Eksamenskursus side 8 Dokning af Nicolai Mærsk i Dubai side 10 International ledelse og management side 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenskursus side 8 Dokning af Nicolai Mærsk i Dubai side 10 International ledelse og management side 16"

Transkript

1 Nummer maj 2010 Eksamenskursus side 8 Dokning af Nicolai Mærsk i Dubai side 10 International ledelse og management side 16 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

2 Ser v i c e, In f o r m a t i o n, Mo r e Aw a r e n e s s & Co m m u n i c a t i o n Per s o n a l e n y t The Proof of the Pudding is in the eating. være nemmere at finde ud, af hvor man skal henvende sig med Sådan sluttede jeg en tidligere leder, og så- sine spørgsmål. Det ny SIMAC er dog mere end daglige henven- dan starter jeg denne leder. delser. Det er et SIMAC, hvor vi orienterer os mod, hvor langt vi Dette SIMAC NEWS indeholder nemlig både er nået i forhold til de mål vi har sat os for Vi orienterer emner som planlægning, tilfredshedsunder- os mod fremtiden og ikke mod fortiden. søgelser og et seminar for alle SIMAC-ansat- Af Torben Jessen Direktør te, hvor der blev drøftet fremtidsbilleder for SIMAC. Vi kan bruge nok så mange ord - og det gør Dialogen og kontakt Den tætte dialog vi har haft gennem det sidste års tid med MSU og SOL, ønsker vi at holde fast i og udbygge. Vi har nu et tæt og Økonomimedarbejder Søren Serup Konsulent Tove A. Dahlmann Rengøringsassistent Patima Simonsen Bogholder Berit Vestergaard Pedersen vi - både skrevne og talte. Men det bliver jer studerende der godt samarbejde via MSU-møder, via Studierådsmøder og via Antal pr. Ansat pr. Fratræder går på efterløn om føje år skal fortælle os, om det mål vi satte os for SIMAC MSU-formandens deltagelse i bestyrelsesmøder. 1. maj maj 2010 medio april 2010 pr. 28. maj 2010 anno 2012 blev en realitet, og ikke mindst blev en succes. Vi vil også gerne fremover øge den direkte kontakt med jer alle. Fælles mål Jan Askholm vil fortsat afholde kantinemøder, hvor jeg også ind imellem vil være med. Vi vil desuden - i samarbejde med MSU Søren kommer fra det private erhvervsliv, Tove kommer ligeledes fra det private Rengøringsassistent Patima Simonsen skal i I 23 ½ år har først Svendborg Maskinme- Det nye ved SIMAC er, at vi har sat os fælles mål for fremtiden. - med mellemrum invitere til møder i Salen, hvor der vil være hvor han har bestridt erhvervsliv, hvor hun gang med en cater ud- sterskole og dernæst I første omgang en fremtid, der kun ligger små tre år frem- en kort præsentation af nye tiltag på SIMAC, og hvor I kan tilsvarende stillinger. igennem en længere dannelse og har opsagt SIMAC nydt godt af me, men selv den længste rejse starter med det første spæde stille spørgsmål og få svar. Derudover vil jeres studieteam-leder Søren er oprindeligt årrække har varetaget sin stilling i SIMAC. Pa- Berits faglige kun- skridt. aflægge besøg hos jer med hyppige mellemrum for at sikre sig, uddannet revisoras- den daglige ledelse af tima fratræder formelt nen og hendes friske Vi har lyttet til jeres kommentarer omkring vores måde at kom- at vi fortsat er gode til at have de studerende i centrum, og at I sistent økonomifunktionen og medio april. bemærkninger. munikere og planlægge på. I har gennem tilfredshedsunder- også oplever det sådan i jeres hverdag. haft ansvaret for en Vi ønsker Patima held Vi siger Berit tak for søgelsen blandt andet tilkendegivet, at det er svært at finde Hvad det ny SIMAC yderligere vil byde på, får I at vide på et af meget bred opgavepor- og lykke med tak for hendes store indsats i ud af SIMACs organisation, og hvem der har ansvar for hvad. disse møder i Salen meget snart. tefølje. samarbejdet de sidste SIMAC og ønsker held Derudover går der for lang tid med at få svar på henvendelser. Dette gør vi nu noget ved, og længere omme i bladet kan I læse Rejse og mål 4 år. og lykke i den tredje alder. mere. Vi er ikke i mål endnu, men vi er på vej - godt på vej og det er Service vil være et gennemgående træk i det ny SIMAC. Ser ikke kun målet ude i fremtiden, der tæller. Det bliver en spæn- I på vores engelske betegnelser, så hedder det f.eks. student services, building services og it-services. Vores service vil dende og udfordrende rejse men bestemt ikke en kedelig rejse. SIMAC skal og vil være et godt sted at lære og et godt sted at Akt i v i t e t e r på Si m a c blandt andet være at svare hurtigt og kompetent, og det vil være. Velkommen ombord på rejsen mod det ny SIMAC. April 28. april kl Personaleforeningen afholder slalom-sejlads i simulatoren for ansatte Maj 7. maj - Maskinmestrenes Fodboldturnering på Maskinmesterskolen i Århus 12. maj - Svendborgløbet 18.maj - Fodboldturnering for maritime skoler på fodboldbanerne ved Tåsingehallen August august - Sommerskole vedrørende fjernvarme. Det foregår på Fuglsøcentret og er for maskinmesterstuderende på de sidste semestre. Det er gratis og udløser endda 5 ECTS-point. Se opslag på InfoBoard. Redaktionel info: Redaktør: Kjartan Ross Studerende, semester SO4w Læserbreve o.a. Debatindlæg, læserbreve, artikler o. a. kan indsendes til bladet på Korrektur: Nana Høgsland Kommunikationskoordinator - SIMAC Ansvarshavende: Torben Jessen Direktør - SIMAC Tryk: TrykTeam Grønnemosevej Svendborg Næste udgivelse: 31. maj Tidsfrist: Indhold der skal med i næste udgivelse skal være redaktionen i hænde senest 10 dage før næste udgivelse. SIMAC s værdier: SIMAC - a mile ahead Vi arbejder efter et fælles værdigrundlag og vil kendes for: at vi har et inspirerende studiemiljø at vi har kvalitetssikrede og internationalt anerkendte uddannelser på højt niveau at vi leverer udviklings- og samarbejdsorienterede dimittender at vi arbejder med respekt for hinanden og i åben dialog at vi arbejder professionelt og selvudviklende at vi er en professionel samarbejdspartner, der tager udgangspunkt i branchens behov 2 3

3 Stu d e n t e r t r i v s e l s u n d e r s ø g e l s e n 2009 STU 2009 En go d ma r k ø r at st y r e ef t e r Som de fleste af jer ved, 4. Sammenlæsninger med andre under- hvor de samlæste hold rent læringsmæs- Studentertrivselsunder- driften i studieteamene og sikre det fag- ikke vil være indskrevet på hold, men in- arbejder SIMAC med at visningshold sigt befinder sig, gå forud for brugen af søgelsen (STU) er et lige og pædagogiske grundlag for den dividuelt tilrettelægger deres uddannelse forbedre vores studie- 5. Informations flow og kommunikation denne undervisningsform. Således und- værdsat værktøj i chef- undervisning, I modtager. Med andre ord - naturligvis ud fra anbefalede forløb, som miljø, og dette arbejde 6. IT faciliteter info2all går man en undervisningssituation, hvor gruppens daglige arbej- sikrer de faglige netværk en koordinering tager højde for stigende progression dels tager udgangspunkt i 7. Ledelsen kun halvdelen af de studerende får ud- de. Vi bruger den aktivt af de faglige mål, så I oplever konsistente i undervisningsmetoder, dels i niveauet den studentertrivsels- 8. Studerendes forventninger til under- bytte af undervisningen. som styringssystem, uddannelsesforløb fra start til slut. for fagligt indhold. Af Christian Bust Olsen MSU-formand undersøgelse skolen (STU), gennemførte sidste efterår. Da un- visningen. Hvert af disse indsatsområder har vi som nævnt konkretiseret i en række anbefa- Information og opfølgning, tak STU afslørede yderligere, at rigtigt mange Af Jan Askholm Forstander da vi ikke kan forestille os en mere retvisende markør at styre efter Varieret undervisning Større variation i undervisningsmetoder Informationsflow Det sidste indsatsområde, der er bragt til dersøgelsen var afslut- linger, som samlet afspejler størstedelen studerende er frustrerede over informa- end I studerendes egne er en af de anbefalinger, som styregrup- torvs først i STU 2009 og nu i ovenstå- tet, nedsatte ledelsen af de generelle kommentarer og tenden- tionsflowet på SIMAC. Mange føler, at udsagn om egen trivsel. Derfor får I tak pen for STU har knyttet til det indsatsom- ende artikel, er ønsket om et mere ubrudt en styregruppe, som bestod af SIMACs ser, som kunne spores i STU. der ikke bliver taget ordentligt hånd om for jeres deltagelse i STU og styregrup- råde, der handler om, hvilke forventnin- informationsflow. Dette går primært på, studierektor og kvalitetskoordinator og af repræsentanter for både undervisere og studerende. Denne gruppe (som jeg Den svære forventningsafstemning deres henvendelser eller problematikker, og at disse følgelig gentager sig om og om igen. pens medlemmer for deres efterbehandling af det massive datamateriale, de har komprimeret til otte indsatsområder med ger i studerende har til jeres undervisere. Varieret undervisning har vi på dagsordenen ved fælles lærermøder, men det er at I som studerende løbende gerne vil informeres om alt fra aktiviteter i huset over eventuelle problemer til almindelig selv indgik i), fik til opgave at analysere materialet med henblik på at omsætte de I vores arbejde med materialet fra STU stod det hurtigt klart, at mange proble- Læs vores anbefalinger konkrete anbefalinger. Det er værdifuld viden, der er kommet ud af arbejdet. bestemt også et tema i arbejdet med at revidere studieplanerne. Det, at opstille planlægning. For at imødekomme dette ønske vil jeg - og til tider Torben Jessen rå data til konkrete indsatsområder og matikker i bund og grund handler om for- De anbefalinger, vi som styregruppe har Christian Bust Olsen indgik i styregruppen specifikke læringsmål for de enkelte fag, - afholde kantinemøder, ligesom vi i sam- anbefalinger. ventninger og manglende afstemning af uddraget af STU, har vi fremlagt mundt- for STU, og han er skribenten bag oven- afføder automatisk en debat om, hvilke arbejde med MSU vil invitere til møder i Styregruppens efterbehandling af stu- samme. Det drejer sig dels om vores - de ligt i et forum, hvor chefgruppen, studie- stående artikel, som jeg på chefgrup- undervisningsmetoder, der er mest hen- Salen. Her giver vi en kort præsentation dentertrivselsundersøgelsen for 2009 re- studerendes - forventninger til, hvad en og teamledere samt en gruppe undervi- pens vegne - besvarer i det følgende. sigtsmæssige at bruge. I denne kontekst af nyt tiltag på SIMAC, og I får lejlighed sulterede i, at vi har identificeret otte indsatsområder, indenfor hvilke der er plads til forbedringer. For hvert indsatsområde underviser bør gøre for at optimere sin undervisning og dels om, hvad en underviser har brug for fra os studerende for at sere var samlede. Derudover har vores anbefalinger været genstand for debat ved et seminar, SIMAC afholdt i Fåborg i Studieplaner som redskab til forventningsafstemning er det springende punkt at sikre, at I får de bedste forudsætninger for at indfri de mål, vi sætter for læringen. Undervis- til at stille spørgsmål og få svar. Samtidig fortsætter jeres studieledere deres gode vane med at informere om, hvad der rø- forklarer vi koblingen til STU, ligesom vi kunne opnå et godt resultat. begyndelsen af april måned. Ved semina- Det første indsatsområde handler om ningen er jo først vellykket, når den kan rer sig på de enkelte uddannelser. giver vores fortolkning af de kommentarer, der har rejst emnet. Af baggrunden og fortolkningen udleder vi en række Varieret undervisning Ud fra materialet kunne vi konstatere, at ret deltog alle SIMACs medarbejdere. Vi håber, at I som studerende vil tage jer tid til at læse anbefalingerne, som I kan forventningsafstemning undervisere og studerende imellem. Hvad skal de to parter bidrage med i undervisningslokalet, genfindes som egentlig læring hos jer. Samlæsninger Som supplement til denne direkte kontaktmulighed har vi oprettet såkaldte myndighedspostkasser i vores forskellige anbefalinger, som således udspringer af næsten alle studerende savner større va- finde på info2all under Semesterinfo i for at undervisningen resulterer i læring, Brugen af samlæsninger er et andet tema supportteam. Hvis vi tager studieadmini- de overordnede indsatsområder, vi har riation i undervisningen, eventuelt i form mappen Studentertrivsel. Samme sted er og hvordan sikrer vi, at de gensidige for- i STU. Der er pædagogiske gevinster at strationen som eksempel, har de fået en identificeret. Inden for hvert af disse om- af øget inddragelse af skolens simulator- det muligt at læse referater fra vores mø- ventninger er kendte og klare? hente i samlæsning, da de samlæste elektronisk postadresse, der hedder stu- råder ønsker vi at se konkrete tiltag gen- og laboratoriefaciliteter. Kontrasten til en der i styregruppen for STU. Afslutningsvis Da et undervisningsforløb skal tilrettelæg- hold bidrager med hver deres videns- Tanken med nemført, som sikrer og forbedrer trivslen sådan undervisning er den umotiverede håber vi meget, at vi som studerende vil ges inden for de rammer, der udstikkes i og erfaringsbank. De forskellige - men denne er, at I studerende kan henvende for SIMACs studerende. Vores endelige oplæsning af power point-show, som vi opleve en positiv udvikling i undervisnin- den relevante studieplan, er det oplagt alligevel beslægtede - indgangsvinkler jer med studieadministrative spørgsmål, rapport med anbefalinger til forbedringer gerne ville undvære, men som nogle des- gens kvalitet og mærke en forbedring af at formidle forventninger til undervis- tilfører undervisningen en god dynamik. ligesom I kan forvente et svar inden for af studiemiljø og undervisningskvalitet værre stadig oplever. vores studiemiljø. ningen her. I dette forår arbejder vi med Dog er det naturligvis en forudsætning, 24 timer - om ikke det endelige svar, så afleverede vi til chefgruppen og studieteamlederne i marts måned. Otte indsatsområder og en række anbefalinger Samlæsninger forudsætter sammenlignelige hold Skolens brug af samlæsninger viste sig ligeledes at være et relevant indsatspunkt. Fremadrettet opfordrer vi til, at flere studerende svarer på dette års studentertrivselsundersøgelse, så vi får bedre mulighed for at præge SIMAC til glæde for studerende. en grundig gennemskrivning af samtlige studieplaner, så de tydeligt udtrykker, hvilke læringsmål der knytter sig til det enkelte fag. Gennemskrivningen betyder, at planerne bliver operationelle for jer at holdene læringsmæssigt befinder sig på forenelige niveauer, og det skal vi naturligvis sikre. Her vil den nævnte gennemskrivning af studieplanerne gøre en positiv forskel. Gennemarbejdede og en kvittering for, at mailen er modtaget og vil blive behandlet. I kan naturligvis også opsøge studieadministrationen personligt, som det hele tiden har været tilfældet. Inden for ganske kort tid informerer 1. De studerendes forventninger til un- Samlæsninger burde fungere, såfremt studerende, idet læringsmålene fortæller indbyrdes konsistente studieplaner er det vi om de øvrige myndighedspostkasser, vi derviserne undervisningsplanerne stemmer overens, jer, hvad vi helt konkret forventer af jer bedste grundlag for undervisningsplaner har oprettet Forventninger til de studerende Afvikling af undervisningen / afveks- men ved undersøgelsens gennemførsel oplevede de færreste, at dette var tilfæl- til eksamen. De identificerer, på hvilket niveau jeres viden, færdigheder og kom- med klart definerede og sammenlignelige læringsmål. Desuden vil samlæsninger Styringssystemer i støbeskeen ling i undervisningen det. Derfor bør nøje overvejelser over, petencer skal ligge. i stor udstrækning blive afløst af den Sideløbende med de initiativer, der står Sideløbende med denne proces har vi forestående modularisering af uddan- beskrevet ovenfor, har vi forskellige sty- etableret faglige netværk, som drives af nelserne. Modulariseringen kommer til at ringssystemer i støbeskeen. Fra august i fagkonsulenter. Det arbejde, de faglige betyde, at studerende, der påbegynder år lancerer vi et nyt studieadministrativt netværk udfører, er med til at optimere deres uddannelse til efterårssemestret, system ved navn SIS, som vil give alle I 4 5

4 Str a t e g i og go s p e l i Fa a b o r g studerende lettere adgang til egne data. Vi arbejder også med en ny IT-løsning ved navn som bl.a. muliggør, at I vil få større lagerkapacitet, og at jeres Af Jeppe Sylvest Carstensen på vegne af Styregruppe for Læringsmål I starten af marts måned lød startskuddet for et stort arbejde med nye studieplaner, som underviserne i SIMAC skal færdiggøre inden 15. juni i år. Baggrunden for et behov for nye studieplaner skal findes i det tillæg til vores uddan- nelsesbekendtgørel- ser, som trådte i kraft 1. april i år. For at færdiggøre de nye studieplaner var første skridt udarbejdelsen af en model for en modulariseret uddannelse. Denne uddannelse er baseret på, at studerende skal gennemføre en række moduler i deres uddannelse. Selve modellen for modulariseringen blev færdig i udgangen af februar. mail kommer til at ligge uden for SIMACs fire wall. Sidstnævnte betyder, at vi kan give jer adgang til faciliteter som chat og blog uden at kompromittere sikkerheden Nye st u d i e p l a n e r I de nye studieplaner som både vil være gældende for den eksisterende uddannelse og en fremtidig modulariseret uddannelse, vil der ikke længere kunne gøres brug af Blooms Taksonomi, som vi alle kender f.eks. vide, forstå, anvende osv. Derimod skal det enkelte modul/ fagområde fastsætte læringsmål ud fra de 3 hovedområder Viden, Færdigheder og Kompetencer. De enkelte læringsmål skal samlet set lede op imod det Læringsudbytte, som er defineret for den enkelte uddannelse. Alle læringsudbytter for uddannelserne kan findes på nedenstående adresse. Selve arbejdet med læringsmål er første del af processen frem mod nye studieplaner, og dette arbejde gennemføres i øjeblikket i faglige samarbejder mellem underviserne. For hvert enkelt fagemne er der udpegede fagkonsulenter, som er i huset. I vil kunne læse meget mere om disse projekter i kommende udgaver af SIMAC NEWS, hvor vi i en mindre artikelserie vil uddybe de enkelte tiltag. overordnet ansvarlige - grundet deres faglige kompetencer - inden for området. Efterhånden som læringsmålene ligger fast for de enkelte fagemner, vil arbejdet med at skrive studieplanerne påbegynde. Til at styre hele denne proces er der nedsat en styregruppe. Denne styregruppe består af en studieleder og en underviser fra henholdsvis junior-, senior-, maskinmester-, værkstedskole- og simulatorteam. Styregruppen har fået en webside, hvor det til stadighed er muligt af følge arbejdet frem mod de nye studieplaner og stille evt. spørgsmål til styregruppen. Webstedet er tilgængeligt for alle ansatte og studerende. Adressen til web-stedet er: 2all.simac.dk/sites/Styregruppen-for- Laeringsmaal/default.aspx Af Nana Høgsland Kommunikationskoordinator Den 6. og 7. april var alle medarbejdere på SIMAC på seminar på Hotel Faaborg Fjord. Programmet var tætpakket med spændende gruppeopgaver, der gav udfordringer for alle. Overordnet var målet at fastlægge SIMACs nu-situation for derefter at skabe et realistisk fremtidsbillede af, hvor vi alle ser SIMAC anno Der var mange spændende bud på fremtidens SIMAC og idéer til realisering. Især kom der mange gode og kontante forslag omhandlende opgaver, som andre kan løse for underviserne, så de kan fokusere på den vigtige undervisningsopgave. Chefgruppen er i gang med at fastlægge den fremtidige organisering i SIMAC, så den er på plads inden næste semester starter. Samtidig vil der blive arbejdet på et nyt værdigrundlag. Alt sammen på baggrund af de mange idéer og input der blev bidraget med i Faaborg. En af de opgaver vi løste, hvor svarene virkelig pegede i en meget entydig retning var en kort walk-and-talk-øvelse. Vi skulle i små grupper på tre personer fastlægge, hvad vi som medarbejdere skal holde op med, og hvad vi skal blive ved med. Igen kom der mange gode og også enslydende - forslag på tavlen. Blandt blev der svaret, at det, vi skal blive ved med, er at have vores studerende i centrum og anerkende og respektere hinanden. Mødeaktiviteten sluttede omkring kl. 20 første dag, og det var tid til den lidt mere løsslupne del af programmet. Inden desserten blev vi underholdt af tre dygtige sangere, og inden vi havde set os om, var vi opdelt i tre hold og sang gospel. Især Rikke Vej skal i den forbindelse nævnes for sin fine solosang Dagen efter var der endnu en stram tidsplan, der skulle holdes. Vi endte med en tavle fuld af gode forslag til, hvordan SI- MACs værdier skal se ud. Alt i alt havde vi nogle rigtig gode og intense dage, med et stort engagement og energiniveau fra alle sider. De næste måneder skal gå med handling både fra medarbejdere og chefgruppe. Det nye SIMAC er lige om hjørnet. JEG VAR/BLEV SYG TIL EKSAMEN. HVAD GØR JEG NU? Du skal allerførst sørge for at skaffe en lægeerklæring der dækker tidsrummet for din eksamen, og den skal du aflevere i studieadministrationen senest to dage efter at eksamen blev afholdt. Dette gør at denne eksamen ikke kommer til at gælde som et forsøg. Dernæst bør du kontakte mig, for at høre hvilke muligheder du har. SIMAC afholder normalt kun eksamener i slutningen af hvert semester, så det kan betyde, at du først kan komme op til prøven igen et halvt år efter, men kontakt mig, så kan jeg fortælle om dine aktuelle muligheder. Med venlig hilsen Anna Oldenburg Studievejleder 6 7

5 Mun d t l i g ek s a m e n - e n me n t a l co c k t a i l I forbindelse med det klare budskab: I skal kunne jeres stof! Valg og Vilje studietaktiske eksa- Ikke noget med en blød opstart, hvilket Både før man overhovedet begynder at mensforberedelseskur- han ellers anbefaler, at man gør brug af læse op til en eksamen og sikkert også sus der blev afholdt i til en mundtlig eksamen. Det er fint til at flere gange mens man arbejder med stof- samarbejde med Skaa- skabe en god atmosfære og lige fornem- fet, skal man gøre det klart for sig selv, at rup Seminarium og Sy- me stemningen i eksamenslokalet. man har truffet et aktivt valg ved at tage Af Kjartan Ross Redaktør geplejeskolen torsdag den 8. april, havde SI- Det er nok en selvfølge for de fleste, at man skal kunne sit stof til eksamenen, faget og den dertilhørende eksamen. Det har man, fordi man vil noget med det. MAC besøg af Anders men Denne vilje kommer man dog først til at Kjærsig, som holdt fore- Anders pointerer det alligevel flere gange føle, når valget begynder at give en mod- drag om det psykiske aspekt i forbindelse igennem sit foredrag, for med at kunne stand, som Anders udtrykker det. Det er med at gå til mundtlig eksamen. sit stof er det ikke nok at kende det når stoffet bliver svært, at man virkelig Anders Kjærsig ved hvad han taler om. man skal også kunne gå ind i det og for- skal ville det. Men det er kun godt, mener Ud over at have læst flere forskellige stu- stå det. Anders, for den vilje man opbygger under dieretninger på universitet, hvorfor han Det kræver, at man knokler for at lære eksamenslæsningen giver en god udstrå- selv har været til et hav af eksamener, stoffet, og at man har diskuteret det - ar- ling til eksamen. Et interesseret publikum lytter efter guldkorn. som han selv udtrykker det, er han også færdiguddannet teolog, fastansat præst, gumenteret for og imod det. Anders forklarer: Du skal diskutere det med andre, Hvad øjnene ser du kommer ind i eksamenslokalet. Du Det at være nervøs er heller ikke nødven- Alt er alt for meget censor til andres eksamener samt dobbelt men ikke mindste også med dig selv. Der- Det første en censor ser er din krop, dit skal ikke signalere, at lærer og censor digvis en dårlig ting. Anders kalder det en Når man er til eksamen og trækker et Danmarksmester i karate. ved får du sat dine egne ord på stoffet. ansigt og dine øjne. Allerede her, før du skal tage sig af dig, men heller ikke have sund nervøsitet. Her på SIMAC har jeg spørgsmål, handler det om at kunne I skal kunne jeres stof Tal højt for dig selv, så du har prøvet at udtale ordene smagt på dem - og tag overhovedet har åbnet munden, har censor dannet sig nogle ubevidste indtryk af en attitude i retningen af: Nå, er du censor? Ja, nogen skal jo være det. hørt det omtalt som optimal frustration. Det er med til at sætte os op til eksa- slippe 9 ud af de 10 bolde med stof, man jonglerer med og så bruge den ene rigtige Efter kort at have præsenteret sig selv stilling til det du siger. Er det rigtigt og din person. Derfor er det vigtigt, at du Førstehåndsindtrykket er altså vigtigt. men og gøre krop og hjerne klar til kamp. bold. starter Anders lige på og hårdt med det hvorfor? virker forholdsvis rolig og afslappet, når Derfor bør man også lige huske at hilse på Apropos kamp så er det også tydeligt, at Det samme gør sig gældende til skriftlige censor, når man træder ind i eksamenslo- eksamener, hvor man må have alt med kalet. Her skal man afholde sig fra bare at ind. Alt er alt for meget, siger Anders og hilse med et hej, da det ikke signalerer fortsætter: Brug det du har i hovedet til den store retoriske begavelse, hvilket er uheldigt til en mundtlig eksamen. I stedet skal man tage sig tid til at hilse ordentlig på censor giv hånd og sige goddag eller godmorgen (og farvel, når man er færdig). Normalt ville man også se folk i øjnene, når man hilser, men man ved Tal højt for dig selv, så du har prøvet at udtale ordene smagt på dem - og tag stilling til det du siger. lige nøjagtigt at vælge det helt rigtige ud blandt alt det du har lært. For at kunne gøre dette kræves det, at du er rimelig klar i hovedet. Derfor er det ifølge Anders ikke nogen fordel febrilsk at læse helt frem til eksamen. Prøv i stedet at flytte fokus væk på eksamensdagen og aldrig, hvad man møder i folks øjne, så tænk på noget andet. Distraher dig selv for ikke at opleve noget, der bringer en Anders har kunnet drage nytte af sine er- om nødvendigt, bare det ikke er ved at ud af fatning, kommer Anders med et lille faringer som karateudøver. Det har lært lave noget fysisk. Laver du noget fysisk trick: Kig på folks næsetip i stedet for. De ham en vigtig ting om at gå til eksamen: op til en eksamen, som eksempelvis at kan alligevel ikke se forskel. Prøv det af Når man træder ind på en kampsportsa- løbe en tur for at klare hjernen, bruger du på vedkommende ved siden af dig den rena, kan man i yderste konsekvens dø en masse energi energi som du hellere er god nok. af det. Man kan ikke dø af at gå til eksa- skal bruge til eksamen. men. Lærer og censor er også bare men- Styr på nerverne nesker, som er lige så meget til eksamen Tænk stof Min personlige tolkning af Anders bud- som du er, for du prøver jo dem af lige så Da tiden er ved at løbe ud for Anders må skab er, at man skal slå koldt vand i blo- meget, som de prøver dig af. vi konstatere, at det har været et oply- det, når man går til mundtlig eksamen. Ydermere skal du huske på, at din lærer sende og oplivende foredrag pakket ind i Er man for nervøs til at være cool, så vær vil dig det bedste, men når det er sagt, oplevelser og humor alle gode elemen- cool omkring det, at du er nervøs. Joke, må man dog ikke se bort fra, at din læ- ter til en mundtlig eksamen. lidt med det. På den måde får du nem- rer trods alt også har en vis portion faglig Han runder sit foredrag af med ord- mere ved at slappe af og samtidig får du stolthed Det betyder dog ikke, at man ene: Når eksamen kommer, skal man sendt et signal: Ja, jeg er nervøs, men skal være bange for at jorde ens lærer, ikke tænke eksamen. Man skal tænke Anders Kjærsig fortalte levende om vigtigheden af at kunne sit stof grundigt. jeg har alligevel styr på situationen. hvis man kan. stof! 8 9

6 Dok n i n g af Ni c o l a i Mæ r s k i Du b a i Af Bjørn Ingmar Verwibe S04 Ding ding En SMS-besked fra Lars tikker ind. Hej Bjørn, nu sidder jeg i toget på vej mod København. Vi ses i Dubai. Klokken er 6.25 i min seng i Svendborg, mandag d. 15. marts. Flyafgang fra Kastrup er klokken Doh! Jeg har sovet over mig En lynhurtig tankerække i mit stadig søvndrukne sind fører til den konklusion at det ikke på nogen menneskelig måde vil være muligt at nå til Kastrup i tide. Så jeg må krybe til korset og ringe til rederiets superintendant for at bede om en ny billet. Jacob er også først lige kommet ud af fjerene, pludrende børn kan høres i baggrunden, men intet problem: en time senere lå der en ny flybillet i min mailboks, med afgang samme dags eftermiddag. Eksotisk og spændende Det er sgu godt at der er nogen der vil arbejde gratis for firmaet når de har underskud. Sådan lød en af de lettere sarkastiske kommentarer til at jeg havde sagt ja til mit rederis tilbud om at rejse til Dubai for udføre vedligehold på styremaskinen i et af rederiets mindre containerskibe Nora, Nicolai og Nele Maersk. Rejsen samt ophold og forplejning på skibet blev betalt af rederiet; den rå arbejdskraft, som blev leveret af jeg selv og tre andre SIMAC-studerende, blev ikke honoreret. Dette faktum skilte vandene blandt mange studerende, hvordan kunne rederiet tillade sig at bede om gratis arbejdskraft? Dette udfald hørte man naturligvis mest fra dem som havde valgt at takke nej til tilbuddet. Blandt de 20 som meldte sig, og blandt de heraf 12 som kom af sted, var opfattelsen nok en noget anden. Alene emnefeltet på mailen Docking in Dubai lyder jo noget eksotisk og spændende, lige meget om der er gratis arbejdskraft involveret eller ej. Havde der stået Docking in Frederikshavn ville jeg personligt nok også have været i den anden grøft; en uges arbejde Det, det hele handlede om - her hvor den ene (rillede) pakningsflade er afmonteret. Det åbne låg til styremaskinen på ca. 5 tons. for ingenting i en dansk provinsby ville ningen: Dubais skyline ved kysten af den ikke have været særlig attraktivt. Men persiske golf med den ene imponerende Dubai? Det ville sandsynligvis blive en skyskraber ved siden af den anden. Og oplevelse for livet, så der var ikke megen kronende over dem alle, det himmelstræbende Burj Khalifa som et andet tøven med Svar -knappen. Babelstårn - hele 828 meter højt. Jeg Storslåede Dubai blev betaget af dette tårn, hver gang jeg Grundet min senere flyafgang skulle jeg fik det at se i de kommende ti dage. Dets flyve med et natfly fra London Heathrow koniske form med de skrånende sider til Dubai International Airport. Således gjorde, at man ikke rigtig kunne fornemme dets højde. Det kunne være alt ankom flyet i dagslys til Dubai, og hvilket storslået syn der ventede under indflyv- mellem et par hundrede og over tusind meter højt. Dimensionerne overgik alt hvad hjernen indtil da havde troet muligt. Og det er i virkeligheden et ret godt billede på Dubai: det er en by, der forsøger at overgå det, man opfatter som muligt eller normalt. Et syv-stjernet hotel, hvor standarden i verden ellers er højst fem stjerner. En skiløjpe i en over 40 grader varm ørken. En seks-sporet motorvej i begge retninger midt igennem byen. Alverdens superbiler i gadebilledet, ikke som en kuriositet, men som en normalitet. Alt dette og meget mere skulle vi få at se i de kommende dage. Arbejde ombord Men det var ikke ren fornøjelse det hele. Vi var der jo først og fremmest for at udføre et stykke arbejde. Morten Lauge Kjær, Lars Dyrholm Hansen, Martin Elberg og undertegnede blev de fire studerende fra SIMAC, som skulle bistå vedligeholdelsesarbejdet på Nicolai Maersk. Dette kom til at foregå under kyndig ledelse og rådgivning af den norske servicetekniker fra Aker Solutions der har bygget styremaskinen, som de kalder for Porsgrunn Steering GearTM, opkaldt efter byen af samme navn mellem Oslo og Kristiansand. Styremaskinen af typen rotary vane skulle have skiftet fire metalblokke på de to vinger mellem hydraulikkamrene. Disse blokke var lavet af samme materiale som låget på styremaskinen, hvilket havde resulteret i rivning af metalspåner på et af søsterskibene. Arbejdet var ikke bare lige sådan. For at få løftet låget af, skulle diverse rør og ledninger fjernes fra låget. Derefter skulle ca. 35 bolte løsnes. De var tilspændt med et moment på 2300 Nm. Så der skulle en multiplier, et forlængerrør, en kædetalje og en god portion muskler til for at få løsnet boltene. Derefter skulle vi have sænket fire hydrauliske bolte, hvorefter det omkring 5 tons tunge låg kunne blive løftet op med fire store kædetaljer. Herefter skiftede vi diverse O-ringe, pakninger, de fire blokke samt tømte de fire kamre for omkring 500 liter hydraulikolie. Hydraulikolie endte med at blive meget forhadt Nicolai Mærsk - før Nicolai Mærsk - efter En sjælden gåtur under kølen

7 det løse sand, og så var det ellers bare til bagbord anker og ind under bulben. ud af stepperne med fuld gas. Det min- Og det var her, mens jeg betragtede de dede meget om en vild rutsjebanetur, andre gå under skibet, at dimensioner- den varede bare meget længere og så ne virkelig slog mig. Skibet hører med ikke ud til at få nogen ende lige med det sine 200 meters længde og lidt over 10 samme. Vi var ikke de eneste i ørke- meters dybgang ikke til blandt havets nen. Vi mødte på den anden side af 100 helt store kæmper, men en stor men- firehjulstrækkere undervejs, lidt færre neskelig præstation er det dog alligevel dune buggies og enkelte motocross- at bygge disse flydende mastodonter. På cykler. Indimellem blev der gjort ophold, vores vej tilbage mod agterspejlet gik vi så vi kunne komme ud og opleve denne et lille stykke af turen inde under skibet. endeløse ørken, som man i al fald ikke Man følte sig ret lille inde under de knap kan opleve noget sted i Europa, samt tons stål, men alligevel også en brændende varme som gav forbrændin- smule overlegen. For hvad kunne det- ger efter bare et kvarters ophold i solen. te hjælpeløse skib rent faktisk udføre, Tilbage på landevejen igen så vi en flok strandet på adskillige dokklodser? Det kameler, der var ved at krydse vejen. var os, hænderne og hjernerne, der var Det var imponerende, hvordan de store 4-hjulstrækkere arbejde sig gennem ørkenen. Det var en noget autentisk oplevelse. de magtfulde nu. Vi var med til at få dette På vej tilbage mod Dubai kørte vi ind til skib malet, repareret, få det på ret køl en slags ørkenbasar specielt for turister. igen, så det kunne klare yderligere fem Her var der aftensmad og et sceneshow år på verdenshavene. Og det var faktisk med mavedansere. Dette var et forsøg en ret fed følelse, som jeg denne ene på at vise den arabiske kultur for turis- gang godt kunne nøjes med at forblive men. Det var sat noget på spidsen, men ubetalt for. vi fangede da essensen: Det her var ikke som derhjemme, langtfra. Taknemlighed I dokken Mandagen var også dagen hvor vi fik styremaskinen samlet igen, og tilbage Tilbage på dokområdet om aftenen var var der kun mindre udfordrende jobs i Nicolai Maersk i mellemtiden blevet dok- maskinrummet, som at tjekke for løs- ket ind. Nu kunne man rigtig se, hvilket gående, skifte et højtryks-fuelrør samt arbejde der lå foran med at få malet trykprøve dampkondensatoren. Da vi skibssiden. Den var mildest talt noget tirsdag middag fandt os selv på dør- rusten at se på. Der var så småt blevet ken i styremaskinerummet i færd med klargjort maskineri til sandblæsning. at fremstille mandehulspakninger, blev De fire udsendte - fra venstre forfatter og fotograf Bjørn Ingmar Verwiebe-SO4, Morten Lauge Kjær-SO2, Lars Dyrholm Hansen-BJ9 og Martin Elberg-SE2 Dette arbejde startede den næste dag og fortsatte weekenden over. Om man- vi enige med hinanden om, at der ikke var mere relevant arbejde for os. Der dagen fik vi så en guidet rundvisning af var blevet bestilt flybilletter til os med efterhånden som arbejdet skred frem. fri eftermiddag til at tage på off-road- superintendant Jacob Ploug Hemcker, afgang onsdag nat, så vi havde stadig Burj Khalifa - verdens højeste bygning Vi fik tørret omkring 100 liter olie op safari i ørkenen. I al hast nåede vi lige der var noget af en vidensdatabase, når halvanden dag foran os, som vi kunne med håndkraft, og det kom ind alle steder - under riste, elmotorer, pumper og nøjagtig ned ad gangvejen, inden denne blev taget; fredag eftermiddag var lige- det kom til de enkelte komponenter af skibet. Rundturen startede agter, hvor bruge til sightseeing. Der var en fælles enighed mellem os fire, superintendan- sen værd at få hudens vintersprængte porrer fyldt op med det helende salt- Fakta om Burj Khalifa luftkølere. Skibet var på dette tidspunkt endnu ikke blevet dokket ind, men lå langs kaj ved siden af tørdokken. For at hindre roret i at bevæge sig ukontrolleret under inddokningen, blev de fire kamre fyldt ud med blokke af træ, således at vingerne og roret blev fikseret i midtskibs stilling. Off-road i ørkenen ledes tidspunktet hvor skibet skulle bugseres fra kajpladsen og ind i dokken. Vi fire studerende travede over til det hotel, hvor vi kortvarigt var blevet indlogeret efter ankomsten til Dubai. Klokken halv fire om eftermiddagen blev vi hentet af vores kenyanske guide i en stor Toyota firehjulstrækker. Med ombord var også en amerikansk og en italiensk turist. Efter en køretur på cirka 50 kilometer vi blev sat ind i vedligeholdelsesarbejdet omkring skruen. Her blev udført et såkaldt modified survey, hvor det ikke var nødvendigt at tage hele skruen af. Dette survey kan udføres ved hvert andet dokophold hvert tiende år. Fra skruen gik vi videre ad bagbord side. Vi kom en tur ind i den agterste thrustertunnel, hvor mine 1,67 meter sagtens kunne stå oprejst. Forbi indsugningen til søkisten, ten og skibsledelsen om, at vi kunne sige fra, når vi synes, at arbejdet ikke længere gav nogen mening for os. Vi var trods alt ulønnede og vi fornemmede da også en vis taknemmelighed for at styremaskinen nu igen var oppe at køre. Den sidste tid i Dubai gik med at besøge endnu et af de storslåede indkøbscentre, samt nyde et måltid på et af de mangfoldige spisesteder med alverdens vand. Sidste stop blev det imponerende Dubai Mall (et at verdens største indkøbscentre) for foden af Burj Khalifa, og det sidste vi så, før vi steg ind i taxaen tilbage mod skibet var det bjergtagende Dubai Fountain, som spyer kaskader af vand i takt til forskelligt musik en gang hver halve time. Klokken 2 om natten lettede vi fra lufthavnen med kurs tilbage mod Europa med en terminsprøve Højeste bygning i verden 200 etager 828 m høj m 2 areal 900 lejligheder 49 etager kontor 57 elevatorer tons stål Koster ca. 7,5 milliarder kroner Før vi kunne komme til at samle styrema- nåede vi de endeløse sandklitter i Dubais som faktisk er et overraskende uinte- mad. Den sidste eftermiddag blev nydt og en påskeferie i sigte. Dokningen af skinen igen, måtte vi dog vente på nogle ørken. En god portion luft blev lukket ud ressant hul i skroget bagved slingrekøl- på stranden med en dukkert i den salte Nicolai Maersk i Dubai blev, som jeg for- manglende reservedele. Dette gav os en af dækkene for at opnå et bedre greb i len. Så gik vi videre langs skibssiden op persiske golf. Det var nærmest hele rej- udsagde, en oplevelse for livet 12 13

8 Hve m er Ev e n t u d v a l g e t, o g hv o r ha r vi se t no g e t ti l de m? Inf o r m a t i o n fr a St u d i e v e j l e d e r e n I forbindelse med for- været flittige sponsorer af øl/vand samt knytter båndet imellem foredragsholdere rige års trivselsunder- sandwich og ikke mindst honorar til fore- og os studerende, står for afholdelsen af søgelse gav de stude- dragsholderne. Dette har ikke været en interessante foredrag og ikke mindst har rende udtryk for, at de helt lille post, og vi må takke mange overskud til at give lidt ekstra af dig selv ønskede flere arran- gange for, at de har gjort det muligt at til at arrangere foredrag, så er det med gementer og foredrag få blandt andet Mads Christensen og an- at melde sig under fanerne. For os, som Af Rune Mai Jørgensen på vegne af Eventudvalget til at støtte og udvikle studiemiljøet på SI- MAC. I den forbindelse blev der arrangeret en række arrangementer dre mindre kendte foredragsholdere til SIMAC. Hvad er på tegnebrættet? Løbende kan det ses i SIMACs aktivitets har været med indtil nu, har det været en positiv udfordring at koordinere og planlægge foredragene samt få kommunikeret information om det næstkommende foredrag ud til alle i så god tid som muligt. Af Anna Oldenburg Studievejleder igennem MSU blandt kalender, hvad der bliver planlagt. Nor- Processen har været sjov og interessant, andet foredrag om brændselsceller, Estonias forlis og Er det muligt at fastholde danske officerer til søs? Siden da har der malt vil det være der eller i MSUs referat, foredragene bliver annonceret først, hvorefter der vil blive sendt en mail rundt til hvilket har været med til at udvide min og mine kollegaers syn på, hvor bredt vi favner som maritime officerer. HVAD GØR JEG, HVIS JEG DUMPER I ET FAG? været en længere række foredrag med alle studerende og alle ansatte med info Hvis dette har interesse kan du/i skrive Kontakt mig, så snart du finder ud af, at du er dumpet. alt fra underholdning og personlig udvik- omkring det næstkommende foredrag til ling til forskellige vinkler på, hvad det blå samt mulighed for at tilmelde sig dette. Det kræver IKKE, at du er med i MSU for Jeg kan hjælpe dig med at kigge studieplanerne igennem, og finde ud af, om du bliver nødt til at gå om, eller om Danmark indbefatter. På nuværende tidspunkt er det næste at deltage. Det skal være lysten, der dri- der er muligheder for at gå videre. Alt dette afhænger af, hvor på uddannelsen du er, og hvilket fag det drejer I dag er der fire studerende tilknyttet et foredrag ikke planlagt, men vi håber på, ver værket samt muligheden for at udvide sig om. nyligt opstartet eventudvalg: Andreas at vi kan nå et enkelt foredrag mere, in- din horisont og dit eget netværk. Frotiin, Kjartan Ross, Søren Hansen og Rune Jørgensen, som har til formål at videreføre traditionen med at afholde foredrag for de studerende og ansatte på den eksamenerne går i gang. Nye studerende til Eventudvalget Forslag til kommende arrangementer? Vi har løbende fået flere idéer og forslag I tilfælde hvor du er dumpet i flere fag, vil jeg sammen med dig vurdere, om det er mest hensigtsmæssigt for dig at gå om eller fortsætte studiet. SIMAC afholder normalt kun eksamener i slutningen af hvert semester, så det kan betyde at du først kan komme op til prøven igen et halvt år efter. men kontakt mig, så kan jeg fortælle om dine aktuelle muligheder. SIMAC. Gruppen har arbejdet på at skabe så mange spændende foredrag, som det har været muligt. Tanken har været at af- Da flere medlemmerne i Eventudvalget er tæt på at afslutte deres uddannelse på SIMAC, er der stærkt brug for nye stude- til kommende arrangementer, og vi takker mange gange for de, som er kommet, men vi kan altid bruge flere idéer. I er Med venlig hilsen holde ca. 3-4 foredrag pr. semester, hvilket har vist sig at være meget passende, for at få så mange studerende som muligt rende til at videreføre udvalget, således at de studerende på SIMAC forsat kan opleve foredrag samt have en hyggelig derfor velkomne til at skrive til simac.dk, da den tjekkes løbende, og eventuelle forslag bliver skrevet ned. Anna Oldenburg Studievejleder til at deltage og af hensyn til vores egne aften og berige deres viden. Derfor skal Mange tak for de mange gode idéer og studier. SIMAC har i løbet af den tid, der er gået, der lyde en opfordring til dig! Hvis du har lyst til at være en del af dem, som kritik. HVOR MANGE GANGE KAN MAN DUMPE I ET FAG? Du har 3 forsøg til at bestå hvert fag på uddannelsen. Skulle det ske at du ikke består dit tredje forsøg, så er du reelt ikke længere berettiget til at være tilmeldt uddannelsen, og du kan udelukkes fra at starte på en lignende maritim uddannelse i to år fra udelukkelsesdatoen. Du kan, hvis der foreligger særlige omstændigheder ansøge om dispensation for flere forsøg. Denne ansøgning skal sendes til kvalitetskoordinator Susie Simonsen. Hvis du kommer ud for at være dumpet i et fag tre gange, så kontakt mig med det samme.. Med venlig hilsen Anna Oldenburg Studievejleder 14 15

9 Men n e s k e r i ve r d e n er en s 15. april inviterede over 9 mia. også et spring i bevidsthed og følelser, Alder: SIMACs Eventudvalg Hvilke dele af menneskeheden bidrager som det ikke er så let at overkomme. Langt de fleste steder i verden bygger til foredrag med Lek- med en befolkningstilvækst? Poul Wathnes grundholdning blev genta- man på erfaring og respekterer alder og tor Poul Wathne, lek- Kvinder i Europa i dag får i gennemsnit get flere gange i forskellige variationer: livserfaring. De fleste hierarkier er tilknyt- tor ved Københavns mindre end 1,5 barn, mens de for eksem- Vi lever alle i år 2010 uanset vores kultur tet livserfaring. Det er vigtigt at vide, at Maskinmesterskole pel i Afrika får 7 børn. og materielle udvikling og standard. det kan have direkte betydning for bund- og leder af uddan- Der er flere højtuddannede mennesker i Mennesker i verden er ens. linien at negligere dette. Af Elin Dorthea Kragsand Hansen Underviser nelsen International Management. Poul Wathne er en sprudlende og me- Afrika, end der er brug for, og der er flere nigerianske læger i London, end der er i Nigeria. Kina uddanner 4 gange så mange inge- Kulturforskellene bunder i forskellige livsvilkår og ikke i forskellige evner eller intelligens. Og så igen en provokation: Det kan godt betale sig at være opmærksom på, hvem der er den uformelle leder i en medarbejdergruppe og give ham en formel status. get vidende fortæller niører som vesten tilsammen! Hvor tror I så, man lærer matematik Det er klogt at respektere hierarkiet! med et internationalt perspektiv. Med en Dermed havde Poul Wathne sat scenen bedst? I en stråtækt skole i Afrika eller Religion: baggrund som underviser og udviklings- og skudt et meget underholdende oplæg her? Alle mennesker har en religion. Se ikke konsulent og med mange års erfaring fra arbejde i tredjeverdenslande fortalte han medrivende om de udfordringer, som i gang, som blev krydret med anekdoter og billeder fra store og små steder rundt om i verden. Hvornår er kultur betydningsfuld, og hvornår er den ikke? ned på dem. Hån dem ikke. For nogle mennesker er Gud den eneste hjælp og sikkerhed. ledere af virksomheder med afdelinger Kontrasterne blev trukket hårdt op, og vi Skønt ligheden mellem forskellige kultu- Respekt for troen! rundt om i verden, står overfor. Hans ud- blev udsat for adskillige provokationer. rer blev understreget flere gange, blev Tidsforståelse: gangspunkt var den demografiske udvik- Hvordan klarer man springet mellem fat- vigtigheden af viden om andre kulturer Opfattelsen af tid bliver grundlagt og ud- ling i verden, som stiller krav til os alle tigdom og rigdom, fra læring i en stråtækt ikke underkendt. Poul Wathne nævnte levet gennem opvækst og livet som det om at leve sammen på tværs af nationa- hytte på landet i Afrika til universitetet i nogle konkrete forhold, som hans erfaring leves i samfundet. Dermed er der store litet og kultur. Dar Es Salaam og til et hospital i London, havde vist, i hvert fald havde betydning i forskelle afhængig af, hvor man har sine Vi lever i en verden, hvor der i dag er er stort. samarbejdet mellem forskellige kulturer; rødder, og det lægger man ikke bare fra 6,3 mia. mennesker og i år 2050 vil være Der er tale om yderpunkter i verden; men nemlig alder, religion og tid. sig, fordi man flyver den halve verden rundt. Egne projekter Poul Wathne fortalte også om sit engagement i forskellige projekter - hovedsagelig i Afrika - heriblandt en skole i Ghana, hvis bestyrelse består udelukkende af kvinder, for som han sagde med eftertryk: Når man hjælper kvinder, så kan man være sikker på, at der er styr på det! Han har også været medvirkende til at etablere biogas anlæg i Tanzania. Det drejer sig om simple modeller, der kan etableres for 3500 kroner og forsyner gaslamper, så man kan se f.eks. at læse lektier, når solen er gået ned kl Et andet projekt, der tydeligvis har stor betydning for ham er et børnehjem i Dar Es Salaam med plads til 46 piger. Vi fik en bevægende beretning om den kaotiske situation i en storby med mange gadebørn og udbredt børneprostitution, hvor det lille børnehjem udgør et fristed for bare nogle få. International Management Inden Poul Wathne forlod os præsenterede han den uddannelse, som han leder i regi af Københavns Maskinmesterskole. Det drejer sig om uddannelsen International Management, der løber over 52 lektioner og er udviklet i tråd med udenrigsministeriets B2B-program med henblik på at ruste især maskinmestre, installatører og ingeniører til at etablere virksomheder i tredjeverdenslande. Uddannelsen trækker på højtprofilerede undervisere fra adskillige brancher og giver tilsammen et indblik i samfundsforhold og udfordringer i forskellige dele af verden. Som eksempler på emner fra undervisningen kan nævnes: Human Rights, cooperation and inforcement; Corrupt Practices in third world countries; tropical diseases in third world countries og weak states and explosion of the population. Uddannelsen afsluttes med et projektarbejde, hvis emne er: Etabler en virksomhed i et 3. verdensland. Interesserede kan læse mere på: pwathne.dk Aftenens foredrag blev afsluttet med et fremtidsbillede: I vil opleve, at de første mennesker bosætter sig på månen, måske bliver det jeres børnebørn. Vi har allerede været på månen, og Kina og Sovjet træner i dag astronauter til rejsen til Mars

10 Bac h e l o r p r o j e k t Tra f i k s i t u a t i o n Sk a g e n Idegrundlaget for den indledende arbejdstese byggede på - en af os - udokumenteret opfattelse af, at farvandene omkring Skagen i stigende grad var præget af trafikophobning medførende en stigning i krydstrafik, hvorfor vi i projektet har søgt at analysere den nuværende trafiksituation og opstille løsningsmodeller for eventuelle problemstillinger. I bestræbelserne på udarbejdelsen af en fyldestgørende risikovurdering samt identificering af særskilte risikomomenter blev projektet lavet i samarbejde med Søfartsstyrelsen, Farvandsvæsenet, SOK, KGM, DanPilot og Lodstilsynet. Ved et samarbejde med Farvandsvæsenet blev de statistiske trafikmønstre for de indre danske farvande kortlagt, hvorved vi kunne konkludere, at Danmark primært anvendes som passageområde for gennemsejlende trafik til og fra Østersøen, hvilket specielt blev underbygget af Farvandsvæsenets AIS træksstatistik på årsbasis. Som det fremgår af det statistiske AIS-billede, er den generelle tendens, at trafikken bevæger sig ind og ud af Østersøen igennem Øresund og Storebælt via de primære transitruter Bravo og Tango, hvorfor der ligeledes på baggrund af det statistiske billede kan opstilles fire knudepunkter for de Danske farvande: Mikkel Reiter Kardel BJ9 Øresund Kadetrenden Storebælt Skagen Martin Stenberg Hagen Eriksen BJ9 Af de fire ovenstående trafikknudepunkter fremstår Skagen som det eneste område, hvor yderligere reguleringstiltag fra myndighedernes side ikke er taget i anvendelse, hvilket kan undre da begge transitruter - Bravo og Tango - tager deres udgangspunkt ca. 1 sømil nordøst for Skagens gren. Passagestatistikken for Skagen viser en støt stigning i frekvens fra 6599 til 9512 månedlige passager i årene Dette kan omregnes til en daglig frekvens på 317 passager, hvilket bekræfter udgangstesen om en stigende trafikophobning i området. Yderligere betyder en passagefrekvens på 317 nødvendigvis, at der er mulighed for et større antal krydssituationer dagligt. Krydstrafik betyder ikke nødvendigvis en stærkt forøget risiko for kollision, idet dette ligeledes er bestemt af oceanografien samt geografien i området, hvor den krydsende trafik afvikles og yderligere er bestemt af trafikkens mønster i det pågældende område. Ved et nærstudie af det trafikale mønster i farvandene ved Skagen fremgår det tydeligt, at trafikken primært ophober sig i udgangspunktet for rute Bravo og rute Tango, hvilket bekræfter det generelle trafikmønster for transitpassagernes brug af rute Bravo samt Tango. fiksituationen i området kunne betegnes som værende yderst kompleks. De illustrerede antal af mulige krydssituationer kan i sig selv betegnes som værende et risikomoment, idet Skagen gren medfører en naturlig indskrænkning af vigemulighederne. Der er dog yderligere i erhvervet generel konsensus omkring yderligere segmenter, som udgør en speciel risikofaktor i området. Det følger af ovenstående, at området er præget af kraftigt krydstrafik og uhensigtsmæssige rutemønstre, der medfører en forøget sejladsrisiko, hvorfor det findes hensigtsmæssigt at indføre yderligere regulering med henblik på en sikrere afvikling af krydstrafikken. I projektet arbejdede vi med tre mulige reguleringsmetoder; rutenetsrevidering, VTS overvågning, trafikseparationsimplementering samt en kombination af de tre nævnte muligheder. Søretskonventionen i kombination med flere IMO resolutioner besværliggør indførelsen af en decideret VTS funktion som følge af principperne for retten til fri passage. Samme principper reducerer ligeledes effekten af en rutenetsrevidering, idet denne ikke kan gøres obligatorisk. Der foreligger dog ingen juridiske hindringer for indførelsen af et trafikseparationssystem, der set ud fra et økonomisk synspunkt er et muligt alternativ. Effekten af et trafikseparationssystem vil afhænge af dets endelige udformning. Systemet vil nødvendigvis skulle tage hensyn til det bestående trafikmønster samt være udformet således, at krydsrutemønsteret reguleres. Da systemet nødvendigvis vil skulle designes med flere ben, vil det være nødvendigt med indførelsen af et junction area, hvor krydstrafikken imellem benene kan afvikles. Dette løser dog ikke krydsruteproblematikken, da denne efterfølgende vil skulle foregå ureguleret indenfor området. Vores forslag bygger derfor på en model, hvor junction området er reguleret igennem en retningsbestemt rundkørsel. Herved reduceres risikoen ved krydstrafik betydeligt, idet regel 10 fordrer, at trafikken følger retningsangivelsen indenfor systemet. AIS træk på årsbasis Kilde: Farvandsvæsenet AIS træk på årsbasis Kilde: Farvandsvæsenet Det fremgår af omstående statistiske billede, at rutepunktet nord for Skagen angribes på varierende kurser indenfor en radius af ca. 270, hvorefter trafikmønsteret i hosstående figur kan opstilles. Trafikmønsteret som fremstillet her bevirker nødvendigvis, at en passage af Skagen gren medfører flere mulige krydssituationer under en enkelt passage. Dette følger af trafikkens generelle komplekse mønster med adskillige rutefletninger. Når der ligeledes tages højde for en passagefrekvens på 317 må tra- Fiskeskibs- samt coastertrafik, hvormed der forstås skibe, der kan navigere uden hensynstagen til de lave vanddybder nær grenen, anlægger ruter, der krydser det anbefalede rutenet og foretager passagen klos på eller indenom Skagen nordbøje, hvilket fremtvinger enten en regel 14 eller regel 15 situation for den indadgående trafik, der nødvendigvis bliver låst på styrbord side, hvortil både regel 14 og 15 foreskriver manøvre. Disse uhensigtsmæssige ruteanlæggelser kunne bekræftes via et nærstudie af AIS træk, der ikke er medtaget her, men der foreligger tydelige statistiske beviser for det uhensigtsmæssige rutemønster. Såfremt problematikken ved Skagen efter endt læsning har vakt interesse, anbefales det at læse hele projektet, hvori alle risikofaktorer og konklusioner er yderligere uddybet og dokumenteret

11 KRISTELIGT FORBUND FOR STUDERENDE på SIMAC søger en kontaktperson Da den nuværende kontaktperson står foran at skulle afslutte sit studie søges en ny. Dine opgaver vil være at stå for at arrangere nogle korte møder i ny og næ samt at reklamere for disse på blandt andet infoboardet. Du vil have mulighed for at få hjælp fra en studiesekretær i Odense. Forestående sejlperioder er ikke en hindring. Interesseret? Skriv til Søren Hansen på 20

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted.

Jeg tog derfor en sidste gang ud til ambassaden og fik det rigtige papir. Endelig var jeg klar til at tage af sted. Den turbulente start Jeg havde official studiestart den 21. August med den løbende uge til introduktion, inden de første kurser startede d. 28. August. Alt var klar for mit vedkommende til at tage af sted,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Fra kanvas til empati

Fra kanvas til empati Fra kanvas til empati - en lille inspirationsbog om salg til Selvstændige socialrådgivere, Dansk Socialrådgiverforening Didda Larsen og Mikkel Wiese www.kommunikermer.nu TAK FOR EN LÆRERIG DAG OM SALG,

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

OPGRADER DINE KOMPETENCER

OPGRADER DINE KOMPETENCER OPGRADER DINE KOMPETENCER Arrangementer Forår 2015 FACEBOOK MØD BORGMESTEREN REKRUTTERING MINDFULNESS BESØG HOS ØRBÆK BRYGGERI ARBEJDSGLÆDE & MOTIVATION Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af Østfyns

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere