KONFERENCE OM LEGALISERING AF HASH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFERENCE OM LEGALISERING AF HASH"

Transkript

1 KONFERENCE OM LEGALISERING AF HASH Program Baggrundsmateriale Elementer til forsøgsordning med legalisering af hash i København Fakta: Brugen af hash Fakta: Cannabislovgivning i udvalgte lande KØBENHAVNS RÅDHUS den 15. marts 2013

2 Program Velkommen ved overborgmester Frank Jensen Introduktion ved sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen og socialborgmester Mikkel Warming Præsentation af Elementer til en model for legalisering af hash i København ved vicekontorchef i Socialforvaltningen Eva Stokbro Oplæg fra Washington State om den valgte model for legalisering i staten samt erfaringer og anbefalinger omkring legalisering af hash ved Peter S. Holmes, City Attorney i Seattle, Staten Washington Oplægget holdes på engelsk Pause Erfaringerne fra Holland ved Roel Kerssemakers Senior Health Education Officer, Jellinik Instituttet, Holland Hvordan bør modellen justeres med henblik på håndtering af hash-turisme minimering af kriminalitet minimering af risiko for hash-psykoser strategisk arbejde med forebyggelse og behandling, herunder forebyggelse af overgang til hårdere stoffer. Oplægget holdes på engelsk Reduktion af organiseret kriminalitet ved Kim Møller, adjunkt, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Hvad bør man tage højde for i en forsøgsordning, så den kriminelle aktivitet fra hashmarkedet ikke blot flytter over i andre kriminelle aktiviteter det legale marked videst muligt udkonkurrerer det illegale marked de legale produkter giver færrest mulige skader Forebyggelse og behandling blandt unge ved Dan Orbe, souschef og dokumentationskoordinator i U-turn, Københavns Kommunes åbne, anonyme rådgivning for unge, der ryger hash eller tager stoffer Hvordan bør modellen justeres, så den ikke øger tilgangen af brugere og forbruget blandt hashbrugere, men mindsker tilgang og forbrug den ikke øger risiko for, men mindsker risiko for misbrug og eksklusion blandt udsatte unge den styrker mulighederne for rådgivning og behandling Vil cannabiskulturen overleve legalisering? ved Willy Pedersen, professor i sociologi, Oslo Universitet Hvad kendetegner ungdomstrends knyttet til cannabisbrug? Hvordan vil disse ungdomstrends blive påvirket af en legalisering af cannabis? Har forskellige reguleringsalternativer forskellige konsekvenser? Oplægget holdes på norsk Pause Spørgsmål fra panelet og evt. fra salen Afrunding og tak for i dag ved/ overborgmester Frank Jensen

3 Elementer til forsøgsordning med legalisering af hash i København Borgerrepræsentationen har i Budget 2013 afsat kr. til afholdelse af konference, der skal kvalificere et konkret og troværdigt beslutningsgrundlag for implementering af en forsøgsordning med et legaliseret hashmarked i København fra produktion til salg. Københavns Borgerrepræsentation ønsker en forsøgsordning med legalisering af hash i København, fordi den nuværende lovgivning for ikke har formået at forhindre det omfattende forbrug, misbrug og kriminalitet, som er knyttet til hash. Det er Borgerrepræsentationens formodning, at et legalt salg af hash vil give mindre bandekriminalitet, mere forebyggelse og et bedre liv for almindelige brugere af hash. En embedsmandsgruppe sammensat af medarbejdere fra Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har identificeret nedenstående elementer, der skal tages stilling til i udarbejdelsen af et koncept for forsøgsordningen. Embedsmandsgruppen har forholdt sig indledningsvist til punkterne, som i øvrigt skal kvalificeres af konferencen d Endvidere er udkastet til forsøgsordning sendt i høring hos en række videnspersoner på området. De modtagne høringssvar fremgår af baggrundsmaterialet til konferencen. Engrosleddet Hvor skal den legale hash komme fra? Et vigtigt mål med en legalisering af hash i København er at undergrave den sorte økonomi og den dertil knyttede kriminalitet. Derfor bør en Københavnermodel omfatte lovlig hash i engrosleddet. Mulige leverandører: Eksisterende udenlandske producenter Nyetablerede lokale producenter Umiddelbar vurdering: Eftersom der er tale om en forsøgsordning, vurderes etablerede udenlandske producenter at være det mest hensigtsmæssige valg. Mulige leverandører kan være producenter af hash til medicinsk brug eller producenter fra staten Washington eller Colorado, som netop har lovliggjort hash til rekreativt brug. Udfordring til yderligere afklaring: Internationale konventioner forhindrer som udgangspunkt transport af hash internationalt. Der kan findes løsninger herfor jf. den etablerede import af heroin til heroinklinikken. Denne del skal afklares, såfremt det besluttes, at hashen skal importeres. 3

4 Detailleddet Hvem skal sælge hashen? For at undergrave det illegale marked skal udsalgsstederne opleves som attraktive for køberne. Herunder er særlige fokuspunkter åbningstider geografisk spredning For ikke at tilskynde til øget forbrug, bør udsalget ikke i sig selv være attraktivt, herunder ikke tilbyde en særlig kultur eller stemning, som tiltrækker nye brugere. Derfor anbefales ikke hashcaféer/coffeeshops. For at sikre optimalt kontakt med brugerne, skal udsalgsstedet kunne danne ramme for oplysning og forebyggelse. Mulige salgssteder: Privat Eksisterende forretningskæde med et tilpas antal udsalgssteder og hensigtsmæssigt brand Nyetableret forretning, der tilpasser sig produktet Offentligt o Kommunale udsalgssteder etableret til formålet Umiddelbar vurdering Salg fra en eksisterende privat kæde vil formentlig være lettere at etablere for en projektperiode end opbygning af et nyt evt. kommunalt udsalgssystem. Alternativt kan anvendes salg fra kommunale udsalgssteder. Fordelene er, at der er bedre muligheder for oplysning, brobygning til behandling og kontrol med brugerne kommunen får bedre indblik i og kendskab til brugergruppen og kan dermed målrette forebyggelses- og behandlingsindsatser Ulempen er, at etableringsomkostningerne vil være forholdsvist store, særligt set i forhold til, at der er tale om en tidsbegrænset forsøgsperiode driftsomkostningerne kan blive relativt store, medmindre der kan udtænkes ansvarlig samlokalisering og heraf følgende stordriftsfordele 4

5 Produktet Hvad skal sælges? Produktet skal i sin udformning og pris balancere mellem på den ene side at være konkurrencedygtigt i forhold til det sorte marked og på den anden side ikke være så attraktivt, at kommunen bidrager til at øge salget eller tiltrækker købere unødigt. Umiddelbar vurdering Ift. pris, kan balancen findes ved at lægge en pris på det offentlige salg, der er identisk med prisen på det sorte marked. Det legale marked skal kunne tilbyde produkter med en vis variation i type og styrke. Der skal være varedeklaration og produktkontrol, så det er transparent for køberen, hvor stærk hashen er. Ift. produktets variation, type og styrke, skal markedet undersøges nærmere for at kunne vurdere, hvilket udbud, der bør tilbydes. Køberen Hvem kan købe hashen? I forhold til køberne, skal forsøgsordningen tage højde for to elementer: Der må ikke sælges til mindreårige Forsøgsordningen skal ikke medføre hashturisme Umiddelbar vurdering Der bør sættes en aldersgrænse på 18 år Fordelen er, at o der sendes med aldersgrænsen et signal i lighed med det, som sendes i forhold til tobak og alkohol. Dette er væsentligt også i forhold til hash, da forskning peger på, at særligt brug i de helt unge år er skadelig Ulemperne er, at o en aldersgrænse åbner for et illegalt marked for dem, som er under aldersgrænsen o kommunen opnår ikke fordel af øget kendskab til den yngste målgruppe, hvorfor forebyggelses- og behandlingsindsatsen for denne gruppe ikke i samme grad som for de øvrige vil blive styrket af en legalisering Der bør sættes en geografisk grænse, så kun danske borgere må købe hashen i den københavnske forsøgsordning. Der skal således fremvises sygesikringsbevis ved køb. Dette registreres ikke i øvrigt. Fordelen er, at der ikke åbnes for hashturisme Ulempen er, at begrænsningen, ligesom det gør sig gældende med aldersgrænsen, åbner for et parallelt illegalt marked 5

6 Forebyggelse og behandling Forsøgsordningen skal tilrettelægges, så der opnås det fulde udbytte af legaliseringen og kontakten til køberne i forhold til at kunne tilbyde information, rådgivning og behandling. En mulighed kunne være, at kommunen udvikler anbefalinger for omfang af hashrygning lig dem Sundhedsstyrelsen udstikker for alkohol. Derudover bør der være adgang til information og henvisning til rådgivning på salgsstederne. Økonomi Det er ikke muligt at beregne udgifter og indtægter ved forsøgsordningen, før delelementerne er besluttet. Kim Møller, Center for Rusmiddelforskning, vurderer, at det illegale marked i København aktuelt omsætter for minimum 0,5 milliard kr. årligt. Det anbefales, at et eventuelt provenu går ubeskåret til forebyggelses- og behandlingsindsatser. Jura Iværksættelse af en forsøgsordning forudsætter ny lovgivning, herunder retningslinjer for import eller fremstilling fastlæggelse af række krav til import eller fremstilling og salg, der skal sikre, at produktet ikke bliver genstand for anden omsætning end den forudsatte afklaring af nærmere omstændigheder som: o maksimal privat besiddelse o rammer for indtagelse i det offentlige rum o promillegrænser Lovgivningen for forsøgsprojektet kan ske på samme måde som der lovgives omkring satspuljeprojekter, når nye tiltag uden eksisterende lovhjemmel skal afprøves. 6

7 Evaluering Legalisering af hash bør besluttes på et i videst muligt omfang evidensbaseret grundlag. Herunder skal forsøget evalueres med henblik på kvalificeret stillingtagen til eventuel permanentgørelse. Evalueringen skal måle på legaliseringens formål, herunder bekymringer for negative bieffekter. Nedenstående overvejelser er udgangspunkt for en kvalificering og udførelse af evalueringen, der bør ske ved en ekstern, uhildet forskningsinstitution: Ændringer i eksperimenterende brug og forbrug Befolkningsundersøgelser af særligt unges eksperimenterende brug og forbrug af hash. Undersøgelsesdesign skal gentages fra eksisterende undersøgelser, så resultaterne er sammenlignelige med hidtidig udvikling. Undersøgelsesdesign kan enten være fra ESPAD-undersøgelsen, SUSY-undersøgelsen og/ eller Københavns Sundhedsprofil. Undersøgelserne bør foretages i København og i en kontrolkommune som fx Århus. Undersøgelserne bør foretages før igangsættelse af projektet og en gang om året i projektperioden. Ændringer i misbrug af hash Årlig gentagelse af Center for Rusmiddelforsknings undersøgelse af problematisk forbrug af rusmidler. Undersøgelsen dækker udover bydele i København også andre kommuner, der kan fungere som kontrolgrupper. Ændringer i akutte skader i relation til hashbrug Antal sygehuskontakter med hash som hoved-/bidiagnose. Antal sygehuskontakter med hash og psykose som hoved-/bidiagnose. Ændringer i hash-relateret kriminalitet Målepunkter må udvikles i samarbejde med politiet men kunne være antal domfældelser blandt unge, antal domfældelser i relation til hash-salg, antal skyderier og drab. Københavns Kommunes Tryghedsindeks kunne ligeledes være en om end indirekte - indikator for den reelle og oplevede kriminalitet. Ørige forhold Udviklingen i omegnskommuner og sydsvenske kommuner bør i et eller andet omfang være omfattet af evalueringen. 7

8 Brugen af hash Befolkningens brug af hash kan opgøres i kategorierne: Prøvet hash, bruger hash eller har et misbrug af hash. Dertil kommer akutte skader i form af fx udløste psykoser. Prøvet hash Som det fremgår af nedenstående dokumentation, har en høj andel af befolkningen prøvet hash. For de årige er landsgennemsnittet 41,5 % af (6). For aldersgruppen år er andelen tilnærmelsesvis ligeså høj: 32,7 % (2), hvilket indikerer, at eksperimenterende brug af hash er et ungdomsfænomen. Unge københavnere er mere eksperimenterende end landsgennemsnittet. For københavnere i aldersgruppen år er det således 39,9 %, der har prøvet hash (2). Blandt de yngre københavnere på 15 år, er det 15,1 %, der har prøvet hash (3). Bruger hash Det er kun en mindre andel af dem, der prøver hash, der fortsætter med et forbrug af hash. Således er det 8,9 % af gruppen årige, der har brugt hash inden for det sidste år. Heraf har lidt over en tredjedel (3,5 %) brugt hash sidste måned (1). Blandt de unge københavnere på år er andelen af brugere højere. Her har 23,9 % prøvet hash inden for det sidste år. Heraf har op mod halvdelen (9,9 % af den samlede gruppe) prøvet det inden for den seneste måned (2). Blandt de 15 årige københavnere er det 7,6 %, der har brugt hash mere end en gang og 2,2 % der bruger hash mindst en gang om måneden (3). Misbrug af hash Nogle af ovenstående brugere af hash har eller får et forbrug, der kan karakteriseres som et misbrug forstået som et forbrug, der forvolder skade fysisk, psykisk og/eller socialt. Sundhedsstyrelsens skønner, at der er personer med et misbrug af hash på landsplan. Skønnet var i 2005 på personer (1). Der er ikke skøn over antallet af hashmisbrugere i København. Der er imidlertid tal for, hvor mange der søger behandling for hashmisbrug i Københavns Kommunes behandlingssystem. I løbet af 2012 var der således indskrevet 679 personer med hash som det væsentligste misbrugsstof ( hovedstof ) (4). Når man alene ser på personer, som søger behandling i det københavnske behandlingssystem for første gang ( nye brugere i behandling ), er der gennem årene en stærk stigende tendens af borgere, der søger behandling med hash som hovedstof (5). I 2012 var andelen oppe på 67 % af samtlige nye brugere i behandling. Det er i øvrigt en tendens, som også kendes på landsplan (1). 8

9 Akutte skader Sundhedsstyrelsen opgør antallet af indlæggelser på psykiatriske afdelinger med en cannabisrelateret hoveddiagnose til at være 643 og cannabisrelateret bidiagnose til 2011 på landsplan (6). Sundhedsstyrelsen opgør antallet af indlæggelser på psykiatriske afdelinger med en cannabisrelateret hoveddiagnose til på landsplan at være 651 (6). Tallene omfatter alene forgiftninger m.m., der har ført til kontakt med skadestue og eller sygehus. 1. Narkotikasituationen i Danmark 2011, Sundhedsstyrelsen 2. National Sundhedsprofil unge 2011, Sundhedsstyrelsen 3. Børnesundhedsprofil for Københavns Kommune 2009, Grundrapport, Københavns Kommune Københavns Kommunes Status-Forskningssystem (trukket i LIS ledelsesinformation d ). 5. Socialforvaltningens status- forskningssystem, trukket februar Narkotikasituationen i Danmark 2012, Sundhedsstyrelsen Tabel Den procentvise andel af de årige, der sidste måned, sidste år og nogensinde har brugt hash i 1994, 2000, 2005, 2008, og 2010 Brugt Hash 1994 (n = 2.521) 2000 (n = 6.878) 2005 (n = 4.440) 2008 (n = 2.219) 2010 (n = 5.748) Sidste Måned 2,4 4,3 4,0 3,5 3,5 Sidste år (sidste måned medregnet) 7,4 9,8 8,4 9,1 8,9 Nogensinde (sidste måned medregnet) 37,2 42,4 46,1 45,1 41,5 9

10 Tabel.4 Brug af hash i de fem regioner i Procent Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Prøvet hash 39,9 31,3 31,9 30,3 24,2 32,7 - Inden for den seneste måned - Inden for det seneste år (Men ikke inden for den seneste måned) 9,9 4,9 5,7 3,8 5,2 6,2 14,0 11,9 16,7 10,3 8,5 12,8 - Tidligere 16,0 14,5 9,5 16,2 10,6 13,7 Aldrig prøvet hash 60,1 68,8 68,1 69,7 75,8 67,3 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal svarpersoner

11 Hovedstof blandt nye stofmisbruger i behandling København Hash Kokain Opiat 11

12 CANNABISLOVGIVNING I UDVALGTE LANDE LAND BESIDDELSE SALG TRANSPORT DYRKNING NOTE DANMARK Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt ØSTRIG Ulovligt Ulovligt Ulovligt Lovligt Siden 2008 har det være lovligt at dyrke cannabis til medicinsk brug eller forskning. Dyrkningen er kontrolleret af Det østrigske sundheds- og fødevaresikkerhedsorgan AGES ( Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) BELGIEN Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Afkriminaliseret Siden 2003 har brug, besiddelse og dyrkning været lovligt i Belgien. Dog skal en række betingelser være opfyldt, såsom at man ikke må ryge offentligt eller foran mindreårige TJEKKIET Afkriminaliseret Lovligt Afkriminaliseret Afkriminaliseret I 2012 blev det besluttet, at det skal være lovligt at købe medicinsk cannabis fra apoteker. Loven forventes at træde i kraft I løbet af 2013 ESTLAND Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Siden 2002 er gentagent brug og besiddelse til eget forbrug af cannabis blevet fjernet fra listen over kriminelle overtrædelser. I dag anses besiddelse og personligt brug som en mindre forseelse. 12

13 LAND BESIDDELSE SALG TRANSPORT DYRKNING NOTE FINLAND Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt FRANKRIG Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt TYSKLAND Lovligt Ulovligt Ulovligt Lovligt/ afkriminaliseret Flere steder I Tyskland er det lovligt at besidde mindre mængder af hash til eget forbrug samt dyrke planter GRÆKENLAND Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt UNGARN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt ISLAND Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt IRLAND Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt ITALIEN Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt NORGE Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt POLEN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt I 2011 blev der indført en lov, der gjorde, at man ikke længere vil retsforfølge folk, der er i besiddelse af en mindre mængde af cannabis til eget forbrug PORTUGAL Afkriminaliseret Ulovligt Afkriminaliseret Ulovligt SPANIEN Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Lovligt SVERIGE Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt TYRKIET Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt STOR BRITANNIEN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt SLOVENIEN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse anses kun som en mindre overtrædelse af loven og straffes med bøde 13

14 LAND BESIDDELSE SALG TRANSPORT DYRKNING NOTE LUXEMBORG Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Såfremt der ikke er skærpende omstændigheder, takseres særligt cannabis-relaterede overtrædelser med bøde CYPERN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt LITAUEN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse anses kun som en mindre overtrædelse af loven LETLAND Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse anses som en administrativ overtrædelse, der takseres med bøde SLOVAKIET Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt KROATIEN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse anses som en administrativ overtrædelse, der takseres med bøde ARGENTINA Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt ARMENIEN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse anses som en administrativ overtrædelse, der takseres med bøde AUSTRALIEN Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Afkriminaliseret I flere stater er cannabis afkriminaliseret, mens det i andre stadig er ulovligt BRASILIEN Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse af små mængder til eget forbrug er afkriminaliseret CHILE Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse og brug af cannabis udelukkende til eget forbrug er afkriminaliseret 14

15 LAND BESIDDELSE SALG TRANSPORT DYRKNING NOTE COLUMBIA Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse til eget forbrug er afkriminaliseret MEXICO Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse til eget forbrug er afkriminaliseret PARAGUAY Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse af under 10 gram til eget forbrug er afkriminaliseret PERU Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse af under otte gram til eget forbrug er afkriminaliseret RUSLAND Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse af små mængder til eget forbrug er afkriminaliseret URUGUAY Lovligt/ afkriminaliseret Besiddelse har aldrig været kriminelt i Uruguay. Landet er netop i gang med at se på, om cannabis kan legaliseres fuldt ud; fra produktion til salg SCHWEIZ Afkriminaliseret Ulovligt Det kommer an på omstændighederne Det er lovligt visse steder i Schweiz USA Lovligt/ulovligt Lovligt/ ulovligt Lovligt/ulovligt Lovligt/ ulovligt Rekreationel brug af cannabis er lovligt i to stater, mens medicinsk brug af cannabis er lovligt i en række stater. Andre steder er cannabis ulovligt, men alligevel er brugen af det afkriminaliseret. *Afkriminalisering: fjernelse af straffebestemmelser eller indførelse af lavere strafferammer (nedkriminalisering). (Kilde: Denstoredanske.dk Gyldendals Åbne Encyklopedi) 15

Nedenstående tabel viser elementerne i forsøget med kontrolleret legalisering af hash i København. De enkelte elementer uddybes efter tabellen.

Nedenstående tabel viser elementerne i forsøget med kontrolleret legalisering af hash i København. De enkelte elementer uddybes efter tabellen. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Bilag 2b Københavnermodel for 3-årigt forsøg med kontrolleret legalisering af hash Nedenstående tabel viser elementerne i forsøget med kontrolleret legalisering

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen Røgfri Klasse 2015 Inspirationsmateriale til undervisningen 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 20% 2006 2010 2014 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Ikke-rygere 2 Kilde: HBSC Greenland

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Internationale læseundersøgelser og PIRLS

Internationale læseundersøgelser og PIRLS Internationale læseundersøgelser og PIRLS 1991 2000 2000 2003 2006 2006 2009 2010 2011 Programme for International Student t Assessment PISA 2006 PISA 2006 resultatet PISA 2006 Læsning H N K 600 Korea

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

2. december Henrik Appel Esbensen, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Henrik Appel Esbensen

2. december Henrik Appel Esbensen, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Henrik Appel Esbensen Henrik Appel Esbensen, MB 2. december 2011 Sagsnr. 2011-168800 Dokumentnr. 2011-865191 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse i mail af 23. november 2011, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:5 21. april 2009. Overnatninger på vandrerhjem 2008. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:5 21. april 2009 Samlet fald på 4 pct. Overnatninger på vandrerhjem 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Der var 1,25 mio. overnatninger på danske vandrerhjem

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Danske cannabisdyrkeres syn på legalisering af cannabis

Danske cannabisdyrkeres syn på legalisering af cannabis STOF nr. 19, 2012 Danske cannabisdyrkeres syn på legalisering af cannabis Måske er det ikke overraskende, at de fleste cannabisdyrkere går ind for en legalisering af cannabis. Men billedet ser mere broget

Læs mere

Legalisering af hash - helt rigtigt eller helt hen i vejret?

Legalisering af hash - helt rigtigt eller helt hen i vejret? Legalisering af hash - helt rigtigt eller helt hen i vejret? Kriminelle bander tjener tykt på hashhandel i hovedstaden, og politiet er på en sisyfos-opgave på Christiania. Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år IKKE-RYGERE 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 2006 2010 20% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Kilde: HBSC Greenland undersøgelsen 2010 RYGERE 100% Unge i Grønland, der har prøvet at

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere