Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt"

Transkript

1 Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

2 IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør Leif Gjesing Hansen Oplæg 750 eksemplar Udgivet af IBU-Øresund Region Skåne (Leadpartner) Avdelningen för regional utveckling December 2010 Layout Infab Tryck Elanders Sverige AB Deltagere i Styre- og Referencegruppe Banedanmark Copenhagen-Malmö Port Dansk Arkitektur Center Dansk Transport og Logistik Helsingborg Stad Kalundborg Kommune Københavns Lufthavn Køge Kommune Lund Universitet Malmö Stad Networks Logistics Region Hovedstaden Region Sjælland Region Skåne Roskilde Universitet Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Trafikverket Vordingborg Kommune Øresunds Logistics

3 Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-Øresund delaktivitet 2

4 Forord åbningen af øresundsbroen den 1. juli 2000 betød ikke blot, at to lande blev forbundet ved hjælp af en bro, det betød også tilblivelsen af Øresundsregionen. En unik grænseregion, som i dag 10 år efter åbningen af broen er en væsentlig drivkraft for både dansk og svensk økonomi. En nylig offentliggjort rapport fra OECD påpeger, at Sjælland og Skåne hver for sig er for små til at kunne konkurrere med andre store regioner i verden, men med et befolkningsgrundlag på 3,7 millioner indbyggere tilsammen er regionen internationalt konkurrencedygtig og en af Nordeuropas mest dynamiske regioner. Broen over Øresund har også betydet øget integration mellem den danske og svenske side af sundet. I dag tager danskere og svenskere frem og tilbage over sundet som aldrig før for at arbejde, handle, besøge venner og opleve den anden side. God tilgængelighed er med andre ord en forudsætning for fortsat integration og positiv udvikling i regionen. Der vil desuden opstå nye muligheder, når Femern Bælt-forbindelsen står klar, og Øresundsregionen bliver forbundet med det europæiske kontinent. Øresundsregionen er kommet et lille stykke af vejen, men nye udfordringer venter, hvis regionen vil styrke sin position i den internationale konkurrence om indbyggere, virksomheder og turister. For at sikre den nuværende situation og den fremtidige udvikling har man fundet det nødvendigt at udarbejde en fælles vision og strategi for Øresundsregionen. Øresundskomiteen har derfor sammen med andre aktører udarbejdet en udviklingsstrategi for Øresundsregionen (ØRUS). Udviklingstrategien skal være vejledende i fremtidige beslutninger og aktiviteter i regionen, og resultaterne af IBU-Øresund-projektet viser nogle mulige løsninger på nogle af de udfordringer, som regionen står over for. Projektet IBU-Øresund handler om integration, om grænseoverskridende samarbejde og om at finde fælles fodslag i Øresundsregionen, både hvad angår infrastruktur og bæredygtig byudvikling, hvilket har en tæt kobling til den øresundsregionale udviklingsstrategi. IBU-projektet er et samarbejde mellem 28 forskellige aktører på begge sider af Øresund og har til formål at bidrage med nyt strategisk videngrundlag om udviklingen i Øresundsregionen, som viser, hvordan det er muligt at gøre regionen mere konkurrencedygtig og attraktiv. Projektet finansieres blandt andet med bidrag fra EU s regionale udviklingsfond via Interreg IV A-programmet. IBU-Øresund omfatter fire delaktiviteter, som har forskelligt fokus på infrastruktur eller byudvikling i Øresundsregionen.

5 Delaktivitet 1 Øresundsregionens byudvikling og infrastruktur tager udgangspunkt i menneskers behov i den regionale planlægning. Tilgængeligheden til hele regionen og dens forskellige miljøer og sammenhænge er af central betydning. Delaktiviteten påviser det potentiale, Øresundsregionens mange afvekslende steder har at byde på i form af livskvalitet og valgfrihed for dem, der lever og har deres virke i regionen, samt mulighederne for at koble disse steder sammen med et regionalt togsystem. Delaktivitet 2 Øresundsregionen som international transportknudepunkt har hovedsagelig haft sit fokus på Øresundsregionens internationale tilgængelighed - det vil sige mulighederne for at komme til og fra regionen på forskellig vis, uanset om det drejer sig om personrejser eller godstransport - samt betydningen af regionens mange knudepunkter såsom lufthavne, havne, stationer og godsterminaler samt mulighederne for udvikling af mere effektiv logistik og grønne transportkorridorer via Øresundsregionen. Delaktivitet 3 Femern Øresund-korridoren viser betydningen og mulighederne ved en Femern Bælt-forbindelse og udviklingen af en transportkorridor fra Femern over Sjælland til Helsingør og Helsingborg. Heri indgår også undersøgelser af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, yderligere en ringvej vest om København samt muligheden for at koble Øresundsregionen sammen med det europæiske net af højhastigshedstog. Delaktivitet 4 Trafikanalyser for Øresundsregionen har fokuseret på at skabe en regional oversigt over, hvordan trafikken i Øresundsregionen vil komme til at se ud i fremtiden. Der er i dette arbejde udviklet og brugt forskellige trafikmodeller, da den nuværende infrastrukturplanlægning ikke tager hensyn til, at Øresundsregionen er en grænseoverskridende region mellem to lande. IBU-Øresund har som afslutning på projektet udarbejdet en slutrapport med de vigtigste konklusioner fra delaktiviterne, som bliver belyst i sammenhæng. Der er også udarbejdet en rapport for hver delaktivitet, som indgående belyser de mest spændende resultater i delaktiviteterne og de udfordringer, som regionen står over for. Denne delaktivitetsrapport er en sammenfatning af det arbejde, som er blevet udført i delaktivitet 2.

6

7 Indhold Indledning 9 Tilgængelighed, transport og miljø 9 Udfordringer for Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt 11 International tilgængelighed og transport i Øresundsregionen 13 International tilgængelighed for personrejser 14 International persontransport i Øresundsregionen 19 International tilgængelighed for godstransport 25 International godstransport i Øresundsregionen 28 Opsamling på international tilgængelighed og transport i Øresundsregionen 34 Udfordringer og visioner for Øresundsregionen som transportknudepunkt 51 Kapacitetsudnyttelse 53 Koordinering af planlægning og regulering på tværs af Øresund 53 Bæredygtige transportformer 54 Investeringer i Infrastruktur 54 Referencer 57 Logistik- og transportklynger i Øresundsregionen 37 Transport- og logistikklyngen Greve Høje Taastrup Køge Ringsted 39 Transport- og logistikklyngen omkring københavns lufthavn 41 Transport og logistikklyngen omkring helsingborg 44 Logistik- og transportklyngen omkring 0Malmø Trelleborg 46 Muligheder og barrierer for grøn logistik og transport i Øresundsregionen 47

8

9 Indledning baggrunden for arbejdet i delaktivitet 2 Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt (IBU 2) har været, at se nærmere på hvorledes regionens centrale placering i forhold til nationale og internationale transportkorridorer har betydning for Øresundsregionens internationale tilgængelighed. Tilgængelighed i forhold til Øresundsregionen har forskellige betydninger: Tilgængeligheden internt i Øresundsregionen Tilgængeligheden til og fra Øresundsregionen Tilgængeligheden gennem Øresundsregionen Tilgængeligheden internt i Øresundsregionen har i flere år været et væsentligt indsatsområde med henblik på at udvikle en stærkere integration og interaktion på tværs af Øresund. Etableringen af Øresundsbroen i 2000 står indtil videre som det mest synlige initiativ på gennem trafikal infrastruktur, at knytte Skåne og Sjælland tættere sammen til en egentlig Øresundsregion. Den faste forbindelse har været et startskud for en lang række initiativer og aktiviteter, som gradvist har forbedret den interne tilgængelighed i Øresundsregionen med henblik på at facilitere udviklingen af eksempelvis et sammenhængende arbejds- og boligmarked, muligheder for at kombinere uddannelser på tværs af Øresund samt en generel mulighed for at udnytte kulturelle og sociale tilbud på kryds og tværs af sundet. Med en voksende globalisering af økonomiske, kulturelle og sociale aktiviteter stiger tilsvarende byers og regioners eksponering i forhold til hinanden. De nationale grænser specielt i Europa spiller en mindre fremtrædende rolle end tidligere og nationale bycentre har ikke længere en naturlig position som metropoler koblet til et nationalt hierarki af byer. Den internationale eksponering af de større byer og byregioner i Europa såvel globalt betyder således, at de også konkurrerer om at positionerer sig fordelagtigt i det globale netværk af internationale personrejser samt vare- og kapitalstrømme. At være internationalt tilgængelig betragtes derfor som en strategisk vigtig parameter for storbyer og byregioner. Det er set i dette lys, at rationalet bag international tilgængelighed til en samlet storbyregion omkring Øresund skal forstås. Øresundsregionen er ikke alene centralt placeret i forhold til det øvrige Sveriges og Danmarks adgang til den øvrige verden via regionens lufthavne og mange færgeforbindelser til det europæiske kontinent. Øresundsregionen fungerer også som transitregion for international person- og godstransport mellem store dele af Skandinavien og det øvrige Europa. Transitrafikken betjener ikke direkte indbyggerne og virksomhederne i Øresundsregionen, men giver indirekte mulighed for en større tilgængelighed til regionen, når mulighederne for synergi mellem transittrafikken og den øvrige internationale trafik udnyttes. En væsentlig forudsætning for koblingen mellem den interne tilgængelighed og den internationale tilgængelighed samt synergimulighederne med den transiterende trafik er tilstedeværelsen af velfungerende transportknudepunkter i Øresundsregionen. Formålet i IBU 2 har således været, at belyse betydningen af regionens mange transportknudepunkter for den internationalt orienterede person- og godstransport til og fra Øresundsregionen. Lufthavne, havne, stationer og godsterminaler udgør sammen med den øvrige trafikale infrastruktur væsentlige adgangsveje til og fra regionen. Tilgængelighed, transport og miljø En væsentlig drivkraft i udviklingen af Øresunds regionen er således at være tilgængelig internt og i forhold til omgivende regioner. Dette skyldes de mange positive afledte effekter fra interaktion mellem individer, virksomheder og organisationer gennem personlig kontakt, vare ud- ibu-øresund 9

10 veksling mm. Den fysiske transport af personer og varer bliver i den sammenhæng en væsentlig værdiskabende aktivitet fordi den formidler mødet mellem mennesker og virksomheders muligheder for at udveksle varer og tjeneste ydelser. Derfor er udviklingen i transport meget tæt knyttet til den økonomiske og sociale udvikling i regioner og nationer. Denne udvikling skaber en betydelig udfordring omkring håndtering af person- og godstrafikkens afledte effekter for miljø, klima og trængsel. Udfordringen består i at afkoble den tætte sammenhæng mellem økonomisk vækst og en tilsvarende vækst i trafik. EU-Kommissionen har formuleret udfordringen således: It is necessary to ensure that economic growth can continue without necessarily entailing traffic growth with an increase in the negative effects of transport. (EU, 1999) Det anerkendes således, at transport af mennesker og varer er nødvendigt for økonomisk udvikling og vækst, men der stilles også spørgsmålstegn ved om det er muligt at afkoble væksten i økonomien og transporten fra en tilsvarende vækst i trafikken? Evolution of GDP, population, GHG emissions from transport, freight and passenger transport since 1995 (EU-27; 1995=100) freight trsp GDP Transport GHG passenger trsp population Figur 1.1. Udvikling af BNP, befolkning, drivhusgasser fra transport, gods- og passagertransport i EU-27 (EU, 2009). 9,0 % 5,3 % 23,4 % 13,3 % 20,1 % 28,9 % Energy industries Industry Transport Households Services etc. Other Figur 1.2. Andelen af drivhusgasudledning fra udvalgte sektorer i EU (EU-27) i 2005 (EU, 2008). Som det fremgår af figur 1.1, så er udviklingen i personog godstransport tæt knyttet til den økonomiske udvikling udtrykt i BNP og befolkningsudviklingen. Tæt knyttet til væksten i transport har også været en tilsvarende voksende udledning af drivhusgasser (primært CO2), som skyldes transportsektorens altovervejende anvendelse af fossile brændstoffer (olie og benzin). Transportsektoren stod således for mere end 23 pct. af EU s samlede udledning af drivhusgasser i 2005 jvf. figur 1.2 og transportsektoren har i perioden haft den største vækst sammenlignet med andre sektorer som industri, husholdning, services m.fl. (EU, 2008). Transportsektorens miljøbelastning og trængselsrelaterede problemer er i høj grad knyttet til væksten i trafikken, dvs. antallet, frekvensen og længden af personrejser og godstransporter. Trafikarbejdet er på grund af bl.a. den voksende globale samhandel og efterspørgslen på længere arbejds- og fritidsrejser de senere årtier vokset voldsomt uden en tilsvarende vækst i mængderne af transporteret gods og antal personer også kaldet transportarbejdet (Infrastrukturkommissionen, 2008; EU, 2009). Blandt de væsentlige udfordringer for udviklingen af fremtidens muligheder for tilgængelighed og mobilitet er dels at reducere indholdet af fossile brændstoffer i transportsektoren samt minimere problemerne omkring trængsel, som netop hæmmer tilgængelighed og mobilitet mange steder i Europa. Udfordringen fra transportsektoren er kompleks og er udtryk for spændingsfeltet mellem tilgængelighed og mobilitet. Høj tilgængelighed kan nås ved enten at have en geografisk nærhed mellem forbundne aktiviteter f.eks. mellem boliger og arbejdssteder, eller gennem en tidsmæssig nærhed over længere afstande mellem forbundne aktiviteter ved hjælp af en høj mobilitet. Handlemuligheder i forhold til at påvirke omfanget af den fremtidige trafikudvikling er derfor bl.a. knyttet til forskellige former for tilgængeligheds- og mobilitetsplanlægning. Arealanvendelse og lokaliseringsplanlægning er således velkendte værkstøjer hos kommuner, regioner og statslige myndigheder til at påvirke efterspørgslen på person- og godstransport. Det er imidlertid værd at bemærke, at tendensen i transportsektoren går i retning af stadigt længere og hyppigere rejser og transporter, hvilket er hovedårsagen til den kraftige vækst i transport, som afspejles i figur 1.1. Initiativer som areal- og lokaliseringsplanlægning kan der- 10 ibu-øresund

11 Figur 1.3. Containerterminal i Hamburg Havn, som er Europas største transportknudepunkt for maritim containertransport. Kilde: Hamburger Hafen und Logistik AG. for ikke stå alene i forsøget på at sikre en fremtidig udvikling i Øresundsregionen med høj international tilgængelighed på en miljømæssigt balanceret måde. Denne type tilgængelighedsplanlægning er væsentlig, men er primært knyttet til den interne udvikling indenfor et funktionelt veldefineret område. Den grænseoverskridende internationale trafik af rejsende og gods mellem relativt veldefinerede områder, som i disse år er i vækst, kræver der imod et større fokus på mobilitetsplanlægning og management. Dermed er der behov for større opmærksomhed på, hvilken type transport der efterspørges og hvorvidt den eksisterende kapacitet i transportsystemer og trafikal infrastruktur anvendes tilstrækkeligt effektivt. Transportknudepunkter er i denne sammenhæng et godt eksempel på grænsefladerne mellem tilgængelighed og mobilitet. Transportknudepunkter fungerer i denne sammenhæng som trafikale krydsningssteder, hvor der er mulighed for at personer og gods kan skifte mellem tran s- portruter og transportformer. Lufthavne, trafikhavne, jernbanestationer og godsterminaler er oplagte eksempler på transportknudepunkter. Transportknudepunkter fungerer ikke blot som omstigningssted, men er også afgørende for tilgængeligheden til og fra de områder hvor de er lokaliseret. Nationalt har transportknudepunkter spillet en væsentlig rolle sammen med vej- og banenettet samt sø- og luftfartsruter til at binde territorier sammen. Dette sker nu også på europæisk niveau i kraft af EU s strategier omkring udviklingen af et sammenhængende Trans-Europæisk Transportnetværk, kaldet TEN-T (EU, 2002). Med de seneste initiativer på nationalt og europæisk niveau er det ikke blot et spørgsmål om at sikre høj tilgængelighed på tværs af Europa, men også at sikre tilgængeligheden på en miljømæssigt skånsom måde (EU, 2007, Näringsdepartementet, 2010). I denne sammenhæng lægges der op til, at transportknudepunkter i de trans-europæiske transportkorridorer kommer til at indtage en væsentlig funktion i form af at forbedre samspillet mellem vej-, bane, sø- og lufttransport med henblik på at effektivisere personrejser og godstransport. Udfordringer for Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Udviklingen af Øresundsregionens internationale tilgænge lighed afhænger af en lang række faktorer og driv kræfter, som ligger udenfor regionens sfære. Disse udviklingskræfter kan betragtes som udviklingstendenser, der øver indflydelse på hvilke muligheder beslutningstagere i Øresundsregionen har omkring udviklingen af mobilitet og tilgængelighed. Blandt væsentlige udviklingstendenser kan der peges på den økonomiske globalisering, demografiske ændringer, den tiltagende urbanisering, øget fokus på individualisering, udviklingen fra industritil videnssamfund, den tiltagende acceleration af ny teknologi samt klimaforandringer og en begyndende mangel på f ossile energikilder (NIRAS, 2010a). Disse globale udviklingstendenser forventes at få betydning for, hvordan den internationale tilgængelighed til og fra Øresundsregionen udvikler sig i fremtiden og hvilke former for mobilitet af personer og varer, der vil være mu- ibu-øresund 11

12 lige og ønskelige. Med en fortsat vækst i den globale samhandel, så er det forventeligt, at transport af varer over lange afstande også vil være efterspurgt på langt sigt. En transportefterspørgsel som derfor vil være afhængig af god tilgængelighed til velfungerende havne og lufthavne. Tilsvarende kan det forventes, at sociale fænomener som mere fokus på livsstil og individuel identitet fastholder og udvikler efterspørgslen efter individuelle mobilitetsmønstre, som vanskeligt lader sig tilpasse til kollektive transportformer som tog og busser. Endelig er ændringerne i klimaet, som følge af bl.a. CO2-udledningen fra transportsektoren og behovet for at finde alternativer til fossile brændstoffer tendenser, som også må forventes at stille store udfordringer til, hvordan Øresundsregionen på sigt vil kunne udvikles til et knudepunkt for international person- og godstransport (NIRAS, 2010a). Øresundskomiteen udarbejdede i foråret 2010 en Øresundsregional Strategi (ØRUS) og i den hedder det bl.a.: Samlet set skal høj mobilitet og tilgængelighed i Øresundsregionen ( ) både understøtte og styrke den igangværende grænseregionale integrationsproces og udvikle den internationale tilgængelighed med henblik på at styrke regionens konkurrenceevne. ( )Trafik og transporter bør endvidere ses i relation til klima- og miljøspørgsmål. En stigende trafikmængde i løbet af de kommende 20 år er en klimamæssig udfordring, som skal løses med hensyn til miljøbelastning. Det stiller krav til udvikling af miljøvenlige transporter og bedre kollektive løsninger for både gods- og persontransport (Øresundskomiteen, 2010:30). På den baggrund har det været væsentligt at få indsamlet aktuel viden om, hvor tilgængelig Øresundsregionen er og vurdere mulighederne for at udvikle et tidssvarende infrastruktur- og transportsystem, som kan håndtere de forventede udfordringer de næste år. IBU 2-aktiviteten har i tråd med dette udgangspunkt arbejdet ud fra et overordnet arbejdsspørgsmål som guideline for en række analyser: Hvordan fungerer Øresundsregionen som transportknudepunkt for internationale personrejser og godstransport i dag og hvilken rolle kan regionens transportknudepunkter spille i fremtiden med at sikre en miljøtilpasset tilgængelighed? Research og NIRAS med tilknyttede samarbejdspartnere og resultaterne fra analyserne danner det primære grundlag for denne delaktivitetsrapport og er tilgængelige på Dette overordnede arbejdsspørgsmål har været en guide for igangsættelsen af 7 delanalyser, som hver især har bidraget med ny viden og som er blevet gennemført i perioden efteråret 2008 til sommeren Analyserne er blevet gennemført af rådgivere fra COWI, Tetraplan, Oxford 12 ibu-øresund

13 Øresundsregionen er i dag et trafikalt knudepunkt placeret centralt i transportkorridorer mellem Skandinavien, Østersøen og det nordlige Europa. Trafikale knudepunkter for person- og godstransport er med til at sikre regionen en god international tilgængelighed, men der er et udtalt behov for et bedre samspil mellem forskellige transportformer, som kan sikre en bedre effektivitet i transportsystemet. International tilgængelighed og transport i Øresundsregionen i europa fungerer en række storbyer som økonomiske lokomotiver for de nationale økonomier i kraft af deres størrelse og omfanget af funktioner samlet i én by. Disse byer, som bl.a. omfatter London, Paris, Frankfurt og Milano, udgør en nord-syd gående akse gennem Europa også kaldet den Den Europæiske Pentagon. I tilslutning til denne koncentration af befolkning og økonomisk aktivitet finder man et antal byer, som ikke har status som Mega-byer, men som har potentialet for at øge deres befolkningskoncentration og udbud af funktioner gennem samarbejde med nabobyer og deres nære opland. Disse byer kaldes byregioner og Øresundsregionen kan ses som et eksempel på en sådan byregion med København og Malmø som bykernerne og et tilknyttet opland i Skåne og på Sjælland. I denne sammenhæng har Øresundsregionens internationale tilgængelighed betydning for, hvordan regionen kan knytte sig til de økonomiske vækstcentre i det centrale Figur 2.1. Europæiske metropoler (MEGA: Metropolitan European Growth Areas) og deres koncentration i Pentagonområdet. (ESPON, 2006). ibu-øresund 13

14 Europa. Større internationale virksomheder er konstant på udkik efter velegnede steder, hvor hovedkvarterer, afdelinger, centrallagre, servicekontorer m.v. kan lokaliseres mest optimalt. Blandt mange andre parametre som adgang til marked, adgang til kvalificeret arbejdskraft, velfungerende velfærd etc. så er tilgængelighed også et væsentligt parameter, som understøtter flere af de andre parametre. I en analyse af den internationale tilgængelighed i Øre sundsregionen er der i IBU-projektet lavet en sammenligning af den internationale tilgængelighed i Øresundsregionen i forhold til regioner i det øvrige Europa. Ud fra et tilgængelighedsindeks (se forklaringsboks) er tilgængeligheden i 1300 statistisk definerede regioner i Europa blevet sammenlignet. Sammenligningen har vist, at Øre sundsregionen generelt har en god tilgængelighed sammenlignet med nogle af regionens naboregioner. Som det fremgår af tabel 2.1, så indtager Øresundsregionen samlet en plads som nummer 106 blandt de 1300 statistisk definerede regioner i Europa, mens naboregioner som Berlin og Hamburg har en generelt højere tilgængelighed. Det er værd at bemærke, at de forskellige transportformer bidrager forskelligt til de enkelte regioners tilgængelighed. Således er den relativt gode tilgængelighed via alle tre transportformer til Berlin og Hamburg væsentlige årsager til disse byregioners gode placering på tilgængelighedsindekset, mens Øresundsregionens relativt gode samlede tilgængelighed primært skyldes god tilgængelighed via regionens lufthavne. Det er værd at bemærke, at tilgængelighedsindekset også synliggør betydningen af de forskellige byregioners geografiske placering i forhold til de europæiske befolkningskoncentrationer illustreret i figur 2.1 og dermed en udfordring for de mere perifert beliggende byregioner. Lokaliseringen af internationale transportknudepunkter som eksempelvis lufthavne, jernbaneterminaler, havne o.lign. har således betydning for, hvor tilgængelige de for skellige europæiske regioner er. Tilstedeværelsen af et tran s portknudepunkt alene er imidlertid ikke i sig selv nok til at knytte en region sammen med omverdenen. Betjeningen af transportknudepunktet og dets forbindelser internt i en region er lige så afgørende for værdien og betydningen. Multimodalt tilgængelighedsindeks angiver ud fra en vægtning, hvor mange personer der kan nås ud fra et trafikalt knudepunkt med forskellige transportmidler (vej, bane, skib og luftfart). samlet placering luftfart Bane vej Berlin Hamburg International tilgængelighed for personrejser Som grundlag for en benchmarking af Øresundsregionens internationale tilgængelighed sammenlignet med udvalgte nordeuropæiske byregioner er anvendt tre generelle indikatorer for tilgængelighed, som det er muligt at indsamle sammenlignelige data på 1 : Hvor mange indbyggere kan nås indenfor en given transporttid? Hvor stort et samlet BNP (bruttonationalprodukt) kan nås indenfor en given transporttid? Hvor mange indbyggere kan nås ved en given transportomkostning? På dette grundlag kan man bl.a. se forskellene i rejsetid samt den geografiske rækkevidde for personrejser med hhv. bil, tog og fly ud fra Øresundsregionen. I figur 2.2a og 2.2b er det således illustreret, at for rejser med op til 6 timers rejsetid, så er jernbanen til de fleste rejsedestinationer den hurtigste rejseform sammenlignet med bil. Øresund Oslo Gøteborg Trekantsområdet Stockholm Tabel 2.1: Benchmarking af tilgængelighed for udvalgte europæiske Tabel 2.1. Benchmarking af tilgængelighed for udvalgte europæiske regioner ud af i alt europæiske regioner i (COWI, 2009a). regioner ud af i alt europæiske regioner i 2001 (COWI, 2009a). 1 Disse indikatorer er blevet bearbejdet via trafikmodelværkstøjet Transtools med data fra de forskellige regioner. For en mere udførlig præsentation af model og resultater henvises til COWI, 2009a. 14 ibu-øresund

15 Beregnet køretid i bil Timer > Jens Christian Blem COWI Kilometer N Figur 2.2.a. Rejsetid med bil fra Øresundsregionen med udgangspunkt i København. (COWI, 2009a). ibu-øresund 15

16 Beregnet køretid i tog Timer > Jens Christian Blem COWI Kilometer N Figur 2.2b. Rejsetid med tog fra Øresundsregionen med udgangspunkt i København. (COWI, 2009a). 16 ibu-øresund

17 Den potentielle tilgængelighed med tog gør det således muligt at nå Trekantområdet i vest indenfor 3 timer og et stykke nord for Jönköping i nordøstlig retning. Den væsentlige forskel i tilgængeligheden mellem bil og tog er, at bilen typisk har et bredere tilgængelighedsmønster, der spreder sig i koncentriske cirkler ud fra udgangspunktet. Anderledes følger togenes tilgængelighed de relativt få jernbanekorridorer, som udgår fra Øresundsregionen. Dette afspejler det tætte vejnet i forhold til banenettets mere koncentrerede linieføring, hvilket tydeligt fremgår af figur 2.2a og figur 2.2b. Jernbanen har således et potentiale allerede i dag for at være et hurtigt rejsemiddel på længere personrejser til og fra Øresundsregionen. Som transportmiddel til internationale personrejser til og fra regionen er rækkevidden i forhold til rejsetid relativt begrænset. Rejser til større byregioner på det europæiske kontinent tager således i dag mere end 6 timer med tog (se figur 2.2b) og er dermed ikke anvendelige til rejsende med behov for udog hjemrejse samme dag eksempelvis i forbindelse med arbejdsrejser. Et andet parameter, at benchmarke Øresundsregionens tilgængelighed i forhold til andre nordeuropæiske byregioner er at belyse det potentielle opland målt i indbyggere i forhold til kørselsomkostninger. I denne sammenhæng er størrelsen på et befolkningsopland udtryk for eksempelvis et potentielt marked for virksomheder i Øresundsregionen eller arbejdsmarkedsopland for samme. I figur 2.3 er vist, hvor mange indbyggere der ville kunne nås ved forskellige niveauer af kørselsomkostninger for kørsel med bil i sammenligneligt med de øvrige udvalgte byregioner på de kortere transportafstande med bil, mens der selv ikke ved en betragtelig forøgelse af rejseomkostningerne sker nogen tilsvarende forøgelse af befolkningsoplandet. Først ved rejse omkostninger over 50 euro overvindes toldbarriererne ved færgeoverfarterne og betalingsforbindelserne. jvf. figur 2.3. Frankfurt Flemish Diamond Rhine-Ruhr Randstad-Holland Paris Hamburg London Berlin Milan Prague Munich Copenhagen Vienna Dublin Madrid Rome Budapest Barcelona Stockholm Lisbon Figur 2.4. Antal menneske, som kan nås med fly indenfor 5 timers rejsetid fra de 20 største byområder i Europa, inkl. transporttiden til og fra lufthavnen (mio. mennesker). (TNO, 2007) Øresund Note: Byregionerne Flemish Diamond, Rhine-Ruhr og Randstadt Holland dækker over lufthavnene i hhv. Bruxelles, Düsseldorf/ Dortmund/Köln og Amsterdam. Antal indbyggere euro 20 euro 30 euro 40 euro 50 euro Rejseomkostninger Figur 2.3. Antal indbyggere, der kan nås med ved givne kørselsomkostninger pr. bil i (COWI, 2009a). Flytrafikken er ikke på samme måde eksponeret for en tidsmæssig friktion via færgeforbindelser. På figur 2.4 er vist det antal indbyggere som potentielt kan nås med fly på indtil fem timers rejsetid fra de 20 største lufthavne i Europa. Det fremgår, at tilgængeligheden med fly er størst fra lufthavne i det centrale Europa og at Øresundsregionen kommer ind på en 12. plads blandt de 20 største byområder i Vesteuropa. De enkelte regioners geografiske placering i forhold til de europæiske befolkningskoncentrationer se figur 2.1 har således en naturlig betydning for tilgængeligheden til befolkningsoplande, men antallet af direkte flyforbindelser til så mange destinationer som muligt har også en betydning for størrelsen af det potentielle befolkningsopland. Trekantområdet Stockholm Oslo Hamburg Göteborg Berlin Øresundsregionen er omgivet af et antal sunde og bælter, som alle fordrer betaling via færger, broer og tunneller. Resultatet bliver, at Øresundsregionens befolkningsopland er ibu-øresund 17

18 Figur 2.5. Daglig tilgængelighed med fly i Europa i 2003 (rød = returrejse mulig indenfor samme dag, gul = returrejse mulig i den ene retning angivet med pil). (ESPON, 2003). 18 ibu-øresund

19 Betydningen af frekvens på de enkelte flyforbindelser er illustreret i figur 2.5 som den mulige tilgængelighed i form af daglige rejser med fly i Europa, dvs. muligheden for at foretage en ud- og hjemrejse indenfor samme dag. Disse forhold er specielt af interesse for forretningsrejsende med hyppige mødeaktiviteter. Det fremgår af figur 2.5, at man med fly fra Øresundsregionen i 2003 kunne nå ud og hjem på samme dag til det meste af Nordeuropa og Skandinavien. Denne form for tilgængelighed er af samme grund betinget af flyselskabernes beflyvning af de forskellige europæiske lufthavne i form af rutenet og flyfrekvens. International persontransport i Øresundsregionen De foregående afsnit har vist nogle af de væsentlige forskelle i den internationale tilgængelighed til og fra Øresundsregionen sammenlignet med en række udvalgte byregioner, som Øresundsregionen ofte bliver sammenlignet med. Som det vil være fremgået så er tilgængeligheden ikke en entydig størrelse, men varierer i forhold til geografi og rejseform. I det følgende præsenteres resultater fra en række analyser gennemført i regi af IBU-projektet, som har suppleret perspektivet på den potentielle tilgængelighed med konkret viden om den reelle persontransport og -trafik til og fra Øresundsregionen. Ses der samlet på, hvor mange personrejser der går til og fra Øresundsregionen (inkl. rejser til og fra det øvrige Danmark og Sverige), så var omfanget i 2005 ca. 80 mio. rejser. Biltrafikken stod for 57 pct. af alle de internationale rejser, mens flytrafikken udgjorde 25 pct. De sidste 18 pct. stod bus og tog for (Tetraplan, 2009a). 63 mio. rejsende i 2005 og hele 62 pct. af disse anvendte bilen som rejseform, mens 21 pct. af rejserne foregik med tog. 18 mio. rejser gik i 2005 til og fra det øvrige Europa og fly var i denne sammenhæng den mest dominerende rejseform med 70 pct. af samtlige rejser. Biltransport stod for det meste af den resterende rejsetrafik i 2005, mens bus og især tog spillede en noget nær ubetydelig rolle i den internationale persontrafik. Der er ingen grund til at tro, at fordelingen mellem de forskellige transportformer har ændret sig væsentligt frem til Den potentielle tilgængelighed for personrejser til og fra Øresundsregionen er blandt andet betinget af kvaliteten af de trafiklinier og infrastrukturer som forbinder og understøtter den internationalt orienterede persontrafik. Med en væsentlig andel af bilrejser i persontrafikken til og fra Øresundsregionen, så spiller det overordnede vejnet en tilsvarende væsentlig rolle for faciliteringen af den nødvendige trafikeringskapacitet. Den internationalt orienterede persontrafik i bil samler sig omkring nogle ganske få overordnede trafiklinier og -knudepunkter, som for vejtrafikkens vedkommende består af færgeoverfarter og faste forbindelser på den danske side af Øresundsregionen samt færgeoverfarter og vejforbindelser på den svenske side af Øresundsregionen, se figur 2.7. Personrejser 2005 til og fra Øresundsregionen Resten af Europa Øvrige Danmark, Øvrige Sverige samt Norge og Finland Personrejser med bil Flypassagerer Togpassagerer Buspassagerer mio. rejser Figur 2.6. Personrejser mellem Øresundsregionen og omgivende regioner fordelt på transportmidler i 2005 (Tetraplan, 2009a). Som det fremgår af figur 2.6, så foregår langt de fleste personrejser til og fra Øresundsregionen i forbindelse med det øvrige Danmark og Sverige. Således udgjorde antallet af rejsende til og fra det øvrige Sverige og Danmark omkring ibu-øresund 19

20 Personbiltrafik - årsdøgnstrafik 2006 E E4 Vectura Søren Fischer Jepsen Tetraplan E6 E4 E47 HH 5400 E E22 Personbiltrafik ved port (havn/bro) E20 Vigtigste ruter for international trafik Storebælt E20 E47 ÖB E65 E6 Trelleborg Ystad E55 Personbiltrafik ved port (havn/bro) 4900 Rødby 600 Gedser Kilometer Figur 2.7. Interregional personbilstrafik gennem de vigtigste forbindelser og knudepunkter til og fra Øresunds regionen i 2005 (Tetraplan, 2009a). Vigtigste ruter for international trafik Søren Fischer Jepsen Tetraplan Som det fremgår af figur 2.7, så er Storebælt den væsentligste ind- og udgang for trafikken via Sjælland, mens E6 og E22 er de væsentligste vejforbindelser for persontrafik til og fra Øresundsregionen i Skåne. Det bemærkes, at Øresundsbroen passeres af mere end dobbelt så mange personbiler som færgeforbindelsen mellem Helsingør Helsingborg. Det har ikke været muligt, at differentiere trafikken mellem inter- og intraregionale ture, men det er muligt at andelen af internationalt orienterede ture mellem Skandinavien og Kontinentet er større via HH-forbindelsen grundet den kortere distance. Trelleborg, Ystad, Rødby og Gedser er medtaget fordi der primært kommer international trafik gennem disse havne. En del af trafikken gennem hovedfærdselsårerne og færgehavnene i Øresundsregionen må forventes at være transittrafik mellem det nordlige Skandinavien og det europæiske kontinent, men det har ikke i nærværende analyse været muligt at estimere denne trafik i detaljer. Selv om rejser med bil fylder en del i den samlede mængde af internationalt orienterede rejser, så udgør denne type ture stadig en mindre del af den samlede personbilstrafik på Øresundsregionens vejnet. Et skøn over andelen af den internationalt orienterede biltrafik på den danske side af Øresund ved Køgebugtmotorvejen indikerer, at der var ca internationale personbilture ud af i alt personbilture per dag i De internationale ture udgør altså ca. 8 % af personbiltrafikken på motorvejene syd for København (Tetraplan, 2009a). I øvrigt er vejsystemet omkring København regionens mest belastede med enkelte strækninger, som har mere end køretøjer i døgnet. På de mest trafikerede veje ved Malmö (E6 nord for byen og på E22) er der til sammenligning omkring køretøjer i døgnet. 20 ibu-øresund

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT

ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen university of copenhagen Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen Publication date: 2005 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN Yderligere oplysninger

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Nyhedsbrev nr. 8 11. november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus.

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. 1 Indholdsfortegnelse Program... 4 Høringens spørgepanel...

Læs mere

EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN. Side 2 Prisar til ungt design

EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN. Side 2 Prisar til ungt design EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN Side 2 Prisar til ungt design IndholdsfortegneLSE 3 Forord 20 9. Finansiering 4 4 4 4 5 5 5 1. Resumé 1.1 Vision 1.2 Øresundsregionens generelle styrker 1.3 Succeskriterier

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor

Før trafikken går i stå. Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor Før trafikken går i stå Systeminnovation skal løfte den danske transportsektor ATV takker projektets sponsorer Aalborg Kommune COWIfonden Den Danske Maritime Fond DSB Frederiksberg Kommune HUR Københavns

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere