KONFERENCE OM LEGALISERING AF HASH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFERENCE OM LEGALISERING AF HASH"

Transkript

1 KONFERENCE OM LEGALISERING AF HASH Program Baggrundsmateriale Elementer til forsøgsordning med legalisering af hash i København Fakta: Brugen af hash Fakta: Cannabislovgivning i udvalgte lande KØBENHAVNS RÅDHUS den 15. marts 2013

2 Program Velkommen ved overborgmester Frank Jensen Introduktion ved sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen og socialborgmester Mikkel Warming Præsentation af Elementer til en model for legalisering af hash i København ved vicekontorchef i Socialforvaltningen Eva Stokbro Oplæg fra Washington State om den valgte model for legalisering i staten samt erfaringer og anbefalinger omkring legalisering af hash ved Peter S. Holmes, City Attorney i Seattle, Staten Washington Oplægget holdes på engelsk Pause Erfaringerne fra Holland ved Roel Kerssemakers Senior Health Education Officer, Jellinik Instituttet, Holland Hvordan bør modellen justeres med henblik på håndtering af hash-turisme minimering af kriminalitet minimering af risiko for hash-psykoser strategisk arbejde med forebyggelse og behandling, herunder forebyggelse af overgang til hårdere stoffer. Oplægget holdes på engelsk Reduktion af organiseret kriminalitet ved Kim Møller, adjunkt, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Hvad bør man tage højde for i en forsøgsordning, så den kriminelle aktivitet fra hashmarkedet ikke blot flytter over i andre kriminelle aktiviteter det legale marked videst muligt udkonkurrerer det illegale marked de legale produkter giver færrest mulige skader Forebyggelse og behandling blandt unge ved Dan Orbe, souschef og dokumentationskoordinator i U-turn, Københavns Kommunes åbne, anonyme rådgivning for unge, der ryger hash eller tager stoffer Hvordan bør modellen justeres, så den ikke øger tilgangen af brugere og forbruget blandt hashbrugere, men mindsker tilgang og forbrug den ikke øger risiko for, men mindsker risiko for misbrug og eksklusion blandt udsatte unge den styrker mulighederne for rådgivning og behandling Vil cannabiskulturen overleve legalisering? ved Willy Pedersen, professor i sociologi, Oslo Universitet Hvad kendetegner ungdomstrends knyttet til cannabisbrug? Hvordan vil disse ungdomstrends blive påvirket af en legalisering af cannabis? Har forskellige reguleringsalternativer forskellige konsekvenser? Oplægget holdes på norsk Pause Spørgsmål fra panelet og evt. fra salen Afrunding og tak for i dag ved/ overborgmester Frank Jensen

3 Elementer til forsøgsordning med legalisering af hash i København Borgerrepræsentationen har i Budget 2013 afsat kr. til afholdelse af konference, der skal kvalificere et konkret og troværdigt beslutningsgrundlag for implementering af en forsøgsordning med et legaliseret hashmarked i København fra produktion til salg. Københavns Borgerrepræsentation ønsker en forsøgsordning med legalisering af hash i København, fordi den nuværende lovgivning for ikke har formået at forhindre det omfattende forbrug, misbrug og kriminalitet, som er knyttet til hash. Det er Borgerrepræsentationens formodning, at et legalt salg af hash vil give mindre bandekriminalitet, mere forebyggelse og et bedre liv for almindelige brugere af hash. En embedsmandsgruppe sammensat af medarbejdere fra Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har identificeret nedenstående elementer, der skal tages stilling til i udarbejdelsen af et koncept for forsøgsordningen. Embedsmandsgruppen har forholdt sig indledningsvist til punkterne, som i øvrigt skal kvalificeres af konferencen d Endvidere er udkastet til forsøgsordning sendt i høring hos en række videnspersoner på området. De modtagne høringssvar fremgår af baggrundsmaterialet til konferencen. Engrosleddet Hvor skal den legale hash komme fra? Et vigtigt mål med en legalisering af hash i København er at undergrave den sorte økonomi og den dertil knyttede kriminalitet. Derfor bør en Københavnermodel omfatte lovlig hash i engrosleddet. Mulige leverandører: Eksisterende udenlandske producenter Nyetablerede lokale producenter Umiddelbar vurdering: Eftersom der er tale om en forsøgsordning, vurderes etablerede udenlandske producenter at være det mest hensigtsmæssige valg. Mulige leverandører kan være producenter af hash til medicinsk brug eller producenter fra staten Washington eller Colorado, som netop har lovliggjort hash til rekreativt brug. Udfordring til yderligere afklaring: Internationale konventioner forhindrer som udgangspunkt transport af hash internationalt. Der kan findes løsninger herfor jf. den etablerede import af heroin til heroinklinikken. Denne del skal afklares, såfremt det besluttes, at hashen skal importeres. 3

4 Detailleddet Hvem skal sælge hashen? For at undergrave det illegale marked skal udsalgsstederne opleves som attraktive for køberne. Herunder er særlige fokuspunkter åbningstider geografisk spredning For ikke at tilskynde til øget forbrug, bør udsalget ikke i sig selv være attraktivt, herunder ikke tilbyde en særlig kultur eller stemning, som tiltrækker nye brugere. Derfor anbefales ikke hashcaféer/coffeeshops. For at sikre optimalt kontakt med brugerne, skal udsalgsstedet kunne danne ramme for oplysning og forebyggelse. Mulige salgssteder: Privat Eksisterende forretningskæde med et tilpas antal udsalgssteder og hensigtsmæssigt brand Nyetableret forretning, der tilpasser sig produktet Offentligt o Kommunale udsalgssteder etableret til formålet Umiddelbar vurdering Salg fra en eksisterende privat kæde vil formentlig være lettere at etablere for en projektperiode end opbygning af et nyt evt. kommunalt udsalgssystem. Alternativt kan anvendes salg fra kommunale udsalgssteder. Fordelene er, at der er bedre muligheder for oplysning, brobygning til behandling og kontrol med brugerne kommunen får bedre indblik i og kendskab til brugergruppen og kan dermed målrette forebyggelses- og behandlingsindsatser Ulempen er, at etableringsomkostningerne vil være forholdsvist store, særligt set i forhold til, at der er tale om en tidsbegrænset forsøgsperiode driftsomkostningerne kan blive relativt store, medmindre der kan udtænkes ansvarlig samlokalisering og heraf følgende stordriftsfordele 4

5 Produktet Hvad skal sælges? Produktet skal i sin udformning og pris balancere mellem på den ene side at være konkurrencedygtigt i forhold til det sorte marked og på den anden side ikke være så attraktivt, at kommunen bidrager til at øge salget eller tiltrækker købere unødigt. Umiddelbar vurdering Ift. pris, kan balancen findes ved at lægge en pris på det offentlige salg, der er identisk med prisen på det sorte marked. Det legale marked skal kunne tilbyde produkter med en vis variation i type og styrke. Der skal være varedeklaration og produktkontrol, så det er transparent for køberen, hvor stærk hashen er. Ift. produktets variation, type og styrke, skal markedet undersøges nærmere for at kunne vurdere, hvilket udbud, der bør tilbydes. Køberen Hvem kan købe hashen? I forhold til køberne, skal forsøgsordningen tage højde for to elementer: Der må ikke sælges til mindreårige Forsøgsordningen skal ikke medføre hashturisme Umiddelbar vurdering Der bør sættes en aldersgrænse på 18 år Fordelen er, at o der sendes med aldersgrænsen et signal i lighed med det, som sendes i forhold til tobak og alkohol. Dette er væsentligt også i forhold til hash, da forskning peger på, at særligt brug i de helt unge år er skadelig Ulemperne er, at o en aldersgrænse åbner for et illegalt marked for dem, som er under aldersgrænsen o kommunen opnår ikke fordel af øget kendskab til den yngste målgruppe, hvorfor forebyggelses- og behandlingsindsatsen for denne gruppe ikke i samme grad som for de øvrige vil blive styrket af en legalisering Der bør sættes en geografisk grænse, så kun danske borgere må købe hashen i den københavnske forsøgsordning. Der skal således fremvises sygesikringsbevis ved køb. Dette registreres ikke i øvrigt. Fordelen er, at der ikke åbnes for hashturisme Ulempen er, at begrænsningen, ligesom det gør sig gældende med aldersgrænsen, åbner for et parallelt illegalt marked 5

6 Forebyggelse og behandling Forsøgsordningen skal tilrettelægges, så der opnås det fulde udbytte af legaliseringen og kontakten til køberne i forhold til at kunne tilbyde information, rådgivning og behandling. En mulighed kunne være, at kommunen udvikler anbefalinger for omfang af hashrygning lig dem Sundhedsstyrelsen udstikker for alkohol. Derudover bør der være adgang til information og henvisning til rådgivning på salgsstederne. Økonomi Det er ikke muligt at beregne udgifter og indtægter ved forsøgsordningen, før delelementerne er besluttet. Kim Møller, Center for Rusmiddelforskning, vurderer, at det illegale marked i København aktuelt omsætter for minimum 0,5 milliard kr. årligt. Det anbefales, at et eventuelt provenu går ubeskåret til forebyggelses- og behandlingsindsatser. Jura Iværksættelse af en forsøgsordning forudsætter ny lovgivning, herunder retningslinjer for import eller fremstilling fastlæggelse af række krav til import eller fremstilling og salg, der skal sikre, at produktet ikke bliver genstand for anden omsætning end den forudsatte afklaring af nærmere omstændigheder som: o maksimal privat besiddelse o rammer for indtagelse i det offentlige rum o promillegrænser Lovgivningen for forsøgsprojektet kan ske på samme måde som der lovgives omkring satspuljeprojekter, når nye tiltag uden eksisterende lovhjemmel skal afprøves. 6

7 Evaluering Legalisering af hash bør besluttes på et i videst muligt omfang evidensbaseret grundlag. Herunder skal forsøget evalueres med henblik på kvalificeret stillingtagen til eventuel permanentgørelse. Evalueringen skal måle på legaliseringens formål, herunder bekymringer for negative bieffekter. Nedenstående overvejelser er udgangspunkt for en kvalificering og udførelse af evalueringen, der bør ske ved en ekstern, uhildet forskningsinstitution: Ændringer i eksperimenterende brug og forbrug Befolkningsundersøgelser af særligt unges eksperimenterende brug og forbrug af hash. Undersøgelsesdesign skal gentages fra eksisterende undersøgelser, så resultaterne er sammenlignelige med hidtidig udvikling. Undersøgelsesdesign kan enten være fra ESPAD-undersøgelsen, SUSY-undersøgelsen og/ eller Københavns Sundhedsprofil. Undersøgelserne bør foretages i København og i en kontrolkommune som fx Århus. Undersøgelserne bør foretages før igangsættelse af projektet og en gang om året i projektperioden. Ændringer i misbrug af hash Årlig gentagelse af Center for Rusmiddelforsknings undersøgelse af problematisk forbrug af rusmidler. Undersøgelsen dækker udover bydele i København også andre kommuner, der kan fungere som kontrolgrupper. Ændringer i akutte skader i relation til hashbrug Antal sygehuskontakter med hash som hoved-/bidiagnose. Antal sygehuskontakter med hash og psykose som hoved-/bidiagnose. Ændringer i hash-relateret kriminalitet Målepunkter må udvikles i samarbejde med politiet men kunne være antal domfældelser blandt unge, antal domfældelser i relation til hash-salg, antal skyderier og drab. Københavns Kommunes Tryghedsindeks kunne ligeledes være en om end indirekte - indikator for den reelle og oplevede kriminalitet. Ørige forhold Udviklingen i omegnskommuner og sydsvenske kommuner bør i et eller andet omfang være omfattet af evalueringen. 7

8 Brugen af hash Befolkningens brug af hash kan opgøres i kategorierne: Prøvet hash, bruger hash eller har et misbrug af hash. Dertil kommer akutte skader i form af fx udløste psykoser. Prøvet hash Som det fremgår af nedenstående dokumentation, har en høj andel af befolkningen prøvet hash. For de årige er landsgennemsnittet 41,5 % af (6). For aldersgruppen år er andelen tilnærmelsesvis ligeså høj: 32,7 % (2), hvilket indikerer, at eksperimenterende brug af hash er et ungdomsfænomen. Unge københavnere er mere eksperimenterende end landsgennemsnittet. For københavnere i aldersgruppen år er det således 39,9 %, der har prøvet hash (2). Blandt de yngre københavnere på 15 år, er det 15,1 %, der har prøvet hash (3). Bruger hash Det er kun en mindre andel af dem, der prøver hash, der fortsætter med et forbrug af hash. Således er det 8,9 % af gruppen årige, der har brugt hash inden for det sidste år. Heraf har lidt over en tredjedel (3,5 %) brugt hash sidste måned (1). Blandt de unge københavnere på år er andelen af brugere højere. Her har 23,9 % prøvet hash inden for det sidste år. Heraf har op mod halvdelen (9,9 % af den samlede gruppe) prøvet det inden for den seneste måned (2). Blandt de 15 årige københavnere er det 7,6 %, der har brugt hash mere end en gang og 2,2 % der bruger hash mindst en gang om måneden (3). Misbrug af hash Nogle af ovenstående brugere af hash har eller får et forbrug, der kan karakteriseres som et misbrug forstået som et forbrug, der forvolder skade fysisk, psykisk og/eller socialt. Sundhedsstyrelsens skønner, at der er personer med et misbrug af hash på landsplan. Skønnet var i 2005 på personer (1). Der er ikke skøn over antallet af hashmisbrugere i København. Der er imidlertid tal for, hvor mange der søger behandling for hashmisbrug i Københavns Kommunes behandlingssystem. I løbet af 2012 var der således indskrevet 679 personer med hash som det væsentligste misbrugsstof ( hovedstof ) (4). Når man alene ser på personer, som søger behandling i det københavnske behandlingssystem for første gang ( nye brugere i behandling ), er der gennem årene en stærk stigende tendens af borgere, der søger behandling med hash som hovedstof (5). I 2012 var andelen oppe på 67 % af samtlige nye brugere i behandling. Det er i øvrigt en tendens, som også kendes på landsplan (1). 8

9 Akutte skader Sundhedsstyrelsen opgør antallet af indlæggelser på psykiatriske afdelinger med en cannabisrelateret hoveddiagnose til at være 643 og cannabisrelateret bidiagnose til 2011 på landsplan (6). Sundhedsstyrelsen opgør antallet af indlæggelser på psykiatriske afdelinger med en cannabisrelateret hoveddiagnose til på landsplan at være 651 (6). Tallene omfatter alene forgiftninger m.m., der har ført til kontakt med skadestue og eller sygehus. 1. Narkotikasituationen i Danmark 2011, Sundhedsstyrelsen 2. National Sundhedsprofil unge 2011, Sundhedsstyrelsen 3. Børnesundhedsprofil for Københavns Kommune 2009, Grundrapport, Københavns Kommune Københavns Kommunes Status-Forskningssystem (trukket i LIS ledelsesinformation d ). 5. Socialforvaltningens status- forskningssystem, trukket februar Narkotikasituationen i Danmark 2012, Sundhedsstyrelsen Tabel Den procentvise andel af de årige, der sidste måned, sidste år og nogensinde har brugt hash i 1994, 2000, 2005, 2008, og 2010 Brugt Hash 1994 (n = 2.521) 2000 (n = 6.878) 2005 (n = 4.440) 2008 (n = 2.219) 2010 (n = 5.748) Sidste Måned 2,4 4,3 4,0 3,5 3,5 Sidste år (sidste måned medregnet) 7,4 9,8 8,4 9,1 8,9 Nogensinde (sidste måned medregnet) 37,2 42,4 46,1 45,1 41,5 9

10 Tabel.4 Brug af hash i de fem regioner i Procent Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Prøvet hash 39,9 31,3 31,9 30,3 24,2 32,7 - Inden for den seneste måned - Inden for det seneste år (Men ikke inden for den seneste måned) 9,9 4,9 5,7 3,8 5,2 6,2 14,0 11,9 16,7 10,3 8,5 12,8 - Tidligere 16,0 14,5 9,5 16,2 10,6 13,7 Aldrig prøvet hash 60,1 68,8 68,1 69,7 75,8 67,3 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Antal svarpersoner

11 Hovedstof blandt nye stofmisbruger i behandling København Hash Kokain Opiat 11

12 CANNABISLOVGIVNING I UDVALGTE LANDE LAND BESIDDELSE SALG TRANSPORT DYRKNING NOTE DANMARK Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt ØSTRIG Ulovligt Ulovligt Ulovligt Lovligt Siden 2008 har det være lovligt at dyrke cannabis til medicinsk brug eller forskning. Dyrkningen er kontrolleret af Det østrigske sundheds- og fødevaresikkerhedsorgan AGES ( Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) BELGIEN Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Afkriminaliseret Siden 2003 har brug, besiddelse og dyrkning været lovligt i Belgien. Dog skal en række betingelser være opfyldt, såsom at man ikke må ryge offentligt eller foran mindreårige TJEKKIET Afkriminaliseret Lovligt Afkriminaliseret Afkriminaliseret I 2012 blev det besluttet, at det skal være lovligt at købe medicinsk cannabis fra apoteker. Loven forventes at træde i kraft I løbet af 2013 ESTLAND Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Siden 2002 er gentagent brug og besiddelse til eget forbrug af cannabis blevet fjernet fra listen over kriminelle overtrædelser. I dag anses besiddelse og personligt brug som en mindre forseelse. 12

13 LAND BESIDDELSE SALG TRANSPORT DYRKNING NOTE FINLAND Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt FRANKRIG Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt TYSKLAND Lovligt Ulovligt Ulovligt Lovligt/ afkriminaliseret Flere steder I Tyskland er det lovligt at besidde mindre mængder af hash til eget forbrug samt dyrke planter GRÆKENLAND Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt UNGARN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt ISLAND Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt IRLAND Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt ITALIEN Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt NORGE Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt POLEN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt I 2011 blev der indført en lov, der gjorde, at man ikke længere vil retsforfølge folk, der er i besiddelse af en mindre mængde af cannabis til eget forbrug PORTUGAL Afkriminaliseret Ulovligt Afkriminaliseret Ulovligt SPANIEN Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Lovligt SVERIGE Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt TYRKIET Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt STOR BRITANNIEN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt SLOVENIEN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse anses kun som en mindre overtrædelse af loven og straffes med bøde 13

14 LAND BESIDDELSE SALG TRANSPORT DYRKNING NOTE LUXEMBORG Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Såfremt der ikke er skærpende omstændigheder, takseres særligt cannabis-relaterede overtrædelser med bøde CYPERN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt LITAUEN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse anses kun som en mindre overtrædelse af loven LETLAND Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse anses som en administrativ overtrædelse, der takseres med bøde SLOVAKIET Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt KROATIEN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse anses som en administrativ overtrædelse, der takseres med bøde ARGENTINA Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt ARMENIEN Ulovligt Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse anses som en administrativ overtrædelse, der takseres med bøde AUSTRALIEN Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Afkriminaliseret I flere stater er cannabis afkriminaliseret, mens det i andre stadig er ulovligt BRASILIEN Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse af små mængder til eget forbrug er afkriminaliseret CHILE Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse og brug af cannabis udelukkende til eget forbrug er afkriminaliseret 14

15 LAND BESIDDELSE SALG TRANSPORT DYRKNING NOTE COLUMBIA Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse til eget forbrug er afkriminaliseret MEXICO Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse til eget forbrug er afkriminaliseret PARAGUAY Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse af under 10 gram til eget forbrug er afkriminaliseret PERU Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse af under otte gram til eget forbrug er afkriminaliseret RUSLAND Afkriminaliseret Ulovligt Ulovligt Ulovligt Besiddelse af små mængder til eget forbrug er afkriminaliseret URUGUAY Lovligt/ afkriminaliseret Besiddelse har aldrig været kriminelt i Uruguay. Landet er netop i gang med at se på, om cannabis kan legaliseres fuldt ud; fra produktion til salg SCHWEIZ Afkriminaliseret Ulovligt Det kommer an på omstændighederne Det er lovligt visse steder i Schweiz USA Lovligt/ulovligt Lovligt/ ulovligt Lovligt/ulovligt Lovligt/ ulovligt Rekreationel brug af cannabis er lovligt i to stater, mens medicinsk brug af cannabis er lovligt i en række stater. Andre steder er cannabis ulovligt, men alligevel er brugen af det afkriminaliseret. *Afkriminalisering: fjernelse af straffebestemmelser eller indførelse af lavere strafferammer (nedkriminalisering). (Kilde: Denstoredanske.dk Gyldendals Åbne Encyklopedi) 15

Nedenstående tabel viser elementerne i forsøget med kontrolleret legalisering af hash i København. De enkelte elementer uddybes efter tabellen.

Nedenstående tabel viser elementerne i forsøget med kontrolleret legalisering af hash i København. De enkelte elementer uddybes efter tabellen. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Bilag 2b Københavnermodel for 3-årigt forsøg med kontrolleret legalisering af hash Nedenstående tabel viser elementerne i forsøget med kontrolleret legalisering

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Legalisering af hash - helt rigtigt eller helt hen i vejret?

Legalisering af hash - helt rigtigt eller helt hen i vejret? Legalisering af hash - helt rigtigt eller helt hen i vejret? Kriminelle bander tjener tykt på hashhandel i hovedstaden, og politiet er på en sisyfos-opgave på Christiania. Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har!

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! STOF nr. 20, 2012 Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! - Med mange års erfaring som ungebehandler er forfatteren overbevist om, at legalisering af hash ikke er vejen, vi skal gå. AF FLEMMING

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2

Narkotikasituationen i Danmark 2013 : https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2013/11nov/narkotikasitdk2013emcdda.pdf 2 Målgruppe DATO: 20.april 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på misbrugsområdet. Analysen er udarbejdet til brug for Psykologkampagnen,

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Fortid og nutid BIND I DET VOLDSOMME SAMFUND Om vold som problem og fængsel som løsning Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9085-6 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000 Det

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Sociale forskelle i sundhed hvordan ser det du i Region Midtjylland? Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Sociale forskelle i sundhed hvordan ser det du i Region Midtjylland? Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Sociale forskelle i sundhed hvordan ser det du i Region Midtjylland? Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad taler vi om, når vi taler om social ulighed i sundhed? Sociale forskelle i sundhed

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

Et erhvervsperspektiv

Et erhvervsperspektiv Et erhvervsperspektiv Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Erhvervspanelets for grøn omstilling Panelets baggrund og opgave Fælles præmisser Anbefalingerne Regulering Virkemidler Indsatsområder

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere