Eksamenskursus side 8 Dokning af Nicolai Mærsk i Dubai side 10 International ledelse og management side 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenskursus side 8 Dokning af Nicolai Mærsk i Dubai side 10 International ledelse og management side 16"

Transkript

1 Nummer maj 2010 Eksamenskursus side 8 Dokning af Nicolai Mærsk i Dubai side 10 International ledelse og management side 16 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

2 Ser v i c e, In f o r m a t i o n, Mo r e Aw a r e n e s s & Co m m u n i c a t i o n Per s o n a l e n y t The Proof of the Pudding is in the eating. være nemmere at finde ud, af hvor man skal henvende sig med Sådan sluttede jeg en tidligere leder, og så- sine spørgsmål. Det ny SIMAC er dog mere end daglige henven- dan starter jeg denne leder. delser. Det er et SIMAC, hvor vi orienterer os mod, hvor langt vi Dette SIMAC NEWS indeholder nemlig både er nået i forhold til de mål vi har sat os for Vi orienterer emner som planlægning, tilfredshedsunder- os mod fremtiden og ikke mod fortiden. søgelser og et seminar for alle SIMAC-ansat- Af Torben Jessen Direktør te, hvor der blev drøftet fremtidsbilleder for SIMAC. Vi kan bruge nok så mange ord - og det gør Dialogen og kontakt Den tætte dialog vi har haft gennem det sidste års tid med MSU og SOL, ønsker vi at holde fast i og udbygge. Vi har nu et tæt og Økonomimedarbejder Søren Serup Konsulent Tove A. Dahlmann Rengøringsassistent Patima Simonsen Bogholder Berit Vestergaard Pedersen vi - både skrevne og talte. Men det bliver jer studerende der godt samarbejde via MSU-møder, via Studierådsmøder og via Antal pr. Ansat pr. Fratræder går på efterløn om føje år skal fortælle os, om det mål vi satte os for SIMAC MSU-formandens deltagelse i bestyrelsesmøder. 1. maj maj 2010 medio april 2010 pr. 28. maj 2010 anno 2012 blev en realitet, og ikke mindst blev en succes. Vi vil også gerne fremover øge den direkte kontakt med jer alle. Fælles mål Jan Askholm vil fortsat afholde kantinemøder, hvor jeg også ind imellem vil være med. Vi vil desuden - i samarbejde med MSU Søren kommer fra det private erhvervsliv, Tove kommer ligeledes fra det private Rengøringsassistent Patima Simonsen skal i I 23 ½ år har først Svendborg Maskinme- Det nye ved SIMAC er, at vi har sat os fælles mål for fremtiden. - med mellemrum invitere til møder i Salen, hvor der vil være hvor han har bestridt erhvervsliv, hvor hun gang med en cater ud- sterskole og dernæst I første omgang en fremtid, der kun ligger små tre år frem- en kort præsentation af nye tiltag på SIMAC, og hvor I kan tilsvarende stillinger. igennem en længere dannelse og har opsagt SIMAC nydt godt af me, men selv den længste rejse starter med det første spæde stille spørgsmål og få svar. Derudover vil jeres studieteam-leder Søren er oprindeligt årrække har varetaget sin stilling i SIMAC. Pa- Berits faglige kun- skridt. aflægge besøg hos jer med hyppige mellemrum for at sikre sig, uddannet revisoras- den daglige ledelse af tima fratræder formelt nen og hendes friske Vi har lyttet til jeres kommentarer omkring vores måde at kom- at vi fortsat er gode til at have de studerende i centrum, og at I sistent økonomifunktionen og medio april. bemærkninger. munikere og planlægge på. I har gennem tilfredshedsunder- også oplever det sådan i jeres hverdag. haft ansvaret for en Vi ønsker Patima held Vi siger Berit tak for søgelsen blandt andet tilkendegivet, at det er svært at finde Hvad det ny SIMAC yderligere vil byde på, får I at vide på et af meget bred opgavepor- og lykke med tak for hendes store indsats i ud af SIMACs organisation, og hvem der har ansvar for hvad. disse møder i Salen meget snart. tefølje. samarbejdet de sidste SIMAC og ønsker held Derudover går der for lang tid med at få svar på henvendelser. Dette gør vi nu noget ved, og længere omme i bladet kan I læse Rejse og mål 4 år. og lykke i den tredje alder. mere. Vi er ikke i mål endnu, men vi er på vej - godt på vej og det er Service vil være et gennemgående træk i det ny SIMAC. Ser ikke kun målet ude i fremtiden, der tæller. Det bliver en spæn- I på vores engelske betegnelser, så hedder det f.eks. student services, building services og it-services. Vores service vil dende og udfordrende rejse men bestemt ikke en kedelig rejse. SIMAC skal og vil være et godt sted at lære og et godt sted at Akt i v i t e t e r på Si m a c blandt andet være at svare hurtigt og kompetent, og det vil være. Velkommen ombord på rejsen mod det ny SIMAC. April 28. april kl Personaleforeningen afholder slalom-sejlads i simulatoren for ansatte Maj 7. maj - Maskinmestrenes Fodboldturnering på Maskinmesterskolen i Århus 12. maj - Svendborgløbet 18.maj - Fodboldturnering for maritime skoler på fodboldbanerne ved Tåsingehallen August august - Sommerskole vedrørende fjernvarme. Det foregår på Fuglsøcentret og er for maskinmesterstuderende på de sidste semestre. Det er gratis og udløser endda 5 ECTS-point. Se opslag på InfoBoard. Redaktionel info: Redaktør: Kjartan Ross Studerende, semester SO4w Læserbreve o.a. Debatindlæg, læserbreve, artikler o. a. kan indsendes til bladet på Korrektur: Nana Høgsland Kommunikationskoordinator - SIMAC Ansvarshavende: Torben Jessen Direktør - SIMAC Tryk: TrykTeam Grønnemosevej Svendborg Næste udgivelse: 31. maj Tidsfrist: Indhold der skal med i næste udgivelse skal være redaktionen i hænde senest 10 dage før næste udgivelse. SIMAC s værdier: SIMAC - a mile ahead Vi arbejder efter et fælles værdigrundlag og vil kendes for: at vi har et inspirerende studiemiljø at vi har kvalitetssikrede og internationalt anerkendte uddannelser på højt niveau at vi leverer udviklings- og samarbejdsorienterede dimittender at vi arbejder med respekt for hinanden og i åben dialog at vi arbejder professionelt og selvudviklende at vi er en professionel samarbejdspartner, der tager udgangspunkt i branchens behov 2 3

3 Stu d e n t e r t r i v s e l s u n d e r s ø g e l s e n 2009 STU 2009 En go d ma r k ø r at st y r e ef t e r Som de fleste af jer ved, 4. Sammenlæsninger med andre under- hvor de samlæste hold rent læringsmæs- Studentertrivselsunder- driften i studieteamene og sikre det fag- ikke vil være indskrevet på hold, men in- arbejder SIMAC med at visningshold sigt befinder sig, gå forud for brugen af søgelsen (STU) er et lige og pædagogiske grundlag for den dividuelt tilrettelægger deres uddannelse forbedre vores studie- 5. Informations flow og kommunikation denne undervisningsform. Således und- værdsat værktøj i chef- undervisning, I modtager. Med andre ord - naturligvis ud fra anbefalede forløb, som miljø, og dette arbejde 6. IT faciliteter info2all går man en undervisningssituation, hvor gruppens daglige arbej- sikrer de faglige netværk en koordinering tager højde for stigende progression dels tager udgangspunkt i 7. Ledelsen kun halvdelen af de studerende får ud- de. Vi bruger den aktivt af de faglige mål, så I oplever konsistente i undervisningsmetoder, dels i niveauet den studentertrivsels- 8. Studerendes forventninger til under- bytte af undervisningen. som styringssystem, uddannelsesforløb fra start til slut. for fagligt indhold. Af Christian Bust Olsen MSU-formand undersøgelse skolen (STU), gennemførte sidste efterår. Da un- visningen. Hvert af disse indsatsområder har vi som nævnt konkretiseret i en række anbefa- Information og opfølgning, tak STU afslørede yderligere, at rigtigt mange Af Jan Askholm Forstander da vi ikke kan forestille os en mere retvisende markør at styre efter Varieret undervisning Større variation i undervisningsmetoder Informationsflow Det sidste indsatsområde, der er bragt til dersøgelsen var afslut- linger, som samlet afspejler størstedelen studerende er frustrerede over informa- end I studerendes egne er en af de anbefalinger, som styregrup- torvs først i STU 2009 og nu i ovenstå- tet, nedsatte ledelsen af de generelle kommentarer og tenden- tionsflowet på SIMAC. Mange føler, at udsagn om egen trivsel. Derfor får I tak pen for STU har knyttet til det indsatsom- ende artikel, er ønsket om et mere ubrudt en styregruppe, som bestod af SIMACs ser, som kunne spores i STU. der ikke bliver taget ordentligt hånd om for jeres deltagelse i STU og styregrup- råde, der handler om, hvilke forventnin- informationsflow. Dette går primært på, studierektor og kvalitetskoordinator og af repræsentanter for både undervisere og studerende. Denne gruppe (som jeg Den svære forventningsafstemning deres henvendelser eller problematikker, og at disse følgelig gentager sig om og om igen. pens medlemmer for deres efterbehandling af det massive datamateriale, de har komprimeret til otte indsatsområder med ger i studerende har til jeres undervisere. Varieret undervisning har vi på dagsordenen ved fælles lærermøder, men det er at I som studerende løbende gerne vil informeres om alt fra aktiviteter i huset over eventuelle problemer til almindelig selv indgik i), fik til opgave at analysere materialet med henblik på at omsætte de I vores arbejde med materialet fra STU stod det hurtigt klart, at mange proble- Læs vores anbefalinger konkrete anbefalinger. Det er værdifuld viden, der er kommet ud af arbejdet. bestemt også et tema i arbejdet med at revidere studieplanerne. Det, at opstille planlægning. For at imødekomme dette ønske vil jeg - og til tider Torben Jessen rå data til konkrete indsatsområder og matikker i bund og grund handler om for- De anbefalinger, vi som styregruppe har Christian Bust Olsen indgik i styregruppen specifikke læringsmål for de enkelte fag, - afholde kantinemøder, ligesom vi i sam- anbefalinger. ventninger og manglende afstemning af uddraget af STU, har vi fremlagt mundt- for STU, og han er skribenten bag oven- afføder automatisk en debat om, hvilke arbejde med MSU vil invitere til møder i Styregruppens efterbehandling af stu- samme. Det drejer sig dels om vores - de ligt i et forum, hvor chefgruppen, studie- stående artikel, som jeg på chefgrup- undervisningsmetoder, der er mest hen- Salen. Her giver vi en kort præsentation dentertrivselsundersøgelsen for 2009 re- studerendes - forventninger til, hvad en og teamledere samt en gruppe undervi- pens vegne - besvarer i det følgende. sigtsmæssige at bruge. I denne kontekst af nyt tiltag på SIMAC, og I får lejlighed sulterede i, at vi har identificeret otte indsatsområder, indenfor hvilke der er plads til forbedringer. For hvert indsatsområde underviser bør gøre for at optimere sin undervisning og dels om, hvad en underviser har brug for fra os studerende for at sere var samlede. Derudover har vores anbefalinger været genstand for debat ved et seminar, SIMAC afholdt i Fåborg i Studieplaner som redskab til forventningsafstemning er det springende punkt at sikre, at I får de bedste forudsætninger for at indfri de mål, vi sætter for læringen. Undervis- til at stille spørgsmål og få svar. Samtidig fortsætter jeres studieledere deres gode vane med at informere om, hvad der rø- forklarer vi koblingen til STU, ligesom vi kunne opnå et godt resultat. begyndelsen af april måned. Ved semina- Det første indsatsområde handler om ningen er jo først vellykket, når den kan rer sig på de enkelte uddannelser. giver vores fortolkning af de kommentarer, der har rejst emnet. Af baggrunden og fortolkningen udleder vi en række Varieret undervisning Ud fra materialet kunne vi konstatere, at ret deltog alle SIMACs medarbejdere. Vi håber, at I som studerende vil tage jer tid til at læse anbefalingerne, som I kan forventningsafstemning undervisere og studerende imellem. Hvad skal de to parter bidrage med i undervisningslokalet, genfindes som egentlig læring hos jer. Samlæsninger Som supplement til denne direkte kontaktmulighed har vi oprettet såkaldte myndighedspostkasser i vores forskellige anbefalinger, som således udspringer af næsten alle studerende savner større va- finde på info2all under Semesterinfo i for at undervisningen resulterer i læring, Brugen af samlæsninger er et andet tema supportteam. Hvis vi tager studieadmini- de overordnede indsatsområder, vi har riation i undervisningen, eventuelt i form mappen Studentertrivsel. Samme sted er og hvordan sikrer vi, at de gensidige for- i STU. Der er pædagogiske gevinster at strationen som eksempel, har de fået en identificeret. Inden for hvert af disse om- af øget inddragelse af skolens simulator- det muligt at læse referater fra vores mø- ventninger er kendte og klare? hente i samlæsning, da de samlæste elektronisk postadresse, der hedder stu- råder ønsker vi at se konkrete tiltag gen- og laboratoriefaciliteter. Kontrasten til en der i styregruppen for STU. Afslutningsvis Da et undervisningsforløb skal tilrettelæg- hold bidrager med hver deres videns- Tanken med nemført, som sikrer og forbedrer trivslen sådan undervisning er den umotiverede håber vi meget, at vi som studerende vil ges inden for de rammer, der udstikkes i og erfaringsbank. De forskellige - men denne er, at I studerende kan henvende for SIMACs studerende. Vores endelige oplæsning af power point-show, som vi opleve en positiv udvikling i undervisnin- den relevante studieplan, er det oplagt alligevel beslægtede - indgangsvinkler jer med studieadministrative spørgsmål, rapport med anbefalinger til forbedringer gerne ville undvære, men som nogle des- gens kvalitet og mærke en forbedring af at formidle forventninger til undervis- tilfører undervisningen en god dynamik. ligesom I kan forvente et svar inden for af studiemiljø og undervisningskvalitet værre stadig oplever. vores studiemiljø. ningen her. I dette forår arbejder vi med Dog er det naturligvis en forudsætning, 24 timer - om ikke det endelige svar, så afleverede vi til chefgruppen og studieteamlederne i marts måned. Otte indsatsområder og en række anbefalinger Samlæsninger forudsætter sammenlignelige hold Skolens brug af samlæsninger viste sig ligeledes at være et relevant indsatspunkt. Fremadrettet opfordrer vi til, at flere studerende svarer på dette års studentertrivselsundersøgelse, så vi får bedre mulighed for at præge SIMAC til glæde for studerende. en grundig gennemskrivning af samtlige studieplaner, så de tydeligt udtrykker, hvilke læringsmål der knytter sig til det enkelte fag. Gennemskrivningen betyder, at planerne bliver operationelle for jer at holdene læringsmæssigt befinder sig på forenelige niveauer, og det skal vi naturligvis sikre. Her vil den nævnte gennemskrivning af studieplanerne gøre en positiv forskel. Gennemarbejdede og en kvittering for, at mailen er modtaget og vil blive behandlet. I kan naturligvis også opsøge studieadministrationen personligt, som det hele tiden har været tilfældet. Inden for ganske kort tid informerer 1. De studerendes forventninger til un- Samlæsninger burde fungere, såfremt studerende, idet læringsmålene fortæller indbyrdes konsistente studieplaner er det vi om de øvrige myndighedspostkasser, vi derviserne undervisningsplanerne stemmer overens, jer, hvad vi helt konkret forventer af jer bedste grundlag for undervisningsplaner har oprettet Forventninger til de studerende Afvikling af undervisningen / afveks- men ved undersøgelsens gennemførsel oplevede de færreste, at dette var tilfæl- til eksamen. De identificerer, på hvilket niveau jeres viden, færdigheder og kom- med klart definerede og sammenlignelige læringsmål. Desuden vil samlæsninger Styringssystemer i støbeskeen ling i undervisningen det. Derfor bør nøje overvejelser over, petencer skal ligge. i stor udstrækning blive afløst af den Sideløbende med de initiativer, der står Sideløbende med denne proces har vi forestående modularisering af uddan- beskrevet ovenfor, har vi forskellige sty- etableret faglige netværk, som drives af nelserne. Modulariseringen kommer til at ringssystemer i støbeskeen. Fra august i fagkonsulenter. Det arbejde, de faglige betyde, at studerende, der påbegynder år lancerer vi et nyt studieadministrativt netværk udfører, er med til at optimere deres uddannelse til efterårssemestret, system ved navn SIS, som vil give alle I 4 5

4 Str a t e g i og go s p e l i Fa a b o r g studerende lettere adgang til egne data. Vi arbejder også med en ny IT-løsning ved navn som bl.a. muliggør, at I vil få større lagerkapacitet, og at jeres Af Jeppe Sylvest Carstensen på vegne af Styregruppe for Læringsmål I starten af marts måned lød startskuddet for et stort arbejde med nye studieplaner, som underviserne i SIMAC skal færdiggøre inden 15. juni i år. Baggrunden for et behov for nye studieplaner skal findes i det tillæg til vores uddan- nelsesbekendtgørel- ser, som trådte i kraft 1. april i år. For at færdiggøre de nye studieplaner var første skridt udarbejdelsen af en model for en modulariseret uddannelse. Denne uddannelse er baseret på, at studerende skal gennemføre en række moduler i deres uddannelse. Selve modellen for modulariseringen blev færdig i udgangen af februar. mail kommer til at ligge uden for SIMACs fire wall. Sidstnævnte betyder, at vi kan give jer adgang til faciliteter som chat og blog uden at kompromittere sikkerheden Nye st u d i e p l a n e r I de nye studieplaner som både vil være gældende for den eksisterende uddannelse og en fremtidig modulariseret uddannelse, vil der ikke længere kunne gøres brug af Blooms Taksonomi, som vi alle kender f.eks. vide, forstå, anvende osv. Derimod skal det enkelte modul/ fagområde fastsætte læringsmål ud fra de 3 hovedområder Viden, Færdigheder og Kompetencer. De enkelte læringsmål skal samlet set lede op imod det Læringsudbytte, som er defineret for den enkelte uddannelse. Alle læringsudbytter for uddannelserne kan findes på nedenstående adresse. Selve arbejdet med læringsmål er første del af processen frem mod nye studieplaner, og dette arbejde gennemføres i øjeblikket i faglige samarbejder mellem underviserne. For hvert enkelt fagemne er der udpegede fagkonsulenter, som er i huset. I vil kunne læse meget mere om disse projekter i kommende udgaver af SIMAC NEWS, hvor vi i en mindre artikelserie vil uddybe de enkelte tiltag. overordnet ansvarlige - grundet deres faglige kompetencer - inden for området. Efterhånden som læringsmålene ligger fast for de enkelte fagemner, vil arbejdet med at skrive studieplanerne påbegynde. Til at styre hele denne proces er der nedsat en styregruppe. Denne styregruppe består af en studieleder og en underviser fra henholdsvis junior-, senior-, maskinmester-, værkstedskole- og simulatorteam. Styregruppen har fået en webside, hvor det til stadighed er muligt af følge arbejdet frem mod de nye studieplaner og stille evt. spørgsmål til styregruppen. Webstedet er tilgængeligt for alle ansatte og studerende. Adressen til web-stedet er: 2all.simac.dk/sites/Styregruppen-for- Laeringsmaal/default.aspx Af Nana Høgsland Kommunikationskoordinator Den 6. og 7. april var alle medarbejdere på SIMAC på seminar på Hotel Faaborg Fjord. Programmet var tætpakket med spændende gruppeopgaver, der gav udfordringer for alle. Overordnet var målet at fastlægge SIMACs nu-situation for derefter at skabe et realistisk fremtidsbillede af, hvor vi alle ser SIMAC anno Der var mange spændende bud på fremtidens SIMAC og idéer til realisering. Især kom der mange gode og kontante forslag omhandlende opgaver, som andre kan løse for underviserne, så de kan fokusere på den vigtige undervisningsopgave. Chefgruppen er i gang med at fastlægge den fremtidige organisering i SIMAC, så den er på plads inden næste semester starter. Samtidig vil der blive arbejdet på et nyt værdigrundlag. Alt sammen på baggrund af de mange idéer og input der blev bidraget med i Faaborg. En af de opgaver vi løste, hvor svarene virkelig pegede i en meget entydig retning var en kort walk-and-talk-øvelse. Vi skulle i små grupper på tre personer fastlægge, hvad vi som medarbejdere skal holde op med, og hvad vi skal blive ved med. Igen kom der mange gode og også enslydende - forslag på tavlen. Blandt blev der svaret, at det, vi skal blive ved med, er at have vores studerende i centrum og anerkende og respektere hinanden. Mødeaktiviteten sluttede omkring kl. 20 første dag, og det var tid til den lidt mere løsslupne del af programmet. Inden desserten blev vi underholdt af tre dygtige sangere, og inden vi havde set os om, var vi opdelt i tre hold og sang gospel. Især Rikke Vej skal i den forbindelse nævnes for sin fine solosang Dagen efter var der endnu en stram tidsplan, der skulle holdes. Vi endte med en tavle fuld af gode forslag til, hvordan SI- MACs værdier skal se ud. Alt i alt havde vi nogle rigtig gode og intense dage, med et stort engagement og energiniveau fra alle sider. De næste måneder skal gå med handling både fra medarbejdere og chefgruppe. Det nye SIMAC er lige om hjørnet. JEG VAR/BLEV SYG TIL EKSAMEN. HVAD GØR JEG NU? Du skal allerførst sørge for at skaffe en lægeerklæring der dækker tidsrummet for din eksamen, og den skal du aflevere i studieadministrationen senest to dage efter at eksamen blev afholdt. Dette gør at denne eksamen ikke kommer til at gælde som et forsøg. Dernæst bør du kontakte mig, for at høre hvilke muligheder du har. SIMAC afholder normalt kun eksamener i slutningen af hvert semester, så det kan betyde, at du først kan komme op til prøven igen et halvt år efter, men kontakt mig, så kan jeg fortælle om dine aktuelle muligheder. Med venlig hilsen Anna Oldenburg Studievejleder 6 7

5 Mun d t l i g ek s a m e n - e n me n t a l co c k t a i l I forbindelse med det klare budskab: I skal kunne jeres stof! Valg og Vilje studietaktiske eksa- Ikke noget med en blød opstart, hvilket Både før man overhovedet begynder at mensforberedelseskur- han ellers anbefaler, at man gør brug af læse op til en eksamen og sikkert også sus der blev afholdt i til en mundtlig eksamen. Det er fint til at flere gange mens man arbejder med stof- samarbejde med Skaa- skabe en god atmosfære og lige fornem- fet, skal man gøre det klart for sig selv, at rup Seminarium og Sy- me stemningen i eksamenslokalet. man har truffet et aktivt valg ved at tage Af Kjartan Ross Redaktør geplejeskolen torsdag den 8. april, havde SI- Det er nok en selvfølge for de fleste, at man skal kunne sit stof til eksamenen, faget og den dertilhørende eksamen. Det har man, fordi man vil noget med det. MAC besøg af Anders men Denne vilje kommer man dog først til at Kjærsig, som holdt fore- Anders pointerer det alligevel flere gange føle, når valget begynder at give en mod- drag om det psykiske aspekt i forbindelse igennem sit foredrag, for med at kunne stand, som Anders udtrykker det. Det er med at gå til mundtlig eksamen. sit stof er det ikke nok at kende det når stoffet bliver svært, at man virkelig Anders Kjærsig ved hvad han taler om. man skal også kunne gå ind i det og for- skal ville det. Men det er kun godt, mener Ud over at have læst flere forskellige stu- stå det. Anders, for den vilje man opbygger under dieretninger på universitet, hvorfor han Det kræver, at man knokler for at lære eksamenslæsningen giver en god udstrå- selv har været til et hav af eksamener, stoffet, og at man har diskuteret det - ar- ling til eksamen. Et interesseret publikum lytter efter guldkorn. som han selv udtrykker det, er han også færdiguddannet teolog, fastansat præst, gumenteret for og imod det. Anders forklarer: Du skal diskutere det med andre, Hvad øjnene ser du kommer ind i eksamenslokalet. Du Det at være nervøs er heller ikke nødven- Alt er alt for meget censor til andres eksamener samt dobbelt men ikke mindste også med dig selv. Der- Det første en censor ser er din krop, dit skal ikke signalere, at lærer og censor digvis en dårlig ting. Anders kalder det en Når man er til eksamen og trækker et Danmarksmester i karate. ved får du sat dine egne ord på stoffet. ansigt og dine øjne. Allerede her, før du skal tage sig af dig, men heller ikke have sund nervøsitet. Her på SIMAC har jeg spørgsmål, handler det om at kunne I skal kunne jeres stof Tal højt for dig selv, så du har prøvet at udtale ordene smagt på dem - og tag overhovedet har åbnet munden, har censor dannet sig nogle ubevidste indtryk af en attitude i retningen af: Nå, er du censor? Ja, nogen skal jo være det. hørt det omtalt som optimal frustration. Det er med til at sætte os op til eksa- slippe 9 ud af de 10 bolde med stof, man jonglerer med og så bruge den ene rigtige Efter kort at have præsenteret sig selv stilling til det du siger. Er det rigtigt og din person. Derfor er det vigtigt, at du Førstehåndsindtrykket er altså vigtigt. men og gøre krop og hjerne klar til kamp. bold. starter Anders lige på og hårdt med det hvorfor? virker forholdsvis rolig og afslappet, når Derfor bør man også lige huske at hilse på Apropos kamp så er det også tydeligt, at Det samme gør sig gældende til skriftlige censor, når man træder ind i eksamenslo- eksamener, hvor man må have alt med kalet. Her skal man afholde sig fra bare at ind. Alt er alt for meget, siger Anders og hilse med et hej, da det ikke signalerer fortsætter: Brug det du har i hovedet til den store retoriske begavelse, hvilket er uheldigt til en mundtlig eksamen. I stedet skal man tage sig tid til at hilse ordentlig på censor giv hånd og sige goddag eller godmorgen (og farvel, når man er færdig). Normalt ville man også se folk i øjnene, når man hilser, men man ved Tal højt for dig selv, så du har prøvet at udtale ordene smagt på dem - og tag stilling til det du siger. lige nøjagtigt at vælge det helt rigtige ud blandt alt det du har lært. For at kunne gøre dette kræves det, at du er rimelig klar i hovedet. Derfor er det ifølge Anders ikke nogen fordel febrilsk at læse helt frem til eksamen. Prøv i stedet at flytte fokus væk på eksamensdagen og aldrig, hvad man møder i folks øjne, så tænk på noget andet. Distraher dig selv for ikke at opleve noget, der bringer en Anders har kunnet drage nytte af sine er- om nødvendigt, bare det ikke er ved at ud af fatning, kommer Anders med et lille faringer som karateudøver. Det har lært lave noget fysisk. Laver du noget fysisk trick: Kig på folks næsetip i stedet for. De ham en vigtig ting om at gå til eksamen: op til en eksamen, som eksempelvis at kan alligevel ikke se forskel. Prøv det af Når man træder ind på en kampsportsa- løbe en tur for at klare hjernen, bruger du på vedkommende ved siden af dig den rena, kan man i yderste konsekvens dø en masse energi energi som du hellere er god nok. af det. Man kan ikke dø af at gå til eksa- skal bruge til eksamen. men. Lærer og censor er også bare men- Styr på nerverne nesker, som er lige så meget til eksamen Tænk stof Min personlige tolkning af Anders bud- som du er, for du prøver jo dem af lige så Da tiden er ved at løbe ud for Anders må skab er, at man skal slå koldt vand i blo- meget, som de prøver dig af. vi konstatere, at det har været et oply- det, når man går til mundtlig eksamen. Ydermere skal du huske på, at din lærer sende og oplivende foredrag pakket ind i Er man for nervøs til at være cool, så vær vil dig det bedste, men når det er sagt, oplevelser og humor alle gode elemen- cool omkring det, at du er nervøs. Joke, må man dog ikke se bort fra, at din læ- ter til en mundtlig eksamen. lidt med det. På den måde får du nem- rer trods alt også har en vis portion faglig Han runder sit foredrag af med ord- mere ved at slappe af og samtidig får du stolthed Det betyder dog ikke, at man ene: Når eksamen kommer, skal man sendt et signal: Ja, jeg er nervøs, men skal være bange for at jorde ens lærer, ikke tænke eksamen. Man skal tænke Anders Kjærsig fortalte levende om vigtigheden af at kunne sit stof grundigt. jeg har alligevel styr på situationen. hvis man kan. stof! 8 9

6 Dok n i n g af Ni c o l a i Mæ r s k i Du b a i Af Bjørn Ingmar Verwibe S04 Ding ding En SMS-besked fra Lars tikker ind. Hej Bjørn, nu sidder jeg i toget på vej mod København. Vi ses i Dubai. Klokken er 6.25 i min seng i Svendborg, mandag d. 15. marts. Flyafgang fra Kastrup er klokken Doh! Jeg har sovet over mig En lynhurtig tankerække i mit stadig søvndrukne sind fører til den konklusion at det ikke på nogen menneskelig måde vil være muligt at nå til Kastrup i tide. Så jeg må krybe til korset og ringe til rederiets superintendant for at bede om en ny billet. Jacob er også først lige kommet ud af fjerene, pludrende børn kan høres i baggrunden, men intet problem: en time senere lå der en ny flybillet i min mailboks, med afgang samme dags eftermiddag. Eksotisk og spændende Det er sgu godt at der er nogen der vil arbejde gratis for firmaet når de har underskud. Sådan lød en af de lettere sarkastiske kommentarer til at jeg havde sagt ja til mit rederis tilbud om at rejse til Dubai for udføre vedligehold på styremaskinen i et af rederiets mindre containerskibe Nora, Nicolai og Nele Maersk. Rejsen samt ophold og forplejning på skibet blev betalt af rederiet; den rå arbejdskraft, som blev leveret af jeg selv og tre andre SIMAC-studerende, blev ikke honoreret. Dette faktum skilte vandene blandt mange studerende, hvordan kunne rederiet tillade sig at bede om gratis arbejdskraft? Dette udfald hørte man naturligvis mest fra dem som havde valgt at takke nej til tilbuddet. Blandt de 20 som meldte sig, og blandt de heraf 12 som kom af sted, var opfattelsen nok en noget anden. Alene emnefeltet på mailen Docking in Dubai lyder jo noget eksotisk og spændende, lige meget om der er gratis arbejdskraft involveret eller ej. Havde der stået Docking in Frederikshavn ville jeg personligt nok også have været i den anden grøft; en uges arbejde Det, det hele handlede om - her hvor den ene (rillede) pakningsflade er afmonteret. Det åbne låg til styremaskinen på ca. 5 tons. for ingenting i en dansk provinsby ville ningen: Dubais skyline ved kysten af den ikke have været særlig attraktivt. Men persiske golf med den ene imponerende Dubai? Det ville sandsynligvis blive en skyskraber ved siden af den anden. Og oplevelse for livet, så der var ikke megen kronende over dem alle, det himmelstræbende Burj Khalifa som et andet tøven med Svar -knappen. Babelstårn - hele 828 meter højt. Jeg Storslåede Dubai blev betaget af dette tårn, hver gang jeg Grundet min senere flyafgang skulle jeg fik det at se i de kommende ti dage. Dets flyve med et natfly fra London Heathrow koniske form med de skrånende sider til Dubai International Airport. Således gjorde, at man ikke rigtig kunne fornemme dets højde. Det kunne være alt ankom flyet i dagslys til Dubai, og hvilket storslået syn der ventede under indflyv- mellem et par hundrede og over tusind meter højt. Dimensionerne overgik alt hvad hjernen indtil da havde troet muligt. Og det er i virkeligheden et ret godt billede på Dubai: det er en by, der forsøger at overgå det, man opfatter som muligt eller normalt. Et syv-stjernet hotel, hvor standarden i verden ellers er højst fem stjerner. En skiløjpe i en over 40 grader varm ørken. En seks-sporet motorvej i begge retninger midt igennem byen. Alverdens superbiler i gadebilledet, ikke som en kuriositet, men som en normalitet. Alt dette og meget mere skulle vi få at se i de kommende dage. Arbejde ombord Men det var ikke ren fornøjelse det hele. Vi var der jo først og fremmest for at udføre et stykke arbejde. Morten Lauge Kjær, Lars Dyrholm Hansen, Martin Elberg og undertegnede blev de fire studerende fra SIMAC, som skulle bistå vedligeholdelsesarbejdet på Nicolai Maersk. Dette kom til at foregå under kyndig ledelse og rådgivning af den norske servicetekniker fra Aker Solutions der har bygget styremaskinen, som de kalder for Porsgrunn Steering GearTM, opkaldt efter byen af samme navn mellem Oslo og Kristiansand. Styremaskinen af typen rotary vane skulle have skiftet fire metalblokke på de to vinger mellem hydraulikkamrene. Disse blokke var lavet af samme materiale som låget på styremaskinen, hvilket havde resulteret i rivning af metalspåner på et af søsterskibene. Arbejdet var ikke bare lige sådan. For at få løftet låget af, skulle diverse rør og ledninger fjernes fra låget. Derefter skulle ca. 35 bolte løsnes. De var tilspændt med et moment på 2300 Nm. Så der skulle en multiplier, et forlængerrør, en kædetalje og en god portion muskler til for at få løsnet boltene. Derefter skulle vi have sænket fire hydrauliske bolte, hvorefter det omkring 5 tons tunge låg kunne blive løftet op med fire store kædetaljer. Herefter skiftede vi diverse O-ringe, pakninger, de fire blokke samt tømte de fire kamre for omkring 500 liter hydraulikolie. Hydraulikolie endte med at blive meget forhadt Nicolai Mærsk - før Nicolai Mærsk - efter En sjælden gåtur under kølen

7 det løse sand, og så var det ellers bare til bagbord anker og ind under bulben. ud af stepperne med fuld gas. Det min- Og det var her, mens jeg betragtede de dede meget om en vild rutsjebanetur, andre gå under skibet, at dimensioner- den varede bare meget længere og så ne virkelig slog mig. Skibet hører med ikke ud til at få nogen ende lige med det sine 200 meters længde og lidt over 10 samme. Vi var ikke de eneste i ørke- meters dybgang ikke til blandt havets nen. Vi mødte på den anden side af 100 helt store kæmper, men en stor men- firehjulstrækkere undervejs, lidt færre neskelig præstation er det dog alligevel dune buggies og enkelte motocross- at bygge disse flydende mastodonter. På cykler. Indimellem blev der gjort ophold, vores vej tilbage mod agterspejlet gik vi så vi kunne komme ud og opleve denne et lille stykke af turen inde under skibet. endeløse ørken, som man i al fald ikke Man følte sig ret lille inde under de knap kan opleve noget sted i Europa, samt tons stål, men alligevel også en brændende varme som gav forbrændin- smule overlegen. For hvad kunne det- ger efter bare et kvarters ophold i solen. te hjælpeløse skib rent faktisk udføre, Tilbage på landevejen igen så vi en flok strandet på adskillige dokklodser? Det kameler, der var ved at krydse vejen. var os, hænderne og hjernerne, der var Det var imponerende, hvordan de store 4-hjulstrækkere arbejde sig gennem ørkenen. Det var en noget autentisk oplevelse. de magtfulde nu. Vi var med til at få dette På vej tilbage mod Dubai kørte vi ind til skib malet, repareret, få det på ret køl en slags ørkenbasar specielt for turister. igen, så det kunne klare yderligere fem Her var der aftensmad og et sceneshow år på verdenshavene. Og det var faktisk med mavedansere. Dette var et forsøg en ret fed følelse, som jeg denne ene på at vise den arabiske kultur for turis- gang godt kunne nøjes med at forblive men. Det var sat noget på spidsen, men ubetalt for. vi fangede da essensen: Det her var ikke som derhjemme, langtfra. Taknemlighed I dokken Mandagen var også dagen hvor vi fik styremaskinen samlet igen, og tilbage Tilbage på dokområdet om aftenen var var der kun mindre udfordrende jobs i Nicolai Maersk i mellemtiden blevet dok- maskinrummet, som at tjekke for løs- ket ind. Nu kunne man rigtig se, hvilket gående, skifte et højtryks-fuelrør samt arbejde der lå foran med at få malet trykprøve dampkondensatoren. Da vi skibssiden. Den var mildest talt noget tirsdag middag fandt os selv på dør- rusten at se på. Der var så småt blevet ken i styremaskinerummet i færd med klargjort maskineri til sandblæsning. at fremstille mandehulspakninger, blev De fire udsendte - fra venstre forfatter og fotograf Bjørn Ingmar Verwiebe-SO4, Morten Lauge Kjær-SO2, Lars Dyrholm Hansen-BJ9 og Martin Elberg-SE2 Dette arbejde startede den næste dag og fortsatte weekenden over. Om man- vi enige med hinanden om, at der ikke var mere relevant arbejde for os. Der dagen fik vi så en guidet rundvisning af var blevet bestilt flybilletter til os med efterhånden som arbejdet skred frem. fri eftermiddag til at tage på off-road- superintendant Jacob Ploug Hemcker, afgang onsdag nat, så vi havde stadig Burj Khalifa - verdens højeste bygning Vi fik tørret omkring 100 liter olie op safari i ørkenen. I al hast nåede vi lige der var noget af en vidensdatabase, når halvanden dag foran os, som vi kunne med håndkraft, og det kom ind alle steder - under riste, elmotorer, pumper og nøjagtig ned ad gangvejen, inden denne blev taget; fredag eftermiddag var lige- det kom til de enkelte komponenter af skibet. Rundturen startede agter, hvor bruge til sightseeing. Der var en fælles enighed mellem os fire, superintendan- sen værd at få hudens vintersprængte porrer fyldt op med det helende salt- Fakta om Burj Khalifa luftkølere. Skibet var på dette tidspunkt endnu ikke blevet dokket ind, men lå langs kaj ved siden af tørdokken. For at hindre roret i at bevæge sig ukontrolleret under inddokningen, blev de fire kamre fyldt ud med blokke af træ, således at vingerne og roret blev fikseret i midtskibs stilling. Off-road i ørkenen ledes tidspunktet hvor skibet skulle bugseres fra kajpladsen og ind i dokken. Vi fire studerende travede over til det hotel, hvor vi kortvarigt var blevet indlogeret efter ankomsten til Dubai. Klokken halv fire om eftermiddagen blev vi hentet af vores kenyanske guide i en stor Toyota firehjulstrækker. Med ombord var også en amerikansk og en italiensk turist. Efter en køretur på cirka 50 kilometer vi blev sat ind i vedligeholdelsesarbejdet omkring skruen. Her blev udført et såkaldt modified survey, hvor det ikke var nødvendigt at tage hele skruen af. Dette survey kan udføres ved hvert andet dokophold hvert tiende år. Fra skruen gik vi videre ad bagbord side. Vi kom en tur ind i den agterste thrustertunnel, hvor mine 1,67 meter sagtens kunne stå oprejst. Forbi indsugningen til søkisten, ten og skibsledelsen om, at vi kunne sige fra, når vi synes, at arbejdet ikke længere gav nogen mening for os. Vi var trods alt ulønnede og vi fornemmede da også en vis taknemmelighed for at styremaskinen nu igen var oppe at køre. Den sidste tid i Dubai gik med at besøge endnu et af de storslåede indkøbscentre, samt nyde et måltid på et af de mangfoldige spisesteder med alverdens vand. Sidste stop blev det imponerende Dubai Mall (et at verdens største indkøbscentre) for foden af Burj Khalifa, og det sidste vi så, før vi steg ind i taxaen tilbage mod skibet var det bjergtagende Dubai Fountain, som spyer kaskader af vand i takt til forskelligt musik en gang hver halve time. Klokken 2 om natten lettede vi fra lufthavnen med kurs tilbage mod Europa med en terminsprøve Højeste bygning i verden 200 etager 828 m høj m 2 areal 900 lejligheder 49 etager kontor 57 elevatorer tons stål Koster ca. 7,5 milliarder kroner Før vi kunne komme til at samle styrema- nåede vi de endeløse sandklitter i Dubais som faktisk er et overraskende uinte- mad. Den sidste eftermiddag blev nydt og en påskeferie i sigte. Dokningen af skinen igen, måtte vi dog vente på nogle ørken. En god portion luft blev lukket ud ressant hul i skroget bagved slingrekøl- på stranden med en dukkert i den salte Nicolai Maersk i Dubai blev, som jeg for- manglende reservedele. Dette gav os en af dækkene for at opnå et bedre greb i len. Så gik vi videre langs skibssiden op persiske golf. Det var nærmest hele rej- udsagde, en oplevelse for livet 12 13

8 Hve m er Ev e n t u d v a l g e t, o g hv o r ha r vi se t no g e t ti l de m? Inf o r m a t i o n fr a St u d i e v e j l e d e r e n I forbindelse med for- været flittige sponsorer af øl/vand samt knytter båndet imellem foredragsholdere rige års trivselsunder- sandwich og ikke mindst honorar til fore- og os studerende, står for afholdelsen af søgelse gav de stude- dragsholderne. Dette har ikke været en interessante foredrag og ikke mindst har rende udtryk for, at de helt lille post, og vi må takke mange overskud til at give lidt ekstra af dig selv ønskede flere arran- gange for, at de har gjort det muligt at til at arrangere foredrag, så er det med gementer og foredrag få blandt andet Mads Christensen og an- at melde sig under fanerne. For os, som Af Rune Mai Jørgensen på vegne af Eventudvalget til at støtte og udvikle studiemiljøet på SI- MAC. I den forbindelse blev der arrangeret en række arrangementer dre mindre kendte foredragsholdere til SIMAC. Hvad er på tegnebrættet? Løbende kan det ses i SIMACs aktivitets har været med indtil nu, har det været en positiv udfordring at koordinere og planlægge foredragene samt få kommunikeret information om det næstkommende foredrag ud til alle i så god tid som muligt. Af Anna Oldenburg Studievejleder igennem MSU blandt kalender, hvad der bliver planlagt. Nor- Processen har været sjov og interessant, andet foredrag om brændselsceller, Estonias forlis og Er det muligt at fastholde danske officerer til søs? Siden da har der malt vil det være der eller i MSUs referat, foredragene bliver annonceret først, hvorefter der vil blive sendt en mail rundt til hvilket har været med til at udvide min og mine kollegaers syn på, hvor bredt vi favner som maritime officerer. HVAD GØR JEG, HVIS JEG DUMPER I ET FAG? været en længere række foredrag med alle studerende og alle ansatte med info Hvis dette har interesse kan du/i skrive Kontakt mig, så snart du finder ud af, at du er dumpet. alt fra underholdning og personlig udvik- omkring det næstkommende foredrag til ling til forskellige vinkler på, hvad det blå samt mulighed for at tilmelde sig dette. Det kræver IKKE, at du er med i MSU for Jeg kan hjælpe dig med at kigge studieplanerne igennem, og finde ud af, om du bliver nødt til at gå om, eller om Danmark indbefatter. På nuværende tidspunkt er det næste at deltage. Det skal være lysten, der dri- der er muligheder for at gå videre. Alt dette afhænger af, hvor på uddannelsen du er, og hvilket fag det drejer I dag er der fire studerende tilknyttet et foredrag ikke planlagt, men vi håber på, ver værket samt muligheden for at udvide sig om. nyligt opstartet eventudvalg: Andreas at vi kan nå et enkelt foredrag mere, in- din horisont og dit eget netværk. Frotiin, Kjartan Ross, Søren Hansen og Rune Jørgensen, som har til formål at videreføre traditionen med at afholde foredrag for de studerende og ansatte på den eksamenerne går i gang. Nye studerende til Eventudvalget Forslag til kommende arrangementer? Vi har løbende fået flere idéer og forslag I tilfælde hvor du er dumpet i flere fag, vil jeg sammen med dig vurdere, om det er mest hensigtsmæssigt for dig at gå om eller fortsætte studiet. SIMAC afholder normalt kun eksamener i slutningen af hvert semester, så det kan betyde at du først kan komme op til prøven igen et halvt år efter. men kontakt mig, så kan jeg fortælle om dine aktuelle muligheder. SIMAC. Gruppen har arbejdet på at skabe så mange spændende foredrag, som det har været muligt. Tanken har været at af- Da flere medlemmerne i Eventudvalget er tæt på at afslutte deres uddannelse på SIMAC, er der stærkt brug for nye stude- til kommende arrangementer, og vi takker mange gange for de, som er kommet, men vi kan altid bruge flere idéer. I er Med venlig hilsen holde ca. 3-4 foredrag pr. semester, hvilket har vist sig at være meget passende, for at få så mange studerende som muligt rende til at videreføre udvalget, således at de studerende på SIMAC forsat kan opleve foredrag samt have en hyggelig derfor velkomne til at skrive til simac.dk, da den tjekkes løbende, og eventuelle forslag bliver skrevet ned. Anna Oldenburg Studievejleder til at deltage og af hensyn til vores egne aften og berige deres viden. Derfor skal Mange tak for de mange gode idéer og studier. SIMAC har i løbet af den tid, der er gået, der lyde en opfordring til dig! Hvis du har lyst til at være en del af dem, som kritik. HVOR MANGE GANGE KAN MAN DUMPE I ET FAG? Du har 3 forsøg til at bestå hvert fag på uddannelsen. Skulle det ske at du ikke består dit tredje forsøg, så er du reelt ikke længere berettiget til at være tilmeldt uddannelsen, og du kan udelukkes fra at starte på en lignende maritim uddannelse i to år fra udelukkelsesdatoen. Du kan, hvis der foreligger særlige omstændigheder ansøge om dispensation for flere forsøg. Denne ansøgning skal sendes til kvalitetskoordinator Susie Simonsen. Hvis du kommer ud for at være dumpet i et fag tre gange, så kontakt mig med det samme.. Med venlig hilsen Anna Oldenburg Studievejleder 14 15

9 Men n e s k e r i ve r d e n er en s 15. april inviterede over 9 mia. også et spring i bevidsthed og følelser, Alder: SIMACs Eventudvalg Hvilke dele af menneskeheden bidrager som det ikke er så let at overkomme. Langt de fleste steder i verden bygger til foredrag med Lek- med en befolkningstilvækst? Poul Wathnes grundholdning blev genta- man på erfaring og respekterer alder og tor Poul Wathne, lek- Kvinder i Europa i dag får i gennemsnit get flere gange i forskellige variationer: livserfaring. De fleste hierarkier er tilknyt- tor ved Københavns mindre end 1,5 barn, mens de for eksem- Vi lever alle i år 2010 uanset vores kultur tet livserfaring. Det er vigtigt at vide, at Maskinmesterskole pel i Afrika får 7 børn. og materielle udvikling og standard. det kan have direkte betydning for bund- og leder af uddan- Der er flere højtuddannede mennesker i Mennesker i verden er ens. linien at negligere dette. Af Elin Dorthea Kragsand Hansen Underviser nelsen International Management. Poul Wathne er en sprudlende og me- Afrika, end der er brug for, og der er flere nigerianske læger i London, end der er i Nigeria. Kina uddanner 4 gange så mange inge- Kulturforskellene bunder i forskellige livsvilkår og ikke i forskellige evner eller intelligens. Og så igen en provokation: Det kan godt betale sig at være opmærksom på, hvem der er den uformelle leder i en medarbejdergruppe og give ham en formel status. get vidende fortæller niører som vesten tilsammen! Hvor tror I så, man lærer matematik Det er klogt at respektere hierarkiet! med et internationalt perspektiv. Med en Dermed havde Poul Wathne sat scenen bedst? I en stråtækt skole i Afrika eller Religion: baggrund som underviser og udviklings- og skudt et meget underholdende oplæg her? Alle mennesker har en religion. Se ikke konsulent og med mange års erfaring fra arbejde i tredjeverdenslande fortalte han medrivende om de udfordringer, som i gang, som blev krydret med anekdoter og billeder fra store og små steder rundt om i verden. Hvornår er kultur betydningsfuld, og hvornår er den ikke? ned på dem. Hån dem ikke. For nogle mennesker er Gud den eneste hjælp og sikkerhed. ledere af virksomheder med afdelinger Kontrasterne blev trukket hårdt op, og vi Skønt ligheden mellem forskellige kultu- Respekt for troen! rundt om i verden, står overfor. Hans ud- blev udsat for adskillige provokationer. rer blev understreget flere gange, blev Tidsforståelse: gangspunkt var den demografiske udvik- Hvordan klarer man springet mellem fat- vigtigheden af viden om andre kulturer Opfattelsen af tid bliver grundlagt og ud- ling i verden, som stiller krav til os alle tigdom og rigdom, fra læring i en stråtækt ikke underkendt. Poul Wathne nævnte levet gennem opvækst og livet som det om at leve sammen på tværs af nationa- hytte på landet i Afrika til universitetet i nogle konkrete forhold, som hans erfaring leves i samfundet. Dermed er der store litet og kultur. Dar Es Salaam og til et hospital i London, havde vist, i hvert fald havde betydning i forskelle afhængig af, hvor man har sine Vi lever i en verden, hvor der i dag er er stort. samarbejdet mellem forskellige kulturer; rødder, og det lægger man ikke bare fra 6,3 mia. mennesker og i år 2050 vil være Der er tale om yderpunkter i verden; men nemlig alder, religion og tid. sig, fordi man flyver den halve verden rundt. Egne projekter Poul Wathne fortalte også om sit engagement i forskellige projekter - hovedsagelig i Afrika - heriblandt en skole i Ghana, hvis bestyrelse består udelukkende af kvinder, for som han sagde med eftertryk: Når man hjælper kvinder, så kan man være sikker på, at der er styr på det! Han har også været medvirkende til at etablere biogas anlæg i Tanzania. Det drejer sig om simple modeller, der kan etableres for 3500 kroner og forsyner gaslamper, så man kan se f.eks. at læse lektier, når solen er gået ned kl Et andet projekt, der tydeligvis har stor betydning for ham er et børnehjem i Dar Es Salaam med plads til 46 piger. Vi fik en bevægende beretning om den kaotiske situation i en storby med mange gadebørn og udbredt børneprostitution, hvor det lille børnehjem udgør et fristed for bare nogle få. International Management Inden Poul Wathne forlod os præsenterede han den uddannelse, som han leder i regi af Københavns Maskinmesterskole. Det drejer sig om uddannelsen International Management, der løber over 52 lektioner og er udviklet i tråd med udenrigsministeriets B2B-program med henblik på at ruste især maskinmestre, installatører og ingeniører til at etablere virksomheder i tredjeverdenslande. Uddannelsen trækker på højtprofilerede undervisere fra adskillige brancher og giver tilsammen et indblik i samfundsforhold og udfordringer i forskellige dele af verden. Som eksempler på emner fra undervisningen kan nævnes: Human Rights, cooperation and inforcement; Corrupt Practices in third world countries; tropical diseases in third world countries og weak states and explosion of the population. Uddannelsen afsluttes med et projektarbejde, hvis emne er: Etabler en virksomhed i et 3. verdensland. Interesserede kan læse mere på: pwathne.dk Aftenens foredrag blev afsluttet med et fremtidsbillede: I vil opleve, at de første mennesker bosætter sig på månen, måske bliver det jeres børnebørn. Vi har allerede været på månen, og Kina og Sovjet træner i dag astronauter til rejsen til Mars

10 Bac h e l o r p r o j e k t Tra f i k s i t u a t i o n Sk a g e n Idegrundlaget for den indledende arbejdstese byggede på - en af os - udokumenteret opfattelse af, at farvandene omkring Skagen i stigende grad var præget af trafikophobning medførende en stigning i krydstrafik, hvorfor vi i projektet har søgt at analysere den nuværende trafiksituation og opstille løsningsmodeller for eventuelle problemstillinger. I bestræbelserne på udarbejdelsen af en fyldestgørende risikovurdering samt identificering af særskilte risikomomenter blev projektet lavet i samarbejde med Søfartsstyrelsen, Farvandsvæsenet, SOK, KGM, DanPilot og Lodstilsynet. Ved et samarbejde med Farvandsvæsenet blev de statistiske trafikmønstre for de indre danske farvande kortlagt, hvorved vi kunne konkludere, at Danmark primært anvendes som passageområde for gennemsejlende trafik til og fra Østersøen, hvilket specielt blev underbygget af Farvandsvæsenets AIS træksstatistik på årsbasis. Som det fremgår af det statistiske AIS-billede, er den generelle tendens, at trafikken bevæger sig ind og ud af Østersøen igennem Øresund og Storebælt via de primære transitruter Bravo og Tango, hvorfor der ligeledes på baggrund af det statistiske billede kan opstilles fire knudepunkter for de Danske farvande: Mikkel Reiter Kardel BJ9 Øresund Kadetrenden Storebælt Skagen Martin Stenberg Hagen Eriksen BJ9 Af de fire ovenstående trafikknudepunkter fremstår Skagen som det eneste område, hvor yderligere reguleringstiltag fra myndighedernes side ikke er taget i anvendelse, hvilket kan undre da begge transitruter - Bravo og Tango - tager deres udgangspunkt ca. 1 sømil nordøst for Skagens gren. Passagestatistikken for Skagen viser en støt stigning i frekvens fra 6599 til 9512 månedlige passager i årene Dette kan omregnes til en daglig frekvens på 317 passager, hvilket bekræfter udgangstesen om en stigende trafikophobning i området. Yderligere betyder en passagefrekvens på 317 nødvendigvis, at der er mulighed for et større antal krydssituationer dagligt. Krydstrafik betyder ikke nødvendigvis en stærkt forøget risiko for kollision, idet dette ligeledes er bestemt af oceanografien samt geografien i området, hvor den krydsende trafik afvikles og yderligere er bestemt af trafikkens mønster i det pågældende område. Ved et nærstudie af det trafikale mønster i farvandene ved Skagen fremgår det tydeligt, at trafikken primært ophober sig i udgangspunktet for rute Bravo og rute Tango, hvilket bekræfter det generelle trafikmønster for transitpassagernes brug af rute Bravo samt Tango. fiksituationen i området kunne betegnes som værende yderst kompleks. De illustrerede antal af mulige krydssituationer kan i sig selv betegnes som værende et risikomoment, idet Skagen gren medfører en naturlig indskrænkning af vigemulighederne. Der er dog yderligere i erhvervet generel konsensus omkring yderligere segmenter, som udgør en speciel risikofaktor i området. Det følger af ovenstående, at området er præget af kraftigt krydstrafik og uhensigtsmæssige rutemønstre, der medfører en forøget sejladsrisiko, hvorfor det findes hensigtsmæssigt at indføre yderligere regulering med henblik på en sikrere afvikling af krydstrafikken. I projektet arbejdede vi med tre mulige reguleringsmetoder; rutenetsrevidering, VTS overvågning, trafikseparationsimplementering samt en kombination af de tre nævnte muligheder. Søretskonventionen i kombination med flere IMO resolutioner besværliggør indførelsen af en decideret VTS funktion som følge af principperne for retten til fri passage. Samme principper reducerer ligeledes effekten af en rutenetsrevidering, idet denne ikke kan gøres obligatorisk. Der foreligger dog ingen juridiske hindringer for indførelsen af et trafikseparationssystem, der set ud fra et økonomisk synspunkt er et muligt alternativ. Effekten af et trafikseparationssystem vil afhænge af dets endelige udformning. Systemet vil nødvendigvis skulle tage hensyn til det bestående trafikmønster samt være udformet således, at krydsrutemønsteret reguleres. Da systemet nødvendigvis vil skulle designes med flere ben, vil det være nødvendigt med indførelsen af et junction area, hvor krydstrafikken imellem benene kan afvikles. Dette løser dog ikke krydsruteproblematikken, da denne efterfølgende vil skulle foregå ureguleret indenfor området. Vores forslag bygger derfor på en model, hvor junction området er reguleret igennem en retningsbestemt rundkørsel. Herved reduceres risikoen ved krydstrafik betydeligt, idet regel 10 fordrer, at trafikken følger retningsangivelsen indenfor systemet. AIS træk på årsbasis Kilde: Farvandsvæsenet AIS træk på årsbasis Kilde: Farvandsvæsenet Det fremgår af omstående statistiske billede, at rutepunktet nord for Skagen angribes på varierende kurser indenfor en radius af ca. 270, hvorefter trafikmønsteret i hosstående figur kan opstilles. Trafikmønsteret som fremstillet her bevirker nødvendigvis, at en passage af Skagen gren medfører flere mulige krydssituationer under en enkelt passage. Dette følger af trafikkens generelle komplekse mønster med adskillige rutefletninger. Når der ligeledes tages højde for en passagefrekvens på 317 må tra- Fiskeskibs- samt coastertrafik, hvormed der forstås skibe, der kan navigere uden hensynstagen til de lave vanddybder nær grenen, anlægger ruter, der krydser det anbefalede rutenet og foretager passagen klos på eller indenom Skagen nordbøje, hvilket fremtvinger enten en regel 14 eller regel 15 situation for den indadgående trafik, der nødvendigvis bliver låst på styrbord side, hvortil både regel 14 og 15 foreskriver manøvre. Disse uhensigtsmæssige ruteanlæggelser kunne bekræftes via et nærstudie af AIS træk, der ikke er medtaget her, men der foreligger tydelige statistiske beviser for det uhensigtsmæssige rutemønster. Såfremt problematikken ved Skagen efter endt læsning har vakt interesse, anbefales det at læse hele projektet, hvori alle risikofaktorer og konklusioner er yderligere uddybet og dokumenteret

11 KRISTELIGT FORBUND FOR STUDERENDE på SIMAC søger en kontaktperson Da den nuværende kontaktperson står foran at skulle afslutte sit studie søges en ny. Dine opgaver vil være at stå for at arrangere nogle korte møder i ny og næ samt at reklamere for disse på blandt andet infoboardet. Du vil have mulighed for at få hjælp fra en studiesekretær i Odense. Forestående sejlperioder er ikke en hindring. Interesseret? Skriv til Søren Hansen på 20

The Silver Edition s. Nye havnefaciliteter s. Den der smører godt, kører godt s. SIMAC NEWS The Silver Edition

The Silver Edition s. Nye havnefaciliteter s. Den der smører godt, kører godt s. SIMAC NEWS The Silver Edition Nummer 4 23. november 2007 Nummer 12 29. april 2009 Nummer 21 31. maj 2010 Nummer 13 15. juni 2009 Studentertilfredshedsundersøgelse Nummer 17 14. december 2009 Nummer 2 26. september 2007 SIMAC på øvelse

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

Outsourcing af arbejdskraft s. 4. SIMAC på øvelse s. 8. Inspektionsskibet Thetis s. 16. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Outsourcing af arbejdskraft s. 4. SIMAC på øvelse s. 8. Inspektionsskibet Thetis s. 16. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 22 13. september 2010 Outsourcing af arbejdskraft s. 4 SIMAC på øvelse s. 8 Inspektionsskibet Thetis s. 16 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC En ti d i fo r a n d r i n g... Henrik Sloth

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Nummer 12 29. april 2009. Delfinpigen - elsket af alle s. 3. MSU s årsberetning s. 4. Stik så(r) s. 6-7. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Nummer 12 29. april 2009. Delfinpigen - elsket af alle s. 3. MSU s årsberetning s. 4. Stik så(r) s. 6-7. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 12 29. april 2009 Delfinpigen - elsket af alle s. 3 MSU s årsberetning s. 4 Stik så(r) s. 6-7 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Kær e læ s e r e Af Torben Jessen Vi er det maritime erhvervs

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage

HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage 3:2008:September Tema: Anerkendende kultur: I gang

Læs mere