Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne"

Transkript

1 1 af :38 Lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavne J.nr. 2:800-57/cbe Rådsmødet den 16. december Resumé Københavns Lufthavne A/S (herefter "KLH") varslede i september 1998 overfor luftfartsselskaber mv. en forhøjelse af lufthavnsafgifterne med 15\% fra den 1. januar Foruden den varslede afgiftsforhøjelse pr. 1. januar 1999 havde KLH allerede i 1997 overfor SAS tilkendegivet en yderligere afgiftsstigning med 15\% den 1. januar Der er ikke hjemmel for KLH til egenhændigt at ændre lufthavnsafgifterne, da afgiftsforhøjelser skal godkendes af trafikministeren. KLH har den 8. september 1998 ansøgt Trafikministeriet om en godkendelse af afgiftsforhøjelsen for Da KLH s ansøgning alene vedrører afgiftsforhøjelsen for 1999, har Trafikministeriet i godkendelsen af 30. oktober 1998 understreget, at der herved ikke er taget stilling til den forhøjelse af lufthavnsafgifterne med yderligere 15\% pr. 1. januar 2000, som KLH i 1997 bebudede overfor SAS. Foruden lufthavnsafgifterne har KLH bebudet, at der fra den 1. januar 1999 vil blive opkrævet brugerbetaling i størrelsesorden 8 kr. pr. stk. bagage leveret security-screenet til udsorteringsboks. Konkurrencestyrelsen har bl.a. på baggrund af en henvendelse fra SAS Danmark (herefter "SAS") over de planlagte afgiftsstigninger foretaget en bedømmelse af, hvorvidt en gennemførelse af den godkendte forhøjelse af lufthavnsafgifterne i Københavns Lufthavn pr. 1. januar 1999 vil resultere i et urimeligt højt afgiftsniveau, der ikke harmonerer med principperne i konkurrenceloven. Da Trafikministeriet i medfør af konkurrencelovens 2, stk. 4, har afgjort, at godkendelsen af de varslede afgiftsforhøjelser har status som en offentlig regulering, jf. 2, stk. 2, kan forbudet i konkurrencelovens 11 ikke finde anvendelse. Det skal også oplyses, at KLH ved fax af 2. december 1998, stilet til rådets formand har fremført, at rådet kun bør tage stilling til afgiftsforhøjelsen pr. 1/ og ikke til en evt. yderligere forhøjelse pr. 1/ eller til den bebudede bagageafgift. KLH har desuden anført, at lufthavnens indtægtsdannelse skal ses i sammenhæng med de betydelige investeringer i udbygninger mv. De fremførte synspunkter er alle indgået i styrelsens overvejelser og inddraget i såvel den foreliggende sagsfremstilling som indstillingen. Det bemærkes, at lufthavnens indtægtsdannelse, som den fremgår af sagsfremstillingen, er baseret på omkostninger, der inkluderer de omhandlede nyinvesteringer. 2. Afgørelse Rådet meddeler SAS Danmark A/S, at der ikke er grundlag for at kritisere den af Københavns Lufthavne A/S ansøgte og af Trafikministeriet den 30. oktober 1998 godkendte forhøjelse af lufthavnstaksterne på 15\% fra 1. januar Endvidere anbefaler rådet i brev til Trafikministeriet, at luftfartslovens 71 ændres således, at både principperne for fastsættelse af takster for luftfartsselskabers anvendelse af danske lufthavne og myndighedsopgaverne herom overgår til regulering efter den almindelige konkurrencelovgivning, hvorved dobbeltrollen som hovedaktionær og myndighed for så vidt angår Københavns Lufthavne A/S således undgås.

2 2 af :38 3. Sagsfremstilling 3.1. Baggrund Ved brev af 8. september 1998 varslede KLH overfor luftfartsselskaber og interesseorganisationer mv. en forhøjelse af lufthavnsafgifterne pr. 1. januar 1999 med 15\%. KLH havde tidligere i brev af 6. maj 1997 til SAS bebudet en yderligere forhøjelse af lufthavnsafgifterne med 15\% - i anledning af dette selskabs forespørgsel om eventuelle afgiftsforhøjelser i en kommende 5-årig periode - med virkning fra den 1. januar I brevet anføres det, at forhøjelserne alene bliver aktuelle, såfremt det afgiftsfri salg til passagerer i intra-eu trafik bortfalder med udgangen af juni måned KLH bebudede i brevet tillige, at der fra den 1. januar 1999 ville blive opkrævet brugerbetaling i størrelsesorden 8 kr. pr. stk. bagage leveret security-screenet til udsorteringsboks. Denne afgift er en opfølgning på lufthavnens ibrugtagning af et nyt bagagesorteringsanlæg, hvor betjening, drift og vedligeholdelse af anlægget alene forestås af KLH. På baggrund heraf anmodede SAS i maj 1998 Konkurrencestyrelsen om et møde, hvor selskabet den 11. juni 1998 overfor styrelsen forelagde sin holdning til de bebudede afgiftsstigninger. SAS, Maersk Air og Cimber Air, der tilsammen repræsenterer ca. 2/3 af luftfartsoperationerne i KLH, har i en fælles udtalelse af 13. oktober 1998 til KLH og Trafikministeriet kritiseret de bebudede afgiftsforhøjelser. KLH har i et brev af 26. oktober til Trafikministeriet kommenteret indholdet af den pågældende udtalelse og i øvrigt andre indkomne kommentarer til den varslede takstforhøjelse. KLH har ved brev af 8. september 1998 ansøgt Trafikministeriet om en godkendelse af takstforhøjelsen på 15\% pr. 1. januar 1999, og har hertil udarbejdet et udkast til et nyt takstregulativ, hvori alle afgifter er forhøjet med 15\%. De nuværende lufthavnsafgifter er fastsat i et takstregulativ for KLH, som har været gældende uændret siden 1. januar Trafikministeriet har i brev af 30. oktober 1998 godkendt KLH s ansøgning om en takstforhøjelse på 15\% den 1. januar Da KLH s ansøgning alene vedrører afgiftsforhøjelsen for 1999, har Trafikministeriet i godkendelsen af 30. oktober 1998 understreget, at der herved ikke er taget stilling til den forhøjelse af lufthavnsafgifterne med yderligere 15\% pr. 1. januar 2000, som selskabet i brev af 6. maj 1997 har bebudet overfor SAS. 3.2 Den offentlige regulering af Københavns Lufthavn 71 i lovbekendtgørelse nr. 373 af 6. april 1997 om luftfart giver hjemmel til, at der kan opkræves afgifter for benyttelse af en offentlig flyveplads efter regler, der fastsættes af trafikministeren. I forbindelse med statens udarbejdelse af børsprospekt forud for statens salg af aktier i KLH i 1996 blev der ved Trafikministeriets brev af 21. februar 1996 til KLH og ved KLH s bestyrelses svar herpå i brev af 7. marts 1996 indgået aftale om et sæt retningslinier, der indeholder de nøjere regler for beregning af eventuelle afgiftsstigninger. Det fremgår af retningslinierne, at 1. Omkostningsstigninger kan indgå i beregningsgrundlaget for afgiftsjusteringer, men dog således, at meromkostninger som følge af aktivitetsudvidelser og investeringer, der forøger Københavns Lufthavns kapacitet, i overvejende grad inddækkes ved indtægter hidhørende fra den heraf afledte trafikvækst. Omkostningsstigninger som følge af investeringer, der er et resultat af myndighedskrav og lovgivning, kan indgå i grundlaget for afgiftsjusteringer.

3 3 af : Løbende effektiviserings- og rationaliseringsforanstaltninger skal i videst mulig udstrækning bidrage til at forbedre selskabets rentabilitet. Afgiftsniveauet i konkurrerende lufthavne kan indgå i overvejelserne om afgiftsjusteringer. De gennemsnitlige trafikindtægter (start-, passager- og opholdsafgifter) for en passager i indenrigstrafik kan maksimalt udgøre samme beløb som de gennemsnitlige trafikindtægter for en passager i udenrigstrafik. Ved fastsættelsen af trafikafgifterne skal de til enhver tid gældende EU-principper om ikke-diskriminering på grundlag af nationalitet dog overholdes. Omkostningsstigninger, der kan indgå i beregningsgrundlaget for afgiftsjusteringer, men som ikke umiddelbart ønskes udmøntet i ændringer af afgifterne, vil kunne medtages i forbindelse med senere justeringer af disse. Retningslinierne fastslår, at omkostningsstigninger kan indgå i beregningsgrundlaget for afgiftsjusteringer, men dog således, at meromkostninger som følge af aktivitetsudvidelser og investeringer, der forøger lufthavnens kapacitet - i overvejende grad - skal inddækkes ved indtægter fra den heraf afledte trafikvækst. Endvidere kan omkostningsstigninger som følge af myndighedskrav og lovgivning indgå i beregningsgrundlaget. Der er således ikke hjemmel for KLH til egenhændigt at ændre lufthavnsafgifterne, da afgiftsforhøjelserne skal godkendes af trafikministeren. De af trafikministeren godkendte takster kan som udgangspunkt ikke fraviges. KLH kan dog give dispensation i medfør af takstregulativets 12, men kun i særlige tilfælde, hvor det ikke er af principiel eller større økonomisk betydning, eller hvor luftfartsselskabet finder en midlertidig afgiftsnedsættelse begrundet i forretningsmæssige hensyn. 3.3 Direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering I medfør af konkurrencelovens 2, stk. 4, har Konkurrencestyrelsen ved brev af 30. september 1998 anmodet Trafikministeriet om at tage stilling til, om en godkendelse af de varslede afgiftsforhøjelser for Københavns Lufthavne A/S - og de i den forbindelse angivne retningslinier for beregning af en afgiftsforhøjelse - er en direkte eller nødvendig følge af offentlige regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2. Ved brev af 7. oktober har Trafikministeriet svaret, at "Trafikministeriets godkendelse af de varslede afgiftsforhøjelser og de i den forbindelse angivne nærmere regler for beregning af eventuelle afgiftsstigninger i et nyt takstregulativ for KLH vil have status som en offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2". 3.4 Københavns Lufthavn KLH ejer og driver Københavns Lufthavn. Selskabets hovedaktiviteter er drift og udbygning af anlæg med relation til lufttrafikafviklingen. Den danske stat er hovedaktionær i KLH med en ejerandel på 51\%. KLH havde i 1997 et passagervolumen på 17,1 mio 1. I forhold til den totale passagermængde udgjorde andelen af transit/transfer passagerer i \%, hvilket er et af de højeste tal for en europæisk lufthavn (jf. afsnit 3.7). Baggrunden herfor er navnlig lufthavnens position som det dominerende knudepunkt for trafik mellem Skandinavien og resten af Europa. Foruden trafikafviklingen beskæftiger KLH sig med en række nært beslægtede og afledte aktiviteter, såsom tax-free shopping, restaurationsdrift, parkering, udlejning af lokaler og arealer samt diverse tjenesteydelser. Aktiviteterne udføres i form af koncessionsaftaler eller selvudførte ydelser. KLH s indtjeningskilder er fordelt på følgende kategorier, 1) lufthavnsafgifter (start-, passager-, og opholdsafgift), 2) koncessionsindtægter (butiks-, restaurations-, parkerings-, bank-, reklame- og

4 4 af :38 biludlejningsvirksomhed), 3) lejeindtægter og 4) salg af tjenesteydelser (buskørsel på lufthavnens område, rengøring af udlejede lokaler, edb-service mv.). Lufthavnsafgifterne dækker over en lang række faciliteter og selvudførte tjenesteydelser, der relaterer sig til fly- og passagerbetjening, fx start- og landingsbaner, flystandpladsdisponering, marshallertjeneste, brand- og redningstjeneste, passagerterminaler, miljøforanstaltninger, security, buskørsel mv. KLH har bl.a. overfor SAS tilkendegivet, at der med virkning fra 1. januar 1999 planlægges indført en bagageafgift som led i lufthavnens ibrugtagning af et nyt bagagesorteringsanlæg. Afgiften for benyttelsen af anlægget vil formentlig være i størrelsesorden 8 kr. pr. stk. bagage leveret securityscreenet til udsorteringsboks. Ground handling-leverandørerne i Københavns Lufthavn ydede ikke betaling for benyttelsen af lufthavnens tidligere bagagesorteringsfaciliteter, som handling-leverandørerne selv betjente. Faciliteterne var afskrevet, og lufthavnen stod alene for den tekniske vedligeholdelse, hvorved de årlige omkostninger var forholdsvis beskedne. Med ibrugtagning af det nye anlæg er den økonomiske situation en anden, da betjening, drift og vedligeholdelse samt forrentning og afskrivninger af anlægget alene forestås af KLH. Selskabet har tilkendegivet, at den forventede indtægt ved bagageafgiften vil modsvare den årlig omkostning ved anlægget. 3.5 KLH s omsætnings-, omkostnings- og indtjeningsforhold I var omsætningen fordelt på følgende indtægtskilder: DDK mio (\%) 1995 (\%) 1996 (\%) 1997 (\%) Trafikindtægter \% \% \% \% Koncessionsindtægter \% \% \% \% Lejeindtægter 77 8\% 83 7\% 98 7\% 98 7\% Salg af tjenesteydelser 23 2\% 40 3\% 41 3\% 47 3\% Nettoomsætning Resultat før skat <SMALL>Kilde: KLH s årsregnskaber</small> KLH har ikke hævet lufthavnsafgifterne siden den 1. januar Selskabet har i brev af 6. maj 1998 til Trafikministeriet oplyst, at dette skyldes den gunstige udvikling i selskabets indtægter for ikke-trafikrelateret virksomhed, der har muliggjort et stabilt forhold mellem selskabets samlede indtægter og udgifter. KLH oplyser hertil, at selskabets koncessions- og lejeindtægter i perioden er steget ca. 97,6\%, mens selskabets

5 5 af :38 trafikindtægter i samme periode kun er steget med ca. 30,8\%. Bortfaldet af tax-free salg for intra-eu trafikken den 1. juli 1999 vil dog føre til en mærkbar reduktion af koncessionsindtægterne for KLH og andre lufthavne. KLH forventer at blive ramt relativt hårdere, da en stor del af passagertrafikken hidrører fra intra-eu trafik. KLH har oplyst, at selskabet i koncessionsåret 1998/99, der løber fra den 1. juli 1998 til den 30. juni 1999 forventer at oppebære en koncessionsindtægt på ca. (--) 2 mio. kr. fra det toldfrie salg. Da ca. (--)\% af salget hidrører fra intra-eu trafik, forventer selskabet på årsbasis at miste en tilsvarende procentdel af de samlede koncessionsindtægter fra det tax-free salg, svarende til ca. (--) mio. kr. Da KLH ikke har nævneværdige omkostninger i forbindelse med koncessionsaktiviteterne, idet disse i helt overvejende grad bæres af de koncessionshavere, der driver de enkelte forretninger, forventer selskabet ikke, at indtægtstabet modsvares af en reduktion af omkostningerne ved koncessionsaktiviteterne. Reduktionen af koncessionsindtægter for 1999 forventes dog kun at udgøre (--) mio. kr., da bortfaldet af tax-free salget for intra-eu-trafikken først indtræder den 1. juli KLH forventer samtidig en tilvækst i koncessionsindtægterne på (--) mio. kr. i 1999 og (--) mio. kr. i år Rentabiliteten for KLH - målt i form af den gennemsnitlige totalkapitals forrentning (afkastningsgraden) - har i perioden været følgende: ,5\% 13,0\% 13,1\% 15,6\% 13,7\% 13,6\% <SMALL>Kilde: KLH s årsregnskaber</small> Til sammenligning har industriens forrentning af totalkapitalen i den samme periode været følgende: ,0\% 9,9\% 10,2\% 10,9\% 10,5\% * <SMALL>*) Foreligger først i foråret 1999 Kilde: Danmarks Statistik</SMALL> Deloitte Consulting har på opdrag af SAS, Maersk Air og Cimber Air udarbejdet en analyse, der bl.a. viser, at "sammenlignelige" lufthavne som Schiphol Amsterdam, Manchester Airport og BAA London 3 i den samme periode har haft en afkastningsgrad på ca. 6-9\%. Relevante punkter i den pågældende analyse er kommenteret og korrigeret i KLH s førnævnte brev af 26. oktober KLH s budgetterede omkostninger, indtjening mv. Konkurrencestyrelsen har ved brev af 16. juni 1998 anmodet KLH om oplysninger om bl.a. (1) det forventede provenu af de planlagte afgiftsforhøjelser, (2) de bagvedliggende omkostningsberegninger og (3) selskabets omsætnings-, omkostnings-, og indtjeningsforhold - inklusiv henholdsvis eksklusiv - indtægter og omkostninger ved tax free salg og ved andre driftsfremmende aktiviteter for årene 1996 og 1997 og for i form af budgettal, samt hvor stor en del af lufthavnens samlede indtægter ved tax free salg, der hidrører fra intra EU-trafik. KLH har fremsendt oplysningerne ved breve af 20. august og 29. oktober 1998.

6 6 af :38 Det fremgår af oplysningerne, at KLH forventer, at trafikindtægterne for 1999 og 2000 vil udgøre henholdsvis 807 mio. kr. og 844 mio. kr. Selskabet forventer en vækstrate i flytrafikken i 1999 og 2000 på henholdsvis 5,2\% og 4,6\%. En gennemførelse af den nu godkendte afgiftsforhøjelse vil indbringe selskabet et merprovenu på 121 mio. kr. i 1999 (15\% af 807 mio. kr.). Til imødekommelse af Konkurrencestyrelsens forespørgsel har KLH imidlertid oplyst, at en yderligere forhøjelse på 15\% ville indebære et merprovenu på yderligere 151 mio. kr. i 2000 (i alt 32,25\% af 844 mio. kr.). Trafikindtægterne vil efter gennemførelse af den nu godkendte takstforhøjelse udgøre 928 mio. kr. i En yderligere afgiftsforhøjelse pr. 1. januar 2000 på 15\% vil betyde, at trafikindtægterne ville beløbe sig til mio. kr. i På baggrund af det oplyste har Konkurrencestyrelsen udarbejdet følgende oversigt over selskabets forventede omsætnings-, omkostnings-, og indtjeningsforhold for inklusiv og eksklusiv det forventede provenu ved afgiftsforhøjelser: DDK mio Trafikindtægter Afgiftsrelaterede omk (--)<SMALL>* </SMALL>(--) 807 (--) 844 (--) 928** (--) 1.116** (--) Koncessionsindtægter 597 (--) (--) (--) (--) (--) Lejeindtægter 98 (--) (--) (--) (--) (--) Salg af tjenesteydelser 47 (--) (--) (--) (--) (--) Øvrige indtægter 34 (--) (--) (--) (--) (--) Omsætning (--) (--) (--) (--) (--) Omkostninger (--) (--) (--) (--) (--) Resultat før skat 490 (--) (--) (--) (--) (--) <SMALL>* ) Fortrolig oplysning, der ikke offentliggøres</small> <SMALL>**) Inklusiv det forventede provenu ved afgiftsforhøjelserne</small> Oversigten viser, at KLH ved den nu godkendte afgiftsforhøjelse pr. 1. januar 1999 vil opretholde den nuværende høje indtjening. En yderligere forhøjelse af lufthavnsafgifterne med 15\% pr. 1. januar 2000 vil ligeledes opretholde indtjeningsniveauet - på trods af bortfaldet af koncessionsindtægter på ca. (--) mio. kr. på årsbasis. 3.7 Afgiftsniveauet

7 7 af :38 I en nylig offentliggjort undersøgelse 4 af afgiftsniveauet for en række internationale lufthavne i EU, USA og Japan m.fl. (40 i alt) fremgår det, at KLH med det nuværende takstniveau indtager en gennemsnitlig placering 5. Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af en indeksering af lufthavnenes omkostninger i form af start- og landing,- passager-, opholds-, og navigationsafgifter omregnet til fælles valuta. Nedenfor er undersøgelsen alene gengivet for de europæiske lufthavne: AIRPORT SDR INDEX* 4 Vienna Paris-CDG Berlin Frankfurt Munich Lisbon Athens Amsterdam Helsinki Brussels Stockholm Oslo London-Heathrow Copenhagen Dublin Madrid

8 8 af :38 30 Milan-LIN London-Gatwick <SMALL>*) Tokyo er indekseret til 100 (SDR = 37862). Omkostningerne er ekskl. statsafgifter. </SMALL> Oversigten viser, at KLH med det nuværende takstniveau ligger lavere end hovedparten af de øvrige internationale lufthavne i Europa. Den godkendte forhøjelse af lufthavnsafgifterne i KLH med 15\% pr. 1. januar 1999 betyder - alt andet lige - at KLH i 1999 vil blive indekseret til 44 og derved indtage en gennemsnitlig placering blandt lufthavnene i Europa. En yderligere forhøjelse på 15\% pr. 1. januar 2000 vil betyde - alt andet lige - at KLH vil blive indekseret til 50, og derved ligge noget over gennemsnittet for takstniveauet for de europæiske lufthavne, såfremt ingen af disse lufthavne gennemfører tilsvarende afgiftsforhøjelser som følge af bortfaldet af indtægter fra intra-eu tax-free salg. Efter Konkurrencestyrelsens oplysninger, er det på nuværende tidspunkt alene KLH og BAA London 6 blandt lufthavnene i EU, der har varslet og fået godkendt en afgiftsforhøjelse fra 1. januar Ligesom KLH har BAA London fået godkendt en afgiftsforhøjelse på 15\% pr. 1. januar 1999, der modsvarer halvdelen af indtægtsbortfaldet for det afgiftsfri salg, men som samtidig balanceres af en 3\% årlig realprissænkning af afgifterne i indeværende 5-årig reguleringsperiode. Et forhold, der ikke afspejles i undersøgelsen, er de ekstraafgifter, som en del af lufthavnene opkræver særskilt for brug af lufthavnsfaciliteter. KLH har ved brev af 21. august 1998 oplyst, at London-Heathrow opkræver særskilt betaling for leje af check-in skranker, og at lufthavnsafgifterne i Frankfurt ikke dækker udgiften til sikkerhedskontrol (security) af passagerer. I KLH er disse faciliteter inkluderet i lufthavnsafgifterne. Samtidig tager undersøgelsen ikke højde for, at en række af lufthavnene har reducerede passagerafgifter for transit/transfer passagerer. Følgende tabel viser hvilke lufthavne i EU, der har reducerede passagerafgifter for transit/transfer passagerer: Reduktion i \% Andelen af transit/transfer i \% Athen 100\% 4\% Bruxelles 100\% 13\% Dublin 100\% 2\% Frankfurt 100\% 46\% London Gatwick 100\% 18\% London Heathrow 100\% 34\%

9 9 af :38 Paris CDG 100\% 20\% Stockholm 100\% 14\% Amsterdam 70\% 42\% Helsinki 65\% 9\% København 50\% 43\% Wien 20\% 21\% Kilder: Symonds Travers Morgan og Cranfield College of Aeronautics Tabellen viser, at hovedparten af lufthavnene i EU fritager transit/transfer passagerer for passagerafgift. KLH yder en 50\% rabat på passagerafgiften. Den helt eller delvise fritagelse for passagerafgiften for transit/transfer passagerer sker som led i den enkelte lufthavns promovering som transitlufthavn. 3.8 Konkurrenceloven Da KLH s officielle varsling overfor luftfartsselskaber mv. alene vedrører den af Trafikministeriet godkendte afgiftsforhøjelse med 15\% pr. 1. januar 1999, skal en bedømmelse i forhold til konkurrenceloven alene foretages i relation til denne forhøjelse. Konkurrencelovens 11, stk. 1, indeholder forbud mod, at en eller flere virksomheder mv. misbruger deres dominerende stilling på det danske marked eller en del heraf. Forbudet finder dog ikke anvendelse på konkurrencebegrænsninger, som er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, jf. 2, stk. 2. Som nævnt har Trafikministeriet oplyst, at ministeriets godkendelse af afgiftsforhøjelser og de nærmere regler for beregning af eventuelle afgiftsstigninger i et nyt takstregulativ for KLH har status som en sådan offentlig regulering. Selv om forbudet i konkurrencelovens 11, stk. 1, således ikke finder anvendelse, vil en bedømmelse af rimeligheden i KLH s gennemførelse af den godkendte afgiftsstigning dog skulle foretages efter samme principper og retningslinier som ved en bedømmelse af, hvorvidt der er tale om misbrug af dominerende stilling i form af urimeligt høje priser, jf. konkurrencelovens 11, stk. 2, nr. 1. Ifølge bemærkningerne til konkurrenceloven skal den konkurrenceretlige vurdering heraf ske gennem en hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som de ville være på et konkurrencepræget markedet. I undersøgelsen kan der også indgå sammenligninger af prisniveauet mellem konkurrerende udbydere. Det følger også af forarbejderne, at EU-Kommissionens og Domstolens praksis efter artikel 86, stk. 1 er vejledende for fortolkningen af konkurrencelovens 11, stk. 1. I den forbindelse kan der fx henvises til Domstolens bemærkninger i de forenede sager 110/88, 241/88 og 242/88, at "såfremt en virksomhed, der indtager en dominerende stilling, påtvinger priser for de ydelser, den leverer, som er betydelige højere end dem, der anvendes i andre medlemsstater, og sammenligningen af prisniveauerne er foretaget på ensartet grundlag, må forskellen antages at være indicium for, at der foreligger misbrug af dominerende stilling" 7.

10 10 af :38 Det relevante marked og dominans Lufthavnstaksterne vedrører ydelse af lufthavnsfaciliteter i forbindelse med flyenes start, landing, ophold og passagerbetjening i Københavns Lufthavn. Lufthavnens geografiske placering og trafikale betydning indebærer, at substitutionsmulighederne på indenrigs- og udenrigsflyvninger er forholdsvis beskedne i forhold til andre tilsvarende lufthavne. Det fremgår af KLH s brev af 26. oktober 1998 til Trafikministeriet, at ca. halvdelen af KLH s udenrigstrafik udgøres af transit/transfer trafik, som KLH ikke har monopol på, og hvor stærke konkurrenter er eksempelvis London BAA, Amsterdam og Frankfurt lufthavne. Endvidere peger KLH på, at der for lokalt afgående og ankommende udenrigstrafik i en vis udstrækning er konkurrence med fx Billund og Tirstrup lufthavne, mens KLH - og luftfartsselskaberne - m.h.t. indenrigstrafikken desuden må tage hensyn til konkurrencen med overfladetrafikken (biler og tog). 4. Vurdering KLH indtager en dominerende stilling på markedet for ydelse af lufthavnsfaciliteter i forbindelse flyenes start, landing, ophold og passagerbetjening i Københavns Lufthavn. Til bedømmelsen af SAS henvendelse om, hvorvidt gennemførelsen af den af Trafikministeriet godkendte afgiftsforhøjelse på 15\% pr. 1. januar 1999 kan føre til et misbrug af denne dominerende stilling, er der i sagsfremstillingen foretaget en analyse af takst-, omkostnings- og indtjeningsforholdene i KLH. Analysen viser, at den varslede stigning af lufthavnsafgiften med 15\% den 1. januar alt andet lige - giver et provenu på 121 mio. kr. Provenuet skal sammenholdes med et forventet tab i provenu på (--) mio. kr. på halvårsbasis ved bortfaldet af intra-eu tax-free salget den 1. juli Det forventede merprovenu ved afgiftsforhøjelsen opvejer ikke den forventede nedgang i koncessionsindtægterne som følge af bortfaldet af intra-eu tax-free salg pr. 1. juli Selvom der tages hensyn til forskydningerne i selskabets øvrige indtægter og omkostninger, ændrer det ikke på det forhold, at selskabets budgetterede indtjening i 1999 falder. Sammenholdes dette med, at KLH ved gennemførelsen af den godkendte afgiftsforhøjelse med 15\% pr. 1. januar 1999 i takstmæssig henseende fortsat indtager en gennemsnitlig placering blandt lufthavne i Europa, er det på det foreliggende grundlag vurderingen, at en gennemførelse af den af Trafikministeriet godkendte forhøjelse af taksterne ikke kan siges at udgøre et urimeligt højt afgiftsniveau i relation til konkurrenceloven principper. Da KLH ikke har ansøgt Trafikministeriet om en eventuel yderligere afgiftsstigning i år 2000, er der ikke foretaget en konkret vurdering heraf. Såfremt der måtte komme en sådan ansøgning, agter Konkurrencestyrelsen at foretage en helhedsvurdering af lufthavnens indtjenings- og omkostningsforhold. Dette skal bl.a. ses i lyset af KLH s høje indtjening og den usikkerhed, der knytter sig til udviklingen i lufthavnens indtægter og omkostninger, herunder muligheden for en betydelig trafikvækst. Som omtalt i sagsfremstillingen har KLH overfor SAS bebudet, at der med virkning fra 1. januar 1999 planlægges indført en bagageafgift som led i lufthavnens ibrugtagning af et nyt centralt bagagesorteringsanlæg. Der vil i givet fald blive tale om en afgift, der ikke skal ses i sammenhæng med de lufthavnsafgifter, der opkræves med hjemmel i luftfartslovens 71. En sådan bagageafgift vil alene omfatte ground handling-ydelser og vil derfor skulle opkræves særskilt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 933 af 9. december 1997 om adgang til ground handling-markedet i danske lufthavne, som er udførligt omtalt i orienteringsnotatet til dagsordenens pkt. 10.

11 11 af :38 Konkurrencestyrelsen har i forbindelse med behandlingen af SAS henvendelse konstateret, at den nuværende regulering af takstforholdene i Københavns Lufthavn ud fra en konkurrenceretlig betragtning ikke stemmer overens med konkurrencelovens intentioner. Takstfastsættelsen foretages i dag med udgangspunkt i en såkaldt "cost-plus" model, hvor en række nærmere specificerede omkostningsstigninger som udgangspunkt kan inddækkes via takstforhøjelser. Det er vurderingen set i lyset af lufthavnens monopolstilling, at de mellem Trafikministeriet og KLH aftalte retningslinier for beregning af eventuelle afgiftsstigninger, der regulerer hvilke omkostningsstigninger, der kan indgå i beregningsgrundlaget for eventuelle afgiftsjusteringer, ikke giver det fornødne incitament for selskabet til at opnå en tilstrækkelig omkostningseffektivitet. Dette kan indebære, at beregningsmodellen ikke frembringer priser, der nødvendigvis svarer til, hvad der vil gælde på et konkurrencepræget marked. De af trafikministeren godkendte takster kan som udgangspunkt ikke fraviges. KLH kan dog give en dispensation i medfør af takstregulativets 12, men kun i særlige tilfælde, hvor det ikke er af principiel eller økonomisk betydning, eller hvor luftfartsselskaberne finder en midlertidig afgiftsnedsættelse begrundet i forretningsmæssige hensyn. En sådan fastlåsning af takstniveauet må anses som en unødvendig konkurrencebegrænsning, der hindrer en tilpasning af taksterne til de omkostnings- og produktivitetsforskelle, der kan forekomme mellem luftfartsoperatørerne i lufthavnen. Den sektorspecifikke regulering af takstfastsættelsen i KLH bør også vurderes i lyset af den i 1997 udarbejdede tværministerielle rapport om sektorspecifik konkurrencetilsyn ("ASK-rapporten"), hvor der blev sat fokus på forholdet mellem sektorspecifik konkurrenceregulering og den generelle konkurrenceregulering på en række udvalgte områder. Arbejdet mundede ud i en rapport, der indeholder en række anbefalinger om bl.a. placering af tilsynet med sektorspecifik konkurrenceregulering. Det anbefales i lyset af denne rapports anbefalinger, at luftfartslovens 71 ændres således, at både principperne for fastsættelse af takster for luftfartsselskabers anvendelse af danske lufthavne og myndighedsopgaverne herom overgår til regulering efter den almindelige konkurrencelovgivning. Denne anbefaling skal også for så vidt angår KLH ses i sammenhæng med, at der ikke ses at være særlige og nødvendige begrundelser for, at KLH s hovedaktionær også har myndighedsansvaret for udformningen af principperne for takstfastsættelsen og for godkendelsen af de takster, der udgør KLH s største indtægtskilde. Såfremt reguleringen heraf som anbefalet overgår til den almindelige konkurrencelovgivning, vil dette indebære en konkurrenceretlig ligestilling af takstfastsættelsen på lufthavnsområdet med takstfastsættelsen inden for andre erhvervsområder. Samtidig vil kontrollen med fastsættelsen af såvel lufthavnstakster som ground handling-afgifter blive samlet under en myndighed, hvilket giver et bedre grundlag for at anlægge helhedsvurderinger for fx lufthavnenes samlede indtjenings- og omkostningsforhold. 1 KLH's Årsrapport Fortrolig oplysning, der ikke offentliggøres 3 Heathrow, Gatwick og Stansted 4 Symonds Travers Morgan, "Review of Airport Charges 1998" 5 Denne "placering" understøttes tillige i en undersøgelse fra 1997, udarbejdet af Granfield College of Aeronautics i samarbejde med Association of European Airlines (AEA). 6 Heathrow, Gatwick og Stansted 7 Jf. Francois Lucazeau m.fl. mod SACEM, de forenede sager 110, 241 og 242 /88, Saml. 1989, 2811.

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS30302-00026 Dato 14. november 2013 JN Bestemmelser om betaling for

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S TERMS OF USE FOR CPH GO

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S TERMS OF USE FOR CPH GO 21-12 2011 4/0120-0100-0724 /BFJ, MCR, MAL PUNKT 3: KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S TERMS OF USE FOR CPH GO KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 4 2 AFGØRELSE... 11 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 Faktuelt notat til Statsrevisorerne om DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad I. Indledning 1. På mødet den 24. januar 2007 anmodede

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN

TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN TAKSTREGULATIV FOR ESBJERG LUFTHAVN Januar 2015 Indhold Side 1 Almindelige bestemmelser... 3 2 Startafgifter... 3 3 Nedsættelse af startafgift... 4 4 Passagerafgift.. 4 5 Opholdsafgift... 5 6 Åbning, ekstra

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2009 2935 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. marts 2009 Dok.id J. nr. Internationalt Kontor Supplerende samlenotat om forslag om fælles regler for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere