Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne"

Transkript

1 1 af :38 Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne J.nr. 2:800-57/cbe Rådsmødet den 16. december Resumé Københavns Lufthavne A/S (herefter "KLH") varslede i september 1998 overfor luftfartsselskaber mv. en forhøjelse af lufthavnsafgifterne med 15\% fra den 1. januar Foruden den varslede afgiftsforhøjelse pr. 1. januar 1999 havde KLH allerede i 1997 overfor SAS tilkendegivet en yderligere afgiftsstigning med 15\% den 1. januar Der er ikke hjemmel for KLH til egenhændigt at ændre lufthavnsafgifterne, da afgiftsforhøjelser skal godkendes af trafikministeren. KLH har den 8. september 1998 ansøgt Trafikministeriet om en godkendelse af afgiftsforhøjelsen for Da KLH s ansøgning alene vedrører afgiftsforhøjelsen for 1999, har Trafikministeriet i godkendelsen af 30. oktober 1998 understreget, at der herved ikke er taget stilling til den forhøjelse af lufthavnsafgifterne med yderligere 15\% pr. 1. januar 2000, som KLH i 1997 bebudede overfor SAS. Foruden lufthavnsafgifterne har KLH bebudet, at der fra den 1. januar 1999 vil blive opkrævet brugerbetaling i størrelsesorden 8 kr. pr. stk. bagage leveret security-screenet til udsorteringsboks. Konkurrencestyrelsen har bl.a. på baggrund af en henvendelse fra SAS Danmark (herefter "SAS") over de planlagte afgiftsstigninger foretaget en bedømmelse af, hvorvidt en gennemførelse af den godkendte forhøjelse af lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavn pr. 1. januar 1999 vil resultere i et urimeligt højt afgiftsniveau, der ikke harmonerer med principperne i konkurrenceloven. Da Trafikministeriet i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 4, har afgjort, at godkendelsen af de varslede afgiftsforhøjelser har status som en offentlig regulering, jf. 2, stk. 2, kan forbudet i konkurrencelovens 11 ikke finde anvendelse. Det skal også oplyses, at KLH ved fax af 2. december 1998, stilet til rådets formand har fremført, at rådet kun bør tage stilling til afgiftsforhøjelsen pr. 1/ og ikke til en evt. yderligere forhøjelse pr. 1/ eller til den bebudede bagageafgift. KLH har desuden anført, at lufthavnens indtægtsdannelse skal ses i sammenhæng med de betydelige investeringer i udbygninger mv. De fremførte synspunkter er alle indgået i styrelsens overvejelser og inddraget i såvel den foreliggende sagsfremstilling som indstillingen. Det bemærkes, at lufthavnens indtægtsdannelse, som den fremgår af sagsfremstillingen, er baseret på omkostninger, der inkluderer de omhandlede nyinvesteringer. 2. Afgørelse Rådet meddeler SAS Danmark A/S, at der ikke er grundlag for at kritisere den af Københavns Lufthavne A/S ansøgte og af Trafikministeriet den 30. oktober 1998 godkendte forhøjelse af lufthavnstaksterne på 15\% fra 1. januar Endvidere anbefaler rådet i brev til Trafikministeriet, at luftfartslovens 71 ændres således, at både principperne for fastsættelse af takster for luftfartsselskabers anvendelse af danske lufthavne og myndighedsopgaverne herom overgår til regulering efter den almindelige konkurrencelovgivning, hvorved dobbeltrollen som hovedaktionær og myndighed for så vidt angår Københavns Lufthavne A/S således undgås.

2 2 af :38 3. Sagsfremstilling 3.1. Baggrund Ved brev af 8. september 1998 varslede KLH overfor luftfartsselskaber og interesseorganisationer mv. en forhøjelse af lufthavnsafgifterne pr. 1. januar 1999 med 15\%. KLH havde tidligere i brev af 6. maj 1997 til SAS bebudet en yderligere forhøjelse af lufthavnsafgifterne med 15\% - i anledning af dette selskabs forespørgsel om eventuelle afgiftsforhøjelser i en kommende 5-årig periode - med virkning fra den 1. januar I brevet anføres det, at forhøjelserne alene bliver aktuelle, såfremt det afgiftsfri salg til passagerer i intra-eu trafik bortfalder med udgangen af juni måned KLH bebudede i brevet tillige, at der fra den 1. januar 1999 ville blive opkrævet brugerbetaling i størrelsesorden 8 kr. pr. stk. bagage leveret security-screenet til udsorteringsboks. Denne afgift er en opfølgning på lufthavnens ibrugtagning af et nyt bagagesorteringsanlæg, hvor betjening, drift og vedligeholdelse af anlægget alene forestås af KLH. På baggrund heraf anmodede SAS i maj 1998 Konkurrencestyrelsen om et møde, hvor selskabet den 11. juni 1998 overfor styrelsen forelagde sin holdning til de bebudede afgiftsstigninger. SAS, Maersk Air og Cimber Air, der tilsammen repræsenterer ca. 2/3 af luftfartsoperationerne i KLH, har i en fælles udtalelse af 13. oktober 1998 til KLH og Trafikministeriet kritiseret de bebudede afgiftsforhøjelser. KLH har i et brev af 26. oktober til Trafikministeriet kommenteret indholdet af den pågældende udtalelse og i øvrigt andre indkomne kommentarer til den varslede takstforhøjelse. KLH har ved brev af 8. september 1998 ansøgt Trafikministeriet om en godkendelse af takstforhøjelsen på 15\% pr. 1. januar 1999, og har hertil udarbejdet et udkast til et nyt takstregulativ, hvori alle afgifter er forhøjet med 15\%. De nuværende lufthavnsafgifter er fastsat i et takstregulativ for KLH, som har været gældende uændret siden 1. januar Trafikministeriet har i brev af 30. oktober 1998 godkendt KLH s ansøgning om en takstforhøjelse på 15\% den 1. januar Da KLH s ansøgning alene vedrører afgiftsforhøjelsen for 1999, har Trafikministeriet i godkendelsen af 30. oktober 1998 understreget, at der herved ikke er taget stilling til den forhøjelse af lufthavnsafgifterne med yderligere 15\% pr. 1. januar 2000, som selskabet i brev af 6. maj 1997 har bebudet overfor SAS. 3.2 Den offentlige regulering af Københavns Lufthavn 71 i lovbekendtgørelse nr. 373 af 6. april 1997 om luftfart giver hjemmel til, at der kan opkræves afgifter for benyttelse af en offentlig flyveplads efter regler, der fastsættes af trafikministeren. I forbindelse med statens udarbejdelse af børsprospekt forud for statens salg af aktier i KLH i 1996 blev der ved Trafikministeriets brev af 21. februar 1996 til KLH og ved KLH s bestyrelses svar herpå i brev af 7. marts 1996 indgået aftale om et sæt retningslinier, der indeholder de nøjere regler for beregning af eventuelle afgiftsstigninger. Det fremgår af retningslinierne, at 1. Omkostningsstigninger kan indgå i beregningsgrundlaget for afgiftsjusteringer, men dog således, at meromkostninger som følge af aktivitetsudvidelser og investeringer, der forøger Københavns Lufthavns kapacitet, i overvejende grad inddækkes ved indtægter hidhørende fra den heraf afledte trafikvækst. Omkostningsstigninger som følge af investeringer, der er et resultat af myndighedskrav og lovgivning, kan indgå i grundlaget for afgiftsjusteringer.

3 3 af : Løbende effektiviserings- og rationaliseringsforanstaltninger skal i videst mulig udstrækning bidrage til at forbedre selskabets rentabilitet. Afgiftsniveauet i konkurrerende lufthavne kan indgå i overvejelserne om afgiftsjusteringer. De gennemsnitlige trafikindtægter (start-, passager- og opholdsafgifter) for en passager i indenrigstrafik kan maksimalt udgøre samme beløb som de gennemsnitlige trafikindtægter for en passager i udenrigstrafik. Ved fastsættelsen af trafikafgifterne skal de til enhver tid gældende EU-principper om ikke-diskriminering på grundlag af nationalitet dog overholdes. Omkostningsstigninger, der kan indgå i beregningsgrundlaget for afgiftsjusteringer, men som ikke umiddelbart ønskes udmøntet i ændringer af afgifterne, vil kunne medtages i forbindelse med senere justeringer af disse. Retningslinierne fastslår, at omkostningsstigninger kan indgå i beregningsgrundlaget for afgiftsjusteringer, men dog således, at meromkostninger som følge af aktivitetsudvidelser og investeringer, der forøger lufthavnens kapacitet - i overvejende grad - skal inddækkes ved indtægter fra den heraf afledte trafikvækst. Endvidere kan omkostningsstigninger som følge af myndighedskrav og lovgivning indgå i beregningsgrundlaget. Der er således ikke hjemmel for KLH til egenhændigt at ændre lufthavnsafgifterne, da afgiftsforhøjelserne skal godkendes af trafikministeren. De af trafikministeren godkendte takster kan som udgangspunkt ikke fraviges. KLH kan dog give dispensation i medfør af takstregulativets 12, men kun i særlige tilfælde, hvor det ikke er af principiel eller større økonomisk betydning, eller hvor luftfartsselskabet finder en midlertidig afgiftsnedsættelse begrundet i forretningsmæssige hensyn. 3.3 Direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering I medfør af konkurrencelovens 2, stk. 4, har Konkurrencestyrelsen ved brev af 30. september 1998 anmodet Trafikministeriet om at tage stilling til, om en godkendelse af de varslede afgiftsforhøjelser for Københavns Lufthavne A/S - og de i den forbindelse angivne retningslinier for beregning af en afgiftsforhøjelse - er en direkte eller nødvendig følge af offentlige regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2. Ved brev af 7. oktober har Trafikministeriet svaret, at "Trafikministeriets godkendelse af de varslede afgiftsforhøjelser og de i den forbindelse angivne nærmere regler for beregning af eventuelle afgiftsstigninger i et nyt takstregulativ for KLH vil have status som en offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2". 3.4 Københavns Lufthavn KLH ejer og driver Københavns Lufthavn. Selskabets hovedaktiviteter er drift og udbygning af anlæg med relation til lufttrafikafviklingen. Den danske stat er hovedaktionær i KLH med en ejerandel på 51\%. KLH havde i 1997 et passagervolumen på 17,1 mio 1. I forhold til den totale passagermængde udgjorde andelen af transit/transfer passagerer i \%, hvilket er et af de højeste tal for en europæisk lufthavn (jf. afsnit 3.7). Baggrunden herfor er navnlig lufthavnens position som det dominerende knudepunkt for trafik mellem Skandinavien og resten af Europa. Foruden trafikafviklingen beskæftiger KLH sig med en række nært beslægtede og afledte aktiviteter, såsom tax-free shopping, restaurationsdrift, parkering, udlejning af lokaler og arealer samt diverse tjenesteydelser. Aktiviteterne udføres i form af koncessionsaftaler eller selvudførte ydelser. KLH s indtjeningskilder er fordelt på følgende kategorier, 1) lufthavnsafgifter (start-, passager-, og opholdsafgift), 2) koncessionsindtægter (butiks-, restaurations-, parkerings-, bank-, reklame- og

4 4 af :38 biludlejningsvirksomhed), 3) lejeindtægter og 4) salg af tjenesteydelser (buskørsel på lufthavnens område, rengøring af udlejede lokaler, edb-service mv.). Lufthavnsafgifterne dækker over en lang række faciliteter og selvudførte tjenesteydelser, der relaterer sig til fly- og passagerbetjening, fx start- og landingsbaner, flystandpladsdisponering, marshallertjeneste, brand- og redningstjeneste, passagerterminaler, miljøforanstaltninger, security, buskørsel mv. KLH har bl.a. overfor SAS tilkendegivet, at der med virkning fra 1. januar 1999 planlægges indført en bagageafgift som led i lufthavnens ibrugtagning af et nyt bagagesorteringsanlæg. Afgiften for benyttelsen af anlægget vil formentlig være i størrelsesorden 8 kr. pr. stk. bagage leveret securityscreenet til udsorteringsboks. Ground handling-leverandørerne i Københavns Lufthavn ydede ikke betaling for benyttelsen af lufthavnens tidligere bagagesorteringsfaciliteter, som handling-leverandørerne selv betjente. Faciliteterne var afskrevet, og lufthavnen stod alene for den tekniske vedligeholdelse, hvorved de årlige omkostninger var forholdsvis beskedne. Med ibrugtagning af det nye anlæg er den økonomiske situation en anden, da betjening, drift og vedligeholdelse samt forrentning og afskrivninger af anlægget alene forestås af KLH. Selskabet har tilkendegivet, at den forventede indtægt ved bagageafgiften vil modsvare den årlig omkostning ved anlægget. 3.5 KLH s omsætnings-, omkostnings- og indtjeningsforhold I var omsætningen fordelt på følgende indtægtskilder: DDK mio (\%) 1995 (\%) 1996 (\%) 1997 (\%) Trafikindtægter \% \% \% \% Koncessionsindtægter \% \% \% \% Lejeindtægter 77 8\% 83 7\% 98 7\% 98 7\% Salg af tjenesteydelser 23 2\% 40 3\% 41 3\% 47 3\% Nettoomsætning Resultat før skat <SMALL>Kilde: KLH s årsregnskaber</small> KLH har ikke hævet lufthavnsafgifterne siden den 1. januar Selskabet har i brev af 6. maj 1998 til Trafikministeriet oplyst, at dette skyldes den gunstige udvikling i selskabets indtægter for ikke-trafikrelateret virksomhed, der har muliggjort et stabilt forhold mellem selskabets samlede indtægter og udgifter. KLH oplyser hertil, at selskabets koncessions- og lejeindtægter i perioden er steget ca. 97,6\%, mens selskabets

5 5 af :38 trafikindtægter i samme periode kun er steget med ca. 30,8\%. Bortfaldet af tax-free salg for intra-eu trafikken den 1. juli 1999 vil dog føre til en mærkbar reduktion af koncessionsindtægterne for KLH og andre lufthavne. KLH forventer at blive ramt relativt hårdere, da en stor del af passagertrafikken hidrører fra intra-eu trafik. KLH har oplyst, at selskabet i koncessionsåret 1998/99, der løber fra den 1. juli 1998 til den 30. juni 1999 forventer at oppebære en koncessionsindtægt på ca. (--) 2 mio. kr. fra det toldfrie salg. Da ca. (--)\% af salget hidrører fra intra-eu trafik, forventer selskabet på årsbasis at miste en tilsvarende procentdel af de samlede koncessionsindtægter fra det tax-free salg, svarende til ca. (--) mio. kr. Da KLH ikke har nævneværdige omkostninger i forbindelse med koncessionsaktiviteterne, idet disse i helt overvejende grad bæres af de koncessionshavere, der driver de enkelte forretninger, forventer selskabet ikke, at indtægtstabet modsvares af en reduktion af omkostningerne ved koncessionsaktiviteterne. Reduktionen af koncessionsindtægter for 1999 forventes dog kun at udgøre (--) mio. kr., da bortfaldet af tax-free salget for intra-eu-trafikken først indtræder den 1. juli KLH forventer samtidig en tilvækst i koncessionsindtægterne på (--) mio. kr. i 1999 og (--) mio. kr. i år Rentabiliteten for KLH - målt i form af den gennemsnitlige totalkapitals forrentning (afkastningsgraden) - har i perioden været følgende: ,5\% 13,0\% 13,1\% 15,6\% 13,7\% 13,6\% <SMALL>Kilde: KLH s årsregnskaber</small> Til sammenligning har industriens forrentning af totalkapitalen i den samme periode været følgende: ,0\% 9,9\% 10,2\% 10,9\% 10,5\% * <SMALL>*) Foreligger først i foråret 1999 Kilde: Danmarks Statistik</SMALL> Deloitte Consulting har på opdrag af SAS, Maersk Air og Cimber Air udarbejdet en analyse, der bl.a. viser, at "sammenlignelige" lufthavne som Schiphol Amsterdam, Manchester Airport og BAA London 3 i den samme periode har haft en afkastningsgrad på ca. 6-9\%. Relevante punkter i den pågældende analyse er kommenteret og korrigeret i KLH s førnævnte brev af 26. oktober KLH s budgetterede omkostninger, indtjening mv. Konkurrencestyrelsen har ved brev af 16. juni 1998 anmodet KLH om oplysninger om bl.a. (1) det forventede provenu af de planlagte afgiftsforhøjelser, (2) de bagvedliggende omkostningsberegninger og (3) selskabets omsætnings-, omkostnings-, og indtjeningsforhold - inklusiv henholdsvis eksklusiv - indtægter og omkostninger ved tax free salg og ved andre driftsfremmende aktiviteter for årene 1996 og 1997 og for i form af budgettal, samt hvor stor en del af lufthavnens samlede indtægter ved tax free salg, der hidrører fra intra EU-trafik. KLH har fremsendt oplysningerne ved breve af 20. august og 29. oktober 1998.

6 6 af :38 Det fremgår af oplysningerne, at KLH forventer, at trafikindtægterne for 1999 og 2000 vil udgøre henholdsvis 807 mio. kr. og 844 mio. kr. Selskabet forventer en vækstrate i flytrafikken i 1999 og 2000 på henholdsvis 5,2\% og 4,6\%. En gennemførelse af den nu godkendte afgiftsforhøjelse vil indbringe selskabet et merprovenu på 121 mio. kr. i 1999 (15\% af 807 mio. kr.). Til imødekommelse af Konkurrencestyrelsens forespørgsel har KLH imidlertid oplyst, at en yderligere forhøjelse på 15\% ville indebære et merprovenu på yderligere 151 mio. kr. i 2000 (i alt 32,25\% af 844 mio. kr.). Trafikindtægterne vil efter gennemførelse af den nu godkendte takstforhøjelse udgøre 928 mio. kr. i En yderligere afgiftsforhøjelse pr. 1. januar 2000 på 15\% vil betyde, at trafikindtægterne ville beløbe sig til mio. kr. i På baggrund af det oplyste har Konkurrencestyrelsen udarbejdet følgende oversigt over selskabets forventede omsætnings-, omkostnings-, og indtjeningsforhold for inklusiv og eksklusiv det forventede provenu ved afgiftsforhøjelser: DDK mio Trafikindtægter Afgiftsrelaterede omk (--)<SMALL>* </SMALL>(--) 807 (--) 844 (--) 928** (--) 1.116** (--) Koncessionsindtægter 597 (--) (--) (--) (--) (--) Lejeindtægter 98 (--) (--) (--) (--) (--) Salg af tjenesteydelser 47 (--) (--) (--) (--) (--) Øvrige indtægter 34 (--) (--) (--) (--) (--) Omsætning (--) (--) (--) (--) (--) Omkostninger (--) (--) (--) (--) (--) Resultat før skat 490 (--) (--) (--) (--) (--) <SMALL>* ) Fortrolig oplysning, der ikke offentliggøres</small> <SMALL>**) Inklusiv det forventede provenu ved afgiftsforhøjelserne</small> Oversigten viser, at KLH ved den nu godkendte afgiftsforhøjelse pr. 1. januar 1999 vil opretholde den nuværende høje indtjening. En yderligere forhøjelse af lufthavnsafgifterne med 15\% pr. 1. januar 2000 vil ligeledes opretholde indtjeningsniveauet - på trods af bortfaldet af koncessionsindtægter på ca. (--) mio. kr. på årsbasis. 3.7 Afgiftsniveauet

7 7 af :38 I en nylig offentliggjort undersøgelse 4 af afgiftsniveauet for en række internationale lufthavne i EU, USA og Japan m.fl. (40 i alt) fremgår det, at KLH med det nuværende takstniveau indtager en gennemsnitlig placering 5. Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af en indeksering af lufthavnenes omkostninger i form af start- og landing,- passager-, opholds-, og navigationsafgifter omregnet til fælles valuta. Nedenfor er undersøgelsen alene gengivet for de europæiske lufthavne: AIRPORT SDR INDEX* 4 Vienna Paris-CDG Berlin Frankfurt Munich Lisbon Athens Amsterdam Helsinki Brussels Stockholm Oslo London-Heathrow Copenhagen Dublin Madrid

8 8 af :38 30 Milan-LIN London-Gatwick <SMALL>*) Tokyo er indekseret til 100 (SDR = 37862). Omkostningerne er ekskl. statsafgifter. </SMALL> Oversigten viser, at KLH med det nuværende takstniveau ligger lavere end hovedparten af de øvrige internationale lufthavne i Europa. Den godkendte forhøjelse af lufthavnsafgifterne i KLH med 15\% pr. 1. januar 1999 betyder - alt andet lige - at KLH i 1999 vil blive indekseret til 44 og derved indtage en gennemsnitlig placering blandt lufthavnene i Europa. En yderligere forhøjelse på 15\% pr. 1. januar 2000 vil betyde - alt andet lige - at KLH vil blive indekseret til 50, og derved ligge noget over gennemsnittet for takstniveauet for de europæiske lufthavne, såfremt ingen af disse lufthavne gennemfører tilsvarende afgiftsforhøjelser som følge af bortfaldet af indtægter fra intra-eu tax-free salg. Efter Konkurrencestyrelsens oplysninger, er det på nuværende tidspunkt alene KLH og BAA London 6 blandt lufthavnene i EU, der har varslet og fået godkendt en afgiftsforhøjelse fra 1. januar Ligesom KLH har BAA London fået godkendt en afgiftsforhøjelse på 15\% pr. 1. januar 1999, der modsvarer halvdelen af indtægtsbortfaldet for det afgiftsfri salg, men som samtidig balanceres af en 3\% årlig realprissænkning af afgifterne i indeværende 5-årig reguleringsperiode. Et forhold, der ikke afspejles i undersøgelsen, er de ekstraafgifter, som en del af lufthavnene opkræver særskilt for brug af lufthavnsfaciliteter. KLH har ved brev af 21. august 1998 oplyst, at London-Heathrow opkræver særskilt betaling for leje af check-in skranker, og at lufthavnsafgifterne i Frankfurt ikke dækker udgiften til sikkerhedskontrol (security) af passagerer. I KLH er disse faciliteter inkluderet i lufthavnsafgifterne. Samtidig tager undersøgelsen ikke højde for, at en række af lufthavnene har reducerede passagerafgifter for transit/transfer passagerer. Følgende tabel viser hvilke lufthavne i EU, der har reducerede passagerafgifter for transit/transfer passagerer: Reduktion i \% Andelen af transit/transfer i \% Athen 100\% 4\% Bruxelles 100\% 13\% Dublin 100\% 2\% Frankfurt 100\% 46\% London Gatwick 100\% 18\% London Heathrow 100\% 34\%

9 9 af :38 Paris CDG 100\% 20\% Stockholm 100\% 14\% Amsterdam 70\% 42\% Helsinki 65\% 9\% København 50\% 43\% Wien 20\% 21\% Kilder: Symonds Travers Morgan og Cranfield College of Aeronautics Tabellen viser, at hovedparten af lufthavnene i EU fritager transit/transfer passagerer for passagerafgift. KLH yder en 50\% rabat på passagerafgiften. Den helt eller delvise fritagelse for passagerafgiften for transit/transfer passagerer sker som led i den enkelte lufthavns promovering som transitlufthavn. 3.8 Konkurrenceloven Da KLH s officielle varsling overfor luftfartsselskaber mv. alene vedrører den af Trafikministeriet godkendte afgiftsforhøjelse med 15\% pr. 1. januar 1999, skal en bedømmelse i forhold til konkurrenceloven alene foretages i relation til denne forhøjelse. Konkurrencelovens 11, stk. 1, indeholder forbud mod, at en eller flere virksomheder mv. misbruger deres dominerende stilling på det danske marked eller en del heraf. Forbudet finder dog ikke anvendelse på konkurrencebegrænsninger, som er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, jf. 2, stk. 2. Som nævnt har Trafikministeriet oplyst, at ministeriets godkendelse af afgiftsforhøjelser og de nærmere regler for beregning af eventuelle afgiftsstigninger i et nyt takstregulativ for KLH har status som en sådan offentlig regulering. Selv om forbudet i konkurrencelovens 11, stk. 1, således ikke finder anvendelse, vil en bedømmelse af rimeligheden i KLH s gennemførelse af den godkendte afgiftsstigning dog skulle foretages efter samme principper og retningslinier som ved en bedømmelse af, hvorvidt der er tale om misbrug af dominerende stilling i form af urimeligt høje priser, jf. konkurrencelovens 11, stk. 2, nr. 1. Ifølge bemærkningerne til konkurrenceloven skal den konkurrenceretlige vurdering heraf ske gennem en hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som de ville være på et konkurrencepræget markedet. I undersøgelsen kan der også indgå sammenligninger af prisniveauet mellem konkurrerende udbydere. Det følger også af forarbejderne, at EU-Kommissionens og Domstolens praksis efter artikel 86, stk. 1 er vejledende for fortolkningen af konkurrencelovens 11, stk. 1. I den forbindelse kan der fx henvises til Domstolens bemærkninger i de forenede sager 110/88, 241/88 og 242/88, at "såfremt en virksomhed, der indtager en dominerende stilling, påtvinger priser for de ydelser, den leverer, som er betydelige højere end dem, der anvendes i andre medlemsstater, og sammenligningen af prisniveauerne er foretaget på ensartet grundlag, må forskellen antages at være indicium for, at der foreligger misbrug af dominerende stilling" 7.

10 10 af :38 Det relevante marked og dominans Lufthavnstaksterne vedrører ydelse af lufthavnsfaciliteter i forbindelse med flyenes start, landing, ophold og passagerbetjening i Københavns Lufthavn. Lufthavnens geografiske placering og trafikale betydning indebærer, at substitutionsmulighederne på indenrigs- og udenrigsflyvninger er forholdsvis beskedne i forhold til andre tilsvarende lufthavne. Det fremgår af KLH s brev af 26. oktober 1998 til Trafikministeriet, at ca. halvdelen af KLH s udenrigstrafik udgøres af transit/transfer trafik, som KLH ikke har monopol på, og hvor stærke konkurrenter er eksempelvis London BAA, Amsterdam og Frankfurt lufthavne. Endvidere peger KLH på, at der for lokalt afgående og ankommende udenrigstrafik i en vis udstrækning er konkurrence med fx Billund og Tirstrup lufthavne, mens KLH - og luftfartsselskaberne - m.h.t. indenrigstrafikken desuden må tage hensyn til konkurrencen med overfladetrafikken (biler og tog). 4. Vurdering KLH indtager en dominerende stilling på markedet for ydelse af lufthavnsfaciliteter i forbindelse flyenes start, landing, ophold og passagerbetjening i Københavns Lufthavn. Til bedømmelsen af SAS henvendelse om, hvorvidt gennemførelsen af den af Trafikministeriet godkendte afgiftsforhøjelse på 15\% pr. 1. januar 1999 kan føre til et misbrug af denne dominerende stilling, er der i sagsfremstillingen foretaget en analyse af takst-, omkostnings- og indtjeningsforholdene i KLH. Analysen viser, at den varslede stigning af lufthavnsafgiften med 15\% den 1. januar alt andet lige - giver et provenu på 121 mio. kr. Provenuet skal sammenholdes med et forventet tab i provenu på (--) mio. kr. på halvårsbasis ved bortfaldet af intra-eu tax-free salget den 1. juli Det forventede merprovenu ved afgiftsforhøjelsen opvejer ikke den forventede nedgang i koncessionsindtægterne som følge af bortfaldet af intra-eu tax-free salg pr. 1. juli Selvom der tages hensyn til forskydningerne i selskabets øvrige indtægter og omkostninger, ændrer det ikke på det forhold, at selskabets budgetterede indtjening i 1999 falder. Sammenholdes dette med, at KLH ved gennemførelsen af den godkendte afgiftsforhøjelse med 15\% pr. 1. januar 1999 i takstmæssig henseende fortsat indtager en gennemsnitlig placering blandt lufthavne i Europa, er det på det foreliggende grundlag vurderingen, at en gennemførelse af den af Trafikministeriet godkendte forhøjelse af taksterne ikke kan siges at udgøre et urimeligt højt afgiftsniveau i relation til konkurrenceloven principper. Da KLH ikke har ansøgt Trafikministeriet om en eventuel yderligere afgiftsstigning i år 2000, er der ikke foretaget en konkret vurdering heraf. Såfremt der måtte komme en sådan ansøgning, agter Konkurrencestyrelsen at foretage en helhedsvurdering af lufthavnens indtjenings- og omkostningsforhold. Dette skal bl.a. ses i lyset af KLH s høje indtjening og den usikkerhed, der knytter sig til udviklingen i lufthavnens indtægter og omkostninger, herunder muligheden for en betydelig trafikvækst. Som omtalt i sagsfremstillingen har KLH overfor SAS bebudet, at der med virkning fra 1. januar 1999 planlægges indført en bagageafgift som led i lufthavnens ibrugtagning af et nyt centralt bagagesorteringsanlæg. Der vil i givet fald blive tale om en afgift, der ikke skal ses i sammenhæng med de lufthavnsafgifter, der opkræves med hjemmel i luftfartslovens 71. En sådan bagageafgift vil alene omfatte ground handling-ydelser og vil derfor skulle opkræves særskilt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 933 af 9. december 1997 om adgang til ground handling-markedet i danske lufthavne, som er udførligt omtalt i orienteringsnotatet til dagsordenens pkt. 10.

11 11 af :38 Konkurrencestyrelsen har i forbindelse med behandlingen af SAS henvendelse konstateret, at den nuværende regulering af takstforholdene i Københavns Lufthavn ud fra en konkurrenceretlig betragtning ikke stemmer overens med konkurrencelovens intentioner. Takstfastsættelsen foretages i dag med udgangspunkt i en såkaldt "cost-plus" model, hvor en række nærmere specificerede omkostningsstigninger som udgangspunkt kan inddækkes via takstforhøjelser. Det er vurderingen set i lyset af lufthavnens monopolstilling, at de mellem Trafikministeriet og KLH aftalte retningslinier for beregning af eventuelle afgiftsstigninger, der regulerer hvilke omkostningsstigninger, der kan indgå i beregningsgrundlaget for eventuelle afgiftsjusteringer, ikke giver det fornødne incitament for selskabet til at opnå en tilstrækkelig omkostningseffektivitet. Dette kan indebære, at beregningsmodellen ikke frembringer priser, der nødvendigvis svarer til, hvad der vil gælde på et konkurrencepræget marked. De af trafikministeren godkendte takster kan som udgangspunkt ikke fraviges. KLH kan dog give en dispensation i medfør af takstregulativets 12, men kun i særlige tilfælde, hvor det ikke er af principiel eller økonomisk betydning, eller hvor luftfartsselskaberne finder en midlertidig afgiftsnedsættelse begrundet i forretningsmæssige hensyn. En sådan fastlåsning af takstniveauet må anses som en unødvendig konkurrencebegrænsning, der hindrer en tilpasning af taksterne til de omkostnings- og produktivitetsforskelle, der kan forekomme mellem luftfartsoperatørerne i lufthavnen. Den sektorspecifikke regulering af takstfastsættelsen i KLH bør også vurderes i lyset af den i 1997 udarbejdede tværministerielle rapport om sektorspecifik konkurrencetilsyn ("ASK-rapporten"), hvor der blev sat fokus på forholdet mellem sektorspecifik konkurrenceregulering og den generelle konkurrenceregulering på en række udvalgte områder. Arbejdet mundede ud i en rapport, der indeholder en række anbefalinger om bl.a. placering af tilsynet med sektorspecifik konkurrenceregulering. Det anbefales i lyset af denne rapports anbefalinger, at luftfartslovens 71 ændres således, at både principperne for fastsættelse af takster for luftfartsselskabers anvendelse af danske lufthavne og myndighedsopgaverne herom overgår til regulering efter den almindelige konkurrencelovgivning. Denne anbefaling skal også for så vidt angår KLH ses i sammenhæng med, at der ikke ses at være særlige og nødvendige begrundelser for, at KLH s hovedaktionær også har myndighedsansvaret for udformningen af principperne for takstfastsættelsen og for godkendelsen af de takster, der udgør KLH s største indtægtskilde. Såfremt reguleringen heraf som anbefalet overgår til den almindelige konkurrencelovgivning, vil dette indebære en konkurrenceretlig ligestilling af takstfastsættelsen på lufthavnsområdet med takstfastsættelsen inden for andre erhvervsområder. Samtidig vil kontrollen med fastsættelsen af såvel lufthavnstakster som ground handling-afgifter blive samlet under en myndighed, hvilket giver et bedre grundlag for at anlægge helhedsvurderinger for fx lufthavnenes samlede indtjenings- og omkostningsforhold. 1 KLH's Årsrapport Fortrolig oplysning, der ikke offentliggøres 3 Heathrow, Gatwick og Stansted 4 Symonds Travers Morgan, "Review of Airport Charges 1998" 5 Denne "placering" understøttes tillige i en undersøgelse fra 1997, udarbejdet af Granfield College of Aeronautics i samarbejde med Association of European Airlines (AEA). 6 Heathrow, Gatwick og Stansted 7 Jf. Francois Lucazeau m.fl. mod SACEM, de forenede sager 110, 241 og 242 /88, Saml. 1989, 2811.

Konkurrencestyrelsens opgaver vedr. Ground handling i danske lufthavne

Konkurrencestyrelsens opgaver vedr. Ground handling i danske lufthavne 1 af 9 11-08-2014 11:31 Konkurrencestyrelsens opgaver vedr. Ground handling i danske lufthavne J.nr. 2:809-7/fib Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Markedet for ground handling-ydelser i lufthavne

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Roskilde Lufthavn TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Roskilde Lufthavn For perioden den 1. april 2012 til den 31. marts 2015 Gældende for perioden den 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Godkendt af Trafikstyrelsen

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2

TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019. 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 TAKSTREGULATIV FOR ROSKILDE LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 Indhold 1. Almindelige Bestemmelser... 2 2. Takster... 2 2.1 Startafgift... 2 2.2 Passagerafgift... 2 2.3 Opholdsafgift...

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

Udgave 1, 20. november 2013

Udgave 1, 20. november 2013 BEK nr 9287 af 20/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bestemmelser

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 12-01 20122 4/0120-8901-1064 /MCR /AWI PUNKT 3 HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL TRANSPORTMINISTEREN OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019

TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 TAKSTREGULATIV FOR KØBENHAVNS LUFTHAVN FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 31. MARTS 2019 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. PASSAGERRELATEREDE AFGIFTER... 2 2.1 GENERELT... 2 2.2 PASSAGERAFGIFT... 3 2.3

Læs mere

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavn, Kastrup. for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015.

TAKSTREGULATIV. for. Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavn, Kastrup. for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015. TAKSTREGULATIV for Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavn, Kastrup for perioden 31. oktober 2010 til den 31. marts 2015. Dokument sendt i høring I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Side A Almindelige

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

3. Gebyrdefinition I en rapport udarbejdet af Rambøll Management på vegne af Forbrugerstyrelsen er et gebyr defineret som følger:

3. Gebyrdefinition I en rapport udarbejdet af Rambøll Management på vegne af Forbrugerstyrelsen er et gebyr defineret som følger: 1. Baggrund Som led i det generelle fokus på udbredelsen af gebyrer rettet mod forbrugerne, har Forbrugerombudsmanden besluttet at se nærmere på arten og mængden af de gebyrer, man kan komme ud for at

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84

Takstregulativ. Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 2016 Takstregulativ Gældende fra d. 01. januar 2016 Aalborg Lufthavn Ny lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Tlf. +45 98 17 11 44 Fax +45 98 17 36 84 Indhold A. Almindelige bestemmelser... 3 B. Startafgifter...

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. KL-2-2013 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-15 Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) Udgave 3, 8. marts 2011 I medfør af 1 a, 71, stk. 1 og 3, og 149, stk. 10 i lov om luftfart,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ.

Almindelige bestemmelser. Andre bestemmelser. Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Takstregulativ Almindelige bestemmelser 1 Stk. 1 For luftfartøjer, de benytter Vojens Lufthavn, betales afgifter efter dette takstregulativ. Stk. 2 Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003. Lindh Stabell Horten A/S Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Att. Advokat Klavs V. Gravesen Dato: 13. maj 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17. april

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2017 Ref./MetGyd J. nr. 2016-6492 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Retningslinjer for opstartsrabat Marts 2017 CPH

Retningslinjer for opstartsrabat Marts 2017 CPH Retningslinjer for opstartsrabat Marts 2017 CPH 1. Generelt om opstartsrabat og definitioner En væsentlig del af Københavns Lufthavne A/S (CPH) strategi er at vokse ved at tiltrække mere trafik. Dette

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til BL 9-15

Til høringsparterne. Høring over udkast til BL 9-15 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat TS31200-00312 03-07-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til BL 9-15 Hermed fremsendes Trafik-,

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL)

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) TRU/ERU Fællessalen Christiansborg

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 846 Offentligt Folketingets Transportudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2012 Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Faktaark om Terminal A

Faktaark om Terminal A Faktaark om Terminal A Om initiativtagerne Investorgruppen Initiativtagerne til Terminal A er en privat investorgruppe, hvoraf to er tidligere ledende medarbejdere i Købehavns Lufthavn med tilsammen 25

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde

Anvendelsesområde og definitioner. Anvendelsesområde Forslag til bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor I medfør af 57 a, stk. 5 og 6 og 149, stk. 10 i

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere