske afdeling har oplyst, at det er ok at gøre som vi gør, da det komplette regnskab kan afhentes på ejendomskontoret. Hvis der kræves et regnskabsmøde, skal dette ændres på det store afdelingsmøde i Bredalsparken. Forslaget blev forkastet. 9. Valg af medlemmer til Grenhusudvalget Bo Volfing, Gitte Andersen og Jimmy Andersen blev alle 3 genvalgt til Grenhusudvalget. 10. Orientering ved IT-grupen Henrik Persson fortalte at dette punkt ikke blev færdigbehandlet på afdelingsmødet d. 11/11. Der bliver afholdt et nyt møde den 19. januar Det blev vedtaget på det store afdelingsmøde, at der altid skal være en børnekanal og en musikkanal i TV-pakkerne. TV2 Sport, TV3 Puls og 6 eren blev valgt på det store afdelingsmøde, dette betyder at den store TV-pakke pr.1/4-10 stiger til 271 kr. pr. måned. Hele hovedstationen med TV er blevet fornyet. Dette har skabt problemer og udfald på TV kanalerne en gang i mellem. Jesper fra IT-gruppen orienterede herefter omkring internet og TV. 11. Eventuelt Flere beboere spurgte til om der kan gøres noget ved parkering af store lastbiler i Grenhusene. Børge Jensen svarede, at store varevogne altid skal parkeres ved garagerne. Såfremt der er nogen der ikke overholder ordensreglementet omkring parkering skal man klage skriftligt over det og klagen skal så sendes til juridisk afdeling i DAB. En anden beboer spurgte til en seddel der i sin tid blev sendt til de beboere der ikke har deres hund i snor og ikke samler efterladenskaber op efter hundene. Dirigent Henrik Berg Referent Tanja E. Mahler 5

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Tilstede: 51 husstande Selskabsbestyrelsen: Else Christensen Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Afdelingsbestyrelse: Leif Scherrebeck

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere