Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV ) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod"

Transkript

1 Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV ) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm Petersen)

2 1. Baggrunden for sagen Uoverensstemmelsen vedrører spørgsmålet, om afspadsering af overarbejde skulle være sket med et varsel på 7 dage i henhold til 11, stk. 2, i HK overenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og HK Privat. Spørgsmålet er opstået i forbindelse med, at alle medarbejdere på nær teamchefen i en afdeling af den indklagede virksomhed i slutningen af september 2013 opsagde deres ansættelse med én måneds varsel til udgangen af oktober Samtlige de opsigende medarbejdere der alle havde fået nyt arbejde hos en konkurrerende virksomhed blev fritstillet den 2. oktober Denne sag vedrører 17 regnskabsassistenter, der i forbindelse med fritstillingen blev pålagt at afvikle mer- og overarbejde i videst muligt omfang. Sagens spørgsmål er, om den indklagede virksomhed var berettiget til at betragte mer- og overarbejdet som afspadseret med virkning allerede fra fritstillingen eller om det først kunne ske med udløbet af et varsel på 7 dage. HK Overenskomsten indeholder i 11, stk. 2, følgende bestemmelse om afspadsering: 2. Afspadsering a. Såfremt medarbejderen ønsker det, og arbejdsgiveren accepterer det, kan overarbejde afspadseres således, at 50 %-timer afspadseres med ( ) b. Fritidens placering aftales mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder med normalt 1 uges varsel. Fritiden skal så vidt muligt gives som hele eller halve fridage og være afviklet inden 6 måneder efter overarbejdets udførelse. I et protokollat som blev indgået i forbindelse med en tilpasningsforhandling ved virksomhedens optagelse i GLS-A er der bl.a. følgende bestemmelser: 1. Assistenterne er omfattet af overenskomsten mellem HK/Privat og Gartneri, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A). ( ) 7. Beordret overarbejde udover den normale arbejdstid aftales med nærmeste teamleder. ( ) 8. Frivilligt merarbejde samt beordret overarbejde inkl. tillæg afspadseres. Såfremt afspadsering ikke er mulig, kan der ske udbetaling. 2

3 ( ) 11. Nærværende tilpasningsaftale er sideløbende med overenskomsten og kan kun opsiges sammen med denne, jf. Hovedaftalens 7. ( ) Protokollatets punkt 5 indeholder en række bestemmelser om arbejdstid, herunder afregning af overarbejde. Det fremgår af bestemmelsen, at der vil forekomme betydeligt mere overarbejde i uge 3-26 for regnskabsassistenter, og at omfanget opgøres på flexsaldoen ved periodens udgang. Det er klagers opfattelse, at tilpasningsaftalens punkt 8 må ses i lyset af overenskomstens 11, stk. 2, når det gælder varsling af afspadsering. Der er ikke noget grundlag for at antage, at parterne ved tilpasningsaftalen skulle have tilsigtet at fravige det overenskomstfastsatte varsel på 7 dage. Det er indklagedes opfattelse, at tilpasningsaftalens pkt. 8 gør udtrykkeligt op med alle spørgsmål om afspadsering, og at den ikke stiller krav om et varsel. Der kan heller ikke støttes noget krav på varsling efter overenskomstens 11, stk. 2, da der ikke forelå en normal situation. Det var nødvendigt for virksomheden at fristille de opsigende medarbejdere, da de alle havde kundekontakt og havde fået arbejde hos virksomhedens største konkurrent. 2. Påstande Klager, HK Privat, nedlagde endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at virksomheden ikke har været berettiget til at pålægge de 17 fritstillede medarbejdere at afspadsere mer- og overarbejde uden at iagttage varslet i overenskomstens 11, stk. 2. Indklagede, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere for Agri Nord, påstod sig frifundet for den nedlagte påstand. 3. Sagens behandling Til at behandle sagen har der været nedsat en faglig voldgiftsret med faglig sekretær Kim Bonde og faglig sekretær Vibeke Ansbjerg (valgt af HK Privat) og afdelingschef Anne 3

4 Marie Hagelskjær og underdirektør Jens Bjørn Poulsen (valgt af GLS-A) som medlemmer og med professor, dr.jur. Jens Kristiansen som opmand. Under voldgiftsforhandlingen den 24. oktober 2014 blev der afgivet forklaringer af tillidsrepræsentant Britta Wiborg, administrationschef Anders Hummelmose og teamleder Lone Albæk Simonsen. Efter forhandling og votering kunne der ikke blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten opnås enighed om eller flertal for en afgørelse. Opmanden tilkendegav herefter med en nærmere mundtlig begrundelse, at han ved en kendelse i sagen ville tage indklagedes frifindelsespåstand til følge. Parterne tog tilkendegivelsen til efterretning og enedes om, at sagen kunne afgøres i overensstemmelse med tilkendegivelsen, således at tilkendegivelsen tillægges virkning som en kendelse. Tilkendegivelsen gengives i skriftlig form nedenfor. 4. Opmandens tilkendegivelse Overenskomsten og tilpasningsaftalen udgør det samlede overenskomstgrundlag for den indklagede virksomhed. Det fremgår ikke klart af tilpasningsaftalen, hvilke dele af overenskomsten, den træder i stedet for, og det må derfor bero på en fortolkning i det enkelte tilfælde. Det naturlige udgangspunkt for vurderingen af spørgsmålet om afspadsering af mer- og overarbejde er tilpasningsaftalens pkt. 8, der indeholder en udtrykkelig bestemmelse om afspadsering. I modsætning til overenskomstens 11, stk. 2, bygger tilpasningsaftalens pkt. 8 på den hovedregel, at mer- og overarbejde skal afspadseres. Bestemmelsen må forstås således, at begge parter har pligt til i videst muligt omfang at drage omsorg for, at merog overarbejde bliver afspadseret. Det fremgår af de afgivne forklaringer fra Britta Wiborg, Anders Hummelmose og Lone Albæk Simonsen, at ledelsen og medarbejderne gennem mange år har fulgt den praksis, at mer- og overarbejde løbende blev afspadseret, når det passede med arbejdets tilrettelæggelse. Det må efter de afgivne forklaringer lægges til grund, at det i vidt omfang var overladt 4

5 til den enkelte medarbejder at tilrettelægge sin egen afspadsering, og at der ikke har været en praksis om at varsle afspadsering med 7 dage fra gang til gang. På denne baggrund har den indklagede virksomhed været berettiget til at pålægge medarbejderne at afspadsere mer- og overarbejde i videst muligt omfang umiddelbart efter fritstillingen den 2. oktober Der er ikke noget i hverken tilpasningsaftalen, overenskomsten eller omstændighederne i øvrigt, der taler imod dette resultat. Bestemmelsen i overenskomstens 11, stk. 2, overlader det til ledelsen og medarbejderen at placere afspadseringen med normalt 7 dages varsel. Der er således efter bestemmelsen ordlyd ikke noget til hinder for, at der efter omstændighederne anvendes et andet varsel eller intet varsel. I det foreliggende tilfælde må det henset til virksomhedens faste afspadseringspraksis anses for berettiget, at ledelsen har pålagt medarbejderne at afspadsere i umiddelbar forlængelse af fritstillingen. Dette må så meget desto mere gælde i betragtning af, at de opsigende medarbejdere var blevet fritstillet. Den indklagede virksomhed må derfor frifindes for klagers påstand. Hver part bærer egne sagsomkostninger og betaler halvdelen af udgifterne til opmanden. København, den 10. november 2014 Jens Kristiansen 5

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger

Informationsmøde om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger De nye arbejdstidsregler for skolepædagoger Januar-februar 2014 Dagens program Informationsmøde om nye 1) Gennemgang af de nye 2) Videoklip fra skoler i Randers og Vejle Kommune 3) Øvrige emner - Overenskomstens

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 i sag nr. A2003.1125: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe Schebye)

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere