PROTOKOL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forelæggelse af budget. 5. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen har ingen forslag 6. Forslag fra medlemmerne Der er ikke kommet forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen er: Torben Pedersen (modtager genvalg) Hans Anton Sørensen (modtager genvalg) Torben Kjær Andersen (modtager genvalg) 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 9. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget. 10. Eventuelt. 1

2 Protokol: 1. Valg af dirigent Formand Torben Pedersen bød velkommen og fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent, som var advokat Jørgen Søgaard Madsen, der blev valgt med akklamation. Han kunne efterfølgende konstatere, at vedtægternes betingelser for indvarsling af generalforsamlingen var opfyldt og dermed var forsamlingen beslutningsdygtig. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Formand Torben Pedersen aflagde beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år (se bilag) Herefter var der åben for kommentarer til beretningen: Vagn Jensen ville gerne vide, hvor mange penge der står på kontoen til udvidelse af par 3 banen. Dette er ifølge kassereren Kr Vagn Jensen mente ikke, at bestyrelsen kan tillade sig at bruge disse penge til andre formål end udvidelsen af par 3 banen. Formanden svarede at det er bestyrelsen forslag, at disse penge anvendes til baneforbedringer og naturligvis forbedringer af par 3 banen og driving range, om dette bliver muligt, men at det alene er generalforsamlingens beslutning, om dette kan ske jævn før en godkendelse af beretningen. Egon Lorenzen efterspurgte at budgettet bliver udsendt sammen med regnskabet. Formanden forklarede, at budgettet er et værktøj for bestyrelsen, som løbende justeres og at bestyrelsen derfor ikke finder det relevant at udsende sammen med regnskabet. Herefter blev beretningen godkendt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Kassereren Heine Madsen fremlagde det reviderede regnskab for forsamlingen. 2

3 Det samlede overskud er Kr , hvilket er meget tilfredsstillende. Egon Lorenzen spurgte til tallet til lønninger administration. Ifølge kassereren dækker dette beløb over delvis aflønning af Morten Mortensen samt aflønning af Susanne Nørgaard. Robin Poulsen spurgte til økonomien i at ansætte Kenneth Nielsen som Pro træner. Kassereren og formanden forklarede, at omkostningen for ansættelsen af Kenneth for sæsonen økonomisk svarer til en helårsansat elev altså ingen meromkostning. Erling Persson bemærkede, at Company Day er særskilt opført i regnskabet, men at man ikke kan se resultatet for Sydjysk Open, Disse indtægter er ifølge kassereren anført under greenfee indtægter. Erling Persson anbefalede, at disse indtægter fremadrettet opføres særskilt i regnskabet. Dette er der ifølge formanden ikke noget problem i. Erling Persson spurgte, om bestyrelsen har gjort sig overvejelser om, hvorfor der ikke har været så store greenfee indtægter som ønsket. Dette har bestyrelsen ifølge formanden, men man har ikke fundet de vise sten herfor og modtager gerne input herom fra medlemmerne. Erling Persson mener, at bl.a. hjemmesidens udseende og funktion har skylden herfor. Formanden svarede, at bestyrelsen heller ikke synes hjemmesiden er optimal, men det har været et spørgsmål om prioritering. Egon Lorenzen bemærkede, at vi havde et flot regnskab, men vil godt vide, hvor meget vi har sparet ved omlæggelsen af lån, om kassereren kan lave en beregning her på. Kassereren spurgte efter, hvilke elementer der skal indgå i denne beregning. Vagn Jensen kunne ikke forstå, at KLG har talt med Skjern Bank om omlægning af lån og ikke Nykredit, han var bange for, at det kostede mere at spørge Skjern Bank. Kassereren bemærkede, at vi ikke har betalt for rådgivning i Skjern Bank og at vi generelt får meget hjælp fra banken, som er en god samarbejdspartner for klubben. 3

4 Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation. 4. Forelæggelse af budget: Kassereren forelagde budgettet for 2015 for forsamlingen. Bent Aas Jacobsen bemærkede, at kontingentet er Kr og ikke Kr , som der står i budgettet. Formanden svarede, at dette er rigtig nok og at Kr. 100 er ekstra kontingent øremærket til par 3 projektet, men at bestyrelsen nu fremadrettet fastholder beløbet Kr som værende kontingentet pr. år. Kirsten Jensen konkluderede at de 100 kroner pr. år, så fremadrettet ikke øremærkes til par 3 projektet. Der var generel en større diskussion om de 100 kroner, om disse skal være og er øremærket til par 3 projektet. Formanden fastholdt, at de opsparede midler fremadrettet, som nævnt i beretningen, indgår i klubbens egenkapital og anvendes til generelle forbedringer eller par 3 projektet, om der skulle komme en mulighed for at erhverve jord hertil, hvilket indtil nu har været hindringen for projektets gennemførelse. Erling Persson synes, at det er uforskammet, at man henviser til, at man ville kunne have læst Visionsplanen, men den reviderede plan har ikke været på hjemmesiden eller udsendt. Desuden påpegede han igen, at KLG i forhold til visse omkringliggende baner har for få greenfee gæster. Formanden svarede igen, at vi gerne hører, om der er medlemmer, der har gode forslag. Børge Ottesen ønsker i mangel af udvidet driving range, at hegnet forhøjes, da det som det er i dag, kan være farligt at færdes bag det nuværende hegn, da dette ikke er højt nok. Formanden forklarede, at den vestjyske vind sætter visse begrænsninger, med hvor højt hegnet kan være, men bestyrelsen vil se på mulighederne for en anden konstruktion af hegnet. Bent Aas Jacobsen foreslog, at greenfee nedsættes, da der alligevel er mange, der får rabat, for så kommer der nok generelt flere gæster. Dette vil der blive set på, lovede formanden. 4

5 Lars Pedersen henviste til noget jord på Gabelsvej, som eventuelt kunne bruges til par 3 banen. Et andet medlem vidste dog, at jorden var solgt. Johannes Hansen bemærkede, at budgettet viser en svag stigning i antallet af medlemmer. Han spurgte efter, om der stadigvæk skal betales indskud? Det skal der fastslog kassereren. Han spurgte ligeledes efter, om de forholdsvis mange der er i restance kontaktes og rykkes? De er kontaktet og rykket efter reglerne. Formanden supplerede med, at der er en grad af bekymring for, hvad der generelt sker fremadrettet, da der er mange ting under forandring med de nye generationer af unge mennesker og deres holdninger til foreningsliv etc., men at bestyrelsen arbejder med dette og har fokus herpå bl.a. med hjælp fra DGU. Et medlem spurgte, hvorfor man ikke kører kontingenter over betalingsservice? Kassereren svarede, at dette skyldes relativt store omkostninger forbundet hermed, men at dette undersøges igen. Egon Lorenzen kunne ikke forstå, hvorfor KLG skal være bank for restanterne. Kassereren svarede, at der i rykkerproceduren er indbygget i 3. rykker, at der lukkes for, at man kan spille på banen og at DGU kortet inddrages. Et medlem mente, at der ville komme flere medlemmer, hvis indskuddet slettes. Formanden gav ham til dels ret, men at KLG endnu ikke er klar hertil på økonomi siden. Et andet medlem påpegede, at for eksempel Breinholtgaard indtil 1. april ikke opkræver indskud og derefter kun Kr , hvor KLG opkræver Kr Formanden forklarede, at årsagen til at vi ikke har perioder uden indskud, er for ikke at forskelsbehandle over for dem, der senere betaler indskud. Per Fyhn foreslog, at man eventuel kan betale kontingent kvartalsvis. Der var generel en diskussion omkring indskud og opfordringer til at KLG dropper indskud. 5

6 Dette vil bestyrelsen overveje grundigt. Herefter var der inden en kort pause overrækkelse af priser: Lederprisen gik fortjent til Anders Svendsen, medlem af Begynderudvalget og formand for Handicapudvalget. Sportsprisen gik fortjent til Gerda Sand for sit store sociale engagement og altid gode humør i klubben. 5. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen havde ikke stillet forslag. 6. Forslag fra medlemmerne: Der var ikke indkommet forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Alle 3 blev genvalgt. På valg til bestyrelsen var: a. Torben Pedersen b. Hans Anton Sørensen c. Torben Kjær Andersen Valg af suppleanter: 1. Lasse Iversen Hansen 2. Susanne Olesen 3. Birgitte Nielsen Alle 3 blev genvalgt. 6

7 8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslog: Jørgen Bak og Ib Lønborg som blev genvalgt. Anders Svendsen blev genvalgt som suppleant. 9. Valg af medlemmer til Amatør- og Ordensudvalget Jørgen Søgaard Madsen, Ejnar Platz og Søren Olesen blev genvalgt. 10. Eventuelt Børge Ottesen har lejet stalden hos Marius og udlejer plads i stalden til bag opbevaring og opfordrede medlemmer, der mangler bag skabe til at melde sig, hvis man ønsker en bag plads. Robin Poulsen opfordrede til, at klubben får gjort noget ved problemet bag skabe, man mister måske medlemmer pga. dette. Formanden svarede at der arbejdes lige nu med et projekt, der inddrager greenkeepernes værkstedsfaciliteter og at der i det hele taget var arbejdet de sidste par år med forskellige alternativer, men det er ikke så nemt endda, idet der stilles visse krav til lokalet mht. varme og udluftning samt størrelse og indretning, ligesom økonomien skal hænge sammen. Et medlem efterspurgte banekontrol, han har ikke hørt eller set banekontrollen de sidste par år. Formanden bemærkede, at det var en fejl og bestyrelsen vil se på dette, der bliver generelt kørt kontrol, men måske ikke effektiv nok, hvilket man vil se på. Et medlem ønskede, at man ser mere på problemerne med 2 bolde i weekenden og havde et eksempel på en spiller, der ikke vil spille greenfee i KLG netop pga. for mange 2 bolde. Per Fyhn havde haft samme oplevelse med 4 greenfee gæster. Johannes Hansen mente, at 2 boldene skal slås sammen i 4 bolde allerede under tidsbestillingen. Et andet medlem mente dog, at der også her skal vurderes på forskellene i handicap. 7

8 Formanden forklarede, at der er opmærksomhed på dette specielt i prime time og at man fra kontorets side forsøger at sætte bolde sammen netop i dette tidsrum, han opfordrede generelt medlemmerne til også selv at have fokus på dette problem og selv være med til at påvirke, at der kun spilles 4 bolde specielt i prime time tiderne i weekenderne. Herefter sluttede generalforsamlingen kl. ca. 21:15 og formanden takkede for en god og saglig debat. Han påpegede desuden, at han nu tog hul på sin sidste periode som formand og medlem af bestyrelsen og for at sikre en glidende overgang til en ny formand, vil han sandsynligvis vige formandsstolen efter næste generalforsamling og fortsætte som almindeligt medlem af bestyrelsen det sidste år af sin valgperiode. Bramming den 24. februar 2015 For protokollen: Hans Lauridsen Dirigent: 8

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere