Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider."

Transkript

1 Grete Duvå 147 Orlando Galindo: Erhvervs- og økonomiordbog Dictionnaire économique et de l entreprise Dansk- Fransk Danois-Français. GTO Forlag 1990, 284 sider. Selv om der i den senere tid er kommet flere fagsproglige ordbøger på markedet, er det trods alt en begivenhed, når markedet forsynes med en dansk-fransk erhvervs- og økonomiordbog med fransk undertitel. Bogen ser flot ud: guldtryk på antikrød bund, og den lyser af gedigen kvalitet. Design og farver er hverken poppede eller smarte, indbindingen er stærk og solid, papirkvaliteten god, og typografi og skrifttype giver et klart og roligt læsebillede. En nærmere bladren i bogen ændrede imidlertid min interesse for den, og jeg lagde den skuffet tilbage på hylden i boghandelen. Var det en forhastet vurdering? Har en grundigere undersøgelse af bogen ændret mit første indtryk af den? Denne undersøgelse består i en kritisk gennemgang af ordbogens overordnede struktur, af makrostrukturen, herunder ordbogens fagområde, samt af mikrostrukturen. Undersøgelsen vil give svar på ovennævnte spørgsmål, og den afsluttes med en anbefaling om at bruge de 310 kroner, som bogen koster, til et bedre formål. Ordbogens overordnede struktur udgøres i al sin enkelthed af et titelblad på dansk og fransk, et 1 / 2 sides forord ligeledes på dansk og fransk, en 2 siders brugervejledning, der betegnes Om brug af ordbogen anvendte tegn på dansk (ikke fransk), i alt 5 sider, samt selve ordfortegnelsen. Det virker umiddelbart slående og inkonsekvent, at titelblad og forord er affattet på både dansk og fransk, hvorimod Om brug af ordbogen anvendte tegn kun er på dansk. Og der er ingen forklaring at hente i forordet hverken på dette spørgsmål eller på andre måske mere væsentlige spørgsmål som fx fagområder, lemmabestand, lemmaselektion, litteraturhenvisning, forfatterens baggrund m.v. Forordet er således ganske utilstrækkeligt for den nysgerrige bruger, idet det kun giver sparsomme oplysninger. Vi får at vide, at forlaget siden dets publikation i 1989 af en Dansk-Spansk Erhvervs- og økonomiordbog har skønnet, at behovet for at kende denne specielle fagterminologi (min Hermes, Journal of Linguistics

2 148 fremhævelse) på fransk ville blive aktuelt bl.a. i lyset af det indre marked i Det skal i denne forbindelse oplyses, at Orlando Galindo er forfatter til både den dansk-spanske og den dansk-franske ordbog. Kildematerialet anføres at have været ledende fransksprogede aviser... lærebøger i økonomi, handel, pengemarked (upræcist gengivet med affaires monétaires i det franske forord) samt relevante publikationer udgivet af internationale institutioner som EIB, ILO, FAO m.v. Vedrørende udvælgelsen og oversættelsen af ordmaterialet får vi at vide, at ansvaret alene er forfatterens. Forskellige forretningsforbindelser i Frankrig og Belgien især en navngiven M. og Mme takkes for at have bidraget til en sidste afpudsning af værket. Som målgruppe anføres studerende, forretningsfolk og sproginteresserede i almindelighed. Fagområdet er altså den specielle fagterminologi inden for erhverv og økonomi samt handel, pengemarked.. Voilà! Ingen afgrænsning af nogen art, men en usystematisk opremsning af fagområder. Man får en fæl mistanke om, at fagselektionen er ganske tilfældig. Lad det komme an på en prøve. Hvad laver ganske almindelige ord som fx eksistere, efterhånden, eksempel, fedte for, ifølge, mulighed, sandsynligvis, velkendt, på grund af i en ordbog for speciel fagterminologi? Hvorfor er de netop nævnte ord medtaget, men derimod ikke ord som fx som følge af, ofte, undertiden, såfremt, skønt? Da udvalget af ganske almindelige ord i ordbogen i øvrigt i lighed med alle de øvrige ord ikke indgår i eksempler, der fx kunne illustrere en særlig eller en interessant anvendelse i fagsprog, må udvælgelsen nødvendigvis virke meget tilfældig, og man må stille sig det spørgsmål, om ikke den plads, disse ord optager, kunne være anvendt til at medtage flere relevante fagtermer (se herom senere). Vil man i øvrigt forvente at finde kordegn, præst (dog ikke pastor), adjunkt, lektor, docent (men ikke kandidatstipendiat, derimod stipendiant (sic!)), fredsbevægelse, lig, lighus (og ikke ligkiste), bedemand (men ikke bedemandsforretning), smør, ost (men ikke mælk), keramiker (men hvorfor ikke billedhugger?) i en Dictionnaire économique et de l entreprise som ordbogens franske titel er? Desuden falder vi undervejs i gennemgangen over såvel tekniske som juridiske termer, hvilket forordet intet oplyser os om, fx EDB, informatik, gensplejsning, måleinstrumenter, dom, domstol, produktansvar, varemærkelov. Hvad angår lemmabestand og lemmaselektion, får vi ingen oplysninger. Hvis vi imidlertid sammenligner den dansk-franske ordbog med den dansk-spanske af 1989, der er nævnt i forordet til den dansk-franske, vil vi

3 149 opdage, at ordbøgerne for så vidt angår de danske lemmata er så godt som identiske, hvilket vil sige, at lemmabestanden i henhold til forordet i den spanske ordbog er på ca indgangsord. Tallet er i og for sig uinteressant, idet vi jo ikke ved, hvor stor en del af det økonomiske, juridiske og tekniske verdensbillede det repræsenterer. Men sammenholdt med det faktum, at der nærmest blot er tale om en alfabetisk ordliste, må vi konkludere, at ordbogen ville have vundet ved en kraftig selektion af indgangsord kombineret med langt flere oplysninger til det enkelte lemma. Hvilken baggrund har forfatteren i øvrigt for at foretage et kvalificeret valg af ækvivalenter til (fag)ord til både spansk og fransk? Og hvilke kilder har han anvendt? Har han fx brugt så nyt referencemateriale, at de senere års udvikling og store ændringer inden for bl.a. finansielle markeder og institutioner, euromarkederne og regnskabsvæsen afspejles i ordbogens terminologi og kommentarer? Det er under alle omstændigheder et relevant krav at stille til en fagordbog udgivet i Senere i anmeldelsen vil jeg give eksempler på, at dette krav ikke er opfyldt. Lemmaopstillingen er som allerede nævnt alfabetisk, og i forbindelse med sammensatte ord følges det såkaldte nicheprincip, der består i, at et indgangslemma efterfølges af et eller flere sublemmata, uden at den alfabetiske rækkefølge brydes. Indgangslemmaet er i disse tilfælde delt af en lodret streg, fx rate/, hvorefter sublemmaet indledes med en bindestreg: -betaling og er indrykket i forhold til indgangslemmaet. Dette er et velkendt princip og virker overskueligt og lettilgængeligt, især da alle indgangsord (såvel indgangs- som sublemmata) fremstår med fed skrift. Derudover anvender Galindo almindelig skrift (til ækvivalenter) og kursiv (bl.a. til angivelse af anvendelsesområde). I det foregående har jeg primært kommenteret ordbogens overordnede struktur samt ordlistens struktur, dvs. makrostrukturen. I det følgende vil jeg sige noget om mikrostrukturen, herunder selve lemmaet, ækvivalentangivelse samt grammatiske oplysninger. Ordbogens bruger har et problem i forbindelse med søgning, når det drejer sig om flerleddede størrelser og kollokationer. Hvor skal disse søges? Der gives ingen oplysninger herom i den såkaldte vejledning. I denne siges blot, at kursiv på dansk angiver, inden for hvilket område indgangsordet almindeligvis anvendes på fransk. Af nedenstående eksempler ses, at kursiv i praksis tillige anvendes til at angive kollokationer, samt at anvendelsen langtfra er konsekvent.

4 150 Eksempel på kursivs anvendelse som oplyst i vejledningen: proces retssag i industrien procès, affaire f., action f. judiciaire; procédure f. procédé, opération f., méthode f. de production Eksempel på kursiv anvendt til angivelse af flerleddede størrelser: opsparing offentl. o. privat o. épargne f. publique épargne f. du secteur privé Eksempler på kursiv anvendt inkonsekvent og forvirrende til angivelse af kollokationer, hhv. anvendelsesområde: optage o. et lån contracter, obtenir, prendre lån optage et l. contracter un prêt yde et l. faire un prêt yde y. én et lån prêter, concéder un emprunt y. én kredit accorder, concéder, octroyer regnskab føre r. faire la comptabilité, comptabiliser føre f. regnskab tenir les comptes (ou les livres) Som det bl.a. ses, får brugeren 2 forskellige svar på fx føre regnskab, alt efter om vedkommende går ind under føre eller regnskab. Desuden vil den opmærksomme læser have konstateret flere fejl i ovennævnte eksempler, men jeg skal imidlertid blot fremhæve en af de mere alvorlige: Fagordbogsforfatteren kan ikke anvende emprunt og prêt korrekt! Jeg har allerede nu taget hul på ækvivalentangivelserne. Som det er fremgået af ovenstående eksempler, er ækvivalenter trykt med almindelige skrifttyper. Optræder der flere ækvivalenter under samme lemma, adskilles disse af hhv. komma, hvis de franske ord almindeligvis har identisk betydning, dvs. hvis de kan anvendes synonymt, og af semikolon, hvis de franske ord ikke er helt identiske (cf. vejledningen). Yderligere kommentarer gives ikke i vejledningen, dvs. vi får ingen oplysning om, efter hvilke kriterier de synonyme eller delvist synonyme ækvivalenter er opstillet (er rækkefølgen fx alfabetisk eller efter hyppighed?). Vi må hen-

5 151 give os i nøjsomhed og håbe, vi finder den rigtige ækvivalent til vores oversættelse eller øvrige brug. Lad os forsøge. Jeg skal fx oversætte køb og salg af optioner og slår op under option, der giver option f., choix. Kan jeg frit vælge, og kan jeg overhovedet bruge nogen af forslagene? Videre skal jeg oversætte licitation og udbudsmateriale. Til det første udtryk får jeg valget mellem 3 delvist synonyme ækvivalenter, nemlig: appel d offre; licitation f.; adjudication f.. Hvordan hjælpes jeg i mit valg? Vedrørende mit næste problem får jeg under udbudsmateriale cahier des charges, bases fpl. d une offre altså tilsyneladende frit valg. Imidlertid har jeg på fornemmelsen, at udbudsbetingelser er synonymt med udbudsmateriale, hvorefter jeg slår op under udbudsbetingelser, der giver følgende ækvivalent conditions fpl. d une offre. Hvis jeg har ret i min formodning om, at de to danske udtryk er synonyme, hvilket jeg har, giver ordbogen mig altså tre valgmuligheder, men ingen hjælp i mit valg. Et tredje dansk synonym, udbudsgrundlag, der er almindeligt anvendt, er slet ikke medtaget i ordlisten. Som et sidste eksempel på manglende betydningsadskillelse mellem ækvivalenterne angives følgende situation: I forbindelse med oversættelse af de enkelte dele af et årsregnskab skal jeg finde den franske term for balance. Under balance (i betydn. regnskab) får jeg bilan; balance f.; solde. Kun den ene ækvivalent er mulig (bilan). I langt over halvdelen af denne type opslag støder jeg på tilsvarende problemer. Jeg savner i den grad informationer, der kan hjælpe mig med at træffe det korrekte valg af ækvivalent, fx i form af eksempler, minikontekster, anvendelsesområde, forklaringer el.lign. Foruden ovennævnte mangler vedr. ækvivalentangivelse er det ikke vanskeligt at påvise direkte fejl, hvad angår forfatterens valg af ækvivlent. Følgende eksempler er blot nogle få af utallige: afsætningsøkonomi économie de marchés (en detalje: marchés skal være i sing., men den franske term (économie de marché) betyder markedsøkonomi, som langt fra er det samme som afsætningsøkonomi; i øvrigt giver opslag under markedsøkonomi économie des (!) marchés), bruttonationalprodukt produit national brut (PNB) (skal være produit intérieur brut), kapitalbalance balance f. de capitaux (balance des capitaux er ikke kapitalbalance, men svarer til (betalingsbalancens) kapitalposter), resultatopgørelse compte de pertes et profits (som betyder tabs- og vindingskonto, og som før 1982 var en del af det begreb, der svarede til DK driftsregnskab), licitation licitation f. (det franske licitation er et begreb inden for et helt andet retsområde) etc., etc.

6 152 Mens vi er ved fejl, der har betydning for ordbogsbrugerens nytte af bogen, skal det nævnes, at der er mange uacceptable stavefejl samt andre unøjagtigheder (inkonsekvenser): bygherre maître d oeuvrage, preface (det franske forord), bygmester maître d oeuvres, børsmægler agent de changes, mens børsvekselerer korrekt giver agent de change, registreret revisor expert comptable agrée par les pouvoirs publiques. Ækvivalentfejl, manglende informationer, stavefejl... hvad er min næste anke? Jeg udtrykte i indledningen betænkelighed ved kilde- og ordmaterialets aktualitet. Er de nyeste fagudtryk medtaget? Forgæves leder jeg efter: børs 1, børs 2 samt børs 3, børsetik, deregulering, finansiel innovation, finansielt instrument, fjendtlig overtagelse, futures, futop, insiderhandel, konsolideret regnskab, pennefører, spækhugger samt alle de nye ord som fx: CD, CP, NIF, RUF, TRUF etc. Den manglende lemmatisering gælder dog ikke kun nye udtryk, men desværre gode, gamle, velkendte fagudtryk: bygge- og anlægsarbejde, cash-flow, eksternt og internt regnskab, immaterielle og materielle anlægsaktiver, offentlig og lukket licitation, periodeafgrænsning, statsautoriseret revisor (hvorfor er kun registreret revisor medtaget?), økonomisk enhed, spotkurs (når spotmarked og spotpris er medtaget), og hvorfor er EK og EG ikke med, når ED og EA er? Internationale organer eksisterer nærmest ikke i den fagordbog, som hævder at have brugt kilder fra de samme organer. En enkelt undtagelse er Den internationale Valutafond, som kan findes under nichelemmaet valutafond under den franske (!) forkortelse: F.M.I. Le Fond monétaire international. Som det sidste punkt under mikrostrukturen vil jeg ganske kort berøre de grammatiske oplysninger. Disse er begrænset til et minimum, dvs. til oplysning om køn, tal og ordklasse efter et meget enkelt system, der virker overskueligt, men som er beregnet for kyndige brugere, der er fortrolige med flertalsformer, fleksion m.v. Konklusionen på denne anmeldelse må ikke uventet blive den, at der er tvivl om bogens pålidelighed og nytteværdi. Det, der er godt i den, findes bedre i andre ordbøger, og det, man håber at finde, finder man enten ikke eller også er det, man finder, mangelfuldt eller forkert. Bogen kan således være farlig i hænderne på andre end erfarne translatører med en både bred og dyb faglig indsigt og en stor udviklet kritisk sans. Jeg kan derfor ikke anbefale hverken studerende, forretningsfolk eller sproginteresserede i almindelighed at anskaffe denne bog.

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole

Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole 127 Sven Tarp* Retskrivningsordbog mellem to stole Abstract In November 2012, the fourth edition of the official Danish orthographic dictionary, Retskrivningsordbogen, was published by the Danish Language

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

Analyse af revisorerklæringer

Analyse af revisorerklæringer Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling

3F og bekæmpelse af forskelsbehandling 3F og bekæmpelse af forskelsbehandling Analyse af integration og evne til at håndtere forskelsbehandling November 2006 Forfatter: JLP Sidst gemt: 23-11-2006 16:39 Sidst udskrevet: 24-11-2006 16:34 Q:\Projekt\0182-05

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere