Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND"

Transkript

1 Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND

2 TARKETT har for alvor vundet indpas i Danmark. I de fleste større byer kan man se dette slidstærke og vejr bestandige vejafmærkningsmateriale taget i anvendelse. TARKETT er udført i PVC og er økonomisk i brug. ønsker De yderligere oplysninger om TARKETT-vejafmærkningsmaterialer, er De velkommen til rere vor brochure eller kontakte vore afdelinger. at rekvi TIIøNTIX VEJBYGNING L_ TELEFON VEJEN(O5) TELEFON HERLEV: (01) TELEFON AALBORG; (08) A2

3 også Asfaltbeton til forstærknings- og slidlagsbelægninger i lufthavne VI LLADSE M Akts. Jens Villadsens Fabriker Mileparken Herlev (01) A5

4 n Y 1. På den ene side ser en FIAT trak tor med Hartsweep fejemaskine faktisk godt ud 2. På den anden side er den akkurat lige så velegnet at arbejde med som smart at se på! 3. Det er en smal sag at feje et bredt fortov og en cyklesti. Kosten leve res med fejebredder 1,1-1,3-1,5 meter.

5 SELVKØRENDE GUMMIHJULSTROMLE 3T Z4 Maximal dybdevirkning Maximal trækevne Maximal førerkomfort Minimale omkostninger Minimal venderadius A3

6 BYGGET TIL AT LIGGE I TOPPEN INTERNATIONAL FLEETSTAR r ê4. I,..k I.. 4 IH har gjort en masse ud af den nye FLEETSTAR. INTERNATIONAL HARVESTER har her ramt plet med en rigtig sværvægter 200 HK dieselmotor på 9 ltr. i V8 form fuldautomatisk hovedgearkasse med momentomformer plus 3-trins hjælpegearkas se træk på begge bagaksler differentialelås dobbelt sikkerhedsbremser foruden 2-kreds system hydraulisk motorbremse dobbelt chassisramme i specialhærdet stål sammenbygget powerstyring med vejfoling rustbeskyttet sikkerhedsforerhus opbygget på speciel stoddæmpet ramme stoddæmpere og ekstra brede fjedre på for akslen bredsporet foraksel gummiaffjedring på bagakslerne styrende virkning på bagaksler tænkende ventilator specielt ko lesystem. _1±IJ A4

7 4. Hele højden er 195 centimeter det vil sige at man kan køre under alle vejtræer og skilteskove uden at bukke sig! Bemærk: god udsigt bagud. v 5. Det indvendige må vi ikke glem me... vore kunder påstår at fører huset gør brugeren til en glad mand. - Forlang demonstration og specialbrochure tilsendt! Denne FIAT HK - model HART TRAC - er en 2-cylindret diesel-traktor, velegnet til snerydning på cykelstien, fortove og P-pladser på grund af den lave egenvægt, korte venderadius og iøvrigt smalle sporvidde, den er ligesom de større FIAT 450, 550 og 650 forsynet med red skaber, som specielt er fremstillet til brug for kommuner, amter, boligselskaber og andre offentlige institutioner. De er alle moderne udstyret med hydraulisk lift, uaf hængig kraftoverføring, differentialelås, de luxe sæde og andre praktiske og sikker hedsmæssige finesser. HARTSWEEP svingbar fejemaskine leve res i standardstørrelser fra 1,1-1,3-1,5 meters fejebredde. HARTSWEEP fejema skinen er opbygget af selvstændige kom ponenter som kan udskiftes uafhængigt af hinanden. HELGE LONI-IRTAIS Hovedkontor: Afdeling Jylland: Afdeling Fyn/Sønderjylland: Skovlunde Byvej 100 Mogelgårdsvej 4.6 Båring, 2740 Skovlunde 8520 Lystrup St Asperup Tlf. (01) Tlf. (06) Tlf. (09)

8 CATLRP:LLAA CAT C;ET AAE?.!ÆTKEA FCR CATERPILIEM TPACTOA CO fl CATEFIPILLAF B LARVEBANDSLIESSER Pedalstyring = Hurtig arbejdsgang = øget produkti vitet. Cat Power Shift med ét håndtag = Skift hastig hed og retning under fuld belastning uden at bremse = Større produktion. Forseglet hydratiliksystem = Min dre vedligeholdelse = længere levetid. Fremragende førersæde og nem betjening = Veloplagt maskinfører, = Større arbejdseffektivitet. Automatisk skovlkontrol = Stopper skovlen ved en bestemt gravevin kel og ved aflæsningshøjde = Kortere læssetid. Lang undervogn = Fremragende stabilitet, = Større sikkerhed. CAT justerfri brænd- stofsystem = Ingen vedligeholdelse = I Lang levetid. CAT dieselmotor med cm3 slagvolumen = Stort kraftoverskud = Lang levetid. 2,74 m af læsningshøjde = Rigelig højde til læs ning af selv store lastvogne. I I I I j ) CATERPILLAR tilbyder ialt 5 forskellige_iarvebåndslæssere: B 955K 977K ,4 tons 11,5 tons 13,g tons 20,5 tons 30,5 tons 70 HK 85 HK 115 HK 170 HK 275 HK iiiicc E5Es NA L0ST, TLF. 0?iWs _I CATEPPILLAP 2 LFD RHAN DL ER & A8

9 Dansk Vejtidsskrilt Udgivet at Amtsvejinspektørforeningen i Danmark Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniorforening Redaktion Professor, civilingeniør H. H. Ravn, ansvarshavende Øster Voldgade 10, 1350 København K Telefon (01) Civilingeniør A. 0. Haugaard Redaktionel medarbejder: Kgl. Kommissarius F. J. Boas Redaktionssekretær: Maianne Rauer Ekspedition: Teknisk Forlag AIS Skelbækgade 4, 1717 København V Tlf. (01) * Abonnementspris: Kr moms, om âret for 12 numre Løssalqspris: Kr. 5,80 -I- moms. England: IPC Business Press Ltd Fleet Street London E. C. 4, England Telefon: France: Compagnie Francaise d dition 40, Rue du Colisée Paris 80, France Telefon: og Italy: Etas-Komp sas Via Mantegna 6 Milano, Italy Telefon: / USA.: lliffe-ntp Inc. 300 East 42nd Street New York NY , USA. Telefon: (212) Japan: International Business Press Japsn Office Far East Trade Press Ltd. Seika Bldg., Akasaka Minato-ku-Tokyo, Japan Telefon: INDHOLD: Frost- og tøbrudsskader 165 Indtryk fra tilsyn med vejbygning i Brasilien 168 Nyt fra Vejdatalaboratoriet 173 Transportnet, status og udvikling A9

10 en Er der noget i vejen Der skal være meget i vejen, før en BM-Volvo Vejhøvl ikke kommer frem. Alsidig kvalitetshøvl BM-Volvo s vejhøvle ligger i en vægtog effektklasse, der gør dem meget velegnede til de allerfleste opgaver, som en vejhøvl kan komme ud for. Det er kvalitet i hver eneste detalje. Alle vitale dele er udført i det bedste svenske kvalitetsstål, og de er dimensionerede med god sikkerheds margin. Sikkerhedskobling til høvlbladet er standardudstyr Sikkerhedskoblinger er en detalje, der giver tryghed i arbejdet. Hvis bladet hugger sig fast i f. eks. en meget stor sten, udløses koblingen og maskinen klarer sig uskadt. Differentiale med låsemulighed Dette er en åbenbar fordel ved,bm Volvo s vejhøvle. Det mindsker sliddet på maskinerne. Styringen bliver behage ligere når differentialet er tilkoblet. Venderadien bliver mindre, og også dækslitagen mindskes væsentligt. På løst og fedtet underlag kan differen tialet låses, så maskinens frem kommelighed øges. Mekanisk bladindstilling Den mekaniske bladindstilling giver føreren mulighed for at indstille bladet helt præcist. Den medfører desuden en større følsomhed i manøvreringen. Vedligeholdelsesomkostningerne holdes på et minimum, fordi blad ophænget har udskiftelig slidskinne, og fordi det mekaniske system tåler meget hårde belastninger i årevis. Automatisk nivellering som ekstra udstyr Den automatiske nivellering sørger for, at en valgt vinkel på bladet holder sig, uanset maskinens hældning i øvrigt stor fordel, f. eks. ved planerings- og grøftearbejde. Førerkomfort af sædvanlig BM-Volvo kvalitet Førerhuset hviler på et mellemlæg af gummi, for t dæmpe vibrationerne fra motor og blad. Væggene og loftet er beklædt med støj- og varmeisolerende materiale. Føreren har det lige behageligt sommer og vinter. Alle betjeningsgreb er rationelt place rede, og udsynet er effektivt kompasset rundt. Vi ses på stand på HI-messen i Herning september. B1!K volro VHK310/116 Volvo Traktor A/S. Søborg. Tlf. (01) A 10

11 Frost- og tøbrudsskader Af civilingeniør Niels Bræstrup-Nielsen Virker vintersaltfllflge*i der har klaret en række proble mer bide for de kørende og vejmyndighederne, skadeligt for belægningen og frem mende for frost- og tobrud5 skader? Efter en lang og med hensyn til og vejskader dyr sumeres de hidtil kendte for. ohsreg{er mod disse skaog tier fremsættes en ny analogi mellem vandtætte mernbraners forhold I isole ingslag i husbygning og veba*stelser. Der rettes ;SPDJ s$t, I.fflStSkJ Vinteren 1969/70 vil utvivlsomt i fremtiden blive husket som een af de strenge vintre, der krævede mange penge til snerydning og reparation af frost- og tøbrudsskader. Endvidere som et år, hvor der uden egentligt be vis i pressen blev fremsat den påstand, at det i første række var saltet, der var ansvarligt for skadernes omfang. Beskrivelserne af de forskellige frost- og tøbrudsskader og deres be kæmpelse, som professor Ravn har gi vet i (1) og (2) har stadig gyldig hed, selv om de er skrevet for over 15 år siden. Men saltet har siden da lettet problemerne både for de køren de og vejmyndighederne. Fordelene ved at køre direkte på vejoverfladen og ikke på et ujævnt og glat is- eller snedække synes at opveje ulemperne, hvortil kan regnes: øget korrosion pa biler oa. skade pi bevoksning, forurening af bronde og grundiand, ulemperne for dyr med rifler på poterne, ulemper ved salt på fodtoj, men det er også indlysende, at en fug tig og bar kørebane påvirkes og øde lægges mere end en frossen vejbefæ stelse dækket af sne og is. Nogle spørgsmål, som skal søges opklaret i forbindelse med vintersalt ningen, er bl. a.: Iran saltet fremme revnedannelsen i asfaltb elægninger? Findes der i visse saltbiandinger for asfalt skadelige stoffer? Fødes islinserne fortrinsvis af ned sivende vand eller af opsuget vand? Skader salt betonveje? Medfører saitningen konstant»to brudstilstand«for uejbefæstelsen? Disse spørgsmål må dels løses i la boratoriet, dels i marken ved iagtta gelse, foto og målinger. Almindeligt boregrej for udboring af asfaltprøver kan normalt ikke arbejde ved tempera turer under frysepunktet, da man bm ger skyllevand. Man må derfor gøre iagttagelser enten ved opgravning, hvor asfaltlaget er gået i stykker, eller man må hakke sig igennem med værktøj. Vej laboratoriet appellerer her i kommende vintre til vej ingeniører i amter og kommuner om at opnotere dato og klokkeslet, lufttemperatur, frostdybde, beliggenhed af eventuelle Fig. A: 1. Groft NaC1 (Middelhavs salt) 2. Fint NaCi (Hollandsk finsalt) 3. CaCl (Tek nisk kalcium klorid) 1/2 times kort/ids virkning er uskra veret 5 timers laugtids virkning er skra veret. isforekomster og navnlig foto, som suppleret med tekst kan beskrive for holdene. Vej laboratoriet indfotografe rer normalt en tavle med angivelse af disse data. Hvis vi senere for eksempel får en bæreevnesag med forstærk ningsberegning, vil sådanne dokumen tarfoto være af stor værdi. Når NaCI og CaCl bringes i kon takt med is eller sne, begynder sneen at smelte, samtidig med at saltet op løses i smeltevandet. Opløsningen af NaCl kræver varme, d.v.s. vejbefæ stelsen afkoles, hvilket muligvis kan fremme revnedannelsen. Opløsningen af CaCl virker modsat (opvarmer vejbefæstelsen). Fra (3) er lånt 2 dia grammer, som viser resultatet af la boratorieforsøg vedr. saltsmeltning af 10 mm is på det norske vejlaborato. rium. Af den første (fig. A) frem går, at korttidsvirkningen ved +- 2 C efter 0,5 time (den hvide del af søj lerne) er større for CaCL, (mrk. 3) end for henholdsvis groft og fint 0 2 NaCI (mrk. 1 og 2). Til gengæld er den maksimale virkning (langtidsvirk ningen) i løbet af 5 timer større for Dansk T7ejtidsskrift nr

12 2 begge former for NaC1 end for CaCI ved +- 2 C (søjlerne angiver kg smeltet is pr. m2 ved en dosering på 0,1 kg salt pr. mo). De lavere søjler viser, hvor meget mindre is, der smel ter, når temperaturen falder til 7. Ved temperaturer lavere en -- 7 viser disse 2 figurer (fig. B), at NaCI snesmeltende evne ophører ved C, som er frysepunktet for en mættet kogsaltopløsning, medens CaCI snesmeltende virkning. I artiklen an gives, at brug af salte til snesmeltning ikke er praktisk/økonomisk ved tem peraturer under 5 til i--- 6 på grund af det store saitforbrug og risi ko for isdannelse på de fugtige veje (salt er vandsugende). Road Research Laboratory har i Road Note No. 18 angivet de saltmængder, som bruges i praksis til mel lem 20 og 150 g/m Saltet kan med fordel spredes på en fugtig kørebane før snefald og der ved hjælpe til, at sneen ikke iser fast på kørebanen. Bortset fra ganske tyn de snelag må saltspredning imidlertid 9 ved 20 stadig har nogen t..iddcihavssu Teknisk kalciumk[crid -20 TemperaturC -20 Temperat ur C Figur B: Mængde smeliet is r. sv2 ved overdosering 1,0 kg kemikaize r. (overdosering ved at få målelige resultater). kombineres med almindelig sneryd ning. Det vil være en fordel at an vende materiel, hvor man undgår snevolde med risiko for sneaflej ring ved fygning og vandpytter uden afløbs muligheder i vejkanterne under tø bruddet. Dannelsen af islinser i frossen jord er en kontinuerlig proces, hvor vandet dels befinder sig i befæstelsen eller underbunden, dels strømmer til gen nem revner i vej overfladen og endelig suges op fra grundvandet, hvis der er tale om frostfarlig jord, dvs. silt med stor kapillaritet og permeabilitet. Figur i kan hjælpe til at forstå, hvordan vand kan bevæge sig i frossen jord. Det er ikke alene saltopløsnin ger, der er flydende under vands nor male frysepunkt 0. Det er også mu ligt for rent vand ved højere tryk. I de kapillære hulrum i silten befin der vandet sig virkelig i flydende til stand trods minusgrader på grund af kapillarkræfter. En beklagelig følge heraf er, at man ikke alene af tempe raturmålinger (4), (5) kan måle frostdybder og isdannelser. Membranproblemet En nærliggende løsning for at for hindre vandtilstrømning til islinserne er at anbringe vandtætte membraner (plastikfolie, asfaltmembraner) for at afskære både det opstigende kapillar vand og det nedsivende overfladevand. Men her støder man på en række kondensvandsproblemer af samme art, som de problemer der opstår, når en tagisolering forsegles med en vandtæt membran, så den»ikke kan ånde. Isoleringslaget bliver vådt af kondens vand og mister sin isoleringsevne, og vejbefæstelsen udsættes for frostskader og mister sin bæreevne af samme grund. Bør man ikke i vejbygning anvende samme løsning som i husbygning, hvor man udtørrer isoleringslaget ved ventilation? Når man udlægger vandtætte membranlag for at skærme en forholdsvis tør befæstelse eller under bund, bør man efter min mening sam tidig ventilere med stikdræn, så man undgår indespærret kondensvand. Bå de dræn og membraner bør lægges med mindst 20 0/00 fald. 3 skadefaktorer Som huskeregel for foranstaltninger mod frostskader skal sammenlignin gen med brandskader, som i Dansk Vejtidsskrift 1969/10 har været nævnt under»nyt fra Statens Vejlaborato rium«, gentages. I begge tilfælde er 3 faktorer nød vendige: Ved brandskader Figur I Tilstandsdiagrarn for vand. Fortegnelse over tripleponkter at Tryk Temperatur at , , , ) Is VI dende vand C sou Dansk J7ejtidsskrift nr

13 - - Kunst eller ikke... Når De har set folgende spceifikationer, må De give os ret i, at den kunstneriske be dommelse er overflodig. Ulefoss regulerbare bronddæksel kan stilles til at folge vejens hældning fra vandret til 6 0/ fald. Stillingen kan til enhver tid aflæ ses på rammens skala. Hojdejusteringen 70 m/m i 8 trin foretages af én mand. Belastningsevne: 40 tons hjultryk. Lågtype: stobt i SG-jern vægt 39 kg. 1) Yderramme. 2) Inderramme. 3) Højdeklodser. 4) Dæksel. ER HOLGER ANDREASEN AGENTURER Als Islands Brygge 41, 2300 Kbhvn. S Tlf. (01 27) ASta 1301 [Wi

14 Autokontrol A 12 Alle betjeningsgreb er rigtigt an OVERBLIK OG KOMFORT lydisolerede førerhus giver en be Ford grave!læssemaskiner er Dan syn over hele arbejdsområdet. marks mest solgte. Det rummelige, hagelig og formålstjenlig arbejds Dette er bare to af årsagerne til, at bragt og betjenes let fra både førersæde og gravesæde, også en ting plads. De store ruder giver frit ud som muligt? der øger komforten. Hvorfor ikke gøre arbejdet så let Der graves overalt, men mest med Ford. alle Ford grave/læssemaskiner. Autokontrol er standardudstyr på at betjene eet håndtag. ste, effektive maskiner,derfremstil Ford grave/læssemaskiner er robu i stand til at fylde skovlen blot ved Med autokontrol er gravemesteren les på Ford fabriken i København. vise Dem alle de andre fordele, De får, når De vælger Ford. Lad Deres Ford traktorforhandler

15 i 0

16 Vejbroer Til W. T. K. s omfattende bygge- og anlægsvirksomhed hører bygning af broer. Her en skråbensbro projekteret af Chr. Ostenfeld & W. Jønson. Broen er forspændt i længderetning og udformet med kapseipresser ved skråbenenes fod for senere regulering af skråbenslængden. EJ Planlægning, konstruktion og udførelse at beton- og asfaltveje, havne- og brobygninger, jordarbejde, elementbyggeri og jernbetonskorstene. Har De aktuelle byggeplaner, tal med Wright, Thomsen & Kier AIS. wu<] Wright, Thomsen & Kier AIS Trondhjems Plads 3 Lundingsgade 33 M. A. Schultzvej København ø 8000 Århus C 9000 Ålborg Telefon (01 ) Tria 6635 Telefon (06) Telefon (08)

17 f. i Høj temperatur 2 Brandfarlige materialer 3 Luft (ilt) Ved frostskader 1 Lav temperatur 2 Frostfarlige materialer 3 Vand Mangler blot een af faktorerne er der ringe chance for skade. Som en undtagelse skal dog nævnes, at man har oplevet frosthævninger i ikke frostfarlige materialer, når vand i ma terialet frøs efter en tøbrudsperiode, der havde optøet de øverste lag, men ikke de nedre, der stadig var frosne, så dræningen af vejkassen var ringe. Faktor 1. Den lave temperatur kan undgås ved indbygning af varmelege mer (elektrisk opvarmning eller rør ledninger med varmt returvand fra fjernvarmeledninger). Bortset fra spe cielle nedkørsler (Limfjordstunnelen, viadukter i Odense (9)) er denne metode til at holde vej anlæg sne- og frostfri desværre så dyr i anlæg og drift, at den normalt ikke kommer i betragtning. Statens Vej laboratoriums tempera turmålinger er refereret i (4): Som følge af betons større varmelednings evne er der tidligt på vinteren risiko for issiag på betonveje, medens asfalt veje senere på vinteren som følge af asfaltens bedre isolation kan holde sig i frossen tilstand længere. God isola tion af en vej kan altså formindske frostdybden, idet afkølingen forsinkes, men ved længere kuldeperioder ikke forhindre frostskader, hvis betingel serne for disse i øvrigt er til stede. Faktor 2. Frostfarlige jordarter har stort siltindhold og som regel stor kapillaritet. Ler regnes ikke frostfar lig, da det er så finkornet, at vand ikke kan trænge frem til islinserne. Sand og grus har til gengæld stor permeabilitet, men så store hulrum, at der uden frosthævninger er plads til den volumenforøgelse, som vand undergår ved frysning til is. Sut kendes på sin harmonikastruk tur i plastisk tilstand og bør udskiftes indtil cm under færdig vejover flade ved anlæg af nye veje. En mængde af de frostskader vi har fået i denne vinter skyldes forsømmelser på dette punkt, som ikke var kendt ved vejens anlæg. Ved at sørge for et tykt lag af bundsikringsgrus frostsik rer man ikke alene vejen, men man får et bærelag til halv pris. Ifølge Kirks formler svarer 10 cm grusasfalt beton (E ) til ca. 24 cm enskornet bundsikringsgrus (E = 1.500), men 24 cm grus koster normalt min dre end det halve af 10 cm asfaltbæ relag, selvom bæreevnen er den samme. Der bør lægges vægt på vejmateria ler med ringe kalkindhold. Mange steder kan man direkte iagttage kalk sten som årsag til frosthævninger i nye veje. Pas på med at anvende sneplov på en sådan vej (6), (7), (8), (9). Faktor 3. T7andet, som er medvir kende til frostskaderne, kan holdes borte ved at gennemføre en god over fladeafvanding med tæt, revnefri slidlag med fald og ved hensigtsmæssig dræning af vejkasse og underbund, idet man tager hensyn til det tidligere nævnte rnembranproblem. Undgå»rendesten«uden afløb, som om sommeren dannes, når græs og regnorme hæver rabatterne over vej ens niveau og om vinteren ved smeitning af frosne snevolde. Endvidere bør det forhindres eks. ved en lermem bran at regnvand kan trænge ind i vejbefæstelsen fra siden gennem ra batterne. Tendensen til at erstatte vejgrøfter med trugformede rabatter har den svaghed ikke at virke, hvis dræn rørene er afskåret af frosne jordlag. Figur 2 viser en tysk motorvejsaf vanding, hvor man har prøvet at for hindre vandtilstrømning til vejkassen ved et lodret segment af filtergrus, (fort.ræiies side 180) o :ot :o:: 0, D. : - : Figur 2. Tysk molorvejsafvanding. o 8O mm Dansk Vejtidsskrift nr

18 på størstedelen af arealet og erstattet landet. I de tre sydlige stater, hvor tilsynet foregår, er urskoven ryddet Allerede på flyverejsen bemærker klar over den enorme frodighed af tages dette indtryk, og man bliver man den grønne farve, som domine rer landskabet. På senere tilrejser gen Hvordan er nu landet? Svaret er: grønt og frodigt med venlige men ligner en ganske almindelig dansk trafikprop. deres skyskrabere, men trafikkøerne nesker. De større byer overrasker med Brasilien 168 og den samlede kontraktsum er på et beløb svarende til 280 millio Arbejderne omfatter ca. 330 km hovedveje i de tre sydlige stater, jektering er de første kontrakter for bygningen gået i gang i 1969, ner danske kroner. silien er nu resulteret i en prioritering af anlægsarbejder. Efter pro med tilsyn at det Nationale Vejvæsen ONER med assistance af Kampsax. Et flerårigt arbejde med planlægning at transportsystemet i Bra Af civilingeniør Steen Winge Sloth, Kampsax i Brasilien tilsyn med vejbygning Indtryk fra Dins I e)iijss/ rift nr skal udvides fra 2 til 4 spor, og de Dette arbejde består af 12 km, der kan nævnes lod 81. Som et eksempel på planlægningen Planlægning kun ser dyrkede marker, hvor afgrø I de mere tætbefolkede egne har der bage som sværtede stammer over pløjemarken, og hvor landet atter er for brand, står de hårde Imbujatræer til Den rigelige landbrugsproduktion for bygningen af vejene; produkterne Tabellen viser stats- og føderalvej kende jordveje. en billig pris. at vejenes kvalitet forbedres fra jord vej til asfalt. får afstanden til deres marked for nye vej betyde, at mennesker veres i enhver restaurant hernede til er naturligvis en væsentlig baggrund ler hollandsk kvæg, som producerer som omtales senere i artiklen, vil den tages hjem i deres sted. På lod 51 52, kvæg; her ses hjorde af Hereford el korative skulpturer i landskabet. dog været landbrug så længe, at man derne formelig vælter op af jorden. Mange steder er der græsning for permarkeder, men som spidstegt ser mindsket til det halve, og yderligere, nettet i staten Paranå i 1964; der er km kommunale veje, næsten udeluk Herudover findes der ca recarea Brasilensis, der virker som de Der, hvor skoven er ryddet ved ladt, skyder junglen hurtigt op igen. ikke er så nemt at finde i danske su skal til marked i byerne og andre varer siden da asfalteret Ca km ses de karakteristiske fyrretræer, Au med landbrug. Særlig i staten Paranå det fænomenale kød, der desværre om året.

19 Trafikeret iordarhejde igennem et landskab med Parinfyr (lod 22). eksisterende 2 spor skal delvis ombygges. Vejen ligger i staten Rio Grande do Sul; den udgår fra hoved staden Porto Alegre (den muntre havn), og arbejdet ligger mellem Sao Leopoldo og Novo Hamburgo i sta tens mest industrialiserede del. Ved den økonomisk/tekniske plan lægning kom denne vej ud med en Benefit/Cost Ratio på 2,7. Det vil sige at når den beregnede økonomiske ge vinst ved vejbygningen for en 10 års periode diskonteres tilbage til anlægs tidspunktet, udgør den 2,7 gange an lægsomkostningerne. Herved blev vej en placeret øverst på byggeprogram met. Ustabil jord Som et led i indkøringen af tilsynet blev jeg udsendt og ankom til Brasi Kilometer med gennemsnitlig dongtrafik over 1000 Total Jordveje Grusveje Asfaltveje hen den første oktober Allerede næste dag var jeg fremme i Porto Alegre, hvor vores hovedkontor lå, og blev præsenteret for det første pro blem: Et skred i en ældre fyldning, der passerede et område med blød bund. Ved syn på stedet viste det sig, at skredet var sket i kanten af en fyld ning, der var 4 meter høj, og som skulle forhøjes til 8 m. Entreprenørfirmaet var naturligvis med ved mødet på stedet repræsen teret ved byggelederen og en geotek niker. Tilsynet deltog forstærket med en geotekniker fra statens teknologi ske institut. Vi foretog, efter en del snak som det hører sig til, nogle sonderinger, først med hælen og derefter med en bambusstage, som lod sig jage ned i det bløde. Da vi havde fået nok af det, aftalte vi, at der skulle laves lag følgeboringer med vingeforsøg, og vi blev enige om, at de skulle laves dels ved siden af dæmningen dels gennem dæmningen. Opfyldningsarbejdet blev standset, hvilket medførte lidt surhed hos byggelederen, men da han iøvrigt havde nok af andre steder, hvor han kunne sende sit jordhold hen (2 stk. WABCO selvlæssende scrapers ca. 10 kunne han godt se, det var rime ligt at standse her. m3), Jordarbejde På hjemvejen bemærkedes en fyld ning under udførelse, hvor entrepre nøren harvede den udlagte jordfyld op med tallerkenplov. Byggelederen oplyste, at det naturlige fugtigheds indhold var noget over det optimale, og at jorden derfor skulle luftes og udtørres. Jeg sendte en tanke hjem til det kolde klima, hvor våd jord stand ser arbejdet i ugevis, og mange steder må erstattes med grus. Ved besøg i entreprenørfirmaets la boratorium fandtes to laboranter og et par medhjælpere i færd med at udføre Da,isk J7rjik/sskrift nr

20 underste asfaltbeton Kampsax, i løbet af denne tid tilført grus og sten på bløde steder og høvlet ma teriale bort andre steder, hvor over fladen smuldrede. Dette vedligehold havde selvfølgelig ændret både de geometriske for hold og bæreevnen, og der måtte der for laves ny opmåling og rettelse af projektet både for geometri og for lagene i overbygningen. For hver strækning blev projektet rettet igennem, efterhånden som opmålingen forelå, og der var foretaget CBR undersøgelser af jorden. Entre prenøren fik sit projekt til jordarbej det 10 km ad gangen, og noget sene re den detaillerede ordre til overbyg ningslagenes tykkelse. Jordlaborataoriurn i arbejde. og beregne komprimeringskontrol. Vejarbejdet var endnu på begyndel sesstadiet, og tilsynets laboratorium endnu ikke i gang, men en laborant fra det nationale vejvæsen DNER før te tilsyn med, at prøverne blev fore taget på behørig vis. Protokollen over prøverne viste re sultater som regel på %, men enkelte lå dog under de specifi cerede 98 % for kohæsionsj ord. De var så mærket med et»om igen«, og det viste sig, at næste lag altid ventede på et positivt kontrolresultat af det foregående. Der var også andre vej lodder at se til. Næste dag tog jeg ud med den tilsynsførende ingenør på lod Her bygges 45 km tosporet vej; en del af jordarbejdet er lavet tidligere, og trafikken har kørt på det i mange år. Nu foretages der en breddeudvi delse af jordarbejde og gennemløb, og der kommer belægning på, bestå ende af: forstærkningslag bærelag (knust materiale med drænlag af sand) øverste bærelag (knust med et lag Macadam ovenpå) i to lag Det gamle jordarbejde var flere ste der blevet skrællet, og man kunne også se det dér, hvor gennemløbene skulle ændres. Her var der stedvis be tydelige mangler i komprimeringen, men vi kunne jo ikke så godt på ste det udvide kontrakten til at fjerne og gennemkomprimere også dette. I øv rigt havde det jo vist sin tjenlighed ved mange års belastning af trafikken, så vi nøjedes med at vedtage at passe godt på, at breddeudvidelsen fik det, den skulle have. Gennemlob Gennemløbene var dels jernbeton med kvadratisk tværsnit, og dels rør gennemløb, faisrør med fod fra en betonvarefabrik i Porto Alegre 70 km borte. Nogle af rørene var temmelig arrede og hullede, øjensynlig som følge af tør beton, der ikke var tilstrække lig vibreret. Entreprenøren fik fore vist manglerne og foreslog en udbed ring med mørtel, hvilket han fik lov til. Udgravningen af jord foregik i skæringer med frontlæsser, og lastbi ler transporterede jorden et par km til fyldningen, hvor den blev regule ret med grader og tromlet med 4 5 tons trukne vibrationstromler og fåre fodstromler. Her var der ikke proble mer med fugtigheden, så det ud til, og laboratoriet underbyggede dette. Der var dog her for få resultater, men det skyldtes, at laboratoriet hav de været optaget af CBR forsøg til dimensionering af overbygningen. Projektet var nemlig lavet for 3 år siden, og som følge af vedligeholdel sen var der nu en del afvigelser fra det oprindelige længdeprofil. Der var Forarbejder Hvordan kunne en entreprenør nu arbejde uden projekt? Og hvordan kunne man afslutte en kontrakt med ham uden at have et detailprojekt? Svaret er, at dette tildels var forud set i kontrakten. I begyndelsen skulle entreprenøren bygge sine lejre, og en lejr for tilsynet; han åbnede stenbrud, fjernede træer og buske, der hvor jordarbejdet skulle udvides, og be gyndte at indvinde grus fra floderne, det jordarbejde, der skulle laves, var af begrænset størrelse, gennemsnitlige høj dekorrektioner på cm, og det løb af stabelen, når projektet fo relå. Opmålingen blev foretaget af et topografhold fra statsvejvæsenet. Le deren indlagde et forslag til længdeprofil, (som ikke afveg stort fra det oprindelige) som blev forelagt koor dinationen, DNER til godkendelse. Tværprofilerne blev opmålt af et særligt hold, og målebø gerne herfra blev underskrevet af en treprenøren efter at han havde haft lejlighed til at kontrollere dem, Først senere blev de tegnet op og en ma nuel jordberegning foretaget. I den følgende måned blev min tid delt mellem disse arbejder og et tredie, som var et helt nyanlæg. Denne sidste vej, lod 51 52, gik gennem flade enge og krydsede to store flo der, hvor al overfart foregik på fær ger, der blev trukket over på wirer med håndkraft. Ved den første flod, Rio Sinos, var der allerede en bro, men de 8 m høje jordramper manglede. Inden den øst lige rampe kunne fyldes op, måtte et 4 m tykt lag dynd fjernes og erstattes med sand. Entreprenøren brugte en svømmende sandpumper med roteren de skær (engelsk»suction Cutter«) 170 Dansk J ejtidsskrift nr

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Kan jordbunden bruges?

Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bære vejen? En motorvej med fire spor vejer cirka 55 tons for hver meter. Hertil kommer trykket fra biler og lastbiler. Så regel nummer ét er: Jordbunden, som vi bygger

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2009 - facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3 Indledning Århus Århus er den største by i Jylland. Byen har 228.000

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

RIDEBANER. Fakta om ridebaner

RIDEBANER. Fakta om ridebaner Fakta om ridebaner Der findes mange meninger om og opskrifter på, hvordan man opbygger en ridebane. Mange faktorer spiller ind, når man skal vælge den helt rigtige opbygning. Jeg vil her i aften gennemgå

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING Betontrapper Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG Ultrakompakt, effektiv og brugervenlig. Øget førersikkerhed. Intet bagudhæng. Kubota motor Kubotas unikke miljøvenlige ETVCSmotor adskiller sig fra andre motorer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte

Garageporte. ledhejseporte rulleporte vippeporte Garageporte ledhejseporte rulleporte vippeporte Praktisk løsning Ledhejseporten er installeret direkte bag indkørslens åbning og på grund af den lodrette åbning og vinkelrette glidning af elementerne optager

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

marineshaft.com ... move on!

marineshaft.com ... move on! marineshaft.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Om MarineShaft 4-5 Godkendt koldretning af propelleraksler og rorstammer med klassecertifikat

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU111-MAT/D Mandag den 12. december 2011 kl. 9.00-13.00 Sne og is Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET ØNSKER SIKKERHED Sv. E. Brogaard har højnet sikkerheden med Volvos adaptive fartpilot. TRANSPORTERER ALT Alsidighed er nøgleordet for bornholmerfirmaet Lennart Ipsen. AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive

Læs mere

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte:

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Skanderborg, d. 11. august 2014 svej 34 I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Tilbud nr. 29569 Leveringstid: Snarest Leveringsbetingelser:

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse

FJERNVARMEN ER NÆR. Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse FJERNVARMEN ER NÆR Oplysninger om indføring og tilslutning af fjernvarme i parcelhuse og rækkehuse Ta stikket hjem Kom ind i varmen Her kan du få svar på spørgsmål, der kan opstå, når du skal have installeret

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere